Priser og betingelser 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og betingelser 2010"

Transkript

1 Priser og betingelser 2010

2 2

3 Kære medieindkøber Med priser og betingelser 2010, tager SBS Radio hul på et nyt spændende år, hvor det igen er vores klare målsætning at blive en stadig større og vigtigere samarbejdspartner for annoncører og mediebureauer i Danmark var et turbulent år for mediebranchen og ikke mindst radiobranchen. Ikke desto mindre fik SBS Radio A/S lagt et solidt fundament og fik udvidet vores markedsandel betragteligt. NOVA fmgør klar til igen i 2010 at vækste kommerciel share og bygge den absolut stærkeste radiostation i Danmark. The Voice har i mange år været Danmarks stærkeste ungdomsbrand og det bliver The Voice ved med at være blev igen et godt år for The Voice, hvor vi på trods af store nedskæringer formåede at bibeholde vore kommercielle sharesamt vores position som Danmarks stærkeste ungdomsbrand. Vi er glade for at kunne fortælle dig, at priserne i 2010 er de samme som i Det gør det enkelt for dig som annoncør at overskue og ikke mindst enkelt at benytte radio. Vi har dog i 2010 valgt at fokusere på en række nye prioriteter og fokusområder, som afspejler sig i vores tilbud til markedet. Og vi vil igen i 2010 honorere dig som har forstået betydningen og gevinsten ved at benytte SBS Radio netværket i din radioreklame. Vi vil også gøre det markant mere attraktivt for dig, som vil være årsaftalekundehos os. I 2010 ønsker vi fortsat at være førende med non-spot produkter. Vores position er unik, idet vi har den eneste kommercielle landsdækkende radiostation i NOVA fmog mange forskellige medieplatforme at udvikle unikke integrerede kampagner på. Via vores 5 stærke brands i SBS Radio Total når vi hver uge ud til omkring 2 mio. danskere. Det er et solidt udgangspunkt for enhver kampagne. Vi ønsker dig et succesfuldt år og glæder os til at samarbejde med dig i Medvenlighilsen FrederikMeyer Adm.direktør 3

4 Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio Total SBSRadioenstærkpartnermedstærkeradiobrands 5 HvorforRadio? 5 HvorformedtageSBSRadioTotalijeresannoncering? 7 PriserforSBSRadioTotal 8 Rabatter 9 Andreprodukter/ydelser 11 Elektroniskmålingafradio 12 Betingelserforreklamekøb 13 Kontakt 16 4

5 SBSRadio enstærk partner medstærke radiobrands SBSRadioharfåradiostationermedhversinstærkeprofil. NOVAfm:Denbedstemusikherog nu TheVoice:Danmarkshitstation VLR:DækkerFyn,Midt-ogSydøstjylland Musikdu kender - ogdebedstenyesange Radio1: DækkerheleMidt-ogØstjylland formodne lytteremedetungtsind RadioSilkeborgGuld:Hitsfraførognu tilen bredaldersgruppe Hvorfor radio? Radiorammerlytternepårelevantetidspunkterogsteder. Eksempelviserderhøjlyttetidpåkommercielradioom eftermiddagen,hvormangeskalhandle,hvilketgiver mulighedforeksponeringligeførindkøbssituationen Radiorammerlytterneienkommercielverden,hvorderer riftomderesopmærksomhed,menifølgeundersøgelser skifterlytternesjældentvækfraradioreklamer. Undersøgelserviser,atradiohar16% frafaldireklamer. Detteermarkantmindreendøvrigemedier,somligger mellem44-68%* Radiogivermereffektpåkampagnerogfungerergodti samspilmedandremedierisærtv,hvorenundersøgelse viser,at75% huskertv-reklamen,nårdegenhører lydelementernefrareklamenpåradio** Forbrugernebrugerlangtidpåradio,hvilketgivermange kommerciellemuligheder.blandtandetkanforbrugerne eksponeresgennemdøgnrytmen,hvilketoftevilgivegode topofmindresultater Radioergodttilat genereretrafikpåinternet.thevoicehar kørtkampagner,hvorover75% afdebesøgendepåen websidekantilskrivesradioreklamen For uddybning se mere på RAB er Radio Advertising Bureau, som er sammenslutningen af kommercielleradiostationeristorbritannien. *Kilde:RadioAdvertisingBureau **Kilde:MillwardBrown RadioMultiplierstudy 5

6 6

7 Hvorfor medtage SBS Radio Total Idinannoncering? Fire gode grunde til at medtage SBS Radio Total i radioreklame EnestelandsdækkendekommercielleradiostationNOVAfm Optimeringafdengeografiskefordelingidinekampagner Fåstærkebrands 50% dækningialleindkøbsmålgrupper SBS Radio Total hvis du vil maksimere din kampagnedækning Såfremt du ønsker denmaksimale dækning, skal SBS Radio Total med idin kampagne. SBS Radio Totel giver dig mere end 50% dækning i alleindkøbsmålgruppervedplaceringaf400 TRP Dækning i % ved placering af 400 TRP Ved placering af 400 TRP over 4uger når SBS Radio Total mere end 50%iallesalgsmålgrupperne SBS Radio Total Kilde: Gallup Radio Meter uge 44-47, 2009 ved placering af 400 TRP 7

8 Priser for SBS Radio Total SBS Radio sælger garanti for, hvor mange personer i målgruppen, som lytter til dit reklamespot. Det vil sige, at reklamekampagnenindkøbesi TRP. SBS Radio Total består af følgende radiostationer: NOVA fm, TheVoice,VLR,Radio1/RadioSilkeborgGuld. Priser Du harmulighed for at købe reklametid på SBS Radio Totalalle dageifølgendemålgruppertilfølgendetrp-priser Målgruppe Personer år Personer år Mænd år Kvinder år Personer år med bil i husstanden Indkøbsansvarlige år TRP priser 1.255kr kr kr kr kr kr. Spotindeks Udgangspunktet for TRP prisen er, at et 30 sekunders spot = index 100. Prisen ganges med følgende index alt efter spotlængde: Spotlængde Prisindeks Særplacering Duharmulighedforat tilkøbeforskelligsærplaceringer: TRPkanplaceresifastetidsintervallerkl , kl ogkl alledagemodet tillægpå 10% i TRP prisen Først eller sidst i reklameblokken mod et tillæg på 10% Multispotmodettillægpå15% Splitspotsto ellerflerespot, somrelaterersigtilhinanden indenforsammeblokmodettillægpå5% Personer år med ejerbolig kr. Ovenstående priser er udregnet i nationalt univers. TRPpriserne er faste og reguleres ikke ihenhold til ændringer i universstørrelser. OvenståendeTRPprisererbaseretpået 30 sekundersspot. 8

9 Rabatter NewBusinessrabat Harduikkemarkedsførtditfirmaellerdineprodukter påenafsbs Radio splatformede seneste18 måneder, kandufåtildeltnewbusinessrabat. Sæsonrabat Allekampagner,somopfylderkravenetilTRP-garanti, opnårsæsonrabatpå5% iugerne1-4, 27-32, rabattener10% forårsaftalekunder. Årsaftaler Årsaftalerindgåsmedetminimumbeløbpåkr Fordeleforårsaftalekunder: Rabat: Årsaftalerabat Allekampagner,somopfylderkravenetilTRP-garanti, opnårsæsonrabatpå10% iugerne1-4, og51-52 Derydes retroaktivitet påalleårsaftaler,somer underskrevetinden31. marts2010. For årsaftalerpå overkr ydesretroaktivitetindtil30. juni2010. Øvrigefordeleforårsaftalekundervedbooking4uger førkampagnestart: Garanteretplads Garanterettidspunkt: Minimum50%afTRP erneafvikles kl Volumenrabat SBSRadioyderrabatbaseretpå reklamekøbetsomsætning Nettoomsætning Rabatterne lægges sammen og fratrækkes brutto TRP-prisen, dog fratrækkes New Business og sæsonrabatten, når de øvrige rabatttererfratrukket Garanteretplacering:Årsaftalekunderoverkr garanteres25%afplaceringen 1.-2.iblok,hvisplaceringikkeersolgttilandenside Non-spotogårsaftaler Non-spot, online, sponsering og promotions tæller med i årsaftaleomsætningen Non-spotprodukter prissættes separat, det vil sige, de rabatter, som er anført i årsaftalen, eralenehenførttilspotafvikling Volumenrabat Mindre end % % % % % % % % Over % 9

10 Sponsorater, Internet og andre produkter 10

11 Radio The Voice VIP Sponsorater The Voice TV Street team SMS konkurrencer Konkurrencer Online SBSRadiotilbyderudoverafviklingafradiospot enbredpaletteafprodukter,derkanunderstøttedine kampagner. De mange forskellige produkter giver dig en mulighed for at skabe en værdioverførsel fra SBS Radios brands, f.eks. The Voice, til dit produkt eller brand. Du kan differentiere din kampagne iforhold til andre annoncører, der anvender traditionel markedsføring.det kandu gøre vedf.eks. at anvende non-spot mulighederne på The Voices mange forskelligeplatforme. Sponsoraterogkonkurrencer Sponsorater kan købes på mange populære programmer, og skal dit brand være top of mind, kan du udenfor reklameblokken fåen eksklusiv placering, eller du kan være sponsorpå konkurrencer,derafviklessomdelafprogrammerne. Online Du kan ramme din målgruppe ved at afvikle onlinekampagner på enten NOVA fm eller The Voices hjemmesider. Vi tilbyder traditionelle bannerkampagner, konkurrencer, ejerskabskampagner, integrerede løsninger, og vi skræddersyr gerne en kampagne,derpassertilnetopditbudskab. Vi udsender også The Voice VIP nyhedsbrev op til to gange ugentligt til brugere. Du kan blive eksponeret i nyhedsbrevet via banner eller få fuldt ejerskab i et nyhedsbrev. Streetteam Skal din målgruppe aktiveres via dit produkt, så er Street team løsningen. Street team er fysisk til stede på centrale steder i de større byer, og aktiverer dit produkt på en relevant måde for netop din målgruppe. Du får dermed mulighed for visuel eksponering af dine produkter og mulighed for at komme i direktekontaktmedlyttereogpotentiellekunder. Kontakt os for at blive præsenteret for de mange muligheder samt blive præsenteret for cases, der underbygger dine muligheder. 11

12 Elektroniskmåling af radio Ny målemetode har vist, at flere lytter til kommerciel radio endførstantaget 1. januar 2008 startede en ny måling målt via elektroniske målere, der løbende opfanger, hvilke radiostationer der lyttes til. Kort sagt så registrerer den nye elektroniske målemetode den faktiske lytning. Tidligere var målingen baseret på dagbøger. Det har resulteret i et markant højere dækningstal for kommerciel radio både totalt og fordelt på de enkelte målgrupper. Det betyder, at det nu kan dokumenteres, at radio kanskabeenmegetstørredækningendhidtilmålt. Radio- etafdebedstmåltemedier Radio som mediagruppe har dermed gennemgået en stor positiv forandring, hvor den elektroniske måling af radiolytningen gør mediagruppen til en af de bedst målte medier sammenmedtv. FaktaomGallupRadio-Metermålingen: Måles via et panel på 750 personer Personer er 12 år eller ældre og er fordelt både aldersmæssigt og geografisk De enkelte radiostationer har indsat en encoder, der giver radiostationen en unik kode, som ikke kan høres Hver person i panelet bærer en modtager (Portable People Meter), der registrerer koden fra det ikke hørbare signal Hver aften placerer panelpersonen modtageren i en docking-station, og data bliver sendt til TSN Gallup via fastnet eller mobiltelefon Dagen efter modtager TSN Gallup lyttertal og sender dem til mediebureauer og radiostationer 12

13 Betingelserfor reklamekøb DefinitionafTRP En TRP defineres som eksponering af 1% af den målgruppe, som kampagnen er indkøbt i. Det samlede antal TRP, som en given kampagne genererer, dokumenteres via en rapport fra GallupRadioMeter. TRPgaranti Der ydes 100% TRP garanti. Garantien er baseret på Gallup RadioMeteri denaktuellekampagneperiode. For at opnå TRP garanti på kampagner, skal disse afvikles over minimum 5 sammenhængende hverdage, og kampagnens størrelseskaludgøreminimum50 TRP. Underleveringer på kampagneniveau efterleveres på efterfølgende kampagner i form af TRPer. Der tillades en under- eller overlevering på 5% på den enkelte kampagne. Hvis du over hele året fortsat har underlevering, når der modregnes over- og underleveringer på alle afviklede kampagner, yder vi kompensation i1. kvartal 2011 iform at TRPer. Kampagneafvikling Kampagner afvikles som run by station. Det indebærer, at SBS Radio planlægger og placerer kampagnen indenfor en givenperiodeogmålgruppe. TRP-pakker placeres af SBS Radio i fladen kl , og vi tilstræber at afvikle de købte TRP i henhold til stationens lytterandelogmålgruppenslyttemønster. Såfremt vi kan imødekomme det, tilstræber vi at levere kampagnerne i henhold til dine ønsker om ugefordeling af TRP.Dettekandogikkegaranteres. Generellebetingelser Booking Booking skal modtages skriftligt, senest tre hverdage inden kampagnen starter. Ændringer til booking mht. til målgrupper, rotation og spotlængde kan ændres op til fem dage før kampagnestart. Booking af sponsorater eller andre ydelser skerefternærmereaftale. Flytning/ændringafkampagner Du kan flytte en kampagne helt eller delvist indenfor et kalenderår. Dette forudsætter dog, at den samlede pris for kampagnenfastholdes. Følgenderetningslinjergælderforflytning: Hvismeddelelseomflytningeros ihændesenesttohele kalenderugerindenkampagnensstart,kanflytning foretagesudengebyr Hviset ønskeomflytningafmereend50 %afenkampagne eros ihænde indenenhelkalenderugeførkampagnestart, betalesetgebyrpå10 %afdensamledekampagnepris Flytningsenereendenhelkalenderugeførkampagnestart betragtessomafbestilling,ogdensamledeprisfor kampagnenbetales Kampagnerkanmakismaltflyttestilfireugerefterden aftaltesidsteafviklingsdag Afbestilling Dukanfritafbestilleoptilfemugerførkampagnestart. Hvisafbestillingenerosihændemellemfemugerogenhel kalenderugeførkampagnestart,betaleset gebyrpå20 %af densamledeprisfordetafbestilte Hvisafbestillingenerosihændemindreendenhel kalenderugeførkampagnestart,betalesdensamledepris fordetafbestilte Reduktionafbudgetbetragtessomafbestillingogbehandles somdette Kampagner,derharværetflyttet,kankunafbestillesved betalingafdensamledeprisfordetbestilte 13

14 Alle henvendelser vedrørende booking af ordre, flytning og afbestilling af kampagner skalske skriftligt Betalingsbetingelser Netto 14 dage fra kampagnestart for direkte annoncørerogløbendemåned+30 dage for medlemmer af DRRBs sikkerhedsordning. SBS Radio forbeholder sig ret til at kræve betaling - helt eller delvist - forud for kampagnensstart. Leveringafmaterialeforreklamespots Færdigproduceret materiale skal være os i hænde senest 3 hverdage før kl Såfremt materialet bliver leveret senere, pålægges du et ekspresgebyr efter nærmere aftale. SBS Radio A/S kan ikke garantere, at materiale, der er leveret senere end de anførte deadlines før kampagnestart, vil blive sendt fra første kampagnedag. Du vil blive faktureret fra førstekampagnedag. Tekniskespecifikationer Færdige spots leveres som mp3 i256kbps, wavelleraiffmin.44.1 khzstereo. Spotsendes Godtgørelser Informationsgodtgørelse SBS Radio yder en informationsgodtgørelse på 4%til ordregiver, der ermedlemafdrrb og derigennem har forpligtet sig til at ajourføre sig om SBS Radio og radiomarkedet efter SBS Radios nærmere retningslinier, herunder at ordregiver abonnererpågallupradiometer. Sikkerhedsstillelse SBS Radio yder en godtgørelse på 1% til ordregiver, der stiller sikkerhed for betaling i form af bankgaranti eller deltager i en sikkerhedsordninggodkendtafsbs Radio. Værneting Enhver tvistmellem ordregiverogsbs Radio, ianledning af parternes aftale, afgøres ved Sø-oghandelsretteniKøbenhavn. Andet Priserne er eksklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl. Gældende fra 1. januar2010 indtilnyprislisteudgives. 14

15 15

16 Kontakt SBS Radio A/S Magstræde København K Tlf

Priser og betingelser 2011

Priser og betingelser 2011 Priser og betingelser 2011 2 Kære medieindkøber 2010 har været et fremgangsrigt år for SBS Radio. Vi har siden starten af 2010 formået at forøge vores kommercielle markedsandel fra 33 % til 47%* og har

Læs mere

Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio

Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio Priser og betingelser 2012 Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio SBS Radio en stærk partner med stærke radiobrands 3 Hvorfor Radio? 3 Hvorfor medtage SBS Radio i jeres annoncering? 5 Priser

Læs mere

Vi glæder os rigtig meget til 2015!

Vi glæder os rigtig meget til 2015! PRISER OG BETINGELSER 2015 Vi glæder os rigtig meget til 2015! Med indgangen til året står SBS Discovery Media stærkere end nogensinde og som en markant stærkere samarbejdspartner for vores annoncører.

Læs mere

PRISER OG BETINGELSER 2015

PRISER OG BETINGELSER 2015 PRISER OG BETINGELSER 2015 Priser og betingelser 2015 Side 1 /8 PRISER OG BETINGELSER 2015 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og Modern Times Group MTG Limited ( MTG ) vedrørende

Læs mere

TV 2 NATIONALT NATIONALT

TV 2 NATIONALT NATIONALT NATIONALT PRODUKTER 9 PRISER 11 RABAT 13 GARANTI 19 GODTGØRELSE 19 BESTILLING AF REKLAMETID 20 BETALINGSBETINGELSER 23 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 8 1 PRODUKTER 1.1 NATIONAL REKLAMETID

Læs mere

Priser og betingelser 2013

Priser og betingelser 2013 Priser og betingelser 2013 Masterchef Divaer i junglen Tattoo Salonen Redningskvinder Rædslernes nat For lækker til love Paradise Hotel Familien fra Bryggen Luksusfælden Priser og betingelser 2013 Årsaftaler

Læs mere

14 20 G T T M Like.tv

14 20 G T T M Like.tv Like.tv MTG TV PRISER OG BETINGELSER 2014 FORMEL 1 ET TON CASH LUKSUSFÆLDEN MASTERCHEF CHAMPIONS LEAGUE TATTOOSALONEN POLITIRAZZIA PRISER OG BETINGELSER 2014 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

TV2's priser og betingelser 2000

TV2's priser og betingelser 2000 1 af 20 21-06-2012 13:10 TV2's priser og betingelser 2000 Journal nr.2:801-488,cf / Fødevarer/fin Rådsmødet den 29. november 2000 Resumé 1. TvDanmark har klaget over TV2 s ændrede Priser og Betingelser

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Medieinformation. Produkter Priser & Betingelser. Danmarks bedste overblik - gode tilbud på internettet... Gooti

Medieinformation. Produkter Priser & Betingelser. Danmarks bedste overblik - gode tilbud på internettet... Gooti Medieinformation er Priser & Betingelser Introduktion Velkommen til - Danmarks nye initiativ til at optimere nethandel i Danmark: En webside, der gør det nemmere og mere overskueligt at finde frem til

Læs mere

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket 2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 1. november 2006 i sag 2005-0004709 TV2 / Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod

Læs mere

bolius.dk Mediekit 2015 markedsgennemsnit journalistik loyale brugere > Klikrater over > Uvildig og troværdig > Højfrekvente og videncenter

bolius.dk Mediekit 2015 markedsgennemsnit journalistik loyale brugere > Klikrater over > Uvildig og troværdig > Højfrekvente og videncenter bolius.dk Boligejernes online videncenter Mediekit 2015 > Klikrater over markedsgennemsnit > Uvildig og troværdig journalistik > Højfrekvente og loyale brugere Bolius arbejder for at skabe øget Derudover

Læs mere

FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal

FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal Ansøger: New Radio ApS RADIO 100 FM Rådhuspladsen 45 DK-1550 København V Offentlig udgave Kære Radio- og tv-nævn Vi

Læs mere

1.0. Medieinformation

1.0. Medieinformation Medieinformation 2014 Avis Pleasure-magasiner Business-magasiner Indstik Borsen.dk Pleasure.borsen.dk Tablet og smartphone Nyhedsbreve Børsen TV Inread Børsen Lørdag og Børsen Søndag Børsen Top1000 Annoncepriser

Læs mere

Man kan godt sælge biler pr. e-mail - en case om Peugeot 307

Man kan godt sælge biler pr. e-mail - en case om Peugeot 307 Man kan godt sælge biler pr. e-mail - en case om Ansvarligt bureau Annoncør Peugeot Forfattere Jeppe Hartmann Berggreen Mikkel Lippmann Bertrand Carton Executive Summary Advertising Effectiveness Award

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Årsrapport - Kodeks efter et år

Årsrapport - Kodeks efter et år Årsrapport - Kodeks efter et år Juni 2009 Kodeks for Fødevarereklamer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Parterne bag Forum... 4 Baggrund... 5 Frivillighed virker... 6 Hjemmesiden... 7 Aldersgrænse...

Læs mere

Scooter Billboard Mediainformation

Scooter Billboard Mediainformation Scooter Billboard Mediainformation Scooter Billboard Scooter Billboard er det ideelle mobile outdoor medie, der bringer dit budskab til steder, hvor andre medier kommer til kort. Det er efterhånden velkendt,

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2013/2014 1 Indhold 1. Evalueringens hovedkonklusioner...4 2. Om den fællesoffentlige kampagne...7 2.1.

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

ÆRLIGE AMBITIØSE STOLTE VESTJYDER

ÆRLIGE AMBITIØSE STOLTE VESTJYDER ÆRLIGE STOLTE AMBITIØSE VESTJYDER VISION IDÉGRUNDLAG At skabe et regionalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i dameelitehåndbold. Ringkøbing Håndbold vil være elitecentrum for damehåndbolden

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med omkring 40.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT etableret

Læs mere

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august 2009 www.hvidzone.dk Indledning Målet med Hvid Zone rekrutteringskampagne Undervisningsministeriet,

Læs mere

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Mobilannoncering i Danmark Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Danske Medier Februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Mobilannoncering i Danmark 03 1. Executive Summary Overblik og ny viden 04

Læs mere

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT!

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT! Mere end en AVIS tre stærke platforme Metroxpress universet Det startede i 2001, hvor en rebelsk metro-avis tillod sig at være gratis hvor flabet sagde nogen, hvor dejligt sagde mange - hvor anderledes

Læs mere

Profil. Temaer: Møbler, belysning og indretning Køkken og bad Boligforandringer Trends

Profil. Temaer: Møbler, belysning og indretning Køkken og bad Boligforandringer Trends Annoncepriser Profil REDAKTIONEL PROFIL: BO BEDRE er Danmarks førende boligmagasin i position og oplag! De bedste journalister, fotografer og stylister sikrer den høje kvalitet og troværdighed i en eksklusiv

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere