Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Halvårsrapport. 1. januar 30. juni 2008 VENDERSGADE KØBENHAVN K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Halvårsrapport. 1. januar 30. juni 2008 VENDERSGADE KØBENHAVN K"

Transkript

1 Lønmodtagernes Dyrtidsfond Halvårsrapport 1. januar 30. juni 2008 VENDERSGADE KØBENHAVN K

2 INDHOLD LEDELSESBERETNING Hoved og nøgletal 3 Halvåret i overskrifter 4 Medlemmerne i LD 4 Afkast i LD Vælger 5 Afkast i puljerne 7 Risikoforhold 7 Det regnskabsmæssige resultat 8 Specifikationer af aktiver og afkast 9 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 10 Den uafhængige revisors påtegning 11 HALVÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse 12 Balance 13 Noter 14 Puljeregnskaber 20 2

3 LEDELSESBERETNING HOVED OG NØGLETAL 1. halvår 1. halvår INVESTERINGSRESULTAT Investeringsafkast, i alt (mio.kr.) Pensionsafkastskat (mio.kr.) Investeringsafkast efter pensionsafkastskat (mio.kr.) AFKASTNØGLETAL tidsvægtet Afkast før pensionsafkastskat (pct.) 2,7 2,3 Afkast før pensionsafkastskat LD Vælger (pct.) 2,0 1,8 AFKASTNØGLETAL pengevægtet Afkast før pensionsafkastskat (pct.) 2,7 2,2 Afkast efter pensionsafkastskat (pct.) 2,4 1,9 Afkast før pensionsafkastskat (pct.) LD Vælger 2,0 1,8 TILSKREVET AFKAST I mio. kr I procent før pensionsafkastskat LD Vælger 2,5 1,5 I procent efter pensionsafkastskat LD Vælger 2,3 1,3 PENSIONER Antal udbetalinger (1.000 konti) Udbetalinger (mio.kr.) Antal flytninger (1.000 konti) 5 8 Flytninger (mio. kr.) Omkostninger til kontoadministration (mio.kr.) Medlemmernes formue, i alt (mio.kr.) Kontostørrelse fuldtidsbeskæftiget lønmodtager (kr.) LD Vælger AKTIVER Aktiver, i alt (mio.kr.) OMKOSTNINGSNØGLETAL Omkostninger beregnet som rentemarginal (pct.) 0,06 0,07 Omkostninger pr. medlem (kr.) Omkostninger pr. medlem LD Vælger (kr.)

4 HALVÅRET I OVERSKRIFTER Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) opnåede i første halvår 2008 et mindre tilfredsstillende resultat med et samlet afkast på 2,7 pct.. Resultatet skal ses i lyset af udviklingen på aktie og obligationsmarkederne, der blev kendetegnet ved kursfald på både aktier og obligationer. I forhold til markedsudviklingen opnåede LD et tilfredsstillende merafkast. Det tilskrevne afkast i LD Vælger blev i første halvår 2008 på 2,5 pct. før pensionsafkastskat. For et medlem med en fuldtidskonto i LD Vælger udgjorde opsparingen ultimo juni kr. Ved udgangen af første halvår 2008 havde medlemmerne en formue på 55,4 mia. kr., hvilket er 4,4 mia. kr. mindre end ultimo Faldet i formuen skyldes de løbende medlemsudbetalinger og flytninger samt investeringsresultatet. Medlemmernes formue var fordelt med 91,9 pct. i LD Vælger og 8,1 pct. i puljerne. Primo 2008 blev alle aktiver i Fåmandsforeningen LD (FLD), hvor LD er eneejer, overtaget af Den professionelle forening LD (PLD). Investeringsrammerne er bredere i PLD end i FLD, hvorved LD ud over aktiverne fra FLD kunne overflytte de investeringsaktiver (aktier og investeringsforeningsandele), som det ikke tidligere var muligt at overflytte til FLD. Dermed er alle LD s børsnoterede aktier og obligationer overflyttet til PLD. Rigsrevisionen offentliggjorde d. 21. maj 2008 en undersøgelse af LD. Resultaterne af denne undersøgelse og LD s kommentarer hertil findes på LD s bestyrelse besluttede at udnytte LD lovens mulighed for at lade revisionen varetage af en enkelt revisor. Efter afholdelse af EU udbud besluttede bestyrelsen at indgå kontrakt med KPMG. MEDLEMMERNE I LD Ved udgangen af første halvår 2008 var der medlemmer i LD, svarende til et fald på 3,7 pct. i forhold til ultimo I første halvår 2008 fik medlemmer udbetalt deres LD opsparing, svarende til en formue på 2.211,3 mio. kr. Antallet af udbetalinger og de udbetalte beløb steg i forhold til de foregående år, og afspejler at en større del af LD s medlemmer kan få deres LD opsparing udbetalt. Stigningen i udbetalingerne skete primært til medlemmer, der i de foregående år havde udskudt udbetalingen. Der er dog fortsat mange medlemmer, der vælger ikke at få deres opsparing udbetalt som 60 årig. Ved udgangen af første halvår 2008 var 27,0 pct. af formuen i LD placeret hos medlemmer over 60 år, hvilket er en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til ultimo I første halvår 2008 flyttede medlemmer deres LD opsparing til en anden pensionsordning, svarende til et samlet beløb på 336,6 mio. kr. Antallet af flytninger i første halvår var lavere end samme periode

5 LD s medlemmer havde i første halvdel af året mulighed for at placere opsparingen i ti puljer, hvoraf LD administrerer seks puljer og fire puljer administreres af eksterne investeringsforeninger. Denne mulighed benyttede væsentligt flere medlemmer sig af i forhold til de foregående år. Specielt ved puljevalget, der trådte i kraft 1. juli, flyttede mange puljevælgere deres opsparing over i puljer med lav risiko. Det var således obligationspuljerne LD Korte Obligationer, LD Mixed Obligationer og Nordea Invest Vælger samt den blandede pulje LD Kontra, som medlemmerne i særlig grad valgte at investere i. Opsparingen blev flyttet fra primært de tre aktiepuljer LD Danske Aktier, LD Globale Aktier og LD Miljø & Sundhed. LD finder det tilfredsstillende, at LD s medlemmer benytter muligheden for at tilpasse sammensætningen af deres opsparing til deres ønskede risikoprofil. I første halvår 2008 har LD afholdt 4 medlemsmøder med henblik på at informere om resultater og muligheder i LD. Møderne blev arrangeret i samarbejde med virksomheder i lokalområdet. LD har allerede planlagt en række medlemsmøder i efteråret. AFKAST I LD VÆLGER Afkastet af LD Vælgers aktiebeholdning udgjorde i første halvår ,8 pct., mens obligationerne gav et afkast på 0,7 pct. Afkastet i LD Vælger var positivt påvirket af LD Vælgers ejendomme og ikke børsnoterede danske aktier. LD Vælger fastholdt i 2008 strategien med brug af putoptioner for at begrænse kurstabene på den børsnoterede aktiebeholdning i tilfælde af generelle aktiekursfald. På obligationsområdet benyttede LD Vælger fortsat renteoptioner og swaptioner for at styrke gevinstmulighederne i tilfælde af rentefald og i mindre omfang for at reducere tabet ved en rentestigning. Børsnoterede aktier LD Vælgers portefølje af danske og udenlandske børsnoterede aktier inkl. valutaafdækning og inkl. putoptionerne gav i første halvår 2008 et afkast på 8,6 pct. Både valutaafdækningen og putoptionerne bidrog positivt til aktieafkastet, og ekskl. valutaafdækning og ekskl. putoptionerne var aktieafkastet 10,8 pct. Til sammenligning viste MSCI Verdensindeks inkl. udbytte omregnet til danske kroner et afkast på 17,0 pct. LD Vælgers portefølje af danske børsnoterede aktier gav et afkast på 7,8 pct. Især B&O, Danisco, Danske Bank og Novo Nordisk bidrog med de negative afkast. Modsat bidrog investeringerne i A. P. Møller Mærsk, Parken Sport & Entertainment og Vestas med de positive afkast. De udenlandske børsnoterede aktier i LD Vælger havde et afkast på 9,6 pct. inkl. valutaafdækning og putoptioner. I porteføljen af de udenlandske aktier blev eksponeringen øget mod USA, Storbritannien, Sverige 5

6 og Japan. Der blev investeret bredt i flere sektorer med betydelige investeringer i konsumentvarer og forbrugsgoder. Både de danske og de udenlandske aktiemarkeder udviste i første halvår 2008 store svingninger, hvor MSCI Verdensindeks faldt i januar og marts, for derefter at stige frem til medio maj, og derefter falde i resten af maj og i juni. I perioderne med kursfald på aktiemarkederne reducerede putoptionerne LD s tab på aktier med betydelige beløb. Ikke børsnoterede danske aktier LD Vælgers investeringer i ikke børsnoterede danske aktier gav i første halvår 2008 et afkast på 17,6 pct., hvilket må betegnes som tilfredsstillende. LD Equity 1 K/S bidrog med en væsentlig del af afkastet både procentmæssigt og beløbsmæssigt. En af LD s ikke børsnoterede aktier (Nuna Minerals A/S) blev i juni børsnoteret. Obligationer LD Vælgers afkast af obligationer inkl. valutaafdækning samt swaptioner og renteoptioner blev 0,7 pct., hvilket er præget af kurstab som følge af stigende renter hen over perioden. Afkastet blev påvirket af kreditkrise og stigende inflation, hvilket førte til rentestigninger og negative afkast på statsobligationer og realkreditobligationer. Indeksobligationerne bidrog med positivt afkast, da frygten for inflation medførte at investorerne fokuserede på inflationssikrede investeringer. Beholdningen af investment grade obligationer bidrog med positivt afkast, mens non investment grade obligationer og emerging markets obligationer bidrog med negativt afkast, selvom LD ikke har en portefølje, der er eksponeret mod sub prime markedet o. lign. Sammenligningsindekset, der er sammensat af danske statsobligationer med en vægt på 40 pct. og konverterbare realkreditobligationer med en vægt på 60 pct., gav et afkast på 1,2 pct. Merafkastet i forhold til sammenligningsindekset skyldes primært en lavere varighed i LD Vælgers portefølje i forhold til sammenligningsindekset, samt at der ikke indgår indeksobligationer i sammenligningsindekset. Ejendomme LD Vælger havde i første halvår 2008 et afkast af ejendomme og ejendomsselskaber på 8,7 pct. Det var specielt salget af en del af aktieposten i Refshaleøens Ejendomsselskab, der bidrog til det positive afkast. LD s tilbageværende investeringer i ejendomme består alene af LD s domicilejendom og tre erhvervsejendomme i København samt aktier i fem ejendomsselskaber. 6

7 AFKAST I PULJERNE Puljernes afkast afspejlede udviklingen på de finansielle markeder, hvilket betød at ni af puljerne fik en negativ tilskrivning. Obligationspuljerne, som tilhører de laveste risikokategorier, havde et positivt afkast eller et beskedent negativt afkast. Modsat havde aktiepuljerne, som tilhører de højeste risikokategorier, alle betydelige negative afkast. Puljen LD Korte Obligationer gav det højeste tilskrevne afkast på 1,3 pct., mens det tilskrevne afkast i puljen LD Miljø & Sundhed var på 15,3 pct. Investeringsstrategi og yderligere beskrivelse af puljerne findes på LD s hjemmeside RISIKOFORHOLD LD s forretningsmæssige risici er knyttet til to forhold. Det første vedrører de særlige risici, som knytter sig til usikkerhed vedrørende den tidsmæssige fordeling af de fremtidige udbetalinger, herunder flytninger. Disse risici imødegås ved en løbende tilpasning af investeringsstrategien, blandt andet gennem opretholdelsen af en relativt stor obligationsbeholdning med begrænset varighed. LD s risikostyring er nærmere beskrevet i årsrapporten for Det andet forhold vedrører markedsrisici mv. på investeringsaktiverne. De væsentligste risici kan belyses ved beregninger af effekten på medlemmernes formue i forbindelse med en række hændelser. Disse hændelser er defineret af Finanstilsynet til brug for overvågning af risiko og kapitalforhold i pensionskasser mv, Beregningsmetoderne er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2007, og de gennemførte beregninger viser, at LD s samlede risici ved disse hændelser fortsat ligger i niveauet 4 mia. kr. 7

8 DET REGNSKABSMÆSSIGE RESULTAT Investeringsvirksomhed I første halvår 2008 udgjorde LD s samlede investeringsafkast 1.574,8 mio. kr., svarende til et regnskabsmæssigt afkast på 2,7 pct. før pensionsafkastskat (pengevægtet afkast). Afkastet blev væsentligt lavere end i første halvår 2007, hvor afkastet var på 2,2 pct. Det tidsvægtede afkast udgjorde 2,7 pct. i første halvår 2008 mod 2,3 pct. i første halvår Renter og udbytter mv. udgjorde 1.184,0 mio. kr. i første halvår 2008, mens de samlede kursreguleringer udgjorde 2.737,8 mio. kr. Børsnoterede aktier gav et kurstab på 2.449,2 mio. kr. og obligationer gav et kurstab på 942,9 mio. kr. Modsat gav danske ikke børsnoterede aktier en kursgevinst på 353,0 mio. kr. mens afledte finansielle instrumenter gav en samlet gevinst på 472,9 mio. kr. Omkostninger LD s omkostninger fordeles på investeringsvirksomhed og kontoadministration. Investeringsomkostningerne udgjorde 35,4 mio. kr. i første halvår 2008, hvilket er på niveau med første halvår Omkostningerne til kontoadministration udgjorde 34,5 mio. kr. i første halvår 2008, hvilket er 10,5 mio. kr. mindre end første halvår Omkostninger til kontoadministration er i første halvår 2008 opgjort til 34 kr. pr. medlem mod 42 kr. i første halvår Medlemmerne betalte i første halvår 2008 administrationsbidrag på 30,1 mio. kr., hvilket blev fratrukket medlemmernes konti løbende over halvåret. Det enkelte medlems administrationsbidrag er afhængigt af medlemmets eventuelle valg af investeringspuljer. Et medlem med en gennemsnitlig opsparing i LD Vælger betalte i første halvår 2008 et administrationsbidrag på 21 kr., hvilket er et fald på 3 kr. i forhold til første halvår Medlemmernes formue og medlemsudbetalinger Den samlede forrentning af medlemmernes formue udgjorde 1.805,5 mio. kr. fordelt på såvel LD Vælger som på de enkelte puljer. LD udbetalte eller overførte 2.547,9 mio. kr. i første halvår 2008 til medlemmerne, hvoraf udbetalingerne udgjorde 2.211,3 mio. kr. og flytningerne udgjorde 336,6 mio. kr. Medlemmernes formue udgjorde i alt ,7 mio. kr. pr. 30. juni 2008 mod ,1 mio. kr. ultimo Regnskabsmæssige forhold Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2007, hvortil der henvises. 8

9 SPECIFIKATIONER AF AKTIVER OG AFKAST LD Total Regnskabsmæssig værdi i mio. kr. Afkast i procent p.a. før pensionsafkastskat og selskabsskat Primo Ultimo Nettoinvesteringer Afkast 1.1 Grunde og bygninger, der er direkte ejet 570,8 501,0 75,4 2,8 1.2 Ejendomsaktieselskaber 793,9 703,1 184,7 12,5 1. Grunde og bygninger 1.364, ,1 260,1 8,7 2. Andre datterselskaber 55,9 59,6 0,1 4,9 3.1 Børsnoterede danske kapitalandele , ,8 172,9 8,6 3.2 Unoterede danske kapitalandele 2.067, ,8 70,7 17,6 3.3 Børsnoterede udenlandske kapitalandele 8.788, ,6 884,6 10,6 3.4 Unoterede udenlandske kapitalandele 246,4 334,2 38,0 0,5 3. Øvrige kapitalandele i alt , ,4 820,4 7,1 4.1 Statsobligationer (Zone A) 9.821, ,6 353,4 0,9 4.2 Realkreditobligationer , , ,3 0,7 4.3 Indeksobligationer 2.504, , ,3 2,8 4.4 Kreditobligationer investment grade 984, ,2 841,8 0,5 4.5 Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationer 1.159, ,3 78,3 5,1 4.6 Andre obligationer 195,7 73,6 138,5 10,9 4. Obligationer i alt , , ,4 0,7 5. Pantsikrede udlån 6. Øvrige finansielle investeringsaktiver 1.392, ,0 6,3 2,6 7. Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen i aktiver og forpligtelser I alt , , ,3 2,7 LD VÆLGER Regnskabsmæssig værdi i mio. kr. Afkast i procent p.a. før pensionsafkastskat og selskabsskat Primo Ultimo Nettoinvesteringer Afkast 1.1 Grunde og bygninger, der er direkte ejet 570,8 501,0 75,4 2,8 1.2 Ejendomsaktieselskaber 793,9 703,1 184,7 12,5 1. Grunde og bygninger 1.364, ,1 260,1 8,7 2. Andre datterselskaber 55,9 59,6 0,1 4,9 3.1 Børsnoterede danske kapitalandele 8.345, ,3 49,1 7,8 3.2 Unoterede danske kapitalandele 2.065, ,8 73,1 17,6 3.3 Børsnoterede udenlandske kapitalandele 6.764, , ,1 9,6 3.4 Unoterede udenlandske kapitalandele 246,4 334,2 38,0 0,5 3. Øvrige kapitalandele i alt , , ,3 5,8 4.1 Statsobligationer (Zone A) 9.725, ,3 462,4 0,9 4.2 Realkreditobligationer , , ,1 0,8 4.3 Indeksobligationer 2.467, , ,0 2,8 4.4 Kreditobligationer investment grade 940, ,4 841,8 0,5 4.5 Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationer 1.157, ,8 78,3 5,1 4.6 Andre obligationer 155,9 4,3 168,1 90,5 4. Obligationer i alt , , ,6 0,7 5. Pantsikrede udlån 6. Øvrige finansielle investeringsaktiver 1.226,1 974,9 5,5 2,6 7. Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen i aktiver og forpligtelser I alt , , ,8 2,0 9

10 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget halvårsrapporten for Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Halvårsrapporten er aflagt efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vores vurdering en retvisende gennemgang af udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold i første halvår af 2008 samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som fonden kan påvirkes af de resterende 6 måneder af regnskabsåret. København, den 21. august 2008 DIREKTION Jeppe Christiansen Dorrit Vanglo /Lars Wallberg Direktør Vicedirektør Økonomidirektør BESTYRELSE Harald Børsting Bente Sorgenfrey Hugo Andersen Formand Næstformand Svend Askær Lizette Risgaard Allan Bang Ingerlise Buck Poul Erik Skov Christensen Kim Simonsen Einar Edelberg Hans Ejvind Hansen Ane Arnth Jensen Thorkild E. Jensen Arne Johansen Jens Kragh Kirsten Nissen Christian Schultz Mona Striib Sine Sunesen Lars Tybjerg Ole Wehlast 10

11 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vi har efter aftale udført review af halvårsrapporten for Lønmodtagernes Dyrtidsfond for regnskabsperioden 1. januar 30. juni 2008 omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge halvårsrapporten i overensstemmelse med Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om halvårsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review af halvårsrapporten i overensstemmelse med RS 2410, Review af perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Reviewet af halvårsrapporten har omfattet forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelsen af analytiske handlinger og andre review handlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 30. juni 2008 ikke i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. København, den 21. august 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev Ole Karstensen Statsautoriserede revisorer 11

12 HALVÅRSREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE (MIO. KR.) Note Investeringsvirksomhed 1 Indtægter fra tilknyttede virksomheder 2,8 3,2 Indtægter af ejendomme 11,6 17,6 2 Renteindtægter og udbytter mv , ,3 3 Kursreguleringer 2.737,8 140,8 Renteudgifter 0,0 2,9 4 Omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed 35,4 35,9 Investeringsafkast, i alt 1.574, ,1 5 Pensionsafkastskat 212,6 181,7 Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 1.362, ,4 4 Omkostninger til kontoadministration 34,5 45,0 Periodens resultat 1.396, ,5 6 Medlemsudbetalinger 2.547, ,8 12 Ændring i medlemmernes formue efter medlemsudbetaling 3.944,6 961,3 12

13 BALANCE AKTIVER (MIO. KR.) Note 7 Immaterielle aktiver 0,0 0,0 8 Materielle aktiver 0,6 0,3 Investeringsaktiver 9 Investeringsejendomme 501,0 570,8 Investeringer i tilknyttede virksomheder 1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 64,7 58,9 Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt 64,7 58,9 Andre finansielle investeringsaktiver 10 Kapitalandele , ,7 Investeringsforeningsandele 1.721, ,5 11 Obligationer , ,0 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 1.283, ,1 14 Afledte finansielle instrumenter 392,7 174,3 Øvrige aktiver 0,0 0,0 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt , ,6 Investeringsaktiver, i alt , ,3 Tilgodehavender Andre tilgodehavender 427,8 316,3 Tilgodehavender, i alt 427,8 316,3 Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter og udbytter 659,4 605,4 Andre periodeafgrænsningsposter 8,8 8,8 Periodeafgrænsningsposter, i alt 668,2 614,2 Aktiver, i alt , ,1 PASSIVER (MIO. KR.) Note 12 Medlemmernes formue Hensat til medlemmerne , ,5 Overført til næste år 123,0 135,6 Medlemmernes formue, i alt , ,1 Hensatte forpligtelser, i alt 0,0 0,0 Gæld Gæld til tilknyttede virksomheder 0,3 0,7 13 Anden gæld 713, ,3 Gæld, i alt 713, ,0 Passiver, i alt , ,1 14 Afledte finansielle instrumenter 15 Eventualforpligtelser 16 Nærtstående parter 13

14 NOTER NOTER, RESULTATOPGØRELSE (MIO. KR.) Indtægter fra tilknyttede virksomheder (Tilknyttede virksomheder, der ikke forvalter investeringer for LD) Indtægter fra tilknyttede virksomheder, i alt 2,8 3,2 LD Ejendom A/S Anskaffelsesværdi primo 1,0 1,0 Samlede værdireguleringer primo 0,5 0,4 Periodens resultat 0,0 0,0 Samlede værdireguleringer ultimo 0,5 0,4 Balanceværdi periodens udgang, i alt 1,5 1,4 FMS Holding af 2004 A/S Anskaffelsesværdi primo 41,5 16,5 Periodens tilgang 0,1 25,5 Periodens afgang 0,0 0,5 Anskaffelsesværdi ultimo 41,6 41,5 Samlede værdireguleringer primo 8,0 1,7 Periodens resultat (2. halvår forrige år) 5,9 2,6 Periodens resultat (1. halvår indeværende år) 2,8 3,0 Periodens tilgang ifb. med egenkapitalbevægelser (2. halvår forrige år) 0,2 0,5 Periodens tilgang ifb. med egenkapitalbevægelser (1.halvår indeværende år) 0,0 0,2 Samlede værdireguleringer ultimo 16,5 8,0 Balanceværdi periodens udgang, i alt 58,1 49,5 Øvrige aktiver 5,1 3,9 Balanceværdi, i alt 64,7 54,8 Gæld 5,1 3,9 KONCERNFORHOLD PR FMS Holding af 2004 A/S LD Ejendom A/S Mio. kr. Mio. kr. Resultat 5,6 Aktiver 127,5 1,8 Egenkapital 117,3 1,5 Ejerandel 48,96 pct. 100,00 pct. Stemmeandel 58,70 pct. 100,00 pct. LD ejer desuden følgende selskaber som begge er pro rata indkonsolideret i LDs regnskab: Den Professionelle Forening LD LD Equity 1 K/S Mia. kr. Mio. kr. Resultat 2,0 448,3 Aktiver 50, ,8 Egenkapital 50, ,0 Ejerandel 100,0 pct. 76,1 pct. 14

15 NOTER, RESULTATOPGØRELSE (MIO. KR.) Renteindtægter og udbytter mv. Renteindtægter Danske obligationer 624,3 531,0 Udenlandske obligationer 142,3 205,0 Andre renter 34,8 18,5 Renteindtægter, i alt 801,4 754,5 Udbytter af kapitalandele Danske, børsnoterede aktier 139,7 150,6 Danske, ikke børsnoterede aktier 82,4 190,1 Udenlandske, børsnoterede aktier 146,0 90,6 Investeringsbeviser 14,5 75,5 Udbytter af kapitalandele, i alt 382,6 506,8 Renteindtægter og udbytter mv., i alt 1.184, ,3 3 Kursreguleringer Danske obligationer 733,8 739,0 Udenlandske obligationer 209,1 449,0 Danske, børsnoterede aktier 1.031,5 981,6 Danske, ikke børsnoterede aktier 353,0 264,9 Udenlandske, børsnoterede aktier 1.417,7 218,6 Udenlandske, ikke børsnoterede aktier 1,1 59,1 Investeringsbeviser 162,1 0,1 Investeringsejendomme 3,8 25,5 Valutakursreguleringer 3,1 3,5 Afledte finansielle instrumenter 472,9 208,8 Handelsomkostninger 9,1 8,5 Kursreguleringer, i alt 2.737,8 140,8 4 Omkostninger Omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed 35,4 35,9 Omkostninger i forbindelse med kontoadministration 34,5 45,0 Samlede omkostninger 69,9 80,9 Ovennævnte omkostninger fordeler sig som følgende: Personaleomkostninger 7,8 8,0 Informationsomkostninger 3,0 3,5 Administrationsomkostninger 4,6 5,5 Honorarer 4,1 0,8 Vederlag til bestyrelse 0,5 0,5 Depotomkostninger m.v. 0,0 0,0 ATP administration 24,2 23,9 Afskrivninger, immaterielle aktiver 0,0 12,3 Den professionelle forening LD, forvaltningsomkostninger 13,6 14,1 Den professionelle forening LD, administrationsomkostninger 3,0 3,3 Administrationsomkostninger i LD Equity 1 K/S 0,3 0,2 Rådgivningshonorar, LD Equity 1 K/S 8,8 8,8 Total 69,9 80,9 15

16 NOTER, RESULTATOPGØRELSE (MIO. KR.) Løn mv. til direktion 0,7 0,6 Løn til personale 5,5 5,8 Pensionsbidrag 0,7 0,7 Andre omkostninger til social sikring 0,3 0,3 Lønsumsafgift 0,6 0,6 Personaleomkostninger, i alt 7,8 8,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere 19,9 20,0 Revisionshonorar Honorar til revision udgør som følgende: Revisionsinstituttet 0,2 KPMG 0,9 0,2 heraf andre ydelser end lovpligtig revision Revisionsinstituttet 0,0 KPMG 0,6 0,1 5 Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat for perioden 212,6 187,5 Regulering pensionsafkastskat for foregående år 0,0 5,8 Pensionsafkastskat i alt 212,6 181,7 Den friholdte del af de pensionsafkastskattepligtige aktiver udgør i procent 10,0 9,6 6 Medlemsudbetalinger Udbetalinger 2.211, ,4 Flytninger 336,6 519,4 Medlemsudbetalinger, i alt 2.547, ,8 16

17 NOTER, BALANCE (MIO. KR.) Immaterielle aktiver Anskaffelsesum primo 74,1 74,1 Tilgang i perioden 0,0 0,0 Anskaffelsessum ultimo 74,1 74,1 Afskrivninger primo 74,1 49,4 Afskrivninger i perioden 0,0 24,7 Afskrivninger ultimo 74,1 74,1 Immaterielle aktiver, i alt 0,0 0,0 8 Materielle aktiver Anskaffelsessum primo 8,4 8,2 Tilgang i perioden 0,4 0,2 Afgang i perioden 0,1 0,0 Anskaffelsessum ultimo 8,7 8,4 Afskrivninger, tidligere år 8,1 7,8 Afskrivninger, i perioden 0,1 0,3 Afgang i perioden 0,1 0,0 Afskrivninger, i alt 8,1 8,1 Materielle aktiver, i alt 0,6 0,3 9 Investeringsejendomme Anskaffelsessum primo 399,7 469,5 Tilgang i perioden 0,7 1,7 Afgang i perioden 58,1 71,5 Anskaffelsessum ultimo 342,3 399,7 Værdiregulering, tidligere år 171,1 127,3 Afgang i perioden 6,9 8,3 Værdiregulering i perioden 5,5 35,5 Værdiregulering, i alt 158,7 171,1 Dagsværdi 501,0 570,8 Offentlig vurdering 1/1 635,6 682,1 Andel af investeringsejendomme benyttet af LD 13,7 13,7 Det vægtede gennemsnit af afkastprocenter på investeringsejendomme er: 6,0% 6,0% 10 Kapitalandele Danske børsnoterede aktier 9.235, ,2 Danske ikke børsnoterede aktier 2.915, ,9 Udenlandske børsnoterede aktier 7.400, ,2 Udenlandske ikke børsnoterede aktier 274,8 246,4 Kapitalandele, i alt , ,7 11 Obligationer Børsnoterede danske obligationer , ,8 Udenlandske obligationer 5.662, ,2 Obligationer, i alt , ,0 17

18 NOTER, BALANCE (MIO. KR.) Medlemmernes formue Hensat til medlemmerne, primo , ,5 Periodens rentetilskrivning 1.800, ,7 Udbetalinger af renter for perioden 4,6 5,2 Heraf ekstraordinær tilskrivning for perioden 230,7 134,2 Periodens investeringsafkast 1.574, ,7 Pensionsafkastskat 212,6 151,0 Administrationsomkostninger 34,5 84,4 Medlemsudbetalinger 2.547, ,0 Ændring i medlemmernes formue, jævnfør resultatopgørelsen 3.944, ,7 Ekstraordinær tilskrivning for perioden 238,9 1,5 PAL mellemregning mv. 207,9 25,0 Til overført resultat 12,6 118,2 Hensat til medlemmerne ultimo , ,5 Periodens overførsel, primo 135,6 253,8 Periodens overførsel 12,6 118,2 Periodens overførsel, ultimo 123,0 135,6 Medlemmernes formue, i alt , ,1 13 Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling 321, ,6 Øvrig gæld 391,8 175,7 Anden Gæld, i alt 713, ,3 14 Afledte finansielle instrumenter LD benytter sig af forskellige typer afledte finansielle instrumenter til reduktion af risici: * Putoptioner på større udenlandske aktieindeks * Valutaterminskontrakter ved aktieinvesteringer i primært amerikanske dollars og britiske pund * Renteoptioner og swaptioner * Valutaterminskontrakter ved obligationsinvesteringer i fremmede valutaer, primært euro, norske kroner og svenske kroner. For yderligere information henvises til ledelsesberetningen. 15 Eventualforpligtelser Der var ved udgangen af perioden indgået tegningstilsagn på 1.381, ,5 Der var ved udgangen af perioden øvrige eventualforpligtelser på 6,6 7,6 Der er indgået en aftale med ATP om kontoadministrationsydelser, herunder udbetaling, flytning og registrering af puljevalg. Aftalen omfatter også udvikling af standardsystemer til administration. Aftalen kan som helhed af LD opsiges med 15 måneders varsel. Aftalen kan af ATP opsiges med et varsel på 24 måneder. 18

19 16 Nærtstående parter Primo 2008 er der overført investeringsaktiver fra Fåmandsforeningen LD til Den professionelle forening LD. Overførelsen er sket til dagsværdi. Handel med investeringsaktiver mellem LD og Den professionelle forening LD er sket til dagsværdi. Der er indgået aftale mellem Den professionelle forening LD og Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S om investeringsrådgivning af foreningens midler frem til udgangen af Der er desuden indgået aftale mellem LD Equity 1, 2 og 3 K/S og Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S om investeringsrådgivning. LD har indgået en huslejeaftale med FMS Holding af 2004 A/S og Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S, der indebærer, at at FMS Holding af 2004 A/S og Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S betaler for benyttelse af kontorlokaler, herunder mødelokaler, kantine, reception, it kontorsystemer mv. samt øvrige tekniske faciliteter. Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S har gennemført handler for Den professionelle forening LD. Kurtageafregning sker på markedsbaserede vilkår. Beløbet udgjorde i perioden 0,6 mio. kr. 19

20 PULJEREGNSKABER Pulje (mio. kr.) LD Vælger Danske Globale Kontra Miljø & Mixed Korte Aktier Aktier Sundhed Obligationer Obligationer Renter og udbytter Renteindtægter 777,4 0,5 0,2 1,1 0,6 4,3 15,7 Renteudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytter 334,0 29,0 12,1 0,5 6,9 0,0 0,0 Renter og udbytter, i alt 1.111,5 29,5 12,3 1,6 7,6 4,3 15,7 Kursgevinster og tab Obligationer 929,7 0,0 0,0 1,6 0,0 4,7 6,8 Danske aktier 760,4 250,0 2,3 0,1 18,7 0,0 0,0 Udenlandske aktier 1.105,8 29,6 118,9 3,1 160,4 0,0 0,0 Øvrige reguleringer 644,3 0,8 18,5 0,2 19,7 0,0 0,1 Kursgevinster og tab, i alt 2.151,6 280,3 102,7 4,5 159,4 4,7 6,7 Resultat af investeringsvirksomhed 1.040,2 250,8 90,3 2,9 151,8 0,3 8,9 Administrationsomkostninger 20,8 1,8 0,9 0,2 1,5 0,1 0,3 Tilskrevet afkast 1.061,0 252,6 91,2 3,1 153,3 0,5 8,6 Overført til næste periode 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktiver Investeringsjendomme 501,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Danske, børsnoterede aktier 7.614, ,0 12,0 0,7 157,2 0,0 0,0 Udenlandske aktier 6.139,0 45,2 579,5 17,9 618,7 0,0 0,0 Danske, ikke børsnoterede aktier 2.915,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Noterede, danske obligationer ,9 0,0 0,0 19,8 0,0 165,6 671,5 Noterede, udenlandske obligationer 5.595,3 0,0 0,0 28,0 0,0 15,9 22,9 Øvrige aktiver 3.649,7 191,0 76,7 84,1 73,6 134,7 105,0 Aktiver, i alt , ,2 668,1 150,4 849,5 316,2 799,4 Passiver Medlemmers opsparing , ,5 635,2 150,4 791,9 316,2 799,4 Hensættelser og gæld 99,7 217,8 33,0 0,0 57,6 0,0 0,0 Passiver, i alt , ,2 668,1 150,4 849,5 316,2 799,4 20

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Virum Torv 4 Holding ApS

Virum Torv 4 Holding ApS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 32076610 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. februar 2013 René Larsen

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 71 97 43 16 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2076 6816 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere