ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015"

Transkript

1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS der gælder andre vilkår for køb af flybilletter uden andre ydelser. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Holstebro RejseCenter K/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden), som køber en pakkerejse med mindre andre særlige betingelser er anført i tilbud og ordrebekræftelse eller på anden måde meddelt kunden. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven. 1. Aftaleindgåelse: 1.1. Indgåelsen En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og rejsebureauet er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden. Rejsebureauet fremsender et skriftligt tilbud til kunden samt disse almindelige betingelser. Kunden accepterer skriftligt tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt kunden ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsebureauet ikke længere bundet af tilbuddet. Ved fysisk henvendelse på rejsebureauets salgssted accepterer kunden rejsebureauets tilbud ved betaling af hele eller en del af pakkerejsens pris. Kunden får inden betalingen udleveret disse almindelige betingelser. Kunden accepterer rejsebureauets tilbud telefonisk. Rejsebureauet oplyser - inden kunden accepterer kunden om relevante vilkår for aftalen, samt hvor kunden kan finde disse almindelige betingelser. De aftalte vilkår samt disse almindelige betingelser fremsendes til kunden, efter aftalen er indgået telefonisk. Med mindre andet er skriftligt aftalt anses aftalen først for indgået ved kundens rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Kunden har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser. Kunden har pligt til at kontrollere den fremsendte ordrebekræftelse og straks reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte Rejsedokumenter Rejsebureauet fremsender efter rettidig modtagelse af slutbetalingen rejsedokumenterne til kunden. Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og rejsebureauet, herunder ændringer i pakkerejsen, foregår på den af kunden oplyste postadresse eller adresse. Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsebureauet kan kontakte kunden både før og under rejsen. Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest 21 dage før afrejse, skal kunden straks kontakte rejsebureauet. Såfremt kunden har opgivet en adresse, skal kunden forinden tjekke spam-filtret. Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og praktiske oplysninger (se hertil afsnit 5.3.) og straks reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. 2. Pris og betaling: 2.1. Pris Rejsens pris er en såkaldt totalpris, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og/eller tillæg mv. 1

2 På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. Flere og flere hoteller over hele Verden indfører Resort Fee eller Service Charge lige som flere og flere byer indfører lokale værelseskatter. De obligatoriske gebyrer indføres eller forhøjes ofte uden varsel og uden at rejsebureauet eller rejsebureauets leverandør er underrettet her om eller har indflydelse her på. I den udstrækning rejsebureauet er bekendt med indførelse eller forhøjelse af disse gebyrer informeres kunden i tilbuddet ellers informeres kunden straks rejsebureauet bliver bekendt med det. Det påhviler kunden at betale disse gebyrer til hotellet uanset om rejsebureauet har kunnet informere om det eller ikke. Hvis intet andet er anført, er rejsens pris pr. person baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, herunder en medrejsendes sygdom. Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, forbeholder bureauet sig ret til at kursregulere prisen i henhold til punkt 5.2 neden for senest på det tidspunkt, hvor restbeløbet forfalder. NB Kunden kan betale hele rejsens pris sammen med depositum. I så fald overtager rejsebureauet hele risikoen for ændringer i valutakurser med mere, som nævnt i punkt Betaling Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsebureauet ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling. 3. Produktet: 3.1. Tilslutningsrejser Rejsebureauet er alene ansvarligt for en tilslutningsrejse, hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del af pakkerejsen eller bestilt som en særaftale af kunden gennem rejsebureauet. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes Afbestillings- og rejseforsikring Rejsebureauet giver inden aftaleindgåelsen kunden oplysninger om muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring samt vilkårene for en sådan. Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring gennem rejsebureauet. Rejsebureauet modtager provision for salg af rejseforsikringen. Kunden kan ved henvendelse til rejsebureauet få oplyst provisionens størrelse. Ønsker kunden at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via rejsebureauet, skal kunden meddele rejsebureauet dette, inden aftalen er endeligt indgået. 4. Kundens generelle pligter: 4.1. Pas, visum og vaccinationer Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Rejsebureauet oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte rejsebureauet for yderligere information om disse regler. Rejsebureauets oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre rejsebureauet opmærksom 2

3 herpå, således at kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet og Deltagerantal Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, vil dette fremgå af rejsebureauets udbudsmateriale. Det vil samtidig fremgå, hvor mange antal deltagere der minimum skal være, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsebureauet ansvarsfrit aflyse rejsen. Kunden får i sådanne tilfælde alle indbetalte beløb refunderet Navne på rejsedokumenter Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til rejsebureauet, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde rejsebureauet ansvarligt Rettidigt fremmøde Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter. Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsebureauet, repræsentanter for denne eller rejsebureauets underleverandører. Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsebureauets kontrol Ordensbestemmelser Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc. Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af rejsebureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris. Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis kunden ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse Manglende efterlevelse Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureauet, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører. 5. Ændringer af den indgåede aftale 3

4 5.1. Overdragelse af pakkerejsen Som hovedregel kan en rejse ikke overdrages til en anden person på grund af restriktioner fra flyselskaber og andre underleverandører, Såfremt det skulle være muligt at overdrage rejsen til en anden person opkræver rejsebureauet et gebyr på DKK 1.000,- plus de direkte ekstraomkostninger, der måtte være til underleverandører. Meddelelse om overdragelse skal ske til rejsebureauet senest 45 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsebureauet, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennem-førelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav. Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen Prisændringer Rejsebureauet kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakke-rejsen, såfremt der sker ændringer i: - Transportomkostninger, herunder brændstofpriser - Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter - Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler: Aftalt pris Ændring Beregning Ny pris 3000 DKK Heraf brændstoftillæg: 200 DKK Stigning i brændstoftillæg: 50 DKK 200 DKK + 50 DKK 3050 DKK 3000 DKK Heraf skatter og afgifter: 500 DKK 3000 DKK Afregnet til valutakurs 3.00 (3DKK = 1) Stigning i skatter og afgifter: 100 DKK Kursændring: 3.0 til DKK DKK 3100 DKK (3000 DKK / 3.00)* DKK Rejsebureauet meddeler kunden om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er blevet besluttet. Prisen kan max. forhøjes med 10 % af pakkerejsens pris og senest når restbeløbet forfalder. Hvis forhøjelsen er mere end 10 % af pakkerejsens pris, vil kunden være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet. NB Kunden kan sikre sig mod prisforhøjelser se under punkt Kundens ændringer af pakkerejsen Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsebureauet hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsebureauet at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter som ændringerne medfører. Rejsebureauet er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. 4

5 Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, og dette ikke er muligt, anses ændringen som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling Rejsebureauets ændringer af pakkerejsen Hvis rejsebureauet må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres kunden hurtigst muligt herom samt oplyses om dennes rettigheder. Hvis rejsebureauets ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses uden at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheder: - kunden kan hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller - kunden kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette Kunden skal underrette rejsebureauet om sit valg inden rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget af kunden. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal rejsebureauet derimod tilbagebetale kunden prisforskellen. 6. Aftalens ophør: 6.1. Fortrydelsesret For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens 2, nr Afbestilling af pakkerejsen Kunden kan afbestille pakkerejsen efter nedenstående standardregler, medmindre rejsebureauet senest ved aftalens indgåelse skriftligt har oplyst: - at afbestilling på grund af særlige vilkår hos underleverandører ikke kan ske uden at hele eller dele af rejsens pris på forhånd er tabt, eller - at afbestillingsreglerne for det specifikke produkt afviger fra standardreglerne Ved afbestilling senest 60 dage før afrejsedagen mister kunden det erlagte depositum (OBS på visse rejser f.eks. med Hurtigruten og krydstogter gælder mere byrdefulde vilkår, som i givet fald vil være anført på ordrebekræftelsen). Sker afbestilling senere end 60 men mere end 15 dage før afrejsedagen beregnes minimum 50% rejsens pris med mindre andet er anført på bekræftelsen. Ved senere afbestilling er hele rejsen pris tabt. Afbestillingstidspunktet er det tidspunkt inden for bureauets åbningstid, hvor afbestillingen skriftligt kommer til bureauets kendskab Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv. Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. For at kunden kan afbestille vederlagsfrit skal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigs-ministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se og Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan kunden ikke afbestille vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit

6 For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen. 7. Mangler og reklamation: Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsebureauet, eventuelt bureauets repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis rejsebureauets repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter kundens opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal kunden reklamere direkte over for bureauet. Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsebureauets medarbejdere og/eller underleverandører på stedet f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen. Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod bureauet. 8. Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar: Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven. Rejsebureauet begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsebureauets erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de tranportører, der har det direkte ansvar for befordringen. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på SDR = Special Drawing Rights Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til: - Ved passagerers død eller tilskadekomst: SDR såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel - Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: SDR - Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: SDR Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til: - Ved passagerers død eller tilskadekomst: SDR til SDR alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld - Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: SDR - Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: SDR transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side - Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: SDR Såkaldte værdigenstande erstattes ikke efter regelsættene. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til: - Ved passagerers død og tilskadekomst: SDR - Ved tab af eller skade på genstande: SDR - Ved helt eller delvist tab af et køretøj: SDR - Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: SDR transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side 9. Reklamationer efter rejsens afslutning: Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsebureauet - skal inden 14 dage 6

7 efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsebureauet. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod bureauet gældende. 10. Værneting og lovvalg: Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ikke opnås ved klage til rejsebureauet eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Rejsebureauet er - som følge af medlemsskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter. Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret. Værneting/Lovret Ethvert krav mod Holstebro RejseCenter skal afgøres ved dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres ved Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø - og Handelsretten eller bureauets danske værneting. Holstebro RejseCenter er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsegarantifonden (medlemsnr. 1525). 7

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Reference nummer: 115946 Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Grupperejse til Paris - uge 27 2015 Hej Henrik. Tak for din henvendelse til BENNS. Hermed

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

1. INDLEDNING Før du gennemfører din booking, skal du og dem du rejser sammen med, læse og sætte jer ind i disse Rejsebetingelser.

1. INDLEDNING Før du gennemfører din booking, skal du og dem du rejser sammen med, læse og sætte jer ind i disse Rejsebetingelser. REJSEBETINGELSER 1. Indledning...2 Begrænsninger og ansvar i Rejsebetingelserne... 2 Rejsekategorier... 2 Grupperejse... 2 Pakkerejse... 2 Andre rejsearrangementer... 2 Sikkerhed og vejrforhold mv... 2

Læs mere

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen Rejsebetingelser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning, jf. lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og bekendtgørelse om pakkerejser, suppleret af Langleys egne bestemmelser

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Rotary New Orleans 19. 27. maj 2011

Rotary New Orleans 19. 27. maj 2011 Introduktion til er noget helt for sig selv. Byen har endnu ikke helt slettet sporene efter orkanen Katrinas hærgen i 2005, og mindet om vandmasserne, der dræbte omkring 1.700 mennesker og gjorde 80 procent

Læs mere

PhotoTour IRLAND. Dublin & Galway. Studie tur til Irland 14. 18. april 2010. photo: Neil Warner

PhotoTour IRLAND. Dublin & Galway. Studie tur til Irland 14. 18. april 2010. photo: Neil Warner Studie tur til Irland 14. 18. april Dublin & Galway photo: Neil Warner photo-dk/dansk Fotografisk Forening * Bent Nygaard * bnl@photodk.com * +45 22 56 90 10 * www.photodk.com Side 1 PhotoTour IRLAND er

Læs mere

Forsikring i forbindelse med Albatros Travels rejser FORSIKRING VED REJSER INDEN FOR EU OG EØS-LANDENE Gouda Super EU/EØS forsikring Pr. 1. januar 2008 blev lovgivningen for det gule sygesikringskort ændret,

Læs mere

Prisliste Florida. Prislisten er gyldig til september 2015

Prisliste Florida. Prislisten er gyldig til september 2015 Prisliste Florida Prislisten er gyldig til september 201 Nr. 6, 24. april 201 Indhold Storbyer, strand og forlystelser...side. 3 Florida - det gode liv...side. 4 Florida rundt med The Keys...side. Florida

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere