Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser"

Transkript

1 Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. juli 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden), der ønsker at købe et pakkerejseprodukt hos denne Hvad er en pakkerejse? Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer - Transport - Indkvartering - Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen Herudover er det en betingelse, at de to elementer kan købes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og at den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter mindst en overnatning Alle produkter der falder ind under ovenstående definitioner vil i det følgende blive betegnet som pakkerejser Kundens generelle pligter: Kunden skal sørge for at være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning og de for rejsens gennemførelse øvrige nødvendige dokumenter og forhold, herunder visa og anbefalede vaccinationer For rejser til USA gælder der en lang række ekstra krav for den rejsende, og det er i denne sammenhæng kundens ansvar at opnå de nødvendige tilladelser og godkendelser for indrejse, mellemlandinger samt overflyvninger i/af landet herunder ESTA, som danske statsborgere kan udfylde på APIS og Secure Flight kravene. For yderligere oplysninger om disse krav og regler skal kunden tage kontakt til rejsebureauet for dennes oplysning og vejledning Kunden er ansvarlig for at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger er identiske med det fulde navn, der fremgår af dennes pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks tage meddele dette til rejsebureauet Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. 1

2 Kunden er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in indenfor de oplyste tidspunkter Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grovere tilfælde kan det føre til, at den rejsende af rejsebureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen og således selv må sørge for hjemtransport samt de hermed afholdte udgifter. Kunden vil ikke være berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af allerede erlagte beløb og betalinger for pakkerejsen Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig, om hvorvidt der måtte være blevet foretaget eller annonceret eventuelle ændringer til det på rejsedokumenterne anførte hjemrejsetidspunkt. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden, individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted, af enten rejsebureauet, repræsentanter for denne, eller rejsebureauets underleverandører Kunden skal ved aftalens indgåelse give oplysning om sin og eventuelle øvrige deltageres nationaliteter, herunder oplysninger om dansk eller udenlandsk pas samt eventuelt dobbelt statsborgerskab af hensyn til rejsebureauets oplysningspligt i relation til eventuelle visum- eller andre indrejsekrav Kunden skal overholde de af rejsebureauet angivne regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger, der indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejseleder. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de i transporten deltagende luftfartsselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side, og kunden kan således risikere at have mistet retten til at gøre brug af de resterende strækninger Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og tider for de til rejsens gennemførelse inkluderede transportmidler fx ved straks efter ankomst til en lufthavn, at konsultere oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra disse ændres ofte, hvilket er udenfor rejsebureauets kontrol Har kunden ikke efterlevet de ovenstående bestemmelser i punkterne , kan denne ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureau, formidler eller underleverandører til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører Pris og produkt: Alle oplysninger i brochurer eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen, og oplysningerne herunder prisoplysninger er bindende for rejsebureauet, medmindre kunden 2

3 bliver oplyst om ændringer, inden der indgås endelig aftale om køb af produkt Rejsens pris er en såkaldt totalpris, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer eller tillæg m.v På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen Hvis intet andet er anført, er rejsens pris pr. person baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre en opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller om dette sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse. Eventuel manglende opkrævning for enkeltværelsestillæg vil blive faktureret kunden efter dennes henvendelse til rejsebureauet med meddelelse om den indtrufne ændring eller umiddelbart efter rejsebureauets konstatering af den faktiske anvendelse af indkvarteringen Rejsebureauet hæfter alene for en tilslutningsrejse, hvis den er markedsført sammen med hovedarrangementet som en integreret del af pakkerejsen, eller såfremt den fremgår som en særaftale bestilt af kunden gennem rejsebureauet. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden frem til det sted, hvor pakkerejsen påbegyndes henholdsvis afsluttes Herudover skal rejsebureauet ved aftalens indgåelse oplyse kunderne om pas og visumkrav samt de for rejsens gennemførelse øvrige nødvendige dokumenter og forhold, herunder anbefalede vaccinationer Rejsebureauets informationspligt overfor kunden tager udgangspunkt i de kendte regler for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre rejsebureauet opmærksom på dette, så kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder, der kender til de specifikke regler, der måtte være gældende. Se i denne sammenhæng blandt andet: Såfremt der gælder et minimum deltagerantal for, at rejsen gennemføres, fremgår dette af rejsebureauets udbudsmateriale. Her vil minimum antal deltagere fremgå sammen med en nøjagtig angivelse af tidspunkt for opnåelse af dette tal. Opnås der ikke det for rejsens gennemførelse påkrævede antal deltagere, er rejsebureauet berettiget til ansvarsfrit at meddele kunden, at rejsen som konsekvens af den lave tilslutning ikke vil blive gennemført Rejsebureauet giver inden aftaleindgåelsen kunden oplysninger om muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring samt vilkårene for en sådan. 3

4 Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring igennem rejsebureauet Såfremt kunden ønsker at tegne en afbestillingsforsikring eller anden rejseforsikring via rejsebureauet, skal kunden gøre opmærksom på dette, inden en aftale om køb af en pakkerejse er endeligt indgået Aftaleindgåelse: En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og rejsebureauet er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden. Accepten kan være mundtlig eller skriftlig i sin form. Rejsebureauet fremsender herefter rejsedokumenter (eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura eller en rejseplan) til kunden, hvoraf de aftalte vilkår fremgår Rejsebureauet kan dog ved tydelig tilkendegivelse (f.eks. i et katalog) over for kunden bestemme, at kunden først forpligter sig overfor rejsebureauet ved indbetaling af rejsens pris eller et depositum inden for en af rejsebureauet nærmere angiven frist Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og praktiske oplysninger (se nedenfor) og reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte Kunden skal desuden sikre sig, at kundens særlige ønsker fremgår af aftalen/deltagerbeviset eller på anden måde kan dokumenteres. I modsat fald kan kunden ikke senere påberåbe sig sådanne særaftaler Såfremt rejsens fulde pris ikke betales ved aftalens indgåelse, skal restbeløbet indbetales på det eller de af rejsebureauet i aftalen angivne tidspunkt(er) Misligholder kunden sin del af aftalen ved ikke at indbetale rejsens pris på forfaldstidspunktet, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen. I tilfælde af en sådan annullering har rejsebureauet ret til betaling af det beløb, kunden skulle have indbetalt, såfremt kunden havde foretaget en afbestilling af rejsen jfr. de af rejsebureauet fastsatte afbestillingsregler (se afsnit 3) på det tidspunkt, hvor betalingen havde forfald efter aftalen. 2. Ændring af den indgåede aftale Prisændringer Rejsebureauet kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i: - Transportomkostninger, herunder brændstofpriser. - Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter. 4

5 - Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående formler/regneeksempler Aftalt pris Ændring Beregning Ny pris Brændstofpriser Stigning/fald i brændstof Aftalt brændstofpris +/- efterfølgende ændring i brændstof Ny pris Skatter og afgifter indeholdt i den aftalte pris Nye skatter og afgifter, eller forhøjelse/nedsættelse af Oprindelige skatter og afgifter +/- efterfølgende Ny pris de tidligere/bestående reguleringer af disse Den kurs, der fremgik af aftalen til beregning af pris Kursændring +/- Oprindelig kurs +/- efterfølgende kursændringer Ny pris Meddelelse om forhøjelse af prisen skal komme frem til kunden snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet og senest 20 dage før afrejsen. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan prisen således ikke forhøjes Prisforhøjelser og prisnedsættelser vil blive kommunikeret til kunden snarest muligt og krediteret henholdsvis debiteret denne Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt den eksakte dato denne kurs er blevet fastsat på Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta en DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen Overdragelse af pakkerejsen Kunden kan indenfor en af rejsebureauet fastsat frist inden rejsens påbegyndelse overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på xx DKK Det er en forudsætning for overdragelsen, at den til hvem pakkerejsen overdrages kan opfylde de af rejsebureauet, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af pakkerejsen, herunder men ikke begrænset til eventuelle pas-, visa- og sundhedsmæssige bestemmelser og krav. 5

6 Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsebureauet, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af kundens rejsedokumenter Ønsker kunden at gøre brug af muligheden for at overdrage pakkerejsen til en anden person skal rejsebureauet have modtaget meddelelse herom senest X dage før afrejse. Sker meddelelsen senere end nævnte frist, har kunden mistet retten til at overdrage pakkerejsen Kunden og den til hvem produktet overdrages hæfter solidarisk for betaling af et evt. restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen Ændringer af pakkerejsen efter aftalens indgåelse Kundens ønsker om ændringer efter aftalens indgåelse, men inden afrejsen For ændringer efter aftalens indgåelse vedrørende rejsens pris, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc. gælder følgende: - Ændringer, der meddeles rejsebureauet mere end X dage før den oprindelige afrejsedag, kan foretages mod et ekspeditionsgebyr pålydende X kr.. - Udover ekspeditionsgebyret betales desuden for de ekstraomkostninger, ændringerne konkret måtte koste. - Senere ændringer betragtes som af- og nybestilling jfr. afbestillingsreglerne i afsnit Langt de fleste af de ruteflyselskabsbilletter, der indgår i pakkerejser kan ikke ændres, når de er bestilt (Non Refundable billetter). Er der tale om sådanne typer af billetter, hvilket vil fremgå tydeligt af kundens rejsedokumenter, vil den del af pakkerejsens pris, der udgøres af flybilletten som udgangspunkt gå tabt, hvis en pakkerejse ønskes ændret efter bestillingen Rejsebureauets ændringer/aflysning efter aftalens indgåelse, men inden afrejsen Såfremt rejsebureauet må aflyse rejsen, eller denne ikke kan gennemføres som aftalt, skal kunden hurtigst muligt informeres herom Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses for bagateller Såfremt ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har kunden ret til at modtage nedslag i prisen. 6

7 Er de af rejsebureauet foretagne ændringer i rejseaftalen væsentlige, eller aflyses rejsen uden at dette skyldes kundens egne forhold, kan kunden: - hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller - deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette Kunden skal, inden rimelig tid efter modtagelse af meddelelse om ændringen, underrette rejsebureauet om sit valg Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen. 3. Aftalens ophør Afbestilling af pakkerejsen generelle bestemmelser Kunden har ret til at afbestille pakkerejsen, efter nedenstående standardregler, medmindre rejsebureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, - At afbestilling på grund af underleverandørernes vilkår ikke kan ske, uden at hele eller dele af rejsens pris på forhånd er tabt, eller - At afbestillingsreglerne for det specifikke produkt, afviger fra standardreglerne Ved afbestilling mere end X dage før afrejsedagen, tilbagebetales det erlagte depositum med fradrag af et af rejsebureauet fastsat gebyr pålydende X kr Ved afbestilling senere end ovenfor anført men tidligere end X dage før afrejsen er det erlagte depositum tabt Sker afbestilling senere end X dage før den aftalte rejsedag og senest x timer før det på deltagerbeviset anførte afgangstidspunkt, har rejsebureauet ret til, ud over depositum, at beregne sig X af rejsens totale pris Sker afbestilling senere end x timer før afrejsen, har rejsebureauet ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der, inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. 7

8 Denne vurdering vil altid blive foretaget konkret med behørig hensynstagen til officielle objektive udmeldinger fra f.eks. Udenrigsministeriet Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt Kan kunden ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller kunden alligevel, træder rejsebureauets almindelige afbestillingsregler som anført under punkt 3.1. i kraft For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af en pakkerejse, der går til det frarådede område. Såfremt denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden dog ret til helt at afbestille rejsen Afbestilling på grund af kundens sygdom I tilfælde af afbestilling på grund af sygdom, er kunden kun berettiget til at få rejsens pris refunderet, såfremt kunden senest ved bestilling af rejsen har tegnet en afbestillingsforsikring. De nærmere betingelser for en sådan afbestillingsforsikring fremgår af forsikringens police samt vilkår. 4. Mangler ved produktet Levering af rejseydelsen mangler Det påhviler rejsebureauet at gennemføre rejsen i overensstemmelse med aftalen Konstaterer kunden mangler efter påbegyndt levering af rejse, det være sig undervejs eller på rejsemålet, skal denne straks efter manglens konstatering reklamere over denne eller disse til rejsebureauet, dennes repræsentant eller til den underleverandør, som manglen angår, for at give disse mulighed for at afhjælpe manglen Kunden skal så vidt det er muligt sikre sig, at dennes reklamation bliver noteret af rejsebureauets medarbejdere og/eller underleverandører på stedet fx gennem notits i hotelbog, eller i anden skriftlig form Undlader kunden at reklamere på behørig vis som beskrevet ovenfor, mister denne retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen, og rette krav mod bureauet som følge af manglen Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som samlet medfører at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen Er kunden berettiget til at hæve aftalen som følge af en eller flere mangler, er rejsebureauet forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, 8

9 der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse der svarer til den værdi, som den allerede leverede del af pakkerejsen må antages at have haft for kunden Er transport en del af pakkerejsen, er kunden desuden berettiget til at blive transporteret tilbage til afrejsestedet uden udgifter for denne Afhjælpning Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe manglen, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden Ulempegodtgørelse Har manglen medført væsentlig ulempe for kunden, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse herfor, såfremt helt særlige forhold gør sig gældende, herunder at manglen i meget høj grad har frataget kunden dennes ferieoplevelse, og rejsebureauet findes, gennem forsømmelighed, at være ansvarlig for dette Erstatning for tab og/eller person- eller tingskade Lider kunden tab som følge af en mangelfuld levering eller grundet tings- eller personskade, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med de almindelige erstatningsregler Rejsebureauet er ansvarsfrit, såfremt den manglende opfyldelse af aftalen skyldes - Kundens egne forhold - En for pakkerejsen uvedkommende tredjemand - Udefrakommende omstændigheder Og såfremt at rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet dem. 5. Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar: 5.1. Ethvert erstatningsansvar, rejsebureauet måtte blive mødt med, som følge af en skade eller mangel, følger de til enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montreal Konventionerne (for luftfart) og Athen Konventionen (for transport af sø- og vandveje). Rejsebureauets ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen. 9

10 5.2. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa- og Montreal konventionerne er sat til: - Passagerers død eller tilskadekomst: SDR, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel. - Ubegrænset hvis ovenstående ikke kan godtgøres. - Skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4694 SDR. - Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1131 SDR. - SDR Kursen kan altid ses på Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montreal Konventionerne, EU Forordning 889/2002 samt Luftfartsloven Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen er sat til: - Passagerers død eller tilskadekomst: mellem SDR og SDR alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld. - Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2250 SDR såfremt skaden, eller tabet, skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side. - Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: SDR, med mindre transportøren kan bevise at det skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side. - Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: I forbindelse med transport af køretøjer, eller anden bagage end køretøjer og håndbagage, kan transportøren på forhånd betinge sig en selvrisiko for alle skader på disse genstande maksimalt 330 SDR henholdsvis 149 SDR, som fratrækkes skadesudbetalingen - Såkaldte værdigenstande erstattes ikke. I tvivlstilfælde henvises kunden til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition på disse Ovenstående medfører, at kunden ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette sine krav mod det kontraherende eller transporterende luftfartsselskab. Kravene skal rettes, så snart begivenhederne kommer kunden til kundskab. Dette gælder ligeledes for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførelse Særligt skal det bemærkes, at luftfartsselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at kunden skal have en gennemskuelig klageadgang, har denne altid har ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det luftfartsselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det luftfartselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa og/eller Montreal Konventionen Foregår kundens transport ved andet transportmiddel end luftfart, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførelse har fået overdraget kundens bagage 10

11 og/eller gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse jf. 5.1, 5.4 og 5.5 i deres helhed. 6. Reklamationer Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris ( kompensation ) eller ulempegodtgørelse skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsebureauet Uanset hvad der for en konkret sag måtte blive betragtet som værende indenfor rimelig tid for indgivelse af krav som følge af mangelfuldt produkt, vil alle krav der indgives senere end 6 måneder fra det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med den pågældende mangel, ikke anses for at være indgivet rettidigt, og kunden vil derfor have mistet retten til at påberåbe sig den pågældende mangel Kan enighed om et erstatningskrav og/eller beløb ikke opnås ved klage til rejsebureauet eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3.sal, 2840 Holte. Medlemmer af Danmarks Rejsebureau Forening er jfr. foreningens vedtægter forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation for dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol Værneting og lovvalg Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk national ret, herunder de af Danmark implementerede eller ratificerede internationale love, regelsæt og konventioner. 11

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. marts 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser 1.1. Hvad er en pakkerejse? 1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos GENERELLE BETINGELSER: Hvad er en pakkerejse? Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Rejsebetingelser for pakkerejser De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Momento Travel (De Graa Busser som teknisk arrangør) og kunder der ønsker at købe et pakkerejseprodukt hos

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Felix Rejser og kunder, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Sidst opdateret september 2015 For denne rejse købt hos FolkeFerie.dk, fungerer Primo Tours A/S som teknisk rejsearrangør. Dette betyder, at du er dækket

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk.

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. 1 Anvendelsesområde: Disse handelsbetin- gelser gælder for alle aftaler vedrørende op- levelser formidlet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0071 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER KT (6 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Top

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0120 afsagt den 16. oktober 2015 ****************************** KLAGER K (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Athen, Grækenland. 27.-30.8.2015.

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

Almindelige betingelser for pakkerejser

Almindelige betingelser for pakkerejser Almindelige betingelser for pakkerejser Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1/9 Generelle forretningsbetingelser Opdateret 16-12-2015 Nedenstående betingelser er gældende for alle rejsende med Akademisk Rejsebureau. Ved indbetaling af depositum bekræfter den rejsende samtidig

Læs mere

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Rejseinformation for tillægsrejse. Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk Rejse til USA fra

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Dansk Turismefremme. Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier

Dansk Turismefremme. Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier Dansk Turismefremme Lov om Pakkerejser Odense 20. marts 2014 v/direktør Lars Thykier Dagens program Lov om Pakkerejser Hvad er en pakkerejse? Hvem er beskyttet af loven? Hvad betyder det at sælge pakkerejser?

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Handelsbetingelser. Grupperejser

Handelsbetingelser. Grupperejser Definition Ved en grupperejse forstås et skræddersyet tilbud mellem én person på vegne af et antal personer og FDM travel. Gruppe-rejser kan indeholde enkelte ydelser eller være en pakkerejse. Ved en pakkerejse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller.

1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. REJSEBETINGELSER 1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. 2 Ordrebekræftelse/Faktura Når en rejse er bestilt, fremsendes

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Rejsebestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0096 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER TL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0114 afsagt den 31. august 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Bangkok, Thailand.

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum

Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum Føroyar hava ikki eins og grannalondini nakra lóg, sum regulerar sonevndar pakkaferðir. Sólorka metir tað vera rætt at hava viðskiftatreytir,

Læs mere

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk.

Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. Almindelige handelsbetingelser for Combines formidling af salg af oplevelser på Oplevdanmark.dk. 1 Anvendelsesområde: Disse handelsbetin- gelser gælder for alle aftaler vedrørende op- levelser formidlet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 149/06 afsagt den 19. januar 2007 ****************************** KLAGER S J (30 personer) 5230 Odense M SALGSBUREAU ARRANGØR Alfa Travel v/lars Frederiksen Alfa

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0142 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER RTA (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Sweetdeal A/S (Berlingske Media A/S) Amisol

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling HANDELSBETINGELSER Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling 1. Generelle vilkår Alle medlemmer af Dansk Vandrelaug kan booke ture, rejser,

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

eventyr på motorcykel

eventyr på motorcykel eventyr på motorcykel 1 - Indtegning MC Safari ApS Forretningsbetingelser Af november 2015 1.1 Indtegning til en rejse skal ske skriftligt på den af rejseselskabets udarbejdede rejseaftale, hvoraf nærværende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0109 afsagt den 19. november 2014 ****************************** KLAGER OJG (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Travel Sense A/S Travel Sense A/S

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

Forslag. Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 1)

Forslag. Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 1) 2017/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-7006-0001 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

28. februar 3. marts 2013

28. februar 3. marts 2013 London/Birmingham The Birmingham Dentistry show 28. februar 3. marts 2013 Tag med Tandlægeforeningen til The Dentristy Show i Birmingham. Vi tager os af det praktiske for dig med samlet fly og hotelbookning

Læs mere

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Version 2.0, Sep2014 Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Indhold 1. Generelt... 2 2. Aftaleindgåelse... 2 3. Fortrydelsesret... 4 4. Leveringstidspunkt-

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid.

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid. Ordebekræftelse Windpower 2011 21. 26. maj 2011 i Anaheim Bestilt af : Dansk Eksportforening / Vindmølleindustrien Att : Rikke Berg Sørensen / Dorte Burin Møller Adresse : Glarmestervej 20a 1. / Rosenørns

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere