12/ Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien"

Transkript

1 12/ Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring Store krav til fremtidens kompetencer Tre billeder på fremtidens ingeniørbehov Markant behov for uddannelse og kompetenceudvikling Opmærksomhedspunkter forslag til handling 32

3 1. Indledning Deloitte Consulting (Deloitte) har afdækket kompetencekravene til fremtidens ingeniører i plastindustrien. Analysen præsenterer centrale kompetencekrav frem mod 2025 og skal pege fremad og understøtte Plastindustriens arbejde med at sikre ingeniørkompetencer, der er nødvendige for at udvikle plastvirksomhedernes position i markedet. Brancheorganisationen Plastindustrien har bedt Deloitte om en analyse, der skaber viden om medlemsvirksomhedernes udfordringer og de kompetencekrav, de vil møde frem mod Analysen beskriver, hvordan en strategisk satsning på kompetenceudvikling og uddannelse kan bidrage til, at danske plastvirksomheder opnår en stærkere konkurrenceevne og større innovationskraft. Figuren nedenfor illustrerer analysens opbygning og beskriver indholdet af de enkelte kapitler. 3 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

4 Analysen tager udgangspunkt i en række forskellige datakilder: En proces med bestyrelsen i Plastindustrien har givet input om tendenser og kompetencekrav. Tre virksomhedscases. For at give et billede af hvilke kompetencemæssige udfordringer virksomhederne står overfor, er der gennemført tre casebesøg på plastvirksomheder med forskellige karakteristika herunder forskel i størrelse, fokus og kompetencebehov. Telefoninterview med tre medlemsvirksomheder om kompetenceudvikling og uddannelse. Spørgeskemaundersøgelse til medlemsvirksomhederne, der tester en række af de antagelser, der er fremkommet gennem proces og interview. OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaet er rundsendt elektronisk til 180 medlemsvirksomheder. 57 plastvirksomheder har gennemført spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 32 pct. 45 pct. af plastvirksomhederne har mindre end 20 ansatte. 30 pct. af plastvirksomhederne har ingen ingeniører ansat, mens 43 pct. har 1-4 ingeniører ansat. Kun 2 virksomheder har mere end 100 ingeniører ansat. 39 pct. af plastvirksomhederne tilhører sprøjtestøbesektionen, mens de resterende besvarelser fordeler sig jævnt i de øvrige sektioner. 4 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

5 2. Analysen kort Danske plastvirksomheder vil få behov for flere ingeniører med plastkompetencer frem mod Medlemmer af plastindustrien vurderer, at der er behov for at understøtte udviklingen af kompetencer gennem uddannelse og kompetenceudvikling. Nedenfor er analysens centrale konklusioner præsenteret i punktform: Stigende behov for ingeniørkompetencer Mere end halvdelen af de adspurgte plastvirksomheder vurderer, at behovet for ingeniører bliver moderat større, mens 1 ud af 5 virksomheder forventer et markant større behov for ingeniører. De danske plastvirksomheder satser i vid udstrækning på at tiltrække arbejdskraft fra det danske ingeniørarbejdsmarked og fra ingeniørstudiet. Kun ¼-del af plastvirksomhederne forventer at gøre brug af ingeniører fra udlandet i Mere kompetenceudvikling og uddannelse Kompetenceniveauet skal hæves, hvis konkurrenceevnen skal opretholdes i fremtiden. Der findes imidlertid en række muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling, der kan understøtte udviklingen af kompetencer, der matcher behovet i Det væsentlige for udviklingen er, at danske plastvirksomheder træffer strategiske valg i forbindelse med tiltrækning af de rette kompetencer. Otte ud af ti plastvirksomheder vurderer, at der i høj eller nogen grad er behov for en ingeniøruddannelse på master- eller kandidatniveau, der har plast som speciale. Plastvirksomhederne udtrykker desuden et klart behov for udvikling og synliggørelse af efteruddannelsesmulighederne for ingeniører. Der er god grund til at satse på videre- og efteruddannelse af plastmagere og plastspecialister, der i et vist omfang, og med den rigtige kompetenceudvikling, kan varetage en del af de opgaver, ingeniørerne varetager i dag. 5 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

6 I fremtiden bør plastvirksomhederne have fokus på en formalisering af den interne læring, således at der løbende følges op på læringen for den nyansatte ingeniør. Der er behov for mere samarbejde og flere partnerskaber med forskningsmiljøer det gælder både miljøer i Danmark og i udlandet. Plastirksomhederne og Plastindustrien skal blive langt bedre til at fortælle de nyuddannede og de studerende om mulighederne i plastindustrien. Centrale udfordringer og muligheder i 2025 Øget priskonkurrence, relativt høje lønomkostninger og afgifter samt en lav produktivitetsvækst er nogle af de væsentligste udfordringer for Plastindustrien. Vækst i branchen kræver dog konsekvente satsninger på udvikling af innovationskompetencer, international orientering og opretholdelse af produktion i Danmark. En positiv udvikling i branchen kræver, at plastvirksomhederne udvikler radikalt nye produkter med nye egenskaber, der honorerer kundernes stigende krav om produkter, der imødegår ressourceknaphed og belaster miljøet i langt mindre grad end tidligere. Der er derfor behov for, at danske plastvirksomheder frem mod 2025 opdyrker en stærkere profil på markeder uden for Danmark og skaber nye samarbejder uden for Danmarks traditionelle styrkepositioner. Danske plastvirksomheder skal i 2025 være langt bedre til at udnytte den globale arbejdsdeling ved at øge samarbejdet med både udviklings- og produktionsvirksomheder i udlandet. Fremtidens jobfunktioner Øget samarbejde med både kunder, underleverandører og samarbejdspartnere om produktudvikling bliver en central opgave for ingeniørerne i fremtiden. Ingeniørerne skal i 2025 deltage aktivt i afdækning af kundernes behov og være med til at udvikle og synliggøre kundernes erkendte og ikkeerkendte behov. Ingeniørerne vil i udpræget grad skulle indtage rollen som bindeled og i en vis grad oversættere af designkoncepter på den ene side og produktionsprocessen og de fysiske produkter på den anden side. Der er i nogen udstrækning en glidende overgang mellem ingeniørernes arbejdsfunktioner og de opgaver, der varetages af dygtige plast- 6 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

7 magere. Plastmagere har potentiale for at kunne varetage nogle af ingeniørernes arbejdsfunktioner. Fremtidens kompetencekrav Plastvirksomhederne er enige om, at der i fremtiden vil være behov for ingeniører, der formår at kombinere teori og praksis, ligesom der både bliver behov for specialistkompetencer inden for plast og brede ingeniørkompetencer. For at ingeniørerne kan være innovative i fremtiden skal de stå på et fundament af procesviden, men også evne at kombinere deres viden med en række personlige kompetencer, der dem i stand til at forbedre eksisterende produkter og opfinde nye produkter herunder refleksion, nysgerrighed, kreativitet, mod og samarbejdsevner. Forretningsforståelse og viden om bevægelser i markedet bliver centrale kompetencekrav i bestræbelser på at skabe en innovativ og kommercielt bæredygtig plastbranche i Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

8 3. Branchens udfordringer Danske plastvirksomheder er ligesom resten af de danske produktionsvirksomheder udfordret på konkurrenceevnen. Medlemsvirksomhederne i Plastindustrien ser dog lyst på fremtiden og vurderer, at plastvirksomhederne gennem radikalt nye produkter og et markant fokus på samarbejde med kunder og leverandører kan vinde markedsandele til trods for en skærpet priskonkurrence i markedet. Virksomhederne står i de kommende år over for en række udfordringer. Øget priskonkurrence, relativt høje lønomkostninger og afgifter samt en lav produktivitetsvækst er nogle af de væsentligste udfordringer. Optimismen er imidlertid markant blandt de danske plastvirksomheder, der generelt vurderer, at de er godt rustede til at imødegå udfordringerne. Innovative produkter skal sikre markedsandele Vækst i branchen kræver dog konsekvente satsninger på udvikling af innovationskompetencer, international orientering og opretholdelse af produktion i Danmark. Hvis vi kan gøre det for 100 kr. i timen, så kan de gøre det for 60 kr. i timen i udlandet. Det er udfordringen. Bestyrelsesmedlem i Plastindustrien Mens udenlandske plastvirksomheder er i stand til at producere plastkomponenter til en lavere enhedspris, vil danske virksomheder også i fremtiden være i stand til at udvikle markedsledende produkter af høj kvalitet. En positiv udvikling kræver, at plastvirksomhederne udvikler radikalt nye produkter med nye egenskaber, der honorerer kundernes stigende krav om produkter, der imødegår ressourceknaphed og belaster miljøet i langt mindre grad end tidligere. Afsætning af produkterne vil primært ske på nærmarkeder, hvor plastvirksomhederne vurderer, at konkurrencesituation er relativt stabil, og hvor danske virksomheder fortsat vil være konkurrencedygtige på både pris og kvalitet. Prisfastsættelsen er afhængig af, hvor unikt et produkt er i markedet. Generelt er det vurderingen, at priskonkurrencen tvinger mange plastvirksomheder til at satse på premium-produkter. Det er dog samtidig vurderingen, at netop denne satsning er fornuftig strategi og en farbar vej for de danske plastvirksomheder. 8 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

9 Fortsat krav om øget produktivitet Flere danske plastvirksomheder vurderer, at en stigende automatisering af både produktionsprocesser og administrative processer har betydet, at produktiviteten er steget meget markant i de senere år. Der vil dog fortsat være behov for omstilling og effektivisering af produktionsprocesser. Her vurderer plastvirksomhederne, at bl.a. implementering af robotteknologi vil være en af de helt centrale kilder til produktivitetsforbedringer, ligesom implementering af LEAN i produktionen vil være en forudsætning for at øge produktiviteten i fremtiden. Stor afhængighed af danske styrkepositioner Mange danske plastvirksomheder er underleverandører til andre brancher, særligt til medicinal- og vindmølleindustrien. Flere danske plastvirksomheder er endda født og vokset med udviklingen i vindmølleindustrien. Forventningen er, at en stor del af de danske plastvirksomheder også i fremtiden indgår som underleverandører, men at leverandørforholdet vil kræve, at plastvirksomhederne i fremtiden er i stand til at opdyrke nye markeder sammen med kunderne og på tværs af værdikæden. Samtidig gælder det, at de nuværende strukturer betyder, at plastvirksomhederne er sårbare over for udsving i de pågældende brancher det gælder både udsving i vækst, produktportefølje og produktionsmetoder. Sårbarheden øges samtidig af, de danske styrkepositioner er relativt få i forhold til fx Tyskland og Sverige, hvor plastvirksomhederne indgår som underleverandør til langt flere brancher herunder elektronik-, maskin-, automobil- og kemiindustrien. Der er derfor behov for, at danske plastvirksomheder frem mod 2025 opdyrker en stærkere profil på markeder uden for Danmark og skaber nye samarbejder uden for Danmarks traditionelle styrkepositioner. Produktion og udvikling skaber fælles styrke Vi skal have produktion i Danmark. Det kan være, at den bliver lille, men den er uhyggelig vigtig. Bestyrelsesmedlem i Plastindustrien I de seneste 10 år har mange danske produktionsvirksomheder lagt produktion til udlandet, idet både i Østeuropa og Asien tilbyder langt lavere produktionsomkostninger. Plastvirksomhederne vurderer imidlertid, at der vil være produktion i Danmark i mange år ud i fremtiden. Netop eksistensen af produktionsenheder i Danmark er forudsætning for, at de danske plastvirksomheder kan opretholde konkurrencekraft gennem innovation i krydsfeltet mellem udvikling og produktion. 9 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

10 Der er dog en klar bevidsthed om, at en del af de mest simple produkter i fremtiden vil blive produceret i lavtlønslande. Produktionsbilledet bliver altså mere fragmenteret, og danske virksomheder skal i fremtiden indgå i mere komplekse produktionssammenhænge i globale værdikæder. Flere plastvirksomheder forventer, at netop denne kompleksitet har potentiale til at blive én af Danmarks største komparative fordele. Men det kræver, at de danske plastvirksomheder har kompetencerne til at navigere i processerne og skabe værdi gennem et bedre overblik over samspillet mellem produktion og udvikling. Danske plastvirksomheder vurderer i branchen i 2025 skal være langt bedre til at udnytte den globale arbejdsdeling ved at øge samarbejdet med både udviklings- og produktionsvirksomheder i udlandet. Det kan fx være i forbindelse med produktudvikling, der er en tidskrævende proces, og en proces hvor mange mindre danske plastvirksomheder har behov for assistance. Plastvirksomhederne forventer, at de i stigende grad vil købe konsulentydelser fra store virksomheder i fx Tyskland, der har en langt større volumen og dermed muligheder for at sætte flere ingeniører til at foretage beregninger. Plastvirksomheder skal udnytte nye teknologier Udnyttelse af konvergerende teknologier (hvor plast indgår som en del af fx nano, sensor, intelligente materialer og IKT) bliver afgørende for alle virksomheder i plastindustrien frem mod Danske plastvirksomheder forventer, at der i fremtiden vil opstå nye markeder som følge af tendensen til digitalisering af produkter. Her er det vigtigt, at danske plastvirksomheder tapper ind i dette marked ved at være på forkant med udviklingen og bidrage til udvikling af intelligente løsninger i samarbejde med fx elektronikindustrien. De adspurgte plastvirksomheder vurderer desuden, at plast og ikke mindst komposit har et enormt potentiale som substitutionsmateriale for andre tungere og mindre holdbare produkter. Allerede i dag arbejder flere danske plastvirksomheder med udvikling af produkter, der erstatter stål i bilindustrien, men det er vurderingen, at plast i fortsat stigende grad vil erstatte materialer i fx brokonstruktioner, kemikalierør eller i offshore-industrien. Flere plastvirksomheder er desuden opmærksomme på de vækstmuligheder, der ligger i udnyttelse af mulighederne i nye teknologier som fx 3D-printere, der giver slutbrugerne mulighed for selv at printe plastkomponenter ud fra en given kravsspecifikation. Tendensen udgør både en trussel og en mulighed for plastvirksomhederne. En trussel, hvis brugerne selv begynder at printe de ting, de har behov for, og at mindre etablerede plastvirksomheder let kan gå i markedet med fleksible produkter fremstillet på 3D-printere. Omvendt kan tendensen udgøre en mulighed, såfremt danske plastvirksomheder formår at inkludere 3D-printteknologi i egen produktudvikling eller samproduktion med slutbrugerne. 10 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

11 De teknologiske muligheder gør markedsmuligheder for danske plastvirksomheder næsten ubegrænsede, men det kræver både mod og kompetencer til at tænke i nye baner. Rammebetingelser og regulering udfordrer fortsat Blandt plastvirksomhederne er der bred enighed om, at rammebetingelser som et relativt højt skattetryk, høje lønomkostninger og høje energiafgifter udgør store udfordringer for plastindustrien. Flere plastvirksomheder peger på, at plastindustrien har behov for de samme produktionsvilkår som resten af EU for at kunne opretholde konkurrenceevnen frem mod Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

12 Figuren nedenfor viser medlemsvirksomhedernes vurdering af sandsynligheden for, at en række tendenser slår igennem i Figur 3.1 Sandsynlighed for tendensers gennemslag i 2025 Hvor sandsynligt er det, at følgende tendenser er slået igennem i din virksomhed i 2025? Plastkonstruktioner substituerer tungere materialer i en bred vifte af industrier 49% 32% 2% 2% 7% Virksomheden udnytter, at ressourceknaphed (klima og miljø) stiller krav til nye produkter 19% 46% 7% 7% Virksomheden er afhængig af, at virksomheder inden for Danmarks industrielle styrkepositioner (medico, vind mv.) klarer sig godt 25% 35% 18% 19% 4% Kunderne stiller markant øgede krav om, at danske plastvirksomheder (som underleverandører) selv udvikler nye produkter frem for at udføre produktion ud fra kundens specifikke krav 46% 7% 4% Produktudvikling foregår i samarbejde med virksomheder eller afdelinger i udlandet 30% 51% 5% 7% 2% Næsten hele virksomhedens produktionen er flyttet til udlandet, mens produktudvikling stadig findes i Danmark 14% 39% 42% Konkurrencesituationen stiller i højere grad krav om udvikling af helt nye produkter (radikal innovation) end til tilpasning og forbedring af produkter (inkrementel innovation) 37% 47% 9% 2% Konkurrencen på nærmarkederne er steget markant som følge af konkurrence fra asiatiske virksomheder 18% 26% 28% 23% 4% Virksomheden opererer i stigende grad på nye markeder uden for Europa 18% 44% 21% 19% 4% Virksomheden opererer næsten udelukkende på nærmarkeder 21% 28% 35% 9% Virksomheden har tabt markedsandele på grund af øget efterspørgsel efter kvalitet og innovative produkter 35% 37% 7% Virksomheden har vundet markedsandele på grund af øget efterspørgsel efter kvalitet og innovative produkter 21% 56% 14% 4% 4% Priskonkurrencen er steget markant, og virksomheden vinder markedsandele 9% 46% 7% 5% Priskonkurrencen er steget markant, og virksomheden mister markedsandele 9% 37% 9% 5% Meget sandsynligt Sandsynligt Mindre sandsynligt Ikke sandsynligt Ved ikke 12 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

13 Stort behov for flere ingeniører i 2025 Plastvirksomhederne vurderer, at der i fremtiden vil være et øget behov for ingeniører frem mod Mere end halvdelen af de adspurgte plastvirksomheder vurderer, at behovet for ingeniører bliver moderat større, mens 1 ud af 5 virksomheder forventer et markant større behov for ingeniører. Kun en enkelt virksomhed forventer, at behovet vil mindre i Fremtidens behov for ingeniører hænger imidlertid tæt sammen med plastvirksomhedernes evne til vækst, og det reelle behov for ingeniørkompetencer er således forbundet med en vis usikkerhed. Plastvirksomhedernes vurdering flugter fint med deres positive syn på evnen til at vinde markedsandele i fremtiden. Vi lever desværre lidt i et vakuum indtil der kommer nogle flere ingeniører. Figur 3.2 Behovet for ingeniører frem mod 2025 Hvordan vil virksomhedens behov for ingeniører udvikle sig frem mod 2025? 54% Ole Bock, fabrikschef, Wavin 18% 23% 2% 0% 4% Behovet vil blive markant større Behovet vil blive moderat større Behovet vil være det samme Behovet vil blive moderat mindre Behovet vil blive markant mindre Ved ikke 13 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

14 Rekrutteringsproblemer i sigte De adspurgte plastvirksomheder forventer desuden, jf. figuren nedenfor, at de i 2025 får væsentlige problemer med at rekruttere ingeniører med et tilstrækkelig højt kompetenceniveau. Kun ganske få plastvirksomheder forventer ingen problemer med rekruttering, og flere virksomheder oplever allerede i dag vanskeligheder med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Med så markante rekrutteringsudfordringer er der behov for, at der allerede i dag initieres en indsats, der skal sikre forsyning af ingeniørkompetencer i Figur 3.3 Rekrutteringsproblemer i 2025 I hvilken grad vurderer du, at der i 2025 vil være væsentlige problemer med at rekruttere ingeniører med et tilstrækkeligt højt kompetenceniveau? 35% 30% 4% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 14 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

15 Virksomhederne står over for en palet af muligheder, når de skal forsøge at udvikle og tiltrække kompetencer. Grundlæggende kan der skelnes mellem kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere eller rekruttering af nye medarbejdere. Figur 3.4 Plastvirksomhedernes kompetenceforsyningsstrategi Gennem hvilke kanaler forventer du, at virksomheden i fremtiden vil sikre hensigtsmæssige kompetencer til udførelsen af arbejdsfunktioner på ingeniørniveau? (sæt op til tre kryds) Rekruttering af (erfarne) ingeniører fra det danske arbejdsmarked 72% Rekruttering af (erfarne) ingeniører fra det globale arbejdsmarked 28% Rekruttering af kandidater direkte fra ingeniørstudiet Kompetenceudvikling og efteruddannelse af plastmagere/plastspecialister? 39% 39% Intern kompetenceudvikling/kurser til ingeniører 19% Sidemandsoplæring 18% Kurser hos private kursusudbydere 2% Ved ikke 7% Andet 2% Plastvirksomhederne stjæler fra hinanden men ikke fra udlandet I de seneste år har rekruttering af udenlandske ingeniører været nævnt som en af mulighederne for at dække behovet for højt kvalificeret arbejdskraft til danske produktionsvirksomheder. Svarfordelingen viser imidlertid, at de danske plastvirksomheder i vid udstrækning ønsker at tiltrække arbejdskraft fra det danske ingeniørarbejdsmarked og fra ingeniørstudiet. Kun ¼-del af plastvirksomhederne forventer at gøre brug af ingeniører fra udlandet. Rekruttering af ingeniører fra udlandet er altså ikke umiddelbart en central del af kompetenceforsyningsstrategien. I stedet forventer de danske plastvirksomheder, at man fremtiden vil satse på at rekruttere erfarne ingeniører fra hinanden og ved at tiltrække kandidater fra ingeniørstudiet. Strategien er imidlertid ikke holdbar i længden, idet et underudbud af ingeniører vil medføre øget lønpres. I kapitel 7 vurderes behovet for kompetenceudvikling og uddannelse. 15 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

16 4. Jobfunktioner i forandring Plastvirksomhederne er blevet bedt om at vurdere, hvilke arbejdsfunktioner de forventer kommer til at fylde mere hos ingeniørerne i Plastvirksomhedernes vurdering fremgår af figuren nedenfor. Figur 4.1 Udvikling i arbejdsfunktioner i 2025 I hvilken grad vil følgende arbejdsfunktioner komme til at fylde mere hos ingeniørerne i din virksomhed i 2025? Levering af tekniske konsulentydelser til virksomheder eller afdelinger i udlandet 21% 40% 14% Samarbejde med udenlandske virksomheder/samarbejdspartnere om produktudvikling 39% 40% 2% 7% Deltagelse i markedsføring og demonstration af produkter 19% 30% 28% 7% Deltagelse i salg og kundekontakt 44% 23% 14% 5% 14% Leverandørstyring 30% 28% 14% Projektstyring herunder ressourceplanlægning, økonomistyring mv. 19% 40% 23% 5% Udarbejdelse af patentansøgninger 4% 14% 40% 23% 19% Omkostningsoptimering 46% 25% 14% 4% Samarbejde med produktionen om produktudvikling 42% 33% 7% 4% 14% Samarbejde med designere om produktudvikling 30% 39% 7% Konstruktionsberegninger 32% 25% Validering og kvalitetssikring 32% 32% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 16 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

17 Fra bestillingsarbejde til samarbejde om innovation Øget samarbejde med både kunder, underleverandører og samarbejdspartnere om produktudvikling bliver en central opgave for ingeniørerne i fremtiden. Det gælder især øget samarbejde med partnere i udlandet. I 2025 vil plastvirksomhederne i langt mindre omfang modtage en kravspecifikation fra kunden om, hvordan produktet skal se ud. I stedet skal danske ingeniører bidrage langt mere aktivt i produktudviklingen. Også allerede inden det bliver en ordre fra kunderne. Det (innovation) er en interaktion mellem viden, materialekendskab og fornyelse, og det er en dynamik, som ikke må gå i stå. Bestyrelsesmedlem i Plastindustrien Ingeniørerne i de danske plastvirksomheder skal derfor ikke kun kunne foretage beregningen, der sikrer, at produkterne har de efterspurgte egenskaber. De skal i 2025 deltage aktivt i afdækning af kundernes behov og være med til at udvikle og synliggøre kundernes erkendte og ikke-erkendte behov. Generelt er der et klart behov for, at virksomhederne i andre industrier får øjnene op for potentialet ved samarbejdet med plastindustrien. I den forbindelse skal ingeniørerne i et vist omfang deltage i både markedsføring og demonstration af produkterne ude hos kunder og på messer og konferencer. Det er samtidig forventningen, at de danske ingeniører i stigende omfang skal levere konsulentydelser til udenlandske virksomheder. Det gælder både ydelser, der vedrører produktionsprocesser samt specialistviden om beregning og produktegenskaber. Desuden vil ingeniørerne i langt højere grad skulle samarbejde både med virksomhedens produktionens- og designafdeling. Her vil ingeniørerne skulle være bindeled og i en vis grad oversættere af designkoncepter på den ene side og produktionsprocessen og de fysiske produkter på den anden side. Som en konsekvens af stigende krav til produkternes kvalitet og overholdelse af standarder vil ingeniører også skulle være ansvarlige for at igangsætte og overvåge procedurer for kvalitetssikring og validering. Arbejdsdeling hvem gør hvad i fremtiden? Flere plastvirksomheder fremhæver, at der i nogen udstrækning findes en glidende overgang mellem ingeniørernes arbejdsfunktioner og de opgaver, der varetages af dygtige plastmagere, især omkring bidrag til udvikling, problemløsning og kvalitetssikring i produktionsprocessen. Der er imidlertid markant forskel på de plastmagere, der får lov til at sætte værktøj op, og dem der er selvkørende i forhold til problemløsning og udvikling af produktionsprocessen. Den sidste gruppe, der ofte er oplært internt, har stort potentiale for at kunne varetage nogle af ingeniørernes arbejdsfunktioner. Plastvirksomhederne vurderer, jf. figuren nedenfor, at de i fremtiden vil få behov for mange flere dygtige faglærte. Det skyldes, at mange i den faglærte 17 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

18 arbejdsstyrke nærmer sig pensionsalderen. Der vil særligt blive behov for plastmagere, værktøjsmagere og i et vist omfang faglærte med proceskompetencer. Figur 4.2 Behov for faglærte medarbejdere i 2025 I hvilken grad vil din virksomhed få behov for flere af de følgende faglærte medarbejdere i 2025? Værktøjsmager 30% 19% 9% 30% Smed 2% 30% 25% 33% Industriteknik 4% 32% 28% 26% Data- og kommunikationsuddannelsen 4% 18% 30% 37% Automatik- og procesuddannelsen 32% 19% 23% Procesoperatør 33% 30% Industrioperatøruddannelse 25% 21% 32% Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 2% 26% 47% Plastmager 35% 32% 18% 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 18 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

19 5. Store krav til fremtidens kompetencer Fremtidens ingeniører står over for skærpede kompetencekrav på flere områder. Plastvirksomheder efterspørger både ingeniører med generalistkompetencer og specialistkompetencer. Procesviden fremhæves som den mest centrale kompetence. Plastvirksomhederne er enige om, at der i fremtiden vil være behov for ingeniører, der formår at kombinere teori og praksis, ligesom der både bliver behov for specialistkompetencer inden for plast og brede ingeniørkompetencer. Kravene til fremtidens ingeniører er altså høje, og som figuren nedenfor viser, eksisterer der på tværs af plastbranchen et lige stort behov for både generalister og specialister. Der er altså tale om et dobbelt kompetencekrav til fremtidens ingeniører i plastindustrien. Figur 5.1 Generalistkompetencer vs. specialistkompetencer Hvilke typer kompetencer hos ingeniørerne vil i særlig grad være efterspurgt i din virksomhed i 2025? Ved ikke Udelukkede brede kompetencer (fx brede ingeniørmæssige kompetencer samt projektledelse, forretningsforståelse mv.) 7% Primært brede kompetencer (fx brede ingeniørmæssige kompetencer samt projektledelse, forretningsforståelse mv.) og sekundært specialistkompetencer (dybe plastkompetencer inden for fx materialeforståelse og beregning) Primært specialistkompetencer (dybe plastkompetencer inden for fx materialeforståelse og beregning) og sekundært bredere kompetencer (fx brede ingeniørmæssige kompetencer samt projektledelse, forretningsforståelse mv.) 35% 35% Udelukkende specialistkompetencer (dybe plastkompetencer inden for fx materialeforståelse og beregning) 7% 19 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

20 På trods af det dobbelte kompetencekrav er det ikke vurderingen, at alle ingeniører skal kunne alt. På tværs af plastvirksomhederne og inden for virksomhederne er der forskel på efterspørgslen efter specialistkompetencer. I de mindre plastvirksomheder er der i højere grad efterspørgsel på generalistkompetencer, mens større virksomheder efterspørger specialistkompetencer. Efterspørgslen hænger sammen med graden af arbejdsdeling, der vokser i takt med plastvirksomhedens størrelse. Figuren nedenfor viser, hvilke kompetencer plastvirksomhederne forventer at få behov for i Figur 5.2 Kompetencekrav til ingeniører i 2025 I hvilken grad vil der i 2025 være krav om, at ingeniører i virksomheden har forbedrede kompetencer inden for: Samarbejdsevner (med kunder, leverandører, produktion) 61% 26% 2% 2% 9% Ledelse (personaleledelse) 9% 32% 42% 7% Forståelse for projektledelse (herunder økonomistyring, HR, planlægning mv.) 23% 47% 5% 9% International orientering (nysgerrighed på samarbejde og udvikling samt sprogkompetencer) 44% 42% 4% Supply chain management 39% 25% Forretningsforståelse (herunder markedsadgang, markedsafdækning og værdiskabelse) 39% 42% 9% 2% 9% Innovationskompetencer (herunder refleksion, kreativitet, mod mv.) 40% 32% 14% 2% Konstruktionsberegning 49% 19% 5% Materialekendskab 60% 28% 2% 2% 9% Håndværksmæssig erfaring 21% 46% 21% 4% 9% At kunne kombinere teoretisk viden og praksisviden 74% 2% 9% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 20 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

21 Innovative kompetencer - hvad betyder det? Innovation bliver ofte nævnt som svaret på de udfordringer, danske plastvirksomheder står overfor. Men hvad betyder innovation egentlig og hvad betyder det for fremtidens ingeniører i plastindustrien? Kompetencen til innovation består af flere komponenter. Kravet til ingeniører i plastindustrien er, at de både skal have teoretisk viden (om fx konstruktionsberegning) og praktisk forståelse for produktion (de håndværksmæssige og produktionstekniske muligheder). Ingeniørerne skal fx kunne gå i dialog med værktøjsmageren og vurdere de løsninger, han kommer med i forbindelse med støbeprocessen. Plastvirksomhederne vurderer, at procesviden er en helt central kompetence i forbindelse med udviklingsarbejdet. Disse kompetencer udgør tilsammen grundlaget for at være en dygtig ingeniør. I en innovationssammenhæng skal kompetencerne kombineres med en række personlige kompetencer som refleksion, nysgerrighed, kreativitet, mod og samarbejdsevner. For at ingeniørerne kan være innovative i fremtiden skal de således stå på et fundament af procesviden, men skal også evne at kombinere det med en række blødere kompetencer, der gør dem i stand til at forbedre eksisterende produkter og opfinde nye produkter. Kommerciel kobling skaber væksten Det kan godt være, du har udviklet et godt produkt, men nogle gange må det ikke koste kr. Det hjælper ikke noget, at man udvikler noget, som ingen har råd til at købe. Bestyrelsesmedlem i Plastindustrien Desuden er det væsentligt, at ingeniørerne i fremtiden forbedrer deres viden om kundernes behov og er i stand til at vurdere, hvor der kan opstå nye behov i markedet. Og ikke mindst, hvordan ingeniørerne selv kan skabe et behov for plastløsninger i nye markeder. Markedsforståelse bliver et centralt kompetencekrav, men det er væsentligt at være opmærksom på over engineering, dvs. at plastvirksomhederne udvikler produkter, der har bedre egenskaber eller kvalitet, end markedet i virkeligheden efterspørger. Markedsforståelse handler således også om præcist at kunne aflæse et behov i markedet og således bidrage til nøjsomhedsinnovation 1, hvor man træffer nogle strategiske udviklingsmæssige valg, der betyder, at produkterne matcher de behov, de skal dække hverken mere eller mindre. Denne tilgang til innovation er særligt relevant i nye markeder i fx Afrika og Asien, hvor behovet for state-of-the-art teknologier og premiumløsninger ikke nødvendigvis er lige stort som i Europa og USA. Forretningsforståelse og viden om bevægelser i markedet bliver centrale kompetencekrav i bestræbelser på at skabe en innovativ og kommercielt bæredygtig plastbranche i Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Veje til højere dansk produktivitetsvækst

Veje til højere dansk produktivitetsvækst Veje til højere dansk produktivitetsvækst En af forudsætningerne for, at Danmark kan klare sig godt i den globale konkurrence er, at danske virksomheder anvender sit udstyr og medarbejdernes kvalifikationer

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere