Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse"

Transkript

1 Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten HR-chefer eller ansatte i kommuner og regionernes HR-afdelinger. Hver kommune eller region, der har indgået lokal MED-aftale, fik spørgeskemaet tilsendt én gang. 92 kommuner og alle fem regioner havde i maj 2010 indgået MED-aftaler. Derudover havde to forvaltninger i Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på dette tidspunkt indgået MED-aftaler. Ud af de 99 kommuner og regioner besvarede alle fem regioner, 78 kommuner og de to forvaltninger i Købehavns Kommune på spørgeskemaet. 14 kommuner besvarede ikke spørgeskemaet. I tabel 1 vises resultatet af analysen af, om de 14 kommuner, der ikke svarede på spørgeskemaet, adskiller sig systematisk fra de 78 kommuner, der besvarede spørgeskemaet. Københavns Kommune er ikke medtaget i stikprøven i bortfaldanalysen. Her har to ud af de syv forvaltninger i kommunen som nævnt MED-aftaler, hvorfor kommunen adskiller sig fra de øvrige kommuner i undersøgelsen. Der er nogen forskelle mellem stikprøven og bortfaldet. Ser man på udvalgsstrukturen i hhv. stikprøven og bortfaldet, så er der er relativ stor mangel af kommuner med fire udvalgsniveauer. Ud af populationen er der her 25 %, der ikke indgår i undersøgelsen. Af kommuner med hhv. to og tre udvalgsniveauer er det tal hhv. 10 % og 13 %. Bortfaldet anses dog ikke for problematisk for en undersøgelse med så stor deltagelse som denne. Udover de udvalgsstrukturelle forskelle mellem stikprøve og bortfaldne kommuner, er der også forskel på det gennemsnitlige indbyggertal og areal. Kommuner, der ikke har besvaret spørgeskemaet, har i gennemsnit færre indbyggere bosat på et mindre areal end kommuner, der har besvaret spørgeskemaet. Befolkningstæthed og urbaniseringsgrad svarer imidlertid nogenlunde til hinanden, når man ser på hhv. kommunerne i stikprøven og i blandt dem, der ikke indgår i undersøgelsen. Bortfaldet består altså primært af mindre kommuner. I stikprøven er der dog stadig mange kommuner af denne størrelsesorden, og det giver derfor ikke anledning til de store bekymringer om datas generaliserbarhed. 1

2 Tabel 1: Bortfaldsanalyse 1 Stikprøve Bortfald Population Antal Antal med to niveauer Antal med tre niveauer Antal med fire niveauer Antal med fem niveauer Gennemsnitligt indbyggertal Gennemsnitligt areal (km 2 ) Gennemsnitlig befolkningstæthed (indb/km 2 ) Gennemsnitlig urbaniseringsgrad* Antal sammenlægningskommuner Antal fra hovedstadsområdet * Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om MED-arbejdet Spørgeskemaet om MED-arbejdet blev sendt til medlemmer af MED-udvalg i kommuner og regioner. I alle 92 kommuner, de to københavnske forvaltninger samt i regionerne kontaktede KREVI i juni 2010 de respondenter, som også var blevet kontaktet i forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet. Det var alle respondenter, som enten var HR-chefer eller medarbejdere i HR-afdelingen i organisationen. Kontakten skete med henblik på at indhente kontaktoplysninger på medlemmer af MED-udvalg i deres kommune eller region. Kontaktoplysningerne skulle siden bruges til at udsende spørgeskemaet om MED-arbejdet. Af hensyn til opgavens størrelse blev man i hver kommune bedt om at finde kontaktoplysninger på medlemmer af udvalg, der har ansvar for et af områderne: administration, skole eller ældre. I kommuner, hvor udvalgene er fordelt på tre niveauer blev man således bedt om at skaffe oplysninger om medlemmerne af maksimalt syv udvalg. Ét hovedudvalg, tre sektor- /forvaltningsudvalg og tre lokaludvalg. I regionerne blev man bedt om at tage udgangspunkt i den medicinske afdeling, der kom først i alfabetet og derefter fremsende kontaktoplysninger på medlemmer af denne afdelings MED-udvalg og MED-udvalgene over helt op til regionens 2

3 hovedudvalg. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune blev blot bedt om at finde medlemmer indenfor administrations- og ældreområderne. Ni kommuner reagerede ikke på KREVIs henvendelse om kontaktoplysninger på MEDudvalgsmedlemmer. Af de ni kommuner var fire kommuner blandt de 14 kommuner, der ikke svarede på spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet. Ni kommuner og én region havde forskellige grunde til ikke at ville deltage i undersøgelsen kommuner og fire regioner reagerede positivt på forespørgslen om kontaktoplysninger. Heraf var det dog kun 59 af kommunerne og alle fire regioner, der sendte oplysninger på alle de medlemmer, KREVI havde ønsket. For de resterende kommuners vedkommende blev der ikke sendt oplysninger på et eller flere af de ønskede udvalg. Der blev sendt spørgeskemaer ud til alle de medlemmer, KREVI fik kontaktoplysninger på også i de kommuner, hvor der manglede oplysninger for hele udvalg. I alt blev der sendt spørgeskemaer ud til medlemmer. Heraf besvarede udvalgsmedlemmer spørgeskemaet om MEd-arbejdet. Det svarer til en svarprocent på 64 %. I tabel 2 nedenfor vurderes det, hvor vidt stikprøven af kommuner, hvorfra der er besvarelser fra udvalgsmedlemmer, afviger fra gruppen af kommuner, hvorfra der overhovedet ikke er besvarelser. 1 En af de ti var Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, som kun havde haft MED-aftale i godt et år på tidspunktet for KREVIs forespørgsel og derfor gerne ville vente med at evaluere systemet, indtil der er flere erfaringer med systemet. 3

4 Tabel 2: Bortfaldsanalyse 2 Stikprøve Bortfald Population Antal Antal med to niveauer Antal med tre niveauer Antal med fire niveauer Antal med fem niveauer Gennemsnitligt indbyggertal Gennemsnitligt areal (km 2 ) Gennemsnitlig befolkningstæthed (indb/km 2 ) Gennemsnitlig urbaniseringsgrad* Antal sammenlægningskommuner Antal fra hovedstadsområdet Antal kommuner, der besvarede spørgeskema om organisering * Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse * Uden Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Spørgeskemaet blev som nævnt sendt ud til alle medlemmer, KREVI indsamlede kontaktoplysninger på. Derfor fik medlemmer i kommuner, der kun fremsendte kontaktoplysninger på nogle af de ønskede medlemmer i deres MED-system, også spørgeskemaet. I bortfaldsanalysen i tabel 2 er de kommuner, hvorfra der kun fremsendtes kontaktoplysninger på nogle af de ønskede medlemmer, behandlet som frafaldne kommuner. I alt modtog KREVI kontaktoplysninger på alle de ønskede medlemmer i 58 kommuner og fire regioner. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune er af hensyn til sammenligneligheden udeladt af bortfaldsanalysen. Af tabel 2 fremgår det, at kommunerne i bortfaldgruppen og stikprøven ligner hinanden, når det angår strukturen i MED-systemerne. Forholdsvist fylder kommuner med tre udvalgsniveauer dog lidt mere end kommuner med to, fire eller fem udvalgsniveauer. Det lader også til, at kommunerne i stikprøven er større end de bortfaldne kommuner. Det skyldes sandsynligvis, at der i stikprøven er relativt få kommuner fra hovedstadsområdet, der typisk er mindre rent størrelsesmæssigt men mere befolkede. På trods af disse forskelle er der ikke tegn på, at de 58 kommuner i stikprøven adskiller sig væsentligt fra de øvrige kommuner. 4

5 Respondentkarakteristika Med hensyn til medlemmerne blev der som nævnt indsamlet besvarelser. Der er forholdsvist mange respondenter i de forskellige kategorier, som har betydning for analyserne i rapporten. Det vurderes derfor, at undersøgelsens resultater kan siges at gælde for medlemmer i hele MED-systemet i alle de kommuner, der har indgået lokale aftaler for MED. Nedenfor følger en oversigt over respondenternes karakteristika. 66 % af repræsentanterne, der har svaret på spørgeskemaet, er kvinder. Hovedparten af de adspurgte medlemmer er tillids- eller øvrige ledelsesrepræsentanter jf. figur 1. Figur 1: Antal MED-repræsentanter fordelt på roller. Kommuner og regioner 1200 Medlemmernes roller antal 0 Blandt medarbejderrepræsentanterne er kvinderne overrepræsenteret, mens der er en mere ligelig kønsfordeling blandt ledelsesrepræsentanterne, jf. figur 2. 5

6 Figur 2: Antal kvinder og mænd fordelt på roller. Kommuner og regioner mænd kvinder 0 Gennemsnitligt har medlemmerne ni års erfaring som udvalgsmedlemmer. Gennemsnittet dækker over, at flere af medlemmerne har mange års erfaring. Knap halvdelen af de adspurgte medlemmer har et til seks års erfaring som MED-repræsentanter, jf. figur 3. Figur 3: Antal medlemmer fordelt på antal år som udvalgsmedlem. Kommuner og regioner Antal år som udvalgsmedlem Hovedparten af de medlemmer fra kommunerne, der har besvaret spørgeskemaet, er medlem af enten HK eller FOA. Således er 484 af besvarelserne fra HK-medlemmer mens 440 er fra FOA- 6

7 medlemmer. Medlemmer af Danmarks lærerforening og DJØF fylder også godt i undersøgelsen med ca. 300 medlemmer hver især, jf. figur 4. Figur 4: Antal medlemmer fordelt på fagforeningstilhørsforhold. Kommuner 600 Medlemmernes fagforeningstilhørsforhold antal For regionernes vedkommende kommer de fleste af medlemmerne, der har svaret på spørgeskemaet, fra dansk sygeplejeråd. 24 ud af 97 besvarelser kommer derfra. Medlemmer af FOA, DJØF og HK udgør de næststørste grupper i undersøgelsen. Hovedparten af næstformændene i hovedudvalgene i kommunerne er medlemmer af Danmarks lærerforening og HK, jf. figur 5. For regionernes vedkommende er næstformændene mere jævnt fordelt. 7

8 Figur 5: Fagforeningstilhørsforhold for næstformænd i hovedudvalget. Kommuner. 25 Næstformændenes fagforeningstilhørsforhold antal udvalgsmedlemmer bruger al deres arbejdstid på tillids- eller sikkerhedsrepræsentant arbejde. Det er dog ikke tilfældet for langt hovedparten af medlemmerne, jf. figur 6. Dette billede gælder både for regionerne og for kommunerne. 8

9 Figur 6: Medlemmernes formelle forhold til MED-arbejdet Medlemmernes formelle forhold til MED-arbejdet antal 0 Anvendelse af en avanceret statistisk metode: Multilevel De data, der er tilgængelige for forhold omkring MED-arbejdet i kommuner og regioner, er hierarkisk opbygget. Vi har således oplysninger om medlemmer af MED-udvalg i kommune/regioner. Det betyder, at der i data er tre niveauer 1) udvalgsmedlemmer, 2) udvalg og 3) kommuner/regioner. Når data er opbygget hierarkisk, som det er tilfældet her, kan de ikke analyseres korrekt med den klassiske lineære regressionsmodels ordinary linary least squares (OLS)-estimater. Primært fordi OLS-modellen hviler på antagelsen om, at observationerne er uafhængige af hinanden. I vores tilfælde vil denne antagelse med al sandsynlighed ikke holde, da medlemmerne af samme udvalg vil være stærkere korreleret med hinanden end med medlemmer af andre udvalg. Multilevel-metoden tager højde for dette forhold, og kan samtidig udnytte strukturen til at undersøge forhold af substantiel interesse (Andersen, 2007: 294). For eksempel kan det undersøges, om grupper på overordnet niveau, såsom udvalgsstrukturen samlet set har en signifikant sammenhæng med en afhængig variabel på lavere niveau, eksempelvis medlemmernes tidsforbrug i forbindelse med MED-arbejdet. Fortolkningen af koefficienterne i modellerne er den samme for mulitilevel-modeller som i en almindelig regressionsanalyse. Det vil sige, at koefficienterne angiver, hvor meget den afhængige variabel (indflydelse) ændrer sig, når forklarende variabel (den koefficienten knytter sig til) stiger med 1. 9

10 I analysen indgår kategoriske variable som dummy-variable, der kan antage værdierne 0 og 1. Hver kategori indgår dermed som selvstændig variabel. Fortolkningen af dummy-variable er relativ i forhold til en af de øvrige kategorier i variablen, som kaldes referencekategorien. Fx ses formandens og næstformandens utilfredshed med antallet af involverede personer i forhold til den menige tillidsrepræsentants utilfredshed. Det fremgår så af tabellen, at formanden er 13 point mere utilfreds med antallet af involverede personer end den menige tillidsrepræsentant, Analysen viser således ikke ved første øjekast medlemmernes absolutte utilfredshed men forskellen mellem forskellige gruppers utilfredshed. Vil man have et absolut udtryk for de enkelte gruppers utilfredshed skal der tages udgangspunkt i konstanten nederst i tabellen. Konstanten er et udtryk for utilfredsheden for en person, der tilhører alle referencegrupperne. Det vil sige, at en menig tillidsrepræsentant, der ikke har været på kursus, er medlem af et mellemniveausudvalg på skoleområdet osv. Han scorer 41 point i utilfredshed. En tilsvarende person, der dog i stedet er formand for udvalget, vil score =54 point i utilfredshed. Indekskonstruktion Der er på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen blandt udvalgsmedlemmerne konstrueret fire indekser, der måler medlemmernes vurdering af deres indflydelse på henholdsvis udvalgets arbejde (intern indflydelse), kommunens/regionens arbejde (ekstern indflydelse), tilrettelæggelsen og udførelsen af det daglige arbejde (daglig indflydelse) og på overordnede personaleforhold og de overordnede linjer for kommunen/regionen (generel indflydelse). De fire indekser er konstrueret ved hjælp af faktoranalyser. En faktoranalyse er en metode til at finde underliggende dimensioner i en samling variable/spørgsmål, der kan ses som udtryk for det samme fænomen. På baggrund af spørgeskemaet, er udvalgt de spørgsmål, der afspejler de forskellige former for indflydelse, som vi har målt. Derefter er foretaget en principal komponent analyse for at undersøge antallet og karakteren af eventuelle dimensioner. Høj indbyrdes korrelation mellem spørgsmålene tyder på, at det er den samme form for indflydelse, de måler. De spørgsmål, der samvarierer, er derfor lagt sammen til indeks. For hvert indeks er gennemført en reliabilitetstest. Som mål for reliabiliteten af indeksene er brugt Cronbachs alpha, der gerne skal være 0,7 eller derover (Sharma,1996; Risbjerg, 2004). De fire indekser afrapporteres nedenfor. Intern indflydelse Spørgsmålene om, i hvor høj grad udvalgsmedlemmerne oplever, at de har indflydelse på udvalgsmødernes dagsorden og på MED-udvalgets arbejde alt i alt, indgår i indekset for udvalgsmedlemmernes vurdering af egen indflydelse på udvalgets arbejde, jf. tabel 3. 10

11 Tabel 3 Indeks for intern indflydelse Spørgsmål Hvor stor indflydelse oplever du, at du har på beslutningen om, hvilke emner der skal drøftes på udvalgets møder? Factor loadings 0,922 Hvordan vurderer du din egen indflydelse på MED-udvalgets arbejde alt i alt? 0,922 Cronbachs alpha 0,825 N 2874 Uroteret løsning, da der kun er en komponent. Factor loadings er udtryk for det enkelte spørgsmåls korrelation med faktoren. De to spørgsmåls factor loadings ligger over 0,6 og korrelerer således højt med faktoren for intern indflydelse (Sharma, 1996). Cronbachs alpha er over 0,7. Ekstern indflydelse Spørgsmålene om, i hvor høj grad MED-udvalget påvirker ledelsens beslutninger, og hvor meget MED-udvalgets behandling af sager betyder for gennemførelsen af beslutninger i organisationen, kan tilsammen ses som et udtryk for udvalgsmedlemmernes vurdering af MED-udvalgets indflydelse på kommunens/regionens arbejde jf. tabel 4. Tabel 4: Indeks for ekstern indflydelse Spørgsmål Factor loadings Hvor meget vurderer du, at MED-udvalget påvirker ledelsens beslutninger? 0,917 Hvor meget betyder MED-udvalgets behandling af sager for gennemførelsen af beslutninger i organisationen? 0,917 Cronbach s alpha 0,811 N 2856 Uroteret løsning, da der kun er en komponent. Indekset har høje factor loadings og en alphaværdi over 0,7. Daglig og generel indflydelse En faktoranalyse af udvalgsmedlemmernes vurdering af MED-udvalgets indflydelse på syv konkrete områder viser to dimensioner. Henholdsvis en dimension i forhold til indflydelsen på, hvordan det daglige arbejde udføres og tilrettelægges og en dimension, der vedrører indflydelse på mere overordnede personaleforhold og de overordnede linjer for kommunen/regionen. Derfor konstrueres to indekser, jf. tabel 5. 11

12 Tabel 5: Indeks for daglig og generel indflydelse Spørgsmål Factor loadings Hvor stor vurderer du MED-udvalgets indflydelse til at være på: Hvordan det daglige arbejde udføres? Hvordan de daglige opgaver tilrettelægges? Hvordan arbejdstiden organiseres og udformes? Daglig indflydelse 0,914 0,961 0,747 Generel indflydelse Arbejdspladsens personalepolitik? 0,871 Hvordan arbejdsmiljøpolitikken varetages? Planer og strategier for arbejdspladsens udvikling? Arbejdspladsens økonomiske beslutninger (herunder budgettet)? 0,881 0,800 0,740 Cronbachs alpha 0,853 0,840 N Note: Roterede løsninger, direct oblimin rotation. De to indekser har høje factor loadings og alphaværdier over 0,7. Hvert indeks går fra 0 til 100. Hvis en kommune/region har 0 point på et af de fire indekser, betyder det, at udvalgsmedlemmerne vurderer, at de ingen indflydelse har på området. Hvis en kommune/region omvendt har 100 point, betyder det, at udvalgsmedlemmerne vurderer, at de har meget indflydelse på området. Reference Andersen, Simon Calmar (2007). Multilevel-modeller: en introduktion og et eksempel, Politica, 39. Årg. Nr. 3, pp Risbjerg Thomsen, Søren (2004). Dag 3 Faktoranalyse og skalakonstruktion. Sharma, Subhash (1996). Applied Multivariate Techniques. John Wiley And Sons Ltd. 12

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Bilag 2. Faktoranalyser

Bilag 2. Faktoranalyser Bilag 2. Faktoranalyser Indhold 1. Motivation... 2 Mål for indre opgavemotivation... 2 Mål for public service motivation... 4 2. Mål for medarbejderindflydelse... 5 3. Mål for vægtning og tilstedeværelse

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Supplerende materiale til. Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet

Supplerende materiale til. Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet Supplerende materiale til Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet Sune Welling Hansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet (swh@sam.sdu.dk)

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Test og sammenligning af udvalgte regressionsmodeller Berit Christina Olsen forår 2008

Test og sammenligning af udvalgte regressionsmodeller Berit Christina Olsen forår 2008 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG PROBLEMSTILLING... 2 1.1 OVERVÆGT SOM CASE... 2 2 ANALYSEFORBEREDELSER... 4 2.1 HEPRO-UNDERSØGELSEN... 4 2.2 DEN AFHÆNGIGE VARIABEL VIGTIGHED AF ÆNDRINGEN AF VÆGT...

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvalitative egenskaber og dummyvariabler Kvantitative metoder 2 Dummyvariabler 28. marts 2007 Vi har (hovedsagligt) set på kvantitative variabler (løn, priser, forbrug, indkomst, )... Men hvad med kvalitative

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD. Indledning

Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD. Indledning Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD Indledning Dette notat beskriver udregningen af de indikatorer, der anvendes i forbindelse med visningen af resultaterne af trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1

ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1 ELEVPRAKSIS Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport ELEVPRAKSIS l 1 ELEVPRAKSIS Morten Pettersson, Thomas Illum Hansen, Camilla Kølsen og Jeppe Bundsgaard Data

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysen vil være delt op i 2 blokke. Første blok vil analysere hvor meget de tre TPB variabler

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Strukturreformen udfordrer nærdemokratiet

Strukturreformen udfordrer nærdemokratiet Strukturreformen udfordrer nærdemokratiet Borgernes lokalpolitiske tillid og selvtillid faldt, da kommunerne voksede KREVI Denne rapport undersøger strukturreformens betydning for nærdemokratiet i de danske

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg

Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg Punkt 4 - bilag 1 Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg Aftalen bygger videre på den værdibaserede tilgang til samarbejdet ledere og medarbejdere imellem, som er beskrevet i Region Sjællands

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Udvælgelse af respondenter Udvælgelsen af institutions- og mellemledere er sket på baggrund af kommunestørrelse

Udvælgelse af respondenter Udvælgelsen af institutions- og mellemledere er sket på baggrund af kommunestørrelse R E SULTATER AF L EDERUNDERSØGELSE 1 Metode Udvælgelse af respondenter Udvælgelsen af institutions- og mellemledere er sket på baggrund af kommunestørrelse og vægtning af fagområder. Kommunerne har vi

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen.

Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen. Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen. Korrespondanceanalysen er en multivariat statistisk analyseform, som i modsætning til mange af de mere traditionelle

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Medarbejderog brugertilfredshed

Medarbejderog brugertilfredshed F O A F A G O G A R B E J D E Medarbejderog brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse af sammenhængen Medarbejder- og brugertilfredshed på plejehjem og i daginstitutioner undersøgelse

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Økonometri 1. Kvalitative variabler. Kvalitative variabler. Dagens program. Kvalitative variable 8. marts 2006

Økonometri 1. Kvalitative variabler. Kvalitative variabler. Dagens program. Kvalitative variable 8. marts 2006 Dagens program Økonometri 1 Kvalitative variable 8. marts 2006 Kvalitative variabler som forklarende variabler i en lineær regressionsmodel (Wooldridge kap. 7.1-7.4) Kvalitative variabler generelt Dummy

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Supplerende bilag til rapporten Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer

Supplerende bilag til rapporten Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer Supplerende bilag til rapporten Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer september 2004 om de anvendte metoder samt optryk af spørgeskemaerne til undersøgelsen Bilag 1. Undersøgelsens repræsentativitet

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Økogården. Virksomheds- og situationsbeskrivelse. Problemformuleringer. Økogården

Økogården. Virksomheds- og situationsbeskrivelse. Problemformuleringer. Økogården Økogården Økogården Virksomheds- og situationsbeskrivelse I 2008 besluttede 8 landmænd at lave et kooperativ, der som nicheproduktion skulle producere og forhandle økologiske madvarer direkte til forbrugeren.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Helt overordnet er der to skridt i udvælgelsen af sammenlignelige kommuner:

Helt overordnet er der to skridt i udvælgelsen af sammenlignelige kommuner: N OTAT Metode, FLIS sammenligningskommuner Dette notat præsenterer metoden bag udregning af sammenligningskommuner i FLIS. Derudover præsenteres de første tre modeller der anvendes til at finde sammenligningskommuner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression ! ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression Eksempel 1 AT OPSTILLE EN SIMPEL LINEÆR REGRESSIONSMODEL - GENNEMGÅS AF JAKOB Et stort lager måler løbende sine

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Økonometri 1. Prediktion. Dummyvariabler 9. oktober Økonometri 1: F9 1

Økonometri 1. Prediktion. Dummyvariabler 9. oktober Økonometri 1: F9 1 Økonometri 1 Prediktion. Dummyvariabler 9. oktober 2006 Økonometri 1: F9 1 Program frem til efterårsferien Om goodness-of-fit, prediktion og residualer (kap. 6.3-4) Kvalitative egenskaber i den multiple

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere