Bestyrelsens beretning for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2011"

Transkript

1 9. januar 2012 AJC Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen på CBS Forlæggerforeningens erfa-grupper Markedsudviklingen Som konsekvens af at debatten om faste og/eller frie priser er blusset op i 2011, har bestyrelsen indledt en møderække, hvor bestyrelsen bl.a. analyserer markederne i de lande, vi typisk sammenligner os med. Hvis foreningen skal ændre standpunkt og dermed arbejde politisk for, at der genindføres faste priser, vil det kræve sammenhold og enighed i branchen. Ophavsret Ophavsretten er fortsat udfordret, og særligt forlagenes internationale organisationer IPA og FEP oplever stigende politisk pres fra bl.a. biblioteker, undervisningsinstitutioner, forbrugerorganisationer og søgetjenester for at få indført flere undtagelser til eneretten. Ikke mindst digitaliseringen er årsag til denne udvikling, da brugerne oplever, at når først originalen er udgivet, så er det nemt og gratis at mangfoldiggøre værket. Kun ophavsretten forhindrer en ureguleret kopiering. Derfor er det afgørende, at forlagene i disse år synliggør, at ophavsretten er en forudsætning for, at der bliver investeret i nye værker, samt for innovation i branchen. I 2011 har foreningen i forhold til ophavsretsrelaterede emner primært beskæftiget sig med følgende:

2 Digitalisering af den europæiske kulturarv På EU plan er der fortsat fokus på digitalisering og tilgængeliggørelse af den europæiske kulturarv, hvor bøger spiller en væsentlig rolle. Målet er ét samlet Europæisk digitalt bibliotek, Europeana. I 2011 udsendte Kommissionen et direktiv om forældreløse værker, det såkaldte orphan works-direktiv. Direktivet beskæftiger sig med, hvordan digitaliseringen løses rettighedsmæssigt, når rettighedshaverne ikke kan findes. I Danmark og de øvrige nordiske lande har vi gode erfaringer med aftalelicensmodellen, og et tidligere udvalgsarbejde under Kulturministeriet har peget på aftalelicensen som den model, der vil kunne løse digitaliseringen af forældreløse værker i Danmark. Aftalelicensmodellen fungerer imidlertid ikke i mange andre europæiske lande, og der har været så stor modstand mod den nordiske aftalelicensmodel, at det på et tidspunkt så ud som om, der var risiko for, at de nordiske lande ville få problemer med at anvende aftalelicensen også til rent nationale kopiaftaler med f.eks. skoler og universiteter. Lige nu er meldingen, at den nationale brug ikke er udfordret, men der arbejdes fortsat tæt med Kulturministeriet om en løsning, hvor de nordiske lande kan bruge aftalelicensen, også når der skal leveres indhold til Europeana. I november 2011 udsendte Kulturministeriet Kommissionens Henstilling om digitalisering og online-adgang til kulturelt materiale og digital opbevaring i høring. Henstillingen har fokus på, hvordan det sikres, at medlemsstaterne leverer mere materiale til Europeana. Forlæggerforeningen afgav høringssvar sammen med Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere, hvor foreningerne påpegede, at en stærk ophavsret er en forudsætning for fremtidig udgivelse af litteratur og innovation, og at det derfor er positivt, at Henstillingen flere gange pointerer, at digitalisering skal ske i fuld overensstemmelse med Unionens og international lovgivning om intellektuel ejendomsret. Endvidere fremhævede foreningerne, at der bør fokuseres på at få lagt mere kommercielt tilgængeligt materiale ind på Europeana. Endelig er det afgørende, at ressourcer til en eventuel national digitaliseringsstrategi ikke tages fra de eksisterende litteraturposter, men at en digitalisering tilpasses mulighederne for finansiering via Strukturfondene, private fonde samt evt. andre offentlige midler, som ikke hidrører fra kulturbudgetterne. Fortsat fokus på styrket samarbejde/alliancer med andre rettighedshaverorganisationer Autorer og producenter inden for musik, film og litteratur står over for mange af de samme ophavsretlige udfordringer i takt med den stigende digitalisering. Forlæggerforeningen har derfor de seneste år haft fokus på et tættere samarbejde med disse brancher. I 2011 har Forlæggerforeningen meldt sig ind i Rettighedsalliancen samt Ophavsret.dk. Rettighedsalliancen 2

3 Forlæggerforeningen indtrådte i Rettighedsalliancen i september 2011 ud fra en vurdering af, at det er vigtigt, at Forlæggerforeningen deltager i arbejdet med at forebygge ulovlig digital kopiering, samt at foreningen bistår medlemsforlagene med at håndhæve rettigheder på internettet. Foreningen har vurderet, at dette arbejde bedst varetages i samarbejde med andre rettighedshaverorganisationer, som allerede har gjort sig erfaringer med ulovlig digital kopiering. Organisationerne i Rettighedsalliancen har i lighed med Forlæggerforeningen arbejdet for at få politisk opbakning til håndhævelse af rettigheder på internettet, og det er derfor naturligt, at Rettighedsalliancen forestår og koordinerer dette politiske arbejde. For 2012 er medlemskabet af Rettighedsalliancen finansieret over budgettet, men foreningen arbejder på fremover at kunne finde en finansieringsløsning i Copydan-regi. Ophavsret.dk Forlæggerforeningen indtrådte i Ophavsret.dk primo Ophavsret.dk er et nyoprettet samarbejde mellem autor- og producentorganisationer primært inden for musik, film og litteratur. Ophavsret.dk s medlemmer har det til fælles, at deres økonomi er afhængig af en stærk ophavsret. Ophavsret.dk s overordnede mål er at forbedre ophavsrettens image i samfundet og derigennem grundlaget for rettighedshavernes indtægter for brug af deres kreative indhold. Håndhævelse Et fortsat fokusområde i 2011 har været at sikre muligheden for, at ophavsretten kan håndhæves også for digitale udgivelser, da rettighedernes værdi er afhængig af muligheden for at håndhæve dem, og da en lovlig markedsplads på internettet kan blive afgørende for muligheden for at få indtægter på salget af digitalt indhold. Forlæggerforeningen har sammen med Rettighedsalliancen konkret arbejdet for vedtagelsen af den såkaldte brevmodel, som indebærer, at husstanden modtager et informationsbrev, hvis rettighedshaverne bliver opmærksomme på, at der foregår ulovlig fildeling i husstanden. Modellen havde politisk opbakning under den tidligere regering, men har mødt nogen modstand efter regeringsskiftet. En af udfordringerne er, at modellen er dyr, og at den forudsætter, at teleselskaberne medfinansierer modellen og dermed tager medansvar for ulovligheder på deres net. I 2011 har Forlæggerforeningen endvidere haft fokus på nødvendigheden af at kunne lukke for hjemmesider med ulovligt indhold. I april 2011 afholdt Videnskabs- og Retsudvalget en høring om censur/rettighedshåndhævelse på internettet, hvor Forlæggerforeningen sammen med Dansk Forfatterforening samt Danske Skønlitterære Forfattere skrev et indlæg om, at lukning af hjemmesider med ulovligt indhold ikke er censur. Foreningerne påpegede, at de alle deltager aktivt bl.a. qua medlemskab af internationale foreninger i kampen for ytringsfrihed og mod censur i hele verden, da ytringsfrihed både i den fysiske verden og på internettet udgør en helt fundamental forudsætning for forlags- og forfattervirksomhed. Forbuddet mod censur beskytter mod myndigheders forhåndsgranskning. Blokering af en distributionstjeneste, hvis forretningsmodel er baseret på at undlade at lave aftaler med rettig- 3

4 hedshaverne, er ikke censur men kriminalitetsbekæmpelse. Forfattere og forlag i Danmark oplever ikke censur, men derimod er den ulovlige kopiering, som opstår i takt med, at forlagene udgiver digitale bøger, en barriere for udgivervirksomhed. Foreningerne påpegede, at forfatterne og forlagene ikke oplever, at de har problemer med at finde lovlige distributører og salgskanaler for litteraturen, og at alle de ytringer, som i øvrigt findes på blokerede hjemmesider, kan komme til udtryk andre steder. Læsehandicappede I 2011 har Digitalt udvalg igangsat et udredningsarbejde for at undersøge, i hvilket omfang de e-bøger, der er på markedet, kan benyttes af de læsehandicappede. Planen er at følge op med en dialog med relevante myndigheder om, hvordan vi som branche evt. ved hjælp af brancheanbefalinger, kan medvirke til, at e-bøgerne gøres læsehandicapvenlige. Samarbejdsaftalen om lydbøger er blevet genforhandlet med Nota i Baggrunden for genforhandlingen er, at det såvel af samarbejdsaftalen som af forarbejderne til ophavsretslovens 17 fremgår, at aftalen skal tages op til revision, hvis der udvikles et reelt kommercielt lydbogsmarked. Da der i 2011 er et reelt kommercielt lydbogsmarked, havde Forlæggerforeningen rettet henvendelse til Kulturministeriet, som over for Forlæggerforeningen bekræftede, at når en lydbog findes på det kommercielle marked, så må Nota i lighed med andre aktører erhverve lydbogen på kommercielle vilkår. Forlæggerforeningen har derfor under forhandlingerne påpeget, at Notas rolle er at udfylde det rum, som det kommercielle marked ikke udfylder. Hvis Nota ønsker at stille forlagsudgivne lydbøger til rådighed for sine medlemmer, skal det fremover ske efter aftale med forlagene og ikke med hjemmel i undtagelsesbestemmelsen i 17. Open access og monografier Forlæggerforeningen har sammen med forfatterforeningerne og UBVA arbejdet på at få monografier ud af de open access-anbefalinger, som forelå fra open access-udvalget. Open access-diskussionen har tidligere primært koncentreret sig om artikler, og inddragelsen af monografier indebærer en risiko for, at de universitetsansattes lærebøger skal i open access. Seneste melding fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen er, at open access ikke vil blive reguleret ved lovgivning. Endvidere har styrelsen oplyst, at de analyser, der er blevet foretaget vedr. de samfundsmæssige gevinster ved open access, alle vedrører artikler og ikke monografier Fælles klassifikationssystem Forlæggerforeningen har taget initiativ til en dialog med relevante interessenter om udvikling af et nyt bogklassifikationssystem. Det nuværende system tager udgangspunkt i den gamle verden, hvor bøgerne kun kan placeres ét sted på boghandlernes hylder. Baggrunden for udviklingsarbejdet er et ønske om at optimere de muligheder for synlighed, som 4

5 søgning på internettet giver. I klassifikationsgruppen sidder repræsentanter fra Forlæggerforeningen, boghandlere, distributionerne og Biblioteksskolen. Også i europæisk regi er der igangsat et udviklingsprojekt, som Forlæggerforeningen har meldt repræsentanter til, således at arbejdet i den danske gruppe kan optimeres med input fra den europæiske gruppe. Gruppen fokuserer på det såkaldte IBIC initiative (the International Book Industry Categories). Planen er, at IBIC skal udvikles til et internationalt standard klassifikationssystem, for at gøre bøger mere tilgængelige. IBIC er baseret på BICstandarden, som bruges i mange engelsksprogede lande. 1. lancering er planlagt til oktober 2012 Fællesstanden i Frankfurt Forlæggerforeningen tog sidste år initiativ til at sikre en vis fornyelse af fællesstanden, således at den i 2011 fremstod mere tidssvarende. I 2011 lykkedes det igen at skaffe midler fra Kulturministeriet til dækning af underskuddet, og foreningen arbejder nu fremadrettet på at sikre underskudsdækning i 2012, således at de danske forlag fortsat er sikret en fællesstand. Forlagsuddannelsen på CBS I dialog med Forlæggerforeningen har CBS ændret på strukturen af forlagsuddannelsen, så det fremover bliver muligt at tilmelde sig moduler af hhv. 1, 2 og 3 dages varighed. Det bliver fortsat muligt at gennemføre en egentlig forlagsuddannelse, men systemet bliver mere smidigt og fleksibelt for dem, der ikke har tid og behov for at afsætte fire dage til kursusvirksomhed. Der vil tilgå medlemmerne nærmere orientering om den nye struktur i begyndelsen af det nye år. Forlæggerforeningens erfagrupper Forlæggerforeningen har i 2011 oprettet tre erfagrupper, som skal gøre det muligt for medlemmerne at mødes mere uformelt for at dele og diskutere fælles udfordringer. Der har vist sig at være stor interesse for de nedsatte grupper. Erfagruppen for forlagsjura blev stiftet i begyndelsen af året. Den har 20 medlemmer og har holdt 3 møder i Sidst på året blev der oprettet en erfagruppe for digitale udgivelser på trade-området og en erfagruppe for digitale udgivelse på undervisningsområdet. Sekretariatet faciliterer mødeindkaldelse og stiller lokaler til rådighed. 5

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen Årsberetning 2008 Digitale læremidler Den digitale udvikling fortsætter med at sætte sit præg på de emner, som er blevet behandlet i SFUs forretningsudvalg i 2008. Skolebogsforlagene lancerede i januar

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Et år med fokus på musikkens betydning

Et år med fokus på musikkens betydning Beretning 2013-2014 Et år med fokus på musikkens betydning MUSIKKENS BEDSTE RESULTAT NOGENSINDE Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 23. oktober 2014 I 2011 og efterfølgende 2012 leverede

Læs mere

Aftalemodeller er vejen frem for de kreative erhverv i Europa

Aftalemodeller er vejen frem for de kreative erhverv i Europa Juni 2015 EU-reform af ophavsretten: Aftalemodeller er vejen frem for de kreative erhverv i Europa Dette dokument er en kommentar til Kommissionens strategiplan om det digitale indre marked fra en række

Læs mere

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Revision af adgangen til at genanvende offentlige data (PSI-direktivet) 1. Resumé Kommissionen

Læs mere

Året 2001. Samhandelsreglerne

Året 2001. Samhandelsreglerne Året 2001 Samhandelsreglerne For et år siden ved sidste Årsmøde havde Bogbranchens Fællesråd anmeldt nye Samhandelsregler til Konkurrencestyrelsen, men der var stadig ét uafklaret punkt tilbage, nemlig

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Flemming Lindblad Bachelorprojekt Side 2 af 28 1 Indledning De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Bachelorprojekt, Københavns Universitet E2010 Vejleder: Helle Porsdam

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Årsrapport - Kodeks efter et år

Årsrapport - Kodeks efter et år Årsrapport - Kodeks efter et år Juni 2009 Kodeks for Fødevarereklamer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Parterne bag Forum... 4 Baggrund... 5 Frivillighed virker... 6 Hjemmesiden... 7 Aldersgrænse...

Læs mere