risiko- og KAPiTAlSTYring februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "risiko- og KAPiTAlSTYring februar 2014"

Transkript

1 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr Nyropsgade København V Tlf Fax risiko- og KAPiTAlSTYring februar 2014 isi 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE KØBENHAVN V TLF FAX CVR NR

2 indhold RISIKO- OG KAPITALSTYRING 3 Forord 3 Indledning 4 1. MÅLSÆTNING OG RISIKOPOLITIKKER IRB Risikostyring, compliance og kontrol 6 2. KREDITRISIKO Kreditvurdering Overvågning af kreditrisiko Garantiordninger Låneporteføljens sammensætning LTV Kreditrisiko Restancer, nedskrivninger og tab MARKEDSRISIKO Renterisiko Valutakursrisiko Aktiekursrisiko Ejendomsrisiko Modpartsrisiko og fi nansielle instrumenter Likviditetsrisiko Operationel risiko Forsikringsrisici It-risici KAPITALSTYRING Kapitalmålsætning Kapitalplan KAPITALFORHOLD Basiskapital Nye kapitaldækningsregler samt udpegning som SIFI institut Solvensmæssige forhold Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital Individuelt solvensbehov og solvenskrav LTV overholdelse Ratingforhold 30

3 forord DLR opnåede i 2013 et tilfredsstillende resultat før skat på 629,3 mio. kr. mod 602,5 mio. kr. i Efter skat blev resultatet 470,7 mio. kr. mod 450,7 mio. kr. året før. DLRs primære udlånsområder er landbrugs- og by erhvervsejendomme. Langt hovedparten af DLRs udlån formidles igennem aktionærpengeinstitutterne. Udlånsaktiviteten har i 2013 fulgt den faldende tendens, der med undtagelse af 2012 blev påbegyndt i 2008, og har således igennem 2013 ligget på et lavt niveau. DLRs samlede bruttoudlån i 2013 blev på 11,3 mia. kr. mod 20,2 mia. kr. i Tilbagegangen har været jævnt fordelt over alle ejendomskategorier. Nettoudlånet, hvilket vil sige bruttoudlånet fratrukket overførsler og indfrielser, faldt ligeledes i 2013 og var negativt med 1,2 mia. kr. for året som helhed. DLRs udlånsportefølje var ultimo 2013 på 133,9 mia. kr., målt til dagsværdi. DLRs kapitalgrundlag blev i 2013 styrket gennem en forhøjelse af DLRs aktiekapital. Derudover er DLR konsolideret ved, at overskuddet for 2013 på 470,7 mio. kr. i sin helhed er henlagt til reserverne. DLRs egenkapital er herved forøget med 1.015,5 mio. kr. i Kapitalgrundlaget samlet set er imidlertid 1.161,1 mio. kr. lavere på grund af to indfrielser af statslig hybrid kernekapital i 2013 med egne midler. Udviklingen i DLRs kapitalgrundlag har betydet, at DLRs solvensprocent ultimo 2013 udgør 12,3 mod 13,2 ultimo Kernekapitalprocenten udgør ligeledes 12,3 ultimo DLRs egenkapital udgjorde 9.984,3 mio. kr. ultimo 2013 mod 8.968,7 mio. kr. ved udgangen af I egenkapitalen indgår aktiekapitalen på nominelt 570 mio. kr. og DLRs reserver på 9.414,3 mio. kr., hvoraf den bundne fondsreserve udgør 2.337,9 mio. kr. Ved udgangen af 2013 androg DLRs samlede efterstillede kapital 3.077,5 mio. kr. Kapitalen består udelukkende af hybrid kernekapital (Tier 1) fordelt på statslig hybrid kernekapital på mio. kr. optaget i 2009, hybrid kernekapital optaget i 2005 på 100 mio. EUR (777,5 mio. kr.) og hybrid kernekapital på mio. kr. optaget i Den samfundsøkonomiske situation forventes på trods af indikationer om øget aktivitet kun langsomt forbedret i løbet af Byerhvervene, herunder ikke mindst de mindre erhvervsvirksomheder, forventes på den baggrund fortsat at have udfordringer i det kommende år. For landbrugserhvervet forventes de gode prisrelationer sammen med et fortsat lavt renteniveau i 2014 at danne grundlag for en tilfredsstillende indtjening i de væsentligste produktionsgrene. DLR forventer et fortsat afdæmpet aktivitetsniveau i 2014 i lighed med Resultat før skat forventes at ligge i niveauet mio. kr. mod et realiseret resultat før skat på 629,3 mio. kr. i Resultatet forventes positivt påvirket af faldende renteudgifter til eksterne kapitalelementer. Hertil kommer en forventning om et stort set uændret nedskrivningsbehov. DLR har været ratet af Standard & Poor s (S&P) siden maj DLR har aktuelt en udstederrating fra Standard & Poor s (S&P) på BBB+ med stabilt outlook samt en AAA rating på DLRs særligt dækkede obligationer (SDO) og realkreditobliga tioner (RO). DLRs to udstedelser af Senior Secured Bonds (SSB) fra 2012 har en rating på BBB+ med stabilt outlook, og endelig har DLRs EUR 100 mio. hybrid Tier-1 udstedelse fra 2005 en BB+ rating. 3

4 indledning DLR Kredit A/S (herefter DLR ) er overvejende ejet af omkring 70 lokale og regionale penge - institutter. I forbindelse med ophør af en række pengeinstitutter er det statslige selskab Finansiel Stabilitet blevet aktionær i DLR, ligesom Nationalbanken er blevet aktionær ved køb af aktier fra enkelte pengeinstitutter. På baggrund af opkøbet af Forstædernes Bank er Nykredit ligeledes blevet aktionær i DLR, og Nykredit har i 2013 øget sin aktiepost i DLR i forbindelse med, at DLR udvidede aktiekapitalen. Endelig blev PRAS i 2012 aktionær i DLR i forbindelse med en aktieudvidelse. PRAS er stiftet ved salget af Totalkredit til Nykredit i 2003, og aktionærkredsen består ligesom i DLR helt overvejende af medlemmerne af Lokale Penge institutter og Regionale Bankers Forening. DLR yder lån mod pant i fast ejendom inden for områderne landbrug, herunder boliglandbrug, byerhverv og private andelsboliger. Byerhverv er en fællesbetegnelse for private beboelsesejendomme til udlejning, kontor- og forretningsejendom me, alment boligbyggeri, industri- og håndværksejendomme, kollektive energiforsyningsanlæg og andre ejendomme (primært ubebyggede grunde). Siden 2002 har DLR også, omend i meget begrænset omfang, ydet lån i Grønland, og siden 2009 ligeledes på Færøerne. Ved udgangen af 2013 udgjorde DLRs låneportefølje målt ved obligationsrestgælden knap 133 mia. kr., hvoraf udlån til Grønland og Færøerne udgjorde 1,4 mia. kr. svarende til ca. 1 pct. af porteføljen. DLR beskæftigede ved udgangen af fastansatte medarbejdere i hovedkontoret i Nyropsgade i København og har derudover ansat 30 lokale vurderingssagkyndige til at foretage vur deringer af landbrugs- og gartneriejendomme og 13 vurderingssagkyndige til vurdering af by erhvervs ejendomme og private andelsboliger. DLR har ingen filialer, idet låneformidlingen foregår gennem pengeinstitutternes filialnet. DLR modtager låneansøgninger via lånsøgers pengeinstitut, hvorefter DLRs uafhængige vurderingssagkyndige foretager en vurdering af den på gældende ejendom. Ansøgningen afgøres herefter i DLRs udlånsafdeling på basis af ejendommens vurdering, regnskabsmateriale samt udtalelser fra lånsøgers pengeinstitutforbindelse. Der er således en klar funktionsadskillelse mellem ejendomsvurdering, kreditvurdering og lånebevilling, samt låneadministration og opfølgning. Risikostyring er et centralt element i DLRs daglige drift, selv om DLRs kreditmæssige såvel som finansielle risici vurderes at være begrænsede. DLR er i lighed med andre realkreditinstitutter underlagt Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., Lov om finansiel virksomhed, Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring ( obligationsbekendtgørelsen ) samt øvrige bekendtgørelser udstedt i medfør af den nævnte lovgivning. Den begrænsede risikoeksponering kan blandt andet tilskrives den detaljerede, risikoreducerende lovgivning. Som led i DLRs udlånsaktivitet anvender DLR desuden det specifikke balanceprincip, som er fastlagt i obligationsbekendtgørelsen. Princippet indebærer, at der er fuld overensstemmelse mellem de rente- og afdragsbetalinger, som DLR modtager fra låntagerne, og DLRs betalinger til obliga tionsejerne. Balanceprincippet betyder endvidere, at DLR reelt ikke påtager sig rente- og valutarisici samt likviditetsrisici på udlånsforretningen, herunder risici ved førtidig indfrielse af lån. Den væsentligste form for risiko er kreditrisikoen, det vil sige risikoen for låntagers manglende betalingsevne. Erhvervs- og vækstministeren fremsatte sidst i 2013 lovforslag om regulering af refinansieringsrisiko for rentetilpasningslån. Lovforslaget omfatter, at der kan forekomme løbetidsforlængelse m.v. på de udstedte obligationer, såfremt en planlagt refinansiering ikke kan gennemføres, eller der konsta teres en refinansieringsrente, der er mere end 5 procentpoint højere end den tilsvarende rente året før. 4

5 Gennemføres lovforslaget, skabes der juridisk klarhed, såfremt en refinansiering ikke kan gennemføres, og dermed løses i nogen udstrækning refinansieringsrisikoen. DLRs bestyrelse har det overordnede ansvar for at afgrænse og overvåge DLRs risici. Bestyrelsen har således fastlagt de overordnede politikker, retningslinjer og rammer for de risici, som DLR må påtage sig, og med udgangspunkt heri er ansvaret delegeret videre i organisationen. Bestyrelsen informeres om og behandler de overordnede risikoparametre på bestyrelsesmøder samt på ad hoc basis, når forholdene tilsiger det. Direktionen informeres løbende på møder eller skriftligt om DLRs risici og er ligeledes involveret i den løbende overvågning og styring af risici vedrørende forhold af mere overordnet og principiel karakter inden for de enkelte risikoområder. I tabel 1 er angivet en oversigt over DLRs ledelsesrapportering vedrørende risiko- og kapitalstyring. I forbindelse med implementering af regelsættet i Bekendtgørelse om ledelse og styring i kreditinstitutter ( 71-bekendtgørelsen) udstedt i december 2010 har DLR yderligere styrket kontroller og rapportering, ligesom der løbende foretages stikprøvevise risikokontroller af en uafhængig risiko-, compliance- og kontrolansvarlig i DLR Kredit. Nærværende rapport er udarbejdet i medfør af bilag 20 i bekendtgørelse om kapitaldækning (virksomhedens oplysningsforpligtelser). Tabel 1. Rapporteringsoversigt for DLR, risiko- og kapitalstyring Emne Modtager Frekvens Kvartalsrapport over tab, restancer, nedskrivninger mv Bestyrelsen, Direktionen Kvartalsvis Kvartalsrapport over porteføljens sammensætning Bestyrelsen, Direktionen Kvartalsvis Oversigt over formidlede lån fordelt på pengeinstitutter Bestyrelsen, Direktionen Kvartalsvis Orienteringssager - lånetilbud Bestyrelsen Kvartalsvis Aktivgennemgang ( 78) Bestyrelsen, Direktionen Årlig Supplerende sikkerhed og kapitalkrav Bestyrelsen Kvartalsvis Kapitalforhold individuelt solvensbehov Bestyrelsen Kvartalsvis Kapitalforhold nødplan Bestyrelsen Kvartalsvis 14-dages rapport over markedsrisici på fondsbeholdningen Direktionen Hver 14. dag Fondsrapport Bestyrelsen, Direktionen Kvartalsvis Status på ratingsystemerne Bestyrelsen, Direktionen Halvårlig Rapport vedr. direktionens administration af retningslinjer for engagementer med pengeinstitutter Bestyrelsen Halvårlig Redegørelse og rapportering fra den risikoansvarlige ( 71) Bestyrelsen, Direktionen Årlig Compliancerapport ( 71) Bestyrelsen, Direktionen Årlig Risikorapport Bestyrelsen Årlig 5

6 1. MÅLSÆTNING OG RISIKOPOLITIKKER Med de gældende kapitaldækningsregler har kreditinstitutter mulighed for at anvende standardmetoden eller avancerede metoder til opgørelse af virksomhedens kapitalbehov til dækning af de nævnte risici. Alt afhængig af metodevalg skal kredit instituttet afsætte kapital for hver eksponering svarende til risikoen på eksponeringen. DLR anvendte i 2013 fortsat standardmetoden til opgørelse af de forskellige risici og de risikovægtede poster for kreditrisiko IRB Ud over standardmetoden giver kapitaldækningsreglerne mulighed for anvendelse af to øvrige metoder IRB-metoderne som adskiller sig fra standardmetoden ved, at det enkelte kreditinstitut selv skal estimere en række parametre og variable. Den mindst komplekse af IRB-metoderne Foundation IRB forudsætter, at kreditinstituttet selv skal estimere risikoen på låneporteføljen ud fra bl.a. individuelt beregnede PD er, det vil sige sandsynligheden for, at kunden misligholder sit enga gement. Øvrige variable fastlægges lovgivningsmæssigt. Den anden og mest avancerede metode Advanced IRB forudsætter, at kreditinstituttet stort set estimerer alle variable til beregning af kapitalbehovet, herunder PD er og LGD er. Sidstnævnte udtrykker den del af eksponeringen, der forventes tabt, såfremt kunden misligholder sine betalinger. DLR har for nærværende alene fremsendt ansøgningsmateriale til Finanstilsynet vedrørende DLRs produktionslandbrugsportefølje. Kreditinstitutter får ved anvendelse af IRB-metoden en bedre styring af kreditrisici og dermed et bedre grundlag for beregning af kapitalkravet. Ansøgning om godkendelse til anvendelse af den avancerede interne ratingbaserede metode for produktionslandbrugsporteføljen blev afleveret februar Til indberetningsformål benytter DLR Kredit Finanstilsynets risikonøgletal. og ligger stadig til behandling i Finanstilsynet. Dialogen med Finanstilsynet har afstedkommet til retninger i modellerne, og næste opdatering af ansøgningsmaterialet forventes afleveret til Finanstilsynet i 1. halvår Efterfølgende udvikles IRB-modeller til erhvervsporteføljen, så størstedelen af udlånsporteføljen i fremtiden kan blive omfattet af IRB-modellerne. 1.2 Risikostyring, compliance og kontrol Generelt er DLR Kredit eksponeret over for forskellige risikotyper, primært kreditrisiko, markeds risiko og operationel risiko, men også likviditetsrisiko, risiko for it-driftsforstyrrelse/-ned brud, risiko vedr. finansielle modparter m.m., som alle uddybes i de følgende delafsnit. Der er en nær sammenhæng mellem den valgte forretningsmodel og de risikotyper, som DLR er eksponeret imod. Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for DLRs risikostyring, interne kontrol, overholdelse af relevant lovgivning samt anden regulering i relation til DLRs risikoeksponering. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med risiko styringen. Grundlaget herfor er en klar organisationsstruktur, jf. figur 1 nedenfor, klare rapporteringslinjer, autorisationsprocedurer samt personadskillelse ( fire-øjne-princippet ). Dette sikrer en klar ansvarsfordeling og en passende funk tionsadskillelse mellem drift, udvikling, risikostyring, rappor te ring og kontrol inden for de forskellige typer af risici. I overensstemmelse med lovgivningens krav har bestyrelsen også etableret en intern revision, der refererer til bestyrelsen, og som i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt revisionsplan stikprøvevis reviderer forretningsgange, manualer og interne kontroller på væsentlige og risikofyldte områder. Samtlige forretningsgange m.m. er tilgængelige for DLRs ansatte. 6

7 DLR har har endvidere endvidere etableret etableret en risikostyrings- en risikostyrings- og compliancefunktion med en risiko- med og compliance- en risiko- og compliancefunktion ansvarlig, og DLR complianceansvarlig, KREDITs der har ansvar ORGANISATION for, der at har risikostyrings- ansvar for, og at complianceopgaver risikostyrings- - Februar 2014 og complianceopgaver varetages på betryggende varetages Den på risiko- betryggende og complianceansvarlige vis. Den risiko- refererer og vis. direkte complianceansvarlige til DLRs direktion. DLR refererer har herudover direkte etab- til DLRs direktion. DLR har herudover leret etableret interne interne kontroller kontroller af alle væsentlige af alle væsentlige risiko- risikobehæftede områder, områder, i forbindelse der i med forbindelse regelsættet med i regelsættet bekendtgørelsen i bekendtgørelsen om ledelse og styring om ledelse og styring m.fl. i pengeinstitutter er blevet yderligere m.fl. udbygget er blevet i pengeinstitutter med yderligere etableringen udbygget af en egentlig med etableringen kontrolfunktion. af en egentlig kontrolfunktion. Figur 1. Organisationsdiagram for DLR, februar 2014 Bestyrelse Revisionsudvalg (bestyrelsesudvalg) Intern revision Direktionen Direktionssekretariat Risiko, kontrol og Compliance Risikostyringsafd. Udlånsafd. Juridisk afd. IT-afd. Økonomiafd. Finansafdeling Vurderings- sagkyndige Målet med kontrolaktiviteterne er at sikre, at de Målet med kontrolaktiviteterne er at sikre, at udstukne de udstukne mål, politikker, mål, politikker, retningslinjer, retningslinjer, manualer, procedurer manualer, m.v. procedurer overholdes, m.v. samt overholdes, rettidigt at samt forebygge, rettidigt opdage at forebygge, og rette eventuelle opdage og fejl, rette afvigelser, eventuelle fejl, m.v. afvigelser, Kontrolaktiviteterne mangler m.v. omfatter Kontrolak- manuel- mangler le tiviteterne og fysiske omfatter kontroller manuelle samt generelle og fysiske it-kontroller kontroller automatiske samt generelle anvendelseskontroller it-kontroller og i de automa- forskel- og lige tiske it-systemer anvendelseskontroller m.v. i de forskellige itsystemer m.v. Overvågning og kontroller sker ved løbende og/ Overvågning og kontroller sker ved løbende eller og/eller periodiske periodiske vurderinger vurderinger og kontroller og kontroller på alle væsentlige niveauer. Omfanget og hyppigheden 1 på alle væsentlige niveauer. Omfanget og heraf hyppigheden afhænger primært heraf afhænger risikovurderingen primært af og risikovurderingen af og løbende resultaterne kontroller. af Eventuelle de løbende resultaterne svagheder, kontroller. kontrolsvigt, Eventuelle overskridelse svagheder, af kontrolsvigt, udstukne politikker, overskridelse rammer af m.v. udstukne eller andre politikker, aktuelle rammer afvigelser m.v. rapporteres eller andre til aktuelle direk tionen. afvigelser Væsentlige rapporteres forhold rapporteres til direktionen. tillige Væsentlige til bestyrelsen, forhold herunder rapporteres tillige til bestyrelsen, herunder revisionsudvalget. revisions udvalget. 7

8 2. KREDITRISIKO DLR yder lån mod tinglyst pant i fast ejendom under iagttagelse af de lovgivningsmæssigt fastsatte grænser for lånenes sikkerhedsmæssige placering. Denne aktivitet bevirker, at kreditrisikoen (risikoen for tab pga. låntagers misligholdelse af sine betalingsforpligtigelser over for DLR) udgør langt størsteparten af den samlede risiko. DLRs kreditrisiko er som følge af den valgte forret ningsmodel begrænset til og koncentre ret om landbrug m.v. samt byerhvervsejendomme og andelsboliger, samt i begrænset omfang ejerboliger i form af boliglandbrug og ejendomme i Grønland og på Færøerne. DLRs bestyrelse har fastlagt DLRs kreditpolitik og retningslinjer for DLRs kreditgivning, herunder grænser for direktionens kreditbeføjelse. Inden for disse rammer er der i interne forretningsgange og instrukser fastsat øvre grænser for kreditbeføjelser for de forskellige led/ personer i DLRs organisation. 2.1 Kreditvurdering Med henblik på at afdække kreditrisikoen gennemføres en grundig vurdering af pantegrundlaget og lånsøgers økonomi. Udgangspunktet for vurderingen af pantegrundlaget er fastlæggelse af markedsværdien for den ejendom, der ønskes belånt. Denne vurdering foretages af DLRs egne vurderings sagkyndige, som har lokalkendskab. Ved fastlæggelse af ejendommens værdi indgår også stand og omsættelighed. Vurderingen af kundens økonomi sker som ud gangspunkt på baggrund af flere års regnskaber. Der tages ved vurderingen hensyn til såvel generelle konjunkturmæssige forhold som individuelle forhold, der kan påvirke lånsøgers resultater. Ved køb og væsentlige investeringer lægges der herudover vægt på budgetter, herunder om der kan opnås balance i økonomien med baggrund i realistiske forventninger. Kreditvurderingen varetages af DLRs kreditafdeling i København. For visse kundegrupper anvendes kreditscoremodeller. Nødvendigheden af ekstra og mere detaljeret information om låntager varierer fra sag til sag og afhænger af låntagers økonomiske forhold. Jo større kompleksitet og risiko, der fremkommer i lånesagen, desto mere detaljerede under søgelser bliver der foretaget for at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Den etable rede organisatoriske opdeling sikrer funktionsadskillelse mellem ejendomsvurdering og kredit prøvning. 2.2 Overvågning af kreditrisiko Kvartalsvist screenes porteføljen, og ud fra fastlagte risikosignaler f.eks. restancer, registrering i RKI m.v. udsøges kunder til manuel gennemgang med henblik på at konstatere, om der er indikation for værdiforringelse (OIV). For kunder med OIV foretages en beregning af, hvorvidt DLR kan forvente at blive påført tab, såfremt pantet må realiseres. På baggrund heraf foretages i givet fald en nedskrivning. Individuelle nedskrivninger foretages således, når det er sandsynligt, at kunden ud fra objektive kriterier ikke vil være i stand til (helt eller delvist) at tilbagebetale lånet, samt hvis kunden har økonomiske vanskeligheder eller lignende, og dette vurderes at kunne udgøre en risiko for, at DLR lider tab. Gruppevise nedskriv ninger af udlånsporteføljer foretages, når primært væsentlige makroøkonomiske indika tioner viser værdiforringelse. Udgangspunktet for de gruppevise nedskrivninger er et modelberegnet output, der kan suppleres med ledelsesmæssige skøn, hvis modellen ikke vurderes fuldt ud at afspejle de faktiske forhold. 2.3 Garantiordninger Ud over pantesikkerheden i de belånte ejendomme og en grundig kreditprøvning har DLR yderligere reduceret kreditrisikoen for enkeltlån og risikoniveauet på porteføljeniveau ved, at pengeinstitutterne (DLRs aktionærer) som en del af DLRs 8

9 forretningsmodel stiller garan tier for de formidlede lån. Ved udgangen af 2013 var 92 pct. af DLRs låne portefølje omfattet af garantiordninger, herunder statsgaranti. For lån til byerhvervsejendomme, det vil sige private boligudlejningsejendomme, private an delsboliger, kontor- og forretningsejendomme samt industri- og håndværksejendomme, stiller låneformidlende pengeinstitutter en individuel tabsgaranti, der omfatter den yderste og mest risikobetonede del af udlå net. Garantien omfatter minimum den del af belåningen, der ligger ud over 60 pct. af værdien for boligudlejningsejendomme og andelsboliger uden kom munal garanti, samt den del, der ligger ud over 35 pct. af værdien for kontor- og forret nings ejendomme. På in dustri- og håndværksejendomme/andre ejendomme samt lån på Færøerne og i Grønland kræver DLR en skær pet garanti. Garantibeløbet nedskrives forholds mæssigt i takt med erlæggelse af afdrag, og garantiperioden løber som udgangspunkt op til 16 år. Dette medfører, at DLRs tabsrisici ved lån til de nævnte ejendomstyper er stærkt be græn sede. Ultimo 2013 omfattede de tabsbegrænsende aftaler på erhvervsområdet samlet garantier på 17,3 mia. kr. Lån til jordbrugsejendomme landbrugs- og gartneriejendomme er ligeledes omfattet af en garan tiaftale mellem DLR og de samarbejdende pengeinstitutter. Der er tale om en kollektiv garanti ord ning, som træder i kraft, såfremt DLRs samlede tab på landbrugslån formidlet af aktionærpengeinstitutterne inden for det enkelte kalenderår overstiger et forud fastsat beløb (DLRs selvrisiko ). Selvrisikoen er defineret som 1,5 gange det uvægtede gen nemsnit af de seneste 5 års tab, dog minimum 0,25 pct. af udlånsporteføljen under Samarbejdsaftalen (landbrugsudlån formidlet af aktionærpengeinstitutterne). I 2014 udgør udgangspunktet for beregningen af pengeinstitutternes garantiramme ca. 80 mia. kr. svarende til lån omfattet af Samarbejdsaftalen ultimo DLR bærer således i 2014 tab op til ca. 200 mio. kr., mens pengeinstitutternes maksimale garantiafdækning i 2014 er ca mio. kr. Pengeinstitutterne hæfter individuelt for tab under den kollektive garantiordning i forhold til det enkelte pengeinstituts andel af landbrugsudlån under samarbejdsaftalen. Tab ud over DLRs selvrisiko og pengeinstitutternes tabsramme dæk kes udelukkende af DLR. DLR har endvidere indgået aftale om modregning i det enkelte pengeinstituts provisionsbetalinger til fordel for DLR, såfremt landbrugsudlån formidlet igennem instituttet påfører DLR tab. Tab, der ikke kan modregnes i det enkelte års provisioner, fremføres til fremtidig provisionsmodregning og kan yderligere kræves garantiafdækket op til 0,25 pct. af pengeinstituttets formidlede udlån årligt. Såfremt et tab ikke bliver fuldt afdækket af provisionerne inden for de fire følgende år, kan garantien gøres gældende. Modregningsgrundlaget er i 2014 ca. 205 mio. kr., hvilket overstiger ovennævnte selvrisiko på landbrugsudlånet. Slutteligt er udlån til støttet byggeri for størstepartens vedkommende delvist garanteret af den danske stat eller af danske kommuner. Garantiordningerne indebærer, at DLRs tabsrisiko på de nævnte udlånsområder må be tegnes som overskuelig og relativt begrænset. Der udarbejdes løbende (dagligt, ugentligt og månedsvis) rapporter over udviklingen i DLRs udlån, herunder over udviklingen i udlånet fordelt på brancher/ejendomstyper, låntyper m.v. Disse rapporter tilgår medarbejdere inden for kreditområdet, direktion og bestyrelse afhængig af rapporternes relevans for den pågældende modtagergruppe. Alt i alt har DLR historisk haft en sund og konservativ kreditpolitik. Nedenstående figur 2 og 3 viser udvik lingen i hhv. DLRs gearing (udlån i forhold til egenkapital) og nedskrivningsprocenter de seneste ti år. Sidstnævnte er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets definitioner og er angivet som pct. af udlånsporteføljen. 9

10 Fig. 2: Udvikling i DLRs gearing (Pct.) Kilde: DLRs årsrapport Sammensætningen af DLRs udlånsportefølje fordelt på låntyper er vist i figur 5. Der har igennem de senere år været en tendens til, at en stadig større del af DLRs udlånsportefølje bestod af rentetilpasningslån. Stigningen har dog været meget begrænset fra 2012 til 2013, idet 73 pct. af DLRs udlånsportefølje ultimo 2013 bestod af rentetilpasningslån mod 72 pct. ultimo Herudover udgør fastforrentede lån 14 pct. af DLRs udlånsportefølje, mens garantilån og kortrentelån udgør de resterende 13 pct. Fig. 3: Nedskrivningsprocenter Fig. 5: Udvikling i fordelingen på lånetyper (Pct.) (Pct.) (Pct.) 0,7 0,2 100 % 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0-0,1-0,1-0,2-0,2 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0, ,3 0 % Akkumuleret (vs) Periodens (hs) Rentetilpasning Garanti Fastforrentede Kort rentelån Kilde: DLRs årsrapport Bemærk: Garantilån er lån med renteloft. Kortrentelån er cita-/cibor-/euriborlån. Kilde: DLRs årsrapport 2.4 Låneporteføljens sammensætning Ved udgangen af 2013 udgjorde DLRs udlånsportefølje (målt ved obligationsrestgælden) knap 133 mia. kr. Her repræsenterede lån til jord brugsejen dom me knap 64 pct., og ejerboliger inklusive boliglandbrug ca. 6 pct. af DLRs udlånsportefølje, mens lån til byer hvervs ejen domme og andelsboliger tegnede sig for 28 pct., jf. figur 4. Fig. 4: DLRs udlån fordelt på ejendomskategorier % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jordbrug Ejerbolig og boliglandbrug Kilde: DLRs årsrapport Kontor og forretning Boligudlejning Andelsbolig Anden ejendom DLR er fra ultimo 2013 begyndt at tilbyde en ny lånetype, RT-kort, der indledningsvis er baseret på udstedelse af op til 3-årige variabelt forrentede obligationer med reference til enten CITA- eller CIBOR-renten. Det er forventningen, at der over tid vil ske en gradvis forskydning fra andelen af lån udstedt som rentetilpasningslån til RT-kort lån. I 2013 udgjorde andelen af det samlede bruttoudlån med indledende afdragsfrihed 36 pct., hvilket var et betydeligt fald i forhold til 2012, hvor andelen med indledende afdragsfrihed udgjorde 49 pct. af udlånet. Faldet skal ses i forlængelse af et generelt ønske fra DLRs side om, at amortiseringen på en række engagementer skal påbegyndes tidligere. Af samme årsag tilbydes indledende afdragsfrihed som udgangspunkt kun op til 5 år. For DLRs samlede udlånsportefølje udgjorde andelen af udlån med indledende afdragsfrihed 54 pct. ved udgangen af 2013 mod 56 pct. ved 10

11 Tabel 2. DLRs udlån fordelt på geografi og ejendomstype, ultimo 2013 Mio. kr. Landbrug Ejerboliger Kontor- og forretningsejendomme Private udlejningsejendomme Andelsboliger Andre Obligationsrestgæld i alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Færøerne Grønland I alt Kilde: DLRs interne opgørelser udgangen af De udlånsområder, hvor lån med afdragsfrihed er mest udbredte, er private boligudlejningsejendomme og andelsboliger, hvor andelen af lån med afdragsfrihed udgør 67 pct. af udlånet. Af udlånet til landbrug er 56 pct. med indledende afdragsfrihed. DLRs udlånsportefølje kan karakteriseres som værende diversificeret med hensyn til geo grafi og antallet af kunder, men er dog som følge af forretningsmodellen branchemæssigt begrænset til landbrug, byerhverv og andelsboliger. En væsentlig andel på 2/3 af DLRs udlånsportefølje er koncentreret på landbrug. Geografisk er lånene spredt over hele landet, da de lånefor midlende institutter (DLRs aktionærer) tilsammen råder over et betydeligt antal filialer landet over. DLR har herudover et beskedent udlån i Grønland og på Færøerne på i alt 1,4 mia. kr. Fordelingen af DLRs udlån på geografi ultimo 2013 fremgår af tabel LTV DLR yder realkreditlån med sikkerhed i fast ejendom. Til belysning af DLRs pantmæssige placeringer, herunder om dette udgør en særlig risiko, beregner DLR løbende LTV-vær dier for de enkelte lån for alle ejendomskategorier. I tabel 3 på næste side, er vist den procentvise placering (fordeling på LTV-bånd) af DLRs udlån. Ved udgangen af 2013 var 88 pct. af udlånet til landbrugsejendomme placeret inden for 60 pct. af den af DLR senest foretagne vurderinger, herunder værdiansættelser foretaget i forbindelse med den løbende SDO-overvågning. Af den resterende portefølje, primært byerhvervsejendomme, var 80 pct. placeret inden for 60 pct. af vurderingerne uden hensyntagen til de stillede garantier. Flere af disse ejendomskategorier har endvidere en lånegrænse på 80 pct. af ejendommens vurdering, hvorfor andelen placeret under 60 pct. naturligt er lavere. Med henblik på at sikre, at der i DLRs kapitalcenter B løbende er stillet tilstrækkelig ekstra sikkerhed (opfyldningssikkerhed) som forudsat i SDO-lovgivningen, foretages der som minimum årligt for erhvervsejendomme og hvert tredje år for ejendomme til boligformål en værdiansættelse af ejendommene. Denne værdiansættelse kan være en værdiansættelse uden fysisk besigtigelse (markedsvurdering), men i det omfang, der er foretaget en egentlig besigtigelsesvurdering, anvendes denne. Den løbende overvågning af LTV-værdier bygger bl.a. på disse aktuelle markedsvurderinger og er en fast bestanddel af DLRs ledelses rap por tering. 11

12 Tabel 3. Procentvis fordeling af DLRs udlån i LTV-bånd, ultimo 2013 LTV-bånd (pct) Ejendomskategori Over 80 I alt LANDBRUG: andel af udlån Kvægbrug 70,4 11,5 8,8 4,9 4,5 100 Svinebrug 74,3 11,4 7,8 4,0 2,5 100 Planteavl 82,4 9,3 5,1 2,2 1,0 100 Landbrug I øvrigt 83,9 8,4 4,3 1,8 1,6 100 Deltidslandbrug 86,0 7,9 3,7 1,5 0,9 100 ERHVERV: Kontor/Forretning 73,5 11,7 8,2 3,4 3,2 100 Boligudlejningsejendomme 61,9 11,7 10,8 8,7 6,9 100 Andelsboliger 58,6 9,7 9,3 8,8 13,5 100 Andre ejendomme 71,3 11,5 8,8 4,8 3,7 100 I alt 74,0 10,8 7,6 4,2 3,5 100 Note: Grundlag for værdiansættelse af ejendommene er seneste fysiske vurdering eller godkendte markedsværdi. For landbrugsejendomme er endvidere fremindekseret til en aktuel værdi (4. kvartal 2013). Kilde: DLRs interne opgørelser 2.6 Kreditrisiko og udvandingsrisiko DLR følger regnskabsbekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonds mæglerselskaber. Der henvises derfor til angå ende de regnskabsmæssige definitioner af mislig holdte og værdiforringede fordringer samt beskrivelse af metoder til fastsættelse af værdireguleringer og nedskrivninger. Den samlede værdi af de uvægtede eksponeringer udgør ,7 mio. kr. pr. 31. december I tabel 4 på næste side, vises DLR Kredits eksponeringers gennemsnitlige værdi opdelt på forskellige typer af eksponeringskategorier. Gennemsnittet beregnes på baggrund af eksponeringerne i 4. kvartal 2012 og I tabel 5 og 6 angives oplysninger omkring branchefordeling af kreditkategorier (før vægtning og før fradrag for sikkerheder, som giver nedvægtning). Eksponeringer mod centralregeringer, regionale/lokale myndigheder samt institutter fremkommer via deres eksponering som garantistiller, ikke via deres direkte eksponering. Dette er årsagen til, at de tre grupper ikke nødvendigvis fremkommer i deres naturlige branche. 2 Kilde: CS

13 Tabel 4. DLRs eksponeringers gennemsnitlige værdi på forskellige kategorier, 2013 Kontantværdi af obligationsrestgæld (i kr.) Gns. beløb for 2013 Eksponeringer mod centralregering Eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder Eksponeringer mod institutter Eksponeringer sikret med pant i fast ejendom Eksponeringer med restance I ALT Note: Alle DLRs lån er sikret ved pant i fast ejendom. Grundet afrunding kan der forekomme afvigelser. Kilde: DLRs interne opgørelser Tabel 5. DLRs eksponering fordelt på kategori og brancher, 31. december 2013 Erhverv Privat Kontantværdi af obligations - restgæld (1.000 kr.) Fast ejendom Handel Industri, råstof og byggeanlæg Landbrug og skovbrug Restaurant og hotel Øvrige erhverv Subtotal Privat (ejerbolig) Subtotal I alt Mod centralregeringer Mod regionale og lokale myndigheder Mod institutter Sikret med pant i fast ejendom Med restance I ALT Note: Tallene i ovenstående tabel kan ikke umiddelbart udledes af DLRs årsrapport. Grundet afrunding kan der forekomme afvigelser. Alle DLRs lån er sikret ved pant i fast ejendom. Eksponeringer i restance omfatter restance over 90 dage. Kilde: DLRs interne opgørelser Tabel 6. DLRs eksponeringer fordelt på kategorier og restløbetid, 31. december 2013 Kontantværdi af obligationsrestgæld (i 1000 kr.) 0-3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år Over 5 år I alt Mod centralregeringer Mod regionale og lokale myndigheder Mod institutter Sikret med pant i fast ejendom Med restance I alt Note: Tallene kan ikke umiddelbart udledes af DLRs årsrapport. Grundet afrunding kan der forekomme afvigelser. Alle DLRs lån er sikret ved pant i fast ejendom. Eksponeringer i restance omfatter restance på over 90 dage. Kilde: DLRs interne opgørelser 13

14 Tabel 7 giver et overblik over DLRs værdiforringede fordringer og nedskrivninger i Tabel 7. DLRs værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på ejendomskategori, 2013 Ejendomskategori, mio. kr. Lån, hvorpå der er restance men ikke nedskrivning. Obligationsrestgæld. Ultimo året**. Lån, hvorpå der er foretaget individuel nedskrivning. Obligationsrestgæld. Ultimo året. Individuelle nedskrivninger. Ultimo året Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i Landbrug, herunder ejerbolig mv.* 3.216, ,2 286,8-0,2 Udlejningsejendomme herunder andelsboliger 783,0 302,7 23,3 9,5 Kontor og forretningsejendomme 1.523,6 250,4 32,2 27,4 Øvrige 209,0 0,0 0,0 0,0 I alt 5.732, ,3 342,3 36,7 Note: * Omfatter også boliglandbrug ** Opgørelsen indbefatter ligeledes lån, hvorpå der er restance på terminen december 2013 opgjort efter sidste rettidige betalingsdato Bemærk: Tallene kan ikke umiddelbart udledes af DLRs årsrapport Kilde: DLRs interne opgørelser 2.7 Restancer, nedskrivninger og tab DLR har fra 2012 til 2013 noteret en nedgang i antallet af låntagere, som ikke kan overholde deres forpligtigelser over for DLR, jf. figur 6. Under ét er restanceprocenten, målt som restancer i procent af terminsbetalingerne opgjort 3½ måned efter sidste rettidige betalingsdato, faldet fra 1,73 medio januar 2013 til 1,03 medio januar Alle ejendomskategorier bortset fra andelsboliger og ejerboliger har udvist faldende restanceprocenter gennem For andelsboliger har restanceprocenten udvist en mindre stigning fra 0,09 medio januar 2013 til 0,39 medio januar 2014, mens den for ejerboliger inkl. boliglandbrug i samme periode er steget fra 1,12 til 1,30. Restanceprocenten for låntagere med private udlejningsejendomme er faldet til 0,86 pct. medio januar 2014 fra 1,59 medio januar Hermed er restancerne for denne kategori, der udviste en markant stigning under finanskrisen som følge af nogle få, enkeltstående sager, faldet tilbage til niveauet før oktober Restanceprocenten for landbrugsejendomme er faldet fra 1,85 medio januar 2013 til 1,02 pct. medio januar 2014, hvilket er det laveste niveau siden april Restanceprocenter for kontor og forretningsejendomme har ligeledes været aftagende fra 1,61 medio januar 2013 til 1,18 pct. medio januar De beskrevne restanceudviklinger skyldes bl.a. de gunstigere økonomiske vilkår, herunder ikke mindst det meget lave renteniveau, der har karakteriseret 2012 og Fælles for alle ejendomskategorier er, at deres restanceprocenter før medio april 2009 lå på et historisk lavt niveau. Som tidligere nævnt foretager DLR en løbende overvågning af låneporteføljen for at identificere lån med eventuel værdiforringelse. Der foretages endvidere en individuel vurdering af en række større engagementer og visse engagementer, hvor der er tegn på økonomiske vanskeligheder og lign. Vurderes der at foreligge indikation for, at DLRs lån er værdiforringede (OIV), foretages en nedskrivning på engagementet svarende til det tab, som DLR vurderes at blive påført. 14

15 Figur 6. Udvikling i DLRs restanceprocenter på diverse ejendomme 3½ måned efter terminsafslutning (Pct.) Jan. 08 Jan. 09 Jan. 10 Jan. 11 Jan. 12 Jan. 13 Jan. 14 Landbrug Privat udlejning inkl. andelsbolig Kontor og forretning i alt Note: Alle restancer er opgjort medio den pågældende måned Kilde: DLRs interne opgørelser Figur 7 viser udviklingen i DLRs ned skrivninger fra DLRs nedskrivninger har indtil 3. kvartal 2008 alene relateret sig til landbrugsudlånet, men siden da er der også foretaget mindre nedskriv ninger vedr. udlån til øvrige ejendomskategorier. De samlede individuelle nedskrivninger udgør 342,3 mio. kr. ulti mo Hertil skal lægges gruppevise nedskrivninger på 39,3 mio. kr. svarende til samlede ned skriv ninger ultimo 2013 på 381,6 mio. kr. 3 I forhold til DLRs samlede udlån på knap 134 mia. kr. udgør den akkumulerede nedskriv nings procent 0,28 pct. 3 Jf. DLRs årsrapport

16 Figur 7. Udvikling i DLRs nedskrivninger fordelt på ejendomskategorier (Mio kr.) Jan. 08 Jan. 09 Jan. 10 Jan. 11 Jan. 12 Jan. 13 Jan. 14 Landbrug inkl. ejerbolig Privat boligudlejning og andelsbolig Kontor og forretning Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt Kilde: DLRs interne opgørelser Figur 8 viser udviklingen i konstaterede tab ultimo kvartalet. Fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2012 var der en jævn stigning i de samlede konstaterede tab, men efterfølgende har tabene på udlånsporteføljen været faldende på nær i 4. kvartal 2013, hvor tabene var på niveau med 4. kvartal Som det fremgår af figur 8 har udviklingen i konstaterede tab et svingende forløb. Årsagen til de svingende tabstal er, at DLR i størstedelen af tilfældene realiserer tab på et begrænset antal sager. Alt afhængig af, hvornår en given tvangsauktion gennemføres, og DLR registrerer det konstaterede tab, påvirkes kvartalets samlede tabsbeløb. For 2013 er konstaterede tab på fordringer, inklusive reguleringer fra tidligere år, opgjort til 76,6 mio. kr. mod 92,1 mio. kr. i Fig. 8: Udvikling i DLRs konstaterede tab opgjort ultimo kvartalet (Mio kr.) Fig. 9: Udvikling i DLRs overtagne ejendomme opgjort ultimo kvartalet (Antal) Landbrug Kontor og forretning Ejerbolig inkl. boliglandbrug Industri og håndværk Privat boligudlejning og andelsboliger Landbrug inkl. ejerbolig Kontor og forretning Privat boligudlejning og andelsboliger Kilde: DLRs interne opgørelser Kilde: DLRs interne opgørelser 16

17 Som følge af den finansielle krise og låntagernes betalingsudfordringer samt vanskeligere økonomiske vilkår oplevede DLR fra 2010 til 2012 en forøgelse i antallet af overtagne ejendomme. I 2013 faldt antallet af overtagne ejendomme til 97 mod 131 ejendomme i DLRs beholdning af over tagne ejendomme udgjorde 35 ultimo 2013 mod 58 ultimo 2012, jf. figur 9. Beholdningen bestod af boliglandbrug, deltidsbrug og mindre udlejningsejendomme/kontor- og forretningsejendomme, mens DLR ikke ejede nogle egentlige produktionslandbrug. Fig. 10: Udvikling i antallet af tvangsauktioner (Antal) Kilde: DLRs årsrapport Antallet af gennemførte tvangsauktioner over ejendomme, hvori DLR har pant, er ligeledes faldet, fra 212 i 2012 til 195 i 2013, jf. figur 10. I tabel 8 nedenfor vises bevægelserne på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og diverse nedskrivninger. Tabel 8. Udvikling i DLRs værdiforringede fordringer Poster i mio. kr INDIVIDUELLE NEDSKRIVNINGER: På udlån og garantier primo 287,8 262,4 Nedskrivninger i perioden 190,2 153,1 Tilbageførte nedskrivninger -135,7-127,7 Individuelle nedskrivninger ultimo 342,3 287,8 GRUPPEVISE NEDSKRIVNINGER: På udlån og garantier primo 57,1 87,5 Nedskrivninger i perioden 6,8 2,8 Tilbageførte nedskrivninger -24,6-33,2 Gruppevise nedskrivninger ultimo 39,3 57,1 Nedskrivninger ultimo i alt 381,6 344,9 DAGSVÆRDI PÅ ENGAGEMENTER, HVOR DER ER FORETAGET NEDSKRIVNINGER: - Før nedskrivninger 3.197, ,9 - Efter nedskrivninger 2.855, ,1 DRIFTPÅVIRKNING: Tab i perioden -79,2-94,0 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 2,6 1,9 Nedskrivninger i perioden -197,0-155,9 Tilbageførte nedskrivninger 160,3 160,9 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavende mv. -113,3-87,1 Kilde: DLRs årsrapport

18 3. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af be - væg elser på de finansielle markeder, det vil sige rente-, aktiekurs- og valutakursrisiko Da DLR følger det specifikke balanceprincip, vil markedsrisikoen afledt af fundingen i RO er og SDO er afspejle pantedebitorernes lånevilkår. Den markedsrisiko DLR påtager sig, skal ses i lyset af DLRs forretningsmodel og opstår alene som konsekvens af et naturligt placeringsbehov for DLRs basiskapital, optagene seniorgæld, løbende overskud/ resultat samt forudbetalte midler. DLRs fondsbeholdning udgjorde 22 mia. kr. ultimo 2013, når der ses bort fra obligationer med udløb primo januar Lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risiko styring fastlægger de over ordnede regler på dette område. DLR har ydermere fastsat politik for placering i fonds samt konkrete rammer for hver risikotypes omfang og volatilitet. Udgangspunktet er, at DLRs samlede markedsrisiko skal være lav, hvilket indebærer: 1. at renterisikoen opgjort efter reglerne i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring samlet set skal ligge i intervallet 0-3 pct. af basiskapitalen. Renterisikoen på DLRs fondsbeholdning skal ligge i intervallet 0-3 pct. af basiskapitalen, og fondsbeholdningen skal fortrinsvis bestå af obligationer med restløbetider op til 5 år. Renterisikoen på de udstedte gælds-instrumenter skal ligge i intervallet -3-0 pct. af basiskapitalen; 2. at valutakursrisikoen på DLRs aktiver, passiver og ikke-balanceførte poster maksimalt må udgøre 0,1 pct. af basiskapitalen opgjort ved valutakursindikator 2, jf. reglerne i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring; 3. at DLR ikke påtager sig markedsrisici i aktier, med mindre der er tale om politiske/strategiske positioner, der anses for enten nødvendige for DLRs drift (f.eks. aktier i sektorejede virksomheder) eller af ubetydelig størrelse; og 4. at andre prisrisici bør undgås eller holdes på et meget lavt niveau. DLR ønsker således ikke at indgå positioner i fremmed valuta ud over EUR, eller i aktier, råvarer og optioner. De besluttede risikoniveauer er præciseret i bestyrelsens retningslinjer til direktionen og videregivne beføjelser. Der sikres et velovervejet og afbalanceret forhold mellem risiko og afkast. DLR anvender efter en konkret vurdering finansielle instrumenter til afdækning og styring af markedsrisikoen. Klare, afgrænsede rammer sikrer, at DLRs markedsrisiko forbliver på et relativt begrænset niveau. DLRs risikorapportering vedrørende fondsbeholdningen foregår løbende, så ledelsen kan følge med i den aktuelle risikoudvikling og på baggrund af denne tage stilling til eventuelle tiltag. Finansafdelingen udarbejder således en 14-dages rapport og en kvartalsrapport (fondsrapport). 14-dages rapporten tilgår direktionen og drøftes på fondsmøder, der afholdes hver 14. dag, mens fondsrapporten tilgår direktionen og bestyrelsen. Begge rapporter indeholder oplysninger om fondsbeholdningens sammensætning, kurs regulering, renteperiodisering og renterisiko. 3.1 Renterisiko Renterisikoen er defineret som størrelsen af tabet som følge af en positiv eller negativ enprocentpoints paral lel forskydning i rentestrukturen, det vil sige kursreguleringen ved æn dring i markeds renten på ét procentpoint. DLRs finansielle risici er i praksis kun knyttet til ren terisikoen på fonds beholdningen samt renterisikoen på de udstedte gældsinstrumenter, der (typisk) vil have negativt fortegn i forhold til renterisikoen på fondsbeholdningen. 18

19 Ifølge lovgivningen må renterisikoen ikke overstige 8 pct. af basiska pitalen, hvor op til halvdelen af renterisikoen i euro kan modregnes i ren terisikoen i danske kroner. Med DLRs basiskapital ultimo 2013 på 13,1 mia. kr. svarer dette til en maksimal tilladt renterisiko på 1.044,8 mio. kr. DLRs bestyrelse har dog som nævnt fastlagt en mere restriktiv ramme på p.t. 0-3 pct. af basiskapitalen svarende til mio. kr. Fig. 11: Udvikling i DLRs relative renterisiko (Pct.) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Kilde: DLRs årsrapport Ved udgangen af 2013 androg DLRs relative rente risiko på fondsbeholdningen 1,59 pct., jf. figur 11. Dette svarer til en kursregulering af fondsbeholdningen på 207,2 mio. kr. ved en ændring i markedsrenten på ét pct. point. Som det fremgår af figuren, steg DLRs relative renterisiko frem mod , men er efterfølgende reduceret igen og har de seneste år været stabil på et forholdsvis lavt niveau, for i 2013 at blive yderligere reduceret. Som nævnt er renterisikoen på de udstedte gældsinstrumenter med modsat fortegn. De udstedte gældsinstrumenter varierer i struktur og valuta, men repræsenterer alle en låneoptagelse, der ligger uden for det specifikke balanceprincip i forbindelse med långivningen. Renterisikoen på disse gældsinstrumenter kan opgøres til -35,3 mio. kr. svarende til -0,27 pct. af basiskapitalen. Renterisikoen på de udstedte gældsinstrumenter reducerer dermed DLRs samlede renterisiko til 1,32 pct. af basiskapitalen svarende til 171,9 mio. kr. DLR besidder en stor beholdning af obligationer. Beholdningen består overvejende af obligationer udstedt af DLR og derudover kun af obligationer ud stedt af andre dan ske realkreditinstitutter eller den danske stat. DLR forventer gennem 2014 gradvis at øge andelen af obligationer udstedt af andre danske realkreditinstitutter som følge af de kommende likviditetskrav. Af be holdningen ulti mo 2013 er 86 pct. placeret i obligationer med årlige rentetilpasninger eller med endnu kor tere intervaller (cibor/euribor) for rentefastsættelsen. DLRs beholdning af obligationer er således placeret i den korte ende af markedet, og renterisikoen er dermed stærkt begrænset. Yder ligere skal det bemærkes, at DLR opfylder lovgiv ningens krav om, at mindst 60 pct. af kapitalkravet til DLRs basiskapital er anbragt i børsnoterede obligationer. DLR anvender efter en konkret vurdering afledte finansielle instrumenter i styringen af rente risikoen. Den faste kuponrente på DLRs hybride kernekapital optaget i 2005 (100 mio. EUR) er via en renteswap ændret til 3 måneders variabel rente (euribor3). Provenuet fra låneoptagelsen er placeret i euribor3-obligationer. Provenuet fra den resterende del af det statslige hybride kapitalindskud (1,0 mia. DKK) er placeret i obligationer med relativt kort løbetid. Provenuet fra DLRs tre udstedelser af Senior Secured Bonds på i alt 6,0 mia. kr. er ligeledes placeret i obligationer med relativt kort løbetid. SSB-udstedelserne løber frem til mellem oktober 2015 og oktober Valutakursrisiko Valutakursrisikoen udtrykker risikoen for tab som følge af ændringer i valutakursen. DLR har reelt ingen valutakursrisiko, idet lån udbetalt i fremmed valuta, alene EUR, altid fundes i den pågældende valuta, ligesom alene en beskeden del af DLRs fondsbeholdning er placeret i EUR-obligationer. 19

20 Opgjort efter Finanstilsynets valutaindikator 2 var DLRs valutakursrisiko 0,4 mio. kr. ved udgangen af 2013 svarende til 0,003 pct. af basiskapitalen. Valutakursrisikoen opgjort efter Finanstilsynets valutaindikator 2 må ifølge lovgivningen højst ud gø re 0,1 pct. af basiskapitalen. 3.3 Aktiekursrisiko DLR placerer generelt ikke midler i aktier bortset fra sektoraktier vedrørende den finansielle infrastruktur. DLR har sammen med penge- og andre realkredit insti tutter erhvervet aktier i to sektorselskaber samt i LFB (Landbrugets FinansieringsBank). Disse sektorselskaber har til formål at understøtte ejer nes forretning inden for realkredit, betalingsformidling, IT m.v. DLR påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et real kredit institut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. Ved udgangen af 2013 bestod DLRs aktiebeholdning således kun af poster i VP Securities A/S, e-nettet A/S samt LBF A/S. Samlet udgjorde værdien af den pågældende aktiebeholdning i alt 71,5 mio. kr. ved udgangen af Ifølge DLRs regnskabspraksis bliver aktier, der handles på aktive markeder, målt til dagsværdi. Dags værdien opgøres til lukkekursen på balancedagen. Unoterede aktier optages ligeledes til dagsværdi. Såfremt dagsværdien ikke kan måles pålideligt, måles disse dog til kostpris eventuelt med fradrag af nedskrivninger. Om DLRs eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen kan oplyses følgende: Tabel 9. DLRs aktieeksponering, 2013 Type, kr. Eksponering pr Driftspåvirkning i Ejendomsrisiko DLRs portefølje af grunde, bygninger og domicilejendomme (ekskl. midlertidigt overtagne ejendomme) er i forhold til DLRs egenkapital og balance af beskeden størrelse. DLR ønsker ikke at påtage sig væsentlige ejendomsrisici. Værdien af ejen domme, der alene omfatter DLRs domicilejendom i København, udgjorde 76 mio. kr. ultimo 2013, svarende til 0,8 pct. af egenkapitalen Modpartsrisiko og finansielle instrumenter For at kontrollere og reducere DLRs tabsrisiko på grund af modparters misligholdelse af deres betalings for pligtelser over for DLR fastlægges interne lines for finansielle modpar ter. Det skal bemærkes, at DLRs tabsrisiko på finansielle modparter er begrænset, da modparts risikoen i det væsentligste udgøres af garantistillelse fra pengeinstituter for låntagere, hvor garan tistil lelsen er subsidiær i forhold til låntagers personlige gældsforpligtelser og panteretten i ejen dommen. Der udarbejdes løbende engagementsopgørelser for de enkelte pengeinstitutter med henblik på en vurdering af DLRs modpartsrisiko vedrørende finansielle modparter, ligesom der for hver finansiel modpart er fastsat en line for det vægtede engagement i over ens stemmelse med bestyrelsens retningslinjer. DLRs samlede modpartsrisiko opgøres efter markedsværdimetoden og er opgjort til 67,8 mio. kr. pr. 31. december Beløbet repræsenterer den positive markedsværdi på 2 renteswaps, som er indgået i forbindelse med DLRs optagelse af 100 mio. euro i hybrid kernekapital i Desuden indgår den positive markedsværdi på finansielle instrumenter, når DLR på rentetilpasningsauktioner sælger obligationer med lang valør. SEKTORAKTIER 71,5 0 Andre aktier og kapitalandele 0 0 I alt 71,5 0 Kilde: DLRs årsrapport Note 17 4 Kilde: DLRs årsrapport 2013, note 18 5 Kilde: DLRs årsrapport 2013, note 20 20

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RISIKO- OG KAPITALSTYRING FEBRUAR 2015 ISI

RISIKO- OG KAPITALSTYRING FEBRUAR 2015 ISI er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk RISIKO- OG KAPITALSTYRING FEBRUAR 2015 ISI 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Risikorapport 2011. Risikooplysninger ultimo 2011 for DLR Kredit A/S

Risikorapport 2011. Risikooplysninger ultimo 2011 for DLR Kredit A/S Risikorapport 2011 Risikooplysninger ultimo 2011 for DLR Kredit A/S 1 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 2. Anvendelsesområde... 15 3. Basiskapital... 15 4. Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

RISIKORAPPORT UDARBEJDET I MEDFØR AF BILAG 20 I BEKENDTGØRELSE OM KAPITALDÆKNING (VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGSFORPLIGTELSER) I

RISIKORAPPORT UDARBEJDET I MEDFØR AF BILAG 20 I BEKENDTGØRELSE OM KAPITALDÆKNING (VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGSFORPLIGTELSER) I RISIKORAPPORT UDARBEJDET I MEDFØR AF BILAG 20 I BEKENDTGØRELSE OM KAPITALDÆKNING (VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGSFORPLIGTELSER) I RISIKOOPLYSNINGER ULTIMO 2012 FOR DLR KREDIT A/S (herefter DLR ) FEBRUAR 2013

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014. Den 23. oktober 2014 Til NASDAQ OMX København A/S ------------------------------------------------ Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014. Vedlagt følger

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Mangfoldighed i DLRs bestyrelse DLRs bestyrelse vedtog i august 2014 en politik for mangfoldighed for bestyrelsen i DLR Kredit A/S.

Mangfoldighed i DLRs bestyrelse DLRs bestyrelse vedtog i august 2014 en politik for mangfoldighed for bestyrelsen i DLR Kredit A/S. 4. marts 2015. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel virksomhed (Lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015) skal DLR Kredit

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Årsrapport 2009. er realkredit. 9. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2009. er realkredit. 9. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2009 9. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2010 10. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere