Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006."

Transkript

1 Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Kirsten Olsen, Mette Vingaard (referent). Afbud: Lasse Andersson Dagsorden: Godkendelse af referatet godkendt uden tilføjelser Helges arbejdskontrakt og samarbejdsaftale Referat af generalforsamling godkendt uden tilføjelser Diverse Helges arbejdskontrakt og samarbejdsaftale Måden den nuværende samarbejdsaftale er formuleret på giver anledning til forvirring og misforståelser ifht. Forpligtigelser for hhv. ejendommene og Gårdlavet også mht. arbejdskontrakter som de enkelte ejendomme skal skrive til Helge. Dette er specielt et problem ved afløsning ifbm ferie og sygdom, da samarbejdsaftalen og de specifikke arbejdskontrakter netop et skrevet ml. ejendommene og Helge og derved kræver en underskrivelse af nye arbejdskontrakter med en evt. afløser. Gårdlavet har ikke mulighed for at stå som arbejdsgiver for arbejde som udføres udover de 15 timer i gården, og man kan altså ikke "udleje" Helge, som en ejendom foreslog ved generalforsamlingen. Frank undersøger om den pågældende ejendom er interesseret i at stå som arbejdsgiver og dermed udleje Helges arbejdskraft. Vi ser 3 mulige modeller som løsning på problemet der blev rejst på generalforsamlingen. Model 1: Status quo ifht. Samarbejdsaftalen dog m. flere timer i gården og reduceret timetal til trappevask inkl. en standardarbejdskontrakt til brug for de enkelte ejendomme. Model 2: En ny samarbejdsaftale som indebærer "udlejning" af Helge af en enkelt arbejdsgiver (gårdlavet eller en ejendom). Model 3: Gårdmandsarbejdet overtages af et privat firma. Pt. arbejder vi videre med model 1. Hvor snerydning på fortov bliver muligt for ekstra betaling og de faste aftaler ikke ændres, så vi kan få en god rutine med R98. Evt. med mulighed for at give bonus ved årets udgang ved glidningsløst samarbejde. Vi stiler mod at have udkast til samarbejdsaftale og arbejdskontrakt, således at opsigelsen af den eksisterende samarbejdsaftale kan ske pr. 1/8 eller 1/9 med virkning 3 måneder efter. Diverse. - Frank ringer til gartner mht gårdvandring fredag, så vi kan se hvad tilbuddet på beskæring af træer indebærer. - Frank undersøger muligheden for at lave kasser til legetøj af birkefiner og reparation af gårdens havemøbler. - Mette skriver brev til ejendommene ang. aflysning af trappevask i ferieperioden. Helge har sagt ok til dette. - Vi beholder flaskeordningen med flaskekompagniet, da en ordning med R98 vil koste penge og stadig give arbejde med udkørsel pga. vores aftale med R98 om at spare skridtpenge.

2 - Sommerfest i august. Budget på ca kr til klovnen Rufus, hoppepude, øl/vand fra kiosken. Frank uddelegerer opgaver, Kirsten hjælper. Næste møde 2. eller 3. onsdag i august kl i fælles lokalet. Mette sørger for øl/vand. Referat af Gårdlaugsmøde 16. juni Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Lasse Andersson, Mette Vingaard (referent). Dagsorden: Konstituering af bestyrelsen Indkommen post Opfølgning fra generalforsamlingen herunder Helges ansættelsesforhold R98 Kloak i storskraldsrum (udsat til næste møde) Diskussionspunkt: hvad vil vi med gården / hvad mangler i gården (udsat til næste møde) Konstituering: Formand, kontakt til gårdmand, advokat, referent (midlertidig): Mette Vingaard Kasserer, kontakt til gartner og håndværkere: Frank Vælum Alm. bestyrelsesmedlem: Lars Mortensen Suppleant, kontakt til R98: Lasse Andersson Suppleant: Kirsten Olsen Diverse tilbagevendende arrangementer: alle Opflg. Generalforsamlingen Få kommentarer til referatet fra generalforsamlingen sendt til advokaten. Frank har lagt stort arbejde i tilretning af samarbejdsaftalen og Helges arbejdskontrakt på baggrund af kommentarer fra GF bla. muligheden for flere timer i gården og justering af trappevask for ejendommene (nogle har kun behov for vask hver 2. uge) samt gårdlavets udlejning af Helge til ejendommene frem for som nu at Helge skal ansættes af hver ejendom. Advokaten mente på GF ikke at dette var muligt pga. regler om momsregistrering, men en beboer har efterfølgende kontaktet SKAT og fået anden melding.

3 Hvor mange timer er realistisk at Helge bruger i gården? Udkørsel af storskrald og dagsrenovation 2 gange om ugen, græsslåning 1 gang om ugen i sommerperioden, indsamling af flasker, lejlighedsvis trimning af græskanter, lejlighedsvis fejning/løvsugning. Ca.15 timer om ugen. Frank tilretter samarbejdsaftale i fht. ejendommenes timetal og Helges arbejdsopgaver og sender samarbejdsaftale og arbejdskontrakt rundt til bestyrelsen for kommentarer. Mette kontakter advokaten mht. kommentarer vedr. momsspørgsmålet og om nødvendigheden af en ekstraord. Generalforsamling. Vi stiler mod en hurtig underskrift af den nye samarbejdsaftale, så den kan træde i kraft hurtigst mulig. Gårdmand og gården Det er et problem med uautoriserede aftaler om afhentning af skrald i fbm helligdage, da R98 alligevel ikke kommer som aftalt. Det gav problemer i Kr. himmelfart, da Helge så blev syg. Vi aftaler at Helges informationer til forskellige medlemmer sendes rundt til alle pr. mail, da det nogle gange er lidt tilfældigt, hvad vi hører fra Helge. Mette tager 14-dags møder møder med Helge for opfølgning på arbejdsopgaver, da der stadig er problemer med tidlig udkørsel af skrald. Lasse undersøger muligheden for flaskekontainere hos R98 i stedet for som nu en aftale med flaskekompagniet. Frank har været på rundtur med gartneren. Der er kommet nyt sand i sandkassen. Nogle træer var lang tid om at springe ud og nogle buske/træer kræver udtynding, hvilket gartneren ikke var meget for. Fliser/trædesten hvor der er "uautoriserede" stier. Frank aftaler en generel rundtur med hele bestyrelsen en sen eftermiddag med gartneren. Mette undersøger hvad der kan gøres ved den afbrændte stribe i græsplænen. Mette indkøber nye bolde og sandkasseting og gennemgår legetøj som ligger i gården. En generel diskussion ang. møblerne i gården; skal nogle udskiftes eller repareres. De fælles møbler i gården flyttes til de "private" indergårde og stilles ikke tilbage på fællesarealerne. Vi indkøber metalskilte til at sætte på de fælles borde. Sommerfest Tidligere år har der været afhold sommerfest med telt, klovn og band. Det forsøger vi at gentage i år med kaffebord med kage, øl og vand. Søndag 13. august 2006 ca Frank kontakter Klovnen RAFUS og vi undersøger muligheden for hoppeborg el.lign. Frank sætter plakater op. Diverse - Det var igen stor succes med opstilling af stor kontainer med opfordring til tømning af loftkamre. Det gentages til efteråret med lidt tidligere varsel. - Gårdlavet bør leje et kælderrum til alle tingene. Frank undersøger mulighederne hos de forskellige ejendomme. Næste møde tirsdag 4. juli 2006 kl i fælles lokalet. Lasse har Øl og vand med Referat af Gårdlaugsmøde 19. april Tilstede: Frank Vælum (FV), Lars Mortensen (LM), Mette Vingaard (MV) (referent).

4 Et kort møde omhandlende generalforsamlingen, der bliver afholdt tirsdag 23. maj kl i fælleslokalet Arkonagade 2-4. Opfølgning til bestyrelsen fra møde med Advokaten om regnskab 2005 og budgetter samt diverse ang. generalforsamlingen som diskuteret på det ekstraord. møde 4. april. Forslag fra bestyrelsen bliver; - Forslag om årlig regulering af gårdlaugsbidrag (pga. flere udgifter til ferieafløser for Helge, snerydning, evt. kloakundersøgelse) - Forslag om opsætning af lys på boldbanen (banen brugbar nogle timer ekstra om vinteren, med timerfunktion så brug kan kontrolleres) - Diskussions punkt om affaldsordning og snerydning i fbm. ferie og sygdom Diskussion af udkast til bestyrelsens beretning som rettes til af MV og sendes til advokaten for udsendelse med indkaldelsen. Diverse: - Helge har ferie i perioden april, hvor Frank er ferieafløser. - Helge har sommerferie i ugerne Det er planen at Frank (hvis muligt) er ferieafløser i ugerne til dels for også at følge op på sidste sommers løbende vedligeholdelse af gården og inventar. - MV kontakter Byggeri og Bolig på Ottilavej i Valby hvem har ansvaret for kloakken i storskraldrummet. Det har betydning for om gårdlavet skal betale for TV-inspektionen. - MV kontakter viceværtsfirma ang. snerydning og ferieafløsning for gårdmand. - FV bestiller stor skraldecontainer til forlænget weekend i maj og sørger for information til beboerne. Ændring til referat af mødet 15. marts 2006: I forbindelse med afhentning af dagsrenovation i Arkonagade, blev det aftalt at Helge må begynde udkørsel af containere kl og ikke som skrevet i referatet kl. 8. Næste møde tirsdag 23. maj 2006 kl i fælles lokalet. Vi mødes en time før for at stille borde op og kort diskutere generalforsamlingen. FV bestiller øl/vand og kaffe/te. Referat af Gårdlaugsmøde 15. marts Tilstede: Frank Vælum (FV), Lars Mortensen, Mette Vingaard (MV) (referent). Inviteret: Helge Larsen

5 Gårdmand: En status for Helges tilbagevenden efter sin sygemelding. Helges håndled har det bedre, han har stort set ikke gener mere. Der har været lidt problemer med tidlig udkørsel af affald og klapren med skraldelåg, tidlig indsamling af glas og flasker, manglende fejning af fortove, for meget kørsel med fejemaskine og bladsuger. Bestyrelsen og Helge havde en god snak ang. hvilke arbejdsopgaver, der skal gøres og hvornår samt hvilke arbejdsopgaver, der ikke skal gøres. Helge deltager fremover i hvert 2. bestyrelsesmøde og der gøres status igen til mødet i juni. Det blev indskærpet overfor Helge kun at køre skrald ud tidligt ved afhentning af storskrald. Dagsrenovation, pap, papir og flasker må først håndteres/indsamles efter kl 8. Pap/papir containere skal ikke køres ud selv om R98 springer afhentningen over en gang og skal ikke fyldes over i storskrald med mindre det er meget kritisk. R98 skal selv hente i gården og er blevet lidt forvent med den fine service, de hidtil har fået af gårdmændene her. Vi overvejer bestilling af ekstra papircontainer. Der blev ligeledes gjort opmærksom på den manglende fejning af fortove hos ejendomme som betaler for dette og henstillet til at Helge udelukkende fejer, rengøre, skovler sne hos ejendomme i gården som betaler. Brugen af fejemaskine skal minimeres til det nødvendige og løvsuger må udelukkende bruges i forbindelse med afblomstring til foråret og løvfald til efteråret. Behov for snerydning besluttes af FV. Bestyrelsen skriver til alle ejendomme ang. udkørsel af storskrald/dagsrenovation/papir og minder også om at ejendommene selv skal stille vaskegrej og sæbe til rådighed for trappevask. Tidspunkter for afhentning af skrald: Man/torsdag: storskrald afhentes i Asger Rygs Gade ca. kl. 7 (Helge må køre skrald ud fra kl. 6) Tirs/fredag: dagsrenovation afhentes i Arkonagade ca. kl. 11 (Helge må køre skrald ud fra kl. 8) 2. tirsdag: pap afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. onsdag: papir afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. uge: flaskekompagniet afhenter glas og flasker (nogle gange kun hver 3. uge, men for lidt) Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Der er indkommet kommentarer til samarbejdsaftalen. Bestyrelsen arbejder på at tilrette samarbejdsaftalen og Helges arbejdskontrakt. Generalforsamling: MV skriver til advokaten ang. en dato for generalforsamlingen omkring maj 2006 og laver udkast til bestyrelsens beretning til diskussion til næste møde. Emner til generalforsamlingen; - Afhentning af dagsrenovation (betaling af skridtpenge eller gårdmand kører ud hvad med ferier/sygdom?) - snerydning næste år (FV har stået for snerydning i år, Helge ikke havde timer til det, men hvad gør vi næste år?)

6 Diverse: - kloakgennemsyn i storskraldrummet - kloak måske beskadiget (pris ca kr.) - Helge har sandsynligvis ferie i juli/august. Ville melde præcis dato snarest. - Der er igen fundet en død kat i dagsrenovation container. Døde katte MÅ ikke lægges i containere, men skal afleveres til en dyrlæge. Vi risikerer at R98 ikke vil hente skraldet og at vi får en bøde. Næste møde onsdag 19. april 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Lars arrangerer kaffe/te og kage. Referat af gårdlavsmøde onsdag 1. marts 2006 Tilstede: Frank Vælum (FV), Lars Mortensen, Mette Vingaard (MV) (referent). Inviteret: Helge Larsen Gårdmand: En status for Helges tilbagevenden efter sin sygemelding. Helges håndled har det bedre, han har stort set ikke gener mere. Der har været lidt problemer med tidlig udkørsel af affald og klapren med skraldelåg, tidlig indsamling af glas og flasker, manglende fejning af fortove, for meget kørsel med fejemaskine og bladsuger. Bestyrelsen og Helge havde en god snak ang. hvilke arbejdsopgaver, der skal gøres og hvornår samt hvilke arbejdsopgaver, der ikke skal gøres. Helge deltager fremover i hvert 2. bestyrelsesmøde og der gøres status igen til mødet i juni. Det blev indskærpet overfor Helge kun at køre skrald ud tidligt ved afhentning af storskrald. Dagrenovation, pap, papir og flasker må først håndteres/indsamles efter kl Pap/papir containere skal ikke køres ud selv om R98 springer afhentningen over en gang og skal ikke fyldes over i storskrald med mindre, det er meget kritisk. R98 skal selv hente i gården og er blevet lidt forvent med den fine service, de hidtil har fået af gårdmændene her. Vi overvejer bestilling af ekstra papircontainer. Der blev ligeledes gjort opmærksom på den manglende fejning af fortove hos ejendomme som betaler for dette og henstillet til at Helge udelukkende fejer, rengøre, skovler sne hos ejendomme i gården som betaler. Brugen af fejemaskine skal minimeres til det nødvendige og løvsuger må udelukkende bruges i forbindelse med afblomstring til foråret og løvfald til efteråret. Behov for snerydning besluttes af FV. Bestyrelsen skriver til alle ejendomme ang. udkørsel af storskrald/dagsrenovation/papir og minder også om at ejendommene selv skal stille vaskegrej og sæbe til rådighed for trappevask. Tidspunkter for afhentning af skrald: Man/torsdag: storskrald afhentes i Asger Rygs Gade ca. kl. 7 (Helge må køre skrald ud fra kl. 6.00)

7 Tirs/fredag: dagsrenovation afhentes i Arkonagade ca. kl. 11 (Helge må køre skrald ud fra kl. 7.30) 2. tirsdag: pap afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. onsdag: papir afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. uge: flaskekompagniet afhenter glas og flasker (nogle gange kun hver 3. uge, men for lidt) Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Der er indkommet kommentarer til samarbejdsaftalen. Bestyrelsen arbejder på at tilrette samarbejdsaftalen og Helges arbejdskontrakt. Generalforsamling: MV skriver til advokaten ang. en dato for generalforsamlingen omkring maj 2006 og laver udkast til bestyrelsens beretning til diskussion til næste møde. Emner til generalforsamlingen; - Afhentning af dagsrenovation (betaling af skridtpenge eller gårdmand kører ud hvad med ferier/sygdom?) - snerydning næste år (FV har stået for snerydning i år, da Helge ikke havde timer til det, men hvad gør vi næste år?) Diverse: - kloakgennemsyn i storskraldrummet - kloak måske beskadiget (pris ca kr.) - Helge har sandsynligvis ferie i juli/august. Ville melde præcis dato snarest. - Der er igen fundet en død kat i dagsrenovation container. Døde katte MÅ ikke lægges i containere, men skal afleveres til en dyrlæge. Vi risikerer at R98 ikke vil hente skraldet og at vi får en bøde. Næste møde onsdag 19. april 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Lars arrangerer kaffe/te og kage. Referat af Gårdlaugsmøde 8. februar Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Gårdmand: Helge er tilbage efter sin operation og sygemelding. Bestyrelsen og Helge må løbende evaluere om han kan overkomme arbejdet, nu da hans kone er sygemeldt. Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene:

8 Bestyrelsen har modtaget skriftligt forbehold mod samarbejdsaftale fra en ejendom, Frank mødes med formanden, hvorefter vi kontakter advokaten. Ændringforslag går mest på præcisering af fordeling af udgifter og regulering af gårdmandsløn. Snerydning: Vi skal have en diskussion om hvor gårdlavet er forpligtiget til snerydning, da snefald som i denne vinter er svært at kombinere med Helges øvrige opgaver med skrald og trappevask. Diskussion om 4 senariet; en kontant bonus til gårdmanden ved vinterens udløb, ansættelse af ekstra snerydningshjælp, privat snerydningsfirma, gårdmanden kun ansvarlig for indergården. Afhentning af skrald: Ordning med skridtpenge er ikke implementeret (stadig problemer med kontakt til R98), men bestyrelsen er blevet i tvivl om fordelene ved at overgå til denne ordning, da erfaringerne med afhentning af pap ikke er lovende. R98 springer os konsekvent over hver 2. gang på trods af gentagne klager. Derudover er der til tider stadig problemer med blokering af porten ved Arkonagade 20 pga ejendomrenoveringen. Bestyrelsen er opmærksom på problemet. Baggrunden for at overgå til skridtpenge var at Helge følte at han havde for meget at lave i ugens løb, men hvis vi risikerer at dagsrenovation ikke bliver hentet er dette ikke en løsning på problemet. Emner til Generalforsamling: - Diskussion om skridpenge ordning - Gårdmandens forpligtigelse med trappevask ved ferier og sygdom - Ekstra betaling for snerydning (4 forskellige senarier) - Nye tiltag i gården Diverse: Der har af flere omgange været problemer med lyset i gården også forårsaget af renoveringen af Arkonagade 20. Gårdlavets elektriker har set på problemet. Kommende arrangementer: Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Vi mødes 1 time før hjælpere er som altid velkomne. Frank og Ingrid sørger for; Tønder + pynt, kroner og gevinster (fastelavnsris), clementiner, kaffe/kakao/sodavand, service. Mette sørger for fastelavnsboller, karameller, slikposer, snørrebånd og flødeboller til lege. Næste møde onsdag 1. marts 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Mette arrangerer kaffe/te og kage

9 Referat af Gårdlaugsmøde 8. januar Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Gårdmand: Helge er tilbage efter sin operation og sygemelding. Bestyrelsen og Helge må løbende evaluere om han kan overkomme arbejdet, nu da hans kone er sygemeldt. Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Bestyrelsen har modtaget skriftligt forbehold mod samarbejdsaftale fra en ejendom, Frank mødes med formanden, hvorefter vi kontakter advokaten. Ændringforslag går mest på præcisering af fordeling af udgifter og regulering af gårdmandsløn. Snerydning: Vi skal have en diskussion om hvor gårdlavet er forpligtiget til snerydning, da snefald som i denne vinter er svært at kombinere med Helges øvrige opgaver med skrald og trappevask. Diskussion om scenariet; en kontant bonus til gårdmanden ved vinterens udløb, ansættelse af ekstra snerydningshjælp, privat snerydningsfirma, gårdmanden kun ansvarlig for indergården. Afhentning af skrald: Ordning med skridtpenge er ikke implementeret (stadig problemer med kontakt til R98), men bestyrelsen er blevet i tvivl om fordelene ved at overgå til denne ordning, da erfaringerne med afhentning af pap ikke er lovende. R98 springer os konsekvent over hver 2. gang på trods af gentagne klager. Derudover er der til tider stadig problemer med blokering af porten ved Arkonagade 20 pga. ejendomsrenoveringen. Bestyrelsen er opmærksom på problemet. Baggrunden for at overgå til skridtpenge var, at Helge følte, at han havde for meget at lave i ugens løb, men hvis vi risikerer at dagsrenovation ikke bliver hentet er dette ikke en løsning på problemet. Emner til Generalforsamling: - Diskussion om skridtpenge ordning - Gårdmandens forpligtigelse med trappevask ved ferier og sygdom - Ekstra betaling for snerydning (4 forskellige senarier) - Nye tiltag i gården Diverse: Der har af flere omgange været problemer med lyset i gården også forårsaget af renoveringen af Arkonagade 20. Gårdlavets elektriker har set på problemet. Kommende arrangementer:

10 Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Vi mødes 1 time før - hjælpere er som altid velkomne. Frank og Ingrid sørger for; Tønder + pynt, kroner og gevinster (fastelavnsris), clementiner, kaffe/kakao/sodavand, service. Mette sørger for fastelavnsboller, karameller, slikposer, snørrebånd og flødeboller til lege. Næste møde onsdag 1. marts 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Mette arrangerer kaffe/te og kage. Referat af Gårdlaugsmøde 4. januar Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Kort møde til underskrivning af regninger og opfølgning på snerydningsproblematikken fra dagene mellem jul og nytår. Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Bestyrelsen har modtaget udkast til samarbejdsaftale. De eneste kommentarer vedrører punktet om snerydning. Det er umuligt for gårdmanden at nå snerydning inden kl 7.30 som stod i udkastet. Da Københavns kommune blot kræver snerydning hurtigst mulig, ændres ordlyden til "snerydning skal ske fortrinsvis inden kl ". Hvilket er mere realistisk. Desuden præciseres rækkefølgen som følgende; 1) De til gårdlauget tilhørende porte og gangstier til containerpladser 2) Fortove foran parternes ejendomme 3) Fælles gangarealer inklusiv gangarealer til køkkentrapper I Helges arbejdskontrakt skal formulering angående snerydning gøres klarere, så misforståelser undgås. Snerydning: Frank og Ingrid sørgede for al snerydning ml jul og nytår per håndkraft, da fejemaskinen er i stykker. Dette var et meget hårdt og tidskrævende arbejde og derfor uholdbart i tilfælde af snevejr. Det blev på Generalforsamlingen besluttet at afsætte kr. til indkøb af ny fejemaskine. Det har vist sig at det afsatte beløb ikke forslår, så bestyrelsen har bemyndiget Frank til at købe en ny fejemaskine for op til kr. Afhentning af skrald:

11 Afhentning af storskrald fungerer fint vi står stadig selv for udkørsel til gaden. Ordning med skridtpenge er stadig ikke implementeret, men R98 rykkes for afklaring. Papir/pap blev ikke afhentet en uge, men dette er i orden igen. Der har været problemer med Stiladsfirmaet ud for Arkonagade 20 (hvor Nordic Gruppen istandsætter ejendommen). Portudgangen og selve porten har været blokeret flere gange således at skraldet ikke kunne køres ud. Det krævede en del argumentation fra Franks side at få porten ryddet igen. Dette er problematisk for R98 afhenter simpelthen ikke skrald, hvis adgangsvejene er blokeret, men vi bliver ikke informeret herom. Hvis dette gentager sig, skriver vi brev til entreprenøren og påpeger problemet. Kommende arrangementer: Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Næste møde onsdag 8. februar 2006 kl i fælles lokalet. Mette sørger for kaffe/te og kage Referat af Gårdlaugsmøde 22. november Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Afbud fra Christina Virkelyst Christina træder desværre ud af bestyrelsen, da hun flytter fra Fjenneslevgaard. Christina har udført et gigantisk stykke arbejde med at reorganisere gårdmandsopgaverne efter at Helge er ene mand tilbage. Vi andre siger held og lykke, og tusind tak for et god samarbejde. Mette (suppleant) træder ind i bestyrelsen og varetager formandsposten indtil generalforsamlingen. Helges operation: Helge har problemer med hænderne og skal derfor opereres i begge hænder. Første operation er den 28/11 med efterfølgende genoptræning min 14 dage (lægens skøn). Anden operation er ikke fastsat. Bestyrelsen besluttede at ansætte Frank som Helges afløser i sygeperioden (både gårdmandsarbejde og trappevask). Administrator kontaktes for ansættelseskontrakt - ansættelsen er som udgangspunkt min. 3 uger eller til Helge raskmeldes igen. Vi spørger Helge om lægen kan give et fingerpeg om sygemeldingens længde, så vi bedre kan planlægge afløsningen. Helge skal ikke føle sig forpligtet til at genoptage arbejdet for tidligt. Helge er lønnet de første 14 dage af sygemeldingen, hvorefter gårdlauget modtager refusion fra kommunen. R98: Konsulenten fra R98 har været her for at måle ud i fbm. overgang til betaling af skridtpenge, men har pga. misforståelse om hvorvidt vi stadig var interesseret i udmåling, er resultatet ikke noteret i R98's system. Frank har kontaktet via mail og telefon for at få afklaring - uden resultat. Der rykkes løbende. Storskraldsordningen fungerer fint nu, stadig gårdmandens job at køre containere ud til afhentning på gaden. Papir/pap bliver igen hentet af R98 i gården (tidligere kørte Helge ud). Snerydning:

12 Frank har kontaktet diverse servicefirmaer for tilbud ang. rydning af hovedstier, porte, affaldsindhegninger og stier til køkkentrapper, men de fleste firmaer kræver ventegebyr samt stiller som krav, at trappevask også skal indgå i en kontrakt. Ifølge loven er de enkelte ejendomme selv ansvarlig for rydning og grusning af fortove. Kun én ejendom har afleveret arbejdsbeskrivelsen til Helge hvor i snerydning er nævnt. Denne løsning er sat i venteposition indtil videre. Anmodning om "opsættelse" af el-kørestol i port: Ejendommen Asger Rygs Gade har videresendt anmodning fra kommunen om at opsætte en elkasse til el-kørestol i porten til Asger Rygs Gade. Kommunen betaler for opsætning og nedtagning igen. Der er allerede opstillet en el-kørestol. Bestyrelsen har godkendt dette under forudsætning af, at det ikke hindre udkørsel af skrald og ikke er til gene for den nuværende bruger. Advokaten har efterfølgende sendt accept til Københavns kommune. Julearrangement: Normalt sørger gartneren for indkøb og opsætning af to juletræer i gården, men da træerne sidste år ikke var specielt pæne sørger Frank og Lars for indkøb og opsætning i år - evt. suppleret med indkøb af lys og pynt. Frank sørger for indkøb hos Claus (ler, gran, lys, drikkevarer, frugt, småkager, service) og fisketorvet (pynt, papir etc). Mette bestiller juleboller hos Enghavebageren (ca 40 stk). Kommende arrangementer: Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Næste møde onsdag 4. januar 2006 kl hos Frank.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011

Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011 Referat Best. møde. Gårdlaug Skydebanegade karré Øst. d. 20. juni 2011 Ref. Best. møde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 20. juni 2011 TID OG STED: Kl 19:00-22:50 Skydebanegades beboerlokale. TIL

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

SAFJORD. o1l4 8eLsLe. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. februar. 2014 kl. 19.00. Dagsorden:

SAFJORD. o1l4 8eLsLe. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. februar. 2014 kl. 19.00. Dagsorden: o1l4 8eLsLe SAFJORD ANDELSSELSKAB M.B.A. Njalsgade 30A, sttv. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent. 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 3. økonomi. Indeståender.

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 10-04- 15 Mødedato: Emne: 9. april 2015 Kl. 18:30-22:00 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Dean Bozinovski (DB) Ditte Bjarnild (DiB) Jacob S.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Generalforsamling i G/F Valby Have

Generalforsamling i G/F Valby Have Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken

Læs mere

REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 7. august 2013. TIL STEDE: Per Methner Rasmussen, Joachim Svan, Yasemin Yigit og Sacha Zurcher

REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 7. august 2013. TIL STEDE: Per Methner Rasmussen, Joachim Svan, Yasemin Yigit og Sacha Zurcher REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 7. august 2013 TIL STEDE: Per Methner Rasmussen, Joachim Svan, Yasemin Yigit og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen og Tessa Jensen, Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Esbern Ott, Christian Hansen og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.14. Referat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.03.14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: KLAUS JUELKERT AD. 1 Fremmødte / Fraværende.

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 21-04- 15 Mødedato: Emne: 20. april 2015 Kl. 18:30-23:15 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Dean Bozinovski (DB) Ditte Bjarnild (DiB) Jacob S.

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Side 1 af 7 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 16. årgang Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19:00 21.00 Deltagere: Fraværende: John Gardar (JG) Ole Vaarsø Hansen (OVH) Majken Møller

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFD 1 POSTPARKEN postparken 8A kld. 2770 KASTRUP Referat bestyrelsesmøde PAB afd.1 mandag den 3.august 2015. Dagsorden: Ad.1 Protokol Ad.2 Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013)

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møde d. 28.03.12. Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth Afbud: Morten. Fraværende: Jacob. Godkendelse af sidste ref: Gårdlauget har

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Tilstede fra bestyrelsen var: Jens Peter Rasmussen (nr. 30), Erik Ulfkjær (nr. 19), Sandra Pedersen (3) og

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 08 september 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Rådsmøde den 5/5 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 5/5 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 5/5 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Andersson (LGA) 19D Gregers Rasmussen (GR) 2D Birte Martin (BM) 18A Mark Anderson (MA) 14D Sidsel Marie Andersen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: Hos Henrik. Anders, Jens, Henrik og Peter (ref.) Annette 1) Sidste referat 2) Fastelavn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1018 Hjortegården Mødedato: Mandag den 18. oktober 2010 Til stede: Afdelingsbestyrelsen og Jan Rossil Fra administrationen: JRO(referent) Referat sendt ud

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere