Værdiansættelse af Djurslands Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af Djurslands Bank"

Transkript

1 HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences Foråret2012

2 Indholdsfortegnelse 1.Abstract Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Virksomhedsbeskrivelse Strategiskanalyse Eksternanalyse PESTanalyse PortersFiveForces Internanalyse Kernekompetencer Ressourcerogkapabiliteter Delkonklusion Regnskabsanalyse RegnskabspraksisogRevisionspåtegninger Reformuleringafregnskabet Rentabilitetsanalyse Vækstanalyse Delkonklusion Værdiansættelsesmodeller BeskrivelseafVærdiansættelsesmodeller DiskussionafværdiansættelsesmodelleriforbindelsemedPengeinstitutter Budgettering Budgetteringsperiode Budgetteretbalance Aktiver Passiver Budgetteretresultatopgørelse Terminalperioden Cashflowtilegenkapitalen Diskonteringsfaktoren Ejernesafkastkrav Værdiansættelse Konklusion Litteraturliste Bilag...58 Bilag Bilag Bilag

3 1.Abstract ThepurposeofthisthesisistovaluateDjurslandsBank.Valuationofbanksisinmanyways verydifferentfromvaluationofanormalproductioncompany.becauseofthesedifferencesit isrecommendedtouseslightlydifferentapproaches.thesedifferencesmainlyshowsinthe decisionofvaluationmodel.themostcommonmodelforvaluationisthedcf model.this modelisnotsuitedforvaluationofbanks.thedcfmodelusesthewaccasadiscountfactor, andthewaccisverydifficulttoestimateasanexternalanalysts.insteadtheso calledecfmodelismoreappropriateforvaluationofbanks.asdiscountfactor,theecf modelusesthe leveredcostofequity,whichismoreaccessiblewhenlookingatabankfromtheoutsidein. Banksareconsideredamongthemostcomplexbusinesstovalue.Asanyothercompanyat thestock exchangethereispublishedaccountsthatcangiveanoverviewofthebanks achievements.butevenmorethannormalproductioncompanies,thevaluedependson decisionsforthedifferentaccounts.furthermoreexternalanalystsdonotknowhowmuch valuewillbelostfromcreditloses.thesearejustsomeofthereasonswhybankvaluationis largelybasedonmoreorlessroughestimates. Thefinancialandstrategicanalysisalsodiffersfromtheonemadewhenvaluationother companies.whenvaluatingbanksitisveryimportanttofocusonthemacroeconomic forecasts.thereasonforthisisthatbanksarehigh leveredwhichmakesthemvery dependentonchanceintheeconomicfactors. 2.Indledning Denfinansiellekriseharhaftomfattendefølger,fordeflestebrancher,menhvismanskal udvælgeetområde,somharværetsærligthårdtramt,mådetværedenfinansiellesektor.den finansiellesektorharoplevetstoretab,ogmangebankerharværetnødsagettilatdreje nøglenom,somfølgeafdestoresolvensproblemerdenfinansiellekriseharmedført.det mesteomtalteeksempel,roskildebank,ereteksempelpåkrisenspåvirkning.roskildebank tabtestortpånedskrivninger,efterkrisenramtedanmark.isæroplevededestoretabpådet danskeejendomsmark.somfølgeendtebankenmedensolvensprocent,somlangtfralevede optildenlovpligtige,ognationalbankenmåtteovertagebanken.ensådanovertagelse,er historisksetmegetsjældenogsidstseti1928,hvilkesigernogetomhvoromfattende 2

4 indflydelsekrisenharhaft.roskildebankerimidlertidikkeetsærsyn.mangedanskebanker haroplevetstoresolvensproblemersiden,ogflereharmåtteterklæreskonkurs.isærde mindreogmellemstorebanker,harværetpåvirketafinvestorflugtefterkrisensudbrud,og netopderforerdetspændendeatsepåenmindrebank,ogsehvordandenklarersigefter krisenogdeøkonomiskeoglovmæssigefølgerdenneharhaft. 2.1.Problemformulering Måletfordenneafhandling,eratforetageenvelbegrundetværdiansættelseafDjurslands Bank,påbaggrundafenanalyse,afdefaktorer,sompåvirkerbankensværdi. Ovenståendeproblemstilling,kanomformulerestilfølgendehovedspørgsmål: VedgennemgangafdestrategiskeogregnskabsmæssigeforholdsompåvirkerDjurslandsBank, hvadbørbankensåværdiansættestil? Foratkunneopnåenpræcisogvelbegrundetbesvarelseafhovedspørgsmålet,søges nedenståendedelspørgsmålbesvaret.nogleafspørgsmålenevilmundeudiredegørende afsnit,noglevilendeudidiskussionogandrevilværeanalyserende: HvordanbeskrivesDjurslandsBank,oghvordandriverbankenforretning? HvilkeeksternestrategiskeforholdharindflydelsepåværdienafDjurslandsBank? HvilkeinternestrategiskeforholdharindflydelsepåværdienafDjurslandsBank? HvilkenøgletalsmæssigforholdharindflydelsepåværdienafDjurslandsBank? HvordanervækstprognosenforDjurslandsBank,oghvordanspillerdenindpåværdien afbanken? Hvilkeværdiansættelsesmodellerkanmanbrugetilatværdiansættepengeinstitutter? Hvilkenværdiansættelsesmodelbørbenyttestilværdiansættelseafpengeinstitutter? Hvordanbørmanbudgetterepengeinstitutteroghvorlangbørbudgetteringsperioden forpengeinstituttervære? 3

5 2.2.Afgrænsning Normalfortagesenværdiansættelsepåbaggrundafenanalyseafde5forrigeår.Idenne afhandling,vilanalyseperiodenkunstrækkesigover4år.detteskyldesattidenførogefter udbruddetfordenfinansiellekrise,ersværeatsammenlignegrundetdeøkonomiskeog lovgivningsmæssigeændringer,somharramtpengeinstitutternehårdt. Ibeskrivelsenafværdiansættelsesmodeller,vilderikkeblivegåetidybdenmeddeforskellige modeller,dadetfindesmestrelevantatbeskrivedenmodel,somdiskussionenfindermest anvendeligtilatværdiansættebanker. Analysenafdeeksterneforhold,vilfokuserepådetdanskemarked,daDjurslandsBank,kun driverbankvirksomhedpådanskjord.detskaldognævnesatenstordelafdenlovgivning, somfinansielleinstituttererunderlagt,fastsættesieu. Someksternanalytiker,harmansjældentadgangtilinterneinformationerivirksomheden, hvorfordenneafhandlingudelukkendevilberopåoffentligtilgængeligempiri.herunderkan nævnesstatistikindhentetfradanmarksstatistikbank,nationalbankenogårsrapporterfra Metode JegharidenneafhandlingvalgtatværdiansætteDjurslandsBankvedbrugafdensåkaldte ECF model.modellenbliverkortbeskrevetteoretiskiafsnit6ogiafsnit8benyttesmodellen påmincase.afhandlingensopbygningfremgårafnedenståendeforklaring: Virksomhedsbeskrivelse Strategiskanalyse Regnskabsanalyse Valgaf værdiansættelsesmodel budgettering Værdiansættelse Placeringenafdeforskelligeområderogpilenesretning,indikererrækkefølgen. Budgetteringenvilaltsåskepåbaggrundafdenstrategiskeanalyseogregnskabsanalysen. Underpunktet valgafværdiansættelsesmodel,vilvalgetafecf modellenblivediskuteret. Endeligvilmodellenblivebrugttilatestimereværdienafcasen. Denstrategiskeanalysesplittesopieneksternoginternanalyse.Deneksterneanalyse,vil bliveforetagetpåbaggrundafenpestanalyseogportersfiveforces.deninterneanalyse gåridybdenmedbankenskernekompetencer,ressourcerogkapabiliteter. 4

6 Regnskabsanalysenbestårafenrækkerelevantenøgletal,samtenbeskrivelseafhvaddisse talsigerombankensrentabilitet. Formåletmeddenstrategiskeanalyse,eratskabeetsolidtgrundlagforbudgetteringenaf DjurslandsBank. BeskrivelsenogvalgetafECF modellen,tagerafsætirelevantteoripåområdetfor værdiansættelse. 3.Virksomhedsbeskrivelse Beskrivelsenerbaseretpåhenholdsvisårsrapportenanno2011ogbankenshjemmeside 1. DjurslandsBankopstodi1965,somensammenlægningaf3mindrebankermedoprindelse tilbagei1906.virksomhedenshovedkontorliggerplaceretigrenaa,hvorfrabankensfilialer støttesgennemenrækkespecialist ogstabsfunktioner.bankenharsidenhenudbyggetderes netaffilialer,sådepånuværendetidspunkttæller15filialerfordeltpådjurslandogiaarhus ogomegn.bankenharetstadigstigendekundegruppe,beståendeafca private kunder,ca.3.000erhvervsvirksomhederogoffentligeinstitutioner,samt1.800 foreningskunder. Bankenservicerersinekundermedalledemestalmindeligebankprodukter.Derudover tilbyderbankenogsårealkredit,investerings,pensions,forsikrings ogleasingprodukter. Bankenudbyderdisseproduktergennemsamarbejdemedenlangrække samarbejdspartnere 2. DjurslandsBankgørenstordydudafatværelokalorienteret,ogharidenforbindelseen erklæretvision,omatværeenstærkogattraktivfinansielsamarbejdspartnerforbankens kunderiøstjylland.idenforbindelseharbanken,somendelafderesstrategi,etmålomen stadigstørreudbredelseideresnaturligemarkedsområde. I2011havdeDjurslandsBanknettorenteindtægterpå mio.kr.svarendetiletfaldpå 1,8mio.kr.iforholdtil2010.Dervarligeledesetfaldiåretsresultatsvarendetil13,5mio.kr. Faldetiåretsresultatskyldesprimærtetfaldikursreguleringerne. 1 Kilde:DjurslandsBank,Årsrapport(2011) 2 Bankensvigtigstesamarbejdspartnerepådisseforretningsområderer:Totalkredit,DLR Kredit,BankInvest,PFA,Privatsikring,Letpension,SGFinansogDenNordiske Investeringsbank. 5

7 4.Strategiskanalyse Foratkunnefastlæggeetfremtidigtbudget,erdetikkenokblotatsepåvirksomhedens tidligereperformance.deterogsånødvendigtatforetageenstrategiskanalyse,hvorman sammenholdervirksomhedensinternestrategimeddeteksternemiljø,somvirksomheden agereri,samtforholdesigtildendynamikdererpåmarkedet.bankeransessomværendeen afdemestkompleksetyperafvirksomheder,nårmanskalforetageenekstern værdiansættelse.enafhovedårsagernetildette,eratbankerfinansieresafenanselig gældsandel,ogdermedbliverværdiansættelsenihøjgradafhængigafmakroøkonomiske forhold 3.Påbaggrundafdettevurderesisærdeneksterneanalyse,somværende betydningsfuldiforholdtilværdiansættelsenafdjurslandsbank. Denstrategiskeanalysevilindeholdeeneksternanalyse,somserpåderelevante omgivelsesmæssigefaktorer,djurslandsbankskalforholdesigtilnårdefører bankvirksomhed.derudovervilafsnittetindeholdeenstrategiskanalyseafbankensinterne tilstand,hvorunderdervilblivelagtvægtpåbankensressourcerogkompetencer,og hvordandissebrugestilatstyrebankenmodstørstmuligsucces. 4.1.Eksternanalyse DeneksterneanalysevilbeståafenPESTanalyseogPortersFiveForces PESTanalyse Daallevirksomheder,erunderpåvirkningafmakromiljømæssigefaktorer,erdetnødvendigt atforetageenanalyse,somsammenlignervirksomhedenmedomverdenen,foratkunne fastlæggeetretvisendebudget.grundetbankersstoregældsandel,harisær makroøkonomiskenøgletalstorbetydning,ogderforvilderblivesatekstrafokuspånetop detteområdegennemanalysen. LægaardogVest 4 argumentererforenrækkefaldgrupperiforbindelsemedudarbejdelsenaf enpestanalyse.herunderliggerdevægtpå,atmodellenerfølsomoverforhistoriskdata,da alletrendsslutterpåettidspunkt,mendetkanværesværtatforudsigehvornårdetsker.de nævnerogsåenfaldgruppeiforbindelsemedvirksomheder,derbegårsigpåmultinationale 3 Kilde:Koller,GoedhartogWessels(2010),side741 4 Kilde:LægaardogVest(2011),s

8 markeder,dadetteoftevilkræveenindividuelanalyseafhvertenkeltområde.sidstnævnte, erdogikkespecieltrelevantiforbindelsemedudarbejdelsenafenpestanalysefor DjurslandsBank,dadeprimærtoperererpåDjurslandogiÅrhus. Politiskefaktorer Politiskeforholdharstorindvirkningpåvirksomhedersindtjeningsmuligheder.Staten påvirkerblandtandetvirksomhedergennemskattepolitik,rentepolitikoglovmæssige reguleringerogrestrektioner.følgendeafsnitserpåpolitiskeforhold,somharrelevansfor finansielleinstitutter,ogdermedogsådjurslandsbank. DjurslandsBankerunderlagtlovomfinansielvirksomhed 5.Lovenhåndhævesaf Finanstilsynet.Formåletmeddennelov,eratsikreatfinansiellevirksomhederledesogdrives påforsvarligvis,tilgavnforheledenfinansiellesektor. Lovomfinansielvirksomhed,indeholderflerebestemmelser,somforsøgeratbeskytte pengeinstitutterskreditorerogkundermodtabafindlån. 128,eridenforbindelsesærligt relevant.bestemmelsentilskriver,blandtandreemner,finanstilsynetatfastsætteet solvenskravtillandetspengeinstitutter.pånuværendetidspunkt,skalbasiskapitalen minimumudgøre8%procentafderisikovægtedeposter,menfinanstilsynetkanudstedeet individueltsolvenskrav,hvisdefinderdetnødvendigt 6. I2000stemtedanskernenejtilEuroen,ogdermednejtildefordeleogulemper implementeringenafenfællesvalutavilmedføre.danmarkgikistedetindi fastkurssamarbejdet,erm2 7,somikketilladerdendanskekroneatsvingemereend±2,25 procentiforholdtileuroen.nationalbankenstyrerkursenvedatændrepårenten,hvilket fratagerdendanskenationalbankmulighedenforatændrerentenisituationer,hvor økonomienskalstimuleres.detteforholdharmedvirkettilatdendanskerente,harværetpå ethøjreniveau,enddenudbudtafdeneuropæiskecentralbank,sidendanmarkindgiki ERM2samarbejdet.DadedanskepengeinstitutterlånerpengeafNationalbanken,indebærer enhøjererenteatderesomkostningerstiger.dendanskevalutakurspolitik,hardesudenden 5 Kilde:https://www.retsinformation.dk, Lovomfinansielvirksomhed 6 Kilde:http://www.finanstilsynet.dk, Basiskapital 7 ExchangeRateMechanism2 7

9 påvirkning,atderskalafholdesflereomkostningeriforbindelsemedvekslingogrisikostyring vedvalutakursudsvingfordedanskepengeinstitutter. Denglobalefinansiellekrise,harmedførtenrækkepolitiskebestemmelser,somharhaft indflydelsepådedanskepengeinstitutter.herunderkannævnesbankpakkerne,somblandt andethargivetmidlertidigdækningafalledanskeindlånipengeinstitutter,samten kapitalindsprøjtningpå100mia.kr.,sådenfinansiellesektor,havdemulighedforatlåne pengeud.denmidlertidigedækningafalledanskeindlån,harisærhaftbetydningformindre ogkonkurstruedebanker,dadethjælperdissetilatholdepåkunderne,somellersvilhaveet stortincitament,tilatflyttetilmeresikrebanker. ItaktmedatEUfårstørreindflydelsepålovgivningenimedlemslandende,fårEUstørre indflydelsepådefinansielleinstitutioneridanmark.entendens,somerstegetiforbindelse medfinanskrisen.sometkonkreteksempel,kanindlånsgarantiennævnes.lovensikrealle EU borgeresindlånvedbankkonkurs.dogkunoptil euro 8. Økonomiskefaktorer Økonomiskeforholdharindflydelsepåhelesamfundsøkonomien,ogundertidenkan makroøkonomiskeændringerhaveradikalindvirkningpåindtjeningsmulighederneforden enkeltevirksomhed.ændringerirenteogvalutakurser,harstorindflydelsepåøkonomienog ikkemindstforfinansielleinstitutioner.isærdenpengepolitiskerente,styretaf nationalbanken,erafgørendeforpengeinstitutternesind ogudlånsrenteroverforkunderne, Ibankvirksomhederkanmansepengesomværendevirksomhedensgrundmateriale,og derforharprisenpåpenge,altsårenten,enstorbetydningforbankensomkostningerog indtjening.nedenforsesengrafoverudviklingenpåhenholdsvisdeneuropæiskecentral BanksogNationalbankensudlånsrenteforhenholdsvisDanmarkogeuroområdet. 8 Kilde:http://ec.europa.eu, DepositGaranteeSchemes 8

10 Figur1:ECBogNationalbankensudlånsrente Kilde: DanmarkogEuroen Rentespændogdeøkonomiskekonsekvenserafeuroforbeholdetien krise,udarbejdetaffinansministeriet. Gennemheleperiodenkanderobserveresetspændmellemdetorenter.Renteni euroområdet,harliggetunderrentenidanmarkgennemheleperioden.danmarks pengepolitiskerenterliggeraltsåhøjereendieuroområdet,ogdetvilderforværebilligerefor dedanskebankeratlånepenge,hvisdanmarkindførteeuroistedetforatføre fastkurspolitik.somnævnttidligereregulerenationalbankenkronekursen,iforholdtil fastkurspolitikken,vedatændrepårenten.derforharnationalbankenikkealtidfrihedtilat ændrerenteniforholdtildensamfundsøkonomiskesituation.dettekanværeetproblemi situationerhvordererøgetprespåkronekursen,danationalbankenidettetilfældekan tvingesudienrentestigningforatforsvarefastkurspolitikken.isærikrisetider,somden finansiellekrise,kandetteværeetproblem.sometkonkreteksempellodnationalbanken rentenstigeioktober2008,foratfastholdekursen,mensdeneuropæiskecentralbanksatte rentenned 9.Somdetfremgåraffigurensvingerrentenmeget.Verdenscentralbankerbruger renten,sometinstrumenttilatstimulereøkonomien,nårnødvendigt.rentenkansåledes hæves,nårøkonomiennærmersigoverophedningogsænkes,hvisøkonomienharbrugforet skub. Valutakursændringerogaktiekursændringerhardesudenindflydelsepådedanske pengeinstitutter.pengeinstitutterneforsøgerdogatstyrerisikoenforbundetmedvaluta og aktiekurser,vedatfastsætteenmaksimalandel,demåudgøreafbankenskernekapital. 9 Kilde:Finansministeriet:Danmarkogeuroen,side2 9

11 DengenerelleudviklingiBNP,harogsåstorbetydningforpengeinstitutternes indtjeningsmuligheder.isituationermedlavbnp vækst,kandetværesværtforbankerneat lånepengeud.ikrisetider,somdennærværendefinansiellekrise,skerderenopbremsningi erhvervsinvesteringerogdetprivateforbrug,hvilketharmedførtenlaverelåneefterspørgsel. Trodsdetmegetlaverenteniveau,somkrisenharmedført,erlåneefterspørgslenlavereend førdenfinansiellekrise.nedenståendefigur,viserpengeinstitutternesudlåntilikkefinansiellevirksomheder. Figur2:Udlåntilikke finansiellevirksomheder Kilde:Nationalbanken.statistikbank.dk Pengeinstitutternesud ogindlånfordeltpå indlånsformerogsektor. Detfremgåraffiguren,atdedanskepengeinstituttersudlåntilikke finansiellevirksomheder, erfaldetitaktmeddenfinansiellekrisesudvikling.denneudvikling,harselvsagtenstor betydningforpengeinstitutternesindtjeningsmuligheder.detskaldognævnesatudvikling serenanelsemerepositivud,hvismanmedtagerpengeinstitutternessamledeudlån. NedenforsesengrafoversammenhængenmellemdenårligevækstiBNPogdedanske pengeinstitutterssamledeudlåneksklusivudlåntilmfisektoren(1=20012=2002osv.). 10

12 Figur3:udviklingenivækstiudlånogvækstiBNP 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% Vækstiudlån VækstiBNP 0.00% 5.00% Kilde:http://nationalbanken.statbank.dkoghttp://www.euo.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/samt egentilvirkning. DerfremgåratderharværetensammenhængmellemdenprocentvisBNP vækstogvæksten ibankernesudlån.sammenhængenertydeligstiårenehvorbnp vækstenharværethøjest.i disseårvarderogsåenstorvækstibankernesudlån.deterinteressantatse,atselvombnpvækstenstegfra2009til2010,ervækstenibankernesudlånfortsatmedatfaldeenddatilet negativtniveaui2010og2011.dettyderaltsåpåatbankerneudlånikkekommertilatfølge udviklingenibnpideførsteår,efterdanmarkharbevægetsigudafrecession. SammenhængenmellemBNPogbankernesudlån,gørdetspændendeatsepåprognosenfor vækstenibnp.sådanenprognose,erdogforbundetmedmangefaldgrupper,ogkanvære sværatforudsigeandetendpåkortsigt.prognosenbliverikkenemmereafdennuværende økonomiskesituation,hvorudviklingenihøjgradberorpåusikkerhedogrygter.dendanske Nationalbankoffentliggjordeimarts2012,deresskønpåBNP vækstenfordekommendeår. PrognosenpegerpåenBNP vækstfor2012på1,2%og1,6%i Dermedforventesdet altsåatviikkevendertilbagetildenmegetlave,ogtiltidernegativevækst,somden finansiellekrisemedførte.enmerestabilbnp vækstvilformentligmedføreenstigningi pengeinstitutternesudlån. 10 Kilde:http://www.euroinvestor.dk, Nationalbankenserstortsetuændretvækst 10.00% 11

13 Socialefaktorer Socialeforhold,kanpåvirkefinansielleinstitutionerpåmangemåder.Tovigtigeområder undersocialefaktorer,erdemografiskeforholdogtidenstrend.dissetofaktorer,kanhave storindflydelsepåpengeinstitutioner. Dendemografiskeudvikling,harsignifikantbetydningforvirksomheder.Danmarkharien længereperiodeoplevetstigningigennemsnitsalderen,ogantalletafpersonerdererfyldt65, forventesatstigehvertenesteårfremtil2044.detforventesatvii2050haroplevetenvækst ipersonerover65på57procent envækstsomlangtoverstigerdenforventedevækstide andrealdersgrupper 11.DenneudviklingkanvisesigatfåstorbetydningforDjurslandsBank. Detkanblivesværeatfindeatfindekvalificeretarbejdskraftidenarbejdsdygtigealder. Derudover,kanenstigningideældrefåstorindflydelsepåpengeinstitutternesudlån,da ældreofteikkeharsåstorelånsomyngremennesker. Finansiellekriser,kandesudenhavesocialindflydelsepåpengeinstitutternes indtjeningsmuligheder.detteskyldesatdengenerelleholdning,kanændrestilatværemere forsigtigindstillet,iperioderhvorøkonomienerinegativellerlavvækst. Forholdsomarbejdsløshedogskilsmisser,kanforårsageatbankenskunder,fårproblemer medatservicererderesgæld.nyskiltekaneksempelvisopleveproblemermedatsælgeen boligdetidligerevartotilatbetaleafpå,isærikrisetidersomdennuværende. Teknologiskeforhold Detervigtigtforenhvervirksomhed,atdefølgermedidenteknologiskeudvikling.Hvisikke envirksomhedfølgermediudviklingenafprocesser,produkter,distributionskanalermed mere,misterdeførellersidendereskonkurrencefordeleiforholdtilkonkurrerende virksomheder. Dereridesenesteårsketenstorændringikundekontaktenipengeinstitutter.Udviklingen ergåetiretningafenlangtstørreselvbetjeningfremforpersonligkontakt.detervigtigtfor 11 Kilde:DanmarksStatistik(2011), Enhalvmillionflereældrei

14 DjurslandsBank,atfølgedenneudvikling,dakunderneefterspørgerstørreselvbetjening. Ydermerefrigiverselvbetjeningogsåarbejdskraft,somkanbrugespåandreområder. Detharogsåbetydningforbanken,atdenfølgerudviklingenafdeinterneprocessor.Sker detteikkevilbankenikkekunnefølgemeddereskonkurrenter.djurslandsbanketableredei 2009ennydistributionskanal,somvarmålrettetdekunder,somentenboedeudenfor bankensnaturligegeografiskeområde,ellervarflyttetfraområdet.distributionskanalen giverdissekunderenvirtueladgangtilbanken PortersFiveForces Nårmanskalanalysererenvirksomhedseksterneforhold,erdetvigtigtatundersøgehvor attraktivmarkedeter,samtundersøgekonkurrenceniveauet.portersfiveforcesmodellen, eretudbredtværktøjtilnetopdetteformål.modellenbruger,somnavnetantyder,5forhold tilatvurderebranchenskonkurrencesituation:potentiellenyeindtrængere,kundernes forhandlingskraft,leverandørernesforhandlingskraft,substituerendeprodukterogbranchens rivalisering. LægaardogVest 13 argumentererforenrækkefaldgrupperiforbindelsemedbrugenaf PortersFiveForces.Modellenforholdersigikkeitilstrækkeliggradtil,at konkurrencemæssigeforhold,kanændresmegethurtigt.modellenantager,atdefemforhold vægtersammebetydningforvirksomheden,hvilketsjældentholderstik.kundernes forhandlingskraft,haroftestørstbetydning,ogbørderforvægtestungereenddeandre forhold. Leverandørernesforhandlingskraft Detteforhold,kanværesværtatfastsætteforetpengeinstitut,dabankenlevererenservice ogikkeethåndgribeligtprodukt,somkræverleveranceafetgrundmateriale.mankandogse påleverandørerneafdeit systemerbankenbenyttersigaf.djurslandsbanksamarbejder medbankdata 14 omudviklingogimplementeringafnyeit systemer.derfindesflereudbyder afit systemertilbanker,mendeterenmegetomkosteligogbesværligproces,atskulle udskiftesystemerneienbank,ogmankanderforargumentererfor,atbankdata,harenstor 12 Kilde:DjurslandsBank,Årsrapport(2011). 13 Kilde:LægaardogVest(2011),side Kilde:http://www.bankdata.dk/ 13

15 forhandlingskraft.desudenerdjurslandsbankenrelativtlillebank,ogderforhardeogsåen relativtsvagforhandlingskraft.deterdogvigtigtatnævneatdjurslandsbank,sammenmed 14andrepengeinstitutter,hvilketmåformodesathaveetpositivtprægpåDjurslandsBanks forhandlingskraftiforholdtilbankdata. Kundernesforhandlingskraft Selvomdenfinansiellesektor,genereltharoplevetetknækitroværdighedenigennemden finansiellekrise,nærerdedanskepengeinstitutterstadigloyalitetfradereskunder.i2010 lavedeberlinskeresearchentestafkundernesopfattelseafegenbank 15.Testenvisteatdet kunvar6,9procentafdeadspurgte,entenvarutilfredseellermegetutilfredsmedderesegen bank.testenviserdesudenat70procentafbankkunderne,hverkenharovervejetatskifte bankfør,underellerefterkrisen.trodsdetatdeterrelativtnemt,atskiftebank,skerdet ikkesåofte.dettekanblandandetskyldesatfolk,følertryghedvedatbeholdederes nuværendebank,ogderforvægterprisogserviceikkealtidhøjestnårvalgetskaltræffes. Trodsdennetest,vurderesforbrugernesforhandlingskraftstadigatværeafmiddelbetydning dadetstorefokus,dererpåbanker,hurtigtkanmedføreetnegativtsynpåbanken.desuden erdermangeudbydere,ogdeterforholdsvisnemtatskiftebank,hvorfordetvigtigtat bankerneyderengodogstabilservice. Potentiellenyeindtrængere Ilovomfinansielvirksomhedfremgårdet,atbranchenharhøjeadgangsbarrierer.Dererhøje kravtilstartkapital,samtenlangrækkeandrereglerførmankanopnåtilladelsetilatoprette etpengeinstitut.ydermereerderiforvejenmangepengeinstitutter,ogdermedetforholdsvist mættetmarked,hvilketogsåtalerimodnyeindtrængereibranchen.etandetvigtigtforhold, eratkundersomskalfindeetnytpengeinstitut,formentligthellerevilvælgeetveletableret pengeinstitutmedetgodtrenommé.denævnteforholdgør,attruslenfranyeindtrængere ikkevurderestilatværestor. Substituerendeprodukter 15 vi elsker vores bank 14

16 Detteforholdmåsessommindrerelevantgrundetlovomfinansielvirksomhed.Iparagraf7i kapitel3,fremgårdetatvirksomhedersommodtagerindlånellerandremidlerfra offentligheden,ogyderlånforegenregning,skalhavetilladelsesompengeinstitut.forholdet gælderdogikkeforudstedelseafrealkreditobligationer 16.Derkandogargumentereforat smslånoglignendetyperlån,kansubstituerepengeinstitutternesudlån.deteroftedeunge mellem18og25år,somoptagerdisselån 17.Deungesomoptagerdisselån,kandesuden endeirkigrundetdestoreomkostninger,dererforbundetmeddennetypelån,ogderfor ikkeværeistandtilatlånepengeipengeinstitutterne,nårdebliverældre. Branchensrivalisering Somdetblevnævntiafsnittet Kundernesforhandlingskraft,erpengeinstitutterneskunder relativloyaleogvælgersjældentatflyttebank.denneimmobilitetharennegativpåvirkning påkonkurrenceniveauet,dadenikkegiverpengeinstitutterneincitamenttilkæmpefor kunderne. Dengenerellevækstienbranche,harogsåbetydningforkonkurrenceniveauet.Ibrancher hvorderermulighedforvækst,erderoftetendenstiletlaverekonkurrenceniveau.det skyldesatvirksomheder,harstørrefokuspåvækstendkonkurrence 18.Somdetfremgikaf PESTanalysen,harderefterfinanskrisensbegyndelseværetetkraftigtfaldi kapitalefterspørgslentilikke finansiellevirksomheder,ogdermedetfaldibranchens vækstmuligheder.udoverdenlaverekapitalefterspørgsel,erbankerneogsåramtaf strammerekapitalkrav,somgivermindrepladstilvækst. Antalletafrivaleribranchen,harselvsagtogsåindflydelsepåkonkurrencen.I2000varder 185pengeinstitutteriDanmark,etantaldererfaldetmarkantsidenhen,ogi2010varder Dennetendenspegeraltsåiretningafetfaldikonkurrenceniveauet. Dereraltsåbådeforhold,sompegeriretningafstørreoglaverekonkurrenceibranchen. Konkurrence ogforbrugerstyrelsenudgiverengangårligtenredegørelseafkonkurrenceni Danmark.Deharienperiodehaftfokuspåhovedsektoren Pengeinstitut og 16 Kilde:https://www.retsinformation.dk, Lovomfinansielvirksomhed 17 Kilde:http://epn.dk, Sms långiverstoreproblemer 18 Kilde:LægaardogVest(2011),side Kilde:http://www.finansraadet.dk, Pengeinstitutter,filialerogansatteital 15

17 finansvirksomhed,forsikring,dadenharhaftstørstproblemermedkonkurrencen.i nedenståendefigursesudviklingenitrehovedsektorer. Figur4:Konkurrenceniveauetfordeltpåbrancher Kilde:Konkurrence ogforbrugerstyrelsen Konkurrenceredegørelse2011 Somdetfremgår,har Pengeinstitut ogfinansvirksomhed,forsikring oplevetdenstørste forbedringiårenefra ,meneraltsåstadigdensektor,somhardetdårligsteniveau. Detkandesudenaflæses,atforbedringenikonkurrencenstoppededafinanskrisenbrødud. 4.2.Internanalyse DeninterneanalysebestårafenanalyseafDjurslandsBanksKernekompetencergennem PortersVærdikædeanalyse.Derudovervilbankensressourcerogkapabiliteterblive analyseret Kernekompetencer AfsnitliggerfokuspåDjurslandsBankskernekompetencer.Bankensværdiskabende kompetencervilbliveanalyseretgennemværdikædetankegangen,entankegangsomførste gangblevpræsenteretafmichaelporteri 20.SidenMichaelPorteri1985,udgavsitførste materialeomværdikæder,erdersketenomfattendeudviklingisamfundet.herunderen 20 Kilde:LægaardogVest(2011),side172 16

18 bevægelsefraindustrisamfundtilvidenssamfund.denneudviklingharnødvendiggjorten alternativtankegangtilværdikæden.idetteafsnitbrugesenalternativfremstillingafporters værdikædeanalysetilatanalyserepåbankensværdiskabendekompetencer. Portersværdikædeanalyse Porterskabteoprindeligtsinmodelmedniaktiviteter,somvardeltopiprimære og støtteaktiviteter.primæraktiviteterneerdeaktiviteter,somermedtilatskabeproduktet,og støtteaktiviteterneudgørvirksomhedensstruktur,menneskeligeressourcer,teknologiog indkøb 21.DaDjurslandsBankikkegårunderproduktionsvirksomheder,kanmodellenikke brugesidensoprindeligeform,ogmodificeresderfor,sådenpassertiletpengeinstitut. Underprimæraktivitetervilfølgendepunkterindgå:Rådgivningogservice,Marketingog Investering.Understøtteaktiviteterindgår:Virksomhedensinfrastruktur,Produkt og teknologiudviklingogmenneskeligeressourcer. RådgivningogService Somdetblevnævntivirksomhedsbeskrivelsen,tællerBankenskunder34.000private kunder,3.000erhvervsvirksomhederog1.800foreningskunder.indtjeningenfradisse kunderudgørklartstørstedelenafbankenssamledeindtjening.derforerserviceog rådgivningmegetvigtigt,såbankenkanholdepånuværendekunderogpåsigtudbyggederes kundegruppe.deteridenneforbindelsemegetvigtigt,atbankenskunderfølerdefårkonkret ogrigtigrådgivning.bankenslårsigoppåatydeaktivkunderådgivning,herundervildevære Danmarksbedstebanktiluopfordretatgivekunderneøkonomiskrådgivning.Ydermere levererbankenindividuelogfleksibleløsninger,vedatafdækkekundernesbehov.banken forsøgeratgivekundernemereenddeforventergennemforberedteogplanlagtemøder.for atværeistandtilatydeenkvalificeretoghelhedsorienteretrådgivning,forsøgerbankenat giveincitamenttil,atkundernesamlerderesfinansielleforretningeribanken.dettegøresved atkundersomfølgerdetteråd,opnårkontantefordelegennemderesforretningermed banken.sometsupplementtildenaktiveogindividuellerådgivning,tilbydesbankenskunder relevanteselvbetjeningsprodukter,sådekanforetagemangeafderesbankanliggenderpå nettet. 21 Kilde:LægaardogVest(2011),side174 17

19 Marketing DjurslandsBankmarkedsførersigpåatværeenkonkurrencedygtig,professionelog lokalorienteretbank.især lokalorienteret gårugen,nårmanlæserbankens ledelsesberetningoghjemmeside,hvilketogsåunderbyggesafenvisionomatværeenstærk ogattraktivfinansielsamarbejdspartnerforprivateogerhvervsvirksomhederiøstjylland.af konkretemarketingtiltag,kanbankensstøtteaflokalsamfundetnævnes.bankenstøtter eksempelvisagfideresudviklingaftalenter.bankendeltogdesudenistudiemessenpå AarhusUniversiteti2012.Etinitiativsom,ifølgebankenselv,harmedførtatungestuderende strømmertilbanken 22. Investering Bankennævnerselvdelaverekursreguleringer,somhovedårsagentilfaldetioverskuddetfør skatfra2010til2011.dermedmåkursreguleringersessomenvigtigdelafbankens værdiskabendeprocessor.underkursreguleringerindgårblandtandetobligationer,aktier, valutaogindlånipuljeordninger.iforbindelsemedrisikostyringafværdipapirer,harbanken fastsatforskelligeprocentsatser,somafgørhvormangeprocentafkernekapitalenhvert områdemåudgøre.satserneerfastsat,såbankenikkepåtagersigrisiko,somkanfåvæsentlig indflydelsepåbankensøkonomiskesituation. Virksomhedensinfrastruktur DjurslandsBankharvalgtatbenytteenfladorganisationsform,sombærerprægafettæt samarbejdemellemledelsenogmedarbejderne,ogdesudenentætkontaktmellembankens ansatteogkunderne.konkretgøresdettevedatladebankensfilialervære omdrejningspunktetforkontaktentilkunderne,ogvedatudvikleethøjtkompetenceniveau hosmedarbejderne.dermederderaldriglangtforkunderne,nårdeskalhavehurtigog kvalificeretrådgivning,hvilketerværdiskabendeforbankenskunder.tilatunderstøtte filialerne,harbankenethovedkontorplaceretigrenaa,altsåtætpåallebankensfilialer. Bankensbegrænsedegeografiskeudbredning,ermedtilatskabeenmereensrettet organisation,somletterekanrammelokaleværdier,ogdermedskabeværdifor lokalsamfundet,ogdermedforbankenselv.bankensbegrænsedestørrelse,erdesudenen 22 Kilde:http://alm.djurslandsbank.dk, Nyheder fra banken 18

20 fordel,iforholdtildenfladeorganisation,somgiverkundernenærekontakter,ogsomeri standtilattageselvstændigebeslutninger,ogdermedgiveindividuelogkvalificeret rådgivning.foratkunneudviklebankenienretning,somunderstøtterkundernesønsker, foretagerbankenløbendeundersøgelserblandtkunderne,sådersåhvidtmuligt,er overensstemmelsemellemforretningsgrundlagetogkundernesønsker. Foratværeistandtilatsikreatbankensforretningsstrategiogpolitikker,harbanken udarbejdetetsætreglerforhvormegetindflydelsedeenkelteaktionærerkanopnå. DjurslandsBankharfokuspåatudviklingenogforholdetmellembalancenogvækst,sker indenforetniveau,somkanforsvaresoverforinteressenterne.dermedoverholderbanken ogsåfinanstilsynetsgrænseværdier.foratkunneføresikkerbankforretning,harde eksempelvisvalgtikkeblotatfølgesolvenskravetpå8%menselvudregneetniveau,som passertilbanken.dervedskabesderstørresikkerhedforbankenskunder,oghermed bidragerbankensrisikostyringtilværdiskabelseforkunderne. Produkt ogteknologiudvikling Eftersompengeinstituttererservicevirksomheder,handlerenstordelafproduktudviklingen omatdygtiggøreoguddannemedarbejdere.bankenharensystematisktilgangtiludviklingaf medarbejdereskompetencer,såatdekanydegodrådgivningforkunderne.bankenforetager desudenmarkedsundersøgelserogundersøgelserblandteksisterendekunder,foratkunne udvikleproduktsortimentet.pådennebaggrundudviklesrådgivningsformerogkundernes personligeogit baseredeadgangtilbanken. DjurslandsBankbenytterit løsningerfrabankdata.bankdataerejetaf15danske pengeinstitutter,somdermedopleverstordriftsfordeleiudviklingenafit produkter.dermed hardjurslandsbankenfordelpådetteområdeiforholdtilpengeinstitutter,somikkeindgåri etlignendesamarbejde. Menneskeligeressourcer Detervigtigtforetpengeinstitut,atdeeristandtilatudvidedereskundenetsamtholdepå eksisterendekunder.dadendirektekundekontaktprimærtforegårudeideenkeltefilialer, erdetderforvigtigtatmedarbejderneerkompetenteogkanleveregodrådgivning.som nævnt,ertilgangenidjurslandsbank,atmedarbejderneheletidenskalværeopdateret, kvalificeretogistandtilattageselvstændigebeslutninger.foratmotiveremedarbejdernetil 19

21 atydeenekstraindsats,harbankenindførtenrækketiltag.herundergennemførersder årligesamtalerfordenenkeltemedarbejder,somforsøgeratafdækkedeindividuellebehov forfagligogpersonligudvikling,ogderigennemfåmestmuligtudafdemenneskelige ressourcer.ydermereforsøgerbankenatskabegodearbejdsvilkårmedtrivsel,resultaterog tryghed.bankenbenyttersigogsåivisgradaføkonomiskeincitamenterformedarbejderne.i henholdtilbankenslønpolitikkanallebankensmedarbejdereydesetengangsvederlag,hvis deharbidragetmedenekstraindsats Ressourcerogkapabiliteter Afsnittetressourcerdelesopibådematerielleogimmaterielleressourcer. Materielleressourcerdefineressomfysiskeaktivereksempelvisbygningerogudstyr. Herunderomfattesogsåplaceringogstørrelseafbygningerogandetmateriel. Placeringenafbankenshovedkontorogfilialnet,stemmeroverensmedvisionenomat bankenskaldrivedensforretningeriøstjylland.hovedkontoretsplaceringigrenaaogdet udbredtefilialnetpådjursland,kangiveproblemeriforholdtilatskaffekvalificeret arbejdskraft.deteroftesværtatfåhøjtuddannedetilatflyttetiludkantskommunerne,og demsomflytter,venderoftehurtigttilbagetiluniversitetsbyerne,fordideikkekanfindesig tilrette 23.Idennesammenhængskaldetdognævnes,atdeflesteafbankensfilialerligger relativttætpåaarhus,sådetermuligtforbankensmedarbejdere,atboiaarhusogarbejdei alle15filialerellerhovedkontoret.bankensplaceringafhovedkontoretyderstudepå Djursland,passerdesudengodtsammenmedbankensværdieromatstøtteopom lokalsamfundet,ogdeudtrykkersåledesautencitet,ogkommertilatvirkemeretroværdige. Immaterielleressourcerellerikke fysiskeressourcer,erikkehåndgribeligesomdematerielle aktiver,menkantiltiderhaveendnustørrebetydningforvirksomheden,dadekanvære megetsværtaterstatte.immaterielleressourcerkaneksempelvisværebrands,know howog service. 23 Kilde:http://www.dr.dk, HøjtuddannedeflygterfraDanmark 20

22 Pengeinstitutternestroværdighedharlidtetgevaldigtknæksomfølgeafdenaktuellekrise. Mangebankerharoplevetsolvensproblemer,ogderforoplevetatkunderneogaktionærerne harføltsigutryggeogvendtdemryggen.djurslandsbank,harsiden2007ogfremtilnu,haft ensolvensprocentetgodtstykkeoversolvensbehovet,hvilketvidneromensolidbank. Bankenhardesudenleveretpæneregnskaber,somharramtpletiforholdtildetforventede. DisseforholdharværetmedvirkendetilatkunderneserDjurslandsBank,somenstærkog sikkerbank,hvilketisærerenfordelitidermedlavøkonomiskvækstellerrecession.somdet nævnestidligere,brugerbankenendelressourcerpåatdekanydeengodservicemed individuelleløsninger.dettegørbankenvedatlaveenfællesåndivirksomheden,somkan væreenlangprocesatimplementere.altialtvurderesdet,atbankenharetgodtbrand,og stærkeimmaterielleressourcer. Kapabiliteterdefineressomdefærdighederogforretningsprocessor,somvirksomheden mestrer. DjurslandsBankudbyderalledeprodukter,somforventesafen full service bank,herunder rådgivningafprivate,småogmellemstorevirksomhedersamtoffentligeinstitutioner. Antalletafpengeinstitutter,somudbyderlignendeservice,ermegethøjt,ogdetkanderfor væresværtatvurdereomdjurslandsbankgørdetbedreenddenskonkurrenter.derhar væretstorfokuspåpengeinstitutterneiforbindelsemeddenfinansiellekrise,derforkunneet relevantperformancemål,væreatsammenligneåretsresultatfrade gode årindenkrisenog åretsresultatidetførsteårefterdenfinansiellekriseramtedanmark.dadenfinansiellekrise førstrigtigtramtededanskebankeri2008,erdetrelevantatsepåudviklingenfra2007til 2008.DjurslandsBankhavdei2007etåretsresultatpåca.80mio.d.kr.ogi2008varårets resultatpåligeunder18mio.d.kr.svarendetiletfaldpå77,5%.gøresdetsammeforsamtlige danskepengeinstitutterigruppe fårmanetgennemsnitligtfaldiåretsresultatpå 118,7% 25.DenneudregningvidneromatDjurslandsBank,harværetbedretilatomstillesig tildenyeforholddenfinansiellekriseharmedført.deterdogvigtigt,atnævneat pengeinstitutterneigruppe1 3drivervirksomhedpåforskelligemarkeder,ognogleenddai andrelande,hvordenfinansiellekrisekanhavderamthårdereendidanmark. 24 Allepengeinstituttermedenarbejdendekapitalover250mio.kr. 25 Kilde:http://www.finanstilsynet.dk, Statistikomsektoren 21

23 Bankensformåenunderdenfinansiellekrise,kanihøjgradtilskrivesbankensstorefokuspå risikostyring,ogatvækstskalforegåindenfornaturligerammerogitrådmedden samfundsøkonomiskeudvikling.somnævnttidligere,harbankenidenneforbindelseogså haftenrelativhøjsolvensoverdækningienlangårrække. 4.3.Delkonklusion Danmarksvalgomatståudenforeuroen,harmedførtetrenteniveau,somliggerover eurolandenes.detvilderforværebilligerefordedanskepengeinstitutter,atlånepenge,hvis Danmarkvarmedivalutasamarbejdet. Bankpakkerneharhaftstorbetydningfordedanskepengeinstitutter.Bankpakkeetsikrede eksempelvisallekundernesindlånmodbankkonkurs,ogbankpakke2hjalp pengeinstitutternemedenanseeligkapitalindsprøjtning. Dendanskefastkurspolitik,tvingertiltiderNationalbankentilatforetageikkegunstige renteændringer.detteskyldesatfastkurspolitikken,kontrolleresvedatændrepårenten. Somfølgeafdenfinansiellekrise,hardedanskepengeinstitutteroplevetstorefaldideres udlån,hvilketerproblematiskforderesindtjeningsmuligheder.låneefterspørgslen,erisær faldetfordeikke finansiellevirksomheder. HistoriskharderværetstorsammenhængmellemvæksteniBNPogvæksteniudlån,hvorfor deterafstorrelevanshvorledesprognosenfordenfremtidigebnp vækstforholdersig. Nationalbanken,harenforventningomatBNP vækstenvilstigeensmulei2012og2013. Ikonkurrenceanalysen,såvihvordanbranchekategorienforpengeinstitutter, finansvirksomhedogforsikring,vardenbranche,somhavdeoplevetdenstørsteforbedringi konkurrenceniveauetfra ,menstadigvardenbranchemeddetdårligste konkurrenceniveau.detteskyldesblandtandetdehøjeadgangsbarrierer,someksempelvis højstartkapital. Ideninterneanalyse,blevderblandtandetsetpåvirksomhedenskernekompetencer, Herunderblevderlagtvægtpåbankenslokalorienteredestrategi.Demarkedsførersigblandt andetvedatstøtteprojekterilokalsamfundet,ogkommerdervedtilatfremstå,somen virksomheddertromodderesværdier. 22

24 Bankenharenfladorganisationsform,oghartætterelationermellemledelseogansatte,og ansatteogbankenskunder.dervedkandertræffeshurtigeogindividuellebeslutninger,som tilpassesdenenkeltekunde. Virksomhedensmaterielleressourcer,erihøjgradbeståendeafbankensfilialnetogderes hovedkontor.filialnetstemmeroverensmedbankenslokalorienteredestrategi.derkandog væreulempervedathavefilialerlangtfrastorbyer,dadetkanmedførebesværlighederved atskaffekompetentarbejdskraft. Afbankensimmaterielleressourcer,erderesrysomensikkerogsolvensrobustbank,meget betydningsfuld.detteerisærvigtigtikrisetider. Hvismanmålerperformanceudfraåretsresultat,harbankenharklaretsigbedreendden gennemsnitligekonkurrent,sidenkrisensudbrud.detteskyldesblandtandetbankenshøje solvensprocent,somudspringerfrabankensrisikostyring. 5.Regnskabsanalyse Nårmanskalforetageenværdiansættelseafenvirksomhed,erdetudoverdenstrategiske analyse,ogsåvigtigtatforetageenregnskabsmæssiganalyse.enregnskabsanalyse,eren analyseafvirksomhedensfinansielleværdidrivere,baseretpådehistoriskeregnskaber.målet meddenneanalyse,eratvurderedjurslandsbanksgenerelletilstand,ogkommemedetbud pådrivernesfremtidigeudvikling,somdermedgivermulighedforatudarbejdeetbudgetteret årsregnskab,somskalliggetilgrundfordenendeligværdiansættelse. Analysenviltageudgangspunktiårsrapporternefra ,dadisseerdenyesteog dermeddemestaktuelleforhvordanbankenklarersigpånuværendetidspunkt. 5.1.RegnskabspraksisogRevisionspåtegninger Regnskabspraksisogdenuafhængigerevisorserklæringerervigtige,nårmanforetageren eksterneanalyse,dadissekangiveetindblikihvortroværdigudarbejdelsenafregnskabeter. Detskaldognævnesatdenuafhængigerevisionspåtegning,kanindeholdefejl,dadener baseretpåstikprøverogienvisgradsubjektiveskøn. Denuafhængigerevisionserklæring,eriheleårrækken ,udarbejdetafKPMG.Det erialleårenevurderet,atårsregnskabetgiveretretvisendebilledeafbanken.kpmg 23

25 beskriverdesudenledelsesberetningensomoverensstemmendemedårsrapporten.derer såledesikkefundetgrundtilatnævneforbeholdellersupplerendeoplysninger. Ændringeriregnskabspraksis,kankomplicereeneksternanalyse,dadetkanværesværtat gennemskuehvilkenbetydningændringenharforvirksomheden.identreårigeperiode analysenafdækker,erderikkesketændringeriregnskabspraksisfordjurslandsbank. Desudenerårsrapportenaflagtioverensstemmelsemedlovomfinansielvirksomhed. Påbaggrundafovenstående,vurderesDjurslandsBanksårsrapportersomværende troværdigempiritilregnskabsanalysen. 5.2.Reformuleringafregnskabet Formåletmedatforetageenreformuleringafregnskabet,eratfindeenvirksomheds værdiskabendeaktiviteter.dettegøresvedatdeledefinansielleposteropihenholdsvis driftsaktivitet,andendriftsaktivitetogfinansielleposter,sådetermuligtatafdækkedemest relevanteværdidrivere 26.Detgiverimidlertidikkesammemeningatfortagedenneskildring foretpengeinstitut,danæstenalleposteriteorienerfinansielle.derforvilfølgende reformuleringen,ikkeforholdesigtilfinansielleposter,menblotskildremellemdriftog andendrift.pådennebaggrund,erdethellerikkerelevantatforetageenreformuleringaf balancen,daensådanblotvilgengivedenoprindeligebalancefrabankensårsrapport.for læserensskyld,erposternedogindsatsombilagunderbilag2. ReformuleringafEgenkapitalen Gennemanalyseafegenkapitalen,kaneneksternanalytikersikresigatalleaspekter,som berørerejernesinteresse,medtagesienværdiansættelse.gennemreformuleringaf egenkapitalenopgøresvirksomhedensoverskuditotalindkomst,hvilketernødvendigt,hvis detskalbrugesiforbindelsemedværdiansættelse. 27 Grundentildette,eratdetervigtigtat analyserepåhvorstorendelafegenkapitalenderkanforklaresvedhenholdsvis 26 Kilde:Sørensen(2009),s Kilde:Sørensen(2009),s

26 virksomhedensresultatogejerneskapitalindskydelseellerudbetalingereksempelvisiformaf dividender. SomdetfremgårafBilag1,udgørtransaktionermedejerneenhøjandeliforholdtil totalindkomstialtforår2009.denneandelerdogkraftigtfaldendeognæstenubetydeligiår 2011.Dettekan,alteftergrundenhertil,tolkessomenpositivudvikling,dadeter totalindkomstopgørelsen,bankenskalleveafpåsigt. Reformuleringafresultatopgørelsen Iresultatopgørelsenforensalgs ellerproduktionsvirksomhedfigurererpostersom produktionsomkostningerogomsætning.postersomdissegiverikkemegetmeningiforhold tilpengeinstituttersresultatopgørelse,hvorvirksomhedenshovedindtjeningkommerfra renteindtjening.derudoverdelesresultatopgørelsen,fordeflestetypervirksomheder,opi drifts ogfinansielleposter,hvilkethellerikkeertilfældetforpengeinstitutter. Nårmanforetagerenreformuleringafenresultatopgørelse,skelnermanmellemdriftsaktiver offinansielleaktiver.dettegøresforatkunneberegneskatteskjoldet,somfremkommerved atgangenettofinansielleomkostningermedskatteprocenten 28.Denskelnengiverikkepå sammemådemeningforetpengeinstitut,dapostersomiandretypevirksomheder,vilblive karakteriseretsomfinansielleposter,gårunderdenprimæredriftietpengeinstitut. Herunderkannævnesindlånfraandre,somdenmestrelevantepost.Pådennebaggrundvil analysenikkesondremellemdriftsposterogfinansielleposter,menblotdriftsposterog andredriftsposter.dettevalgsættergøratskatteskjoldetikkemedtagesidenvidereanalyse. SomdetfremgårafBilag3,erpostersomkanforbindesmeddenprimæredriftallokeret underdriftsoverskudfrasalg.devigtigsteposter,erherrenteindtægter,renteudgifterog udgiftertilpersonaleogadministration.underandetdriftsoverskud,allokeresdeposter, somikkekankarakteriseressomprimærdrift.demestbetydningsfuldeposter,erher kursreguleringerogandredriftsreguleringer.detskaldognævnesatkursreguleringer,er faldetbetydeligtfra2009til2011,hvilketogsåharmedvirkettiletstortfaldiåretsresultat. 28 Kilde:Sørensen(2009),s

27 5.3.Rentabilitetsanalyse Enrentabilitetsanalyse,erenanalyseafhvilkefaktorer,derdriverROEogsåkaldt egenkapitalforrentningen.meningenmeddenneanalyse,eratkastelysoverdeaspekteri virksomheden,derharbetydningforaktuellerentabilitet. IenRentabilitetsanalyse,erdetvigtigtatkendeNFF(nettofinansielleforpligtigelser)og NFO(nettofinansielleomkostninger).Dareformuleringenikkeskelnedemellemdriftsaktiver ogfinansielleaktiver,fremgårnffognfoikkederaf,ogskalderforfastsættesindenanalysen kanfortsætte. FørmankanfastsætteROEforenvirksomhed,erderenrækkenøgletal,somskalberegnes. DissenøgletalvilblivegennemgåetefterNFOogNFF,erfastsat. NFFogNFO NFOfremkommervedatfratrækkedefinansielleomkostningerfradefinansielleindtægter. Somnævnttidligerefigurererbeggedisseposteriresultatopgørelsenfordeflestetyper virksomheder,menikkepengeinstitutter.demestbetydningsfuldefinansielleomkostningeri envirksomhed,erofterenteomkostningerpåbanklån,hvilketkansidesættesmed pengeinstitutterneslånhoshenholdsviscentralbankenogandrepengeinstitutter,hvorfor netopdennepostbenyttessomfinansielleomkostninger.foratdetgivermeningatbenytte dennepost,skaldenfratrækkesipostenrenteudgifterunderresultatopgørelsen,dadeneren delafdenne.underfinansielleomkostninger,vildeflestetypervirksomhedermedtage renteindtægterpåbeholdningeripengeinstitutter.dissemådogsessomendelafdriftenfor banker,ogmedtagesderforikke. Derkanargumenteresforflereposter,somkangældeforfinansielleindtægter,herunder bankensobligationsbeholdning.detvurderesdog,atdenneerensideeffektafindtjeningen fradriften,ogdenmedtagesderforikke.derforbrugesposten,renteudgiftertilkredit institutterogcentralbanker,somnfo. NFFfremkommervedatfratrækkedefinansielleforpligtelserfradefinansielleaktiver.I overensstemmelsemedvalgtenfo,vilpostengældtilkreditinstitutterogcentralbanker,fra balancenudgørenfo. Overskudsgraden(OG) 26

28 Overskudsgradenkannedbrydesitodele,OG salgsamtog andreposter.denvigtigste,er OG salg,dadeterdendelbankenskalleveafnuogpåsigt.nøgletalletgiveraltsåetindtrykaf hvorgodvirksomheden,ertilatafstemmeforholdetmellemomkostningerogindtægter,og dermedgenerereetoverskud. Figur5:Overskudsgradenfrasalg Kilde:Egentilvirkningbaseretpådetreformulerederegnskab DjurslandsBankhargennemden3 årigeperiodehaftenmegetkonstantoverskudsgradpå deres salg nettorente oggebyromsætning.derhardogværetetlillefald,somprimært kantilskrivesfaldetirenteindtægter.bankenharværetistandtilatladeomkostningerne faldeitaktmedindtægterne,ogderforeroverskudsgradenikkefaldetisammegradsom renteindtægterne. Figur6:Overskudsgradenpåandreposter Kilde:Egentilvirkning Overskudsgradenpåposter,somikkeudspringerafdetprimæresalg,harværetendelmere svingende.talletstarterpå4,91%ogfaldertil 0,29%.Denstoreændringfra2010til2011, skyldesprimærtdenstoreændringikursreguleringerne.detnegativeniveaui2011,er utilfredsstillendeforbankenogikkeholdbartilængden.daflereafdisseposter,udspringer fraindtjeningaktier,kurserogandrevirksomhedersindtjening,kandeværesværeatforudse ogstyre,ogkansvingeendel. 27

29 Figur7:Samletoverskudsgrad Kilde:Egentilvirkning Densamledeoverskudsgrad,kanudledesafdetoovenståendetabeller,daderunder reformuleringenikkeblevskelnetmellemdriftsaktiverogfinansielleaktiver.denneopstilling giverkunmening,nårderertaleomenvirksomhedmedfinansielleindtjeninger. DensamledeOG,erpositivgennemalletreår.Mendetskalbemærkes,atdenerfaldende gennemheleperioden,hvilketselvsagtikkeerholdbartpåsigt. Aktivernesomsætningshastighed(AOH) AOHfindesvedatdividerenettoomsætningenmednettodriftsaktiver.Dettenøgletalviser hvorgodvirksomhedenertilgenerereromsætningiforholdtilhvormegetkapital, virksomhedenharbundettilaktiverne.vedudregningafaoh,skalbalancetallenevære gennemsnitstal,altsåetgennemsnitafdetaktuelleårogåretforinden 29.Pådennemåde brugesbalancetallenefra2008,sammenmedtallenefra2009,tilatudregneaohfor2009,og såfremdeles.tabellennedenforindeholderdesudennøgletallet1/aoh,somindikererhvor megetkapital,dererbundetindaforatgenerereenkr.salg. Figur8:Aktivernesomsætningshastighed Kilde:egentilvirkning 29 Kilde:Sørensen(2009),s

30 AOHerrelativtstabilgennemdetreår,medensvagnegativtendens.Talleterrelativthøjt, hvilketindikerer,atbankenformåratskabeenrethøjomsætningiforholdtilderes kapitalbinding. 1/AOHvilaltidstigenårAOHfalder,derforhatDjurslandsBankoplevetatdeskalbindemere kapitalidriftsaktiverne,foratgenerereénkrone.detteerselvfølgeligennegativudvikling, somikkeerholdbarilængden. Afkastafinvesteretkapital(ROIC) ROICerenanalyseafhvorstortetoverskudvirksomhedengenereriforholdtilressourcerne, dererbrugt.nøgletalletvisermedandreorddetgennemsnitligeafkastpr.indsatdriftskrone. ROICkanudregnesvedatgangeOGmedAOH. Figur9:Afkastafinvesteretkapital Kilde:egentilvirkning Detfremgåraftabellen,atROIC,næstenerhalveretfra2009til2011,hvilketmåsigesat væretyderstnegativt.faldetiroic,skalprimærttilskrivesfaldetiog,ogdermeddetstore faldibankenskursreguleringer.kursreguleringerne,somerallokeretunderandendrift,har altsåhaftenbetydeligtpåvirkningpåbankensnøgletal.deteraltsåenvigtigbetragtning,at dennegativeudviklingkunimindregradkantilskrivestendensenidenprimæredrift,som trodsaltervigtigstforbanken. Finansielgearing(FGEAR) Deninvesteredekapitalienvirksomhed,eroftestfinansieretmedhenholdsvisnetto finansielleforpligtelserogegenkapitalen.fgearmålerforholdetmellemdisse finansieringskilder,samtpåvirkningenpåroegennemfølgendetrefaktorer: ROE=ROIC+[FGEARx(ROIC r)] 29

31 ROIC r,kaldesogsåspread et,hvorrernettolåneomkostnigneriprocent.udfraligningen kandetudledes,athvisroicoverstigerr,vilroeoverstigeroic. FGEARfindesvedatdividereNFFmedEK,rfindesvedatdividereNFOmedNFF. Figur10:Finansielgearing Kilde:Egentilvirkning Denfinansiellegearingerstigendegennemperioden,hvilketvilsigeatNFFerstegetrelativt tilek.detfremgårdesuden,atspread etpositivtgennemheleperioden,ogderforvilroe ogsåoverstigeroicjf.formlenovenfor.spread etstegensmulefra2009til2010,menblev mereendhalveretfra2010til2011.hvormegetroeoverstigerroicafhængeraf henholdsvisudviklingenispread etogfgear.hvisdissestigervilroeogsåstigeiforhold tilroic. Egenkapitalforrentningen(ROE) ROEgiveretindtrykihvorstoroverskuddetsstørrelseeriforholdtilderessourcer rentabilitetenudfraaktionærernessynspunkt,ogderforforholdernøgletalletsigogsåtilom virksomhedenerfinansieretgennemegenkapitalellerfremmedkapital.roeerudregnetved hjælpafformlenforroe,somfindesiforrigeafsnit. Figur11:Egenkapitalforrentningen Kilde:Egentilvirkning 30

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Afgangsprojekt HD 2. del Finansiering Copenhagen Business School 12-05-2014 Forfattere: Mikkel Wiberg Sørensen & Mikkel Dalhøj Johansen

Læs mere

Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) )

Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) ) HA#Almen,)6.)Semester) ) ) )))))))))))))))Bachelorafhandling) ) ) ) ) ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) Tesla&Motors& ) ) AARHUS)UNIVERSITY)) BUSINESS)&)SOCIAL)SCIENCES)) DEPARTMENT)OF)ECONOMICS)&)BUSINESS)

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Copenhagen Business School, maj 2014 Forfatter: CPR-nr.: 240384-XXXX Vejleder: Daniel Probst Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation

Læs mere

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af TDC A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af TDC A/S HA-almen Forfattere: 6. semester Simon Mikkelsen Bachelorafhandling Søren Young Meller Vejleder: Finn Schøler Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af TDC A/S Handelshøjskolen i Århus Maj 2010

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Udarbejdet af: Allan Høegsberg Vejleder: Peter Kyhnauv Afhandling HD(R) Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 - Executive Summery... 4 2 - Indledning:...

Læs mere

CBS Institut for Regnskab og Revision

CBS Institut for Regnskab og Revision 1 HD Regnskab og Økonomistyring Afsluttende hovedopgave - 8. semester, forår 2014 Opgaveskriver: Thomas Skov Blicher Vejleder: Morten Høgh-Petersen Strategisk analyse og værdiansættelse af Fiat Spa CBS

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale

Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale Strategisk analyse og Værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale Forfatter: Søren Møller Vejleder: Thomas

Læs mere

FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth. Adam Chr. M. Malling Cand. merc.

FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth. Adam Chr. M. Malling Cand. merc. FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth Vejleder: Henning Skov Jensen Ord: 26.725 Tegn: 181.966 (155.746) Sider: 80 Adam Chr. M. Malling Cand. merc. FIR,

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OW Bunker mere end bare olie

OW Bunker mere end bare olie OW Bunker mere end bare olie Udarbejdet af: Michelle Rohde Pedersen Mie Ellegård Nielsen Copenhagen Business School HD(R) Regnskab og økonomistyring Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveringsdato: 12. maj

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Værdiansættelse af ISS World Service A/S

Værdiansættelse af ISS World Service A/S HD-HOVEDOPGAVE Værdiansættelse af ISS World Service A/S Opgave nr. 34 Opgaveløser: Mads Jensen Vejleder: Jens Borges 14-05-2012 Indhold 1. Indledende afsnit... 5 Indledning 1.1... 5 Problemformulering

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Dong Energy A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Dong Energy A/S Cand.merc.aud studiet Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School 2008 Kandidatafhandling Strategisk analyse og værdiansættelse af Dong Energy A/S Strategic analysis and valuation of Dong

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af IC Companys A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af IC Companys A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af IC Companys A/S Udarbejdet af: Maria Jakobsen Copenhagen Business School HD Finansiering Vejleder: Peter Toftager Dato for aflevering: 1. November 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Kasper Juhl Larsen Vejleder: Kim Andersen Opgave nr. 32 Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang og Olufsen A/S Copenhagen

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

Værdiansættelse af TDC

Værdiansættelse af TDC Værdiansættelse af TDC - med redegørelse for brug af begrebsrammen HDR afgangsprojekt Skrevet af Martin Holm Vejleder: Jens O. Elling Afleveret d. 11-05-2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PROBLEMFORMULERING:...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO koncernen HD studiet i Regnskab og økonomistyring Hovedopgave Copenhagen Business School Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO koncernen Forfatter: Thomas Henriksen Afleveringsdato: 13-05-2013 Vejleder:

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud.

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. CPR-nummer: Fjernet Vejleder: Jeppe Schønfeld Afleveringsdato: 24. august 2012 Antal sider:

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S University College Norjylland 2013 Maria Do 4. Fia0213 En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afsluttende eksamensprojekt Vejleder : Rene Østergaard Thomsen Afleveret : 29. maj 2013

Læs mere

Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse

Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse HD (F) 8. semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Sarah Skov Andresen Vejleder: Otto Friedrichsen Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse Handelshøjskolen

Læs mere