Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer"

Transkript

1 Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående mini-seminar afholdt d. 10.november 2014, behov, mål og kompetencer som vil være centrale at medtænke i den kommende mad- og måltidsaftale. Listen er ikke udtømmende, da der i aftalen skal være rum for at imødekomme nye behov, der uomgængeligt vil opstå i aftaleperioden. Overordnede mål/visioner Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: 1. At levendegøre at vi i København sammen skaber en sund og livskraftig by 2. Strategisk at underbygge Københavnerfortællingen både hvad angår vækst og hvad angår livskvalitet 3. Ved at spejle, forankre og konkretisere Københavns Kommunes mål, politikker og lignende indenfor eksempelvis miljø- og klima og sundhed i løbende dialog med relevante forvaltninger 4. At fastholde den høje økologiprocent på 90 % samlet i alle kommunens køkkener 5. At mad og måltider udgør en væsentlig rolle i kommunens tilbud overfor borgere 6. At arbejde tværfagligt, helhedsorienteret, inddragende og proaktivt 7. At kompetenceudvikle borgere og brugere i Københavns Kommune til at tage ansvar for egen og andres sundhed og trivsel 8. At sikre borgernes behov; herunder differentierede og specialiserede behov hos de enkelte borgergrupper 9. At arbejde med brugerinddragelse og hverdagsdemokrati i forhold til mad og måltider 10. At målrette indsatsen til de behov, der er i de enkelte forvaltninger Behov Mål Kompetencer Tema: Miljø og Klima Der er behov for fortsat at arbejde for at indfri økologimålet på 90 %. Der er også behov for en indsats, der fastholder 90 % økologi på de institutioner, der har nået målet. Der er behov for at skabe sammenhæng mellem hverdag, miljø og bæredygtighed ved Inden 2019 er økologiprocenten i Københavns Kommunes køkkener samlet set 90 % Reduceret madspild i institutionerne Inden udgangen af 2019 har samtlige køkkener opnået sølvmærke (mindst 60 % økologi) Der skal arbejdes for at give børn mulighed for at smage helt friske, kompetencer for at rådgive og bistå kommunens køkkener i at omlægge til økologisk drift ud fra økonomisk bæredygtige hensyn og med tydeligt hensyn til differentierede ernæringsmæssige behov hos forskellige borgergrupper. Endvidere skal leverandøren godtgøre kompetencer for at udvikle bedre målemetoder på området. kompetencer for etablering af egenproduktion omkring

2 blandt andet, at højne jord-tilbord forståelsen blandt børn og unge egenproducerede råvarer Der skal arbejdes for at sikre børn viden om miljøog klimamæssige konsekvenser af produktionsmetoder og om mad som ressource institutionerne og for at kunne udvikle sjov, fagligt relevant og motiverende undervisning (og undervisningsredskaber) til brug for kommunens institutioner Der er behov for rådgivning i forhold til kommunens indkøbsaftaler for fødevarer bl.a. med udarbejdelse af sortimentslister med fokus på variation, økologimål, kulinarisk kvalitet, miljørigtig emballering og transport m.m. Høj compliance på indkøbsaftalerne kompetencer der kan bidrage til at imødekomme behov og ønsker for de forskellige borgere i Kommunen og sikre målet Tema: Madkvalitet Der er behov for videreudvikling af den eksisterende madkvalitetsmodel. Den nye model skal også rumme kulinarisk kvalitet ud fra et ikkeelitært perspektiv, borgerinddragelse, hverdagsdemokrati, specialiserede behov, miljø, klima (økologi, bæredygtighed), kompetencer og fællesskab. Der er udviklet en ny madkvalitetsmodel, der også rummer borgerinddragelse, hverdagsdemokrati og specialiserede behov Ved udgangen af 2019 er den nye madkvalitetsmodel implementeret på halvdelen af Københavns Kommunes institutioner kompetencer for at udvikle en tidssvarende madkvalitetsmodel i samarbejde med kommunens forvaltninger og under hensyntagen til at kvalitet opleves forskelligt. Vurderingen skal lægge vægt på brugernes oplevelse af maden og måltidet og tage hensyn til forskellige ernæringsmæssige behov. Endvidere skal leverandøren godtgøre kompetencer for at gennemføre forløb for kommunens institutioner i henhold til modellens principper, og for at rekruttere institutioner til forløbene og endelig løbende bistå institutionerne i deres udviklingsforløb i samarbejde med de enkelte forvaltninger Ernæring og sundhed Der er behov for at fremme lighed i sundhed Der er behov for at anspore borgere/brugere til at træffe Reduktion af ulighed i sundhed mål om Borgere/brugere i Københavns kommune træffer sunde og kompetencer for at udvikle og implementere løsninger, der imødekommer behovet

3 sunde og ernæringsrigtige valg ernæringsrigtige valg udvikling af borgernes handlekompetencer og adfærdsændrende metoder som eksempelvis nudging, servicedesign eller lignende Der er behov for at højne bevidstheden omkring sundhed og ernæring hos udsatte målgrupper herunder eksempelvis anbragte børn og unge og deres familier. Der er behov for at sætte fokus på borgernes specialiserede behov (fx tygge- og synkevenlig kost, allergier og andre diætbehov) Der er behov for, at der kommer fokus på sammenhængen mellem nedsat funktionsevne og vedligeholdelsestræning, rehabilitering samt den rigtige kost Der er behov for nuancering af sundhedsbegrebet og differentiering af borgernes behov Udsatte borgere herunder anbragte børn og unge lærer at lave mad og lærer i relation hertil at tilegne sig vigtige hverdagslivskompetencer Den rette mad til den rette borger gælder alle målgrupper også borgere med specialiserede behov Ældre mestrer deres hverdagsliv Der arbejdes tværfagligt med madog måltidsområdet for at sikre, at borgernes behov indfries Mad- og måltidsområdet er en tværfaglig disiciplin. Tilgangen til mad og måltider sker altid med borgeren og borgernes behov i centrum og der differentieres mellem, hvad der er sundt for den enkelte målgruppe. Metoder tilpasses altid borgernes behov, der altid går forud for øvrige mål. Tema: Formidling kompetencer for at uddanne institutionerne i at nå målet specialiserede behov på området Leverandøren skal kunne udvikle metoder til at arbejde med mad og måltider ud fra et rehabiliterende og tværfagligt perspektiv. kompetencer til at arbejde med borgerinddragelse og sikring af borgernes behov Der er fortsat stort behov for formidling af viden og praktisk information i forbindelse med indsatsen samt formidling, der sikrer udbredelse af indsatserne samt afrapportering Der er behov for udvikling af den pædagogiske formidling Alle målgrupper oplever et relevant niveau af formidling Medarbejdere på pædagogiske institutioner i Københavns Kommune oplever, at de er godt klædt på i forhold til at forestå pædagogisk formidling af mad- og måltidsområdet. kompetencer for at arbejde strategisk med formidling i forhold til mål i indsatserne Leverandøren skal kunne klæde medarbejdere på kommunens institutioner på til at forestå den pædagogiske formidling af indsatsen

4 Tema: Inddragelse og fællesskab Der er et stort behov for at bringe indsatsen tættere på borgerne og til at involvere borgerne i at udvikle og kvalitetssikre indsatsen År 2019: brugere på tværs af forvaltninger og institutionsgrupper inddrages i hvad er sundhed og hvad er god mad- og måltidskultur Institutioner anspores til at udvikle aktiviteter for inddragelse af borgere & pårørende i madlavning og spisning kompetencer for at arbejde differentieret med borgerinddragelse og hverdagsdemokrati Behov for gennem måltidet, at styrke fællesskabet hos borgere der bor eller benytter kommunens institutioner i forbindelse med indtagelse af måltidet Der er behov for at afsøge mulighed for beskæftigelsesfremmende tiltag indenfor området Der er behov for lokal forankring af indsatsen Måltider der serveres i Københavns Kommunes institutioner bidrager til at styrke fællesskab og livskvaliteten blandt borgere, der indtager måltiderne Indsatsen skaber meningsfulde job for borgere, der står svagt i forhold til beskæftigelse 20 gode cases om lokalt offentligt/privat samarbejde omkring maden og måltiderne i lokalområdet med lokale madaktører kompetencer for i forbindelse med måltidet, at udvikle og implementere fællesskabsstyrkende og inklusionsfremmende redskaber til brug for kommunens institutioner. kompetencer for at styrke muligheder for, inden for mad- og måltidsrammen, at skabe meningsfulde job for borgere, der står svagt i forhold til beskæftigelse kompetencer for at udvikle og/eller facilitere lokale samarbejder på området Tema: Uddannelse og kompetenceudvikling Der er behov for at børn og unge udstyres med handlekompetencer i forhold til mad og måltider Alle børn og unge skal kunne tilberede/indgå aktivt i at tilberede (alt efter alder mv.) et velsmagende og sundt måltid mad ud fra principperne i madkvalitetsmodellen Alle børn og unge har gode måltidsoplevelser og har kompetencer til selv at deltage aktivt i konstruktionen af den gode måltidsoplevelse modeller for undervisning om mad og måltider som matcher arbejdet med implementeringen af Folkeskolereformen og nationale og kommunale mål på dagtilbudsområdet.

5 Der er behov for fortsat at fremme praktisk forståelse for madproduktion og produktion af egne råvarer Behov for kompetanceforløb i den nye madkvalitetsmodel Behov for at københavnere tilbydes træning i forhold til at tilberede et sundt, miljøvenligt og indbydende måltid Behov for fokus på ældres indtagelse af mad Børn i Københavns Kommune har praktisk forståelse for madproduktion f. eks gennem dyrkning af egne grøntsager 2019 Ny madkvalitetsmodel 50 % implementeret Københavnere kan lave et sundt måltid mad Ældre mestrer deres hverdagsliv kompetencer for etablering af skolehaver, urbane haver og lignende tiltag i byens rum kompetencer for at implementere madkvalitetsmodellen kompetencer for at tilbyde københavnere uddannelse i sund, indbydende og miljøvenlig mad kompetencer for at udvikle løsninger, der imødekommer behovet

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere