SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER"

Transkript

1 SPAR NORD MASTERCARD - KORTHOLDERREGLER kortholderregler_mastercard_1010.indd Spar Nord Bank A/S - CVR-nr Regler for Spar Nord Bank MasterCard Fortrydelsesret Lov om Betalingstjenester Gode råd om Spar Nord Bank MasterCard Gode råd, når du handler på Internettet Spar Nord Banks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold, gælder for ethvert mellemværende mellem Spar Nord Bank og dens kunder, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne eller fastsat af Spar Nord Bank. Følgende yderligere betingelser/regler gælder for alle Spar Nord Bank MasterCard, medmindre andet er anført. GENERELT Spar Nord Bank MasterCard udbydes i et samarbejde mellem Spar Nord Bank og MasterCard International. Kontohaver er den person/det firma, som kortkontoen er oprettet til. Kortbrugeren er den person, som et Spar Nord Bank MasterCard er udstedt til. MasterCard, Stjerne MasterCard, Stjerne Master-Card Platin og MasterCard 1000 udstedes til privatpersoner til betaling af kortbrugers private udgifter. MasterCard Business, Stjerne MasterCard Business, Spar Nord Business Platin og MasterCard 1000 udstedes til firmabrug (firmakort) til betaling af kortbrugers udgifter (primært rejse- og repræsentationsudgifter). Til firmakort oprettes der som udgangspunkt kun én kortkonto, uanset hvor mange firmakort der udstedes. Der kan ikke knyttes kreditaftaler til en firmakortkonto. Et privatkort kan betegnes som dobbeltkort når kortbruger samtidig har et firmakort. Et familiekort er et ekstra privat Spar Nord Bank MasterCard, som kortbrugeren af et privatkort kan få udstedt til sin ægtefælle/samlever eller til hjemmeboende børn over 18 år. Der er ikke en særskilt kortkonto til et familiekort. Betalingsmodtagere er de steder, hvor kortet bliver brugt. Fjernsalg er betalingstransaktioner, hvor der ikke sker aflæsning af kortet i kombination med PIN-kode eller underskrift, f.eks. transaktioner, som er foretaget ved oplysning af kortnummer via f.eks. internettet (evt. kombineret med sikkerhedsproceduren Verified by Visa) eller telefonordrer, transaktioner, som er foretaget ved oplysning af kortnummer via f.eks. postordre, hvor kortbruger har afgivet underskrift, transaktioner, hvor kortet aflæses, men hvor kortbruger ikke indtaster pinkode eller afgiver underskrift, f.eks. selvbetjente automater uden PIN-kode ved broer. Kreditmaksimum er det maksimale beløb, der kan trækkes på kortkontoen. Opgørelsesdatoen er den dato, hvor kortkontoens forbrug gøres op, og hvor forfalden saldo bliver adviseret. Forfaldsdato er sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som er opgjort ved afslutningen af en opsamlingsperiode. Forfaldsdatoen er tidligst første bankdag i måneden efter opgørelsesdatoen. Opsamlingsperiode er perioden mellem to opgørelsesdatoer, i hvilken forbruget m.m. opsamles på kortkontoen. Afregningskontoen er kontoen, som det opsamlede forbrug på kortkontoen betales fra. Hele saldoen på kortkontoen betales hver måned på forfaldsdatoen. MasterCard SecureCode MasterCard SecureCode er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata ved handel på nettet. Før bruger kan benytte MasterCard SecureCode til internethandel, skal bruger oprette en MasterCard SecureCode kode. MasterCard SecureCode kode En kode bruger opretter til MasterCard Secure-Code. Koden skal anvendes ved fremtidige køb i forretninger, der anvender MasterCard SecureCode. Den til enhver tid gældende liste over gebyrer m.m. på Spar Nord Bank MasterCard kan du finde i Prisinformation, som du har du fået sammen med kortet. Du kan også hente den på eller få den i Spar Nord Bank. 1. KORTETS ANVENDELSESMULIGHEDER Spar Nord Bank MasterCard er et hæve- og betalingskort, der kan bruges i Danmark (inklusiv Grønland og Færøerne) og i udlandet Brug af Spar Nord Bank MasterCard som hævekort I Danmark kan du bruge Spar Nord Bank MasterCard som hævekort til udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er forsynet med et MasterCard-logo. Desuden kan kortet benyttes til udbetaling af kontanter hos danske pengeinstitutter, der er tilsluttet MasterCard-systemet. I udlandet kan du bruge Spar Nord Bank MasterCard til udbetaling af kontanter ved kasser hos kontantudbetalingssteder, der er tilsluttet MasterCard, eller andre kortsystemer, der indgår i et samarbejde med MasterCard. Desuden kan kortet benyttes til udbetaling af kontanter i lokal valuta fra pengeautomater i udlandet, der er tilsluttet MasterCard, eller andre kortsystemer, der indgår i et samarbejde med MasterCard. Det maksimale beløb, der kan udbetales i kontanter, både i Danmark og udlandet, fremgår af Prisinformation. Der kan forekomme lokale begrænsninger, som kan medføre, at der skal betales minimumsgebyr flere gange. Vær opmærksom på, at det i udlandet er almindelig praksis at vise legitimation i form af pas ved kontanthævning Brug af Spar Nord Bank MasterCard som betalingskort Du kan bruge kortet til at betale for varer og tjenesteydelser hos de betalingsmodtagere, der er tilsluttet MasterCardsystemet. Den enkelte betalingsmodtager kan have regler for begrænsning i anvendelsen og kan forlange at få forevist legitimation i form af pas. Spar Nord Bank påtager sig intet ansvar for, at betalingsmodtager nægter at acceptere MasterCard Oplysning om MasterCards anvendelsesmuligheder i udlandet Oplysninger om kortets anvendelsesmuligheder i forskellige lande kan fås i Spar Nord Bank og kan ses på www. sparnord. dk. Spar Nord Bank Skelagervej 15 Postboks Aalborg Telefon CVR-nr

2 1.4. Udstedelse af Spar Nord Bank MasterCard Kort udstedes efter individuel vurdering af ansøger, jf. pkt. 4. Kort kan kun udstedes til personer, der er fyldt 18 år og ikke er under værgemål. Det er et krav at betalingen fra afregningskontoen er tilmeldt BetalingsService (BS) eller automatisk kontooverførsel. Kortet udstedes normalt for 3 år ad gangen Oprettelse af kortkonto Samtidig med udstedelsen af et Spar Nord Bank MasterCard opretter Spar Nord Bank en kortkonto Hævning på kortet Hver gang kortet bruges, registreres beløbet på kortkontoen. De opsamlede beløb og eventuelle beregnede renter og gebyrer afregnes en gang om måneden. Afregning på forbruget sendes til kontohaver ultimo hver måned. Ved betaling eller hævning i udenlandsk valuta omregnes beløbet til danske kroner, jf. Prisinformation Arbejdskonflikter Du kan ikke bruge Spar Nord Bank MasterCard i Danmark eller udlandet, hvis Spar Nord Bank og/eller pengeinstitutternes tekniske centre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør i Danmark vil du hurtigst muligt blive orienteret herom, bl.a. gennem annoncering i dagspressen. Ved arbejdskonflikter alene uden for Danmark vil Spar Nord Bank MasterCard fortsat kunne bruges i Danmark Spar Nord Banks erstatningsansvar Pengeinstituttet er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er pengeinstituttet selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i pengeinstituttets strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af pengeinstituttet selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af pengeinstituttet andre omstændigheder, som er uden for pengeinstituttets kontrol. Pengeinstituttets ansvarsfrihed gælder ikke hvis: pengeinstituttet burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør pengeinstituttet ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 2. VILKÅR KNYTTET TIL INDEHAVELSE OG ANVENDELSE AF SPAR NORD BANK MASTERCARD 2.1. Kreditmaksimum Spar Nord Bank fastsætter størrelsen af dit kreditmaksimum efter individuel kreditvurdering, jf. pkt. 4. Det aftalte kreditmaksimum vil fremgå af den månedlige afregning. En bruger med disponeringsfuldmagt til kortkontoen kan i Spar Nord Banks netbank stoppe/åbne for forbrug på Spar Nord Bank MasterCard udstedt til samme kortkonto Udlevering og opbevaring af kort, pinkode og MasterCard SecureCode kode Spar Nord Bank ejer det udleverede kort og kan ombytte det. Når du får udleveret eller sendt dit Spar Nord Bank MasterCard, sender Spar Nord Bank dig en pinkode. Pinkoden konstrueres og udskrives maskinelt, uden at nogen kan få kendskab til pinkoden. Du skal give Spar Nord Bank besked, hvis brevet med kortet eller brevet med pinkoden har været åbnet eller ikke er intakt ved modtagelsen. Når du har modtaget kortet, skal du underskrive kortet på bagsiden og herefter aktivere kortet ved hjælp af det aktiveringsnummer du får udleveret ved bestilling af kortet. Du skal opbevare kortet forsvarligt. Med jævne mellemrum skal du kontrollere, at kortet ikke er mistet eller, at der ikke er foretaget uberettigede hævninger på din konto. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du lære pinkoden udenad, hvorefter du skal destruere brevet med pinkoden. Hvis du ikke kan lære pinkoden udenad eller ønsker at opbevare pinkoden, skal du opbevare pinkoden forsvarligt og helst på pinkode-huskeren fra Spar Nord Bank. Bed om flere pinkodehuskere, hvis du får brug for det. Kort, pinkode og MasterCard SecureCode kode må kun bruges af dig personligt. Du må ikke opbevare pinkoden sammen med dit Spar Nord Bank MasterCard eller skrive pinkoden på kortet. Du må ikke oplyse din pinkode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til pinkoden. MasterCard SecureCode kode Inden eller senest i forbindelse med første MasterCard SecureCode internetkøb, skal du oprette din MasterCard SecureCode kode. Koden skal du anvende ved fremtidige køb i forretninger, der anvender MasterCard SecureCode. SecureCode koden skal MasterCard bestå af mindst 6 karakterer uden mellemrum og skal indeholde både tal og bogstaver. Du må ikke benytte din PIN-kode som en del af MasterCard SecureCode koden. Du må ikke opbevare MasterCard SecureCode koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. Du må ikke oplyse MasterCard SecureCode koden til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden. Hvis du har glemt din MasterCard SecureCode kode, kan du oprette en ny via dit pengeinstituts hjemmeside eller i forbindelse med dit næste køb ved at trykke på glemt kode. Du behøver ikke foretage dig yderligere i forbindelse med din glemte MasterCard SecureCode kode Fuldmagt Skal en anden person have fuldmagt til at hæve på kortkontoen med et Spar Nord Bank MasterCard, skal personen have sit eget kort og sin egen pinkode, se pkt og Fuldmagtshavers brug af kortet sker efter samme regler, som gælder for dig. Skal personen ikke længere kunne hæve på kortkontoen med sit Spar Nord Bank MasterCard, skal kortet leveres tilbage til Spar Nord Bank Brug af kortet Med pinkode Når du ved brug af Spar Nord Bank MasterCard indtaster din pinkode, skal du sikre dig, at andre ikke kan aflure koden. Du må kun anvende din pinkode i pinbaserede terminaler og pengeautomater, hvor MasterCard-logoet fremgår. Før du godkender en betaling, skal du sikre dig, at det korrekte beløb fremgår af terminalen Med underskrift Når du ved brug af Spar Nord Bank MasterCard skal underskrive en nota, skal du kontrollere, at beløbet er korrekt anført på notaen. Skriv aldrig under på en nota, hvis beløbet ikke er påført, beløbet er forkert, eller hvis det totale beløb ikke er påført. Hvis du bliver opmærksom på, at der foretages flere aftryk af kortet, bør du sikre dig, at det/de ikke anvendte aftryk destrueres. Når du bruger Spar Nord Bank MasterCard i betalingsautomater, hvor du ikke indtaster din pinkode eller underskriver en nota, skal du sikre dig, at det beløb, der fremgår af automaten, er korrekt, inden du godkender transaktionen Fjernsalg Når du bruger Spar Nord Bank MasterCard til køb via Internettet, skal du oplyse navn, adresse og kortnummer, de tre kontrolcifre samt kortets udløbsdato. Hvis forretningen er tilmeldt MasterCard SecureCode, skal du derudover indtaste din MasterCard SecureCode kode. Ved postordrekøb skal du endvidere underskrive bestillingssedlen. Når du skriftligt eller mundtligt oplyser dit kortnummer, med det formål at transaktionen skal hæves på kortet, anses dette som en godkendelse af transaktionen, jf. dog Lov om visse betalingsmidler Bruger du dit Spar Nord Bank MasterCard til internethandel, bør du sikre dig, at betalingsoplysningerne, herunder kortnummeret, sendes krypteret, evt. ved brug af SSL eller lignende.

3 Du skal aldrig oplyse dit kontonummer, når du benytter kortet. Ved gennemførelse af transaktioner i betalingsautomater, hvor du ikke indtaster din pinkode eller underskriver en nota, bør du sikre dig, at det beløb, der fremgår af automaten, er korrekt, inden du godkender transaktionen Abonnement Har du brugt dit kortnummer til betaling af en løbende ydelse, f.eks. i form af et abonnement, skal du sikre dig, at betalingsmodtager får skriftlig besked, hvis du ønsker at opsige abonnementet eller ikke længere ønsker at betale med Spar Nord Bank MasterCard Kvittering Sørg altid for at få en kvittering, når du hæver kontanter eller køber med dit Spar Nord Bank MasterCard. Kvitteringen skal bl.a. vise dato, beløb og kortnummer eller dele heraf. Du skal sikre dig, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført. Gem kvitteringen, til du har modtaget din afregning, jf. pkt Har du handlet på Internettet, bør du udskrive en kopi af skærmbilledet, hvoraf det beløb, du skal betale, fremgår. Kopien kan bruges til kontrol af din afregning Afregning og kontrol Når der sker et forbrug på kortkontoen, vil du minimum én gang om måneden modtage en afregning. Du har også mulighed for løbende at se forbruget på kortkontoen i Spar Nord Banks netbank. Du skal kontrollere din afregning omhyggeligt, dvs. at der ikke forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner skal kontrolleres ekstra grundigt. I forbindelse med den løbende kontrol, skal du være opmærksom på, at når du bruger dit kort til køb over Internettet, eller ved brug af post-eller telefonordre, må forretningen som udgangspunkt først trække beløbet, når varerne er blevet sendt. Ved køb af fx flybilletter eller koncertbilletter trækker forretningen dog beløbet allerede ved booking eller bestilling. Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der fremgår af afregningen, skal du henvende dig til Spar Nord Bank herom snarest muligt efter at du/firmaet har modtaget afregningen. 2.7 Tilbageførsel af betalinger som du har godkendt Hvis du ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse. Hvis du ikke kendte det endelige beløb, da du godkendte betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på din konto er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan du have krav på tilbageførsel af betalingen. Dette kan fx være tilfældet i forbindelse med billeje eller check-ud fra hotel, hvor du har godkendt, at forretningen efterfølgende kan trække for fx påfyldning af benzin eller forbrug fra minibaren. Du skal henvende dig til Spar Nord Bank senest 8 uger efter, at beløbet er trukket på din konto, hvis du mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor du ikke har godkendt det endelige beløb. Køb på Internettet, post- og telefonordre m.m. Hvis du har brugt dit kort til køb af varer eller tjenesteydelser på en af følgende måder: - køb på Internettet, eller - køb ved post- eller telefonordre, eller - andre situationer, hvor kortet ikke aflæses, men hvor kortdata (kortnummer mv.) oplyses til brug for gennemførelse transaktionen, eller - køb i selvbetjente automater uden pinkode kan du have ret til at få en betaling tilbageført, hvis: - forretningen har trukket et højere beløb end aftalt, eller - den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret eller - du har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare/tjenesteydelse. Du skal først søge at løse problemet med forretningen, inden du henvender dig i Banken. Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen. uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på din konto. Du skal så vidt muligt gøre indsigelse senest 14 dage efter, du er blevet opmærksom på dit mulige krav. Spar Nord Bank vil herefter undersøge indsigelsen og vil sædvanligvis indsætte det beløb, der er tvivl om, på afregningskontoen, mens undersøgelsen står på. Hvis indsigelsen er uberettiget, vil Spar Nord Bank igen hæve beløbet på afregningskontoen. Ved uberettigede indsigelser kan Spar Nord Bank opkræve renter fra det tidspunkt, hvor beløbet blev indsat på afregningskontoen, og indtil beløbet igen hæves, samt eventuelt et gebyr for fremskaffelse af notakopi, jf. Prisinformation. 2.8 Tilbageførsel af betalinger som du ikke har godkendt Privatkunde Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du henvende dig til Spar Nord Bank snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til pengeinstituttet senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket på din konto. Erhvervskunde Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du henvende dig til Spar Nord Bank snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Indsigelse kan under alle omstændigheder senest ske 2 måneder efter, at beløbet er trukket på din konto. Spar Nord Bank vil herefter undersøge indsigelsen og vil sædvanligvis indsætte det beløb, der er tvivl om, på afregningskontoen, mens undersøgelsen står på. Hvis indsigelsen er uberettiget, vil Spar Nord Bank igen hæve beløbet på afregningskontoen. Viser undersøgelsen, at der er tale om misbrug af kortet fra tredjemands side, afhænger ansvaret af reglerne i Lov om Betalingstjenster 62, Ved uberettigede indsigelser kan Spar Nord Bank opkræve renter fra det tidspunkt, hvor beløbet blev indsat på afregningskontoen, og indtil beløbet igen hæves, samt eventuelt et gebyr for fremskaffelse af notakopi, jf. Prisinformation Fejl og mangler ved ydelsen Spar Nord Bank har intet ansvar for fejl og mangler mv. ved de ydelser, betalingsmodtager leverer. Vil du klage over fejl og mangler ved de leverede ydelser, skal du kontakte betalingsmodtager Tilbagekaldelse Det er ikke muligt at tilbagekalde (kontramandere) transaktioner foretaget med Spar Nord Bank MasterCard. Se dog pkt. 2.7 og 2.8 vedrørende muligheden for at få tilbageført en betaling Din pligt til at få dit Spar Nord Bank MasterCard spærret Du skal kontakte Spar Nord Bank snarest muligt, hvis du mister kortet, eller anden får kendskab til din PIN-kode, eller er du opdager, at kortet blevet mis brugt eller du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret, eller du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt. Du skal ikke spærre dit kort, hvis du har glemt din MasterCard SecureCode kode. Hvis du har mistanke om, at andre har fået kendskab til din MasterCard Secure-Code kode, skal du straks ændre den via dit pengeinstituts hjemmeside. Uden for bankens åbningstid skal du kontakte PBS, der svarer døgnet rundt på tlf Du skal oplyse navn, adresse og evt. kortnummer eller CPR-nummer for straks at få kortet spærret. Ved opkald til PBS kan du også bruge telex nr euroc dk eller telefax nr Når Spar Nord Bank eller PBS har spærret kortet, vil du modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. Det er en betingelse, at du henvender dig og gør indsigelse til Spar Nord bank snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på, at der

4 2.12. Dit ansvar, hvis andre misbruger kortet I tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person vil Spar Nord Bank dække tabet, medmindre tabet er omfattet af punkt Det er Banken, der skal bevise, at tabet er omfattet af punkt Hvis kortet og pinkoden er blevet misbrugt af en anden person, skal du dække tab op til kr. Du skal højst betale kr. i alt, hvis flere af dine kort med samme PIN-kode bliver misbrugt i forbindelse med samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort er spærret samtidigt Du skal dække tab op til kr. i tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person og pinkoden har været anvendt, og du har undladt at underrette dit pengeinstitut snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller at uberettigede har fået kendskab til koden, du har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse Du skal dække tab op til kr. i tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person, når kortet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den berettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og du eller nogen, som du har overladt kortet til, har undladt at underrette dit pengeinstitut snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller du eller nogen, som du har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Din samlede hæftelse kan ikke overstige kr., selvom du hæfter efter både punkt og Du skal dog højst betale kr. i alt, hvis flere af dine kort med samme PIN-kode er blevet misbrugt i forbindelse med den samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort med samme PIN-kode spærres samtidigt Du hæfter for det fulde tab, hvis pinkoden har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser: Du har selv oplyst pinkoden til den som har misbrugt kortet, og du indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug Du hæfter endvidere for det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser om at beskytte pinkoden, jf. punkt 2.4 eller spærre kortet, jf. punkt Hvis du har flere kort med samme PIN-kode gælder den ubegrænsede hæftelse efter punkt og for hvert misbrugt kort Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Spar Nord Bank har fået besked om, at kortet skal spærres. Du hæfter heller ikke for tab, hvis du ikke har haft mulighed for at spærre dit kort på grund af forhold hos Spar Nord Bank Spar Nord Banks ret til at spærre kortet Banken er berettiget til at spærre for brug af Spar Nord Bank MasterCard, hvis: en afregningskonto, som kortets betaling er knyttet til, er ophævet se også pkt reglerne overtrædes, herunder hvis du overtrækker den afregningskonto, som kortets betaling er knyttet til eller hvis beløbet på din afregning ikke bliver betalt rettidigt kundeforholdet til Spar Nord Bank i øvrigt er misligholdt Spar Nord Bank får en begrundet mistanke om misbrug. I tilfælde af overtræk på afregningskontoen vil du blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog ske, hvis der er tale om et særlig groft og/eller gentagne overtræk. Spar Nord Bank kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kortkontoen, leveret tilbage. Når Spar Nord Bank har spærret kortet, vil du modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen Kortets udløbs-og fornyelsestidspunkt Spar Nord Bank MasterCard udstedes normalt for en periode på 3 år og kan bruges til og med udløbsmåneden, der er anført på kortet. Kortet er herefter ugyldigt. Dit Spar Nord Bank MasterCard fornyes automatisk ved udløb, og du modtager et nyt kort med posten Ophør Hvis du ikke længere ønsker at bruge kortet, skal du levere det tilbage til Spar Nord Bank. Hvis privatkortet eller firmakortet ophæves, skal øvrige også leveres tilbage til Spar Nord Bank. Hvis du sender kortet tilbage til Spar Nord Bank, skal du forinden klippe kortet over. Hvis afregningskontoen ophæves, skal afregningen fremover ske på en anden konto, eller samtlige kort til kortkontoen skal leveres tilbage. Forsikringer tilknyttet et privatkort/firmakort ophæves samtidig med ophævelsen af privatkortet/firmakortet. Tillægskort, der er udstedt i forbindelse med dit Spar Nord Bank MasterCard, ophæves samtidig med ophævelsen af privatkortet/firmakortet samt ved udløb Opsigelse Privatkunde Du er berettiget til uden varsel at opsige aftalen og indfri en eventuel saldo i Spar Nord Banks favør. Spar Nord Bank kan med 2 måneders varsel opsige aftalen. Se dog pkt og pkt. 4. Erhvervskunde Du er berettiget til uden varsel at opsige aftalen og indfri en eventuel saldo i Spar Nord Banks favør. Banken kan uden varsel opsige uudnyttet del af en kredit og nedskrive denne til det udnyttede træk. Banken kan til enhver tid med 14 dages varsel opsige lån eller udnyttet del af en kredit og forlange det skyldige beløb, herunder påløbne renter og omkostninger, betalt Ændring af reglerne Reglerne kan ændres med øjeblikkelig virkning, hvis det er til fordel for dig. Ændring af reglerne, der ikke er til fordel for dig, kan ske med to måneders varsel. Du vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk. Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden meddeler dit Spar Nord Bank, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen blive betragtet som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Hvis du har forudbetalt et års gebyr, vil du modtage en forholdsmæssig andel af dette retur Misligholdelse Uanset aftalt opsigelsesvarsel forfalder saldoen på kortet/kortkontoen til øjeblikkelig indfrielse i tilfælde af, at noget beløb iflg. kortbestemmelserne ikke bliver betalt rettidigt på kortkontoen samt misligholdelse af den løbende konto f.eks. ved eventuelle dispositioner ud over aftalt maksimum. Det samme gælder hvis du eller firmaet: ikke oplyser banken om dine økonomiske forhold, jf. pkt. 4. standser dine/firmaets betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om akkord eller gældssanering udsættes for udlæg eller arrest fast ophold uden for landets grænser, hvis du/firmaet ikke inden fraflytningen har truffet nærmere aftale om den fortsatte betaling af saldoen på den kredit der evt. er tilknyttet kortet/ kortkontoen, afgår ved døden/firmaet ophører får spærret dit MasterCard som følge af, at kortbestemmelserne overtrædes det øvrige kundeforhold i Spar får Nord Bank opsagt/ophævet Specielt for familiekort Hvis der er udstedt et eller flere familiekort til kortkontoen, har hver kortbruger af et familiekort fuldmagt til at disponere på kortkontoen med sit Spar Nord Bank MasterCard. Som kontohaver hæfter du som selvskyldnerkautionist for alt forbrug og deraf følgende omkostninger

5 på kortkontoen, uanset om betalingerne/udbetalingerne er foretaget med et familiekort eller dit eget kort. Samtidig hæfter kortbrugeren af familiekortet personligt for brug af kortet. Familiekortet har de samme fordele som privatkortet, dog ikke forsikringspakken. Privatkortet er en forudsætning for udstedelse af et familiekort. Ønsker du ikke længere, at kortbrugeren af et familiekort skal kunne bruge din kortkonto, skal du straks meddele dette til Spar Nord Bank, som herefter vil spærre kortet. Kortet skal desuden straks klippes i stykker og returneres til Spar Nord Bank. Fuldmagten ophører ved kontohavers død Specielt for firmakort Virksomheden hæfter for alle krav som følge af udstedelse og brug af kortet. Når en medarbejder fratræder sin stilling i virksomheden, skal virksomheden meddele dette til Spar Nord Bank. Endvidere skal virksomheden inddrage kortet, klippe det i stykker og sende det til Spar Nord Bank. Kortindehaver hæfter solidarisk med firmaet for ethvert betalingskrav som følge af udstedelse og anvendelse af kortet: hvis banken godtgør, at kortindehaver på tidspunktet for kortets benyttelse vidste eller burde vide, at der var nærliggende fare for, at firmaet ikke ville være i stand til at betale for den herved stiftede skyld til banken, eller kortindehaver anmeldt eller hvis er registreret i erhvervs- og selskabsstyrelsen som medlem af bestyrelse eller direktion eller, hvis kortindehaver er indehaver/medindehaver af et personligt firma herunder et interessentskab, eller hvis kortet benyttes som hævekort til kontanter og/eller køb af rejsechecks, eller hvis kortet benyttes til private formål, dvs. når den pågældende vare eller tjenesteydelse ikke kan antages at være erhvervet i firmaets interesse Fordele knyttet til Spar Nord Bank MasterCard Spar Nord Bank tilbyder kortbrugere af Spar Nord Bank MasterCard særlige fordele, som Spar Nord Bank forhandler hos sine leverandører, herunder forsikringspakker, der varierer i omfang og dækning i forhold til de forskellige typer af Spar Nord Bank MasterCard. Disse fordele kan variere hen over tiden og kan være periodisk afgrænsede. Spar Nord Bank forbeholder sig retten til at opsige/ophæve fordelene tilknyttet dit MasterCard, såfremt aftalen med leverandøren ophører. I så fald kan pkt. 3.6 finde anvendelse. Du modtager forsikringsbetingelserne i forbindelse med kortets udstedelse, men du kan også se dem på eller få dem i Spar Nord Bank. Kortbrugere af familiekort er omfattet af en eventuel forsikringspakke via privatkortet, forudsat at kortbruger af privatkortet deltager på rejsen Klager Hvis du har en klage, skal du henvende dig i Spar Nord Bank. Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Hvis du ønsker at klage over, at dit kort er blevet spærret eller over behandling af dine personoplysninger, skal du også henvende dig til Spar Nord Bank. Får du ikke medhold hos Spar Nord Bank, kan du klage til Datatilsynet Tilsyn Spar Nord bank er underlagt Finanstilsynets tilsyn og registreret under nr. F Værneting Tvister mellem dig og Spar Nord Bank angående erhvervsmæssig anvendelse af kortet kan, uanset den økonomiske størrelse og din bopæl, indbringes for retten i Aalborg. Tvister mellem Spar Nord Bank og personer, selskaber m.m., der ikke har hjemting i Danmark, indbringes for retten i Aalborg. 3. OMKOSTNINGER VED ERHVERVELSE OG BRUG AF SPAR NORD BANK MASTERCARD 3.1. Gebyrer og Prisinformation Omkostninger ved at få og bruge Spar Nord Bank MasterCard fremgår af Prisinformation og af Gebyrerne kan ændres med 3 måneders varsel. Besked om ændringen vil blive givet ved brev og annoncering i dagspressen samt på Ændringer i kortgebyr træder i kraft ved første opkrævning af kortgebyr, efter at prisændringen er trådt i kraft Renteberegning på Spar Nord Bank MasterCard Kortkontoen er rentefri, hvis hele saldoen hver måned betales på forfaldsdatoen Gebyrer og renter ved forsinket betaling Spar Nord Bank er berettiget til at opkræve et overtræksgebyr, hvis saldoen på kortkontoen overskrider det aftalte kreditmaksimum, jf. Prisinformation. Ved manglende betaling til kortkontoen på forfaldsdatoen, herunder hvis beløbet afvises, eller tilladelsen til betaling via BetalingsService tilbagekaldes, er Spar Nord Bank berettiget til at beregne renter fra forfaldsdatoen, og indtil Spar Nord Bank har modtaget betalingen. Beregningen sker med den rentesats, som Spar Nord Bank til enhver tid fastsætter. Ved forsinket betaling sender Spar Nord Bank betalingspåmindelse, rykker og inkassoadvis til kontohaveren. Spar Nord Bank er berettiget til at hæve gebyrer for disse påmindelser, jf. Prisinformation, og evt. inkassoomkostninger. Indbetalinger vil først blive brugt til betaling af renter og gebyrer Omregningskurs ved brug i udlandet Køb og udbetaling i udenlandske valutaer omregnes til danske kroner, jf. Prisinformation, og hæves altid på kortkontoen i danske kroner. Ved omregning tager Spar Nord Bank udgangspunkt i den valuta, som købet/udbetalingen er foretaget i, eller den valuta, som transaktionen er modtaget i. Sidstnævnte kan afvige fra den valuta, som købet/udbetalingen er foretaget i. Principper form omregning, referencekurs og i hvilke tilfælde der sker ekstraomregning fremgår af prisinformation. Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor du har brugt dit kort, til beløbet trækkes på din konto. Ligeledes kan der i visse lande, fortrinsvis uden for Europa, være tale om flere officielle kurser Valutaomregning i forretning (Dynamic Currency Conversion) Hvis du bruger kortet i udlandet, kan du blive tilbudt, at forretningen laver en valutaomregning, før betalingen bliver gennemført. Inden du godkender, skal forretningen oplyse, hvilke gebyrer og hvilken kurs, der anvendes ved omregningen. Du skal være opmærksom på, at den af forretningen anvendte kurs kan være forskellig fra den af Banken anvendte kurs, og at Spar Nord Bank ikke har indflydelse på den omregningskurs, forretningen anvender Refusion af gebyrer Ophører dit Spar Nord Bank MasterCard midt i en gebyrperiode, fordi reglerne for brug af Spar Nord Bank MasterCard ændres væsentligt til ugunst for dig, eller fordi Spar Nord Bank har opsagt aftalen, vil du få refunderet en forholdsmæssig del af det betalte gebyr. Hvis Spar Nord Banks opsigelse skyldes din misligholdelse af aftalen, refunderer Spar Nord Bank ikke det betalte gebyr. Opsiger du kontoforholdet, efter at kortafgiften er opkrævet, vil kortafgiften blive refunderet, hvis opsigelsen er modtaget senest 14 dage efter det eksisterende korts udløb, og det nye kort ikke har været brugt Spar Nord Banks ret til refusion af udgifter til tredjemand og omkostninger påført Spar Nord Bank ved uforudset udvikling i kundeforholdet Foruden eventuel saldo i Spar Nord Banks favør, renter og øvrige kreditomkostninger er Spar Nord Bank berettiget til at kræve følgende omkostninger betalt af dig: Spar Nord Banks udgifter i tilfælde af, at kontoforholdet misligholdes, herunder gebyr for at sende rykkerbreve, for retsafgifter, juridisk bistand mv. Spar Nord Banks overtræksgebyr, hvis kortkontoens købsmaksimum overskrides Spar Nord Banks omkostninger ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder ifølge lovgivningen, herunder gebyr for at finde fakturaer og bilag frem samt for at tage fotokopier. Oplysninger om de nævnte gebyrer og satser findes i Prisinformation, som ligger i alle Spar Nord Banks afdelinger. 4. KREDITVURDERING Spar Nord Bank MasterCard udstedes efter individuel kreditvurdering af dig/firmaet. Spar Nord Bank kan eventuelt til brug for sin vurdering bede dig om oplysninger, f.eks. årsopgørelser, lønsedler eller regnskaber, samt indhente oplysninger fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre.

6 Spar Nord Bank har ret til løbende at vurdere kundeforholdet. Kreditvurdering vil også omfatte kortkontoindehavers øvrige engagement med banken. Hvis det øvrige kundeforhold med Spar Nord Bank misligholdes, vil Spar Nord Bank uden varsel opsige aftalen og spærre ethvert kort tilknyttet kortkontoen. Kontohaver modtager besked om spærringen af et Spar Nord Bank MasterCard, før kortet spærres, medmindre der er tale om væsentlig misligholdelse. Kort til kortkontoen kan spærres uden varsel. Meddelelse om spærring vil tilgå kontoindehaver senest samtidig med at kortene bliver spærret. 5. BRUG, OPBEVARING OG VIDEREGIVELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG OPLYSNINGER OM INDKØB MV Behandling og videregivelse af oplysninger om navn, adresse, tlf. nr., CPR-nummer og CVR-nr. De oplysninger om navn, privatadresse, telefonnummer og CPR-nummer - ved Firmakort tillige firmaoplysninger, herunder CVR-nummer -som afgives, bruger banken til oprettelse af kortet og i sin løbende administration. CPR-nummeret kan bruges i forbindelse med evt. indhentning af adresseoplysning fra Indenrigsministeriets Centrale Adresseregister, opslag i RKI Kredit Information A/S og ved evt. undersøgelse i Pengeinstitutternes register over check- og kortmisbrugere. CPR-nummer/CVR-nummer vil desuden blive brugt af banken til at give lovpligtige oplysninger og indberetninger til offentlige myndigheder Behandling og videregivelse af øvrige oplysninger De øvrige oplysninger, som ansøger/firmaet afgiver, samt oplysninger indhentet fra bankoplysninger, oplysning fra kreditoplysningsbureauer m.m. bruger banken som grundlag for kreditvurdering ved udstedelse af kortet, ved spærring af kort, samt til at sikre entydig identifikation af kortindehaver/firmaet samt til nødvendig brug for gennemførelse af betalingstransaktioner Forbrugsoplysninger, mv. Ved brug af kortet registreres kortets nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af kortet og hvor kortet har været benyttet. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til banken via PBS. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager, PBS og hos banken og anvendes i bogføringen, ved fakturering/ kontoudtog (herunder elektronisk kontoudtog og eventuel adgang for kortindehaver til at se sit forbrug via Netbanken) og eventuel senere fejlretning. Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det og/eller til brug for retssager om krav stiftet ved brug af kortet. For firmakort gælder dog at oplysningerne kan behandles og videregives til firmaet til brug for firmaets behandling af disse i forskellige Management Information Systems Opbevaring af oplysninger Personlige oplysninger -herunder evt. indhentede soliditetsoplysninger, samt oplysninger om indkøb opbevares hos banken og er fysisk tilstede hos bankens datacentral. Oplysningerne opbevares så længe, kortindehaver/firmaet har Master-Card kort udstedt af banken. Oplysninger om indkøb kan blive slettet efter 5 år. Ved opsigelse af kundeforholdet opbevares oplysningerne så længe, dette er nødvendigt til brug for evt. videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder Videregivelse/behandling af oplysninger Til markedsføring m.m. Spar Nord Bank indhenter og videregiver oplysninger til brug for etablering og administration af tillægsydelserne på dit MasterCard og ved eventuel skadebehandling. Bankens samarbejdspartnere kan findes på Herudover kan oplysningerne blive brugt til, at Spar Nord Bank som kortudsteder sender dig fordelagtige tilbud. Det materiale du vil modtage kan indeholde markedsføring af andre virksomheders produkter. Oplysningerne vil også kunne anvendes til at sende dig kundemagasiner, orientering om samarbejdspartnere og nye tillægsydelser og evt. tilbud. Du kan til hver en tid meddele Banken, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale og tilbud. 6. UDSENDELSE AF ADVARSEL, HVIS KORTET SPÆRRES Når Spar Nord Bank eller PBS har spærret kortet, jf. pkt og pkt , vil kortet blive spærret for brug i PBS og MasterCards/Europays autorisationssystemer, i det omfang Spar Nord Bank finder det nødvendigt for at hindre misbrug. På tilsvarende måde vil kortet blive spærret, hvis Spar Nord Bank får en begrundet mistanke om misbrug. 7. FORTRYDELSESRET GÆLDER ALENE PRIVATKUNDER Ifølge forbrugeraftalelovens 17 kan du som privatkunde fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse inden for 14 dage, såfremt der er tale om en fjernsalgsaftale. I Spar Nord Bank kan du som privatkunde fortryde de fleste aftaler, som du indgår med banken indenfor 14 dage, uanset om der er tale om fjernsalg eller ej, herunder aftale om MasterCard. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået aftale med banken. Du kan læse mere om fristerne og virkningerne af at udnytte din fortrydelsesret i Spar Nord Banks almindelige forretningsbetingelser for privatkunder, som du har fået udleveret sammen med disse regler. Spar Nord Banks almindelige forretningsbetingelser for privatkunder kan desuden fås i en af bankens afdelinger eller findes på 8. GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER Banken er omfattet af Lov om garantifond for indskydere og investorer. UDDRAG AF LOV OM BETALINGSTJENESTER (L119 AF 14. MAJ 2009) HÆFTELSES- OG ANSVARSREGLER 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren, eller nogen som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren, eller nogen som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.

7 Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det. Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet. 68. Hvis en betalingsordre iværksættes af betaleren, er betalerens udbyder over for betaler ansvarlig for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af betalingstransaktionen, medmindre denne kan bevise, at betalingsmodtagerens udbyder har modtaget beløbet i overensstemmelse med 75. Efter betalingsmodtagers udbyder har modtaget beløbet, er denne over for betalingsmodtager ansvarlig for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af betalingstransaktionen. Betalers udbyder skal dog altid forsøge at spore betalingstransaktionen og orientere betaleren om resultatet. Stk. 2. Hvis en betalingsordre iværksættes af eller via betalingsmodtageren, er dennes udbyder over for betalingsmodtageren ansvarlig for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld fremsendelse af betalingsordren til betalerens udbyder, jf. 75. Herudover finder stk. 1 tilsvarende anvendelse. Betalingsmodtagers udbyder skal dog altid forsøge at spore betalingstransaktionen og orientere betalingsmodtageren om resultatet. Stk. 3. En udbyder, der har erstattet et tab, jf. stk. 1 eller 2, som følge af forhold hos en anden udbyder eller tredjemand, kan kræve erstatningen godtgjort af den pågældende. Hele lovteksten findes på GODE RÅD OM SPAR NORD MASTERCARD De fleste danskere har et eller flere betalingskort. Selv om det er et af de sikreste betalingsmidler, sker der af og til misbrug. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Før brug Betragt dit Spar Nord Bank MasterCard som rede penge. Opbevar det derfor sikkert både når du er hjemme og ude. Lad det f.eks. ikke ligge fremme. Lær din pinkode udenad. Brug en Lær pinkode-husker, hvis du ikke er sikker på, at du altid kan huske koden. Du kan hente en pinkodehusker på www. dankort.dk eller i Spar Nord Bank. Opgiv aldrig din pinkode til andre den er personlig og kun du må kende den. Brug ikke pinkoden som adgangskode i andre sammenhænge, f.eks. til pc eller netbank. Under brug Beskyt din pinkode ved indtastning. Lad ikke andre kunne aflæse koden, når du taster den. Skriv aldrig under på en kvittering, før totalbeløbet er påført. Husk din kvittering og gem den til senere kontrol. Efter brug Tjek posteringer på din afregning eller på kortkontoen via din netbank. Kontroller med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Reager øjeblikkeligt, hvis dit kort er bortkommet, hvis du får mistanke om, at det kan være misbrugt, eller hvis andre kender din pinkode. Kontakt hurtigst muligt Spar Nord Banks Kortservice. Når du bruger dit Spar Nord Bank MasterCard i udlandet må du kun bruge din pinkode i pengeautomater, betalingsautomater og forretninger, hvor der skiltes med MasterCard-logoet. Udenlandske pengeinstitutter vil ofte spørge efter pas, hvis du ønsker at hæve kontanter ved kassen. Hvis dit Spar Nord Bank MasterCard bortkommer, bliver stjålet eller hvis du har mistanke om, at din pinkode er afluret, eller at andre bruger dit kort/kortnummer uretmæssigt, så kontakt straks Spar Nord Bank. Uden for bankens åbningstid skal du kontakte PBS på tlf , telex euroc dk, telefax Du skal oplyse dit navn og din adresse, dit kortnummer eller CPR-nr. og at din bank er Spar Nord Bank. Så bliver dit kort straks spærret og kan ikke bruges. Læs mere på Internettet Du kan læse mere om betalingskort og gode råd på: Gode råd, når du handler på Internettet Du kan handle lige så sikkert med dit Spar Nord Bank MasterCard på Internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning og betale med dit Spar Nord Bank MasterCard, skal du indtaste dit kortnummer, kortets udløbsdato og evt. kortets tre kontrolcifre. GENERELLE RÅD VED HANDEL PÅ INTERNETTET Læs betingelserne Du bør altid læse købsbetingelserne grundigt igennem. Du skal sikre dig, at du ikke med dette ene køb kommer til at starte et abonnement eller tegne dig for flere betalinger, hvis det ikke er din hensigt. Gem dokumentationen Når du har bestilt en vare, bør du gemme dokumentationen fra købet enten som et print eller ved at lave en elektronisk kopi af skærmbilledet. Husk også at gemme både webadressen til forretningen og adressen til den side, hvor du eventuelt kan afbestille købet/abonnementet igen. Internetbutikken er forpligtet til at kvittere for købet, f.eks. via en . Denne kvittering skal du også gemme. Kontroller posteringerne på din kortkonto/ afregning Du kan løbende følge med i dine posteringer på din kortkonto, hvis du har netbank. Er det ikke tilfældet, bør du kontrollere dine afregninger. Er der posteringer, som du ikke kender til, skal du straks kontakte Spar Nord Bank. SÆRLIGE RÅD VED HANDEL MED SPAR NORD BANK MASTERCARD PÅ INTERNETTET Pas på dit kortnummer Oplys aldrig dit kortnummer, medmindre du er i en decideret købssituation, hvor du ønsker at betale for noget. I andre situationer skal du aldrig, selv om du bliver opfordret til det, indtaste dit kortnummer. Hverken som ID, en del af medlemsoplysninger eller for at komme videre til en anden side. Beskyttelse af data i Danmark Alle danske netbutikker beskytter dine betalingsinformationer med en såkaldt SSL-kryptering. Du kan nemt tjekke, om forbindelsen mellem din computer og netbutikken er sikker. Er forbindelsen sikker, er der en hængelås i nederste højre hjørne i din internetbrowser. Indtast først kortnummer mv., når forbindelsen er sikker. Beskyttelse af data i udlandet Du kan handle med udenlandske internetbutikker med dit Spar Nord Bank MasterCard. Nogle udenlandske internetbutikker bruger fortsat ikke SSL-kryptering til at beskytte betalingsinformationerne. Du kan nemt tjekke, om forbindelsen mellem din computer og den udenlandske netbutik er sikker. Er forbindelsen sikker, er der en hængelås i nederste højre hjørne i din internetbrowser. Indtast først kortnummer mv., når forbindelsen er sikker. Abonnementsordning med netbutik Når du indgår en abonnementsordning, giver du netbutikken lov til at overføre beløb fra dit Spar Nord Bank MasterCard, uden at du selv foretager en handling. Derfor bør du gennemgå kriterierne for betaling i abonnementsordningen meget grundigt, før du oplyser kortnummer mv. Nyt Spar Nord Bank MasterCard Når dit kort skal fornyes, ændres udløbsdatoen. Hvis du har indgået abonnementsaftaler, skal du derfor orientere den pågældende netbutik om den nye udløbsdato, for at abonnementsaftalerne kan fortsætte. Her kan du læse mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Spar Nord MasterCard - BRUGERregler

Spar Nord MasterCard - BRUGERregler Spar Nord MasterCard - BRUGERregler Regler for Spar Nord Bank MasterCard Fortrydelsesret Lov om Betalingstjenester Gode råd om Spar Nord Bank MasterCard Gode råd, når du handler på Internettet Spar Nord

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Gode Visa/Dankort-råd

Gode Visa/Dankort-råd Gode Visa/Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER regler_visadankort_0909.indd - 09.09 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Sydbank MaSterCard PriVate banking business regler Juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013

Sydbank MaSterCard PriVate banking business regler Juni 2013 Version 1.0 Gældende fra 1. juni 2013 Sydbank MasterCard Private Banking Business Regler Juni 2013 regler for sydbank MasterCard Private Banking business Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 GODE VISA/DANKORT-RÅD Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også f

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Regler for Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille.

Læs mere

Kortservice. Sydbank MasterCard

Kortservice. Sydbank MasterCard Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking private Regler Juni 2013 regler for sydbank MasterCard Private Banking private Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort... 3 Ordliste... 18 Gode Dankort råd... 19 Gode råd når du handler på nettet... 21 Uddrag af Lov om betalingstjenester... 23 Prisliste...

Læs mere

Brugerregler VISA/Dankort

Brugerregler VISA/Dankort DNB Bank ASA, Filial af DNB Bank ASA, Norge Dampfærgevej 28 2100 København Ø Tlf.: +45 33 36 62 00 Fax: +45 33 36 62 40 E-mail: info@dnb.dk Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 1 2 Hvad kan

Læs mere

SPAR NORD MASTERCARD - BRUGERREGLER

SPAR NORD MASTERCARD - BRUGERREGLER SPAR NORD MASTERCARD - BRUGERREGLER brugerregler_mastercard_11.15.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Regler for Spar Nord Bank MasterCard Fortrydelsesret Lov om Betalingstjenester Gode råd

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper AL-MasterCard (i det følgende benævnt MasterCard): Kan udstedes til privatpersoner bosiddende i Danmark. AL-MasterCard Familiekort (i det følgende benævnt

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Regler Januar 2009 Regler for Sydbank MasterCard Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold, gælder for ethvert mellemværende mellem Sydbank

Læs mere

Regler for Sydbank MasterCard Private. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Sydbank MasterCard Private. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank MasterCard Private november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 6 Regler for Sydbank MasterCard Private 6 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Gode råd om Visa Electron Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Business Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort -råd Før brug

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Sydbank MasterCard Business

Sydbank MasterCard Business Sydbank MasterCard Business Kortservice Regler februar 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business 8

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. ALM. SUND FORNUFT Indholdsfortegnelse BRAND 1. Regler for Visa/Dankort............. 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?........... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode

Læs mere

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort.

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 4 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Regler for Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere