Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli 2006."

Transkript

1 Referat af Gårdlaugsmøde 4. juli Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Kirsten Olsen, Mette Vingaard (referent). Afbud: Lasse Andersson Dagsorden: Godkendelse af referatet godkendt uden tilføjelser Helges arbejdskontrakt og samarbejdsaftale Referat af generalforsamling godkendt uden tilføjelser Diverse Helges arbejdskontrakt og samarbejdsaftale Måden den nuværende samarbejdsaftale er formuleret på giver anledning til forvirring og misforståelser ifht. Forpligtigelser for hhv. ejendommene og Gårdlavet også mht. arbejdskontrakter som de enkelte ejendomme skal skrive til Helge. Dette er specielt et problem ved afløsning ifbm ferie og sygdom, da samarbejdsaftalen og de specifikke arbejdskontrakter netop et skrevet ml. ejendommene og Helge og derved kræver en underskrivelse af nye arbejdskontrakter med en evt. afløser. Gårdlavet har ikke mulighed for at stå som arbejdsgiver for arbejde som udføres udover de 15 timer i gården, og man kan altså ikke "udleje" Helge, som en ejendom foreslog ved generalforsamlingen. Frank undersøger om den pågældende ejendom er interesseret i at stå som arbejdsgiver og dermed udleje Helges arbejdskraft. Vi ser 3 mulige modeller som løsning på problemet der blev rejst på generalforsamlingen. Model 1: Status quo ifht. Samarbejdsaftalen dog m. flere timer i gården og reduceret timetal til trappevask inkl. en standardarbejdskontrakt til brug for de enkelte ejendomme. Model 2: En ny samarbejdsaftale som indebærer "udlejning" af Helge af en enkelt arbejdsgiver (gårdlavet eller en ejendom). Model 3: Gårdmandsarbejdet overtages af et privat firma. Pt. arbejder vi videre med model 1. Hvor snerydning på fortov bliver muligt for ekstra betaling og de faste aftaler ikke ændres, så vi kan få en god rutine med R98. Evt. med mulighed for at give bonus ved årets udgang ved glidningsløst samarbejde. Vi stiler mod at have udkast til samarbejdsaftale og arbejdskontrakt, således at opsigelsen af den eksisterende samarbejdsaftale kan ske pr. 1/8 eller 1/9 med virkning 3 måneder efter. Diverse. - Frank ringer til gartner mht gårdvandring fredag, så vi kan se hvad tilbuddet på beskæring af træer indebærer. - Frank undersøger muligheden for at lave kasser til legetøj af birkefiner og reparation af gårdens havemøbler. - Mette skriver brev til ejendommene ang. aflysning af trappevask i ferieperioden. Helge har sagt ok til dette. - Vi beholder flaskeordningen med flaskekompagniet, da en ordning med R98 vil koste penge og stadig give arbejde med udkørsel pga. vores aftale med R98 om at spare skridtpenge.

2 - Sommerfest i august. Budget på ca kr til klovnen Rufus, hoppepude, øl/vand fra kiosken. Frank uddelegerer opgaver, Kirsten hjælper. Næste møde 2. eller 3. onsdag i august kl i fælles lokalet. Mette sørger for øl/vand. Referat af Gårdlaugsmøde 16. juni Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Lasse Andersson, Mette Vingaard (referent). Dagsorden: Konstituering af bestyrelsen Indkommen post Opfølgning fra generalforsamlingen herunder Helges ansættelsesforhold R98 Kloak i storskraldsrum (udsat til næste møde) Diskussionspunkt: hvad vil vi med gården / hvad mangler i gården (udsat til næste møde) Konstituering: Formand, kontakt til gårdmand, advokat, referent (midlertidig): Mette Vingaard Kasserer, kontakt til gartner og håndværkere: Frank Vælum Alm. bestyrelsesmedlem: Lars Mortensen Suppleant, kontakt til R98: Lasse Andersson Suppleant: Kirsten Olsen Diverse tilbagevendende arrangementer: alle Opflg. Generalforsamlingen Få kommentarer til referatet fra generalforsamlingen sendt til advokaten. Frank har lagt stort arbejde i tilretning af samarbejdsaftalen og Helges arbejdskontrakt på baggrund af kommentarer fra GF bla. muligheden for flere timer i gården og justering af trappevask for ejendommene (nogle har kun behov for vask hver 2. uge) samt gårdlavets udlejning af Helge til ejendommene frem for som nu at Helge skal ansættes af hver ejendom. Advokaten mente på GF ikke at dette var muligt pga. regler om momsregistrering, men en beboer har efterfølgende kontaktet SKAT og fået anden melding.

3 Hvor mange timer er realistisk at Helge bruger i gården? Udkørsel af storskrald og dagsrenovation 2 gange om ugen, græsslåning 1 gang om ugen i sommerperioden, indsamling af flasker, lejlighedsvis trimning af græskanter, lejlighedsvis fejning/løvsugning. Ca.15 timer om ugen. Frank tilretter samarbejdsaftale i fht. ejendommenes timetal og Helges arbejdsopgaver og sender samarbejdsaftale og arbejdskontrakt rundt til bestyrelsen for kommentarer. Mette kontakter advokaten mht. kommentarer vedr. momsspørgsmålet og om nødvendigheden af en ekstraord. Generalforsamling. Vi stiler mod en hurtig underskrift af den nye samarbejdsaftale, så den kan træde i kraft hurtigst mulig. Gårdmand og gården Det er et problem med uautoriserede aftaler om afhentning af skrald i fbm helligdage, da R98 alligevel ikke kommer som aftalt. Det gav problemer i Kr. himmelfart, da Helge så blev syg. Vi aftaler at Helges informationer til forskellige medlemmer sendes rundt til alle pr. mail, da det nogle gange er lidt tilfældigt, hvad vi hører fra Helge. Mette tager 14-dags møder møder med Helge for opfølgning på arbejdsopgaver, da der stadig er problemer med tidlig udkørsel af skrald. Lasse undersøger muligheden for flaskekontainere hos R98 i stedet for som nu en aftale med flaskekompagniet. Frank har været på rundtur med gartneren. Der er kommet nyt sand i sandkassen. Nogle træer var lang tid om at springe ud og nogle buske/træer kræver udtynding, hvilket gartneren ikke var meget for. Fliser/trædesten hvor der er "uautoriserede" stier. Frank aftaler en generel rundtur med hele bestyrelsen en sen eftermiddag med gartneren. Mette undersøger hvad der kan gøres ved den afbrændte stribe i græsplænen. Mette indkøber nye bolde og sandkasseting og gennemgår legetøj som ligger i gården. En generel diskussion ang. møblerne i gården; skal nogle udskiftes eller repareres. De fælles møbler i gården flyttes til de "private" indergårde og stilles ikke tilbage på fællesarealerne. Vi indkøber metalskilte til at sætte på de fælles borde. Sommerfest Tidligere år har der været afhold sommerfest med telt, klovn og band. Det forsøger vi at gentage i år med kaffebord med kage, øl og vand. Søndag 13. august 2006 ca Frank kontakter Klovnen RAFUS og vi undersøger muligheden for hoppeborg el.lign. Frank sætter plakater op. Diverse - Det var igen stor succes med opstilling af stor kontainer med opfordring til tømning af loftkamre. Det gentages til efteråret med lidt tidligere varsel. - Gårdlavet bør leje et kælderrum til alle tingene. Frank undersøger mulighederne hos de forskellige ejendomme. Næste møde tirsdag 4. juli 2006 kl i fælles lokalet. Lasse har Øl og vand med Referat af Gårdlaugsmøde 19. april Tilstede: Frank Vælum (FV), Lars Mortensen (LM), Mette Vingaard (MV) (referent).

4 Et kort møde omhandlende generalforsamlingen, der bliver afholdt tirsdag 23. maj kl i fælleslokalet Arkonagade 2-4. Opfølgning til bestyrelsen fra møde med Advokaten om regnskab 2005 og budgetter samt diverse ang. generalforsamlingen som diskuteret på det ekstraord. møde 4. april. Forslag fra bestyrelsen bliver; - Forslag om årlig regulering af gårdlaugsbidrag (pga. flere udgifter til ferieafløser for Helge, snerydning, evt. kloakundersøgelse) - Forslag om opsætning af lys på boldbanen (banen brugbar nogle timer ekstra om vinteren, med timerfunktion så brug kan kontrolleres) - Diskussions punkt om affaldsordning og snerydning i fbm. ferie og sygdom Diskussion af udkast til bestyrelsens beretning som rettes til af MV og sendes til advokaten for udsendelse med indkaldelsen. Diverse: - Helge har ferie i perioden april, hvor Frank er ferieafløser. - Helge har sommerferie i ugerne Det er planen at Frank (hvis muligt) er ferieafløser i ugerne til dels for også at følge op på sidste sommers løbende vedligeholdelse af gården og inventar. - MV kontakter Byggeri og Bolig på Ottilavej i Valby hvem har ansvaret for kloakken i storskraldrummet. Det har betydning for om gårdlavet skal betale for TV-inspektionen. - MV kontakter viceværtsfirma ang. snerydning og ferieafløsning for gårdmand. - FV bestiller stor skraldecontainer til forlænget weekend i maj og sørger for information til beboerne. Ændring til referat af mødet 15. marts 2006: I forbindelse med afhentning af dagsrenovation i Arkonagade, blev det aftalt at Helge må begynde udkørsel af containere kl og ikke som skrevet i referatet kl. 8. Næste møde tirsdag 23. maj 2006 kl i fælles lokalet. Vi mødes en time før for at stille borde op og kort diskutere generalforsamlingen. FV bestiller øl/vand og kaffe/te. Referat af Gårdlaugsmøde 15. marts Tilstede: Frank Vælum (FV), Lars Mortensen, Mette Vingaard (MV) (referent). Inviteret: Helge Larsen

5 Gårdmand: En status for Helges tilbagevenden efter sin sygemelding. Helges håndled har det bedre, han har stort set ikke gener mere. Der har været lidt problemer med tidlig udkørsel af affald og klapren med skraldelåg, tidlig indsamling af glas og flasker, manglende fejning af fortove, for meget kørsel med fejemaskine og bladsuger. Bestyrelsen og Helge havde en god snak ang. hvilke arbejdsopgaver, der skal gøres og hvornår samt hvilke arbejdsopgaver, der ikke skal gøres. Helge deltager fremover i hvert 2. bestyrelsesmøde og der gøres status igen til mødet i juni. Det blev indskærpet overfor Helge kun at køre skrald ud tidligt ved afhentning af storskrald. Dagsrenovation, pap, papir og flasker må først håndteres/indsamles efter kl 8. Pap/papir containere skal ikke køres ud selv om R98 springer afhentningen over en gang og skal ikke fyldes over i storskrald med mindre det er meget kritisk. R98 skal selv hente i gården og er blevet lidt forvent med den fine service, de hidtil har fået af gårdmændene her. Vi overvejer bestilling af ekstra papircontainer. Der blev ligeledes gjort opmærksom på den manglende fejning af fortove hos ejendomme som betaler for dette og henstillet til at Helge udelukkende fejer, rengøre, skovler sne hos ejendomme i gården som betaler. Brugen af fejemaskine skal minimeres til det nødvendige og løvsuger må udelukkende bruges i forbindelse med afblomstring til foråret og løvfald til efteråret. Behov for snerydning besluttes af FV. Bestyrelsen skriver til alle ejendomme ang. udkørsel af storskrald/dagsrenovation/papir og minder også om at ejendommene selv skal stille vaskegrej og sæbe til rådighed for trappevask. Tidspunkter for afhentning af skrald: Man/torsdag: storskrald afhentes i Asger Rygs Gade ca. kl. 7 (Helge må køre skrald ud fra kl. 6) Tirs/fredag: dagsrenovation afhentes i Arkonagade ca. kl. 11 (Helge må køre skrald ud fra kl. 8) 2. tirsdag: pap afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. onsdag: papir afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. uge: flaskekompagniet afhenter glas og flasker (nogle gange kun hver 3. uge, men for lidt) Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Der er indkommet kommentarer til samarbejdsaftalen. Bestyrelsen arbejder på at tilrette samarbejdsaftalen og Helges arbejdskontrakt. Generalforsamling: MV skriver til advokaten ang. en dato for generalforsamlingen omkring maj 2006 og laver udkast til bestyrelsens beretning til diskussion til næste møde. Emner til generalforsamlingen; - Afhentning af dagsrenovation (betaling af skridtpenge eller gårdmand kører ud hvad med ferier/sygdom?) - snerydning næste år (FV har stået for snerydning i år, Helge ikke havde timer til det, men hvad gør vi næste år?)

6 Diverse: - kloakgennemsyn i storskraldrummet - kloak måske beskadiget (pris ca kr.) - Helge har sandsynligvis ferie i juli/august. Ville melde præcis dato snarest. - Der er igen fundet en død kat i dagsrenovation container. Døde katte MÅ ikke lægges i containere, men skal afleveres til en dyrlæge. Vi risikerer at R98 ikke vil hente skraldet og at vi får en bøde. Næste møde onsdag 19. april 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Lars arrangerer kaffe/te og kage. Referat af gårdlavsmøde onsdag 1. marts 2006 Tilstede: Frank Vælum (FV), Lars Mortensen, Mette Vingaard (MV) (referent). Inviteret: Helge Larsen Gårdmand: En status for Helges tilbagevenden efter sin sygemelding. Helges håndled har det bedre, han har stort set ikke gener mere. Der har været lidt problemer med tidlig udkørsel af affald og klapren med skraldelåg, tidlig indsamling af glas og flasker, manglende fejning af fortove, for meget kørsel med fejemaskine og bladsuger. Bestyrelsen og Helge havde en god snak ang. hvilke arbejdsopgaver, der skal gøres og hvornår samt hvilke arbejdsopgaver, der ikke skal gøres. Helge deltager fremover i hvert 2. bestyrelsesmøde og der gøres status igen til mødet i juni. Det blev indskærpet overfor Helge kun at køre skrald ud tidligt ved afhentning af storskrald. Dagrenovation, pap, papir og flasker må først håndteres/indsamles efter kl Pap/papir containere skal ikke køres ud selv om R98 springer afhentningen over en gang og skal ikke fyldes over i storskrald med mindre, det er meget kritisk. R98 skal selv hente i gården og er blevet lidt forvent med den fine service, de hidtil har fået af gårdmændene her. Vi overvejer bestilling af ekstra papircontainer. Der blev ligeledes gjort opmærksom på den manglende fejning af fortove hos ejendomme som betaler for dette og henstillet til at Helge udelukkende fejer, rengøre, skovler sne hos ejendomme i gården som betaler. Brugen af fejemaskine skal minimeres til det nødvendige og løvsuger må udelukkende bruges i forbindelse med afblomstring til foråret og løvfald til efteråret. Behov for snerydning besluttes af FV. Bestyrelsen skriver til alle ejendomme ang. udkørsel af storskrald/dagsrenovation/papir og minder også om at ejendommene selv skal stille vaskegrej og sæbe til rådighed for trappevask. Tidspunkter for afhentning af skrald: Man/torsdag: storskrald afhentes i Asger Rygs Gade ca. kl. 7 (Helge må køre skrald ud fra kl. 6.00)

7 Tirs/fredag: dagsrenovation afhentes i Arkonagade ca. kl. 11 (Helge må køre skrald ud fra kl. 7.30) 2. tirsdag: pap afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. onsdag: papir afhentes ml 8-9 (R98 har pligt til at hente i gården, men det sker ikke altid!) 2. uge: flaskekompagniet afhenter glas og flasker (nogle gange kun hver 3. uge, men for lidt) Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Der er indkommet kommentarer til samarbejdsaftalen. Bestyrelsen arbejder på at tilrette samarbejdsaftalen og Helges arbejdskontrakt. Generalforsamling: MV skriver til advokaten ang. en dato for generalforsamlingen omkring maj 2006 og laver udkast til bestyrelsens beretning til diskussion til næste møde. Emner til generalforsamlingen; - Afhentning af dagsrenovation (betaling af skridtpenge eller gårdmand kører ud hvad med ferier/sygdom?) - snerydning næste år (FV har stået for snerydning i år, da Helge ikke havde timer til det, men hvad gør vi næste år?) Diverse: - kloakgennemsyn i storskraldrummet - kloak måske beskadiget (pris ca kr.) - Helge har sandsynligvis ferie i juli/august. Ville melde præcis dato snarest. - Der er igen fundet en død kat i dagsrenovation container. Døde katte MÅ ikke lægges i containere, men skal afleveres til en dyrlæge. Vi risikerer at R98 ikke vil hente skraldet og at vi får en bøde. Næste møde onsdag 19. april 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Lars arrangerer kaffe/te og kage. Referat af Gårdlaugsmøde 8. februar Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Gårdmand: Helge er tilbage efter sin operation og sygemelding. Bestyrelsen og Helge må løbende evaluere om han kan overkomme arbejdet, nu da hans kone er sygemeldt. Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene:

8 Bestyrelsen har modtaget skriftligt forbehold mod samarbejdsaftale fra en ejendom, Frank mødes med formanden, hvorefter vi kontakter advokaten. Ændringforslag går mest på præcisering af fordeling af udgifter og regulering af gårdmandsløn. Snerydning: Vi skal have en diskussion om hvor gårdlavet er forpligtiget til snerydning, da snefald som i denne vinter er svært at kombinere med Helges øvrige opgaver med skrald og trappevask. Diskussion om 4 senariet; en kontant bonus til gårdmanden ved vinterens udløb, ansættelse af ekstra snerydningshjælp, privat snerydningsfirma, gårdmanden kun ansvarlig for indergården. Afhentning af skrald: Ordning med skridtpenge er ikke implementeret (stadig problemer med kontakt til R98), men bestyrelsen er blevet i tvivl om fordelene ved at overgå til denne ordning, da erfaringerne med afhentning af pap ikke er lovende. R98 springer os konsekvent over hver 2. gang på trods af gentagne klager. Derudover er der til tider stadig problemer med blokering af porten ved Arkonagade 20 pga ejendomrenoveringen. Bestyrelsen er opmærksom på problemet. Baggrunden for at overgå til skridtpenge var at Helge følte at han havde for meget at lave i ugens løb, men hvis vi risikerer at dagsrenovation ikke bliver hentet er dette ikke en løsning på problemet. Emner til Generalforsamling: - Diskussion om skridpenge ordning - Gårdmandens forpligtigelse med trappevask ved ferier og sygdom - Ekstra betaling for snerydning (4 forskellige senarier) - Nye tiltag i gården Diverse: Der har af flere omgange været problemer med lyset i gården også forårsaget af renoveringen af Arkonagade 20. Gårdlavets elektriker har set på problemet. Kommende arrangementer: Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Vi mødes 1 time før hjælpere er som altid velkomne. Frank og Ingrid sørger for; Tønder + pynt, kroner og gevinster (fastelavnsris), clementiner, kaffe/kakao/sodavand, service. Mette sørger for fastelavnsboller, karameller, slikposer, snørrebånd og flødeboller til lege. Næste møde onsdag 1. marts 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Mette arrangerer kaffe/te og kage

9 Referat af Gårdlaugsmøde 8. januar Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Gårdmand: Helge er tilbage efter sin operation og sygemelding. Bestyrelsen og Helge må løbende evaluere om han kan overkomme arbejdet, nu da hans kone er sygemeldt. Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Bestyrelsen har modtaget skriftligt forbehold mod samarbejdsaftale fra en ejendom, Frank mødes med formanden, hvorefter vi kontakter advokaten. Ændringforslag går mest på præcisering af fordeling af udgifter og regulering af gårdmandsløn. Snerydning: Vi skal have en diskussion om hvor gårdlavet er forpligtiget til snerydning, da snefald som i denne vinter er svært at kombinere med Helges øvrige opgaver med skrald og trappevask. Diskussion om scenariet; en kontant bonus til gårdmanden ved vinterens udløb, ansættelse af ekstra snerydningshjælp, privat snerydningsfirma, gårdmanden kun ansvarlig for indergården. Afhentning af skrald: Ordning med skridtpenge er ikke implementeret (stadig problemer med kontakt til R98), men bestyrelsen er blevet i tvivl om fordelene ved at overgå til denne ordning, da erfaringerne med afhentning af pap ikke er lovende. R98 springer os konsekvent over hver 2. gang på trods af gentagne klager. Derudover er der til tider stadig problemer med blokering af porten ved Arkonagade 20 pga. ejendomsrenoveringen. Bestyrelsen er opmærksom på problemet. Baggrunden for at overgå til skridtpenge var, at Helge følte, at han havde for meget at lave i ugens løb, men hvis vi risikerer at dagsrenovation ikke bliver hentet er dette ikke en løsning på problemet. Emner til Generalforsamling: - Diskussion om skridtpenge ordning - Gårdmandens forpligtigelse med trappevask ved ferier og sygdom - Ekstra betaling for snerydning (4 forskellige senarier) - Nye tiltag i gården Diverse: Der har af flere omgange været problemer med lyset i gården også forårsaget af renoveringen af Arkonagade 20. Gårdlavets elektriker har set på problemet. Kommende arrangementer:

10 Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Vi mødes 1 time før - hjælpere er som altid velkomne. Frank og Ingrid sørger for; Tønder + pynt, kroner og gevinster (fastelavnsris), clementiner, kaffe/kakao/sodavand, service. Mette sørger for fastelavnsboller, karameller, slikposer, snørrebånd og flødeboller til lege. Næste møde onsdag 1. marts 2006 kl i fælles lokalet. Vi vil diskutere Generalforsamling (beretning, budget, forslag etc) Mette arrangerer kaffe/te og kage. Referat af Gårdlaugsmøde 4. januar Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Kort møde til underskrivning af regninger og opfølgning på snerydningsproblematikken fra dagene mellem jul og nytår. Samarbejdsaftale mellem ejendomme og gårdlauget om Helges arbejde for ejendommene: Bestyrelsen har modtaget udkast til samarbejdsaftale. De eneste kommentarer vedrører punktet om snerydning. Det er umuligt for gårdmanden at nå snerydning inden kl 7.30 som stod i udkastet. Da Københavns kommune blot kræver snerydning hurtigst mulig, ændres ordlyden til "snerydning skal ske fortrinsvis inden kl ". Hvilket er mere realistisk. Desuden præciseres rækkefølgen som følgende; 1) De til gårdlauget tilhørende porte og gangstier til containerpladser 2) Fortove foran parternes ejendomme 3) Fælles gangarealer inklusiv gangarealer til køkkentrapper I Helges arbejdskontrakt skal formulering angående snerydning gøres klarere, så misforståelser undgås. Snerydning: Frank og Ingrid sørgede for al snerydning ml jul og nytår per håndkraft, da fejemaskinen er i stykker. Dette var et meget hårdt og tidskrævende arbejde og derfor uholdbart i tilfælde af snevejr. Det blev på Generalforsamlingen besluttet at afsætte kr. til indkøb af ny fejemaskine. Det har vist sig at det afsatte beløb ikke forslår, så bestyrelsen har bemyndiget Frank til at købe en ny fejemaskine for op til kr. Afhentning af skrald:

11 Afhentning af storskrald fungerer fint vi står stadig selv for udkørsel til gaden. Ordning med skridtpenge er stadig ikke implementeret, men R98 rykkes for afklaring. Papir/pap blev ikke afhentet en uge, men dette er i orden igen. Der har været problemer med Stiladsfirmaet ud for Arkonagade 20 (hvor Nordic Gruppen istandsætter ejendommen). Portudgangen og selve porten har været blokeret flere gange således at skraldet ikke kunne køres ud. Det krævede en del argumentation fra Franks side at få porten ryddet igen. Dette er problematisk for R98 afhenter simpelthen ikke skrald, hvis adgangsvejene er blokeret, men vi bliver ikke informeret herom. Hvis dette gentager sig, skriver vi brev til entreprenøren og påpeger problemet. Kommende arrangementer: Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Næste møde onsdag 8. februar 2006 kl i fælles lokalet. Mette sørger for kaffe/te og kage Referat af Gårdlaugsmøde 22. november Tilstede: Frank Vælum, Lars Mortensen, Mette Vingaard (referent). Afbud fra Christina Virkelyst Christina træder desværre ud af bestyrelsen, da hun flytter fra Fjenneslevgaard. Christina har udført et gigantisk stykke arbejde med at reorganisere gårdmandsopgaverne efter at Helge er ene mand tilbage. Vi andre siger held og lykke, og tusind tak for et god samarbejde. Mette (suppleant) træder ind i bestyrelsen og varetager formandsposten indtil generalforsamlingen. Helges operation: Helge har problemer med hænderne og skal derfor opereres i begge hænder. Første operation er den 28/11 med efterfølgende genoptræning min 14 dage (lægens skøn). Anden operation er ikke fastsat. Bestyrelsen besluttede at ansætte Frank som Helges afløser i sygeperioden (både gårdmandsarbejde og trappevask). Administrator kontaktes for ansættelseskontrakt - ansættelsen er som udgangspunkt min. 3 uger eller til Helge raskmeldes igen. Vi spørger Helge om lægen kan give et fingerpeg om sygemeldingens længde, så vi bedre kan planlægge afløsningen. Helge skal ikke føle sig forpligtet til at genoptage arbejdet for tidligt. Helge er lønnet de første 14 dage af sygemeldingen, hvorefter gårdlauget modtager refusion fra kommunen. R98: Konsulenten fra R98 har været her for at måle ud i fbm. overgang til betaling af skridtpenge, men har pga. misforståelse om hvorvidt vi stadig var interesseret i udmåling, er resultatet ikke noteret i R98's system. Frank har kontaktet via mail og telefon for at få afklaring - uden resultat. Der rykkes løbende. Storskraldsordningen fungerer fint nu, stadig gårdmandens job at køre containere ud til afhentning på gaden. Papir/pap bliver igen hentet af R98 i gården (tidligere kørte Helge ud). Snerydning:

12 Frank har kontaktet diverse servicefirmaer for tilbud ang. rydning af hovedstier, porte, affaldsindhegninger og stier til køkkentrapper, men de fleste firmaer kræver ventegebyr samt stiller som krav, at trappevask også skal indgå i en kontrakt. Ifølge loven er de enkelte ejendomme selv ansvarlig for rydning og grusning af fortove. Kun én ejendom har afleveret arbejdsbeskrivelsen til Helge hvor i snerydning er nævnt. Denne løsning er sat i venteposition indtil videre. Anmodning om "opsættelse" af el-kørestol i port: Ejendommen Asger Rygs Gade har videresendt anmodning fra kommunen om at opsætte en elkasse til el-kørestol i porten til Asger Rygs Gade. Kommunen betaler for opsætning og nedtagning igen. Der er allerede opstillet en el-kørestol. Bestyrelsen har godkendt dette under forudsætning af, at det ikke hindre udkørsel af skrald og ikke er til gene for den nuværende bruger. Advokaten har efterfølgende sendt accept til Københavns kommune. Julearrangement: Normalt sørger gartneren for indkøb og opsætning af to juletræer i gården, men da træerne sidste år ikke var specielt pæne sørger Frank og Lars for indkøb og opsætning i år - evt. suppleret med indkøb af lys og pynt. Frank sørger for indkøb hos Claus (ler, gran, lys, drikkevarer, frugt, småkager, service) og fisketorvet (pynt, papir etc). Mette bestiller juleboller hos Enghavebageren (ca 40 stk). Kommende arrangementer: Fastelavnsarrangementet bliver søndag 26. februar 2006 kl Næste møde onsdag 4. januar 2006 kl hos Frank.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere