Værdiansættelse af Djurslands Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af Djurslands Bank"

Transkript

1 HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences Foråret2012

2 Indholdsfortegnelse 1.Abstract Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Virksomhedsbeskrivelse Strategiskanalyse Eksternanalyse PESTanalyse PortersFiveForces Internanalyse Kernekompetencer Ressourcerogkapabiliteter Delkonklusion Regnskabsanalyse RegnskabspraksisogRevisionspåtegninger Reformuleringafregnskabet Rentabilitetsanalyse Vækstanalyse Delkonklusion Værdiansættelsesmodeller BeskrivelseafVærdiansættelsesmodeller DiskussionafværdiansættelsesmodelleriforbindelsemedPengeinstitutter Budgettering Budgetteringsperiode Budgetteretbalance Aktiver Passiver Budgetteretresultatopgørelse Terminalperioden Cashflowtilegenkapitalen Diskonteringsfaktoren Ejernesafkastkrav Værdiansættelse Konklusion Litteraturliste Bilag...58 Bilag Bilag Bilag

3 1.Abstract ThepurposeofthisthesisistovaluateDjurslandsBank.Valuationofbanksisinmanyways verydifferentfromvaluationofanormalproductioncompany.becauseofthesedifferencesit isrecommendedtouseslightlydifferentapproaches.thesedifferencesmainlyshowsinthe decisionofvaluationmodel.themostcommonmodelforvaluationisthedcf model.this modelisnotsuitedforvaluationofbanks.thedcfmodelusesthewaccasadiscountfactor, andthewaccisverydifficulttoestimateasanexternalanalysts.insteadtheso calledecfmodelismoreappropriateforvaluationofbanks.asdiscountfactor,theecf modelusesthe leveredcostofequity,whichismoreaccessiblewhenlookingatabankfromtheoutsidein. Banksareconsideredamongthemostcomplexbusinesstovalue.Asanyothercompanyat thestock exchangethereispublishedaccountsthatcangiveanoverviewofthebanks achievements.butevenmorethannormalproductioncompanies,thevaluedependson decisionsforthedifferentaccounts.furthermoreexternalanalystsdonotknowhowmuch valuewillbelostfromcreditloses.thesearejustsomeofthereasonswhybankvaluationis largelybasedonmoreorlessroughestimates. Thefinancialandstrategicanalysisalsodiffersfromtheonemadewhenvaluationother companies.whenvaluatingbanksitisveryimportanttofocusonthemacroeconomic forecasts.thereasonforthisisthatbanksarehigh leveredwhichmakesthemvery dependentonchanceintheeconomicfactors. 2.Indledning Denfinansiellekriseharhaftomfattendefølger,fordeflestebrancher,menhvismanskal udvælgeetområde,somharværetsærligthårdtramt,mådetværedenfinansiellesektor.den finansiellesektorharoplevetstoretab,ogmangebankerharværetnødsagettilatdreje nøglenom,somfølgeafdestoresolvensproblemerdenfinansiellekriseharmedført.det mesteomtalteeksempel,roskildebank,ereteksempelpåkrisenspåvirkning.roskildebank tabtestortpånedskrivninger,efterkrisenramtedanmark.isæroplevededestoretabpådet danskeejendomsmark.somfølgeendtebankenmedensolvensprocent,somlangtfralevede optildenlovpligtige,ognationalbankenmåtteovertagebanken.ensådanovertagelse,er historisksetmegetsjældenogsidstseti1928,hvilkesigernogetomhvoromfattende 2

4 indflydelsekrisenharhaft.roskildebankerimidlertidikkeetsærsyn.mangedanskebanker haroplevetstoresolvensproblemersiden,ogflereharmåtteterklæreskonkurs.isærde mindreogmellemstorebanker,harværetpåvirketafinvestorflugtefterkrisensudbrud,og netopderforerdetspændendeatsepåenmindrebank,ogsehvordandenklarersigefter krisenogdeøkonomiskeoglovmæssigefølgerdenneharhaft. 2.1.Problemformulering Måletfordenneafhandling,eratforetageenvelbegrundetværdiansættelseafDjurslands Bank,påbaggrundafenanalyse,afdefaktorer,sompåvirkerbankensværdi. Ovenståendeproblemstilling,kanomformulerestilfølgendehovedspørgsmål: VedgennemgangafdestrategiskeogregnskabsmæssigeforholdsompåvirkerDjurslandsBank, hvadbørbankensåværdiansættestil? Foratkunneopnåenpræcisogvelbegrundetbesvarelseafhovedspørgsmålet,søges nedenståendedelspørgsmålbesvaret.nogleafspørgsmålenevilmundeudiredegørende afsnit,noglevilendeudidiskussionogandrevilværeanalyserende: HvordanbeskrivesDjurslandsBank,oghvordandriverbankenforretning? HvilkeeksternestrategiskeforholdharindflydelsepåværdienafDjurslandsBank? HvilkeinternestrategiskeforholdharindflydelsepåværdienafDjurslandsBank? HvilkenøgletalsmæssigforholdharindflydelsepåværdienafDjurslandsBank? HvordanervækstprognosenforDjurslandsBank,oghvordanspillerdenindpåværdien afbanken? Hvilkeværdiansættelsesmodellerkanmanbrugetilatværdiansættepengeinstitutter? Hvilkenværdiansættelsesmodelbørbenyttestilværdiansættelseafpengeinstitutter? Hvordanbørmanbudgetterepengeinstitutteroghvorlangbørbudgetteringsperioden forpengeinstituttervære? 3

5 2.2.Afgrænsning Normalfortagesenværdiansættelsepåbaggrundafenanalyseafde5forrigeår.Idenne afhandling,vilanalyseperiodenkunstrækkesigover4år.detteskyldesattidenførogefter udbruddetfordenfinansiellekrise,ersværeatsammenlignegrundetdeøkonomiskeog lovgivningsmæssigeændringer,somharramtpengeinstitutternehårdt. Ibeskrivelsenafværdiansættelsesmodeller,vilderikkeblivegåetidybdenmeddeforskellige modeller,dadetfindesmestrelevantatbeskrivedenmodel,somdiskussionenfindermest anvendeligtilatværdiansættebanker. Analysenafdeeksterneforhold,vilfokuserepådetdanskemarked,daDjurslandsBank,kun driverbankvirksomhedpådanskjord.detskaldognævnesatenstordelafdenlovgivning, somfinansielleinstituttererunderlagt,fastsættesieu. Someksternanalytiker,harmansjældentadgangtilinterneinformationerivirksomheden, hvorfordenneafhandlingudelukkendevilberopåoffentligtilgængeligempiri.herunderkan nævnesstatistikindhentetfradanmarksstatistikbank,nationalbankenogårsrapporterfra Metode JegharidenneafhandlingvalgtatværdiansætteDjurslandsBankvedbrugafdensåkaldte ECF model.modellenbliverkortbeskrevetteoretiskiafsnit6ogiafsnit8benyttesmodellen påmincase.afhandlingensopbygningfremgårafnedenståendeforklaring: Virksomhedsbeskrivelse Strategiskanalyse Regnskabsanalyse Valgaf værdiansættelsesmodel budgettering Værdiansættelse Placeringenafdeforskelligeområderogpilenesretning,indikererrækkefølgen. Budgetteringenvilaltsåskepåbaggrundafdenstrategiskeanalyseogregnskabsanalysen. Underpunktet valgafværdiansættelsesmodel,vilvalgetafecf modellenblivediskuteret. Endeligvilmodellenblivebrugttilatestimereværdienafcasen. Denstrategiskeanalysesplittesopieneksternoginternanalyse.Deneksterneanalyse,vil bliveforetagetpåbaggrundafenpestanalyseogportersfiveforces.deninterneanalyse gåridybdenmedbankenskernekompetencer,ressourcerogkapabiliteter. 4

6 Regnskabsanalysenbestårafenrækkerelevantenøgletal,samtenbeskrivelseafhvaddisse talsigerombankensrentabilitet. Formåletmeddenstrategiskeanalyse,eratskabeetsolidtgrundlagforbudgetteringenaf DjurslandsBank. BeskrivelsenogvalgetafECF modellen,tagerafsætirelevantteoripåområdetfor værdiansættelse. 3.Virksomhedsbeskrivelse Beskrivelsenerbaseretpåhenholdsvisårsrapportenanno2011ogbankenshjemmeside 1. DjurslandsBankopstodi1965,somensammenlægningaf3mindrebankermedoprindelse tilbagei1906.virksomhedenshovedkontorliggerplaceretigrenaa,hvorfrabankensfilialer støttesgennemenrækkespecialist ogstabsfunktioner.bankenharsidenhenudbyggetderes netaffilialer,sådepånuværendetidspunkttæller15filialerfordeltpådjurslandogiaarhus ogomegn.bankenharetstadigstigendekundegruppe,beståendeafca private kunder,ca.3.000erhvervsvirksomhederogoffentligeinstitutioner,samt1.800 foreningskunder. Bankenservicerersinekundermedalledemestalmindeligebankprodukter.Derudover tilbyderbankenogsårealkredit,investerings,pensions,forsikrings ogleasingprodukter. Bankenudbyderdisseproduktergennemsamarbejdemedenlangrække samarbejdspartnere 2. DjurslandsBankgørenstordydudafatværelokalorienteret,ogharidenforbindelseen erklæretvision,omatværeenstærkogattraktivfinansielsamarbejdspartnerforbankens kunderiøstjylland.idenforbindelseharbanken,somendelafderesstrategi,etmålomen stadigstørreudbredelseideresnaturligemarkedsområde. I2011havdeDjurslandsBanknettorenteindtægterpå mio.kr.svarendetiletfaldpå 1,8mio.kr.iforholdtil2010.Dervarligeledesetfaldiåretsresultatsvarendetil13,5mio.kr. Faldetiåretsresultatskyldesprimærtetfaldikursreguleringerne. 1 Kilde:DjurslandsBank,Årsrapport(2011) 2 Bankensvigtigstesamarbejdspartnerepådisseforretningsområderer:Totalkredit,DLR Kredit,BankInvest,PFA,Privatsikring,Letpension,SGFinansogDenNordiske Investeringsbank. 5

7 4.Strategiskanalyse Foratkunnefastlæggeetfremtidigtbudget,erdetikkenokblotatsepåvirksomhedens tidligereperformance.deterogsånødvendigtatforetageenstrategiskanalyse,hvorman sammenholdervirksomhedensinternestrategimeddeteksternemiljø,somvirksomheden agereri,samtforholdesigtildendynamikdererpåmarkedet.bankeransessomværendeen afdemestkompleksetyperafvirksomheder,nårmanskalforetageenekstern værdiansættelse.enafhovedårsagernetildette,eratbankerfinansieresafenanselig gældsandel,ogdermedbliverværdiansættelsenihøjgradafhængigafmakroøkonomiske forhold 3.Påbaggrundafdettevurderesisærdeneksterneanalyse,somværende betydningsfuldiforholdtilværdiansættelsenafdjurslandsbank. Denstrategiskeanalysevilindeholdeeneksternanalyse,somserpåderelevante omgivelsesmæssigefaktorer,djurslandsbankskalforholdesigtilnårdefører bankvirksomhed.derudovervilafsnittetindeholdeenstrategiskanalyseafbankensinterne tilstand,hvorunderdervilblivelagtvægtpåbankensressourcerogkompetencer,og hvordandissebrugestilatstyrebankenmodstørstmuligsucces. 4.1.Eksternanalyse DeneksterneanalysevilbeståafenPESTanalyseogPortersFiveForces PESTanalyse Daallevirksomheder,erunderpåvirkningafmakromiljømæssigefaktorer,erdetnødvendigt atforetageenanalyse,somsammenlignervirksomhedenmedomverdenen,foratkunne fastlæggeetretvisendebudget.grundetbankersstoregældsandel,harisær makroøkonomiskenøgletalstorbetydning,ogderforvilderblivesatekstrafokuspånetop detteområdegennemanalysen. LægaardogVest 4 argumentererforenrækkefaldgrupperiforbindelsemedudarbejdelsenaf enpestanalyse.herunderliggerdevægtpå,atmodellenerfølsomoverforhistoriskdata,da alletrendsslutterpåettidspunkt,mendetkanværesværtatforudsigehvornårdetsker.de nævnerogsåenfaldgruppeiforbindelsemedvirksomheder,derbegårsigpåmultinationale 3 Kilde:Koller,GoedhartogWessels(2010),side741 4 Kilde:LægaardogVest(2011),s

8 markeder,dadetteoftevilkræveenindividuelanalyseafhvertenkeltområde.sidstnævnte, erdogikkespecieltrelevantiforbindelsemedudarbejdelsenafenpestanalysefor DjurslandsBank,dadeprimærtoperererpåDjurslandogiÅrhus. Politiskefaktorer Politiskeforholdharstorindvirkningpåvirksomhedersindtjeningsmuligheder.Staten påvirkerblandtandetvirksomhedergennemskattepolitik,rentepolitikoglovmæssige reguleringerogrestrektioner.følgendeafsnitserpåpolitiskeforhold,somharrelevansfor finansielleinstitutter,ogdermedogsådjurslandsbank. DjurslandsBankerunderlagtlovomfinansielvirksomhed 5.Lovenhåndhævesaf Finanstilsynet.Formåletmeddennelov,eratsikreatfinansiellevirksomhederledesogdrives påforsvarligvis,tilgavnforheledenfinansiellesektor. Lovomfinansielvirksomhed,indeholderflerebestemmelser,somforsøgeratbeskytte pengeinstitutterskreditorerogkundermodtabafindlån. 128,eridenforbindelsesærligt relevant.bestemmelsentilskriver,blandtandreemner,finanstilsynetatfastsætteet solvenskravtillandetspengeinstitutter.pånuværendetidspunkt,skalbasiskapitalen minimumudgøre8%procentafderisikovægtedeposter,menfinanstilsynetkanudstedeet individueltsolvenskrav,hvisdefinderdetnødvendigt 6. I2000stemtedanskernenejtilEuroen,ogdermednejtildefordeleogulemper implementeringenafenfællesvalutavilmedføre.danmarkgikistedetindi fastkurssamarbejdet,erm2 7,somikketilladerdendanskekroneatsvingemereend±2,25 procentiforholdtileuroen.nationalbankenstyrerkursenvedatændrepårenten,hvilket fratagerdendanskenationalbankmulighedenforatændrerentenisituationer,hvor økonomienskalstimuleres.detteforholdharmedvirkettilatdendanskerente,harværetpå ethøjreniveau,enddenudbudtafdeneuropæiskecentralbank,sidendanmarkindgiki ERM2samarbejdet.DadedanskepengeinstitutterlånerpengeafNationalbanken,indebærer enhøjererenteatderesomkostningerstiger.dendanskevalutakurspolitik,hardesudenden 5 Kilde:https://www.retsinformation.dk, Lovomfinansielvirksomhed 6 Kilde:http://www.finanstilsynet.dk, Basiskapital 7 ExchangeRateMechanism2 7

9 påvirkning,atderskalafholdesflereomkostningeriforbindelsemedvekslingogrisikostyring vedvalutakursudsvingfordedanskepengeinstitutter. Denglobalefinansiellekrise,harmedførtenrækkepolitiskebestemmelser,somharhaft indflydelsepådedanskepengeinstitutter.herunderkannævnesbankpakkerne,somblandt andethargivetmidlertidigdækningafalledanskeindlånipengeinstitutter,samten kapitalindsprøjtningpå100mia.kr.,sådenfinansiellesektor,havdemulighedforatlåne pengeud.denmidlertidigedækningafalledanskeindlån,harisærhaftbetydningformindre ogkonkurstruedebanker,dadethjælperdissetilatholdepåkunderne,somellersvilhaveet stortincitament,tilatflyttetilmeresikrebanker. ItaktmedatEUfårstørreindflydelsepålovgivningenimedlemslandende,fårEUstørre indflydelsepådefinansielleinstitutioneridanmark.entendens,somerstegetiforbindelse medfinanskrisen.sometkonkreteksempel,kanindlånsgarantiennævnes.lovensikrealle EU borgeresindlånvedbankkonkurs.dogkunoptil euro 8. Økonomiskefaktorer Økonomiskeforholdharindflydelsepåhelesamfundsøkonomien,ogundertidenkan makroøkonomiskeændringerhaveradikalindvirkningpåindtjeningsmulighederneforden enkeltevirksomhed.ændringerirenteogvalutakurser,harstorindflydelsepåøkonomienog ikkemindstforfinansielleinstitutioner.isærdenpengepolitiskerente,styretaf nationalbanken,erafgørendeforpengeinstitutternesind ogudlånsrenteroverforkunderne, Ibankvirksomhederkanmansepengesomværendevirksomhedensgrundmateriale,og derforharprisenpåpenge,altsårenten,enstorbetydningforbankensomkostningerog indtjening.nedenforsesengrafoverudviklingenpåhenholdsvisdeneuropæiskecentral BanksogNationalbankensudlånsrenteforhenholdsvisDanmarkogeuroområdet. 8 Kilde:http://ec.europa.eu, DepositGaranteeSchemes 8

10 Figur1:ECBogNationalbankensudlånsrente Kilde: DanmarkogEuroen Rentespændogdeøkonomiskekonsekvenserafeuroforbeholdetien krise,udarbejdetaffinansministeriet. Gennemheleperiodenkanderobserveresetspændmellemdetorenter.Renteni euroområdet,harliggetunderrentenidanmarkgennemheleperioden.danmarks pengepolitiskerenterliggeraltsåhøjereendieuroområdet,ogdetvilderforværebilligerefor dedanskebankeratlånepenge,hvisdanmarkindførteeuroistedetforatføre fastkurspolitik.somnævnttidligereregulerenationalbankenkronekursen,iforholdtil fastkurspolitikken,vedatændrepårenten.derforharnationalbankenikkealtidfrihedtilat ændrerenteniforholdtildensamfundsøkonomiskesituation.dettekanværeetproblemi situationerhvordererøgetprespåkronekursen,danationalbankenidettetilfældekan tvingesudienrentestigningforatforsvarefastkurspolitikken.isærikrisetider,somden finansiellekrise,kandetteværeetproblem.sometkonkreteksempellodnationalbanken rentenstigeioktober2008,foratfastholdekursen,mensdeneuropæiskecentralbanksatte rentenned 9.Somdetfremgåraffigurensvingerrentenmeget.Verdenscentralbankerbruger renten,sometinstrumenttilatstimulereøkonomien,nårnødvendigt.rentenkansåledes hæves,nårøkonomiennærmersigoverophedningogsænkes,hvisøkonomienharbrugforet skub. Valutakursændringerogaktiekursændringerhardesudenindflydelsepådedanske pengeinstitutter.pengeinstitutterneforsøgerdogatstyrerisikoenforbundetmedvaluta og aktiekurser,vedatfastsætteenmaksimalandel,demåudgøreafbankenskernekapital. 9 Kilde:Finansministeriet:Danmarkogeuroen,side2 9

11 DengenerelleudviklingiBNP,harogsåstorbetydningforpengeinstitutternes indtjeningsmuligheder.isituationermedlavbnp vækst,kandetværesværtforbankerneat lånepengeud.ikrisetider,somdennærværendefinansiellekrise,skerderenopbremsningi erhvervsinvesteringerogdetprivateforbrug,hvilketharmedførtenlaverelåneefterspørgsel. Trodsdetmegetlaverenteniveau,somkrisenharmedført,erlåneefterspørgslenlavereend førdenfinansiellekrise.nedenståendefigur,viserpengeinstitutternesudlåntilikkefinansiellevirksomheder. Figur2:Udlåntilikke finansiellevirksomheder Kilde:Nationalbanken.statistikbank.dk Pengeinstitutternesud ogindlånfordeltpå indlånsformerogsektor. Detfremgåraffiguren,atdedanskepengeinstituttersudlåntilikke finansiellevirksomheder, erfaldetitaktmeddenfinansiellekrisesudvikling.denneudvikling,harselvsagtenstor betydningforpengeinstitutternesindtjeningsmuligheder.detskaldognævnesatudvikling serenanelsemerepositivud,hvismanmedtagerpengeinstitutternessamledeudlån. NedenforsesengrafoversammenhængenmellemdenårligevækstiBNPogdedanske pengeinstitutterssamledeudlåneksklusivudlåntilmfisektoren(1=20012=2002osv.). 10

12 Figur3:udviklingenivækstiudlånogvækstiBNP 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% Vækstiudlån VækstiBNP 0.00% 5.00% Kilde:http://nationalbanken.statbank.dkoghttp://www.euo.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/samt egentilvirkning. DerfremgåratderharværetensammenhængmellemdenprocentvisBNP vækstogvæksten ibankernesudlån.sammenhængenertydeligstiårenehvorbnp vækstenharværethøjest.i disseårvarderogsåenstorvækstibankernesudlån.deterinteressantatse,atselvombnpvækstenstegfra2009til2010,ervækstenibankernesudlånfortsatmedatfaldeenddatilet negativtniveaui2010og2011.dettyderaltsåpåatbankerneudlånikkekommertilatfølge udviklingenibnpideførsteår,efterdanmarkharbevægetsigudafrecession. SammenhængenmellemBNPogbankernesudlån,gørdetspændendeatsepåprognosenfor vækstenibnp.sådanenprognose,erdogforbundetmedmangefaldgrupper,ogkanvære sværatforudsigeandetendpåkortsigt.prognosenbliverikkenemmereafdennuværende økonomiskesituation,hvorudviklingenihøjgradberorpåusikkerhedogrygter.dendanske Nationalbankoffentliggjordeimarts2012,deresskønpåBNP vækstenfordekommendeår. PrognosenpegerpåenBNP vækstfor2012på1,2%og1,6%i Dermedforventesdet altsåatviikkevendertilbagetildenmegetlave,ogtiltidernegativevækst,somden finansiellekrisemedførte.enmerestabilbnp vækstvilformentligmedføreenstigningi pengeinstitutternesudlån. 10 Kilde:http://www.euroinvestor.dk, Nationalbankenserstortsetuændretvækst 10.00% 11

13 Socialefaktorer Socialeforhold,kanpåvirkefinansielleinstitutionerpåmangemåder.Tovigtigeområder undersocialefaktorer,erdemografiskeforholdogtidenstrend.dissetofaktorer,kanhave storindflydelsepåpengeinstitutioner. Dendemografiskeudvikling,harsignifikantbetydningforvirksomheder.Danmarkharien længereperiodeoplevetstigningigennemsnitsalderen,ogantalletafpersonerdererfyldt65, forventesatstigehvertenesteårfremtil2044.detforventesatvii2050haroplevetenvækst ipersonerover65på57procent envækstsomlangtoverstigerdenforventedevækstide andrealdersgrupper 11.DenneudviklingkanvisesigatfåstorbetydningforDjurslandsBank. Detkanblivesværeatfindeatfindekvalificeretarbejdskraftidenarbejdsdygtigealder. Derudover,kanenstigningideældrefåstorindflydelsepåpengeinstitutternesudlån,da ældreofteikkeharsåstorelånsomyngremennesker. Finansiellekriser,kandesudenhavesocialindflydelsepåpengeinstitutternes indtjeningsmuligheder.detteskyldesatdengenerelleholdning,kanændrestilatværemere forsigtigindstillet,iperioderhvorøkonomienerinegativellerlavvækst. Forholdsomarbejdsløshedogskilsmisser,kanforårsageatbankenskunder,fårproblemer medatservicererderesgæld.nyskiltekaneksempelvisopleveproblemermedatsælgeen boligdetidligerevartotilatbetaleafpå,isærikrisetidersomdennuværende. Teknologiskeforhold Detervigtigtforenhvervirksomhed,atdefølgermedidenteknologiskeudvikling.Hvisikke envirksomhedfølgermediudviklingenafprocesser,produkter,distributionskanalermed mere,misterdeførellersidendereskonkurrencefordeleiforholdtilkonkurrerende virksomheder. Dereridesenesteårsketenstorændringikundekontaktenipengeinstitutter.Udviklingen ergåetiretningafenlangtstørreselvbetjeningfremforpersonligkontakt.detervigtigtfor 11 Kilde:DanmarksStatistik(2011), Enhalvmillionflereældrei

14 DjurslandsBank,atfølgedenneudvikling,dakunderneefterspørgerstørreselvbetjening. Ydermerefrigiverselvbetjeningogsåarbejdskraft,somkanbrugespåandreområder. Detharogsåbetydningforbanken,atdenfølgerudviklingenafdeinterneprocessor.Sker detteikkevilbankenikkekunnefølgemeddereskonkurrenter.djurslandsbanketableredei 2009ennydistributionskanal,somvarmålrettetdekunder,somentenboedeudenfor bankensnaturligegeografiskeområde,ellervarflyttetfraområdet.distributionskanalen giverdissekunderenvirtueladgangtilbanken PortersFiveForces Nårmanskalanalysererenvirksomhedseksterneforhold,erdetvigtigtatundersøgehvor attraktivmarkedeter,samtundersøgekonkurrenceniveauet.portersfiveforcesmodellen, eretudbredtværktøjtilnetopdetteformål.modellenbruger,somnavnetantyder,5forhold tilatvurderebranchenskonkurrencesituation:potentiellenyeindtrængere,kundernes forhandlingskraft,leverandørernesforhandlingskraft,substituerendeprodukterogbranchens rivalisering. LægaardogVest 13 argumentererforenrækkefaldgrupperiforbindelsemedbrugenaf PortersFiveForces.Modellenforholdersigikkeitilstrækkeliggradtil,at konkurrencemæssigeforhold,kanændresmegethurtigt.modellenantager,atdefemforhold vægtersammebetydningforvirksomheden,hvilketsjældentholderstik.kundernes forhandlingskraft,haroftestørstbetydning,ogbørderforvægtestungereenddeandre forhold. Leverandørernesforhandlingskraft Detteforhold,kanværesværtatfastsætteforetpengeinstitut,dabankenlevererenservice ogikkeethåndgribeligtprodukt,somkræverleveranceafetgrundmateriale.mankandogse påleverandørerneafdeit systemerbankenbenyttersigaf.djurslandsbanksamarbejder medbankdata 14 omudviklingogimplementeringafnyeit systemer.derfindesflereudbyder afit systemertilbanker,mendeterenmegetomkosteligogbesværligproces,atskulle udskiftesystemerneienbank,ogmankanderforargumentererfor,atbankdata,harenstor 12 Kilde:DjurslandsBank,Årsrapport(2011). 13 Kilde:LægaardogVest(2011),side Kilde:http://www.bankdata.dk/ 13

15 forhandlingskraft.desudenerdjurslandsbankenrelativtlillebank,ogderforhardeogsåen relativtsvagforhandlingskraft.deterdogvigtigtatnævneatdjurslandsbank,sammenmed 14andrepengeinstitutter,hvilketmåformodesathaveetpositivtprægpåDjurslandsBanks forhandlingskraftiforholdtilbankdata. Kundernesforhandlingskraft Selvomdenfinansiellesektor,genereltharoplevetetknækitroværdighedenigennemden finansiellekrise,nærerdedanskepengeinstitutterstadigloyalitetfradereskunder.i2010 lavedeberlinskeresearchentestafkundernesopfattelseafegenbank 15.Testenvisteatdet kunvar6,9procentafdeadspurgte,entenvarutilfredseellermegetutilfredsmedderesegen bank.testenviserdesudenat70procentafbankkunderne,hverkenharovervejetatskifte bankfør,underellerefterkrisen.trodsdetatdeterrelativtnemt,atskiftebank,skerdet ikkesåofte.dettekanblandandetskyldesatfolk,følertryghedvedatbeholdederes nuværendebank,ogderforvægterprisogserviceikkealtidhøjestnårvalgetskaltræffes. Trodsdennetest,vurderesforbrugernesforhandlingskraftstadigatværeafmiddelbetydning dadetstorefokus,dererpåbanker,hurtigtkanmedføreetnegativtsynpåbanken.desuden erdermangeudbydere,ogdeterforholdsvisnemtatskiftebank,hvorfordetvigtigtat bankerneyderengodogstabilservice. Potentiellenyeindtrængere Ilovomfinansielvirksomhedfremgårdet,atbranchenharhøjeadgangsbarrierer.Dererhøje kravtilstartkapital,samtenlangrækkeandrereglerførmankanopnåtilladelsetilatoprette etpengeinstitut.ydermereerderiforvejenmangepengeinstitutter,ogdermedetforholdsvist mættetmarked,hvilketogsåtalerimodnyeindtrængereibranchen.etandetvigtigtforhold, eratkundersomskalfindeetnytpengeinstitut,formentligthellerevilvælgeetveletableret pengeinstitutmedetgodtrenommé.denævnteforholdgør,attruslenfranyeindtrængere ikkevurderestilatværestor. Substituerendeprodukter 15 vi elsker vores bank 14

16 Detteforholdmåsessommindrerelevantgrundetlovomfinansielvirksomhed.Iparagraf7i kapitel3,fremgårdetatvirksomhedersommodtagerindlånellerandremidlerfra offentligheden,ogyderlånforegenregning,skalhavetilladelsesompengeinstitut.forholdet gælderdogikkeforudstedelseafrealkreditobligationer 16.Derkandogargumentereforat smslånoglignendetyperlån,kansubstituerepengeinstitutternesudlån.deteroftedeunge mellem18og25år,somoptagerdisselån 17.Deungesomoptagerdisselån,kandesuden endeirkigrundetdestoreomkostninger,dererforbundetmeddennetypelån,ogderfor ikkeværeistandtilatlånepengeipengeinstitutterne,nårdebliverældre. Branchensrivalisering Somdetblevnævntiafsnittet Kundernesforhandlingskraft,erpengeinstitutterneskunder relativloyaleogvælgersjældentatflyttebank.denneimmobilitetharennegativpåvirkning påkonkurrenceniveauet,dadenikkegiverpengeinstitutterneincitamenttilkæmpefor kunderne. Dengenerellevækstienbranche,harogsåbetydningforkonkurrenceniveauet.Ibrancher hvorderermulighedforvækst,erderoftetendenstiletlaverekonkurrenceniveau.det skyldesatvirksomheder,harstørrefokuspåvækstendkonkurrence 18.Somdetfremgikaf PESTanalysen,harderefterfinanskrisensbegyndelseværetetkraftigtfaldi kapitalefterspørgslentilikke finansiellevirksomheder,ogdermedetfaldibranchens vækstmuligheder.udoverdenlaverekapitalefterspørgsel,erbankerneogsåramtaf strammerekapitalkrav,somgivermindrepladstilvækst. Antalletafrivaleribranchen,harselvsagtogsåindflydelsepåkonkurrencen.I2000varder 185pengeinstitutteriDanmark,etantaldererfaldetmarkantsidenhen,ogi2010varder Dennetendenspegeraltsåiretningafetfaldikonkurrenceniveauet. Dereraltsåbådeforhold,sompegeriretningafstørreoglaverekonkurrenceibranchen. Konkurrence ogforbrugerstyrelsenudgiverengangårligtenredegørelseafkonkurrenceni Danmark.Deharienperiodehaftfokuspåhovedsektoren Pengeinstitut og 16 Kilde:https://www.retsinformation.dk, Lovomfinansielvirksomhed 17 Kilde:http://epn.dk, Sms långiverstoreproblemer 18 Kilde:LægaardogVest(2011),side Kilde:http://www.finansraadet.dk, Pengeinstitutter,filialerogansatteital 15

17 finansvirksomhed,forsikring,dadenharhaftstørstproblemermedkonkurrencen.i nedenståendefigursesudviklingenitrehovedsektorer. Figur4:Konkurrenceniveauetfordeltpåbrancher Kilde:Konkurrence ogforbrugerstyrelsen Konkurrenceredegørelse2011 Somdetfremgår,har Pengeinstitut ogfinansvirksomhed,forsikring oplevetdenstørste forbedringiårenefra ,meneraltsåstadigdensektor,somhardetdårligsteniveau. Detkandesudenaflæses,atforbedringenikonkurrencenstoppededafinanskrisenbrødud. 4.2.Internanalyse DeninterneanalysebestårafenanalyseafDjurslandsBanksKernekompetencergennem PortersVærdikædeanalyse.Derudovervilbankensressourcerogkapabiliteterblive analyseret Kernekompetencer AfsnitliggerfokuspåDjurslandsBankskernekompetencer.Bankensværdiskabende kompetencervilbliveanalyseretgennemværdikædetankegangen,entankegangsomførste gangblevpræsenteretafmichaelporteri 20.SidenMichaelPorteri1985,udgavsitførste materialeomværdikæder,erdersketenomfattendeudviklingisamfundet.herunderen 20 Kilde:LægaardogVest(2011),side172 16

18 bevægelsefraindustrisamfundtilvidenssamfund.denneudviklingharnødvendiggjorten alternativtankegangtilværdikæden.idetteafsnitbrugesenalternativfremstillingafporters værdikædeanalysetilatanalyserepåbankensværdiskabendekompetencer. Portersværdikædeanalyse Porterskabteoprindeligtsinmodelmedniaktiviteter,somvardeltopiprimære og støtteaktiviteter.primæraktiviteterneerdeaktiviteter,somermedtilatskabeproduktet,og støtteaktiviteterneudgørvirksomhedensstruktur,menneskeligeressourcer,teknologiog indkøb 21.DaDjurslandsBankikkegårunderproduktionsvirksomheder,kanmodellenikke brugesidensoprindeligeform,ogmodificeresderfor,sådenpassertiletpengeinstitut. Underprimæraktivitetervilfølgendepunkterindgå:Rådgivningogservice,Marketingog Investering.Understøtteaktiviteterindgår:Virksomhedensinfrastruktur,Produkt og teknologiudviklingogmenneskeligeressourcer. RådgivningogService Somdetblevnævntivirksomhedsbeskrivelsen,tællerBankenskunder34.000private kunder,3.000erhvervsvirksomhederog1.800foreningskunder.indtjeningenfradisse kunderudgørklartstørstedelenafbankenssamledeindtjening.derforerserviceog rådgivningmegetvigtigt,såbankenkanholdepånuværendekunderogpåsigtudbyggederes kundegruppe.deteridenneforbindelsemegetvigtigt,atbankenskunderfølerdefårkonkret ogrigtigrådgivning.bankenslårsigoppåatydeaktivkunderådgivning,herundervildevære Danmarksbedstebanktiluopfordretatgivekunderneøkonomiskrådgivning.Ydermere levererbankenindividuelogfleksibleløsninger,vedatafdækkekundernesbehov.banken forsøgeratgivekundernemereenddeforventergennemforberedteogplanlagtemøder.for atværeistandtilatydeenkvalificeretoghelhedsorienteretrådgivning,forsøgerbankenat giveincitamenttil,atkundernesamlerderesfinansielleforretningeribanken.dettegøresved atkundersomfølgerdetteråd,opnårkontantefordelegennemderesforretningermed banken.sometsupplementtildenaktiveogindividuellerådgivning,tilbydesbankenskunder relevanteselvbetjeningsprodukter,sådekanforetagemangeafderesbankanliggenderpå nettet. 21 Kilde:LægaardogVest(2011),side174 17

19 Marketing DjurslandsBankmarkedsførersigpåatværeenkonkurrencedygtig,professionelog lokalorienteretbank.især lokalorienteret gårugen,nårmanlæserbankens ledelsesberetningoghjemmeside,hvilketogsåunderbyggesafenvisionomatværeenstærk ogattraktivfinansielsamarbejdspartnerforprivateogerhvervsvirksomhederiøstjylland.af konkretemarketingtiltag,kanbankensstøtteaflokalsamfundetnævnes.bankenstøtter eksempelvisagfideresudviklingaftalenter.bankendeltogdesudenistudiemessenpå AarhusUniversiteti2012.Etinitiativsom,ifølgebankenselv,harmedførtatungestuderende strømmertilbanken 22. Investering Bankennævnerselvdelaverekursreguleringer,somhovedårsagentilfaldetioverskuddetfør skatfra2010til2011.dermedmåkursreguleringersessomenvigtigdelafbankens værdiskabendeprocessor.underkursreguleringerindgårblandtandetobligationer,aktier, valutaogindlånipuljeordninger.iforbindelsemedrisikostyringafværdipapirer,harbanken fastsatforskelligeprocentsatser,somafgørhvormangeprocentafkernekapitalenhvert områdemåudgøre.satserneerfastsat,såbankenikkepåtagersigrisiko,somkanfåvæsentlig indflydelsepåbankensøkonomiskesituation. Virksomhedensinfrastruktur DjurslandsBankharvalgtatbenytteenfladorganisationsform,sombærerprægafettæt samarbejdemellemledelsenogmedarbejderne,ogdesudenentætkontaktmellembankens ansatteogkunderne.konkretgøresdettevedatladebankensfilialervære omdrejningspunktetforkontaktentilkunderne,ogvedatudvikleethøjtkompetenceniveau hosmedarbejderne.dermederderaldriglangtforkunderne,nårdeskalhavehurtigog kvalificeretrådgivning,hvilketerværdiskabendeforbankenskunder.tilatunderstøtte filialerne,harbankenethovedkontorplaceretigrenaa,altsåtætpåallebankensfilialer. Bankensbegrænsedegeografiskeudbredning,ermedtilatskabeenmereensrettet organisation,somletterekanrammelokaleværdier,ogdermedskabeværdifor lokalsamfundet,ogdermedforbankenselv.bankensbegrænsedestørrelse,erdesudenen 22 Kilde:http://alm.djurslandsbank.dk, Nyheder fra banken 18

20 fordel,iforholdtildenfladeorganisation,somgiverkundernenærekontakter,ogsomeri standtilattageselvstændigebeslutninger,ogdermedgiveindividuelogkvalificeret rådgivning.foratkunneudviklebankenienretning,somunderstøtterkundernesønsker, foretagerbankenløbendeundersøgelserblandtkunderne,sådersåhvidtmuligt,er overensstemmelsemellemforretningsgrundlagetogkundernesønsker. Foratværeistandtilatsikreatbankensforretningsstrategiogpolitikker,harbanken udarbejdetetsætreglerforhvormegetindflydelsedeenkelteaktionærerkanopnå. DjurslandsBankharfokuspåatudviklingenogforholdetmellembalancenogvækst,sker indenforetniveau,somkanforsvaresoverforinteressenterne.dermedoverholderbanken ogsåfinanstilsynetsgrænseværdier.foratkunneføresikkerbankforretning,harde eksempelvisvalgtikkeblotatfølgesolvenskravetpå8%menselvudregneetniveau,som passertilbanken.dervedskabesderstørresikkerhedforbankenskunder,oghermed bidragerbankensrisikostyringtilværdiskabelseforkunderne. Produkt ogteknologiudvikling Eftersompengeinstituttererservicevirksomheder,handlerenstordelafproduktudviklingen omatdygtiggøreoguddannemedarbejdere.bankenharensystematisktilgangtiludviklingaf medarbejdereskompetencer,såatdekanydegodrådgivningforkunderne.bankenforetager desudenmarkedsundersøgelserogundersøgelserblandteksisterendekunder,foratkunne udvikleproduktsortimentet.pådennebaggrundudviklesrådgivningsformerogkundernes personligeogit baseredeadgangtilbanken. DjurslandsBankbenytterit løsningerfrabankdata.bankdataerejetaf15danske pengeinstitutter,somdermedopleverstordriftsfordeleiudviklingenafit produkter.dermed hardjurslandsbankenfordelpådetteområdeiforholdtilpengeinstitutter,somikkeindgåri etlignendesamarbejde. Menneskeligeressourcer Detervigtigtforetpengeinstitut,atdeeristandtilatudvidedereskundenetsamtholdepå eksisterendekunder.dadendirektekundekontaktprimærtforegårudeideenkeltefilialer, erdetderforvigtigtatmedarbejderneerkompetenteogkanleveregodrådgivning.som nævnt,ertilgangenidjurslandsbank,atmedarbejderneheletidenskalværeopdateret, kvalificeretogistandtilattageselvstændigebeslutninger.foratmotiveremedarbejdernetil 19

21 atydeenekstraindsats,harbankenindførtenrækketiltag.herundergennemførersder årligesamtalerfordenenkeltemedarbejder,somforsøgeratafdækkedeindividuellebehov forfagligogpersonligudvikling,ogderigennemfåmestmuligtudafdemenneskelige ressourcer.ydermereforsøgerbankenatskabegodearbejdsvilkårmedtrivsel,resultaterog tryghed.bankenbenyttersigogsåivisgradaføkonomiskeincitamenterformedarbejderne.i henholdtilbankenslønpolitikkanallebankensmedarbejdereydesetengangsvederlag,hvis deharbidragetmedenekstraindsats Ressourcerogkapabiliteter Afsnittetressourcerdelesopibådematerielleogimmaterielleressourcer. Materielleressourcerdefineressomfysiskeaktivereksempelvisbygningerogudstyr. Herunderomfattesogsåplaceringogstørrelseafbygningerogandetmateriel. Placeringenafbankenshovedkontorogfilialnet,stemmeroverensmedvisionenomat bankenskaldrivedensforretningeriøstjylland.hovedkontoretsplaceringigrenaaogdet udbredtefilialnetpådjursland,kangiveproblemeriforholdtilatskaffekvalificeret arbejdskraft.deteroftesværtatfåhøjtuddannedetilatflyttetiludkantskommunerne,og demsomflytter,venderoftehurtigttilbagetiluniversitetsbyerne,fordideikkekanfindesig tilrette 23.Idennesammenhængskaldetdognævnes,atdeflesteafbankensfilialerligger relativttætpåaarhus,sådetermuligtforbankensmedarbejdere,atboiaarhusogarbejdei alle15filialerellerhovedkontoret.bankensplaceringafhovedkontoretyderstudepå Djursland,passerdesudengodtsammenmedbankensværdieromatstøtteopom lokalsamfundet,ogdeudtrykkersåledesautencitet,ogkommertilatvirkemeretroværdige. Immaterielleressourcerellerikke fysiskeressourcer,erikkehåndgribeligesomdematerielle aktiver,menkantiltiderhaveendnustørrebetydningforvirksomheden,dadekanvære megetsværtaterstatte.immaterielleressourcerkaneksempelvisværebrands,know howog service. 23 Kilde:http://www.dr.dk, HøjtuddannedeflygterfraDanmark 20

22 Pengeinstitutternestroværdighedharlidtetgevaldigtknæksomfølgeafdenaktuellekrise. Mangebankerharoplevetsolvensproblemer,ogderforoplevetatkunderneogaktionærerne harføltsigutryggeogvendtdemryggen.djurslandsbank,harsiden2007ogfremtilnu,haft ensolvensprocentetgodtstykkeoversolvensbehovet,hvilketvidneromensolidbank. Bankenhardesudenleveretpæneregnskaber,somharramtpletiforholdtildetforventede. DisseforholdharværetmedvirkendetilatkunderneserDjurslandsBank,somenstærkog sikkerbank,hvilketisærerenfordelitidermedlavøkonomiskvækstellerrecession.somdet nævnestidligere,brugerbankenendelressourcerpåatdekanydeengodservicemed individuelleløsninger.dettegørbankenvedatlaveenfællesåndivirksomheden,somkan væreenlangprocesatimplementere.altialtvurderesdet,atbankenharetgodtbrand,og stærkeimmaterielleressourcer. Kapabiliteterdefineressomdefærdighederogforretningsprocessor,somvirksomheden mestrer. DjurslandsBankudbyderalledeprodukter,somforventesafen full service bank,herunder rådgivningafprivate,småogmellemstorevirksomhedersamtoffentligeinstitutioner. Antalletafpengeinstitutter,somudbyderlignendeservice,ermegethøjt,ogdetkanderfor væresværtatvurdereomdjurslandsbankgørdetbedreenddenskonkurrenter.derhar væretstorfokuspåpengeinstitutterneiforbindelsemeddenfinansiellekrise,derforkunneet relevantperformancemål,væreatsammenligneåretsresultatfrade gode årindenkrisenog åretsresultatidetførsteårefterdenfinansiellekriseramtedanmark.dadenfinansiellekrise førstrigtigtramtededanskebankeri2008,erdetrelevantatsepåudviklingenfra2007til 2008.DjurslandsBankhavdei2007etåretsresultatpåca.80mio.d.kr.ogi2008varårets resultatpåligeunder18mio.d.kr.svarendetiletfaldpå77,5%.gøresdetsammeforsamtlige danskepengeinstitutterigruppe fårmanetgennemsnitligtfaldiåretsresultatpå 118,7% 25.DenneudregningvidneromatDjurslandsBank,harværetbedretilatomstillesig tildenyeforholddenfinansiellekriseharmedført.deterdogvigtigt,atnævneat pengeinstitutterneigruppe1 3drivervirksomhedpåforskelligemarkeder,ognogleenddai andrelande,hvordenfinansiellekrisekanhavderamthårdereendidanmark. 24 Allepengeinstituttermedenarbejdendekapitalover250mio.kr. 25 Kilde:http://www.finanstilsynet.dk, Statistikomsektoren 21

23 Bankensformåenunderdenfinansiellekrise,kanihøjgradtilskrivesbankensstorefokuspå risikostyring,ogatvækstskalforegåindenfornaturligerammerogitrådmedden samfundsøkonomiskeudvikling.somnævnttidligere,harbankenidenneforbindelseogså haftenrelativhøjsolvensoverdækningienlangårrække. 4.3.Delkonklusion Danmarksvalgomatståudenforeuroen,harmedførtetrenteniveau,somliggerover eurolandenes.detvilderforværebilligerefordedanskepengeinstitutter,atlånepenge,hvis Danmarkvarmedivalutasamarbejdet. Bankpakkerneharhaftstorbetydningfordedanskepengeinstitutter.Bankpakkeetsikrede eksempelvisallekundernesindlånmodbankkonkurs,ogbankpakke2hjalp pengeinstitutternemedenanseeligkapitalindsprøjtning. Dendanskefastkurspolitik,tvingertiltiderNationalbankentilatforetageikkegunstige renteændringer.detteskyldesatfastkurspolitikken,kontrolleresvedatændrepårenten. Somfølgeafdenfinansiellekrise,hardedanskepengeinstitutteroplevetstorefaldideres udlån,hvilketerproblematiskforderesindtjeningsmuligheder.låneefterspørgslen,erisær faldetfordeikke finansiellevirksomheder. HistoriskharderværetstorsammenhængmellemvæksteniBNPogvæksteniudlån,hvorfor deterafstorrelevanshvorledesprognosenfordenfremtidigebnp vækstforholdersig. Nationalbanken,harenforventningomatBNP vækstenvilstigeensmulei2012og2013. Ikonkurrenceanalysen,såvihvordanbranchekategorienforpengeinstitutter, finansvirksomhedogforsikring,vardenbranche,somhavdeoplevetdenstørsteforbedringi konkurrenceniveauetfra ,menstadigvardenbranchemeddetdårligste konkurrenceniveau.detteskyldesblandtandetdehøjeadgangsbarrierer,someksempelvis højstartkapital. Ideninterneanalyse,blevderblandtandetsetpåvirksomhedenskernekompetencer, Herunderblevderlagtvægtpåbankenslokalorienteredestrategi.Demarkedsførersigblandt andetvedatstøtteprojekterilokalsamfundet,ogkommerdervedtilatfremstå,somen virksomheddertromodderesværdier. 22

24 Bankenharenfladorganisationsform,oghartætterelationermellemledelseogansatte,og ansatteogbankenskunder.dervedkandertræffeshurtigeogindividuellebeslutninger,som tilpassesdenenkeltekunde. Virksomhedensmaterielleressourcer,erihøjgradbeståendeafbankensfilialnetogderes hovedkontor.filialnetstemmeroverensmedbankenslokalorienteredestrategi.derkandog væreulempervedathavefilialerlangtfrastorbyer,dadetkanmedførebesværlighederved atskaffekompetentarbejdskraft. Afbankensimmaterielleressourcer,erderesrysomensikkerogsolvensrobustbank,meget betydningsfuld.detteerisærvigtigtikrisetider. Hvismanmålerperformanceudfraåretsresultat,harbankenharklaretsigbedreendden gennemsnitligekonkurrent,sidenkrisensudbrud.detteskyldesblandtandetbankenshøje solvensprocent,somudspringerfrabankensrisikostyring. 5.Regnskabsanalyse Nårmanskalforetageenværdiansættelseafenvirksomhed,erdetudoverdenstrategiske analyse,ogsåvigtigtatforetageenregnskabsmæssiganalyse.enregnskabsanalyse,eren analyseafvirksomhedensfinansielleværdidrivere,baseretpådehistoriskeregnskaber.målet meddenneanalyse,eratvurderedjurslandsbanksgenerelletilstand,ogkommemedetbud pådrivernesfremtidigeudvikling,somdermedgivermulighedforatudarbejdeetbudgetteret årsregnskab,somskalliggetilgrundfordenendeligværdiansættelse. Analysenviltageudgangspunktiårsrapporternefra ,dadisseerdenyesteog dermeddemestaktuelleforhvordanbankenklarersigpånuværendetidspunkt. 5.1.RegnskabspraksisogRevisionspåtegninger Regnskabspraksisogdenuafhængigerevisorserklæringerervigtige,nårmanforetageren eksterneanalyse,dadissekangiveetindblikihvortroværdigudarbejdelsenafregnskabeter. Detskaldognævnesatdenuafhængigerevisionspåtegning,kanindeholdefejl,dadener baseretpåstikprøverogienvisgradsubjektiveskøn. Denuafhængigerevisionserklæring,eriheleårrækken ,udarbejdetafKPMG.Det erialleårenevurderet,atårsregnskabetgiveretretvisendebilledeafbanken.kpmg 23

25 beskriverdesudenledelsesberetningensomoverensstemmendemedårsrapporten.derer såledesikkefundetgrundtilatnævneforbeholdellersupplerendeoplysninger. Ændringeriregnskabspraksis,kankomplicereeneksternanalyse,dadetkanværesværtat gennemskuehvilkenbetydningændringenharforvirksomheden.identreårigeperiode analysenafdækker,erderikkesketændringeriregnskabspraksisfordjurslandsbank. Desudenerårsrapportenaflagtioverensstemmelsemedlovomfinansielvirksomhed. Påbaggrundafovenstående,vurderesDjurslandsBanksårsrapportersomværende troværdigempiritilregnskabsanalysen. 5.2.Reformuleringafregnskabet Formåletmedatforetageenreformuleringafregnskabet,eratfindeenvirksomheds værdiskabendeaktiviteter.dettegøresvedatdeledefinansielleposteropihenholdsvis driftsaktivitet,andendriftsaktivitetogfinansielleposter,sådetermuligtatafdækkedemest relevanteværdidrivere 26.Detgiverimidlertidikkesammemeningatfortagedenneskildring foretpengeinstitut,danæstenalleposteriteorienerfinansielle.derforvilfølgende reformuleringen,ikkeforholdesigtilfinansielleposter,menblotskildremellemdriftog andendrift.pådennebaggrund,erdethellerikkerelevantatforetageenreformuleringaf balancen,daensådanblotvilgengivedenoprindeligebalancefrabankensårsrapport.for læserensskyld,erposternedogindsatsombilagunderbilag2. ReformuleringafEgenkapitalen Gennemanalyseafegenkapitalen,kaneneksternanalytikersikresigatalleaspekter,som berørerejernesinteresse,medtagesienværdiansættelse.gennemreformuleringaf egenkapitalenopgøresvirksomhedensoverskuditotalindkomst,hvilketernødvendigt,hvis detskalbrugesiforbindelsemedværdiansættelse. 27 Grundentildette,eratdetervigtigtat analyserepåhvorstorendelafegenkapitalenderkanforklaresvedhenholdsvis 26 Kilde:Sørensen(2009),s Kilde:Sørensen(2009),s

26 virksomhedensresultatogejerneskapitalindskydelseellerudbetalingereksempelvisiformaf dividender. SomdetfremgårafBilag1,udgørtransaktionermedejerneenhøjandeliforholdtil totalindkomstialtforår2009.denneandelerdogkraftigtfaldendeognæstenubetydeligiår 2011.Dettekan,alteftergrundenhertil,tolkessomenpositivudvikling,dadeter totalindkomstopgørelsen,bankenskalleveafpåsigt. Reformuleringafresultatopgørelsen Iresultatopgørelsenforensalgs ellerproduktionsvirksomhedfigurererpostersom produktionsomkostningerogomsætning.postersomdissegiverikkemegetmeningiforhold tilpengeinstituttersresultatopgørelse,hvorvirksomhedenshovedindtjeningkommerfra renteindtjening.derudoverdelesresultatopgørelsen,fordeflestetypervirksomheder,opi drifts ogfinansielleposter,hvilkethellerikkeertilfældetforpengeinstitutter. Nårmanforetagerenreformuleringafenresultatopgørelse,skelnermanmellemdriftsaktiver offinansielleaktiver.dettegøresforatkunneberegneskatteskjoldet,somfremkommerved atgangenettofinansielleomkostningermedskatteprocenten 28.Denskelnengiverikkepå sammemådemeningforetpengeinstitut,dapostersomiandretypevirksomheder,vilblive karakteriseretsomfinansielleposter,gårunderdenprimæredriftietpengeinstitut. Herunderkannævnesindlånfraandre,somdenmestrelevantepost.Pådennebaggrundvil analysenikkesondremellemdriftsposterogfinansielleposter,menblotdriftsposterog andredriftsposter.dettevalgsættergøratskatteskjoldetikkemedtagesidenvidereanalyse. SomdetfremgårafBilag3,erpostersomkanforbindesmeddenprimæredriftallokeret underdriftsoverskudfrasalg.devigtigsteposter,erherrenteindtægter,renteudgifterog udgiftertilpersonaleogadministration.underandetdriftsoverskud,allokeresdeposter, somikkekankarakteriseressomprimærdrift.demestbetydningsfuldeposter,erher kursreguleringerogandredriftsreguleringer.detskaldognævnesatkursreguleringer,er faldetbetydeligtfra2009til2011,hvilketogsåharmedvirkettiletstortfaldiåretsresultat. 28 Kilde:Sørensen(2009),s

27 5.3.Rentabilitetsanalyse Enrentabilitetsanalyse,erenanalyseafhvilkefaktorer,derdriverROEogsåkaldt egenkapitalforrentningen.meningenmeddenneanalyse,eratkastelysoverdeaspekteri virksomheden,derharbetydningforaktuellerentabilitet. IenRentabilitetsanalyse,erdetvigtigtatkendeNFF(nettofinansielleforpligtigelser)og NFO(nettofinansielleomkostninger).Dareformuleringenikkeskelnedemellemdriftsaktiver ogfinansielleaktiver,fremgårnffognfoikkederaf,ogskalderforfastsættesindenanalysen kanfortsætte. FørmankanfastsætteROEforenvirksomhed,erderenrækkenøgletal,somskalberegnes. DissenøgletalvilblivegennemgåetefterNFOogNFF,erfastsat. NFFogNFO NFOfremkommervedatfratrækkedefinansielleomkostningerfradefinansielleindtægter. Somnævnttidligerefigurererbeggedisseposteriresultatopgørelsenfordeflestetyper virksomheder,menikkepengeinstitutter.demestbetydningsfuldefinansielleomkostningeri envirksomhed,erofterenteomkostningerpåbanklån,hvilketkansidesættesmed pengeinstitutterneslånhoshenholdsviscentralbankenogandrepengeinstitutter,hvorfor netopdennepostbenyttessomfinansielleomkostninger.foratdetgivermeningatbenytte dennepost,skaldenfratrækkesipostenrenteudgifterunderresultatopgørelsen,dadeneren delafdenne.underfinansielleomkostninger,vildeflestetypervirksomhedermedtage renteindtægterpåbeholdningeripengeinstitutter.dissemådogsessomendelafdriftenfor banker,ogmedtagesderforikke. Derkanargumenteresforflereposter,somkangældeforfinansielleindtægter,herunder bankensobligationsbeholdning.detvurderesdog,atdenneerensideeffektafindtjeningen fradriften,ogdenmedtagesderforikke.derforbrugesposten,renteudgiftertilkredit institutterogcentralbanker,somnfo. NFFfremkommervedatfratrækkedefinansielleforpligtelserfradefinansielleaktiver.I overensstemmelsemedvalgtenfo,vilpostengældtilkreditinstitutterogcentralbanker,fra balancenudgørenfo. Overskudsgraden(OG) 26

28 Overskudsgradenkannedbrydesitodele,OG salgsamtog andreposter.denvigtigste,er OG salg,dadeterdendelbankenskalleveafnuogpåsigt.nøgletalletgiveraltsåetindtrykaf hvorgodvirksomheden,ertilatafstemmeforholdetmellemomkostningerogindtægter,og dermedgenerereetoverskud. Figur5:Overskudsgradenfrasalg Kilde:Egentilvirkningbaseretpådetreformulerederegnskab DjurslandsBankhargennemden3 årigeperiodehaftenmegetkonstantoverskudsgradpå deres salg nettorente oggebyromsætning.derhardogværetetlillefald,somprimært kantilskrivesfaldetirenteindtægter.bankenharværetistandtilatladeomkostningerne faldeitaktmedindtægterne,ogderforeroverskudsgradenikkefaldetisammegradsom renteindtægterne. Figur6:Overskudsgradenpåandreposter Kilde:Egentilvirkning Overskudsgradenpåposter,somikkeudspringerafdetprimæresalg,harværetendelmere svingende.talletstarterpå4,91%ogfaldertil 0,29%.Denstoreændringfra2010til2011, skyldesprimærtdenstoreændringikursreguleringerne.detnegativeniveaui2011,er utilfredsstillendeforbankenogikkeholdbartilængden.daflereafdisseposter,udspringer fraindtjeningaktier,kurserogandrevirksomhedersindtjening,kandeværesværeatforudse ogstyre,ogkansvingeendel. 27

29 Figur7:Samletoverskudsgrad Kilde:Egentilvirkning Densamledeoverskudsgrad,kanudledesafdetoovenståendetabeller,daderunder reformuleringenikkeblevskelnetmellemdriftsaktiverogfinansielleaktiver.denneopstilling giverkunmening,nårderertaleomenvirksomhedmedfinansielleindtjeninger. DensamledeOG,erpositivgennemalletreår.Mendetskalbemærkes,atdenerfaldende gennemheleperioden,hvilketselvsagtikkeerholdbartpåsigt. Aktivernesomsætningshastighed(AOH) AOHfindesvedatdividerenettoomsætningenmednettodriftsaktiver.Dettenøgletalviser hvorgodvirksomhedenertilgenerereromsætningiforholdtilhvormegetkapital, virksomhedenharbundettilaktiverne.vedudregningafaoh,skalbalancetallenevære gennemsnitstal,altsåetgennemsnitafdetaktuelleårogåretforinden 29.Pådennemåde brugesbalancetallenefra2008,sammenmedtallenefra2009,tilatudregneaohfor2009,og såfremdeles.tabellennedenforindeholderdesudennøgletallet1/aoh,somindikererhvor megetkapital,dererbundetindaforatgenerereenkr.salg. Figur8:Aktivernesomsætningshastighed Kilde:egentilvirkning 29 Kilde:Sørensen(2009),s

30 AOHerrelativtstabilgennemdetreår,medensvagnegativtendens.Talleterrelativthøjt, hvilketindikerer,atbankenformåratskabeenrethøjomsætningiforholdtilderes kapitalbinding. 1/AOHvilaltidstigenårAOHfalder,derforhatDjurslandsBankoplevetatdeskalbindemere kapitalidriftsaktiverne,foratgenerereénkrone.detteerselvfølgeligennegativudvikling, somikkeerholdbarilængden. Afkastafinvesteretkapital(ROIC) ROICerenanalyseafhvorstortetoverskudvirksomhedengenereriforholdtilressourcerne, dererbrugt.nøgletalletvisermedandreorddetgennemsnitligeafkastpr.indsatdriftskrone. ROICkanudregnesvedatgangeOGmedAOH. Figur9:Afkastafinvesteretkapital Kilde:egentilvirkning Detfremgåraftabellen,atROIC,næstenerhalveretfra2009til2011,hvilketmåsigesat væretyderstnegativt.faldetiroic,skalprimærttilskrivesfaldetiog,ogdermeddetstore faldibankenskursreguleringer.kursreguleringerne,somerallokeretunderandendrift,har altsåhaftenbetydeligtpåvirkningpåbankensnøgletal.deteraltsåenvigtigbetragtning,at dennegativeudviklingkunimindregradkantilskrivestendensenidenprimæredrift,som trodsaltervigtigstforbanken. Finansielgearing(FGEAR) Deninvesteredekapitalienvirksomhed,eroftestfinansieretmedhenholdsvisnetto finansielleforpligtelserogegenkapitalen.fgearmålerforholdetmellemdisse finansieringskilder,samtpåvirkningenpåroegennemfølgendetrefaktorer: ROE=ROIC+[FGEARx(ROIC r)] 29

31 ROIC r,kaldesogsåspread et,hvorrernettolåneomkostnigneriprocent.udfraligningen kandetudledes,athvisroicoverstigerr,vilroeoverstigeroic. FGEARfindesvedatdividereNFFmedEK,rfindesvedatdividereNFOmedNFF. Figur10:Finansielgearing Kilde:Egentilvirkning Denfinansiellegearingerstigendegennemperioden,hvilketvilsigeatNFFerstegetrelativt tilek.detfremgårdesuden,atspread etpositivtgennemheleperioden,ogderforvilroe ogsåoverstigeroicjf.formlenovenfor.spread etstegensmulefra2009til2010,menblev mereendhalveretfra2010til2011.hvormegetroeoverstigerroicafhængeraf henholdsvisudviklingenispread etogfgear.hvisdissestigervilroeogsåstigeiforhold tilroic. Egenkapitalforrentningen(ROE) ROEgiveretindtrykihvorstoroverskuddetsstørrelseeriforholdtilderessourcer rentabilitetenudfraaktionærernessynspunkt,ogderforforholdernøgletalletsigogsåtilom virksomhedenerfinansieretgennemegenkapitalellerfremmedkapital.roeerudregnetved hjælpafformlenforroe,somfindesiforrigeafsnit. Figur11:Egenkapitalforrentningen Kilde:Egentilvirkning 30

Institut!for!Økonomi!

Institut!for!Økonomi! VÆRDIANSÆTTELSE,AF,DSV,A/S InstitutforØkonomi Eksamensnummer: 301617 Navn: KlausStenildHansted Vejleder: PalleNierhoff Dato: 1.Maj2013 HAAlmen6.semester Anslag: 107.768 Abstract ThepurposeofthethesisisavaluationofDSVA/S,underagoingKconcernassumption.

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) )

Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) ) HA#Almen,)6.)Semester) ) ) )))))))))))))))Bachelorafhandling) ) ) ) ) ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) Tesla&Motors& ) ) AARHUS)UNIVERSITY)) BUSINESS)&)SOCIAL)SCIENCES)) DEPARTMENT)OF)ECONOMICS)&)BUSINESS)

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Afgangsprojekt HD 2. del Finansiering Copenhagen Business School 12-05-2014 Forfattere: Mikkel Wiberg Sørensen & Mikkel Dalhøj Johansen

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Værdiansættelse af Sydbank A/S

Værdiansættelse af Sydbank A/S AFGANGSPROJEKT HD FINANSIERING PÅ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Værdiansættelse af Sydbank A/S Forfattere: Rene Tougård Pedersen 050783-XXXX Lars Lyngaa Hansen 180384-XXXX Vejleder: Claus Bajlum Antal anslag:

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Copenhagen Business School HD(R) 2013 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning og valg af

Læs mere

Maj 2004. Vejleder: Mikael Vest

Maj 2004. Vejleder: Mikael Vest Udarbejdet af: Lis Nygaard Hovedopgave HD-Regnskab Handelshøjskolen Aarhus Maj 2004 Vejleder: Mikael Vest INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Hvorfor vi har valgt emnet en ekstern

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Sony

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Sony Hovedopgave forår 2014 Forfattere: Anders Roursgaard Hansen Hakan Demirel Vejleder: Morten Høgh-Petersen Opgave nr. 124 Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Sony Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s HD Finansiel Rådgivning, HD(FR) Faglinjen Kunderådgivning Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Forfatter Pia Lauritsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s Handelshøjskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 08/09 Silkeborg

Læs mere

Værdiansættelse af PANDORA A/S

Værdiansættelse af PANDORA A/S Værdiansættelse af HD (R) Afhandling Forfattere Anitta Lynge Jensen Trine Vind Kristensen Vejleder Mikael Vest Handelshøjskolen i Aarhus 29. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary... 5 2.

Læs mere

Værdiansættelse af Tower Group A/S pr 2. november 2009. Carsten Aaen. Theis Olsen

Værdiansættelse af Tower Group A/S pr 2. november 2009. Carsten Aaen. Theis Olsen Værdiansættelse af Tower Group A/S pr 2. november 2009 Carsten Aaen Theis Olsen Hovedopgave Værdiansættelse af Tower Group A/S pr 2. november 2009 Indholdsfortegnelse Table of Contents Indledning... 4

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation ErhvervsøkonomiskInstitut Forfattere: BachelorafhandlingHAalm. JonPihl Andersen Studienr.:281187 AnneGottfredsen studienr.:280696 Vejleder: AndersGrosen Finanskrisensbetydningfordedanskebankersfundingsituation

Læs mere

Nyhed: Online Timeregistrering

Nyhed: Online Timeregistrering Mamut One din nye totale løsning. Spar 34% Få Reducér omkostninger og ressourceforbrug invester i viden Lav din bogføring, eller dele af den selv, arbejd med kundeopfølgning (CRM), og lær mere om projektstyring

Læs mere

"Strategisk analyse af Vestas med henblik på værdiansættelse af virksomheden"

Strategisk analyse af Vestas med henblik på værdiansættelse af virksomheden "Strategisk analyse af Vestas med henblik på værdiansættelse af virksomheden" Studie: HD RØ 2. del, afhandling Vejleder: Mikael Vest Afleveringsfrist: Fredag den 1. maj 2009 kl. 12.00 Lavet af: Jesper

Læs mere

OW Bunker mere end bare olie

OW Bunker mere end bare olie OW Bunker mere end bare olie Udarbejdet af: Michelle Rohde Pedersen Mie Ellegård Nielsen Copenhagen Business School HD(R) Regnskab og økonomistyring Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveringsdato: 12. maj

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Handelsskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af TDC A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af TDC A/S HA-almen Forfattere: 6. semester Simon Mikkelsen Bachelorafhandling Søren Young Meller Vejleder: Finn Schøler Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af TDC A/S Handelshøjskolen i Århus Maj 2010

Læs mere

Værdiansættelse af ISS World Service A/S

Værdiansættelse af ISS World Service A/S HD-HOVEDOPGAVE Værdiansættelse af ISS World Service A/S Opgave nr. 34 Opgaveløser: Mads Jensen Vejleder: Jens Borges 14-05-2012 Indhold 1. Indledende afsnit... 5 Indledning 1.1... 5 Problemformulering

Læs mere

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut 1 Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut Lektor Per Madsen Uddannelseskoordinator 2 Agenda Kort præsentation af instituttet Emnetyper (teoretiske/praktiske) Emneområder til inspiration Virksomhedskontakt

Læs mere

Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S

Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S Institut for økonomi HA almen, 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Dennis Albæk 201207935 Vejleder: Frank Pedersen Værdiansættelse af Fast ejendom Danmark A/S AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS

Læs mere

Når forretningen skal være godt kørende.

Når forretningen skal være godt kørende. 1705 Mercedes-Benz Finans Danmark AS Stamholmen 157, 1 2650 Hvidovre www.mercedes-benz.dk Når forretningen skal være godt kørende. Mercedes-Benz Finans er et fuldt ejet datterselsakb inden for Daimler

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale

Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale Strategisk analyse og Værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale Forfatter: Søren Møller Vejleder: Thomas

Læs mere

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni fx 11/12 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi niveau

Læs mere

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen En Analyse af regnskabspraksis i Genmab A/S, herunder indregning og måling af immaterielle aktiver, efterfulgt af en fundamental analyse og værdiansættelse af Genmab A/S An Analysis of accounting policies

Læs mere

Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse

Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse HD (F) 8. semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Sarah Skov Andresen Vejleder: Otto Friedrichsen Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse Handelshøjskolen

Læs mere

Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen

Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen K Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen Side 1 af 64 Finansbacheloruddannelsen 7. semester 2012 Bachelorprojekt Værdiansættelse af Bang og Olufsen Rapporten er udarbejdet af Niels B. Markussen FB2

Læs mere

KMD A/S. - Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse. Hovedopgave HD Finansiering Institut for Finansiering Copenhagen Business School Maj 2012

KMD A/S. - Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse. Hovedopgave HD Finansiering Institut for Finansiering Copenhagen Business School Maj 2012 KMD A/S - Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Hovedopgave HD Finansiering Institut for Finansiering Copenhagen Business School Maj 2012 Vejleder: Jon Skjernov, Assistant Director i Deloitte

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Udarbejdet af: Allan Høegsberg Vejleder: Peter Kyhnauv Afhandling HD(R) Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 - Executive Summery... 4 2 - Indledning:...

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Marc Alexander Theil Bolvinkel Tobias Vangsgaard Hansen Vejleder: Palle Nierhoff Opgave nr. 19 Værdiansættelse af Sjælsø

Læs mere

FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth. Adam Chr. M. Malling Cand. merc.

FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth. Adam Chr. M. Malling Cand. merc. FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth Vejleder: Henning Skov Jensen Ord: 26.725 Tegn: 181.966 (155.746) Sider: 80 Adam Chr. M. Malling Cand. merc. FIR,

Læs mere

Værdiansættelse af Sparekassen Himmerland A/S

Værdiansættelse af Sparekassen Himmerland A/S Værdiansættelse af Sparekassen Himmerland A/S Afhandling - HD Regnskab og Økonomistyring Dato: 13. marts 2013 Antal anslag: 181.284 Vejleder: Jens Marcus-Møller Anders Peter Knudsen Damgaard Daniel Patrick

Læs mere

En strategisk analyse, regnskabsanalyse samt en tilhørende værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S

En strategisk analyse, regnskabsanalyse samt en tilhørende værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S En strategisk analyse, regnskabsanalyse samt en tilhørende værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S HD. 2 del - Finansiel Rådgivning Opgaveløser: Pernille Turka Vejleder: Lennart Jønsson Aflevering:

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 Silkeborg

Læs mere

Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt

Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt NationaløkonomiskInstitut Forfatter: HD1.del,4.Semester PernilleAgerskovKrogh Vejleder: LeifM.Sørensen Afsluttendeprojekt Danmarksnationaløkonomived enafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Forår2011 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af. Carlsberg A/S. Skrevet af: Benjamin Rosenquist & Martin Haislund. Vejleder: Jens Oluf Elling

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af. Carlsberg A/S. Skrevet af: Benjamin Rosenquist & Martin Haislund. Vejleder: Jens Oluf Elling HD (R) - Afgangsprojekt Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Skrevet af: Benjamin Rosenquist & Martin Haislund Vejleder: Jens Oluf Elling Afleveret onsdag 8. maj 2012 Copenhagen

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S University College Norjylland 2013 Maria Do 4. Fia0213 En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afsluttende eksamensprojekt Vejleder : Rene Østergaard Thomsen Afleveret : 29. maj 2013

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål pr. 31. december 2012 ANSLAG: 150.451 Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen Forord Sanistål A/S (herefter benævnt Sanistål) er en virksomhed, der

Læs mere

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality.

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Copenhagen Business School, maj 2014 Forfatter: CPR-nr.: 240384-XXXX Vejleder: Daniel Probst Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010 Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet Hvad skal revisor være opmærksom på i forbindelse med revision af værdiansættelse af investeringsejendomme? Juni 2010 Udarbejdet af: Jens Otte Foldbjerg

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

CBS Institut for Regnskab og Revision

CBS Institut for Regnskab og Revision 1 HD Regnskab og Økonomistyring Afsluttende hovedopgave - 8. semester, forår 2014 Opgaveskriver: Thomas Skov Blicher Vejleder: Morten Høgh-Petersen Strategisk analyse og værdiansættelse af Fiat Spa CBS

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud.

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. CPR-nummer: Fjernet Vejleder: Jeppe Schønfeld Afleveringsdato: 24. august 2012 Antal sider:

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Værdiansættelse af Amagerbanken A/S

Værdiansættelse af Amagerbanken A/S Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR Værdiansættelse af Amagerbanken A/S (Valutation of Amagerbanken A/S) Copenhagen Business School Forfattere Hasse Lyngsie Wulff 100883-XXXX Kim Richard Achilles Holm 241183-XXXX

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og Bang & Olufsens nye produktlinje B&O Play En rapport om at imødekomme ændringer på markedet selv, når det kan koste imaget som luksusmærket Afgangsprojekt på HD-studiets studiets 1. del Hold nr. B2 Gruppe

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL M E D I E I N F O R M AT I O N 2 LANDETS BEDSTE HÅNDBOLDSITE HBOLD.dk er Danmarks bedste og største håndboldsite. I løbet af de sidste tre år, har HBOLD.dk manifesteret

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

HD(R) Copenhagen Business School Hovedopgave forår 2012

HD(R) Copenhagen Business School Hovedopgave forår 2012 HD(R) Copenhagen Business School Hovedopgave forår 2012 Strategisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 9. maj 2012. Vejleder: Jens O. Elling Udarbejdet af: Mette Petersen

Læs mere

Værdiansættelse af SAS

Værdiansættelse af SAS Bachelor afhandling HA almen, 6. semester Forfatter: Kristian Hyldgaard Seminarvejleder: David Sloth Pedersen Institut: Erhvervsøkonomisk institut Værdiansættelse af SAS Handelshøjskolen i Århus 2011 Værdiansættelse

Læs mere

Krav og forventninger fra eksterne investorer

Krav og forventninger fra eksterne investorer Krav og forventninger fra eksterne investorer 1 Dagsorden Værdiskabelse Struktur Ledelse Hvem Gode erfaringer 2 Hvem er vi? Greystone Capital A/S Privatejet investeringsselskab etableret 2007 Langsigtet

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Strategisk analyse samt værdiansættelse af Cimber Sterling A/S

Strategisk analyse samt værdiansættelse af Cimber Sterling A/S HOVEDOPGAVE HD(R) 2010 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Strategisk analyse samt værdiansættelse af Cimber Sterling A/S Udarbejdet af Morten Krogh Jensen Michael Jespersen Vejleder: Niels Vendelbo Afleveringsdato:

Læs mere