9. august 2016 EM 2016/29. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. august 2016 EM 2016/29. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 9. august 2016 EM 2016/29 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen blev bedt om at komme med forslag, som kan fremme det kommercielle samarbejde inden for erhvervslivet i Grønland og Danmark, og som kan bidrage positivt til erhvervsudviklingen i Grønland. Arbejdsgruppen har været ledet af Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og Erhvervs- og Vækstministeriet i fællesskab og har inddraget synspunkter fra grønlandske og danske erhvervsorganisationer og andre relevante parter. Der har været afholdt dialogmøder med danske og grønlandske erhvervsaktører og videnspersoner, der har kommet med forslag til, hvordan samarbejdet mellem danske og grønlandske myndigheder kan bidrage til at styrke erhvervsudviklingen i Grønland. Ligeledes er der afholdt en investorkonference for danske, grønlandske og internationale aktører, der belyste muligheder og barrierer for kommercielle investeringer i Grønland. Arbejdsgruppen udgav i februar 2015 en rapport med resultater samt en række anbefalinger. På baggrund af disse anbefalinger, er der igangsat en større regelgennemgang og modernisering af lovgivningen på erhvervsområdet, herunder selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde med videre, med en række forslag på blandt andet FM 2016 og EM En af anbefalingerne var et øget samarbejde om virksomhedsregistrering med henblik på at give mulighed for at grønlandske virksomheder kan indberette digitalt til danske myndigheder. Offentlige myndigheder i Grønland og Danmark har begge fokus på, hvordan der skabes administrative lettelser for erhvervslivet igennem anvendelse af digitale løsninger. Anvendelsen af digitale løsninger kræver, at selskabet er tildelt en signatur/nemid. Dette er kun muligt, såfremt virksomheden har et CVR-nummer. EM 2016/29 ISNN Sagsnr.:

2 Da Grønland ikke er omfattet af lov om CVR, kan grønlandske virksomheder ikke tildeles et CVR-nummer. Grønlandske virksomheder er dermed afskåret fra at anvende danske myndigheders digitale indberetningsmuligheder på trods af, at Danmark er Grønlands vigtigste samhandelspartner. Grønlandske virksomheder er således nødsaget til at tage kontakt til hver enkelt dansk myndighed, hvortil der skal ske indberetning om deres aktiviteter i Danmark for at aftale alternativ indberetningsmetode. Grønlandske virksomheders mulighed for at blive omfattet af CVR-registret og få tildelt NemID vil være til gavn for både virksomheder og myndigheder i Grønland og Danmark, samt nedbringe de administrative byrder hos alle parter. 2. Hovedpunkter i forslaget Forslaget udgør hjemlen til, at grønlandske virksomheder fremover skal registreres i CVRregistret. Når det er nødvendigt med en hjemmelslov i Grønland, skyldes dette at område er overtaget. Forslaget indeholder ligeledes hjemler, der muliggør, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler vedrørende forhold af betydning for registrering i CVR-registret. Forslaget medfører samtidig, at Grønlands Erhvervsregister lukkes ned og alle registreringer efterfølgende sker i CVR-registret, således at der ikke foretages dobbelt registrering. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Der vil i forbindelse med opstarten være økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Disse vurderes dog at være begrænsede og alene forbundet med opstarten. Herefter forventes udgifterne at være det samme som for at drive GER. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vil indledningsvist have en begrænset økonomisk konsekvens for erhvervslivet ved at registrering er baseret på brugerbetaling. Denne indledende udgift vil dog blive opvejet af, at erhvervslivet vil opnå en væsentlig besparelse i forhold til de muligheder for at anvende digitale løsninger i kommunikation med offentlige myndigheder. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget indeholder ikke materielle regler om forhold vedrørende miljø, natur eller folkesundhed. 2

3 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget forventes ikke at have øvrige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har i perioden 24. maj 2016 til 21. juni 2016 ligget på Grønlands Selvstyres høringsportal. Forslaget var endvidere i høring hos følgende myndigheder, organisationer med videre: Samtlige departementer, Digitaliseringsstyrelsen, Grønlands Erhverv, KNAPK, EY Grønland, BDO, Deloitte Nuuk, Grønlands Revisionskontor, Nuna-Law, Nunatsinni Advokatit (Grønlandske Advokater), Bank Nordik, Grønlandsbanken, KANUKOKA, Qeqqata Kommunia, Qaasuitsup Kommunia, Kommune Kujalleq og Kommuneqarfik Sermersooq. Der er modtaget høringssvar fra: Finansdepartementet, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, Digitaliseringsstyrelsen, Nunatsinni Advokatit, Bank Nordik, EY Grønland, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq. I det følgende behandles høringssvarene og de forslag til ændringer, der er indkommet under høringen. Det bemærkes, at høringssvarene, som er anført i kursiv, kun er gengivet i hovedtræk på baggrund af en væsentlighedsvurdering. Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender og Justitsvæsen, Qeqqata Kommunia, Nunatsinni Advokatit og Bank Nordik har ingen bemærkninger til forslaget. EY tilslutter sig forslaget og bifalder, at grønlandske virksomheder bliver registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler forslaget og anser det for positivt, at der skabes et grundlag for at etablere digital signatur og NemID for virksomheder og andre juridiske personer. Digitaliseringsstyrelsen forventer derfor, at selvstyret, kommuner og virksomheder opnår administrative besparelser. Kommuneqarfik Sermersooq anser overordnet forslaget for positivt, da forslaget har til formål at nedbringe de administrative byrder for både virksomheder og myndigheder. Kommuneqarfik Sermersooq bemærker videre: [ ] KS går ud fra at der vil blive tilføjet en fyldestgørende grønlandsk brugerflade, men savner information herom.. 3

4 Der forventes at blive tilføjet en grønlandsk brugerflade. Kommuneqarfik Sermersooq anfører yderligere, at den savner oplysninger om, hvorledes der kan udtrækkes oplysninger genereret på bosteds-niveau, samt på kommunalt niveau. CVR registeret har ikke til formål at levere statistisk data og sådanne funktioner forventes ikke oprettet. Det er dog muligt at trække data på postnummer med videre. Kommuneqarfik Sermersooq bemærker videre: [ ] KS savner derudover oplysninger om hvordan overgangen til CVR helt konkret vil ske, og har en forhåbning om at Selvstyret f.eks. vil iværksætte en fyldestgørende oplysnings- og rådgivningsindsats overfor mindre virksomhedsejere.. Naalakkersuisut er opmærksom på, at der er nogle praktiske udfordringer omkring forslagets praktiske implementering herunder spørgsmålet om, at virksomheder skal omstille sig på nye regler og have adgang til vejledning i denne forbindelse. Kommune Kujalleq bemærker: [ ] at det fremstår som uklart, hvorfor lovforslaget fremsættes som forslag til inatsisartutlov. Det fremgår af pkt. 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at det er nødvendigt med en grønlandsk hjemmelslov da området er overtaget. Dette kan kommunen ikke umiddelbart tilslutte sig. I den danske CVR-lovs 25 står der: Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. [ ] En antagelse om, at området er overtaget forekommer på denne baggrund ikke underbygget.. Det er rigtigt, at den danske CVR-lov 25 giver mulighed for at lade CVR-loven træde i kraft for Grønland ved kongelig anordning. Imidlertid er der i praksis sket overtagelse, og man har lovgivet på området med landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om Det Grønlandske Erhvervsregister. Muligheden i den danske CVR-lovs 25 for at lade loven træde i kraft er derfor kun en mulighed i tilfælde af, at Inatsisartut beslutter at tilbageføre området til dansk lovgivningskompetence, hvilket ikke forekommer hensigtsmæssigt. Kommune Kujalleq bemærker: [ ] at det forekommer problematisk, at Naalakkersuisut i lovforslagets 1, stk. 3, tillægges kompetence til at udstede regler om forhold, hvor kompetencen efter den danske CVR-lovs 23 ligger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og hvor sådanne nærmere administrativt fastsatte regler under alle omstændigheder skal forhandles og godkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der vil med denne konstruktion reelt set blive tale om, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reelt kan ophæve Naalakkeruisuts bekendtgørelser, og at disse under alle omstændigheder er undergivet fortolkning hos danske myndighe- 4

5 der.. At danske og grønlandske myndigheder samarbejder om registrering, er der ikke noget nyt i. Der foregår f.eks. allerede et samarbejde om CPR-registreringer, hvor grønlandske myndigheder samarbejder med danske myndigheder om registreringen. Der er ved CVR-registreringen tale om et samarbejde, der skal give virksomheder og det offentlige administrative besparelser. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ikke kunne ophæve bekendtgørelser eller fortolke dem på en måde der binder Naalakkersuisut. Finansdepartementet har afleveret høringssvar udarbejdet af Skattestyrelsen. Skattestyrelsen bemærker at man er meget positive i forhold til lovforslaget. Skattestyrelsen bemærker videre: det er uklart, hvem der har ansvaret for den administrative del af virksomhedsregistret, og den tekniske og administrative overgang fra GER til CVR. Skattestyrelsen forudser et ikke uvæsentligt ressourceforbrug forbundet med overgangen, bl.a. i forhold til information om de nye regler, datavask, systemudvikling mv.. Der er i gangsat en projektgruppe med deltagelse af Skattestyrelsen, med henblik på varetagelse af disse udfordringer. Den administrative fordeling fastsættes normalt ikke i lovgivningen, da opgaverne fordeles af Naalakkersuisut. Umiddelbart vil Skattestyrelsen skulle varetage de almindelige tekniske og administrative opgaver, som denne i dag varetager i forbindelse med GER. Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv vil være overordnet ansvarlig for lovgivningen. Det er i projektgruppen vurderet, at ressourceforbruget i forbindelsen med overgangen til CVR vil kunne afholdes indenfor de nuværende bevillinger, i det Skattestyrelsens GER sekretariat overgår til at være CVR sekretariat. Skattestyrelsen anbefaler: at, det undersøges om lovforslaget er tilstrækkeligt til at indføre NemID og digital signatur, da det umiddelbart er uklart ud fra lovforslaget, om det er nok i sig selv, eller der kræves senere følgelovgivning. Naalakkersuisut er opmærksom herpå. Forslaget er en nødvendighed for at kunne få digital signatur. Der vil skulle laves en ændring i dansk lovgivning med henblik på tildeling af digital signatur. Skattestyrelsen bemærker: I modsætning til Landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om Det Grønlandske Erhvervsregister nævnes der i lovforslagets 2 ikke foreninger, organisationer og fonde som juridiske enheder. Skattestyrelsen antager, at der fra departementets side tages 5

6 højde for dette i følgende bekendtgørelser.. Begrebet juridisk enhed i forslagets 2 fortolkes i overensstemmelse med EU's selskabsdirektiver om registrering mv. af selskaber med deraf følgende rettigheder og Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juni 1993 om oprettelse i statistisk øjemed af EF-samordnede registre over foretagender. Begrebet juridisk enhed i 2 omfatter bl.a. fonde og nogle foreninger og organisationer. Skattestyrelsen bemærker: [ ] at der ikke er nogen udfordringer, iht. opkrævning af skatter, at inatsisartutloven træder i kraft allerede fra 1. juli 2017 og ikke den første januar 2018, som det er planlagt.. Det er forslået at ikrafttrædelse bliver 1. januar 2018, da dette giver den fornødne tid til at få de praktiske forhold omkring lovforslagets gennemførelse på plads. Skattestyrelsen bemærker: Skattestyrelsen er enig i, at over tid bør registreringen primært være digitalt, men forudser udfordringer, særligt for mindre erhvervsdrivende i forhold til digitale processer. Skattestyrelsen anbefaler derfor, at der fortsat vil være en lokal servicefunktion. Det er oplagt, at denne servicefunktion varetages af Skattestyrelsen, som i forvejen har den praktiske erfaring og kontakt til alle landets erhvervsdrivende og arbejdsgivere.. Det er forventningen, at Skattestyrelsen vil fortsætte med den nuværende servicefunktion som angivet i høringssvaret. 6

7 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til stk. 1 Bestemmelsen fastslår, at der består en registreringspligt for juridiske enheder eller produktionsenheder i Det Centrale Virksomhedsregister. Til stk. 2 Bestemmelsen udgør hjemmel til at fastsætte regler om registrering af andre enheder end dem der er nævnt i forslagets 1, stk. 1 og defineret i 2-3. Til stk. 3, nr.1 Bestemmelsen hjemler adgang til at fastsætte regler om Grønlandske myndigheders vedligeholdelse af data i CVR-registret. Adgangen vil blive fulgt op med aftaler med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Til stk. 3, nr. 2 Bestemmelsen hjemler adgang til at fastsætte regler om anvendelse af identifikationsnummer i offentlige anliggende. Der kan således fastsættes regler om virksomheders anvendelse af CVR-nummer ved henvendelse til offentlige myndigheder. Til stk. 3, nr. 3 Bestemmelsen hjemler adgang til at fastsætte regler om reklamebeskyttelse. Således at juridiske enheder kan meddele ønske om reklamebeskyttelse, som angivet i lov om Det Centrale Virksomhedsregister 19. Til 2 Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til 3 i lov om Det Centrale Virksomhedsregister og skal fortolkes i overensstemmelse hermed, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer. CVR-registret indeholder grunddata om juridiske enheder, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, jf. 2, stk. 1, nr. 1. Der er gældende bestemmelser i EU s selskabsdirektiver om registrering mv. af selskaber med deraf følgende rettigheder og i Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juni 1993 om oprettelse i statistisk øjemed af EF-samordnede registre over foretagender. Sidstnævnte forordning fastsætter, at en juridisk enhed skal defineres som i del II, litra A, punkt 3, i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observati- 7

8 on og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab. Det bestemmes heri, at de retlige enheder er enten juridiske personer, som ifølge loven eksisterer uafhængigt af de personer eller institutioner, som ejer eller deltager heri, eller fysiske personer, der som selvstændige udøver en økonomisk aktivitet. Den selskabsretlige lovgivning gør det nødvendigt at udvide definitionen af juridiske enheder i forhold til den nævnte forordning til også at omfatte filialer af udenlandske juridiske personer, jf. nedenfor. På samme måde som udenlandske juridiske personer, jf. nedenfor, kan udøve virksomhedsdrift gennem filial i Grønland, kan fysiske personer uden bopæl eller fast ophold i Grønland være erhvervsdrivende eller arbejdsgivere ved fast driftssted, filial eller lignende, der kan være omfattet af anmeldelses- eller registreringspligt vedrørende f.eks. afgifter eller indeholdelse af A-skat. Fysiske personer som juridiske enheder i CVR omfatter tillige sådanne udenlandske fysiske personers registreringspligtige erhvervsvirksomhed i Grønland. Juridiske enheder vil i CVR for det første omfatte fysiske personer, der er selvstændigt erhvervsdrivende eller arbejdsgivere. Det kan normalt uden vanskelighed afgøres, om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Den er kendetegnet ved, at der for egen regning udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud. Juridiske enheder omfatter for det andet juridiske personer og filialer af udenlandske juridiske personer. Begrebet er her anvendt som samlebetegnelse for interessentskaber, kommanditselskaber, fonde, aktie- og anpartselskaber, kommanditaktieselskaber, andelsselskaber, virksomheder med begrænset ansvar, foreninger og andre sammenslutninger med selvstændig retsevne, herunder f.eks. også særlige forvaltningssubjekter. Oprettelse i Grønland af en filial af en udenlandsk juridisk person indebærer ikke stiftelse af en ny selvstændig juridisk person. For det tredje omfatter juridiske enheder Grønlands Selvstyre og disses underliggende enheder. For det fjerde omfatter juridiske enheder også kommuner. Hver kommune tildeles ét nummer i CVR. Det skyldes, at forvaltningsstrukturen er forskellig i kommunerne, samt strukturen i den enkelte kommune kan skifte over tid, så sammenligning af enheder inden for samme kommune ikke vil kunne foretages. En underopdeling af en kommune i flere økonomiske eller juridiske enheder med hver sit CVR-nummer vil endelig være vanskelig at administrere i forbindelse med eventuelle ændringer i organisationsstrukturen. 8

9 For det femte omfatter juridiske enheder kommunale fællesskaber, der vil blive optaget i CVR som selvstændige juridiske enheder og få tildelt CVR-numre. Kommunale fællesskaber er, uanset om de er etableret i privatretlige organisationsformer, typisk som interessentskaber, selvstændige offentlige myndigheder, der er omfattet af almindelige offentligretlige regler. Til 3 Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til 4 i lov om Det Centrale Virksomhedsregister og skal fortolkes i overensstemmelse hermed, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer. Ved en produktionsenhed forstås enten en virksomhed eller en organisatorisk afgrænset del af en virksomhed, der er stedligt afgrænset, dvs. ligger på en adresse, og som producerer en eller overvejende en slags varer eller tjenesteydelser. I langt de fleste tilfælde er produktionsenheden sammenfaldende med den juridiske enhed. En juridisk enhed kan bestå af flere produktionsenheder, selv om den kun har en hovedaktivitet. Det drejer sig om de tilfælde, hvor en del af den juridiske enhed er udskilt til en anden adresse, hvor der produceres en eller overvejende en slags varer eller tjenesteydelser. Det kan eksempelvis være en virksomhed, hvor produktionen foregår på en adresse, mens administrationen varetages fra en anden adresse. En produktionsenhed omfatter derfor tillige den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter placeret på flere geografiske adresser. Aktiviteter, der ikke foregår på en fast adresse, f.eks. omkringkørende salgsvogne og reparatører, samt fiskefartøjer og skibe mv., betragtes ikke som selvstændige produktionsenheder, men henføres til den adresse, hvorfra de udgår. Det kan være den juridiske enheds eller et afdelingskontors adresse, således som det er tilfældet ved registreringen i Det Centrale Erhvervsregister. Til 4 Bestemmelsen fastslår, at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for betaling for registrering og ydelser fra CVR-registret. Bestemmelsen vil blive anvendt i det omfang, at der ikke i øvrigt er fastsat gebyrer eller takster i medfør af anden lovgivning, såsom selskabsloven. Fastsatte takster vil følge de omkostninger og takster som henholdsvist Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og grønlandske myndigheder har i forbindelse med registrering og levering af ydelser. 9

10 Til 5 Til stk. 1 Bestemmelsen hjemler foranstaltning i form af bøde, såfremt en enhed ikke meddeler de nødvendige oplysninger eller ved fortsæt eller grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger. Til stk. 2 Bestemmelsen hjemler, at der i bekendtgørelse udstedt i medfør af dette forslag kan fastsættes regler om, at overtrædelsen af bestemmelserne kan medføre bøde efter kriminallov for Grønland. Til stk. 3 Bestemmelsen fastslår, at juridiske personer kan idømmes bøde for overtrædelse af denne inatsisartutlov og bestemmelser fastsat med hjemmel i denne, jf. reglerne i kap. 5 i medfør af kriminallov for Grønland. Til stk. 4 Bestemmelsen fastslår, at idømte bøder tilfalder landskassen. Til 6 Til stk. 1 Det forslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar Således at der gives tid til at overgå til CVR-registret herunder at få nødvendige aftaler på plads. Til stk. 2 Samtidig med ikrafttræden af dette forslag, ophæves landstingslov om Det Grønlandske Erhvervsregister. Dette inkluderer ligeledes regler, der måtte være udstedt med hjemmel i denne. Til stk. 3 Bestemmelsen er en teknisk overgangsbestemmelse i forbindelse med at GER nedlægges. 10

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2016 EM2016/133 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er et led i en modernisering af arbejdsmarkedslovgivningen. Formålet er at sikre, at jobs i Grønland

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. august 2015 EM 2015/146 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. måned 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget har dels sin baggrund i et arbejde igangsat af Naalakkersuisut, der skal se på, hvordan reglerne

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank (Hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. februar 2011 FM 2011/88 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forslaget har til hensigt at forbedre rammebetingelserne for fiskeriet som en følge af udviklingen i fiskerierhvervet.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 624. Anordning om ikrafttræden for Grønland af bføringslov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere