12/ Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien"

Transkript

1 12/ Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring Store krav til fremtidens kompetencer Tre billeder på fremtidens ingeniørbehov Markant behov for uddannelse og kompetenceudvikling Opmærksomhedspunkter forslag til handling 32

3 1. Indledning Deloitte Consulting (Deloitte) har afdækket kompetencekravene til fremtidens ingeniører i plastindustrien. Analysen præsenterer centrale kompetencekrav frem mod 2025 og skal pege fremad og understøtte Plastindustriens arbejde med at sikre ingeniørkompetencer, der er nødvendige for at udvikle plastvirksomhedernes position i markedet. Brancheorganisationen Plastindustrien har bedt Deloitte om en analyse, der skaber viden om medlemsvirksomhedernes udfordringer og de kompetencekrav, de vil møde frem mod Analysen beskriver, hvordan en strategisk satsning på kompetenceudvikling og uddannelse kan bidrage til, at danske plastvirksomheder opnår en stærkere konkurrenceevne og større innovationskraft. Figuren nedenfor illustrerer analysens opbygning og beskriver indholdet af de enkelte kapitler. 3 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

4 Analysen tager udgangspunkt i en række forskellige datakilder: En proces med bestyrelsen i Plastindustrien har givet input om tendenser og kompetencekrav. Tre virksomhedscases. For at give et billede af hvilke kompetencemæssige udfordringer virksomhederne står overfor, er der gennemført tre casebesøg på plastvirksomheder med forskellige karakteristika herunder forskel i størrelse, fokus og kompetencebehov. Telefoninterview med tre medlemsvirksomheder om kompetenceudvikling og uddannelse. Spørgeskemaundersøgelse til medlemsvirksomhederne, der tester en række af de antagelser, der er fremkommet gennem proces og interview. OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaet er rundsendt elektronisk til 180 medlemsvirksomheder. 57 plastvirksomheder har gennemført spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 32 pct. 45 pct. af plastvirksomhederne har mindre end 20 ansatte. 30 pct. af plastvirksomhederne har ingen ingeniører ansat, mens 43 pct. har 1-4 ingeniører ansat. Kun 2 virksomheder har mere end 100 ingeniører ansat. 39 pct. af plastvirksomhederne tilhører sprøjtestøbesektionen, mens de resterende besvarelser fordeler sig jævnt i de øvrige sektioner. 4 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

5 2. Analysen kort Danske plastvirksomheder vil få behov for flere ingeniører med plastkompetencer frem mod Medlemmer af plastindustrien vurderer, at der er behov for at understøtte udviklingen af kompetencer gennem uddannelse og kompetenceudvikling. Nedenfor er analysens centrale konklusioner præsenteret i punktform: Stigende behov for ingeniørkompetencer Mere end halvdelen af de adspurgte plastvirksomheder vurderer, at behovet for ingeniører bliver moderat større, mens 1 ud af 5 virksomheder forventer et markant større behov for ingeniører. De danske plastvirksomheder satser i vid udstrækning på at tiltrække arbejdskraft fra det danske ingeniørarbejdsmarked og fra ingeniørstudiet. Kun ¼-del af plastvirksomhederne forventer at gøre brug af ingeniører fra udlandet i Mere kompetenceudvikling og uddannelse Kompetenceniveauet skal hæves, hvis konkurrenceevnen skal opretholdes i fremtiden. Der findes imidlertid en række muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling, der kan understøtte udviklingen af kompetencer, der matcher behovet i Det væsentlige for udviklingen er, at danske plastvirksomheder træffer strategiske valg i forbindelse med tiltrækning af de rette kompetencer. Otte ud af ti plastvirksomheder vurderer, at der i høj eller nogen grad er behov for en ingeniøruddannelse på master- eller kandidatniveau, der har plast som speciale. Plastvirksomhederne udtrykker desuden et klart behov for udvikling og synliggørelse af efteruddannelsesmulighederne for ingeniører. Der er god grund til at satse på videre- og efteruddannelse af plastmagere og plastspecialister, der i et vist omfang, og med den rigtige kompetenceudvikling, kan varetage en del af de opgaver, ingeniørerne varetager i dag. 5 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

6 I fremtiden bør plastvirksomhederne have fokus på en formalisering af den interne læring, således at der løbende følges op på læringen for den nyansatte ingeniør. Der er behov for mere samarbejde og flere partnerskaber med forskningsmiljøer det gælder både miljøer i Danmark og i udlandet. Plastirksomhederne og Plastindustrien skal blive langt bedre til at fortælle de nyuddannede og de studerende om mulighederne i plastindustrien. Centrale udfordringer og muligheder i 2025 Øget priskonkurrence, relativt høje lønomkostninger og afgifter samt en lav produktivitetsvækst er nogle af de væsentligste udfordringer for Plastindustrien. Vækst i branchen kræver dog konsekvente satsninger på udvikling af innovationskompetencer, international orientering og opretholdelse af produktion i Danmark. En positiv udvikling i branchen kræver, at plastvirksomhederne udvikler radikalt nye produkter med nye egenskaber, der honorerer kundernes stigende krav om produkter, der imødegår ressourceknaphed og belaster miljøet i langt mindre grad end tidligere. Der er derfor behov for, at danske plastvirksomheder frem mod 2025 opdyrker en stærkere profil på markeder uden for Danmark og skaber nye samarbejder uden for Danmarks traditionelle styrkepositioner. Danske plastvirksomheder skal i 2025 være langt bedre til at udnytte den globale arbejdsdeling ved at øge samarbejdet med både udviklings- og produktionsvirksomheder i udlandet. Fremtidens jobfunktioner Øget samarbejde med både kunder, underleverandører og samarbejdspartnere om produktudvikling bliver en central opgave for ingeniørerne i fremtiden. Ingeniørerne skal i 2025 deltage aktivt i afdækning af kundernes behov og være med til at udvikle og synliggøre kundernes erkendte og ikkeerkendte behov. Ingeniørerne vil i udpræget grad skulle indtage rollen som bindeled og i en vis grad oversættere af designkoncepter på den ene side og produktionsprocessen og de fysiske produkter på den anden side. Der er i nogen udstrækning en glidende overgang mellem ingeniørernes arbejdsfunktioner og de opgaver, der varetages af dygtige plast- 6 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

7 magere. Plastmagere har potentiale for at kunne varetage nogle af ingeniørernes arbejdsfunktioner. Fremtidens kompetencekrav Plastvirksomhederne er enige om, at der i fremtiden vil være behov for ingeniører, der formår at kombinere teori og praksis, ligesom der både bliver behov for specialistkompetencer inden for plast og brede ingeniørkompetencer. For at ingeniørerne kan være innovative i fremtiden skal de stå på et fundament af procesviden, men også evne at kombinere deres viden med en række personlige kompetencer, der dem i stand til at forbedre eksisterende produkter og opfinde nye produkter herunder refleksion, nysgerrighed, kreativitet, mod og samarbejdsevner. Forretningsforståelse og viden om bevægelser i markedet bliver centrale kompetencekrav i bestræbelser på at skabe en innovativ og kommercielt bæredygtig plastbranche i Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

8 3. Branchens udfordringer Danske plastvirksomheder er ligesom resten af de danske produktionsvirksomheder udfordret på konkurrenceevnen. Medlemsvirksomhederne i Plastindustrien ser dog lyst på fremtiden og vurderer, at plastvirksomhederne gennem radikalt nye produkter og et markant fokus på samarbejde med kunder og leverandører kan vinde markedsandele til trods for en skærpet priskonkurrence i markedet. Virksomhederne står i de kommende år over for en række udfordringer. Øget priskonkurrence, relativt høje lønomkostninger og afgifter samt en lav produktivitetsvækst er nogle af de væsentligste udfordringer. Optimismen er imidlertid markant blandt de danske plastvirksomheder, der generelt vurderer, at de er godt rustede til at imødegå udfordringerne. Innovative produkter skal sikre markedsandele Vækst i branchen kræver dog konsekvente satsninger på udvikling af innovationskompetencer, international orientering og opretholdelse af produktion i Danmark. Hvis vi kan gøre det for 100 kr. i timen, så kan de gøre det for 60 kr. i timen i udlandet. Det er udfordringen. Bestyrelsesmedlem i Plastindustrien Mens udenlandske plastvirksomheder er i stand til at producere plastkomponenter til en lavere enhedspris, vil danske virksomheder også i fremtiden være i stand til at udvikle markedsledende produkter af høj kvalitet. En positiv udvikling kræver, at plastvirksomhederne udvikler radikalt nye produkter med nye egenskaber, der honorerer kundernes stigende krav om produkter, der imødegår ressourceknaphed og belaster miljøet i langt mindre grad end tidligere. Afsætning af produkterne vil primært ske på nærmarkeder, hvor plastvirksomhederne vurderer, at konkurrencesituation er relativt stabil, og hvor danske virksomheder fortsat vil være konkurrencedygtige på både pris og kvalitet. Prisfastsættelsen er afhængig af, hvor unikt et produkt er i markedet. Generelt er det vurderingen, at priskonkurrencen tvinger mange plastvirksomheder til at satse på premium-produkter. Det er dog samtidig vurderingen, at netop denne satsning er fornuftig strategi og en farbar vej for de danske plastvirksomheder. 8 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

9 Fortsat krav om øget produktivitet Flere danske plastvirksomheder vurderer, at en stigende automatisering af både produktionsprocesser og administrative processer har betydet, at produktiviteten er steget meget markant i de senere år. Der vil dog fortsat være behov for omstilling og effektivisering af produktionsprocesser. Her vurderer plastvirksomhederne, at bl.a. implementering af robotteknologi vil være en af de helt centrale kilder til produktivitetsforbedringer, ligesom implementering af LEAN i produktionen vil være en forudsætning for at øge produktiviteten i fremtiden. Stor afhængighed af danske styrkepositioner Mange danske plastvirksomheder er underleverandører til andre brancher, særligt til medicinal- og vindmølleindustrien. Flere danske plastvirksomheder er endda født og vokset med udviklingen i vindmølleindustrien. Forventningen er, at en stor del af de danske plastvirksomheder også i fremtiden indgår som underleverandører, men at leverandørforholdet vil kræve, at plastvirksomhederne i fremtiden er i stand til at opdyrke nye markeder sammen med kunderne og på tværs af værdikæden. Samtidig gælder det, at de nuværende strukturer betyder, at plastvirksomhederne er sårbare over for udsving i de pågældende brancher det gælder både udsving i vækst, produktportefølje og produktionsmetoder. Sårbarheden øges samtidig af, de danske styrkepositioner er relativt få i forhold til fx Tyskland og Sverige, hvor plastvirksomhederne indgår som underleverandør til langt flere brancher herunder elektronik-, maskin-, automobil- og kemiindustrien. Der er derfor behov for, at danske plastvirksomheder frem mod 2025 opdyrker en stærkere profil på markeder uden for Danmark og skaber nye samarbejder uden for Danmarks traditionelle styrkepositioner. Produktion og udvikling skaber fælles styrke Vi skal have produktion i Danmark. Det kan være, at den bliver lille, men den er uhyggelig vigtig. Bestyrelsesmedlem i Plastindustrien I de seneste 10 år har mange danske produktionsvirksomheder lagt produktion til udlandet, idet både i Østeuropa og Asien tilbyder langt lavere produktionsomkostninger. Plastvirksomhederne vurderer imidlertid, at der vil være produktion i Danmark i mange år ud i fremtiden. Netop eksistensen af produktionsenheder i Danmark er forudsætning for, at de danske plastvirksomheder kan opretholde konkurrencekraft gennem innovation i krydsfeltet mellem udvikling og produktion. 9 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

10 Der er dog en klar bevidsthed om, at en del af de mest simple produkter i fremtiden vil blive produceret i lavtlønslande. Produktionsbilledet bliver altså mere fragmenteret, og danske virksomheder skal i fremtiden indgå i mere komplekse produktionssammenhænge i globale værdikæder. Flere plastvirksomheder forventer, at netop denne kompleksitet har potentiale til at blive én af Danmarks største komparative fordele. Men det kræver, at de danske plastvirksomheder har kompetencerne til at navigere i processerne og skabe værdi gennem et bedre overblik over samspillet mellem produktion og udvikling. Danske plastvirksomheder vurderer i branchen i 2025 skal være langt bedre til at udnytte den globale arbejdsdeling ved at øge samarbejdet med både udviklings- og produktionsvirksomheder i udlandet. Det kan fx være i forbindelse med produktudvikling, der er en tidskrævende proces, og en proces hvor mange mindre danske plastvirksomheder har behov for assistance. Plastvirksomhederne forventer, at de i stigende grad vil købe konsulentydelser fra store virksomheder i fx Tyskland, der har en langt større volumen og dermed muligheder for at sætte flere ingeniører til at foretage beregninger. Plastvirksomheder skal udnytte nye teknologier Udnyttelse af konvergerende teknologier (hvor plast indgår som en del af fx nano, sensor, intelligente materialer og IKT) bliver afgørende for alle virksomheder i plastindustrien frem mod Danske plastvirksomheder forventer, at der i fremtiden vil opstå nye markeder som følge af tendensen til digitalisering af produkter. Her er det vigtigt, at danske plastvirksomheder tapper ind i dette marked ved at være på forkant med udviklingen og bidrage til udvikling af intelligente løsninger i samarbejde med fx elektronikindustrien. De adspurgte plastvirksomheder vurderer desuden, at plast og ikke mindst komposit har et enormt potentiale som substitutionsmateriale for andre tungere og mindre holdbare produkter. Allerede i dag arbejder flere danske plastvirksomheder med udvikling af produkter, der erstatter stål i bilindustrien, men det er vurderingen, at plast i fortsat stigende grad vil erstatte materialer i fx brokonstruktioner, kemikalierør eller i offshore-industrien. Flere plastvirksomheder er desuden opmærksomme på de vækstmuligheder, der ligger i udnyttelse af mulighederne i nye teknologier som fx 3D-printere, der giver slutbrugerne mulighed for selv at printe plastkomponenter ud fra en given kravsspecifikation. Tendensen udgør både en trussel og en mulighed for plastvirksomhederne. En trussel, hvis brugerne selv begynder at printe de ting, de har behov for, og at mindre etablerede plastvirksomheder let kan gå i markedet med fleksible produkter fremstillet på 3D-printere. Omvendt kan tendensen udgøre en mulighed, såfremt danske plastvirksomheder formår at inkludere 3D-printteknologi i egen produktudvikling eller samproduktion med slutbrugerne. 10 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

11 De teknologiske muligheder gør markedsmuligheder for danske plastvirksomheder næsten ubegrænsede, men det kræver både mod og kompetencer til at tænke i nye baner. Rammebetingelser og regulering udfordrer fortsat Blandt plastvirksomhederne er der bred enighed om, at rammebetingelser som et relativt højt skattetryk, høje lønomkostninger og høje energiafgifter udgør store udfordringer for plastindustrien. Flere plastvirksomheder peger på, at plastindustrien har behov for de samme produktionsvilkår som resten af EU for at kunne opretholde konkurrenceevnen frem mod Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

12 Figuren nedenfor viser medlemsvirksomhedernes vurdering af sandsynligheden for, at en række tendenser slår igennem i Figur 3.1 Sandsynlighed for tendensers gennemslag i 2025 Hvor sandsynligt er det, at følgende tendenser er slået igennem i din virksomhed i 2025? Plastkonstruktioner substituerer tungere materialer i en bred vifte af industrier 49% 32% 2% 2% 7% Virksomheden udnytter, at ressourceknaphed (klima og miljø) stiller krav til nye produkter 19% 46% 7% 7% Virksomheden er afhængig af, at virksomheder inden for Danmarks industrielle styrkepositioner (medico, vind mv.) klarer sig godt 25% 35% 18% 19% 4% Kunderne stiller markant øgede krav om, at danske plastvirksomheder (som underleverandører) selv udvikler nye produkter frem for at udføre produktion ud fra kundens specifikke krav 46% 7% 4% Produktudvikling foregår i samarbejde med virksomheder eller afdelinger i udlandet 30% 51% 5% 7% 2% Næsten hele virksomhedens produktionen er flyttet til udlandet, mens produktudvikling stadig findes i Danmark 14% 39% 42% Konkurrencesituationen stiller i højere grad krav om udvikling af helt nye produkter (radikal innovation) end til tilpasning og forbedring af produkter (inkrementel innovation) 37% 47% 9% 2% Konkurrencen på nærmarkederne er steget markant som følge af konkurrence fra asiatiske virksomheder 18% 26% 28% 23% 4% Virksomheden opererer i stigende grad på nye markeder uden for Europa 18% 44% 21% 19% 4% Virksomheden opererer næsten udelukkende på nærmarkeder 21% 28% 35% 9% Virksomheden har tabt markedsandele på grund af øget efterspørgsel efter kvalitet og innovative produkter 35% 37% 7% Virksomheden har vundet markedsandele på grund af øget efterspørgsel efter kvalitet og innovative produkter 21% 56% 14% 4% 4% Priskonkurrencen er steget markant, og virksomheden vinder markedsandele 9% 46% 7% 5% Priskonkurrencen er steget markant, og virksomheden mister markedsandele 9% 37% 9% 5% Meget sandsynligt Sandsynligt Mindre sandsynligt Ikke sandsynligt Ved ikke 12 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

13 Stort behov for flere ingeniører i 2025 Plastvirksomhederne vurderer, at der i fremtiden vil være et øget behov for ingeniører frem mod Mere end halvdelen af de adspurgte plastvirksomheder vurderer, at behovet for ingeniører bliver moderat større, mens 1 ud af 5 virksomheder forventer et markant større behov for ingeniører. Kun en enkelt virksomhed forventer, at behovet vil mindre i Fremtidens behov for ingeniører hænger imidlertid tæt sammen med plastvirksomhedernes evne til vækst, og det reelle behov for ingeniørkompetencer er således forbundet med en vis usikkerhed. Plastvirksomhedernes vurdering flugter fint med deres positive syn på evnen til at vinde markedsandele i fremtiden. Vi lever desværre lidt i et vakuum indtil der kommer nogle flere ingeniører. Figur 3.2 Behovet for ingeniører frem mod 2025 Hvordan vil virksomhedens behov for ingeniører udvikle sig frem mod 2025? 54% Ole Bock, fabrikschef, Wavin 18% 23% 2% 0% 4% Behovet vil blive markant større Behovet vil blive moderat større Behovet vil være det samme Behovet vil blive moderat mindre Behovet vil blive markant mindre Ved ikke 13 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

14 Rekrutteringsproblemer i sigte De adspurgte plastvirksomheder forventer desuden, jf. figuren nedenfor, at de i 2025 får væsentlige problemer med at rekruttere ingeniører med et tilstrækkelig højt kompetenceniveau. Kun ganske få plastvirksomheder forventer ingen problemer med rekruttering, og flere virksomheder oplever allerede i dag vanskeligheder med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Med så markante rekrutteringsudfordringer er der behov for, at der allerede i dag initieres en indsats, der skal sikre forsyning af ingeniørkompetencer i Figur 3.3 Rekrutteringsproblemer i 2025 I hvilken grad vurderer du, at der i 2025 vil være væsentlige problemer med at rekruttere ingeniører med et tilstrækkeligt højt kompetenceniveau? 35% 30% 4% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 14 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

15 Virksomhederne står over for en palet af muligheder, når de skal forsøge at udvikle og tiltrække kompetencer. Grundlæggende kan der skelnes mellem kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere eller rekruttering af nye medarbejdere. Figur 3.4 Plastvirksomhedernes kompetenceforsyningsstrategi Gennem hvilke kanaler forventer du, at virksomheden i fremtiden vil sikre hensigtsmæssige kompetencer til udførelsen af arbejdsfunktioner på ingeniørniveau? (sæt op til tre kryds) Rekruttering af (erfarne) ingeniører fra det danske arbejdsmarked 72% Rekruttering af (erfarne) ingeniører fra det globale arbejdsmarked 28% Rekruttering af kandidater direkte fra ingeniørstudiet Kompetenceudvikling og efteruddannelse af plastmagere/plastspecialister? 39% 39% Intern kompetenceudvikling/kurser til ingeniører 19% Sidemandsoplæring 18% Kurser hos private kursusudbydere 2% Ved ikke 7% Andet 2% Plastvirksomhederne stjæler fra hinanden men ikke fra udlandet I de seneste år har rekruttering af udenlandske ingeniører været nævnt som en af mulighederne for at dække behovet for højt kvalificeret arbejdskraft til danske produktionsvirksomheder. Svarfordelingen viser imidlertid, at de danske plastvirksomheder i vid udstrækning ønsker at tiltrække arbejdskraft fra det danske ingeniørarbejdsmarked og fra ingeniørstudiet. Kun ¼-del af plastvirksomhederne forventer at gøre brug af ingeniører fra udlandet. Rekruttering af ingeniører fra udlandet er altså ikke umiddelbart en central del af kompetenceforsyningsstrategien. I stedet forventer de danske plastvirksomheder, at man fremtiden vil satse på at rekruttere erfarne ingeniører fra hinanden og ved at tiltrække kandidater fra ingeniørstudiet. Strategien er imidlertid ikke holdbar i længden, idet et underudbud af ingeniører vil medføre øget lønpres. I kapitel 7 vurderes behovet for kompetenceudvikling og uddannelse. 15 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

16 4. Jobfunktioner i forandring Plastvirksomhederne er blevet bedt om at vurdere, hvilke arbejdsfunktioner de forventer kommer til at fylde mere hos ingeniørerne i Plastvirksomhedernes vurdering fremgår af figuren nedenfor. Figur 4.1 Udvikling i arbejdsfunktioner i 2025 I hvilken grad vil følgende arbejdsfunktioner komme til at fylde mere hos ingeniørerne i din virksomhed i 2025? Levering af tekniske konsulentydelser til virksomheder eller afdelinger i udlandet 21% 40% 14% Samarbejde med udenlandske virksomheder/samarbejdspartnere om produktudvikling 39% 40% 2% 7% Deltagelse i markedsføring og demonstration af produkter 19% 30% 28% 7% Deltagelse i salg og kundekontakt 44% 23% 14% 5% 14% Leverandørstyring 30% 28% 14% Projektstyring herunder ressourceplanlægning, økonomistyring mv. 19% 40% 23% 5% Udarbejdelse af patentansøgninger 4% 14% 40% 23% 19% Omkostningsoptimering 46% 25% 14% 4% Samarbejde med produktionen om produktudvikling 42% 33% 7% 4% 14% Samarbejde med designere om produktudvikling 30% 39% 7% Konstruktionsberegninger 32% 25% Validering og kvalitetssikring 32% 32% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 16 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

17 Fra bestillingsarbejde til samarbejde om innovation Øget samarbejde med både kunder, underleverandører og samarbejdspartnere om produktudvikling bliver en central opgave for ingeniørerne i fremtiden. Det gælder især øget samarbejde med partnere i udlandet. I 2025 vil plastvirksomhederne i langt mindre omfang modtage en kravspecifikation fra kunden om, hvordan produktet skal se ud. I stedet skal danske ingeniører bidrage langt mere aktivt i produktudviklingen. Også allerede inden det bliver en ordre fra kunderne. Det (innovation) er en interaktion mellem viden, materialekendskab og fornyelse, og det er en dynamik, som ikke må gå i stå. Bestyrelsesmedlem i Plastindustrien Ingeniørerne i de danske plastvirksomheder skal derfor ikke kun kunne foretage beregningen, der sikrer, at produkterne har de efterspurgte egenskaber. De skal i 2025 deltage aktivt i afdækning af kundernes behov og være med til at udvikle og synliggøre kundernes erkendte og ikke-erkendte behov. Generelt er der et klart behov for, at virksomhederne i andre industrier får øjnene op for potentialet ved samarbejdet med plastindustrien. I den forbindelse skal ingeniørerne i et vist omfang deltage i både markedsføring og demonstration af produkterne ude hos kunder og på messer og konferencer. Det er samtidig forventningen, at de danske ingeniører i stigende omfang skal levere konsulentydelser til udenlandske virksomheder. Det gælder både ydelser, der vedrører produktionsprocesser samt specialistviden om beregning og produktegenskaber. Desuden vil ingeniørerne i langt højere grad skulle samarbejde både med virksomhedens produktionens- og designafdeling. Her vil ingeniørerne skulle være bindeled og i en vis grad oversættere af designkoncepter på den ene side og produktionsprocessen og de fysiske produkter på den anden side. Som en konsekvens af stigende krav til produkternes kvalitet og overholdelse af standarder vil ingeniører også skulle være ansvarlige for at igangsætte og overvåge procedurer for kvalitetssikring og validering. Arbejdsdeling hvem gør hvad i fremtiden? Flere plastvirksomheder fremhæver, at der i nogen udstrækning findes en glidende overgang mellem ingeniørernes arbejdsfunktioner og de opgaver, der varetages af dygtige plastmagere, især omkring bidrag til udvikling, problemløsning og kvalitetssikring i produktionsprocessen. Der er imidlertid markant forskel på de plastmagere, der får lov til at sætte værktøj op, og dem der er selvkørende i forhold til problemløsning og udvikling af produktionsprocessen. Den sidste gruppe, der ofte er oplært internt, har stort potentiale for at kunne varetage nogle af ingeniørernes arbejdsfunktioner. Plastvirksomhederne vurderer, jf. figuren nedenfor, at de i fremtiden vil få behov for mange flere dygtige faglærte. Det skyldes, at mange i den faglærte 17 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

18 arbejdsstyrke nærmer sig pensionsalderen. Der vil særligt blive behov for plastmagere, værktøjsmagere og i et vist omfang faglærte med proceskompetencer. Figur 4.2 Behov for faglærte medarbejdere i 2025 I hvilken grad vil din virksomhed få behov for flere af de følgende faglærte medarbejdere i 2025? Værktøjsmager 30% 19% 9% 30% Smed 2% 30% 25% 33% Industriteknik 4% 32% 28% 26% Data- og kommunikationsuddannelsen 4% 18% 30% 37% Automatik- og procesuddannelsen 32% 19% 23% Procesoperatør 33% 30% Industrioperatøruddannelse 25% 21% 32% Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 2% 26% 47% Plastmager 35% 32% 18% 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 18 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

19 5. Store krav til fremtidens kompetencer Fremtidens ingeniører står over for skærpede kompetencekrav på flere områder. Plastvirksomheder efterspørger både ingeniører med generalistkompetencer og specialistkompetencer. Procesviden fremhæves som den mest centrale kompetence. Plastvirksomhederne er enige om, at der i fremtiden vil være behov for ingeniører, der formår at kombinere teori og praksis, ligesom der både bliver behov for specialistkompetencer inden for plast og brede ingeniørkompetencer. Kravene til fremtidens ingeniører er altså høje, og som figuren nedenfor viser, eksisterer der på tværs af plastbranchen et lige stort behov for både generalister og specialister. Der er altså tale om et dobbelt kompetencekrav til fremtidens ingeniører i plastindustrien. Figur 5.1 Generalistkompetencer vs. specialistkompetencer Hvilke typer kompetencer hos ingeniørerne vil i særlig grad være efterspurgt i din virksomhed i 2025? Ved ikke Udelukkede brede kompetencer (fx brede ingeniørmæssige kompetencer samt projektledelse, forretningsforståelse mv.) 7% Primært brede kompetencer (fx brede ingeniørmæssige kompetencer samt projektledelse, forretningsforståelse mv.) og sekundært specialistkompetencer (dybe plastkompetencer inden for fx materialeforståelse og beregning) Primært specialistkompetencer (dybe plastkompetencer inden for fx materialeforståelse og beregning) og sekundært bredere kompetencer (fx brede ingeniørmæssige kompetencer samt projektledelse, forretningsforståelse mv.) 35% 35% Udelukkende specialistkompetencer (dybe plastkompetencer inden for fx materialeforståelse og beregning) 7% 19 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

20 På trods af det dobbelte kompetencekrav er det ikke vurderingen, at alle ingeniører skal kunne alt. På tværs af plastvirksomhederne og inden for virksomhederne er der forskel på efterspørgslen efter specialistkompetencer. I de mindre plastvirksomheder er der i højere grad efterspørgsel på generalistkompetencer, mens større virksomheder efterspørger specialistkompetencer. Efterspørgslen hænger sammen med graden af arbejdsdeling, der vokser i takt med plastvirksomhedens størrelse. Figuren nedenfor viser, hvilke kompetencer plastvirksomhederne forventer at få behov for i Figur 5.2 Kompetencekrav til ingeniører i 2025 I hvilken grad vil der i 2025 være krav om, at ingeniører i virksomheden har forbedrede kompetencer inden for: Samarbejdsevner (med kunder, leverandører, produktion) 61% 26% 2% 2% 9% Ledelse (personaleledelse) 9% 32% 42% 7% Forståelse for projektledelse (herunder økonomistyring, HR, planlægning mv.) 23% 47% 5% 9% International orientering (nysgerrighed på samarbejde og udvikling samt sprogkompetencer) 44% 42% 4% Supply chain management 39% 25% Forretningsforståelse (herunder markedsadgang, markedsafdækning og værdiskabelse) 39% 42% 9% 2% 9% Innovationskompetencer (herunder refleksion, kreativitet, mod mv.) 40% 32% 14% 2% Konstruktionsberegning 49% 19% 5% Materialekendskab 60% 28% 2% 2% 9% Håndværksmæssig erfaring 21% 46% 21% 4% 9% At kunne kombinere teoretisk viden og praksisviden 74% 2% 9% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 20 Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

21 Innovative kompetencer - hvad betyder det? Innovation bliver ofte nævnt som svaret på de udfordringer, danske plastvirksomheder står overfor. Men hvad betyder innovation egentlig og hvad betyder det for fremtidens ingeniører i plastindustrien? Kompetencen til innovation består af flere komponenter. Kravet til ingeniører i plastindustrien er, at de både skal have teoretisk viden (om fx konstruktionsberegning) og praktisk forståelse for produktion (de håndværksmæssige og produktionstekniske muligheder). Ingeniørerne skal fx kunne gå i dialog med værktøjsmageren og vurdere de løsninger, han kommer med i forbindelse med støbeprocessen. Plastvirksomhederne vurderer, at procesviden er en helt central kompetence i forbindelse med udviklingsarbejdet. Disse kompetencer udgør tilsammen grundlaget for at være en dygtig ingeniør. I en innovationssammenhæng skal kompetencerne kombineres med en række personlige kompetencer som refleksion, nysgerrighed, kreativitet, mod og samarbejdsevner. For at ingeniørerne kan være innovative i fremtiden skal de således stå på et fundament af procesviden, men skal også evne at kombinere det med en række blødere kompetencer, der gør dem i stand til at forbedre eksisterende produkter og opfinde nye produkter. Kommerciel kobling skaber væksten Det kan godt være, du har udviklet et godt produkt, men nogle gange må det ikke koste kr. Det hjælper ikke noget, at man udvikler noget, som ingen har råd til at købe. Bestyrelsesmedlem i Plastindustrien Desuden er det væsentligt, at ingeniørerne i fremtiden forbedrer deres viden om kundernes behov og er i stand til at vurdere, hvor der kan opstå nye behov i markedet. Og ikke mindst, hvordan ingeniørerne selv kan skabe et behov for plastløsninger i nye markeder. Markedsforståelse bliver et centralt kompetencekrav, men det er væsentligt at være opmærksom på over engineering, dvs. at plastvirksomhederne udvikler produkter, der har bedre egenskaber eller kvalitet, end markedet i virkeligheden efterspørger. Markedsforståelse handler således også om præcist at kunne aflæse et behov i markedet og således bidrage til nøjsomhedsinnovation 1, hvor man træffer nogle strategiske udviklingsmæssige valg, der betyder, at produkterne matcher de behov, de skal dække hverken mere eller mindre. Denne tilgang til innovation er særligt relevant i nye markeder i fx Afrika og Asien, hvor behovet for state-of-the-art teknologier og premiumløsninger ikke nødvendigvis er lige stort som i Europa og USA. Forretningsforståelse og viden om bevægelser i markedet bliver centrale kompetencekrav i bestræbelser på at skabe en innovativ og kommercielt bæredygtig plastbranche i Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Uddannelsen til Plastspecialist

Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Industriens Fællesudvalg har i samarbejde med Den jydske Haandværker - skole og AMU SYD udviklet en ny uddannelse til plastspecialist. Hvilke

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 1. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter I det følgende præsenteres de vigtigste uddannelsespolitiske

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Aktuelle Glimt fra Erhvervslivet Af Poul Erik Verner

Aktuelle Glimt fra Erhvervslivet Af Poul Erik Verner Aktuelle Glimt fra Erhvervslivet Af Poul Erik Verner En stigning i optaget på ingeniøruddannelserne med 11 % vækker glæde. De seneste år er optaget på ingeniøruddannelserne steget, og årets optag er ingen

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Rundspørge om konjunkturer og rammebetingelser

Rundspørge om konjunkturer og rammebetingelser Dansk-Tysk Handelskammers rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Om rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 14. april til den

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere