Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse"

Transkript

1 Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten HR-chefer eller ansatte i kommuner og regionernes HR-afdelinger. Hver kommune eller region, der har indgået lokal MED-aftale, fik spørgeskemaet tilsendt én gang. 92 kommuner og alle fem regioner havde i maj 2010 indgået MED-aftaler. Derudover havde to forvaltninger i Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på dette tidspunkt indgået MED-aftaler. Ud af de 99 kommuner og regioner besvarede alle fem regioner, 78 kommuner og de to forvaltninger i Købehavns Kommune på spørgeskemaet. 14 kommuner besvarede ikke spørgeskemaet. I tabel 1 vises resultatet af analysen af, om de 14 kommuner, der ikke svarede på spørgeskemaet, adskiller sig systematisk fra de 78 kommuner, der besvarede spørgeskemaet. Københavns Kommune er ikke medtaget i stikprøven i bortfaldanalysen. Her har to ud af de syv forvaltninger i kommunen som nævnt MED-aftaler, hvorfor kommunen adskiller sig fra de øvrige kommuner i undersøgelsen. Der er nogen forskelle mellem stikprøven og bortfaldet. Ser man på udvalgsstrukturen i hhv. stikprøven og bortfaldet, så er der er relativ stor mangel af kommuner med fire udvalgsniveauer. Ud af populationen er der her 25 %, der ikke indgår i undersøgelsen. Af kommuner med hhv. to og tre udvalgsniveauer er det tal hhv. 10 % og 13 %. Bortfaldet anses dog ikke for problematisk for en undersøgelse med så stor deltagelse som denne. Udover de udvalgsstrukturelle forskelle mellem stikprøve og bortfaldne kommuner, er der også forskel på det gennemsnitlige indbyggertal og areal. Kommuner, der ikke har besvaret spørgeskemaet, har i gennemsnit færre indbyggere bosat på et mindre areal end kommuner, der har besvaret spørgeskemaet. Befolkningstæthed og urbaniseringsgrad svarer imidlertid nogenlunde til hinanden, når man ser på hhv. kommunerne i stikprøven og i blandt dem, der ikke indgår i undersøgelsen. Bortfaldet består altså primært af mindre kommuner. I stikprøven er der dog stadig mange kommuner af denne størrelsesorden, og det giver derfor ikke anledning til de store bekymringer om datas generaliserbarhed. 1

2 Tabel 1: Bortfaldsanalyse 1 Stikprøve Bortfald Population Antal Antal med to niveauer Antal med tre niveauer Antal med fire niveauer Antal med fem niveauer Gennemsnitligt indbyggertal Gennemsnitligt areal (km 2 ) Gennemsnitlig befolkningstæthed (indb/km 2 ) Gennemsnitlig urbaniseringsgrad* Antal sammenlægningskommuner Antal fra hovedstadsområdet * Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om MED-arbejdet Spørgeskemaet om MED-arbejdet blev sendt til medlemmer af MED-udvalg i kommuner og regioner. I alle 92 kommuner, de to københavnske forvaltninger samt i regionerne kontaktede KREVI i juni 2010 de respondenter, som også var blevet kontaktet i forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet. Det var alle respondenter, som enten var HR-chefer eller medarbejdere i HR-afdelingen i organisationen. Kontakten skete med henblik på at indhente kontaktoplysninger på medlemmer af MED-udvalg i deres kommune eller region. Kontaktoplysningerne skulle siden bruges til at udsende spørgeskemaet om MED-arbejdet. Af hensyn til opgavens størrelse blev man i hver kommune bedt om at finde kontaktoplysninger på medlemmer af udvalg, der har ansvar for et af områderne: administration, skole eller ældre. I kommuner, hvor udvalgene er fordelt på tre niveauer blev man således bedt om at skaffe oplysninger om medlemmerne af maksimalt syv udvalg. Ét hovedudvalg, tre sektor- /forvaltningsudvalg og tre lokaludvalg. I regionerne blev man bedt om at tage udgangspunkt i den medicinske afdeling, der kom først i alfabetet og derefter fremsende kontaktoplysninger på medlemmer af denne afdelings MED-udvalg og MED-udvalgene over helt op til regionens 2

3 hovedudvalg. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune blev blot bedt om at finde medlemmer indenfor administrations- og ældreområderne. Ni kommuner reagerede ikke på KREVIs henvendelse om kontaktoplysninger på MEDudvalgsmedlemmer. Af de ni kommuner var fire kommuner blandt de 14 kommuner, der ikke svarede på spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet. Ni kommuner og én region havde forskellige grunde til ikke at ville deltage i undersøgelsen kommuner og fire regioner reagerede positivt på forespørgslen om kontaktoplysninger. Heraf var det dog kun 59 af kommunerne og alle fire regioner, der sendte oplysninger på alle de medlemmer, KREVI havde ønsket. For de resterende kommuners vedkommende blev der ikke sendt oplysninger på et eller flere af de ønskede udvalg. Der blev sendt spørgeskemaer ud til alle de medlemmer, KREVI fik kontaktoplysninger på også i de kommuner, hvor der manglede oplysninger for hele udvalg. I alt blev der sendt spørgeskemaer ud til medlemmer. Heraf besvarede udvalgsmedlemmer spørgeskemaet om MEd-arbejdet. Det svarer til en svarprocent på 64 %. I tabel 2 nedenfor vurderes det, hvor vidt stikprøven af kommuner, hvorfra der er besvarelser fra udvalgsmedlemmer, afviger fra gruppen af kommuner, hvorfra der overhovedet ikke er besvarelser. 1 En af de ti var Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, som kun havde haft MED-aftale i godt et år på tidspunktet for KREVIs forespørgsel og derfor gerne ville vente med at evaluere systemet, indtil der er flere erfaringer med systemet. 3

4 Tabel 2: Bortfaldsanalyse 2 Stikprøve Bortfald Population Antal Antal med to niveauer Antal med tre niveauer Antal med fire niveauer Antal med fem niveauer Gennemsnitligt indbyggertal Gennemsnitligt areal (km 2 ) Gennemsnitlig befolkningstæthed (indb/km 2 ) Gennemsnitlig urbaniseringsgrad* Antal sammenlægningskommuner Antal fra hovedstadsområdet Antal kommuner, der besvarede spørgeskema om organisering * Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse * Uden Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Spørgeskemaet blev som nævnt sendt ud til alle medlemmer, KREVI indsamlede kontaktoplysninger på. Derfor fik medlemmer i kommuner, der kun fremsendte kontaktoplysninger på nogle af de ønskede medlemmer i deres MED-system, også spørgeskemaet. I bortfaldsanalysen i tabel 2 er de kommuner, hvorfra der kun fremsendtes kontaktoplysninger på nogle af de ønskede medlemmer, behandlet som frafaldne kommuner. I alt modtog KREVI kontaktoplysninger på alle de ønskede medlemmer i 58 kommuner og fire regioner. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune er af hensyn til sammenligneligheden udeladt af bortfaldsanalysen. Af tabel 2 fremgår det, at kommunerne i bortfaldgruppen og stikprøven ligner hinanden, når det angår strukturen i MED-systemerne. Forholdsvist fylder kommuner med tre udvalgsniveauer dog lidt mere end kommuner med to, fire eller fem udvalgsniveauer. Det lader også til, at kommunerne i stikprøven er større end de bortfaldne kommuner. Det skyldes sandsynligvis, at der i stikprøven er relativt få kommuner fra hovedstadsområdet, der typisk er mindre rent størrelsesmæssigt men mere befolkede. På trods af disse forskelle er der ikke tegn på, at de 58 kommuner i stikprøven adskiller sig væsentligt fra de øvrige kommuner. 4

5 Respondentkarakteristika Med hensyn til medlemmerne blev der som nævnt indsamlet besvarelser. Der er forholdsvist mange respondenter i de forskellige kategorier, som har betydning for analyserne i rapporten. Det vurderes derfor, at undersøgelsens resultater kan siges at gælde for medlemmer i hele MED-systemet i alle de kommuner, der har indgået lokale aftaler for MED. Nedenfor følger en oversigt over respondenternes karakteristika. 66 % af repræsentanterne, der har svaret på spørgeskemaet, er kvinder. Hovedparten af de adspurgte medlemmer er tillids- eller øvrige ledelsesrepræsentanter jf. figur 1. Figur 1: Antal MED-repræsentanter fordelt på roller. Kommuner og regioner 1200 Medlemmernes roller antal 0 Blandt medarbejderrepræsentanterne er kvinderne overrepræsenteret, mens der er en mere ligelig kønsfordeling blandt ledelsesrepræsentanterne, jf. figur 2. 5

6 Figur 2: Antal kvinder og mænd fordelt på roller. Kommuner og regioner mænd kvinder 0 Gennemsnitligt har medlemmerne ni års erfaring som udvalgsmedlemmer. Gennemsnittet dækker over, at flere af medlemmerne har mange års erfaring. Knap halvdelen af de adspurgte medlemmer har et til seks års erfaring som MED-repræsentanter, jf. figur 3. Figur 3: Antal medlemmer fordelt på antal år som udvalgsmedlem. Kommuner og regioner Antal år som udvalgsmedlem Hovedparten af de medlemmer fra kommunerne, der har besvaret spørgeskemaet, er medlem af enten HK eller FOA. Således er 484 af besvarelserne fra HK-medlemmer mens 440 er fra FOA- 6

7 medlemmer. Medlemmer af Danmarks lærerforening og DJØF fylder også godt i undersøgelsen med ca. 300 medlemmer hver især, jf. figur 4. Figur 4: Antal medlemmer fordelt på fagforeningstilhørsforhold. Kommuner 600 Medlemmernes fagforeningstilhørsforhold antal For regionernes vedkommende kommer de fleste af medlemmerne, der har svaret på spørgeskemaet, fra dansk sygeplejeråd. 24 ud af 97 besvarelser kommer derfra. Medlemmer af FOA, DJØF og HK udgør de næststørste grupper i undersøgelsen. Hovedparten af næstformændene i hovedudvalgene i kommunerne er medlemmer af Danmarks lærerforening og HK, jf. figur 5. For regionernes vedkommende er næstformændene mere jævnt fordelt. 7

8 Figur 5: Fagforeningstilhørsforhold for næstformænd i hovedudvalget. Kommuner. 25 Næstformændenes fagforeningstilhørsforhold antal udvalgsmedlemmer bruger al deres arbejdstid på tillids- eller sikkerhedsrepræsentant arbejde. Det er dog ikke tilfældet for langt hovedparten af medlemmerne, jf. figur 6. Dette billede gælder både for regionerne og for kommunerne. 8

9 Figur 6: Medlemmernes formelle forhold til MED-arbejdet Medlemmernes formelle forhold til MED-arbejdet antal 0 Anvendelse af en avanceret statistisk metode: Multilevel De data, der er tilgængelige for forhold omkring MED-arbejdet i kommuner og regioner, er hierarkisk opbygget. Vi har således oplysninger om medlemmer af MED-udvalg i kommune/regioner. Det betyder, at der i data er tre niveauer 1) udvalgsmedlemmer, 2) udvalg og 3) kommuner/regioner. Når data er opbygget hierarkisk, som det er tilfældet her, kan de ikke analyseres korrekt med den klassiske lineære regressionsmodels ordinary linary least squares (OLS)-estimater. Primært fordi OLS-modellen hviler på antagelsen om, at observationerne er uafhængige af hinanden. I vores tilfælde vil denne antagelse med al sandsynlighed ikke holde, da medlemmerne af samme udvalg vil være stærkere korreleret med hinanden end med medlemmer af andre udvalg. Multilevel-metoden tager højde for dette forhold, og kan samtidig udnytte strukturen til at undersøge forhold af substantiel interesse (Andersen, 2007: 294). For eksempel kan det undersøges, om grupper på overordnet niveau, såsom udvalgsstrukturen samlet set har en signifikant sammenhæng med en afhængig variabel på lavere niveau, eksempelvis medlemmernes tidsforbrug i forbindelse med MED-arbejdet. Fortolkningen af koefficienterne i modellerne er den samme for mulitilevel-modeller som i en almindelig regressionsanalyse. Det vil sige, at koefficienterne angiver, hvor meget den afhængige variabel (indflydelse) ændrer sig, når forklarende variabel (den koefficienten knytter sig til) stiger med 1. 9

10 I analysen indgår kategoriske variable som dummy-variable, der kan antage værdierne 0 og 1. Hver kategori indgår dermed som selvstændig variabel. Fortolkningen af dummy-variable er relativ i forhold til en af de øvrige kategorier i variablen, som kaldes referencekategorien. Fx ses formandens og næstformandens utilfredshed med antallet af involverede personer i forhold til den menige tillidsrepræsentants utilfredshed. Det fremgår så af tabellen, at formanden er 13 point mere utilfreds med antallet af involverede personer end den menige tillidsrepræsentant, Analysen viser således ikke ved første øjekast medlemmernes absolutte utilfredshed men forskellen mellem forskellige gruppers utilfredshed. Vil man have et absolut udtryk for de enkelte gruppers utilfredshed skal der tages udgangspunkt i konstanten nederst i tabellen. Konstanten er et udtryk for utilfredsheden for en person, der tilhører alle referencegrupperne. Det vil sige, at en menig tillidsrepræsentant, der ikke har været på kursus, er medlem af et mellemniveausudvalg på skoleområdet osv. Han scorer 41 point i utilfredshed. En tilsvarende person, der dog i stedet er formand for udvalget, vil score =54 point i utilfredshed. Indekskonstruktion Der er på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen blandt udvalgsmedlemmerne konstrueret fire indekser, der måler medlemmernes vurdering af deres indflydelse på henholdsvis udvalgets arbejde (intern indflydelse), kommunens/regionens arbejde (ekstern indflydelse), tilrettelæggelsen og udførelsen af det daglige arbejde (daglig indflydelse) og på overordnede personaleforhold og de overordnede linjer for kommunen/regionen (generel indflydelse). De fire indekser er konstrueret ved hjælp af faktoranalyser. En faktoranalyse er en metode til at finde underliggende dimensioner i en samling variable/spørgsmål, der kan ses som udtryk for det samme fænomen. På baggrund af spørgeskemaet, er udvalgt de spørgsmål, der afspejler de forskellige former for indflydelse, som vi har målt. Derefter er foretaget en principal komponent analyse for at undersøge antallet og karakteren af eventuelle dimensioner. Høj indbyrdes korrelation mellem spørgsmålene tyder på, at det er den samme form for indflydelse, de måler. De spørgsmål, der samvarierer, er derfor lagt sammen til indeks. For hvert indeks er gennemført en reliabilitetstest. Som mål for reliabiliteten af indeksene er brugt Cronbachs alpha, der gerne skal være 0,7 eller derover (Sharma,1996; Risbjerg, 2004). De fire indekser afrapporteres nedenfor. Intern indflydelse Spørgsmålene om, i hvor høj grad udvalgsmedlemmerne oplever, at de har indflydelse på udvalgsmødernes dagsorden og på MED-udvalgets arbejde alt i alt, indgår i indekset for udvalgsmedlemmernes vurdering af egen indflydelse på udvalgets arbejde, jf. tabel 3. 10

11 Tabel 3 Indeks for intern indflydelse Spørgsmål Hvor stor indflydelse oplever du, at du har på beslutningen om, hvilke emner der skal drøftes på udvalgets møder? Factor loadings 0,922 Hvordan vurderer du din egen indflydelse på MED-udvalgets arbejde alt i alt? 0,922 Cronbachs alpha 0,825 N 2874 Uroteret løsning, da der kun er en komponent. Factor loadings er udtryk for det enkelte spørgsmåls korrelation med faktoren. De to spørgsmåls factor loadings ligger over 0,6 og korrelerer således højt med faktoren for intern indflydelse (Sharma, 1996). Cronbachs alpha er over 0,7. Ekstern indflydelse Spørgsmålene om, i hvor høj grad MED-udvalget påvirker ledelsens beslutninger, og hvor meget MED-udvalgets behandling af sager betyder for gennemførelsen af beslutninger i organisationen, kan tilsammen ses som et udtryk for udvalgsmedlemmernes vurdering af MED-udvalgets indflydelse på kommunens/regionens arbejde jf. tabel 4. Tabel 4: Indeks for ekstern indflydelse Spørgsmål Factor loadings Hvor meget vurderer du, at MED-udvalget påvirker ledelsens beslutninger? 0,917 Hvor meget betyder MED-udvalgets behandling af sager for gennemførelsen af beslutninger i organisationen? 0,917 Cronbach s alpha 0,811 N 2856 Uroteret løsning, da der kun er en komponent. Indekset har høje factor loadings og en alphaværdi over 0,7. Daglig og generel indflydelse En faktoranalyse af udvalgsmedlemmernes vurdering af MED-udvalgets indflydelse på syv konkrete områder viser to dimensioner. Henholdsvis en dimension i forhold til indflydelsen på, hvordan det daglige arbejde udføres og tilrettelægges og en dimension, der vedrører indflydelse på mere overordnede personaleforhold og de overordnede linjer for kommunen/regionen. Derfor konstrueres to indekser, jf. tabel 5. 11

12 Tabel 5: Indeks for daglig og generel indflydelse Spørgsmål Factor loadings Hvor stor vurderer du MED-udvalgets indflydelse til at være på: Hvordan det daglige arbejde udføres? Hvordan de daglige opgaver tilrettelægges? Hvordan arbejdstiden organiseres og udformes? Daglig indflydelse 0,914 0,961 0,747 Generel indflydelse Arbejdspladsens personalepolitik? 0,871 Hvordan arbejdsmiljøpolitikken varetages? Planer og strategier for arbejdspladsens udvikling? Arbejdspladsens økonomiske beslutninger (herunder budgettet)? 0,881 0,800 0,740 Cronbachs alpha 0,853 0,840 N Note: Roterede løsninger, direct oblimin rotation. De to indekser har høje factor loadings og alphaværdier over 0,7. Hvert indeks går fra 0 til 100. Hvis en kommune/region har 0 point på et af de fire indekser, betyder det, at udvalgsmedlemmerne vurderer, at de ingen indflydelse har på området. Hvis en kommune/region omvendt har 100 point, betyder det, at udvalgsmedlemmerne vurderer, at de har meget indflydelse på området. Reference Andersen, Simon Calmar (2007). Multilevel-modeller: en introduktion og et eksempel, Politica, 39. Årg. Nr. 3, pp Risbjerg Thomsen, Søren (2004). Dag 3 Faktoranalyse og skalakonstruktion. Sharma, Subhash (1996). Applied Multivariate Techniques. John Wiley And Sons Ltd. 12

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Lokalpolitik og borgere

Lokalpolitik og borgere Ulf Hjelmar og Sune Welling Hansen Lokalpolitik og borgere Bilagsrapport Lokalpolitik og borgere Bilagsrapport kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

ETNISKE GRUPPERS VÆRDIER

ETNISKE GRUPPERS VÆRDIER ETNISKE GRUPPERS VÆRDIER Analyse af Surveys afleveret d. 1/12-2008 Udarbejdet af: Emil Nejstgaard Vejleder: Hans Bay Opponent: Ann Sophie Johansen Antal sider inklusiv denne forside: 21 Side 1 af 21 INDHOLD

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

IDA Akademi. Interesse for kurser for frivillige

IDA Akademi. Interesse for kurser for frivillige IDA Akademi Interesse for kurser for frivillige Juni 2014 IDA Akademi Resume Undersøgelsen er igangsat med det formål, at der via brugerinddragelse kan blive udbudt relevante og efterspurgte kurser (IDA

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Undersøgelse blandt forældre til børn i den vidtgående specialundervisning

Undersøgelse blandt forældre til børn i den vidtgående specialundervisning Undersøgelse blandt forældre til børn i den vidtgående specialundervisning I forbindelse med kommunernes varetagelse af ansvaret for den vidtgående specialundervisning efter kommunalreformen Cubion Undersøgelse

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Teknikker til analyse af tal med Excel

Teknikker til analyse af tal med Excel 1 Appendiks 2 Teknikker til analyse af tal med Excel Dette appendiks indeholder mange gentagelser fra kapitel 10, afsnit 4 Teknikker til analyse af tal i Den skinbarlige virkelighed) dog med den forskel,

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Stikprøve Bilag 9 10

Børn som pårørende i psykiatrien Stikprøve Bilag 9 10 Børn som pårørende i psykiatrien Stikprøve Bilag 9 10 Bilag: 9 Kapitel 3.2 Stikprøve Bilag nr. 9 Overblik over populationen og stikprøven Her får I et overblik over hvordan populationen og stikprøven er

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere