Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den 6.1.09."

Transkript

1 T Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den Til stede: Anne, Birgitte 8., Jens K., Rene Ren6 Vi fik sammensat punkterne til det kommende stonnøde: stormsde: I. l. Punkter til arbejdslørdag arbejdslordag den v. Rene Ren6 Bestyrelsen foreslår foreslir flg. punkter: o Reparation af dryppende vandhaner i køkkenet ksk;kenet o Renovering af forgangen i fælleshuset felleshuset o Gelænder Gelrender fra terrassen sættes settes op i gennemgangen ved Lindholmsvej (hvis ftvis vejret tillader det) 2. Orientering vedr. forhåndsreservation forhfrndsreservation af vaskemaskinen til Karen Margrethe jf. nedenstående nedenst6ende notat v. Birgitte B. 3. Brevet til ejeren af fitnesscenteret vedr. udvenclig udvendig vedligeholdelse jf. nedenstående nedenst6ende notat v. Jens K. 4. Drøftelse Drsftelse af bestyrelsens forslag om et forbud mod rygning i fælleshuset frelleshuset jf. nedenstående nedenstiende notat v. Jens K. 5. Sommervedligeholdelse af vore udenomsarealer- - indhentning af tilbud v. Birgitte Bendix 6. Postkasserne - hvor er vi i processen v. Michael 7. Kælderen Kalderen - hvor er vi i processen v. John 8. Bogudvalget - hvor er vi i processen v. Peter 9. Brug afkompostbunken v. Anne ll. 12.Evt. Ellers var der ingen yderlige punkter. Referent Ren6 Rene

2 . Rrnkt Punkt 1. Fra Katen Karen lvlarytethes Margrethes hjemmehialpete hjemmehjælpere et er jeg blevet spurgg spurgt, om det ikke var muligt, muligg at vaskemaslinerne vaskemaskinerne forblivet forbliver reserveret mandag og torsdag fotmiddag, selvom de skulle vare være op til G15 S minutter forsinket Hvis maskineme maskinerne tages i anvendelse af andre, ftr far de il&e ikke vasket den dag! Forslag: At vaskemaskinerne er reservef,etil reserveret Karen lvfargtethe Margrethe mandag og torsdag formiddag? fonniddag? Punkt 2. Fotslag: Forslag: At vi sender folgende følgende forslag til ejeren af huset pl på hjomet hjørnet af Lindholmvei Lindbolmvej qi og t}lddsv'.i. Uldalsvej. Karc Kære eier ejer af nabohuset pi på hjomet hjørnet af Lindhoknvef Lindholmvej og tlldalsvej. Uldalsvej. Vi er en rel:ke række beboer pi på det modsatte biome hjørne i Bofdlesskabet Bofællesskabet Askebakken, sorn som nu har varet været naboer til dig igennefir igennem 25 år. At.Vihar bar genne'r, gennem disse ir år provet prøvet at vedligeholde vore huse og omriderne områderne omkdng omkring husene uden atvare være perfektionistiske og hysteriske med, hvordan her ser ud- ud. Gennem isrr især det seneste fu år har vi imidlertid kunnet konstatere, at altanen altauen ud mod ljldalsvei Uldalsvej er frldt fyldt med en gammel sofa og andre kassetede kasserede moblet, møbler, ligesom der ogsi også har vatet været kasserede mobler, møbler, som er faldet ned fta fra altanen og derefter fotbliver forbliver pi på fortovet. Vi ved godg godt, at du ikke selv boer i j huseg buset, og derfor it&e ikke ser disse forhold i j det daglige. Vi vil nu spo(ge, spørge, om det et er i orden, at vi ved vores n ste næste arbejdslordag arbejdslørdag, den24. januat januar 2009 femer fjerner sofaen sofaeo og de andrc andre kasserede msbler møbler pi på altanen, samt ogse også ferne fjerne de flasker mv. der er pi på fortovet ud mod Lindhotnvej Lindholmvej og LJldalsvej? Uldalsvej? Hvis vi ikke hotet hører fra dig inden 24. iamat januar 2009, d går t vi vrud fta, fra, at det er orden" orden, idet vi naturligvis pitager påtager os ansvaret og omkostningeme omkostningerne for bortskaffelsen? Votes Vores kontaktperson etjens er Kristian Munk, t1f clf Pi På bestyrelsens vegne Jens Ktistian Kristian Munk Punkt 3. Der er fatte færre og fnne færre rygxe rygere i Bofallesskabet Bofællesskabet. Og nrsten næsten alle gfu går uden fot for Falleshuseg Fælleshuset, nir når de oil vil ryge. "lh "yg.. Jo J o frctre færre det der ryget ryger i Falleshuse{ Fælleshuset, io jo merc mere initerende irriterende er de! det, nfu når nogen hat bar røget rcgeti i Falleshuset Fælleshuset. Forslag: At hele Frllehuset Fællehuset gores gøres til rcgfit røgfrit omride. område.

3 Dagsordenspunkter til stormsdet stormødet i Askebakken mandag den kl. kj t. Punkter til arbejdslordag arbejdslørdag den v. Ren6 Rene Bestyrelsen foreslir foreslår flg. punkter:.l J o Reparation afdryppende vandhaner i kskkenet køkkenet ' o Renovering af forgangen i j felleshuset fælleshuset o Gelender Gelænder fra terrassen s&ttes sættes op i_gennemgangen i ved Lindholmsvej Lindbolmsvej (hvis vejret tillader det) 5,,,\?\&o \& q' I, 6-q\w \...v L V]9f 2. Orientering vedr. forhindsreservation forhåndsreservation af vaskemaskinen til Karen Margrethe.if jf. nedenstiende nedenstående notat v. Birgitte B. 3. Brevet til ejeren affifiresscenteret fitnesscenteret vedr. udvendig vedligeholdelsejf. j nedenstiende nedenstående notat v. Jens K. 4. Drsftelse Drøftelse af bestyrelsens forslag om et forbud mod rygning i fælleshuset felleshuset jf. nedenstående nedenstiende notat v. Jens K. 5. Sommervedligeholdelse af vore udenomsarealer - indhentning indhentring af tilbud v. Birgitte Bendix 6. Postkasserne - hvor er vi i processen v. Michael 7. Kelderen Kælderen - hvor er vi i processen v. John 8. Bogudvalget - hvor er vi i processen v. Peter-UD () ffi 'n?-ro- 9. Brug af kompostbunken v. Anne 10' to.et{*.-"sl 4<2.-. V v.. b; Evt.

4 - /. :fr.ffdz t trd/ I / / /#M" r- 6irt'at*4rffif

5 2/, lh

6 PUNKT TIL STORMØDET STORMODET DEN 3. MARTS Vi foreslr foreslsr at Askebakken køber kgber en brometer af den nye Kulturbro. Se vedlagte artikel og oversigt over Indbetalte indbetalte beløb belgb til broen. Vi foreslr foreslsr at vi som Forening køber kaber en brometer til kr Ane Jette og John n 2 F \ J-.'- *-L+ l Y7-r. ',,--- Nogenlunde sådan stdan kommer broen til at se ud. Den bygges på pi Jernbanebroens vestside, og oq Banedanmark har givet gront grønt signal. ILLUSTRATION: ILLUSTRATIoN: KÆRSGAARD KERSGAARD & ANDERSEN AIs A/s Sådan S8dan bliver broen Broen er for cyklister og fod- Limfjorden. gangere gængere og bygges pfr på vestsi- vestsi Infostandere omkulturelle den afden eksisterendejern- jern oplevelser i iaalborg og Nord- Nord $anebro. banebro. jyllandpilandfasterne. på landfæsreme. Mu- Mu Den skal lyses op med flot- flot lighed for i maskiner at "cykle" strorrl snøm ind til broens be- be kan oplyses. Desuden er der lysning. mulighed for at placere fon- fon "cyk- te lamper. Ogsfi Også bropillerne tener tæner pi på gamle bropiller i

7 Side l 1 af2 2 KuLturbro-Aalborg Kulturbrn-An{horg - Gang- ffnrcg- og cykelbroen cykellsr*erc på pd.{ernhnnehrseyr Jernbanebroen ti! I gavn for.frsr Nordjylland hiordjyl!*nd Til Firmaer, institutioner m.fl. Sponsormuligheder : Køb Kgb af en eller flere meter bro: De kan støtte stotte kulturbroen ved at købe kobe en eller flere meter bro. Broen er ialt 404 meterlgng. lang. Hver meter bro koster kr. For hver meter bro, De anskaffer, ' vil De få fe en smuk metalplade med Deres firmanavn el.1. el.l. placeret placereiba på broens O."r;"- træværk, treverk, synligt for alle forbipasserendre. forbipasserende. De vil blive præsenteret presenteret som sponsor, med navn, på. p3 Kulturbroens hjemmeside. Køb Kgb af 10 7O eller flere meter bro (store sponsorer): Køber Kgber De 10 meter bro eller mere, vil De få fe en smuk metalpl,ade metalplade på p3 broen for hver meter bro, De anskaffer. De vil blive præsenteret presenteret på p3 Kulturbroens hjemmeside under feltet Store sponsorer, med firmanavn, firmanavfl, og med mulighed' for 1090 logo og link til Deres firmas hjemmeside. Som storsponsor vil De desuden, hvis De ønsker onsker det, få fe en indendørs indendgrstenskulptur, lavet af bil'ledhugger billedhugger Helle Anderberg. Et stykke unika, som helt sikkert vil vir skabe glæde glede hver eneste dag. Et H eksempel er vist her. Billedhugger Helle Anderberg laver stenskulpturer til udsmykning af broens to ender. De vil som sponsor, uanset belgbsstorrelse, beløbsstørrelse, fe få mulighed for at deltage synligt ved kunstverkernes kunstværkernes og kulturbroens indvielse. S9frentt S fremt ile De /:ar har bl*t blot cn en efike/f enkelt medar$*yrler", medarbejder, der kunne fmnke tænke srg sig af at &cnyffe benytte broeno broen, nfrr n r den st r stlr frerdig, færdig, synes vi, De bwr bør *vervej* over veje at bf blive sponsfir. sponsor. Kontakt os venligst med henblik p3, på, hvor mange meter bro, De onsker ønsker at kabe, købe, samt med eventuelle onsker ønsker omkring, hvor pe på broen De onsker ønsker at kgbe købe (f.eks. Meter 49 og Meter 234 fra Aalborg-siden) pb på eller fax. 9a dk/kulturbro/fi rmasponsor.htm t

8 astgtte 7ffig -støtte sikrer kulturbro Side 1 af 2 Side 1 af2 en bevilling på 2 mio. en bevilling Pi 2 mio. er Kulturbro Aalborg I er Kulturbro Aalborg næsten i mål. n*stenimfll. Pengene kommer fra F"ngene kommer fra Vækstforum Nordjylland, vaksiforum NordjYlland, S()l11 deler midler ud fra EUs sc{n deler midler ud fra- EUs regionalfond og strukturfond, og det er dermed kun regionalfond og strukftrrfoid, og det er dermed kun et spørgsmål om, hvornår et sporgsmil om, hvorndr broen er færdig. br$en Fonnelt er fardig. skal bevillingen frormelt skal bevillingen på 2 mio. kroner godkendes p& 2 mio. kroner godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen, men det anses for at væ ifinrhrr"*t- og BYggestYrelse!r, men det anses for at vareren Beløbet formalitet. skal lægges til de 2 re en formalitet. Belobet skal lregges til de 2 mio. kroner, som i forvejen mio. kroner, som i forvejen er indsamlet. Foreningen råder dermed over godt 8 mio. er indsamlet' Foreningen rider dermed over godt 8 mio' kroner. Aalborg Kommune kroner. Aalborg Kommune har nemlig givet tilsagn om har nemlig givet tilsagn om at fordoble et beløb på op til at fordoble et belob P& op til 4 mio. kroner. 4 mio. For at kroner. nå helt i mål skal der For at n&helt i m8l skal der dog indsamles mindst 1 mio. dog indsamles mindst 1 mio' kroner mere fra private koner mere fra Private bidragydere, vurderer Jens bidragydere, vurderer Jens Toft-Nielsen, formand for ToftNielsen, formand for Nu er det ikke længere et spørgsmål, om broen bliver til noget, men hvornår den står foreningen Kulturbro Aalborg. foreningen Kulturbro Aal- færdig, siger Jens Toft-Nielsen. ARKIVFOTO: AJS NIELSHJ Dorg. Foreningen har en ansøgning ude hos Lokale- og An samling. Foreningen har en ude hos Lokale- og Anlagifonden, og Jens Toft- soner har allerede støttet kr. ki. Hvis ellers det det går 96r efter efter [ samling. Enkelte privatpersoner fond, PrivatPer- der donerede taljer. talier. lægsfonden, og Jens Toft Nielsen håber også på yderligere støtte fra lokale pen pædagoger broen. For Nielsen h&ber ogsi Pi Yderligere stotte fra lokale Pen- padagoger broen. eksempel eksempel har fem Selve tegningen af broe:! broen selve broen stfl planen, kan selve broen stå for nylig nylig hver er næsten nasten færdig, fardig, og projektbeskrivelsen med budge budge- Den skal bygges bygges på PA vestsiden Projekt- lardig af 2010' færdig i slutningen af I geinstitutter trods krisetid. indbetalt eeinstitutter trods krisetid' indbeialt ooo kr. og dermed købt dermed kobt vestsiden Skulle der gemme sig løse Skulle der gemme sig lose sig sig en enbrometer. toverslag og finansieringsplan får firaalborg Kommune i og vil vare en alternativ mu- finansierings- af af den gamle gamle Jernbanebro Jernbanebro midler i det netop indgåede - midler i det netop indgiede Det Det er er jeg dybt dybt imponeret imponeret j og vil være en alternativ mulighehlnea for for at at krydse krydse Limfjor trafikforlig i Folketinget, er over, rafikorlig i Folketinget, er over. bemærker bemarker Jens Toft Toft- marts. Herefter er det op op til Limfjor- det også en mulighed. Nielsen, som det ogsfl en mulighed' Nielsen, som i i fjor fjor også ogsi kunne notere kunne notere kommunen at gennemgå gennemga den for for fodgængere fodgangere og og cykli Desuden overvejer foreningen at lave en folkeind- ling fra DeJuden overvejer foreningen at lave en folkeindling fra sig sig en en blåstemp blflstemp-projektet proiektet og vurdere sikkerheit"d og og andre praktiske Praktiske desikker- Det Det Obelske Familie- CYklij.-, ster. de- Landinspektør Landinspektor NORD NORD Nimand Nimand A/S A/S Kærsgaard & Kersgaard & Andersen A/S Andersen A/S Aalborg Aluminium Aalborg Aluminium Industri ,50 Industri LEICA Geosystems LEICA Geosystems A/S A/S STA-PRO ApS STA-PRO ApS Galleri Jen I Zen Galleri Jen lzen Dansk Marte Meo Dansk Marte Meo Center Center Pædagogcirklen Pedagogcirklen http ://www.landcad. dk/kulturbro/sponsorer.htm r

9 Side 2 af2 2 Erasmus & Partnere A/S Aalborg Lufthavn L+2 Fonde m.m.: m,m.: Navn Det Obelske Familiefond Fonden RealDania Spar Nord Fonden Ejendomsmæglernes Ejendomsmeglernes fond Nordjyllands Amt, Den gronne grønne pulje. Nordea Danmark Fonden N0rresundby Nørresundby Bank Danske Initiativpuljer, Danske Bank Vekstforum Vækstforum Beløb Belob kr Aalborg kommune: : Fordobler vort indsamlede beløb belgb når n3r byggearbejdet p8begyndes påbegyndes med kr ,000 Herudover har Christian d. 4.'s Laug, Aalborg, støttet stgttet Kulturbro-Aalborg med Initiativprisen Du kan stotte støtte Kulturbro-Aalborg økonomisk Okonomisk ved at indsætte indsatte et beløb belob på pt en af broens konti : Spar Nord: : Reg.nr Kontonr t OO Husk afsenderinformation. afsenderinformation. Nordea : Reg.nr.22L Kontonr O9. Husk afsenderinformation. nformation. Du kan ogse også kontakte os pt på hvis du Onsker ønsker at kgbe købe en eller flere meter bro. : dk/kulturbro/sponsorer.htm t

10 epn.dk J - Adeh&rgetsre kan f5 bilee an == 0!! ouxeo... C::10 R o*ro*. a Nuhr i%26r.%zot, Inw&r Økonomi 6boml ;:a!!-to# --...,....!l!9..t!q9 1.,l'-., j Bolig SpoI"9Qm f'oago ---- Spar Sptrp6n$rindlAn penge IMran Spr_ '-'IIIn Sptr p n&: boliglan Tetloled r_. f,rcl{...--,-.. -"'k.nj.n. Ja! &.l(adara-... JPw..-.-,Pc ""'"">ol. Foodr&. -.,-...., Bvgsi D6bilhand l F6&va6r&bndbtug E Andelsboligejere kan få ft billigere lån tin A' AIBO C Q..J.ilO.QtbUi JORGENSEN O"'''' ofien$ssjon f\!i?r.,r;l.t%l h kr.,x1v.. 00:05 Ejere Ej re af nclej5bdligor andelsboliger får far mulighed for toral t Ud5kifte udskifte dyre banklh banklan med lanqt langt billigere realkrediuån realkreditlan "i via ds/ø deres agne egne foreninger, :s,vot dyr() oanklan til (ordc-i for la,!";!]t b.!hgcrc for langt billig re TV-lnda.Lag W{ndd.g OQ og sikre- sikro rcail(rooi!lan. FalkraditlSn 6 Qyen Byen hvor t ingen er; vii vil bo S!d&n Sedan tydof lyder budska'dc! budskabet tjt tl O RI»kQ Risiko f for 04' boho-'$mæw bolis-smak afrdctsdohgror()njn()c(m andelsboligforeningeme "a f ra S!.(allCl4oct Skatteredet, øc. der mod med Cl etsakabt såxa,tat blnacmo- bindende f()rn8ndstll,n forh6ndstilsagn nu sl<yaer skyd r cl et ml"l' miss I II'!".OC1 imod de- I i IONOJen forvejen Mrdt h6rdt Rulkredld1n RolkrdlUln e>ro\lcdc provede banllcrs bankers hjlc'rollvo lukrative n"l11:.arouqin milliardudldn 1,;1 til AA tudelsforeninger c:!e.ld()r (\Jnc;.!( kan kan nu OUllJl" ar.doisdo.lgc!. opbge andelsboliger. 1astforr fa#orentede.nlea n!ai'(realtjjn realkredatlgn O og Hvor aflomlsbohget6ro andelsboligejere Iatll hidtil MJ har..,,;letot matet 18gc tage Li til,,:aere"'lll.l,ne. videreudlsne ni ul ae de An4els.lIa"er:!!, andelshavere, tal<kl> bkke mm med nanl(ldn banklsn LI til ma.rkod!.fc-t\tcr, markedsronter, kai". kan de (Ser d r GJIgcer dnsker ael. det. De! Det S';;.!I sker pi pg,1olge lfolge S1o::t!t Skat nu I i sl(klel stsdetopbge taoc real:':rca realkreditlan. Jl'lI\. I.\mm samm tjnevi!k,j" lgnevilkg.,, $l()in som 'Orl!:'Ilny""\ foreningen n/lr har Ilnt l8nt j)cr,qenl! pengene pl. pe. Dermea Demed får fef de d ligesom e,ere. jers al af 8jiUbollger ojelbollger R('t\ternc Renteme kbn kan trækkes trakkes fr;1l fra I i 3dgon.!] adgang lillien til den e:'!orme enome pa. pallet! af andels.havemes and lshavemes klpiu!,nd"l{om$':. IbI'lM)UI19!'100er, kapilalindkomst. Enemuligheder, de! derskakkersigfra s!rækkc Jg fra 30-dn:ge 30-arige 'aliiarro!, For-c'\lng:('ne Fo.eningeme ride!; redes til JJt at br:..1'l1'ot! fastforentede...!eds cbligallonliilan obligationsldn rll til el-årige e!6rige b granse fiei::til.ån. flekslan. udsi\fm(! udllnene til (nleinmeml! medlemm me hl til SD ' pd...»f af A!J0C3I,"hgl!""I!S andelsboligemes m",r1tec:avrdl matredsvardi IJ( af 1'lt'.Myn hensyn til Priserne liilligne vil ligne hinanden s,lt\:c'h('ot.n Sk.als Skdts illq:hoi36 afqorelse,10uot sletler InC(l med et r>c."\ncstrog pennestrog R.I.t.reck ';l:.-. -.rtlld.,. arok6t endnuenafgo.endeforckelmelemaldels.!- Nve nuse bvg9es lden MC! nu on a/gørmeo I()(Ut:I rnol:oi1\ 3fld b.: -y..?lusc bygges lii1en og 0Jorbo/:Jger, e-etut.ger. og SKatlCO\( skaflee(sped P0r11 i D Delotte 1Ic lknng rorsrknng ":"nøcf& Andere Z\1hWl Zibwi \lutdorer. vurderer, 31 at poserne orisemefor for ae de ICl to l:.: It ubouqer Lejeboliger bllvl!:i' bliver revet VIJ!' vak I)O/'...gryp(lr boligtyper ni,) n! VII vil Gt9Yrulo begynde hl al nrn1e narme $ sig '9 t:: IE: flere Flere ptt'iqtl penge Ul til nye ny boilgkøbclc"t boligkobere f\imndc.n, hinanden Samtidig mlfclig 1t8n kan rcj!ii'jooiuån realkrediilen ootyø<l' betyde en Slor stor pnvalo\(onomfsr< piivatokonomisk lotlolse lettelse (o-r for ma,oo mange.&r.dcudoh!)havero. andelsbolighavere, der på pe 9h,.1"IO grund f affinanskrisen flmns:kji$cf\ l).! er b!l>iiot bevet pr..:i)3cnlclctlc>.' prasenteret for!.:crl<t sbrkt,i'ioc>nco stigendo f't)('1tcr renter på pe deles d res boltg!ål'\ boligldn, i O():'li(c-rno. bankerne. ilftcrr-.ov()ot rfremover VII vil aet d t være varo (nljiifjl muligt for ;JndCiu)0,':910rN\,n9('1 and lsbol gforeninger 81 at opl8gc optagefastforentede f8si10"'0l11ooo rcal.ic./e<nlån realkreditlan 09 og dcrcnc,- dereftervidereudlane... o!dorc-uc!1åf'\.c ponqom pengene III til anåc:s/lavore andelshavere på pa samme v,1ic:or. vilkar. At1GC:loj AndeLsboligejsrne c-rn('l1.br f6r In(llrCl(lc- indrr kte 1-'8g fradrag 1o! for re renterne... tcme.i>å pa CoI et rcolfk realkreditlen, rodltfån. mm men dlrel(te direkte IJadrtlg fedrag lor for rontcr renter pli pa IAnot lenetfra 1f;l10n:n[ft(}o()n foreningen., DN Det c- er $3lcacs saledes reelt,1t:!co ikke reølk/ccnlen. realkrediudn, som anol>lsn""crnc- andeshaverne alrcl(tc direkte rm,"tim far, men el et re.atlttco,thgnondo realkreditlignende lån lan hos 1orcnlr,gon, forenrngen. AfgQrclsen Afgorelsen t>otyaor, betyder, 6t atandelsbolighavere.8(laclsooif!]t'la.voro nlj nu k.o.n kan få fd n,oil helt anacrl.6cc$ anderledes.$1i("erl'l00 sikkerhed for dcrcs deresfremtidrge frcmlldlgc boliquo!] boligudgifter,< nor,«51!l'cr sigeranderszilawi. Andels ZWWI _ '- Spd& Und6ftoldning Forbrcr '.--- Di". ing.- "DiiN- *------" 'i$"d;iii--- *--" "rifiila Præcisering Pracisering af liilkårene vilklrene Skil Skat l ppraciserer tlf}oc"oror I i Stfl sin 3f(lQfCIS<t afgorelse.. vilkerens,jl(.årcn<: for, nvol'dan hvordan ar;ac andelshavere :navcrc kan (r"dragc fradrage {CnltJIJdg renteudgifter fl CoI ni af Cl t gælosblcv galdsbrev ucstcdl!dstedt til til a,r;oclsoolxjf'ofcr'hngcl\, andelsboligforenrngen. I p.r<1l(s:s peks s tu"!llfln fungerer dot det p;\ pe dcn den måde, made, Olt at t\noelsfoton'n!icn andelsforeningen tål f6r panl pant, i iep,!] lejl gheden,cde:'! P3. pa S.lmmo samme made. made, s'om. som en boifil( bank '<ll9 i dag l(ilh kan få fa,-x<'cmcd sikkerhed forsine S,1r.(l ualjll udhn. Fors!.(oll()n Forskellen cr. er, M at a!'lo:e andelsboligejere l bo:ejcle ttoi'l'\()\,!&rk3l\ fremover kan I.1no" 6ne direkte rekla el afsin Sin lotcn forenrng lnq og,ilil!.o ikke cr er nll(isagel nodsaget til til al at!la ga non hen I r en OOnlc bank. 00 Og ccl det er Ii(k,<l ikke nø(ncna'9"ls nodvendigvis aalle Je andc!.sr.olvoro. andelshavere, acr der Sk3Il1!5h.lI40 skal tilslutte SIO sig It\ ldneordningen.,.,cordn,ngon. Ingen betingelser S3mt Samtidig Cl l g er acr def If'lOCfI ingen betf,.,gcls,u betrngelserfor,. hvad pengc!'le pengene S!;c31 skal brugcs bruges 1,1. til. I I Pfa!(S praksis t bc betyderdetf.eks., ' Iyc r dot r.oi(ii., at On en ahoelst-ohge,cr andelsbo rgojef I(al\ kan få fa cl et ro;jiit/c<sltiåj', rea kredi0en 1,1 ll k,øb kob af CfI en ol.! bil ellor eller sommerus sommerhus med bik)«(hma sikkerhed I i sif', sin bo:ig. bolig. Doloitte rader dog andslsboligforeninger til at begranse deres ud16n t I &//epn.dvpddbolidfinantaftde1606a7.* G d O Fs 02,me 142e:261

11 ? H Referat fra bestvrelsesmsdet bestyrelsesmødet den A09 Til stede: Birgitte B. Erling, Jens K., Ren6 Rene 1. l. Planlegning Planlægning af arbejdslordagen arbejdslørdageo d Dagsorden stormsde stormøde den Planlagning Planlægning af Askebakkens fødselsdag fodselsdag den Gave til Flemming i anledning afhospitalsiodlæggelse hospitalsindlreggelse 5. Evt. Ad l. Planlaegning Planlægning af arbejdslordagen arbejdslørdagen d Punkter er skrevet på pi listen. Resten kan skrives pi på under stormødet stormsdet den 3.3. Ad 2. Dagsorden stormsde stormøde den Opleg Oplæg til vedtegter vedtægter for ny rejseforening v. Bo, Peter og Ren6 Rene 2. Askebakkens fgdselsdag fødselsdag den 7.3. v. Ren6 Rene 3. Nedsettelse Nedsættelse af gruppe der skal se pt på nye l8nemuligheder lånemuligheder v. okonomigruppen økonomigruppen (JKM, JS og PT) 4. Kab Køb af en "brometer" pt på Jernbanebroen v. Ane Jette og John 5. Tilladelse til udvidelse af leskur læskur ved busholdepladsen pt på Lindholmsvej tindholmsvej v. bestyrelsen 6. Punkter til arbejdslordagen arbejdslørdagen den v. Ren6 Rene 7. Nye postkasser v. Michael 8. Kelderen Kælderen v. John 9. Bogudvalg v. Peter 10. Gaveregulativ - hverir hvem har det? - skal det revideres? v. Birgitte B. 11. Evt. Ad Planlrcgning Planlægning af Askebakkens fodselsdag fødselsdag den 7.3 Bestyrelsen laver brunch kl Kl besoger besøger vi museet pi på Lindholm Hoje I-løje Ad.4. Gave til Flemming i anledning af hospitalsindbggelse hospitalsindlæggelse Iben sorger sørger for en buket til Flemming som han fir får ved hjemkomst Evt. Intet at ncvne nævne Referent Rend Rene

12 *'"[ckl-l 0i_){ Vi').'}.ar:r/ Tt(:tc,k; 0,rr1ik Ll, Ptttt, (<ru,/)r,,, irmifi:"1,n, Ur, rer, t"t y'q{ytlr, ldt Lt,Mrii,r., i3,r, ' Ftt1t4t"ut,\ i i)tl Ullr,t '-l n,t/( L,H, 6a yku,^ Jr,kct - / i -i / J,xi ll,r.1i,f. r,t -,1 K,,+ f-1. i',,,r1n lit g tl, '..J rh Punkter til til stormødet stormgdet den kl Oplæg Opleg til vedtægter vedtegter for ny rejseforening v. Bo, Peter 09 og Rene Ren6 2. Askebakkens fødselsdag f0dselsdag den 7.3. v. Rene Ren6 - se opstag opslag 3. Nedsættelse Nedsettelse af gruppe der skal se på p3 nye lånemuliqiheder l8nemuligheder v. økonomigruppen okonomigruppen (JKM, JS og PT) 4. Køb Kgb af en "brometer" på p3 Jernbanebroen v. Ane Jette og John 5. TiHadelse Tilladelse til udvidelse af læskur laskur ved busholdepladsen på p3 Lindholmsvej v. bestyrelsen - se opsl'ag opslag på p3 døren dgren til kælderen kelderen t 1- t I I + l- F It!.l-- I C\pl f,.t ^el A 6. Punkter til arbejdslørdagen arbejdslordagen den v. Rene Ren6 7. Nye postkasser v. Michael 8. Kælderen Kelderen v. lohn John 9. Bogudvalg v. Peter 10. Gaveregulativ -: hvem har det? - skal det revideres? v. Birgitte B B.. --tyn., } L '- J - [./I /I *J,z.k-ra+tt't./u.,,u,i,' Vj _er-["l c:)./ }"v-(" ln<,._ 1 l. '"V*"*nu, /..-:. / to I t i.l i - JA- '...-'" 11. Evt. 4 - ttds al tt't,, ('ti<,^! jr r,u,"x( i-o, (.:,e okia k r(d* h1r ^ u1&f lr7u n J '.j,i..j /r.,1 h4 Q Lrut,) //' t,f l?al: 4 LL KCn rlq< ef kr i:vq, fr-t4 r..tj- 'lu,v r {v I. -t Yt u \ L \ t' -)

13 Ad,7 - $:,lrorralu,r-tri ltt4v r tu-ret vl I L^,i 6nisn'.,hv, )tftn^, ra Pt re re 4l ua14n ay ky/a rr4 u,4.t {;^u^ h-.yt E"ql,xdtr t qluut*, Q 4 qr i, Q,\o( (wl Q a i9 cr'! ''/ J, I lr \i t I -KrtL,&la.l/.t - f, lr1( bhvt trt"nl,*t DA ^,!lte 1,tuu,^l {*ii,,;liry c (,i lt"/,} ;t,.,,.nll.rco, l,r',., It /,1 J a-a't -JoHN/AtuC)(rnu. la,r<r "t)ktnul,,;cl 0ple7 ln'1 hrl di* Ll Ut. k1b orf ^bro ^ hrw rx(b" Lt tut- k6b oyf' b ro hn* hn" 1r. t'r. " kt,t b(,t. ) ko". k^". '[r,nqa werc\ {'td-(,n ql fu,^^t rftd\/u,u Trc,^l yj^ p; llh Jr*r,*fon ' Dr, r 'lnc J I' i!\oatut{l< ---1 ln<a ti ap t4 ^4( A t J. t^^ r i - /fleg r{4 lprda1 / on e ^ft,.ro_a t - Jr -) -. f(r MI (VqCL C h^^nttte (t< ttq Sfotf poy {/,arrr li/i ti-- irrcmuc'slf lvt it'1 S/vlf P tjs tt-..l/l[f( / L Ai Alt in Ml s 4,, -blr l( ur-l H.'/ Of op keb! t _øbf a1 Af VE?<; ve /,r,1 S7Ø (r»( r,) J-^ i["-tt", r t :t - C{V Cut r. :I'tltt J jc,{1 tf. tfauarytr, nl ] / f-lctl/v\_p-t r :dclzf.. J IC; ej i'v! ek! ll4t tal1et rneotf Lyp,u fl/l pos+kcwr/ Dos{ l<a-t f<-{',red j'lq.& z: Jj S Hafu'q 1! - D.u jt-fkj..u., pr:. l"'- ste q {'-1:j'Ct..( (}. / /1. OI.1-c o; L;;'[ iæ!.ri l tw/l s{r, rff. pn{k^stc fy o ri b:.et.jj el J ln <tia-( at V1( li!1..dv t, "Jr/,< - fr.{ /)let 8 -.) u H N O h"-e C{ J-u. Ii /.( fi!+[ + (ARS/[ ij Sk-rL l - tlftr,;;<c c kt'fj)! o{ &tt yalury^ J{ VL wlff c,l cil t<irl J.{ cl 5 k- [5 -/:( 11 kæ/cukk. J J 81!\ Ul m f1 u N K. J A Ct..( æl;).,( f)1-u:i. Cl i 6"U - )h Vi( LA ko c&-r/rlt u t( I proj c:t I - P et s ror hi po( -et t'/ 'M A J In' ( 3h<.. f fl.v1..

14 I v yll nv/ry)r7 2a+vp,-l \0 u4o),40 'n^lq r A1) t1 ' yll 'g 2L (4 >t S t Hrn-ZIW >ll3 trwf7>t-r n>lg _ ol W " ryrot fw 7>/v w\ TCl ' 3lp o )y+ /vr /'4q "7' Ll. Juo 4ryl.pQ >?rot ry e$-wv -]P, ff_j??rq wq rhy tl-_ft <ltu aq 'b7u0 f>1"4,'>>7 47 ww mo YN Yulr - b W ry 'vnt4 n fei2, ycn (JWl J Thzw l-4 h?&11. 0'4N > V^OLI W-4? oo4.,'4 vtr w Nv{nv Nr+YlVv

15 ii I. r,r 11 vcl 0t.J0jJ\[Sf Høo[_ /25_1'1Æi2T5 Qao3 "Y? )) 0, tan,\q )" *J t2 rt f +1fiJ-W-'r]./nyty-- F"v-!r%a, c, ftu Ql [.7.q 1. > -f+nyvv-p' --,.rj, \,^4 - '/ KH')h 'C1 + f1(j..jtl0. sd n f-xzpf--( :o,t f-re L I rt '"H'J \ T,W l::yt6-m,wdfr k_ li:yi -ty. 'c a ukt).w, vw. '/f""r-',"14 >' a>74t -pw1t42 t '-, J: -./-t.- '/u NFUO>J-'I r nr.r7 tu_ :"!d.l J/VJC],?V)/ e toj rt u lfi_l:_et,!- ryy!!!--tvr;?i " - _{ n e,-* -1'Y:/dJ ;f ncu2'll(t'(l o i v.^4"1,61b', t't, rtl': rpn, t /r,l/ b;, t,/o Tt n, l'? fiwfre. _-'._-- njryhz1n,y,lt l-"v;;;{;ri,.m "Tht&,q*/^, t -J r4ilnln-trg ly7?:il-6i:f.hvffi ;ffi-{!t:ar&rglywr,&

16 Indkaldelse til Fortrsgeneralforsamling i Askebakken 16. april 2OO9 kl Dagsorden i henhold til vedtagterne l. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foresl8r Erling. 2. Valg af referent. - Bestyrelsen foreslsr Birgitte B. 3. Bestyrelsens beretning v/ Erling og regnskab v/ Carsten. 4. Fastsettelse af huspriser v/ Carsten. 5. Valg af administrator (onsker Bo genvalg?) 6. Valg af revisorer. Erling og Rene er villige til genvalg. 7. Behandling af indkomne forslag. x) 8. Valg af bestyrelse. - Afgang af Rene og Jens Kristian. - Forslag til tilgang: Carsten og Flemming. 9. Valg af suppleanter. Forslag: Jane og Helle. 10. Eventuelt. frc8 t,t4< ( B+s tun Uu^ : () Cw-skU 2 C Ibt ''t- 6 O Nnrz. IIVIL, 1, l upt /l<llt A Jdn: Jant t '14 I Tu cdt+'e.l IK l^-t u( l^t4 I dt I/vq (bu,l 60 OL h<d /.1 ", //'l{ t - %,*ts-a-stp"a +F[ /l\ evyt"y-

17 rut,{ \,t,,l'. "'*':,\1^i,-,' i-- ',;ft{e : Vo'", lnud.a, Elnit[t?<tir, e rlt g, JJaa* L.IL, flq* Jclf<, M,'ckael, /-lt, t/4 ^D', t: t un *llr, Johur./bru 'Borao'{ft h_q/,' U I lq, (qa 'B D- ku d. Lr do ) I o r{ kl" U.To, M?'n cq 4l.n!^- Vt -l^+ ( rtra L lr 4,4., trh"1 bltr,ryf l"j : bojitt' B bt r't,*'!j ' finnt,"'"g fu hutjot-t'kr(8)ti/dtlahavfur vqr g/v{ + I'tq retnt&r- -(L4U hilk htacl d"'t^q! OC rt/ti*,f,u4'/ 2a 6 Mrea (r {hfttt (tu#k'u; uj,"tv1q^dan-^ Yl 'hov( k1qrlilrn, \-/ - [*rdt *b"r'o( {! u frtq L4 r /c^fut bltv q oilk eln 4t'. -=!_ uu, -,,D<n frrrs,ld,.dz ffr, dt lr ra.rlr hu,tltat.r bltv'v<^dt,.l / v : t,, fbo bhv nryt, b : Rt,,i ry trh'1 bl,v u*qt H T J\'/J :fudk"oh,tqt 6rtl^4; Et s/-k, /r^ Ch,r/tnJQC' <r b/"u,t ' b,: [4de huuol, i,!f/-t!:!^ lh k< h-,u*, f*h< over b qkfuu'? ' - D <ba{.ku l"q, 0p!& par{r sforv'"qde. UI

18 t/ Rækværk Rakverk faststø i iststtemur s'tøttemur \ \ \ / I / Støttemur Ststtemur Opstalt af rækværk rakvark 1:50 / o Fliser - 3 rk. 50 x 50 cm - Støttemur Stottemur h-60cm m rækværk rakverk _ o,, B 4 Ny NvBskarm læskærm 1900v tgoov 6 Brosten soa % Skr o,-r-i^^- åning m. jord/ i lre b- oa % I Ekst. fortov kantsten len + brost \ \ \,lo? cen By, Lindholm By, Lindholm 'L0 Note: Ubenævnte Ubenavnte mål mdl er i m Rev. A: Læskærm Laeskarm rykket ud i fortovet Undholmsvej Lindholmsvej v. Uldalsvej Skærm Skerm nr. nr,96 Placeringsskitse MAL 1:200 1:zoo DATO r INIT IT NIMfLMF NIM/LMF REVNR A SAGSNR t.or.** 96 SAGSNR TEGN.NR 96 r L - Teknik- og Miljøforvaltningen Miljoforvaltningen TRAFIK 'TRAFIK /. & VEJE StIgsbor Sti-osborg v Brygge 5 g 9400 O O Nv.:rflsundby Nurresundbv -fr{ Tlf vlww.aa!b r g k o mrnu e. d k Fax Ir" ^-- Jj,trfur JULU bffi* \:7,,* AALBORG KOMtJ KOMlV """'=""""

19 STOt\MØDc s nlnod tto/+ z o o1 ', ftt4 l I 1 IT ' fr-[, z I- I I + f- Stormødedagsorden StormOdedagsorden L Nyt om busskuret vi v/ Michael og John. 2, 2. Nyt om de nye lånemuligheder lsnemuligheder vi vl 3, 3. "BrometerJJ-sagen "Brometer"-sagen vi v/ John og Anejette. 4, 4. Postkasse-indkøb. Postkasse-indkob. Valg af størrelse storrelse v I / Michael s, 5. Gave-regulativet,- nu i i opdateret udgave vi vl 2 Zx x Birgitte. 6, 6. Hvad skal vi lave på p3 næste neste Arbejdslørdag Arbejdslordag 25/4? 25/42 Forslag FoElag modtages. 7, 7. Evt. Tak for i aften! : Busk^rct ) furl h,t lcprtunl,t nl tl Mickar/ t4. q rd forhl,"tl :q L,"t/ / k/evq/t( tu4hja^qhtdu. r J o,l 't'rrt;l&/ o{ pilt ltt h<atn /ra t(r*u(- h(4 t/ vor(s 'P-pladl t '. J I : -&rtap(^- Ltw iklr,, rrl4d-fq.t Pttci.' ftrr,sllr 1ryy ^ fr, nlqhal"t ttl al lers liar nta'qhtd<racj o,l'., (Bt Natt 'tf qdel s bol"q lvqt" hor r^ a.h k, I dil^nr.>"i - Du kou^"r Jsrrq-rctt oy. "t lrn,,yu PI%.f/.uA f+4 3 :Jot",n ko, g<ttneh4la-tuo^^ q-/ "{kt vore) tndfosh..- Kr,,n\tetkrct.'t u+ -b,t<j d.t,ulr*/rndt v.dt /fr. ihke kn^ kqb, (LL"brouetcr,' h' dri,rr k/, Til;q fort t', - it,q.. nntrltttt'ft"k forilr,4el htbaqr a.sfqrf<r tl\_ pnvat<^\/sqrhl;$, J r J ul - tt H : ; D'r D.u (.r U tkkt ikle( skd sktt ttt7cl I1J -[f! re : _ ForJ/V; el tf / bt h/t (/ 1/ v-!..dd v.d{jrt hea( f>1ec:t l; L S tldr./c1,t,/k0'r!vt :-,{j 4J '-\.J 6:'t{).fu. 4o It o k., k,.. h't?:t' / fc' )0 kr k.r. Pr)v.:l /ru 'a..i, II crv(-(r!3iar 1 ' H-i L--( tic Skh v.uj d (. t r-c t. h'q <1U-L 'b";dn ry tl 1J rh v erq<1. rtrrt. /n O 4r<o{.t<_ k4 en J -P

20 r I l-r Rækv, L /64 k'k', t)'l^^ trs fi- t r b d{^ daa ofjrvtd.tnn'o-, t bdj^aan ap,ntdu;*, t - t : --.'. IrhL-6lT'aE=Jeufr 4-f-il!4 MT&MakvqKttT, ras r /o-) ;\. 20 Note: Ubenæ' Ubena' Rev.. A: Lind Skærn Placer MAI 1.2<,--M--h-. fuo4slpd4 -: -u4k(llbl-*djl U&-fuuer hl ry{'^q-- -- /i^<ru^sd-e, 7--,L--/( r- TekniklRAF l1( & \

21 W& 0t/ uvrqc r- f r DO +ne ')eu7t-r4 P *.r-ry -ysl.hn fu b"n-l p D el qwv>& f4 bqt9 J?ry qs '-ry,f,rffjrffi-#; ' "'UT"b#JrW-#[ ^f/y,.r.:fyn t'4 0,9 - Lj-,4t1 4l a fu,t,w t'7 h.,f.utu J W1n/ Tv], ^ 7p "l rw:tl -+ I -l I -l + I I t / *>1/q ]Ww lv+lnryv ryy\v C >t f6qr( ',s-ejd / to th44vu 6U -ry,7xji [,-A,,CrYAi' trp ntl_, s"ryl Wq b,-/+r/*#: A /rtt7.- P'>t?Q (Al u /n mrrf4lsrd -]'n, W) )-V_ uvl:j% _1 I I I -----'} W n q ejtrb4,p-t{w - --t nn g 41,, h/?d 'it4zl 'fu1ta /' ),// 4:rd : W,pL. / ( i,rn"/b>l),)/ta A -t2 tzlq,n 6) ce bv/er ;ft,y9 lrht,ig,.,ru o, & q 60c r pll.l? 7 t afr l.,lf) sl2ut,tstcl

22 l,l I I &0o1. Eftertrets Efterårets moder møder i Askebakken August IAugust IMandag d. L BestyrelsesmOde Bestyrelsesmøde IK Kt I Lardag Lørdag d. 22. Arbejdslordag Arbejdslørdag Kr K , September ---- Onsdag d. 09. Bestyrelsesmode Bestyrelsesmøde Kt K I Tirsdag d. 15. Stormode Stormøde Kl KI Oktober Lordag d.03. Arbejdslordag Kr I Oktober l Lørdag d. 03. Arbejdslørdag K Mandag d. 19. Bestyrelsesmode øde Kl KI L-- --'--, I l r f j I f I I Novernber November Torsdag d. L Generalforsamling Genralforsamling Kr KI r- -- Storm0de Stormøde Lordag Lørdag d.2i. 21. Arbejdslordag Arbejdslørdag Kt K II :l t I I : December Lardag Lørdag d.5. S. I Askebakkens julefrokost julefrokst KI??

23 \_ Rækv i Wt t TYR7AJ ; /r. &u!. zocl 4 t /+rb" 'kt. li I ert, UL :l tm<-t l^fu'4-4-u; 4 uca( aj /eq* -i /."A< buu Le tte b,..a,y a s fcn( i SHk"*- a. q-,t -l4uud. rk.q /L^-', C, J -Sz Note: Ubenæ' Rev. A: Lind Skæm Placeri MAI. i :2C Tekoik- TRAF IK 8 \

24 . u{oo2 ro -<10,CO) \. L Blt :ÅMJ _ Dq I _C EB) \ -l(-, 1;lt<U- \ ( ) -"\ t=iljll1(') lv9 115,6j '03 u 10-;)V \ W1J DI f?r ll a1ailfr -fl;nl 81t:ØU1tQ.JOi! bloe.. r:-- \. '4Q >9 68 3\ 3?.?g,Vztt ' 5f, 2)) :t,ob. t foott11z 11 l CAf3\ Ut?Sg MJ3 W -v4 o +' /-4 Do t D O tq UTL'tru U D D( lk3r. CJ 8>. J LJJLN-l dl 7q1 J..\JLlffic}1J5TUr)Se- l- rtl Qntfr'q fl0qcr \. l 0AVW o e. \1\ l)bu)fvdsj I ti f \.-l lu:a/l0j. '0 \-tf\\) 8'rvt(QS \ fj D fi nll7.?å \trnll tjgb Jk. tæ-f æ6/e -erke.. vel 6 Ilf?:&:.kt (re;, {r. q(.e k fræ ii'l.e f- e.f. s B I o I 6s k&.k ff v4 JA ' : /L. (j1j1't.//.dj.. 61< D0t-p /ck.ej. wodwzaw na{f-/t 4r7g NY:1

25 æklj Oversigt over lån lan oanm#ih ll. 11. september 2009 Kunde Ejendom Andelsbollgforenmgen Andelsboligf oreningen Uldalsvej 2 A6,{-6 K, 9400 Nørresundby Nanresundby Matr.nr. 36 A Lindholm By, Lindholm Pantnummer 1617, Vores kundekontakt Lisbeth Snedker Hjulmand, tlf. Uf Nyt lån lan nr. 1 L Nyt lån lan nr. 2 Lånetype LAnetype Hovedstol Afdragsform Løbetid Lzbetid Terminer pr. år Ar Kontantlån KontantlAn DK!( Annuitet 30 år 12 FlexLån" 'rype Type FlTT DKl1 Annuitet 20 år 1) 12 Låneoplysninger LAneoplysninger i DKK Obligationsrestgæld Obiigationsrestgeld Kurs Kursværdi Kursverdi Omkostnmger Omkostninger Provenu Ptovenu af nyt lån lan , , , , ,950 oo otrn 3.000, _ Nutidsverdi dsværdl af samlede ydelser 2.967, års Ars ydelse -[ør -for skat -efter skat 224, , W 226_ D :lte: :lenæ Obligationsrenteprocent Kontant renteprocent Effektiv rente før fzr skat Effektiv rente efter skat Taiiene Tallene i skemaet uddyber vi i afsnittet "Oplysninger "Oplysningel om IAn,, lån". Forudsetninger Forudsætninger for beregningerne 5,00 5,1652 s,1652 6,38 6,38 2,00 2,1652 2,7652 3,28 3,28 Beregningerne Beregnmgerne forudsatter, forudsætter, at rri vi udbetaler det nye lan lån den 11. september g. 1. Ars års ydelse er et beregnet gennemsnit, som dækker dekker perioden 11. september 2009 til 10. september ro. ærn acer L 1:2 knik- FIK & ' I beregningen er kontantlansrenten kontantlånsrenten pa på beregningstidspunktet beregmngstldspunktet benyttet, da renten efter refinansiennering endnu ikke kendes. kendes, refinansl Nutidsverdi Nutidsværdi er udtryk for summen af lanets lånets ydelser efter skat i 2009-kroner. Til beregning af nutidwerdien nutidsværdien (verdien (værdien i l 2009-kroner) har vi anvendt en e:l diskonteringsrente d pa på Arligt årligt 6,3825%. Det lan, lån, der har den laveste nutidsvardi, nutidsværdi, er over lanets lånets izbetid løbetid det billigste lan. lån. Noter til denne side 1) Lobetiden Løbetiden er variabel vanabel - se mere i ajsnittet afsnittet "Oplysninger "Oplysnmger om IAn". lån". Realkredit Danmark A/S - CVR nr , Lyngby: Lyngby-TaarbæJc

26 Ekstraordinær Ekstraordinar Generalforsamling i i Askebakken s.0g.0g Dagsorden Valg af af referent og dirigent Låneoptagelse, LAneoptagelse, baggrund, pros & cons vi v/ Peter Thomsen. Afstemning Evt. Dagsorden Referat Ad Referent: Birgitte B. Dirigent: Ane Jette. - Indkaldelse til tirgenerarforsamring generalforsamling iflg. vedtægterne vedtegterne OK. ok. Ad2 2 Peter T. orienterede om to lånetilbud lanetilbud fra Realkredit Danmark: - Kontantlån Kontantldn over 30 år Ar og Flexlån Flexl6n over 20 år. Ar. Arsag: Arsag; Omlægning Omlagning af kassekredit. kaslekredit^ Vi skylder næste naeste 3 millioner miltioner på pa en kassekredit. Vores l6n erfardigbetalt o/o. gamle lån færdigbetalt til nov Vores husleje skal falde med 25 %. Det er dyrt med en kassekredit! kassekreditl 66 % billigere at låne l6ne pengene og betale kassekreditten ud.. Generalforsamlingen vedtog vedto_g at omlægge omlagge nuværende nuv rende kassekredit til et 20 årigt ririgt Flexlån Flexldn F1 på pa 3 millioner miilioner i Realkredit Danmark. Dlnmark. Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 stemme imod. Der var 13 huse tilstede. Note 1: John sikrer at nuvarende nuværende kassekredit ikke koster penge at have stående st6ende som 16nemulighed. lånemulighed. Note 2: Bestyrelsen skal huske at have et punkt pa på dagsordenen til de kommende generalforsamlinger, som skal omhandle tjek af de aktuelle rentesatser. Note 3: Vi har "galdfrie". fene sorger vedtaget at festligholde dagen, hvor vi er "gældfrie". Rene sørger for at holde oje øje med lhvilken dag Oeibliver, det og for at ksbe købe ind til begivenheden. Ad 3: Intet. P.b.v. P.b.V. Birgitte Bendixen, referent refeent

27 15. Dagsorden for stormode: stormøde: o q. 01 o Postkasser o Diskussion om antallet af Arlige årlige arbejdslardag arbejdslørdag er det rigtige Diskussion om hund/kavhusdyr i i Askebakken,_ Punkter til den kommende arbejdslordag arbejdslørdag Eventuelt - --ttlttl4- ti11\j'i- Dtntrr< f7'\nij-( A**eC4;cp91;T E'LLeC -Fec::/'..JU"F-7 2. \p s( A r

28 - [ 70M0D( EFEtv+1.?ortkqt,r<r. th3i. %, pl!,tka-rr-er / 4o)* r /r;/* D!,ye,(?d+Uat/nanuutlp,ti f^' ;"o raaktu* p;;i6'il. cl L"Lfn olu.- n4rt_r -<Lkt9t'.,O l/i #or pi Yzn'ek-.! ( Pd 1'),0'1.0'1, zhj ry/or. If.01. oq. #% X*zr "1f I tff.-\0 a7rt? la WW!;,L' r,4ffi,,y,# i' / a,z-d-,aar k- q!, {r, (o*1,*d*) o r-":mr "{, c^r1k,"^ fo^q b fi^wu,-,,a_ Itt-t U 4 : Pqh_^/. ol t^ ". lr il.^'ry#,:4r' o h, eodn-or-n,frffittqrfu-w /^e,4-;;)*pa.1/,g^ r h^-fu^ lal.b'h7{rw'k; fl, o9o?'r- kn hr4- o/,,,^qc^e ^ o

29 æk\i i L = \ \ c.. 1i1) (--c(}{e. / L-v f I(, I! b-e,o tx.,t/\,t UL / - 6 t'j - i [f {j --a ^fi )aaao/yl ra : 4. L:a, /I_ crj /c-dj.(j)tw/jck /D; o1t O' L-- Fro"vcQ l'elt Ca ({--s1c L{, J ( 4 l*rbe; yl stlt< 6,^l, rsa;e''a,/1 r-.,# LV I' Note: Ubenæ Rev,A lindi Skærr Placer 64jpe*s:4J: --r e"v, 4 t4- J E)_tfu,rs' 'Ft( ti1-!' *f; f;!l'j ru D;ri-,''k f> f tfl ra Ltrt-x < btol /rq4ft<' l/ L -\ r p /I. r _ 1;;.-. { &;J Uvy 5.t A v,qo-l& Le t(a L f j. 0f Ot:fH- f L- c, ldtto kp/t-t: o 3 * brv - ( r tl t\.{;l,-t btr { '-'Lz' wi',w L/L- ErLt U g -ttzra),n 13 t3l 17f,t /fe f>:,.. /' -ve lvv..j.. Ot.. {! Cf. v IC IAA../It/t--f. f- AIA. "Cf44; D-fer Ik 6 - fjtlil-" /[&V)i.A..a t/ ' t.' ( Jk!t(i t! t }'l ( -",:-W,:! 'J I /] J: fa.. k rpij/(.r '.5 i -f- /)/?; t.( k 4-( rttjtt Otu, I MAL, :;' Teknikl R, FI K S Lyngb'Y'-Taar æ

30 /f-?( ),- - S rct< Sa od r: 3. 'rhnl /,i,',ilt.y'rni-r,, lu^r 4 -/+Dr'ci/a,A^* ' Je J i,,t rd f J,,,,, r 6F/ L,/.r q. tt. a rr 4.r i E5_;_) l_ A._JA4( luu+ta thi \ t,, i i"l;t tvi J, fn'q-r 2"7't^<t,r/ f.--o,', i 1 a,qttu-" Jnl 4, U O,",0 u- LucD (.( L (r. t^ '-1 rj r- (u c -/..-1 r, i t: L,,-> ^ it, ^?- 5. rt<t. J l,c,' 1+( 15,Cl lotl Pr,Q Itrb ir;rh&l,**,e ; Pti] r h,lu< -6n,i4i * #Wm J /\*" t{r-,itavi i g,

31 l_;- Indkaldelse til Askebakkens generalforsamling 12. november klokken 19.3 ) Dagsorden Dagsorden 1.. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Driftsbudget Fastsætte'l,se Fastsattelse af huspriser 5. Indkomne forslag 6. Eventuelt Referat fra generalforsamling Deltagere.: Pia, Rene, Ren6, Carsten, Peter T I Linda, John, Ane Jette, Bo, Naja, Birgitte B, Helle., Helle, Michael. Michael, Flemming, Iben, Erling, Birgitte L, Ilde Ikke tilstede: Tommy, Anne, Dorte, Birgitte M, Jens Kristian, Karen M, (Ulla, Jane??)?'1) Ad l. 1. Erling blev valgt. Ad 2. Birgitte B. blev valgt. g Ad3+4. Carsten gennemgik budget 2010 I O Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Husk al at ændre endre husleje hrcleje i hanken! banken! * æ Ad 5. Indkomne forslag: Se vedhæftede vedhreftede seddel fra Bo 6K. Der var flertal for forslaget. Et evt. køb ksb må mi ikke overstige kr. - derfor behøver behsver. A: generalforsamlingen ikke vedtage det. Et udvalg arbejder videre med opgaven. Der skal bia. bla. tages hensyn hensyrt til tyveri-sikkerhed, æstetik estetik og mulig placering af udstyret. dt t m rn cer 1:2! _l r, nik- IK &\ Evt. Peter T. efterlyser vores ejerpantebrev. Vi kan spare ca kr i tinglysningsgebyr af vores nye lån, lin, hvis vi kan fremvise pantebrevet. Der ledes videre! Evt må mi det kunne fremskaffes via Tinglysningen.. yng y. a

32 Efterfolgende Efterfølgende stormode stormøde Dagsorden 1. Statuspostkasser v. Michael i. I. Centrifugesituation v. John ii. il Kalderrenovering Kælderrenovering v. John iii. Fremtidens arbejdslørdage arbejdslordage v. Ane Jefte Jette og Birgitte M. 2. Arbejdslord ag l'l 1 I JølidaQ121'/11 3. Julefrokost Julefro'kost 5/ Galdfrifestligholdelse Gældfri festhghol'delse v. Rene 5. Eventuelt Referat fra stormsde stormøde Ad f I.. Michael har bestilt flg: tlg: I 177 nye sorte postkasser. nye galvaniserede navneskilte hos en smed (skiltene lakeres sorte) - en tomrer tømrer der skifter l6se. låse. Alle huse {6r lar ens nogler nøgler til hhv. fordog fordør, havedsr havedør og postkasse. Pris: ca kr. Bliver sati i vnrkfar værk før jul. Pisrtning Påsætning af navne er ikke afklaret.... Adi 2. Der er indksbt indkøbt en ny centrifuge. Pris: 7000 kr. OPROB: Det svinder i afkalkningspulveret! LAD V,,ERE V ÆRE MED AT BRUGE AF DET!! Det er meget dyrt! Kun John og Jane mi må bruge det! Ad 3: Processen omking omkring vaskekrelderen vaskekælderen fortsette... fortsætte. Vi tror pn på dig John! Vi regner med dig John! Ad 4: Udvalget til nytankning nytænkning omkring arbejdslordage arbejdslørdage har holdt msde. møde. Der afholdes atlloldes en "EftermiddagsseancepFoces" "Eftermiddagsseanceproces" p& på arbejdslordagen lørdagen 23. januar 2010 I O Der bliver modepligt! mødepligt! Ad 5: Mirabelletrreet Mirabelletræet ved trappen op til Lindholmsvej mi må gerne stynes! Det betragtes som 1. I. etape. Hvis det stadig generer nrste næste sensommer, sensoimner, trcder træder 2. etape i kraft, hvilket bvilket betyder, at trret træet mi må feldes! fældes! Evt: 1) l) Der skal s.kal beplantes bagved det nye busskur. Michael og John finder ud afhvomår hvornir kommunen/processen er endelig frerdig. færdig. Birgitte Leth kontakter'aores" "vores" havemand mhp ridgivning rådgivning omkring den nye beplantning. 2) Helle onsker ønsker at srtte sætte noget "brande-udstyr" " brænde-udstyr" til smykkefremstilling smykkefremslilling op i kzelderen. kælderen. Det er OK. 3) W Vi er na nu gelqfrie! gældfrie! Der er champagne og kransekage kl i frelleshuset fælle-shuset d. l7.l Denne aften er ogsi også valgaften. Derfor vil der vrere være storskrerm, storskærm, si så vi kan folge følge med i aftenens resultater. Ren6 Rene laver IClver opslag og stir står for indksb. indkøb.

33 Pv j{;((;;r/fj' / /., jll,'ojf(lov J'r:;? '?t/j) {0t'//rc/ / g0 j/z-; F'[/ /0cLC"-.,/7 I 7tro/lr / ;; c/j t' /0 Æ / I lu. uoo.- ( -) l r /:'. ",// / /,/ r?,l./ r) (' rz \, 4i //!; /2' --"??2 /t -.y'2,-/, ;)/,/ r/2// -v/ztz/ / //,/"o'/ /'?/'Y //J,t /2''/ -,//rz4rl --./ed)o 0/ /" t)/ -/ ltn/ \*, \ --..'?2 I /*' r,f n'//) /r'/ 2A I t7///r'/'/ --oo, rr/rr/" rr-il?z?z'4i //

34 , ru i :::J :< i< //\y;// /1 s---r " i+l: " Hsal; fr6ts --(;;t---' o.. o '2 ru ) il! " '" Nr-,ll ll _. ::s- " /, BUDGET BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET INDTÆGTER INDTAEGTER Boligafgifl Boligafgift , , , , , ,00 fair I alt UDGIFTER UDCIFTEN Renteudgifter , , , , , ,00 620, ,00-236, , ,00 Prioritetsydelser , , , , , , , , , , ,00 Ejendomsskat , , , , , , , , , ,00 Ejendomsforsikring , , , , , , , , , ,00 Udvendig vedligehold , , , , , , , , , ,00 El, fælleshus falleshus , , , , , , , , , ,00 Varme, fælleshus felleshus , , , , A, , , , , , ,00 Stofa, fælleshus falleshus , , ,16 479,75 557,43 479,75 342,88 342, ,00 1,000,00 934, , ,00 Aviser, licens mm , , , , , , , , , ,00 Snerydning , , , , , , , , , ,00 Almindelig drift , , ,00 28,000, , , , , , , ,00 lndvendig 20,000,00 't0.840,65 Indvendig vedligehold, FH , , , ,53 80,859, , ,50 7.3'15, , , , ,00 Vand- og kloak , , , , , , , , , ,00 Renovation , , , , , , , , , ,00 Drift af vaskeri ,00 '12.000, , , , , , , , , , ,00 I alt , , , , , , , , , ,00 Udover t dovor de d i budgettet budg tl t anførte anlr beløb bslrb opsættes odrp t postkasser polttrrlsr og o9 kælder kaldgr renoveres. r novsrr!. Dlsro art idrr finrn.islgr af rutlbdrbd nlr drt nyoptagne Ln Indbetrlaq pt byggekrdttbn. Evl. over/undrekud lr6kkr' Ind I rgnrklbot ior mlo Disse arbejder finansieres af restbeløbet når det nyoptagne lån indbetales på byggekreditten. Evt. over/underskud trækkes Ind i regnskabet for 2010

35 - I ti riiiii I HUSLEJEBEREGNING FOR O1O l s trie g^ E il.r d d.! Z EEE4-JE E::+5.r!++ 2 R-:=ei?-l99urt 5 +.= g i-- ;,. a, ; H H ; g 3.fiEE ^! E; :r! r 1 t t -i "8. E.$"A.d'e.!'E. 'Ee..,.-..'8_.Er_!r_ z_ =* z pe ] i E E E E.E:g E!3 #g EE 96 <. < i < de.p id' E fie IE EE S.E "I 6 x (,- = t-t >F Z,t Pia la 86 8( I 8( 12.% ,6t ) ( 750J10 2,689.6( 1058.n 2, ,8: ( 2.706, Rc,, Ren6 li! 1E 86 8( I 8( 12.%Hii ,6( i50j)(} C;o.r';lon :a^ten q?70"11 2( 8( I 8( ,66 2,%,6{i,R75.4! 6.815,42 3,750.0( 750, ,J1 5, { ,6(, 2.689,6r 1,OS8, ', ,9' ,375,E: 2HO,OO 280.0r 2.656, ,2i i 3+l IJn.().l 3l., , ,!t 280.0{ 2.894, ,2: 1 Linda.!r>U & l'ctof Peter 2b 2[ 86 8( l 2 2 8( ,66 6, ,i12 5, ( 5.379,31 ] , , , BU,S ,81 l!1o ,0( 3.207, I {neiette& John 2F ZI llu I l{ 2 IlO I l( r,43,7' ,14. J4?'i(Jo,m ( :UIVl 5.379, ,ti 344.U ,1.8i1,21 3.3EE,2 3SS 358,0(,OO 3.746, : Tl1I"",'&Arl!l" Iommy & Anne 2G 2C I il( IO l( )1>5S r, , ( ;'(x).oo ,82 5\7.24 5t7,24 4,S20J9 r'? {tn {o "'.62(i, ,7i 358,0( 3.985, ,2( K",."n Karen Morgfel/)o Margrethe 4A M 8( S6 8( 12.%3.t\6 t t ( 7'il!..OO ( 2.058,82 I72AI t72,41 28X19, , , sEi 280,00 280,0t 2.656,41 Done Dorte 4B 8( 6' 8( )2.%3.fJ ( ;l! J t ,6t,O.Slj , t72, ,9? ,8a 2HO,OO 280.0( 2.656,42 Bjrillc Birgine , ,9( 4.9%JO 4.956,7(, 3,7:i0,OO ( f 2.058,82 I72AI 172, , ,46 1.9t4,4{ 202,00 202,0( 2.116,61 2.t16.61 UlJa Ulla 68 6B (, ,9( 4.95(,, ,7d 3.750,W 3.750"0( ,66,69, ,82 172,41 t' 2, , ,46 t.914.4( 252,00 252,(N 2.166, ,6i Erlinq & Jane 6C 6Z 2 2 9,)4S ,9( 4.9%, t, 7,SOO.OO 7,500.0( 5,379,)) 5.379, S , ,4( ,0{ 2.661,63 2,667,63 Iben 6D 62 oi 9345.\10 9,345,9( 4.9.% t.70 3,750,00 3,750.0( , , I72AI 172, t.9t4.4( ,U 2.116, qemminq 6E 62 I 6? <},345, r5,9( ( ( t n<t ct I72AI t72, l.914, ( 202,()() 202,0( 2.116, !!,lemm;ng 6E 62 Sirsitte & Jens Kdstian (,1' 6[ 110 ll z ll I.sH 6.581,43 1,4: H.7'14, , ,(x n.068, ,r,r l^1.24 4J 4152!),59 <)ll s(.1.626,72 3,626,7i 35H.OO 358,0( 3.985, ( Hdle Telle & Micho.ti Michael Mi 6G 110 t1 1 z l ll HI 16.5HI,43 I 6.581,4: R 8.794,tt 7' , in,O( 5.: ,3 2.0SS,S ,8: 14.4 R ,5 3.3t8, ( t1t1, ,67 n;rgill Sirsitte hh 6N 110 U l 2 lll i n : 8,794,1t. 7'14,14 3, ( 5379,31 5.3"t9.31 2,058, e3 JI>,90S , O75, { 3.434, B(l&N 3o & Naia 61{ 6K t ,4) 16,581.4: t 7.'l{XI.OO 7.500,0( K , at1 7t ;719, , ,61 433,0( 4.160,69 4J64,69 lal! alt 14i!6 148( N I , ,u 120,IØJ.O\) n0.00{j,01 90,(( ( 7s.(ulOO ,0c JH'OJ.W c 5.00.UJO 5.t)00.0c ) ( , ,0{,1)13.oo 5.013,0r Budgettal! 224,I)jJ.OO 120'(0'1.00 l/j.loo1.oo is,ow.!jo 35.00J.00 5.Ol(l,t()! 552.0IiO.()()! 55HIOO ,00.OO r56,00 SI.020,Q<) 5l

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 1 Boligafgift 626.293,08

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB GRUBBE ADVOKATER AD V O KATANPA BT S S E L S KAB Til andelshaveme i A/B Halgreen 21. december 2Al1 J.nr. 100266 Bc/lpj Sekr. : Lieselotte Pitzner- Jørgensen Vedr. generalforsamling. Vedhæftet fremsendes

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 Ande I sboligforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 L. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R ftnord R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER EJE N DOMSADMIN ISTRATION Tirsdag d. 16. april 2013 kl, 18,00 blev der afholdt ordiner generalforsamling i andelsboligforeningen Langager

Læs mere

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt DEI~S Frederiksberg, 24-03-2015 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 46 63 84 Ieg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Boligejernes Ønsker Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Referat af ordinær generalforsamling mandag den 31. maj 2010 kl. 19.30. Sted: Anne Kirke, Bjelkes Alle 19-21, 2200 København N. Repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GR U BBE ADVOKATE R ADVOKATANPARTSSELSKAB GENERALFORSAMLINGSREFERAT Ar 2009, I den 23. november, kl. 17.00 afholdtes stiftende generalforsamling i Gårdlauget Sølvtorvet, omfattende ejendommene matr.nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m.

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m. NTELsEN r$rrhomsen )w\q8 Matr.nr. 192 Eksercerpladsen, København Anmelder: Ejerlejlighederne t-59 Advokat Allan Thomsen Beliggende: Islands Brygge 34 A-D Østbanegade 55 2300 København S 2100 KøbenhavnØ

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

ADVOKATER REFERAT. fra. stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III

ADVOKATER REFERAT. fra. stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III NIELSEN 4.THOMSEN REFERAT fra stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III Ar 2004, den 14. april blev der afholdt stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere