Værdiansættelse af Djurslands Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af Djurslands Bank"

Transkript

1 HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences Foråret2012

2 Indholdsfortegnelse 1.Abstract Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Virksomhedsbeskrivelse Strategiskanalyse Eksternanalyse PESTanalyse PortersFiveForces Internanalyse Kernekompetencer Ressourcerogkapabiliteter Delkonklusion Regnskabsanalyse RegnskabspraksisogRevisionspåtegninger Reformuleringafregnskabet Rentabilitetsanalyse Vækstanalyse Delkonklusion Værdiansættelsesmodeller BeskrivelseafVærdiansættelsesmodeller DiskussionafværdiansættelsesmodelleriforbindelsemedPengeinstitutter Budgettering Budgetteringsperiode Budgetteretbalance Aktiver Passiver Budgetteretresultatopgørelse Terminalperioden Cashflowtilegenkapitalen Diskonteringsfaktoren Ejernesafkastkrav Værdiansættelse Konklusion Litteraturliste Bilag...58 Bilag Bilag Bilag

3 1.Abstract ThepurposeofthisthesisistovaluateDjurslandsBank.Valuationofbanksisinmanyways verydifferentfromvaluationofanormalproductioncompany.becauseofthesedifferencesit isrecommendedtouseslightlydifferentapproaches.thesedifferencesmainlyshowsinthe decisionofvaluationmodel.themostcommonmodelforvaluationisthedcf model.this modelisnotsuitedforvaluationofbanks.thedcfmodelusesthewaccasadiscountfactor, andthewaccisverydifficulttoestimateasanexternalanalysts.insteadtheso calledecfmodelismoreappropriateforvaluationofbanks.asdiscountfactor,theecf modelusesthe leveredcostofequity,whichismoreaccessiblewhenlookingatabankfromtheoutsidein. Banksareconsideredamongthemostcomplexbusinesstovalue.Asanyothercompanyat thestock exchangethereispublishedaccountsthatcangiveanoverviewofthebanks achievements.butevenmorethannormalproductioncompanies,thevaluedependson decisionsforthedifferentaccounts.furthermoreexternalanalystsdonotknowhowmuch valuewillbelostfromcreditloses.thesearejustsomeofthereasonswhybankvaluationis largelybasedonmoreorlessroughestimates. Thefinancialandstrategicanalysisalsodiffersfromtheonemadewhenvaluationother companies.whenvaluatingbanksitisveryimportanttofocusonthemacroeconomic forecasts.thereasonforthisisthatbanksarehigh leveredwhichmakesthemvery dependentonchanceintheeconomicfactors. 2.Indledning Denfinansiellekriseharhaftomfattendefølger,fordeflestebrancher,menhvismanskal udvælgeetområde,somharværetsærligthårdtramt,mådetværedenfinansiellesektor.den finansiellesektorharoplevetstoretab,ogmangebankerharværetnødsagettilatdreje nøglenom,somfølgeafdestoresolvensproblemerdenfinansiellekriseharmedført.det mesteomtalteeksempel,roskildebank,ereteksempelpåkrisenspåvirkning.roskildebank tabtestortpånedskrivninger,efterkrisenramtedanmark.isæroplevededestoretabpådet danskeejendomsmark.somfølgeendtebankenmedensolvensprocent,somlangtfralevede optildenlovpligtige,ognationalbankenmåtteovertagebanken.ensådanovertagelse,er historisksetmegetsjældenogsidstseti1928,hvilkesigernogetomhvoromfattende 2

4 indflydelsekrisenharhaft.roskildebankerimidlertidikkeetsærsyn.mangedanskebanker haroplevetstoresolvensproblemersiden,ogflereharmåtteterklæreskonkurs.isærde mindreogmellemstorebanker,harværetpåvirketafinvestorflugtefterkrisensudbrud,og netopderforerdetspændendeatsepåenmindrebank,ogsehvordandenklarersigefter krisenogdeøkonomiskeoglovmæssigefølgerdenneharhaft. 2.1.Problemformulering Måletfordenneafhandling,eratforetageenvelbegrundetværdiansættelseafDjurslands Bank,påbaggrundafenanalyse,afdefaktorer,sompåvirkerbankensværdi. Ovenståendeproblemstilling,kanomformulerestilfølgendehovedspørgsmål: VedgennemgangafdestrategiskeogregnskabsmæssigeforholdsompåvirkerDjurslandsBank, hvadbørbankensåværdiansættestil? Foratkunneopnåenpræcisogvelbegrundetbesvarelseafhovedspørgsmålet,søges nedenståendedelspørgsmålbesvaret.nogleafspørgsmålenevilmundeudiredegørende afsnit,noglevilendeudidiskussionogandrevilværeanalyserende: HvordanbeskrivesDjurslandsBank,oghvordandriverbankenforretning? HvilkeeksternestrategiskeforholdharindflydelsepåværdienafDjurslandsBank? HvilkeinternestrategiskeforholdharindflydelsepåværdienafDjurslandsBank? HvilkenøgletalsmæssigforholdharindflydelsepåværdienafDjurslandsBank? HvordanervækstprognosenforDjurslandsBank,oghvordanspillerdenindpåværdien afbanken? Hvilkeværdiansættelsesmodellerkanmanbrugetilatværdiansættepengeinstitutter? Hvilkenværdiansættelsesmodelbørbenyttestilværdiansættelseafpengeinstitutter? Hvordanbørmanbudgetterepengeinstitutteroghvorlangbørbudgetteringsperioden forpengeinstituttervære? 3

5 2.2.Afgrænsning Normalfortagesenværdiansættelsepåbaggrundafenanalyseafde5forrigeår.Idenne afhandling,vilanalyseperiodenkunstrækkesigover4år.detteskyldesattidenførogefter udbruddetfordenfinansiellekrise,ersværeatsammenlignegrundetdeøkonomiskeog lovgivningsmæssigeændringer,somharramtpengeinstitutternehårdt. Ibeskrivelsenafværdiansættelsesmodeller,vilderikkeblivegåetidybdenmeddeforskellige modeller,dadetfindesmestrelevantatbeskrivedenmodel,somdiskussionenfindermest anvendeligtilatværdiansættebanker. Analysenafdeeksterneforhold,vilfokuserepådetdanskemarked,daDjurslandsBank,kun driverbankvirksomhedpådanskjord.detskaldognævnesatenstordelafdenlovgivning, somfinansielleinstituttererunderlagt,fastsættesieu. Someksternanalytiker,harmansjældentadgangtilinterneinformationerivirksomheden, hvorfordenneafhandlingudelukkendevilberopåoffentligtilgængeligempiri.herunderkan nævnesstatistikindhentetfradanmarksstatistikbank,nationalbankenogårsrapporterfra Metode JegharidenneafhandlingvalgtatværdiansætteDjurslandsBankvedbrugafdensåkaldte ECF model.modellenbliverkortbeskrevetteoretiskiafsnit6ogiafsnit8benyttesmodellen påmincase.afhandlingensopbygningfremgårafnedenståendeforklaring: Virksomhedsbeskrivelse Strategiskanalyse Regnskabsanalyse Valgaf værdiansættelsesmodel budgettering Værdiansættelse Placeringenafdeforskelligeområderogpilenesretning,indikererrækkefølgen. Budgetteringenvilaltsåskepåbaggrundafdenstrategiskeanalyseogregnskabsanalysen. Underpunktet valgafværdiansættelsesmodel,vilvalgetafecf modellenblivediskuteret. Endeligvilmodellenblivebrugttilatestimereværdienafcasen. Denstrategiskeanalysesplittesopieneksternoginternanalyse.Deneksterneanalyse,vil bliveforetagetpåbaggrundafenpestanalyseogportersfiveforces.deninterneanalyse gåridybdenmedbankenskernekompetencer,ressourcerogkapabiliteter. 4

6 Regnskabsanalysenbestårafenrækkerelevantenøgletal,samtenbeskrivelseafhvaddisse talsigerombankensrentabilitet. Formåletmeddenstrategiskeanalyse,eratskabeetsolidtgrundlagforbudgetteringenaf DjurslandsBank. BeskrivelsenogvalgetafECF modellen,tagerafsætirelevantteoripåområdetfor værdiansættelse. 3.Virksomhedsbeskrivelse Beskrivelsenerbaseretpåhenholdsvisårsrapportenanno2011ogbankenshjemmeside 1. DjurslandsBankopstodi1965,somensammenlægningaf3mindrebankermedoprindelse tilbagei1906.virksomhedenshovedkontorliggerplaceretigrenaa,hvorfrabankensfilialer støttesgennemenrækkespecialist ogstabsfunktioner.bankenharsidenhenudbyggetderes netaffilialer,sådepånuværendetidspunkttæller15filialerfordeltpådjurslandogiaarhus ogomegn.bankenharetstadigstigendekundegruppe,beståendeafca private kunder,ca.3.000erhvervsvirksomhederogoffentligeinstitutioner,samt1.800 foreningskunder. Bankenservicerersinekundermedalledemestalmindeligebankprodukter.Derudover tilbyderbankenogsårealkredit,investerings,pensions,forsikrings ogleasingprodukter. Bankenudbyderdisseproduktergennemsamarbejdemedenlangrække samarbejdspartnere 2. DjurslandsBankgørenstordydudafatværelokalorienteret,ogharidenforbindelseen erklæretvision,omatværeenstærkogattraktivfinansielsamarbejdspartnerforbankens kunderiøstjylland.idenforbindelseharbanken,somendelafderesstrategi,etmålomen stadigstørreudbredelseideresnaturligemarkedsområde. I2011havdeDjurslandsBanknettorenteindtægterpå mio.kr.svarendetiletfaldpå 1,8mio.kr.iforholdtil2010.Dervarligeledesetfaldiåretsresultatsvarendetil13,5mio.kr. Faldetiåretsresultatskyldesprimærtetfaldikursreguleringerne. 1 Kilde:DjurslandsBank,Årsrapport(2011) 2 Bankensvigtigstesamarbejdspartnerepådisseforretningsområderer:Totalkredit,DLR Kredit,BankInvest,PFA,Privatsikring,Letpension,SGFinansogDenNordiske Investeringsbank. 5

7 4.Strategiskanalyse Foratkunnefastlæggeetfremtidigtbudget,erdetikkenokblotatsepåvirksomhedens tidligereperformance.deterogsånødvendigtatforetageenstrategiskanalyse,hvorman sammenholdervirksomhedensinternestrategimeddeteksternemiljø,somvirksomheden agereri,samtforholdesigtildendynamikdererpåmarkedet.bankeransessomværendeen afdemestkompleksetyperafvirksomheder,nårmanskalforetageenekstern værdiansættelse.enafhovedårsagernetildette,eratbankerfinansieresafenanselig gældsandel,ogdermedbliverværdiansættelsenihøjgradafhængigafmakroøkonomiske forhold 3.Påbaggrundafdettevurderesisærdeneksterneanalyse,somværende betydningsfuldiforholdtilværdiansættelsenafdjurslandsbank. Denstrategiskeanalysevilindeholdeeneksternanalyse,somserpåderelevante omgivelsesmæssigefaktorer,djurslandsbankskalforholdesigtilnårdefører bankvirksomhed.derudovervilafsnittetindeholdeenstrategiskanalyseafbankensinterne tilstand,hvorunderdervilblivelagtvægtpåbankensressourcerogkompetencer,og hvordandissebrugestilatstyrebankenmodstørstmuligsucces. 4.1.Eksternanalyse DeneksterneanalysevilbeståafenPESTanalyseogPortersFiveForces PESTanalyse Daallevirksomheder,erunderpåvirkningafmakromiljømæssigefaktorer,erdetnødvendigt atforetageenanalyse,somsammenlignervirksomhedenmedomverdenen,foratkunne fastlæggeetretvisendebudget.grundetbankersstoregældsandel,harisær makroøkonomiskenøgletalstorbetydning,ogderforvilderblivesatekstrafokuspånetop detteområdegennemanalysen. LægaardogVest 4 argumentererforenrækkefaldgrupperiforbindelsemedudarbejdelsenaf enpestanalyse.herunderliggerdevægtpå,atmodellenerfølsomoverforhistoriskdata,da alletrendsslutterpåettidspunkt,mendetkanværesværtatforudsigehvornårdetsker.de nævnerogsåenfaldgruppeiforbindelsemedvirksomheder,derbegårsigpåmultinationale 3 Kilde:Koller,GoedhartogWessels(2010),side741 4 Kilde:LægaardogVest(2011),s

8 markeder,dadetteoftevilkræveenindividuelanalyseafhvertenkeltområde.sidstnævnte, erdogikkespecieltrelevantiforbindelsemedudarbejdelsenafenpestanalysefor DjurslandsBank,dadeprimærtoperererpåDjurslandogiÅrhus. Politiskefaktorer Politiskeforholdharstorindvirkningpåvirksomhedersindtjeningsmuligheder.Staten påvirkerblandtandetvirksomhedergennemskattepolitik,rentepolitikoglovmæssige reguleringerogrestrektioner.følgendeafsnitserpåpolitiskeforhold,somharrelevansfor finansielleinstitutter,ogdermedogsådjurslandsbank. DjurslandsBankerunderlagtlovomfinansielvirksomhed 5.Lovenhåndhævesaf Finanstilsynet.Formåletmeddennelov,eratsikreatfinansiellevirksomhederledesogdrives påforsvarligvis,tilgavnforheledenfinansiellesektor. Lovomfinansielvirksomhed,indeholderflerebestemmelser,somforsøgeratbeskytte pengeinstitutterskreditorerogkundermodtabafindlån. 128,eridenforbindelsesærligt relevant.bestemmelsentilskriver,blandtandreemner,finanstilsynetatfastsætteet solvenskravtillandetspengeinstitutter.pånuværendetidspunkt,skalbasiskapitalen minimumudgøre8%procentafderisikovægtedeposter,menfinanstilsynetkanudstedeet individueltsolvenskrav,hvisdefinderdetnødvendigt 6. I2000stemtedanskernenejtilEuroen,ogdermednejtildefordeleogulemper implementeringenafenfællesvalutavilmedføre.danmarkgikistedetindi fastkurssamarbejdet,erm2 7,somikketilladerdendanskekroneatsvingemereend±2,25 procentiforholdtileuroen.nationalbankenstyrerkursenvedatændrepårenten,hvilket fratagerdendanskenationalbankmulighedenforatændrerentenisituationer,hvor økonomienskalstimuleres.detteforholdharmedvirkettilatdendanskerente,harværetpå ethøjreniveau,enddenudbudtafdeneuropæiskecentralbank,sidendanmarkindgiki ERM2samarbejdet.DadedanskepengeinstitutterlånerpengeafNationalbanken,indebærer enhøjererenteatderesomkostningerstiger.dendanskevalutakurspolitik,hardesudenden 5 Kilde:https://www.retsinformation.dk, Lovomfinansielvirksomhed 6 Kilde:http://www.finanstilsynet.dk, Basiskapital 7 ExchangeRateMechanism2 7

9 påvirkning,atderskalafholdesflereomkostningeriforbindelsemedvekslingogrisikostyring vedvalutakursudsvingfordedanskepengeinstitutter. Denglobalefinansiellekrise,harmedførtenrækkepolitiskebestemmelser,somharhaft indflydelsepådedanskepengeinstitutter.herunderkannævnesbankpakkerne,somblandt andethargivetmidlertidigdækningafalledanskeindlånipengeinstitutter,samten kapitalindsprøjtningpå100mia.kr.,sådenfinansiellesektor,havdemulighedforatlåne pengeud.denmidlertidigedækningafalledanskeindlån,harisærhaftbetydningformindre ogkonkurstruedebanker,dadethjælperdissetilatholdepåkunderne,somellersvilhaveet stortincitament,tilatflyttetilmeresikrebanker. ItaktmedatEUfårstørreindflydelsepålovgivningenimedlemslandende,fårEUstørre indflydelsepådefinansielleinstitutioneridanmark.entendens,somerstegetiforbindelse medfinanskrisen.sometkonkreteksempel,kanindlånsgarantiennævnes.lovensikrealle EU borgeresindlånvedbankkonkurs.dogkunoptil euro 8. Økonomiskefaktorer Økonomiskeforholdharindflydelsepåhelesamfundsøkonomien,ogundertidenkan makroøkonomiskeændringerhaveradikalindvirkningpåindtjeningsmulighederneforden enkeltevirksomhed.ændringerirenteogvalutakurser,harstorindflydelsepåøkonomienog ikkemindstforfinansielleinstitutioner.isærdenpengepolitiskerente,styretaf nationalbanken,erafgørendeforpengeinstitutternesind ogudlånsrenteroverforkunderne, Ibankvirksomhederkanmansepengesomværendevirksomhedensgrundmateriale,og derforharprisenpåpenge,altsårenten,enstorbetydningforbankensomkostningerog indtjening.nedenforsesengrafoverudviklingenpåhenholdsvisdeneuropæiskecentral BanksogNationalbankensudlånsrenteforhenholdsvisDanmarkogeuroområdet. 8 Kilde:http://ec.europa.eu, DepositGaranteeSchemes 8

10 Figur1:ECBogNationalbankensudlånsrente Kilde: DanmarkogEuroen Rentespændogdeøkonomiskekonsekvenserafeuroforbeholdetien krise,udarbejdetaffinansministeriet. Gennemheleperiodenkanderobserveresetspændmellemdetorenter.Renteni euroområdet,harliggetunderrentenidanmarkgennemheleperioden.danmarks pengepolitiskerenterliggeraltsåhøjereendieuroområdet,ogdetvilderforværebilligerefor dedanskebankeratlånepenge,hvisdanmarkindførteeuroistedetforatføre fastkurspolitik.somnævnttidligereregulerenationalbankenkronekursen,iforholdtil fastkurspolitikken,vedatændrepårenten.derforharnationalbankenikkealtidfrihedtilat ændrerenteniforholdtildensamfundsøkonomiskesituation.dettekanværeetproblemi situationerhvordererøgetprespåkronekursen,danationalbankenidettetilfældekan tvingesudienrentestigningforatforsvarefastkurspolitikken.isærikrisetider,somden finansiellekrise,kandetteværeetproblem.sometkonkreteksempellodnationalbanken rentenstigeioktober2008,foratfastholdekursen,mensdeneuropæiskecentralbanksatte rentenned 9.Somdetfremgåraffigurensvingerrentenmeget.Verdenscentralbankerbruger renten,sometinstrumenttilatstimulereøkonomien,nårnødvendigt.rentenkansåledes hæves,nårøkonomiennærmersigoverophedningogsænkes,hvisøkonomienharbrugforet skub. Valutakursændringerogaktiekursændringerhardesudenindflydelsepådedanske pengeinstitutter.pengeinstitutterneforsøgerdogatstyrerisikoenforbundetmedvaluta og aktiekurser,vedatfastsætteenmaksimalandel,demåudgøreafbankenskernekapital. 9 Kilde:Finansministeriet:Danmarkogeuroen,side2 9

11 DengenerelleudviklingiBNP,harogsåstorbetydningforpengeinstitutternes indtjeningsmuligheder.isituationermedlavbnp vækst,kandetværesværtforbankerneat lånepengeud.ikrisetider,somdennærværendefinansiellekrise,skerderenopbremsningi erhvervsinvesteringerogdetprivateforbrug,hvilketharmedførtenlaverelåneefterspørgsel. Trodsdetmegetlaverenteniveau,somkrisenharmedført,erlåneefterspørgslenlavereend førdenfinansiellekrise.nedenståendefigur,viserpengeinstitutternesudlåntilikkefinansiellevirksomheder. Figur2:Udlåntilikke finansiellevirksomheder Kilde:Nationalbanken.statistikbank.dk Pengeinstitutternesud ogindlånfordeltpå indlånsformerogsektor. Detfremgåraffiguren,atdedanskepengeinstituttersudlåntilikke finansiellevirksomheder, erfaldetitaktmeddenfinansiellekrisesudvikling.denneudvikling,harselvsagtenstor betydningforpengeinstitutternesindtjeningsmuligheder.detskaldognævnesatudvikling serenanelsemerepositivud,hvismanmedtagerpengeinstitutternessamledeudlån. NedenforsesengrafoversammenhængenmellemdenårligevækstiBNPogdedanske pengeinstitutterssamledeudlåneksklusivudlåntilmfisektoren(1=20012=2002osv.). 10

12 Figur3:udviklingenivækstiudlånogvækstiBNP 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% Vækstiudlån VækstiBNP 0.00% 5.00% Kilde:http://nationalbanken.statbank.dkoghttp://www.euo.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/samt egentilvirkning. DerfremgåratderharværetensammenhængmellemdenprocentvisBNP vækstogvæksten ibankernesudlån.sammenhængenertydeligstiårenehvorbnp vækstenharværethøjest.i disseårvarderogsåenstorvækstibankernesudlån.deterinteressantatse,atselvombnpvækstenstegfra2009til2010,ervækstenibankernesudlånfortsatmedatfaldeenddatilet negativtniveaui2010og2011.dettyderaltsåpåatbankerneudlånikkekommertilatfølge udviklingenibnpideførsteår,efterdanmarkharbevægetsigudafrecession. SammenhængenmellemBNPogbankernesudlån,gørdetspændendeatsepåprognosenfor vækstenibnp.sådanenprognose,erdogforbundetmedmangefaldgrupper,ogkanvære sværatforudsigeandetendpåkortsigt.prognosenbliverikkenemmereafdennuværende økonomiskesituation,hvorudviklingenihøjgradberorpåusikkerhedogrygter.dendanske Nationalbankoffentliggjordeimarts2012,deresskønpåBNP vækstenfordekommendeår. PrognosenpegerpåenBNP vækstfor2012på1,2%og1,6%i Dermedforventesdet altsåatviikkevendertilbagetildenmegetlave,ogtiltidernegativevækst,somden finansiellekrisemedførte.enmerestabilbnp vækstvilformentligmedføreenstigningi pengeinstitutternesudlån. 10 Kilde:http://www.euroinvestor.dk, Nationalbankenserstortsetuændretvækst 10.00% 11

13 Socialefaktorer Socialeforhold,kanpåvirkefinansielleinstitutionerpåmangemåder.Tovigtigeområder undersocialefaktorer,erdemografiskeforholdogtidenstrend.dissetofaktorer,kanhave storindflydelsepåpengeinstitutioner. Dendemografiskeudvikling,harsignifikantbetydningforvirksomheder.Danmarkharien længereperiodeoplevetstigningigennemsnitsalderen,ogantalletafpersonerdererfyldt65, forventesatstigehvertenesteårfremtil2044.detforventesatvii2050haroplevetenvækst ipersonerover65på57procent envækstsomlangtoverstigerdenforventedevækstide andrealdersgrupper 11.DenneudviklingkanvisesigatfåstorbetydningforDjurslandsBank. Detkanblivesværeatfindeatfindekvalificeretarbejdskraftidenarbejdsdygtigealder. Derudover,kanenstigningideældrefåstorindflydelsepåpengeinstitutternesudlån,da ældreofteikkeharsåstorelånsomyngremennesker. Finansiellekriser,kandesudenhavesocialindflydelsepåpengeinstitutternes indtjeningsmuligheder.detteskyldesatdengenerelleholdning,kanændrestilatværemere forsigtigindstillet,iperioderhvorøkonomienerinegativellerlavvækst. Forholdsomarbejdsløshedogskilsmisser,kanforårsageatbankenskunder,fårproblemer medatservicererderesgæld.nyskiltekaneksempelvisopleveproblemermedatsælgeen boligdetidligerevartotilatbetaleafpå,isærikrisetidersomdennuværende. Teknologiskeforhold Detervigtigtforenhvervirksomhed,atdefølgermedidenteknologiskeudvikling.Hvisikke envirksomhedfølgermediudviklingenafprocesser,produkter,distributionskanalermed mere,misterdeførellersidendereskonkurrencefordeleiforholdtilkonkurrerende virksomheder. Dereridesenesteårsketenstorændringikundekontaktenipengeinstitutter.Udviklingen ergåetiretningafenlangtstørreselvbetjeningfremforpersonligkontakt.detervigtigtfor 11 Kilde:DanmarksStatistik(2011), Enhalvmillionflereældrei

14 DjurslandsBank,atfølgedenneudvikling,dakunderneefterspørgerstørreselvbetjening. Ydermerefrigiverselvbetjeningogsåarbejdskraft,somkanbrugespåandreområder. Detharogsåbetydningforbanken,atdenfølgerudviklingenafdeinterneprocessor.Sker detteikkevilbankenikkekunnefølgemeddereskonkurrenter.djurslandsbanketableredei 2009ennydistributionskanal,somvarmålrettetdekunder,somentenboedeudenfor bankensnaturligegeografiskeområde,ellervarflyttetfraområdet.distributionskanalen giverdissekunderenvirtueladgangtilbanken PortersFiveForces Nårmanskalanalysererenvirksomhedseksterneforhold,erdetvigtigtatundersøgehvor attraktivmarkedeter,samtundersøgekonkurrenceniveauet.portersfiveforcesmodellen, eretudbredtværktøjtilnetopdetteformål.modellenbruger,somnavnetantyder,5forhold tilatvurderebranchenskonkurrencesituation:potentiellenyeindtrængere,kundernes forhandlingskraft,leverandørernesforhandlingskraft,substituerendeprodukterogbranchens rivalisering. LægaardogVest 13 argumentererforenrækkefaldgrupperiforbindelsemedbrugenaf PortersFiveForces.Modellenforholdersigikkeitilstrækkeliggradtil,at konkurrencemæssigeforhold,kanændresmegethurtigt.modellenantager,atdefemforhold vægtersammebetydningforvirksomheden,hvilketsjældentholderstik.kundernes forhandlingskraft,haroftestørstbetydning,ogbørderforvægtestungereenddeandre forhold. Leverandørernesforhandlingskraft Detteforhold,kanværesværtatfastsætteforetpengeinstitut,dabankenlevererenservice ogikkeethåndgribeligtprodukt,somkræverleveranceafetgrundmateriale.mankandogse påleverandørerneafdeit systemerbankenbenyttersigaf.djurslandsbanksamarbejder medbankdata 14 omudviklingogimplementeringafnyeit systemer.derfindesflereudbyder afit systemertilbanker,mendeterenmegetomkosteligogbesværligproces,atskulle udskiftesystemerneienbank,ogmankanderforargumentererfor,atbankdata,harenstor 12 Kilde:DjurslandsBank,Årsrapport(2011). 13 Kilde:LægaardogVest(2011),side Kilde:http://www.bankdata.dk/ 13

15 forhandlingskraft.desudenerdjurslandsbankenrelativtlillebank,ogderforhardeogsåen relativtsvagforhandlingskraft.deterdogvigtigtatnævneatdjurslandsbank,sammenmed 14andrepengeinstitutter,hvilketmåformodesathaveetpositivtprægpåDjurslandsBanks forhandlingskraftiforholdtilbankdata. Kundernesforhandlingskraft Selvomdenfinansiellesektor,genereltharoplevetetknækitroværdighedenigennemden finansiellekrise,nærerdedanskepengeinstitutterstadigloyalitetfradereskunder.i2010 lavedeberlinskeresearchentestafkundernesopfattelseafegenbank 15.Testenvisteatdet kunvar6,9procentafdeadspurgte,entenvarutilfredseellermegetutilfredsmedderesegen bank.testenviserdesudenat70procentafbankkunderne,hverkenharovervejetatskifte bankfør,underellerefterkrisen.trodsdetatdeterrelativtnemt,atskiftebank,skerdet ikkesåofte.dettekanblandandetskyldesatfolk,følertryghedvedatbeholdederes nuværendebank,ogderforvægterprisogserviceikkealtidhøjestnårvalgetskaltræffes. Trodsdennetest,vurderesforbrugernesforhandlingskraftstadigatværeafmiddelbetydning dadetstorefokus,dererpåbanker,hurtigtkanmedføreetnegativtsynpåbanken.desuden erdermangeudbydere,ogdeterforholdsvisnemtatskiftebank,hvorfordetvigtigtat bankerneyderengodogstabilservice. Potentiellenyeindtrængere Ilovomfinansielvirksomhedfremgårdet,atbranchenharhøjeadgangsbarrierer.Dererhøje kravtilstartkapital,samtenlangrækkeandrereglerførmankanopnåtilladelsetilatoprette etpengeinstitut.ydermereerderiforvejenmangepengeinstitutter,ogdermedetforholdsvist mættetmarked,hvilketogsåtalerimodnyeindtrængereibranchen.etandetvigtigtforhold, eratkundersomskalfindeetnytpengeinstitut,formentligthellerevilvælgeetveletableret pengeinstitutmedetgodtrenommé.denævnteforholdgør,attruslenfranyeindtrængere ikkevurderestilatværestor. Substituerendeprodukter 15 vi elsker vores bank 14

16 Detteforholdmåsessommindrerelevantgrundetlovomfinansielvirksomhed.Iparagraf7i kapitel3,fremgårdetatvirksomhedersommodtagerindlånellerandremidlerfra offentligheden,ogyderlånforegenregning,skalhavetilladelsesompengeinstitut.forholdet gælderdogikkeforudstedelseafrealkreditobligationer 16.Derkandogargumentereforat smslånoglignendetyperlån,kansubstituerepengeinstitutternesudlån.deteroftedeunge mellem18og25år,somoptagerdisselån 17.Deungesomoptagerdisselån,kandesuden endeirkigrundetdestoreomkostninger,dererforbundetmeddennetypelån,ogderfor ikkeværeistandtilatlånepengeipengeinstitutterne,nårdebliverældre. Branchensrivalisering Somdetblevnævntiafsnittet Kundernesforhandlingskraft,erpengeinstitutterneskunder relativloyaleogvælgersjældentatflyttebank.denneimmobilitetharennegativpåvirkning påkonkurrenceniveauet,dadenikkegiverpengeinstitutterneincitamenttilkæmpefor kunderne. Dengenerellevækstienbranche,harogsåbetydningforkonkurrenceniveauet.Ibrancher hvorderermulighedforvækst,erderoftetendenstiletlaverekonkurrenceniveau.det skyldesatvirksomheder,harstørrefokuspåvækstendkonkurrence 18.Somdetfremgikaf PESTanalysen,harderefterfinanskrisensbegyndelseværetetkraftigtfaldi kapitalefterspørgslentilikke finansiellevirksomheder,ogdermedetfaldibranchens vækstmuligheder.udoverdenlaverekapitalefterspørgsel,erbankerneogsåramtaf strammerekapitalkrav,somgivermindrepladstilvækst. Antalletafrivaleribranchen,harselvsagtogsåindflydelsepåkonkurrencen.I2000varder 185pengeinstitutteriDanmark,etantaldererfaldetmarkantsidenhen,ogi2010varder Dennetendenspegeraltsåiretningafetfaldikonkurrenceniveauet. Dereraltsåbådeforhold,sompegeriretningafstørreoglaverekonkurrenceibranchen. Konkurrence ogforbrugerstyrelsenudgiverengangårligtenredegørelseafkonkurrenceni Danmark.Deharienperiodehaftfokuspåhovedsektoren Pengeinstitut og 16 Kilde:https://www.retsinformation.dk, Lovomfinansielvirksomhed 17 Kilde:http://epn.dk, Sms långiverstoreproblemer 18 Kilde:LægaardogVest(2011),side Kilde:http://www.finansraadet.dk, Pengeinstitutter,filialerogansatteital 15

17 finansvirksomhed,forsikring,dadenharhaftstørstproblemermedkonkurrencen.i nedenståendefigursesudviklingenitrehovedsektorer. Figur4:Konkurrenceniveauetfordeltpåbrancher Kilde:Konkurrence ogforbrugerstyrelsen Konkurrenceredegørelse2011 Somdetfremgår,har Pengeinstitut ogfinansvirksomhed,forsikring oplevetdenstørste forbedringiårenefra ,meneraltsåstadigdensektor,somhardetdårligsteniveau. Detkandesudenaflæses,atforbedringenikonkurrencenstoppededafinanskrisenbrødud. 4.2.Internanalyse DeninterneanalysebestårafenanalyseafDjurslandsBanksKernekompetencergennem PortersVærdikædeanalyse.Derudovervilbankensressourcerogkapabiliteterblive analyseret Kernekompetencer AfsnitliggerfokuspåDjurslandsBankskernekompetencer.Bankensværdiskabende kompetencervilbliveanalyseretgennemværdikædetankegangen,entankegangsomførste gangblevpræsenteretafmichaelporteri 20.SidenMichaelPorteri1985,udgavsitførste materialeomværdikæder,erdersketenomfattendeudviklingisamfundet.herunderen 20 Kilde:LægaardogVest(2011),side172 16

18 bevægelsefraindustrisamfundtilvidenssamfund.denneudviklingharnødvendiggjorten alternativtankegangtilværdikæden.idetteafsnitbrugesenalternativfremstillingafporters værdikædeanalysetilatanalyserepåbankensværdiskabendekompetencer. Portersværdikædeanalyse Porterskabteoprindeligtsinmodelmedniaktiviteter,somvardeltopiprimære og støtteaktiviteter.primæraktiviteterneerdeaktiviteter,somermedtilatskabeproduktet,og støtteaktiviteterneudgørvirksomhedensstruktur,menneskeligeressourcer,teknologiog indkøb 21.DaDjurslandsBankikkegårunderproduktionsvirksomheder,kanmodellenikke brugesidensoprindeligeform,ogmodificeresderfor,sådenpassertiletpengeinstitut. Underprimæraktivitetervilfølgendepunkterindgå:Rådgivningogservice,Marketingog Investering.Understøtteaktiviteterindgår:Virksomhedensinfrastruktur,Produkt og teknologiudviklingogmenneskeligeressourcer. RådgivningogService Somdetblevnævntivirksomhedsbeskrivelsen,tællerBankenskunder34.000private kunder,3.000erhvervsvirksomhederog1.800foreningskunder.indtjeningenfradisse kunderudgørklartstørstedelenafbankenssamledeindtjening.derforerserviceog rådgivningmegetvigtigt,såbankenkanholdepånuværendekunderogpåsigtudbyggederes kundegruppe.deteridenneforbindelsemegetvigtigt,atbankenskunderfølerdefårkonkret ogrigtigrådgivning.bankenslårsigoppåatydeaktivkunderådgivning,herundervildevære Danmarksbedstebanktiluopfordretatgivekunderneøkonomiskrådgivning.Ydermere levererbankenindividuelogfleksibleløsninger,vedatafdækkekundernesbehov.banken forsøgeratgivekundernemereenddeforventergennemforberedteogplanlagtemøder.for atværeistandtilatydeenkvalificeretoghelhedsorienteretrådgivning,forsøgerbankenat giveincitamenttil,atkundernesamlerderesfinansielleforretningeribanken.dettegøresved atkundersomfølgerdetteråd,opnårkontantefordelegennemderesforretningermed banken.sometsupplementtildenaktiveogindividuellerådgivning,tilbydesbankenskunder relevanteselvbetjeningsprodukter,sådekanforetagemangeafderesbankanliggenderpå nettet. 21 Kilde:LægaardogVest(2011),side174 17

19 Marketing DjurslandsBankmarkedsførersigpåatværeenkonkurrencedygtig,professionelog lokalorienteretbank.især lokalorienteret gårugen,nårmanlæserbankens ledelsesberetningoghjemmeside,hvilketogsåunderbyggesafenvisionomatværeenstærk ogattraktivfinansielsamarbejdspartnerforprivateogerhvervsvirksomhederiøstjylland.af konkretemarketingtiltag,kanbankensstøtteaflokalsamfundetnævnes.bankenstøtter eksempelvisagfideresudviklingaftalenter.bankendeltogdesudenistudiemessenpå AarhusUniversiteti2012.Etinitiativsom,ifølgebankenselv,harmedførtatungestuderende strømmertilbanken 22. Investering Bankennævnerselvdelaverekursreguleringer,somhovedårsagentilfaldetioverskuddetfør skatfra2010til2011.dermedmåkursreguleringersessomenvigtigdelafbankens værdiskabendeprocessor.underkursreguleringerindgårblandtandetobligationer,aktier, valutaogindlånipuljeordninger.iforbindelsemedrisikostyringafværdipapirer,harbanken fastsatforskelligeprocentsatser,somafgørhvormangeprocentafkernekapitalenhvert områdemåudgøre.satserneerfastsat,såbankenikkepåtagersigrisiko,somkanfåvæsentlig indflydelsepåbankensøkonomiskesituation. Virksomhedensinfrastruktur DjurslandsBankharvalgtatbenytteenfladorganisationsform,sombærerprægafettæt samarbejdemellemledelsenogmedarbejderne,ogdesudenentætkontaktmellembankens ansatteogkunderne.konkretgøresdettevedatladebankensfilialervære omdrejningspunktetforkontaktentilkunderne,ogvedatudvikleethøjtkompetenceniveau hosmedarbejderne.dermederderaldriglangtforkunderne,nårdeskalhavehurtigog kvalificeretrådgivning,hvilketerværdiskabendeforbankenskunder.tilatunderstøtte filialerne,harbankenethovedkontorplaceretigrenaa,altsåtætpåallebankensfilialer. Bankensbegrænsedegeografiskeudbredning,ermedtilatskabeenmereensrettet organisation,somletterekanrammelokaleværdier,ogdermedskabeværdifor lokalsamfundet,ogdermedforbankenselv.bankensbegrænsedestørrelse,erdesudenen 22 Kilde:http://alm.djurslandsbank.dk, Nyheder fra banken 18

20 fordel,iforholdtildenfladeorganisation,somgiverkundernenærekontakter,ogsomeri standtilattageselvstændigebeslutninger,ogdermedgiveindividuelogkvalificeret rådgivning.foratkunneudviklebankenienretning,somunderstøtterkundernesønsker, foretagerbankenløbendeundersøgelserblandtkunderne,sådersåhvidtmuligt,er overensstemmelsemellemforretningsgrundlagetogkundernesønsker. Foratværeistandtilatsikreatbankensforretningsstrategiogpolitikker,harbanken udarbejdetetsætreglerforhvormegetindflydelsedeenkelteaktionærerkanopnå. DjurslandsBankharfokuspåatudviklingenogforholdetmellembalancenogvækst,sker indenforetniveau,somkanforsvaresoverforinteressenterne.dermedoverholderbanken ogsåfinanstilsynetsgrænseværdier.foratkunneføresikkerbankforretning,harde eksempelvisvalgtikkeblotatfølgesolvenskravetpå8%menselvudregneetniveau,som passertilbanken.dervedskabesderstørresikkerhedforbankenskunder,oghermed bidragerbankensrisikostyringtilværdiskabelseforkunderne. Produkt ogteknologiudvikling Eftersompengeinstituttererservicevirksomheder,handlerenstordelafproduktudviklingen omatdygtiggøreoguddannemedarbejdere.bankenharensystematisktilgangtiludviklingaf medarbejdereskompetencer,såatdekanydegodrådgivningforkunderne.bankenforetager desudenmarkedsundersøgelserogundersøgelserblandteksisterendekunder,foratkunne udvikleproduktsortimentet.pådennebaggrundudviklesrådgivningsformerogkundernes personligeogit baseredeadgangtilbanken. DjurslandsBankbenytterit løsningerfrabankdata.bankdataerejetaf15danske pengeinstitutter,somdermedopleverstordriftsfordeleiudviklingenafit produkter.dermed hardjurslandsbankenfordelpådetteområdeiforholdtilpengeinstitutter,somikkeindgåri etlignendesamarbejde. Menneskeligeressourcer Detervigtigtforetpengeinstitut,atdeeristandtilatudvidedereskundenetsamtholdepå eksisterendekunder.dadendirektekundekontaktprimærtforegårudeideenkeltefilialer, erdetderforvigtigtatmedarbejderneerkompetenteogkanleveregodrådgivning.som nævnt,ertilgangenidjurslandsbank,atmedarbejderneheletidenskalværeopdateret, kvalificeretogistandtilattageselvstændigebeslutninger.foratmotiveremedarbejdernetil 19

21 atydeenekstraindsats,harbankenindførtenrækketiltag.herundergennemførersder årligesamtalerfordenenkeltemedarbejder,somforsøgeratafdækkedeindividuellebehov forfagligogpersonligudvikling,ogderigennemfåmestmuligtudafdemenneskelige ressourcer.ydermereforsøgerbankenatskabegodearbejdsvilkårmedtrivsel,resultaterog tryghed.bankenbenyttersigogsåivisgradaføkonomiskeincitamenterformedarbejderne.i henholdtilbankenslønpolitikkanallebankensmedarbejdereydesetengangsvederlag,hvis deharbidragetmedenekstraindsats Ressourcerogkapabiliteter Afsnittetressourcerdelesopibådematerielleogimmaterielleressourcer. Materielleressourcerdefineressomfysiskeaktivereksempelvisbygningerogudstyr. Herunderomfattesogsåplaceringogstørrelseafbygningerogandetmateriel. Placeringenafbankenshovedkontorogfilialnet,stemmeroverensmedvisionenomat bankenskaldrivedensforretningeriøstjylland.hovedkontoretsplaceringigrenaaogdet udbredtefilialnetpådjursland,kangiveproblemeriforholdtilatskaffekvalificeret arbejdskraft.deteroftesværtatfåhøjtuddannedetilatflyttetiludkantskommunerne,og demsomflytter,venderoftehurtigttilbagetiluniversitetsbyerne,fordideikkekanfindesig tilrette 23.Idennesammenhængskaldetdognævnes,atdeflesteafbankensfilialerligger relativttætpåaarhus,sådetermuligtforbankensmedarbejdere,atboiaarhusogarbejdei alle15filialerellerhovedkontoret.bankensplaceringafhovedkontoretyderstudepå Djursland,passerdesudengodtsammenmedbankensværdieromatstøtteopom lokalsamfundet,ogdeudtrykkersåledesautencitet,ogkommertilatvirkemeretroværdige. Immaterielleressourcerellerikke fysiskeressourcer,erikkehåndgribeligesomdematerielle aktiver,menkantiltiderhaveendnustørrebetydningforvirksomheden,dadekanvære megetsværtaterstatte.immaterielleressourcerkaneksempelvisværebrands,know howog service. 23 Kilde:http://www.dr.dk, HøjtuddannedeflygterfraDanmark 20

22 Pengeinstitutternestroværdighedharlidtetgevaldigtknæksomfølgeafdenaktuellekrise. Mangebankerharoplevetsolvensproblemer,ogderforoplevetatkunderneogaktionærerne harføltsigutryggeogvendtdemryggen.djurslandsbank,harsiden2007ogfremtilnu,haft ensolvensprocentetgodtstykkeoversolvensbehovet,hvilketvidneromensolidbank. Bankenhardesudenleveretpæneregnskaber,somharramtpletiforholdtildetforventede. DisseforholdharværetmedvirkendetilatkunderneserDjurslandsBank,somenstærkog sikkerbank,hvilketisærerenfordelitidermedlavøkonomiskvækstellerrecession.somdet nævnestidligere,brugerbankenendelressourcerpåatdekanydeengodservicemed individuelleløsninger.dettegørbankenvedatlaveenfællesåndivirksomheden,somkan væreenlangprocesatimplementere.altialtvurderesdet,atbankenharetgodtbrand,og stærkeimmaterielleressourcer. Kapabiliteterdefineressomdefærdighederogforretningsprocessor,somvirksomheden mestrer. DjurslandsBankudbyderalledeprodukter,somforventesafen full service bank,herunder rådgivningafprivate,småogmellemstorevirksomhedersamtoffentligeinstitutioner. Antalletafpengeinstitutter,somudbyderlignendeservice,ermegethøjt,ogdetkanderfor væresværtatvurdereomdjurslandsbankgørdetbedreenddenskonkurrenter.derhar væretstorfokuspåpengeinstitutterneiforbindelsemeddenfinansiellekrise,derforkunneet relevantperformancemål,væreatsammenligneåretsresultatfrade gode årindenkrisenog åretsresultatidetførsteårefterdenfinansiellekriseramtedanmark.dadenfinansiellekrise førstrigtigtramtededanskebankeri2008,erdetrelevantatsepåudviklingenfra2007til 2008.DjurslandsBankhavdei2007etåretsresultatpåca.80mio.d.kr.ogi2008varårets resultatpåligeunder18mio.d.kr.svarendetiletfaldpå77,5%.gøresdetsammeforsamtlige danskepengeinstitutterigruppe fårmanetgennemsnitligtfaldiåretsresultatpå 118,7% 25.DenneudregningvidneromatDjurslandsBank,harværetbedretilatomstillesig tildenyeforholddenfinansiellekriseharmedført.deterdogvigtigt,atnævneat pengeinstitutterneigruppe1 3drivervirksomhedpåforskelligemarkeder,ognogleenddai andrelande,hvordenfinansiellekrisekanhavderamthårdereendidanmark. 24 Allepengeinstituttermedenarbejdendekapitalover250mio.kr. 25 Kilde:http://www.finanstilsynet.dk, Statistikomsektoren 21

23 Bankensformåenunderdenfinansiellekrise,kanihøjgradtilskrivesbankensstorefokuspå risikostyring,ogatvækstskalforegåindenfornaturligerammerogitrådmedden samfundsøkonomiskeudvikling.somnævnttidligere,harbankenidenneforbindelseogså haftenrelativhøjsolvensoverdækningienlangårrække. 4.3.Delkonklusion Danmarksvalgomatståudenforeuroen,harmedførtetrenteniveau,somliggerover eurolandenes.detvilderforværebilligerefordedanskepengeinstitutter,atlånepenge,hvis Danmarkvarmedivalutasamarbejdet. Bankpakkerneharhaftstorbetydningfordedanskepengeinstitutter.Bankpakkeetsikrede eksempelvisallekundernesindlånmodbankkonkurs,ogbankpakke2hjalp pengeinstitutternemedenanseeligkapitalindsprøjtning. Dendanskefastkurspolitik,tvingertiltiderNationalbankentilatforetageikkegunstige renteændringer.detteskyldesatfastkurspolitikken,kontrolleresvedatændrepårenten. Somfølgeafdenfinansiellekrise,hardedanskepengeinstitutteroplevetstorefaldideres udlån,hvilketerproblematiskforderesindtjeningsmuligheder.låneefterspørgslen,erisær faldetfordeikke finansiellevirksomheder. HistoriskharderværetstorsammenhængmellemvæksteniBNPogvæksteniudlån,hvorfor deterafstorrelevanshvorledesprognosenfordenfremtidigebnp vækstforholdersig. Nationalbanken,harenforventningomatBNP vækstenvilstigeensmulei2012og2013. Ikonkurrenceanalysen,såvihvordanbranchekategorienforpengeinstitutter, finansvirksomhedogforsikring,vardenbranche,somhavdeoplevetdenstørsteforbedringi konkurrenceniveauetfra ,menstadigvardenbranchemeddetdårligste konkurrenceniveau.detteskyldesblandtandetdehøjeadgangsbarrierer,someksempelvis højstartkapital. Ideninterneanalyse,blevderblandtandetsetpåvirksomhedenskernekompetencer, Herunderblevderlagtvægtpåbankenslokalorienteredestrategi.Demarkedsførersigblandt andetvedatstøtteprojekterilokalsamfundet,ogkommerdervedtilatfremstå,somen virksomheddertromodderesværdier. 22

24 Bankenharenfladorganisationsform,oghartætterelationermellemledelseogansatte,og ansatteogbankenskunder.dervedkandertræffeshurtigeogindividuellebeslutninger,som tilpassesdenenkeltekunde. Virksomhedensmaterielleressourcer,erihøjgradbeståendeafbankensfilialnetogderes hovedkontor.filialnetstemmeroverensmedbankenslokalorienteredestrategi.derkandog væreulempervedathavefilialerlangtfrastorbyer,dadetkanmedførebesværlighederved atskaffekompetentarbejdskraft. Afbankensimmaterielleressourcer,erderesrysomensikkerogsolvensrobustbank,meget betydningsfuld.detteerisærvigtigtikrisetider. Hvismanmålerperformanceudfraåretsresultat,harbankenharklaretsigbedreendden gennemsnitligekonkurrent,sidenkrisensudbrud.detteskyldesblandtandetbankenshøje solvensprocent,somudspringerfrabankensrisikostyring. 5.Regnskabsanalyse Nårmanskalforetageenværdiansættelseafenvirksomhed,erdetudoverdenstrategiske analyse,ogsåvigtigtatforetageenregnskabsmæssiganalyse.enregnskabsanalyse,eren analyseafvirksomhedensfinansielleværdidrivere,baseretpådehistoriskeregnskaber.målet meddenneanalyse,eratvurderedjurslandsbanksgenerelletilstand,ogkommemedetbud pådrivernesfremtidigeudvikling,somdermedgivermulighedforatudarbejdeetbudgetteret årsregnskab,somskalliggetilgrundfordenendeligværdiansættelse. Analysenviltageudgangspunktiårsrapporternefra ,dadisseerdenyesteog dermeddemestaktuelleforhvordanbankenklarersigpånuværendetidspunkt. 5.1.RegnskabspraksisogRevisionspåtegninger Regnskabspraksisogdenuafhængigerevisorserklæringerervigtige,nårmanforetageren eksterneanalyse,dadissekangiveetindblikihvortroværdigudarbejdelsenafregnskabeter. Detskaldognævnesatdenuafhængigerevisionspåtegning,kanindeholdefejl,dadener baseretpåstikprøverogienvisgradsubjektiveskøn. Denuafhængigerevisionserklæring,eriheleårrækken ,udarbejdetafKPMG.Det erialleårenevurderet,atårsregnskabetgiveretretvisendebilledeafbanken.kpmg 23

25 beskriverdesudenledelsesberetningensomoverensstemmendemedårsrapporten.derer såledesikkefundetgrundtilatnævneforbeholdellersupplerendeoplysninger. Ændringeriregnskabspraksis,kankomplicereeneksternanalyse,dadetkanværesværtat gennemskuehvilkenbetydningændringenharforvirksomheden.identreårigeperiode analysenafdækker,erderikkesketændringeriregnskabspraksisfordjurslandsbank. Desudenerårsrapportenaflagtioverensstemmelsemedlovomfinansielvirksomhed. Påbaggrundafovenstående,vurderesDjurslandsBanksårsrapportersomværende troværdigempiritilregnskabsanalysen. 5.2.Reformuleringafregnskabet Formåletmedatforetageenreformuleringafregnskabet,eratfindeenvirksomheds værdiskabendeaktiviteter.dettegøresvedatdeledefinansielleposteropihenholdsvis driftsaktivitet,andendriftsaktivitetogfinansielleposter,sådetermuligtatafdækkedemest relevanteværdidrivere 26.Detgiverimidlertidikkesammemeningatfortagedenneskildring foretpengeinstitut,danæstenalleposteriteorienerfinansielle.derforvilfølgende reformuleringen,ikkeforholdesigtilfinansielleposter,menblotskildremellemdriftog andendrift.pådennebaggrund,erdethellerikkerelevantatforetageenreformuleringaf balancen,daensådanblotvilgengivedenoprindeligebalancefrabankensårsrapport.for læserensskyld,erposternedogindsatsombilagunderbilag2. ReformuleringafEgenkapitalen Gennemanalyseafegenkapitalen,kaneneksternanalytikersikresigatalleaspekter,som berørerejernesinteresse,medtagesienværdiansættelse.gennemreformuleringaf egenkapitalenopgøresvirksomhedensoverskuditotalindkomst,hvilketernødvendigt,hvis detskalbrugesiforbindelsemedværdiansættelse. 27 Grundentildette,eratdetervigtigtat analyserepåhvorstorendelafegenkapitalenderkanforklaresvedhenholdsvis 26 Kilde:Sørensen(2009),s Kilde:Sørensen(2009),s

26 virksomhedensresultatogejerneskapitalindskydelseellerudbetalingereksempelvisiformaf dividender. SomdetfremgårafBilag1,udgørtransaktionermedejerneenhøjandeliforholdtil totalindkomstialtforår2009.denneandelerdogkraftigtfaldendeognæstenubetydeligiår 2011.Dettekan,alteftergrundenhertil,tolkessomenpositivudvikling,dadeter totalindkomstopgørelsen,bankenskalleveafpåsigt. Reformuleringafresultatopgørelsen Iresultatopgørelsenforensalgs ellerproduktionsvirksomhedfigurererpostersom produktionsomkostningerogomsætning.postersomdissegiverikkemegetmeningiforhold tilpengeinstituttersresultatopgørelse,hvorvirksomhedenshovedindtjeningkommerfra renteindtjening.derudoverdelesresultatopgørelsen,fordeflestetypervirksomheder,opi drifts ogfinansielleposter,hvilkethellerikkeertilfældetforpengeinstitutter. Nårmanforetagerenreformuleringafenresultatopgørelse,skelnermanmellemdriftsaktiver offinansielleaktiver.dettegøresforatkunneberegneskatteskjoldet,somfremkommerved atgangenettofinansielleomkostningermedskatteprocenten 28.Denskelnengiverikkepå sammemådemeningforetpengeinstitut,dapostersomiandretypevirksomheder,vilblive karakteriseretsomfinansielleposter,gårunderdenprimæredriftietpengeinstitut. Herunderkannævnesindlånfraandre,somdenmestrelevantepost.Pådennebaggrundvil analysenikkesondremellemdriftsposterogfinansielleposter,menblotdriftsposterog andredriftsposter.dettevalgsættergøratskatteskjoldetikkemedtagesidenvidereanalyse. SomdetfremgårafBilag3,erpostersomkanforbindesmeddenprimæredriftallokeret underdriftsoverskudfrasalg.devigtigsteposter,erherrenteindtægter,renteudgifterog udgiftertilpersonaleogadministration.underandetdriftsoverskud,allokeresdeposter, somikkekankarakteriseressomprimærdrift.demestbetydningsfuldeposter,erher kursreguleringerogandredriftsreguleringer.detskaldognævnesatkursreguleringer,er faldetbetydeligtfra2009til2011,hvilketogsåharmedvirkettiletstortfaldiåretsresultat. 28 Kilde:Sørensen(2009),s

27 5.3.Rentabilitetsanalyse Enrentabilitetsanalyse,erenanalyseafhvilkefaktorer,derdriverROEogsåkaldt egenkapitalforrentningen.meningenmeddenneanalyse,eratkastelysoverdeaspekteri virksomheden,derharbetydningforaktuellerentabilitet. IenRentabilitetsanalyse,erdetvigtigtatkendeNFF(nettofinansielleforpligtigelser)og NFO(nettofinansielleomkostninger).Dareformuleringenikkeskelnedemellemdriftsaktiver ogfinansielleaktiver,fremgårnffognfoikkederaf,ogskalderforfastsættesindenanalysen kanfortsætte. FørmankanfastsætteROEforenvirksomhed,erderenrækkenøgletal,somskalberegnes. DissenøgletalvilblivegennemgåetefterNFOogNFF,erfastsat. NFFogNFO NFOfremkommervedatfratrækkedefinansielleomkostningerfradefinansielleindtægter. Somnævnttidligerefigurererbeggedisseposteriresultatopgørelsenfordeflestetyper virksomheder,menikkepengeinstitutter.demestbetydningsfuldefinansielleomkostningeri envirksomhed,erofterenteomkostningerpåbanklån,hvilketkansidesættesmed pengeinstitutterneslånhoshenholdsviscentralbankenogandrepengeinstitutter,hvorfor netopdennepostbenyttessomfinansielleomkostninger.foratdetgivermeningatbenytte dennepost,skaldenfratrækkesipostenrenteudgifterunderresultatopgørelsen,dadeneren delafdenne.underfinansielleomkostninger,vildeflestetypervirksomhedermedtage renteindtægterpåbeholdningeripengeinstitutter.dissemådogsessomendelafdriftenfor banker,ogmedtagesderforikke. Derkanargumenteresforflereposter,somkangældeforfinansielleindtægter,herunder bankensobligationsbeholdning.detvurderesdog,atdenneerensideeffektafindtjeningen fradriften,ogdenmedtagesderforikke.derforbrugesposten,renteudgiftertilkredit institutterogcentralbanker,somnfo. NFFfremkommervedatfratrækkedefinansielleforpligtelserfradefinansielleaktiver.I overensstemmelsemedvalgtenfo,vilpostengældtilkreditinstitutterogcentralbanker,fra balancenudgørenfo. Overskudsgraden(OG) 26

28 Overskudsgradenkannedbrydesitodele,OG salgsamtog andreposter.denvigtigste,er OG salg,dadeterdendelbankenskalleveafnuogpåsigt.nøgletalletgiveraltsåetindtrykaf hvorgodvirksomheden,ertilatafstemmeforholdetmellemomkostningerogindtægter,og dermedgenerereetoverskud. Figur5:Overskudsgradenfrasalg Kilde:Egentilvirkningbaseretpådetreformulerederegnskab DjurslandsBankhargennemden3 årigeperiodehaftenmegetkonstantoverskudsgradpå deres salg nettorente oggebyromsætning.derhardogværetetlillefald,somprimært kantilskrivesfaldetirenteindtægter.bankenharværetistandtilatladeomkostningerne faldeitaktmedindtægterne,ogderforeroverskudsgradenikkefaldetisammegradsom renteindtægterne. Figur6:Overskudsgradenpåandreposter Kilde:Egentilvirkning Overskudsgradenpåposter,somikkeudspringerafdetprimæresalg,harværetendelmere svingende.talletstarterpå4,91%ogfaldertil 0,29%.Denstoreændringfra2010til2011, skyldesprimærtdenstoreændringikursreguleringerne.detnegativeniveaui2011,er utilfredsstillendeforbankenogikkeholdbartilængden.daflereafdisseposter,udspringer fraindtjeningaktier,kurserogandrevirksomhedersindtjening,kandeværesværeatforudse ogstyre,ogkansvingeendel. 27

29 Figur7:Samletoverskudsgrad Kilde:Egentilvirkning Densamledeoverskudsgrad,kanudledesafdetoovenståendetabeller,daderunder reformuleringenikkeblevskelnetmellemdriftsaktiverogfinansielleaktiver.denneopstilling giverkunmening,nårderertaleomenvirksomhedmedfinansielleindtjeninger. DensamledeOG,erpositivgennemalletreår.Mendetskalbemærkes,atdenerfaldende gennemheleperioden,hvilketselvsagtikkeerholdbartpåsigt. Aktivernesomsætningshastighed(AOH) AOHfindesvedatdividerenettoomsætningenmednettodriftsaktiver.Dettenøgletalviser hvorgodvirksomhedenertilgenerereromsætningiforholdtilhvormegetkapital, virksomhedenharbundettilaktiverne.vedudregningafaoh,skalbalancetallenevære gennemsnitstal,altsåetgennemsnitafdetaktuelleårogåretforinden 29.Pådennemåde brugesbalancetallenefra2008,sammenmedtallenefra2009,tilatudregneaohfor2009,og såfremdeles.tabellennedenforindeholderdesudennøgletallet1/aoh,somindikererhvor megetkapital,dererbundetindaforatgenerereenkr.salg. Figur8:Aktivernesomsætningshastighed Kilde:egentilvirkning 29 Kilde:Sørensen(2009),s

30 AOHerrelativtstabilgennemdetreår,medensvagnegativtendens.Talleterrelativthøjt, hvilketindikerer,atbankenformåratskabeenrethøjomsætningiforholdtilderes kapitalbinding. 1/AOHvilaltidstigenårAOHfalder,derforhatDjurslandsBankoplevetatdeskalbindemere kapitalidriftsaktiverne,foratgenerereénkrone.detteerselvfølgeligennegativudvikling, somikkeerholdbarilængden. Afkastafinvesteretkapital(ROIC) ROICerenanalyseafhvorstortetoverskudvirksomhedengenereriforholdtilressourcerne, dererbrugt.nøgletalletvisermedandreorddetgennemsnitligeafkastpr.indsatdriftskrone. ROICkanudregnesvedatgangeOGmedAOH. Figur9:Afkastafinvesteretkapital Kilde:egentilvirkning Detfremgåraftabellen,atROIC,næstenerhalveretfra2009til2011,hvilketmåsigesat væretyderstnegativt.faldetiroic,skalprimærttilskrivesfaldetiog,ogdermeddetstore faldibankenskursreguleringer.kursreguleringerne,somerallokeretunderandendrift,har altsåhaftenbetydeligtpåvirkningpåbankensnøgletal.deteraltsåenvigtigbetragtning,at dennegativeudviklingkunimindregradkantilskrivestendensenidenprimæredrift,som trodsaltervigtigstforbanken. Finansielgearing(FGEAR) Deninvesteredekapitalienvirksomhed,eroftestfinansieretmedhenholdsvisnetto finansielleforpligtelserogegenkapitalen.fgearmålerforholdetmellemdisse finansieringskilder,samtpåvirkningenpåroegennemfølgendetrefaktorer: ROE=ROIC+[FGEARx(ROIC r)] 29

31 ROIC r,kaldesogsåspread et,hvorrernettolåneomkostnigneriprocent.udfraligningen kandetudledes,athvisroicoverstigerr,vilroeoverstigeroic. FGEARfindesvedatdividereNFFmedEK,rfindesvedatdividereNFOmedNFF. Figur10:Finansielgearing Kilde:Egentilvirkning Denfinansiellegearingerstigendegennemperioden,hvilketvilsigeatNFFerstegetrelativt tilek.detfremgårdesuden,atspread etpositivtgennemheleperioden,ogderforvilroe ogsåoverstigeroicjf.formlenovenfor.spread etstegensmulefra2009til2010,menblev mereendhalveretfra2010til2011.hvormegetroeoverstigerroicafhængeraf henholdsvisudviklingenispread etogfgear.hvisdissestigervilroeogsåstigeiforhold tilroic. Egenkapitalforrentningen(ROE) ROEgiveretindtrykihvorstoroverskuddetsstørrelseeriforholdtilderessourcer rentabilitetenudfraaktionærernessynspunkt,ogderforforholdernøgletalletsigogsåtilom virksomhedenerfinansieretgennemegenkapitalellerfremmedkapital.roeerudregnetved hjælpafformlenforroe,somfindesiforrigeafsnit. Figur11:Egenkapitalforrentningen Kilde:Egentilvirkning 30

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

FAKTABLAD / Report detail form

FAKTABLAD / Report detail form PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester FAKTABLAD / Report detail form KEA Københavns Erhvervsakademi PBA - Business Economics and IT Eksamensprojekt

Læs mere

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation ErhvervsøkonomiskInstitut Forfattere: BachelorafhandlingHAalm. JonPihl Andersen Studienr.:281187 AnneGottfredsen studienr.:280696 Vejleder: AndersGrosen Finanskrisensbetydningfordedanskebankersfundingsituation

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

Regnskabsanalyse og værdiansættelse

Regnskabsanalyse og værdiansættelse Regnskabsanalyse og værdiansættelse Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang Ole Sørensen Gjellerup Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 2017 Ole Sørensen og Gjellerup

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Institut!for!økonomi!

Institut!for!økonomi! HA6.Semester Eksamensnummer: 412137 Navn: LiseHolbergSørensen Vejleder: PalleNierhoff Dato: 1.maj2014 Anslag: 100.039 VærdiansættelseafISSA/S Institutforøkonomi 0 Abstract ISShasrecentlybeenlistedontheCopenhagenStockExchange,whichiswhythe

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 08/09 Silkeborg

Læs mere

Institut!for!Økonomi!

Institut!for!Økonomi! VÆRDIANSÆTTELSE,AF,DSV,A/S InstitutforØkonomi Eksamensnummer: 301617 Navn: KlausStenildHansted Vejleder: PalleNierhoff Dato: 1.Maj2013 HAAlmen6.semester Anslag: 107.768 Abstract ThepurposeofthethesisisavaluationofDSVA/S,underagoingKconcernassumption.

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Strategisk regnskabsanalyse Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer i landbruget, december 2017 En strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

En strategisk- og regnskabsanalytisk. af Novo Nordisk A/S

En strategisk- og regnskabsanalytisk. af Novo Nordisk A/S HD(R) 2. del 4. Semtester Afgangsprojekt 2014 Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School En strategisk- og regnskabsanalytisk værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Forfatter Peter Oxlund

Læs mere

Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt

Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt NationaløkonomiskInstitut Forfatter: HD1.del,4.Semester PernilleAgerskovKrogh Vejleder: LeifM.Sørensen Afsluttendeprojekt Danmarksnationaløkonomived enafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Forår2011 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Værdiansættelse af Sydbank A/S

Værdiansættelse af Sydbank A/S AFGANGSPROJEKT HD FINANSIERING PÅ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Værdiansættelse af Sydbank A/S Forfattere: Rene Tougård Pedersen 050783-XXXX Lars Lyngaa Hansen 180384-XXXX Vejleder: Claus Bajlum Antal anslag:

Læs mere

Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) )

Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) ) HA#Almen,)6.)Semester) ) ) )))))))))))))))Bachelorafhandling) ) ) ) ) ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) Tesla&Motors& ) ) AARHUS)UNIVERSITY)) BUSINESS)&)SOCIAL)SCIENCES)) DEPARTMENT)OF)ECONOMICS)&)BUSINESS)

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni fx 11/12 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi niveau

Læs mere

Nyhed: Online Timeregistrering

Nyhed: Online Timeregistrering Mamut One din nye totale løsning. Spar 34% Få Reducér omkostninger og ressourceforbrug invester i viden Lav din bogføring, eller dele af den selv, arbejd med kundeopfølgning (CRM), og lær mere om projektstyring

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 ÅRSREGNSKAB 2013 Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 BERETNING: I 2013 har Taulov Vandværk haft et ikke tilfredsstillende resultat på den primære drift med et underskud på knap 100.000 kroner før renter.

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut 1 Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut Lektor Per Madsen Uddannelseskoordinator 2 Agenda Kort præsentation af instituttet Emnetyper (teoretiske/praktiske) Emneområder til inspiration Virksomhedskontakt

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Handelsskolen

Læs mere

Har danske landmænd barskere rammevilkår end landmænd i andre lande? Mogens Lund og Henning O. Hansen Fødevareøkonomisk Institut, KU.

Har danske landmænd barskere rammevilkår end landmænd i andre lande? Mogens Lund og Henning O. Hansen Fødevareøkonomisk Institut, KU. Har danske landmænd barskere rammevilkår end landmænd i andre lande? Mogens Lund og Henning O. Hansen Fødevareøkonomisk Institut, KU Plantekongres Tirsdag den 10. januar 2012 Sted, dato, enhed, anledning

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

HD i Regnskab og Økonomistyring Afhandling. Udarbejdet af: Anders Kristoffer Friedrichsen og Jacob Medard Frederiksen.

HD i Regnskab og Økonomistyring Afhandling. Udarbejdet af: Anders Kristoffer Friedrichsen og Jacob Medard Frederiksen. VÆRDIANSÆTTELSE AF ROYAL UNIBREW A/S C O P E N H A G E N I N S T I T U T F O R O P E N H A G E N B U S I N E S S S C H O O L F O R R E G N S K A B O G R E V I S I O N HD i Regnskab og Økonomistyring Afhandling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Afgangsprojekt HD 2. del Finansiering Copenhagen Business School 12-05-2014 Forfattere: Mikkel Wiberg Sørensen & Mikkel Dalhøj Johansen

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Navn: Thomas Lauritz Duus Hansen Studienummer: TD86954 Studieretning: HD 2. del, 3. semester Afleveringsdato: 25. november 2015 Vejleder: Marie Herly Skole: Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Foråret 2013. Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S

Foråret 2013. Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S Foråret 2013 Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S Udarbejdet af:daniel Laugesen Mølgaard & Thore Balleby Vejleder Morten Høgh Petersen Copenhagen Business School Institut

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Sony

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Sony Hovedopgave forår 2014 Forfattere: Anders Roursgaard Hansen Hakan Demirel Vejleder: Morten Høgh-Petersen Opgave nr. 124 Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Sony Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Podcasten der brød lydmuren

Podcasten der brød lydmuren Podcasten der brød lydmuren En#undersøgelse#af#forholdet#mellem#fortælling#og#e4k#i#en#radiokrimiserie# Af:$Sine$Pam$Jensen$&$Lise$Højer$ Roskilde$Universitet,$Juni$2015$ Speciale$i$JournalisDk$ Vejleder:$Maria$Bendix$Olsen$

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK SAXO PRIVATBANK SIDE 2 VELKOMMEN I SAXO PRIVATBANK Det er os en stor fornøjelse at præsentere dig for vores i

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S HD(R) studiesekretariatet Copenhagen Business School (CBS) Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3, 4. Sal, Blok C 2000 Frederiksberg Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal

Læs mere

Aarhus School Of Business. Værdiansættelse af Jysk Holding A/S. Afhandling i ekstern vurdering på HDR studiet 2010/11. Forfatter - Rex Vincent Møller

Aarhus School Of Business. Værdiansættelse af Jysk Holding A/S. Afhandling i ekstern vurdering på HDR studiet 2010/11. Forfatter - Rex Vincent Møller Aarhus School Of Business Værdiansættelse af Jysk Holding A/S Afhandling i ekstern vurdering på HDR studiet 2010/11 Forfatter - Rex Vincent Møller Studienummer - 28 23 28 Vejleder - Søren Blok Jensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OKTOBER 2011 DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS PROJEKTDAG 2011 FINANSIERING REGNSKAB/ØKONOMISTYRING LOGISTIK/SCM PER MADSEN

AARHUS UNIVERSITET OKTOBER 2011 DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS PROJEKTDAG 2011 FINANSIERING REGNSKAB/ØKONOMISTYRING LOGISTIK/SCM PER MADSEN DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS PROJEKTDAG 2011 FINANSIERING REGNSKAB/ØKONOMISTYRING LOGISTIK/SCM PER MADSEN UNI VERSITET AGENDA 1. Fagområder på HA-uddannelsen 2. Afhandlingstyper 3. Mulige emner

Læs mere

Fremtidens offentlige organisation og ledelse. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Fremtidens offentlige organisation og ledelse. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Fremtidens offentlige organisation og ledelse Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Copenhagen Business School HD(R) 2013 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning og valg af

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Aarhus Elite A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Aarhus Elite A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Aarhus Elite A/S AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, SOMMER 2016 Vejleder: Otto Friedrichsen Antal anslag: 102.755 Bachelorafhandling Institut for økonomi,

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Herningsholm

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Maj 2004. Vejleder: Mikael Vest

Maj 2004. Vejleder: Mikael Vest Udarbejdet af: Lis Nygaard Hovedopgave HD-Regnskab Handelshøjskolen Aarhus Maj 2004 Vejleder: Mikael Vest INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Hvorfor vi har valgt emnet en ekstern

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Opgave nr. 23. Værdiansættelse af Dong Energy A/S

Opgave nr. 23. Værdiansættelse af Dong Energy A/S H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Sommer 2010 ---------------- Opgaveløser: Mark Ejlertsen Vejleder: Lennart Jønsson Opgave nr. 23 Værdiansættelse af Dong Energy A/S Handelshøjskolen i København

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 Silkeborg

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s HD Finansiel Rådgivning, HD(FR) Faglinjen Kunderådgivning Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Forfatter Pia Lauritsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s Handelshøjskolen

Læs mere

!,,, Den.juridiske.9.og.afsætningsøkonomiske.behandling.af. skjult.reklame. 4,med,særligt,henblik,på,produktplaceringer,,

!,,, Den.juridiske.9.og.afsætningsøkonomiske.behandling.af. skjult.reklame. 4,med,særligt,henblik,på,produktplaceringer,, Bachelorafhandling...Maj.2014.. Erhvervsjuridisk,institut, HA(jur.),,,,,, Den.juridiske.9.og.afsætningsøkonomiske.behandling.af. skjult.reklame. 4,med,særligt,henblik,på,produktplaceringer,,.................

Læs mere

Værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S

Værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S Værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S En analyse af den amerikanske incitamentsordning, PTC, indflydelse på værdien af Vestas Wind Systems A/S Gruppe 17 Mathias Trier Birgisson d. 25 maj 2014 Vejleder.

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Værdiansættelse af PANDORA A/S

Værdiansættelse af PANDORA A/S Værdiansættelse af HD (R) Afhandling Forfattere Anitta Lynge Jensen Trine Vind Kristensen Vejleder Mikael Vest Handelshøjskolen i Aarhus 29. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary... 5 2.

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Hvad får du med Max Formuepleje? Topprofessionel investeringsrådgivning Risiko efter eget ønske Strategimøder (årligt/halvårligt) Individuel

Hvad får du med Max Formuepleje? Topprofessionel investeringsrådgivning Risiko efter eget ønske Strategimøder (årligt/halvårligt) Individuel Max Formuepleje 1 Hvad får du med Max Formuepleje? Topprofessionel investeringsrådgivning Risiko efter eget ønske Strategimøder (årligt/halvårligt) Individuel tilpasset kontakt, som du ønsker det Fuld

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Information fra Studieadministrationen. Studiestart 16. august 2010

Information fra Studieadministrationen. Studiestart 16. august 2010 Information fra Studieadministrationen Studiestart 16. august 2010 03-10-2012 side 2 Efter- og videreuddannelsen består bl.a. af: Pædagogiske diplomuddannelser Ansvarlig for modulerne er : Kirsten Hillman,

Læs mere

Værdiansættelse af LM Glasfiber

Værdiansættelse af LM Glasfiber Cand. merc. aud. studiet (Regnskab) Kandidatafhandling Værdiansættelse af LM Glasfiber Udarbejdet af: Kim M. Hansen Henrik A. Poulsen 27.05.67 28.08.74 Afleveret 30.06.2009 Vejleder Jens Oluf Elling Censor:

Læs mere

Værdiansættelse af Tower Group A/S pr 2. november 2009. Carsten Aaen. Theis Olsen

Værdiansættelse af Tower Group A/S pr 2. november 2009. Carsten Aaen. Theis Olsen Værdiansættelse af Tower Group A/S pr 2. november 2009 Carsten Aaen Theis Olsen Hovedopgave Værdiansættelse af Tower Group A/S pr 2. november 2009 Indholdsfortegnelse Table of Contents Indledning... 4

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality.

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Strategic Analysis and Valuation of Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Strategic Analysis and Valuation of Novo Nordisk A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Strategic Analysis and Valuation of Novo Nordisk A/S Kandidatafhandling Cand.merc.FIR Theis Kierulff ------------------------------------- Aflevering:

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere