Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den 6.1.09."

Transkript

1 T Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den Til stede: Anne, Birgitte 8., Jens K., Rene Ren6 Vi fik sammensat punkterne til det kommende stonnøde: stormsde: I. l. Punkter til arbejdslørdag arbejdslordag den v. Rene Ren6 Bestyrelsen foreslår foreslir flg. punkter: o Reparation af dryppende vandhaner i køkkenet ksk;kenet o Renovering af forgangen i fælleshuset felleshuset o Gelænder Gelrender fra terrassen sættes settes op i gennemgangen ved Lindholmsvej (hvis ftvis vejret tillader det) 2. Orientering vedr. forhåndsreservation forhfrndsreservation af vaskemaskinen til Karen Margrethe jf. nedenstående nedenst6ende notat v. Birgitte B. 3. Brevet til ejeren af fitnesscenteret vedr. udvenclig udvendig vedligeholdelse jf. nedenstående nedenst6ende notat v. Jens K. 4. Drøftelse Drsftelse af bestyrelsens forslag om et forbud mod rygning i fælleshuset frelleshuset jf. nedenstående nedenstiende notat v. Jens K. 5. Sommervedligeholdelse af vore udenomsarealer- - indhentning af tilbud v. Birgitte Bendix 6. Postkasserne - hvor er vi i processen v. Michael 7. Kælderen Kalderen - hvor er vi i processen v. John 8. Bogudvalget - hvor er vi i processen v. Peter 9. Brug afkompostbunken v. Anne ll. 12.Evt. Ellers var der ingen yderlige punkter. Referent Ren6 Rene

2 . Rrnkt Punkt 1. Fra Katen Karen lvlarytethes Margrethes hjemmehialpete hjemmehjælpere et er jeg blevet spurgg spurgt, om det ikke var muligt, muligg at vaskemaslinerne vaskemaskinerne forblivet forbliver reserveret mandag og torsdag fotmiddag, selvom de skulle vare være op til G15 S minutter forsinket Hvis maskineme maskinerne tages i anvendelse af andre, ftr far de il&e ikke vasket den dag! Forslag: At vaskemaskinerne er reservef,etil reserveret Karen lvfargtethe Margrethe mandag og torsdag formiddag? fonniddag? Punkt 2. Fotslag: Forslag: At vi sender folgende følgende forslag til ejeren af huset pl på hjomet hjørnet af Lindholmvei Lindbolmvej qi og t}lddsv'.i. Uldalsvej. Karc Kære eier ejer af nabohuset pi på hjomet hjørnet af Lindhoknvef Lindholmvej og tlldalsvej. Uldalsvej. Vi er en rel:ke række beboer pi på det modsatte biome hjørne i Bofdlesskabet Bofællesskabet Askebakken, sorn som nu har varet været naboer til dig igennefir igennem 25 år. At.Vihar bar genne'r, gennem disse ir år provet prøvet at vedligeholde vore huse og omriderne områderne omkdng omkring husene uden atvare være perfektionistiske og hysteriske med, hvordan her ser ud- ud. Gennem isrr især det seneste fu år har vi imidlertid kunnet konstatere, at altanen altauen ud mod ljldalsvei Uldalsvej er frldt fyldt med en gammel sofa og andre kassetede kasserede moblet, møbler, ligesom der ogsi også har vatet været kasserede mobler, møbler, som er faldet ned fta fra altanen og derefter fotbliver forbliver pi på fortovet. Vi ved godg godt, at du ikke selv boer i j huseg buset, og derfor it&e ikke ser disse forhold i j det daglige. Vi vil nu spo(ge, spørge, om det et er i orden, at vi ved vores n ste næste arbejdslordag arbejdslørdag, den24. januat januar 2009 femer fjerner sofaen sofaeo og de andrc andre kasserede msbler møbler pi på altanen, samt ogse også ferne fjerne de flasker mv. der er pi på fortovet ud mod Lindhotnvej Lindholmvej og LJldalsvej? Uldalsvej? Hvis vi ikke hotet hører fra dig inden 24. iamat januar 2009, d går t vi vrud fta, fra, at det er orden" orden, idet vi naturligvis pitager påtager os ansvaret og omkostningeme omkostningerne for bortskaffelsen? Votes Vores kontaktperson etjens er Kristian Munk, t1f clf Pi På bestyrelsens vegne Jens Ktistian Kristian Munk Punkt 3. Der er fatte færre og fnne færre rygxe rygere i Bofallesskabet Bofællesskabet. Og nrsten næsten alle gfu går uden fot for Falleshuseg Fælleshuset, nir når de oil vil ryge. "lh "yg.. Jo J o frctre færre det der ryget ryger i Falleshuse{ Fælleshuset, io jo merc mere initerende irriterende er de! det, nfu når nogen hat bar røget rcgeti i Falleshuset Fælleshuset. Forslag: At hele Frllehuset Fællehuset gores gøres til rcgfit røgfrit omride. område.

3 Dagsordenspunkter til stormsdet stormødet i Askebakken mandag den kl. kj t. Punkter til arbejdslordag arbejdslørdag den v. Ren6 Rene Bestyrelsen foreslir foreslår flg. punkter:.l J o Reparation afdryppende vandhaner i kskkenet køkkenet ' o Renovering af forgangen i j felleshuset fælleshuset o Gelender Gelænder fra terrassen s&ttes sættes op i_gennemgangen i ved Lindholmsvej Lindbolmsvej (hvis vejret tillader det) 5,,,\?\&o \& q' I, 6-q\w \...v L V]9f 2. Orientering vedr. forhindsreservation forhåndsreservation af vaskemaskinen til Karen Margrethe.if jf. nedenstiende nedenstående notat v. Birgitte B. 3. Brevet til ejeren affifiresscenteret fitnesscenteret vedr. udvendig vedligeholdelsejf. j nedenstiende nedenstående notat v. Jens K. 4. Drsftelse Drøftelse af bestyrelsens forslag om et forbud mod rygning i fælleshuset felleshuset jf. nedenstående nedenstiende notat v. Jens K. 5. Sommervedligeholdelse af vore udenomsarealer - indhentning indhentring af tilbud v. Birgitte Bendix 6. Postkasserne - hvor er vi i processen v. Michael 7. Kelderen Kælderen - hvor er vi i processen v. John 8. Bogudvalget - hvor er vi i processen v. Peter-UD () ffi 'n?-ro- 9. Brug af kompostbunken v. Anne 10' to.et{*.-"sl 4<2.-. V v.. b; Evt.

4 - /. :fr.ffdz t trd/ I / / /#M" r- 6irt'at*4rffif

5 2/, lh

6 PUNKT TIL STORMØDET STORMODET DEN 3. MARTS Vi foreslr foreslsr at Askebakken køber kgber en brometer af den nye Kulturbro. Se vedlagte artikel og oversigt over Indbetalte indbetalte beløb belgb til broen. Vi foreslr foreslsr at vi som Forening køber kaber en brometer til kr Ane Jette og John n 2 F \ J-.'- *-L+ l Y7-r. ',,--- Nogenlunde sådan stdan kommer broen til at se ud. Den bygges på pi Jernbanebroens vestside, og oq Banedanmark har givet gront grønt signal. ILLUSTRATION: ILLUSTRATIoN: KÆRSGAARD KERSGAARD & ANDERSEN AIs A/s Sådan S8dan bliver broen Broen er for cyklister og fod- Limfjorden. gangere gængere og bygges pfr på vestsi- vestsi Infostandere omkulturelle den afden eksisterendejern- jern oplevelser i iaalborg og Nord- Nord $anebro. banebro. jyllandpilandfasterne. på landfæsreme. Mu- Mu Den skal lyses op med flot- flot lighed for i maskiner at "cykle" strorrl snøm ind til broens be- be kan oplyses. Desuden er der lysning. mulighed for at placere fon- fon "cyk- te lamper. Ogsfi Også bropillerne tener tæner pi på gamle bropiller i

7 Side l 1 af2 2 KuLturbro-Aalborg Kulturbrn-An{horg - Gang- ffnrcg- og cykelbroen cykellsr*erc på pd.{ernhnnehrseyr Jernbanebroen ti! I gavn for.frsr Nordjylland hiordjyl!*nd Til Firmaer, institutioner m.fl. Sponsormuligheder : Køb Kgb af en eller flere meter bro: De kan støtte stotte kulturbroen ved at købe kobe en eller flere meter bro. Broen er ialt 404 meterlgng. lang. Hver meter bro koster kr. For hver meter bro, De anskaffer, ' vil De få fe en smuk metalplade med Deres firmanavn el.1. el.l. placeret placereiba på broens O."r;"- træværk, treverk, synligt for alle forbipasserendre. forbipasserende. De vil blive præsenteret presenteret som sponsor, med navn, på. p3 Kulturbroens hjemmeside. Køb Kgb af 10 7O eller flere meter bro (store sponsorer): Køber Kgber De 10 meter bro eller mere, vil De få fe en smuk metalpl,ade metalplade på p3 broen for hver meter bro, De anskaffer. De vil blive præsenteret presenteret på p3 Kulturbroens hjemmeside under feltet Store sponsorer, med firmanavn, firmanavfl, og med mulighed' for 1090 logo og link til Deres firmas hjemmeside. Som storsponsor vil De desuden, hvis De ønsker onsker det, få fe en indendørs indendgrstenskulptur, lavet af bil'ledhugger billedhugger Helle Anderberg. Et stykke unika, som helt sikkert vil vir skabe glæde glede hver eneste dag. Et H eksempel er vist her. Billedhugger Helle Anderberg laver stenskulpturer til udsmykning af broens to ender. De vil som sponsor, uanset belgbsstorrelse, beløbsstørrelse, fe få mulighed for at deltage synligt ved kunstverkernes kunstværkernes og kulturbroens indvielse. S9frentt S fremt ile De /:ar har bl*t blot cn en efike/f enkelt medar$*yrler", medarbejder, der kunne fmnke tænke srg sig af at &cnyffe benytte broeno broen, nfrr n r den st r stlr frerdig, færdig, synes vi, De bwr bør *vervej* over veje at bf blive sponsfir. sponsor. Kontakt os venligst med henblik p3, på, hvor mange meter bro, De onsker ønsker at kabe, købe, samt med eventuelle onsker ønsker omkring, hvor pe på broen De onsker ønsker at kgbe købe (f.eks. Meter 49 og Meter 234 fra Aalborg-siden) pb på eller fax. 9a dk/kulturbro/fi rmasponsor.htm t

8 astgtte 7ffig -støtte sikrer kulturbro Side 1 af 2 Side 1 af2 en bevilling på 2 mio. en bevilling Pi 2 mio. er Kulturbro Aalborg I er Kulturbro Aalborg næsten i mål. n*stenimfll. Pengene kommer fra F"ngene kommer fra Vækstforum Nordjylland, vaksiforum NordjYlland, S()l11 deler midler ud fra EUs sc{n deler midler ud fra- EUs regionalfond og strukturfond, og det er dermed kun regionalfond og strukftrrfoid, og det er dermed kun et spørgsmål om, hvornår et sporgsmil om, hvorndr broen er færdig. br$en Fonnelt er fardig. skal bevillingen frormelt skal bevillingen på 2 mio. kroner godkendes p& 2 mio. kroner godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen, men det anses for at væ ifinrhrr"*t- og BYggestYrelse!r, men det anses for at vareren Beløbet formalitet. skal lægges til de 2 re en formalitet. Belobet skal lregges til de 2 mio. kroner, som i forvejen mio. kroner, som i forvejen er indsamlet. Foreningen råder dermed over godt 8 mio. er indsamlet' Foreningen rider dermed over godt 8 mio' kroner. Aalborg Kommune kroner. Aalborg Kommune har nemlig givet tilsagn om har nemlig givet tilsagn om at fordoble et beløb på op til at fordoble et belob P& op til 4 mio. kroner. 4 mio. For at kroner. nå helt i mål skal der For at n&helt i m8l skal der dog indsamles mindst 1 mio. dog indsamles mindst 1 mio' kroner mere fra private koner mere fra Private bidragydere, vurderer Jens bidragydere, vurderer Jens Toft-Nielsen, formand for ToftNielsen, formand for Nu er det ikke længere et spørgsmål, om broen bliver til noget, men hvornår den står foreningen Kulturbro Aalborg. foreningen Kulturbro Aal- færdig, siger Jens Toft-Nielsen. ARKIVFOTO: AJS NIELSHJ Dorg. Foreningen har en ansøgning ude hos Lokale- og An samling. Foreningen har en ude hos Lokale- og Anlagifonden, og Jens Toft- soner har allerede støttet kr. ki. Hvis ellers det det går 96r efter efter [ samling. Enkelte privatpersoner fond, PrivatPer- der donerede taljer. talier. lægsfonden, og Jens Toft Nielsen håber også på yderligere støtte fra lokale pen pædagoger broen. For Nielsen h&ber ogsi Pi Yderligere stotte fra lokale Pen- padagoger broen. eksempel eksempel har fem Selve tegningen af broe:! broen selve broen stfl planen, kan selve broen stå for nylig nylig hver er næsten nasten færdig, fardig, og projektbeskrivelsen med budge budge- Den skal bygges bygges på PA vestsiden Projekt- lardig af 2010' færdig i slutningen af I geinstitutter trods krisetid. indbetalt eeinstitutter trods krisetid' indbeialt ooo kr. og dermed købt dermed kobt vestsiden Skulle der gemme sig løse Skulle der gemme sig lose sig sig en enbrometer. toverslag og finansieringsplan får firaalborg Kommune i og vil vare en alternativ mu- finansierings- af af den gamle gamle Jernbanebro Jernbanebro midler i det netop indgåede - midler i det netop indgiede Det Det er er jeg dybt dybt imponeret imponeret j og vil være en alternativ mulighehlnea for for at at krydse krydse Limfjor trafikforlig i Folketinget, er over, rafikorlig i Folketinget, er over. bemærker bemarker Jens Toft Toft- marts. Herefter er det op op til Limfjor- det også en mulighed. Nielsen, som det ogsfl en mulighed' Nielsen, som i i fjor fjor også ogsi kunne notere kunne notere kommunen at gennemgå gennemga den for for fodgængere fodgangere og og cykli Desuden overvejer foreningen at lave en folkeind- ling fra DeJuden overvejer foreningen at lave en folkeindling fra sig sig en en blåstemp blflstemp-projektet proiektet og vurdere sikkerheit"d og og andre praktiske Praktiske desikker- Det Det Obelske Familie- CYklij.-, ster. de- Landinspektør Landinspektor NORD NORD Nimand Nimand A/S A/S Kærsgaard & Kersgaard & Andersen A/S Andersen A/S Aalborg Aluminium Aalborg Aluminium Industri ,50 Industri LEICA Geosystems LEICA Geosystems A/S A/S STA-PRO ApS STA-PRO ApS Galleri Jen I Zen Galleri Jen lzen Dansk Marte Meo Dansk Marte Meo Center Center Pædagogcirklen Pedagogcirklen http ://www.landcad. dk/kulturbro/sponsorer.htm r

9 Side 2 af2 2 Erasmus & Partnere A/S Aalborg Lufthavn L+2 Fonde m.m.: m,m.: Navn Det Obelske Familiefond Fonden RealDania Spar Nord Fonden Ejendomsmæglernes Ejendomsmeglernes fond Nordjyllands Amt, Den gronne grønne pulje. Nordea Danmark Fonden N0rresundby Nørresundby Bank Danske Initiativpuljer, Danske Bank Vekstforum Vækstforum Beløb Belob kr Aalborg kommune: : Fordobler vort indsamlede beløb belgb når n3r byggearbejdet p8begyndes påbegyndes med kr ,000 Herudover har Christian d. 4.'s Laug, Aalborg, støttet stgttet Kulturbro-Aalborg med Initiativprisen Du kan stotte støtte Kulturbro-Aalborg økonomisk Okonomisk ved at indsætte indsatte et beløb belob på pt en af broens konti : Spar Nord: : Reg.nr Kontonr t OO Husk afsenderinformation. afsenderinformation. Nordea : Reg.nr.22L Kontonr O9. Husk afsenderinformation. nformation. Du kan ogse også kontakte os pt på hvis du Onsker ønsker at kgbe købe en eller flere meter bro. : dk/kulturbro/sponsorer.htm t

10 epn.dk J - Adeh&rgetsre kan f5 bilee an == 0!! ouxeo... C::10 R o*ro*. a Nuhr i%26r.%zot, Inw&r Økonomi 6boml ;:a!!-to# --...,....!l!9..t!q9 1.,l'-., j Bolig SpoI"9Qm f'oago ---- Spar Sptrp6n$rindlAn penge IMran Spr_ '-'IIIn Sptr p n&: boliglan Tetloled r_. f,rcl{...--,-.. -"'k.nj.n. Ja! &.l(adara-... JPw..-.-,Pc ""'"">ol. Foodr&. -.,-...., Bvgsi D6bilhand l F6&va6r&bndbtug E Andelsboligejere kan få ft billigere lån tin A' AIBO C Q..J.ilO.QtbUi JORGENSEN O"'''' ofien$ssjon f\!i?r.,r;l.t%l h kr.,x1v.. 00:05 Ejere Ej re af nclej5bdligor andelsboliger får far mulighed for toral t Ud5kifte udskifte dyre banklh banklan med lanqt langt billigere realkrediuån realkreditlan "i via ds/ø deres agne egne foreninger, :s,vot dyr() oanklan til (ordc-i for la,!";!]t b.!hgcrc for langt billig re TV-lnda.Lag W{ndd.g OQ og sikre- sikro rcail(rooi!lan. FalkraditlSn 6 Qyen Byen hvor t ingen er; vii vil bo S!d&n Sedan tydof lyder budska'dc! budskabet tjt tl O RI»kQ Risiko f for 04' boho-'$mæw bolis-smak afrdctsdohgror()njn()c(m andelsboligforeningeme "a f ra S!.(allCl4oct Skatteredet, øc. der mod med Cl etsakabt såxa,tat blnacmo- bindende f()rn8ndstll,n forh6ndstilsagn nu sl<yaer skyd r cl et ml"l' miss I II'!".OC1 imod de- I i IONOJen forvejen Mrdt h6rdt Rulkredld1n RolkrdlUln e>ro\lcdc provede banllcrs bankers hjlc'rollvo lukrative n"l11:.arouqin milliardudldn 1,;1 til AA tudelsforeninger c:!e.ld()r (\Jnc;.!( kan kan nu OUllJl" ar.doisdo.lgc!. opbge andelsboliger. 1astforr fa#orentede.nlea n!ai'(realtjjn realkredatlgn O og Hvor aflomlsbohget6ro andelsboligejere Iatll hidtil MJ har..,,;letot matet 18gc tage Li til,,:aere"'lll.l,ne. videreudlsne ni ul ae de An4els.lIa"er:!!, andelshavere, tal<kl> bkke mm med nanl(ldn banklsn LI til ma.rkod!.fc-t\tcr, markedsronter, kai". kan de (Ser d r GJIgcer dnsker ael. det. De! Det S';;.!I sker pi pg,1olge lfolge S1o::t!t Skat nu I i sl(klel stsdetopbge taoc real:':rca realkreditlan. Jl'lI\. I.\mm samm tjnevi!k,j" lgnevilkg.,, $l()in som 'Orl!:'Ilny""\ foreningen n/lr har Ilnt l8nt j)cr,qenl! pengene pl. pe. Dermea Demed får fef de d ligesom e,ere. jers al af 8jiUbollger ojelbollger R('t\ternc Renteme kbn kan trækkes trakkes fr;1l fra I i 3dgon.!] adgang lillien til den e:'!orme enome pa. pallet! af andels.havemes and lshavemes klpiu!,nd"l{om$':. IbI'lM)UI19!'100er, kapilalindkomst. Enemuligheder, de! derskakkersigfra s!rækkc Jg fra 30-dn:ge 30-arige 'aliiarro!, For-c'\lng:('ne Fo.eningeme ride!; redes til JJt at br:..1'l1'ot! fastforentede...!eds cbligallonliilan obligationsldn rll til el-årige e!6rige b granse fiei::til.ån. flekslan. udsi\fm(! udllnene til (nleinmeml! medlemm me hl til SD ' pd...»f af A!J0C3I,"hgl!""I!S andelsboligemes m",r1tec:avrdl matredsvardi IJ( af 1'lt'.Myn hensyn til Priserne liilligne vil ligne hinanden s,lt\:c'h('ot.n Sk.als Skdts illq:hoi36 afqorelse,10uot sletler InC(l med et r>c."\ncstrog pennestrog R.I.t.reck ';l:.-. -.rtlld.,. arok6t endnuenafgo.endeforckelmelemaldels.!- Nve nuse bvg9es lden MC! nu on a/gørmeo I()(Ut:I rnol:oi1\ 3fld b.: -y..?lusc bygges lii1en og 0Jorbo/:Jger, e-etut.ger. og SKatlCO\( skaflee(sped P0r11 i D Delotte 1Ic lknng rorsrknng ":"nøcf& Andere Z\1hWl Zibwi \lutdorer. vurderer, 31 at poserne orisemefor for ae de ICl to l:.: It ubouqer Lejeboliger bllvl!:i' bliver revet VIJ!' vak I)O/'...gryp(lr boligtyper ni,) n! VII vil Gt9Yrulo begynde hl al nrn1e narme $ sig '9 t:: IE: flere Flere ptt'iqtl penge Ul til nye ny boilgkøbclc"t boligkobere f\imndc.n, hinanden Samtidig mlfclig 1t8n kan rcj!ii'jooiuån realkrediilen ootyø<l' betyde en Slor stor pnvalo\(onomfsr< piivatokonomisk lotlolse lettelse (o-r for ma,oo mange.&r.dcudoh!)havero. andelsbolighavere, der på pe 9h,.1"IO grund f affinanskrisen flmns:kji$cf\ l).! er b!l>iiot bevet pr..:i)3cnlclctlc>.' prasenteret for!.:crl<t sbrkt,i'ioc>nco stigendo f't)('1tcr renter på pe deles d res boltg!ål'\ boligldn, i O():'li(c-rno. bankerne. ilftcrr-.ov()ot rfremover VII vil aet d t være varo (nljiifjl muligt for ;JndCiu)0,':910rN\,n9('1 and lsbol gforeninger 81 at opl8gc optagefastforentede f8si10"'0l11ooo rcal.ic./e<nlån realkreditlan 09 og dcrcnc,- dereftervidereudlane... o!dorc-uc!1åf'\.c ponqom pengene III til anåc:s/lavore andelshavere på pa samme v,1ic:or. vilkar. At1GC:loj AndeLsboligejsrne c-rn('l1.br f6r In(llrCl(lc- indrr kte 1-'8g fradrag 1o! for re renterne... tcme.i>å pa CoI et rcolfk realkreditlen, rodltfån. mm men dlrel(te direkte IJadrtlg fedrag lor for rontcr renter pli pa IAnot lenetfra 1f;l10n:n[ft(}o()n foreningen., DN Det c- er $3lcacs saledes reelt,1t:!co ikke reølk/ccnlen. realkrediudn, som anol>lsn""crnc- andeshaverne alrcl(tc direkte rm,"tim far, men el et re.atlttco,thgnondo realkreditlignende lån lan hos 1orcnlr,gon, forenrngen. AfgQrclsen Afgorelsen t>otyaor, betyder, 6t atandelsbolighavere.8(laclsooif!]t'la.voro nlj nu k.o.n kan få fd n,oil helt anacrl.6cc$ anderledes.$1i("erl'l00 sikkerhed for dcrcs deresfremtidrge frcmlldlgc boliquo!] boligudgifter,< nor,«51!l'cr sigeranderszilawi. Andels ZWWI _ '- Spd& Und6ftoldning Forbrcr '.--- Di". ing.- "DiiN- *------" 'i$"d;iii--- *--" "rifiila Præcisering Pracisering af liilkårene vilklrene Skil Skat l ppraciserer tlf}oc"oror I i Stfl sin 3f(lQfCIS<t afgorelse.. vilkerens,jl(.årcn<: for, nvol'dan hvordan ar;ac andelshavere :navcrc kan (r"dragc fradrage {CnltJIJdg renteudgifter fl CoI ni af Cl t gælosblcv galdsbrev ucstcdl!dstedt til til a,r;oclsoolxjf'ofcr'hngcl\, andelsboligforenrngen. I p.r<1l(s:s peks s tu"!llfln fungerer dot det p;\ pe dcn den måde, made, Olt at t\noelsfoton'n!icn andelsforeningen tål f6r panl pant, i iep,!] lejl gheden,cde:'! P3. pa S.lmmo samme made. made, s'om. som en boifil( bank '<ll9 i dag l(ilh kan få fa,-x<'cmcd sikkerhed forsine S,1r.(l ualjll udhn. Fors!.(oll()n Forskellen cr. er, M at a!'lo:e andelsboligejere l bo:ejcle ttoi'l'\()\,!&rk3l\ fremover kan I.1no" 6ne direkte rekla el afsin Sin lotcn forenrng lnq og,ilil!.o ikke cr er nll(isagel nodsaget til til al at!la ga non hen I r en OOnlc bank. 00 Og ccl det er Ii(k,<l ikke nø(ncna'9"ls nodvendigvis aalle Je andc!.sr.olvoro. andelshavere, acr der Sk3Il1!5h.lI40 skal tilslutte SIO sig It\ ldneordningen.,.,cordn,ngon. Ingen betingelser S3mt Samtidig Cl l g er acr def If'lOCfI ingen betf,.,gcls,u betrngelserfor,. hvad pengc!'le pengene S!;c31 skal brugcs bruges 1,1. til. I I Pfa!(S praksis t bc betyderdetf.eks., ' Iyc r dot r.oi(ii., at On en ahoelst-ohge,cr andelsbo rgojef I(al\ kan få fa cl et ro;jiit/c<sltiåj', rea kredi0en 1,1 ll k,øb kob af CfI en ol.! bil ellor eller sommerus sommerhus med bik)«(hma sikkerhed I i sif', sin bo:ig. bolig. Doloitte rader dog andslsboligforeninger til at begranse deres ud16n t I &//epn.dvpddbolidfinantaftde1606a7.* G d O Fs 02,me 142e:261

11 ? H Referat fra bestvrelsesmsdet bestyrelsesmødet den A09 Til stede: Birgitte B. Erling, Jens K., Ren6 Rene 1. l. Planlegning Planlægning af arbejdslordagen arbejdslørdageo d Dagsorden stormsde stormøde den Planlagning Planlægning af Askebakkens fødselsdag fodselsdag den Gave til Flemming i anledning afhospitalsiodlæggelse hospitalsindlreggelse 5. Evt. Ad l. Planlaegning Planlægning af arbejdslordagen arbejdslørdagen d Punkter er skrevet på pi listen. Resten kan skrives pi på under stormødet stormsdet den 3.3. Ad 2. Dagsorden stormsde stormøde den Opleg Oplæg til vedtegter vedtægter for ny rejseforening v. Bo, Peter og Ren6 Rene 2. Askebakkens fgdselsdag fødselsdag den 7.3. v. Ren6 Rene 3. Nedsettelse Nedsættelse af gruppe der skal se pt på nye l8nemuligheder lånemuligheder v. okonomigruppen økonomigruppen (JKM, JS og PT) 4. Kab Køb af en "brometer" pt på Jernbanebroen v. Ane Jette og John 5. Tilladelse til udvidelse af leskur læskur ved busholdepladsen pt på Lindholmsvej tindholmsvej v. bestyrelsen 6. Punkter til arbejdslordagen arbejdslørdagen den v. Ren6 Rene 7. Nye postkasser v. Michael 8. Kelderen Kælderen v. John 9. Bogudvalg v. Peter 10. Gaveregulativ - hverir hvem har det? - skal det revideres? v. Birgitte B. 11. Evt. Ad Planlrcgning Planlægning af Askebakkens fodselsdag fødselsdag den 7.3 Bestyrelsen laver brunch kl Kl besoger besøger vi museet pi på Lindholm Hoje I-løje Ad.4. Gave til Flemming i anledning af hospitalsindbggelse hospitalsindlæggelse Iben sorger sørger for en buket til Flemming som han fir får ved hjemkomst Evt. Intet at ncvne nævne Referent Rend Rene

12 *'"[ckl-l 0i_){ Vi').'}.ar:r/ Tt(:tc,k; 0,rr1ik Ll, Ptttt, (<ru,/)r,,, irmifi:"1,n, Ur, rer, t"t y'q{ytlr, ldt Lt,Mrii,r., i3,r, ' Ftt1t4t"ut,\ i i)tl Ullr,t '-l n,t/( L,H, 6a yku,^ Jr,kct - / i -i / J,xi ll,r.1i,f. r,t -,1 K,,+ f-1. i',,,r1n lit g tl, '..J rh Punkter til til stormødet stormgdet den kl Oplæg Opleg til vedtægter vedtegter for ny rejseforening v. Bo, Peter 09 og Rene Ren6 2. Askebakkens fødselsdag f0dselsdag den 7.3. v. Rene Ren6 - se opstag opslag 3. Nedsættelse Nedsettelse af gruppe der skal se på p3 nye lånemuliqiheder l8nemuligheder v. økonomigruppen okonomigruppen (JKM, JS og PT) 4. Køb Kgb af en "brometer" på p3 Jernbanebroen v. Ane Jette og John 5. TiHadelse Tilladelse til udvidelse af læskur laskur ved busholdepladsen på p3 Lindholmsvej v. bestyrelsen - se opsl'ag opslag på p3 døren dgren til kælderen kelderen t 1- t I I + l- F It!.l-- I C\pl f,.t ^el A 6. Punkter til arbejdslørdagen arbejdslordagen den v. Rene Ren6 7. Nye postkasser v. Michael 8. Kælderen Kelderen v. lohn John 9. Bogudvalg v. Peter 10. Gaveregulativ -: hvem har det? - skal det revideres? v. Birgitte B B.. --tyn., } L '- J - [./I /I *J,z.k-ra+tt't./u.,,u,i,' Vj _er-["l c:)./ }"v-(" ln<,._ 1 l. '"V*"*nu, /..-:. / to I t i.l i - JA- '...-'" 11. Evt. 4 - ttds al tt't,, ('ti<,^! jr r,u,"x( i-o, (.:,e okia k r(d* h1r ^ u1&f lr7u n J '.j,i..j /r.,1 h4 Q Lrut,) //' t,f l?al: 4 LL KCn rlq< ef kr i:vq, fr-t4 r..tj- 'lu,v r {v I. -t Yt u \ L \ t' -)

13 Ad,7 - $:,lrorralu,r-tri ltt4v r tu-ret vl I L^,i 6nisn'.,hv, )tftn^, ra Pt re re 4l ua14n ay ky/a rr4 u,4.t {;^u^ h-.yt E"ql,xdtr t qluut*, Q 4 qr i, Q,\o( (wl Q a i9 cr'! ''/ J, I lr \i t I -KrtL,&la.l/.t - f, lr1( bhvt trt"nl,*t DA ^,!lte 1,tuu,^l {*ii,,;liry c (,i lt"/,} ;t,.,,.nll.rco, l,r',., It /,1 J a-a't -JoHN/AtuC)(rnu. la,r<r "t)ktnul,,;cl 0ple7 ln'1 hrl di* Ll Ut. k1b orf ^bro ^ hrw rx(b" Lt tut- k6b oyf' b ro hn* hn" 1r. t'r. " kt,t b(,t. ) ko". k^". '[r,nqa werc\ {'td-(,n ql fu,^^t rftd\/u,u Trc,^l yj^ p; llh Jr*r,*fon ' Dr, r 'lnc J I' i!\oatut{l< ---1 ln<a ti ap t4 ^4( A t J. t^^ r i - /fleg r{4 lprda1 / on e ^ft,.ro_a t - Jr -) -. f(r MI (VqCL C h^^nttte (t< ttq Sfotf poy {/,arrr li/i ti-- irrcmuc'slf lvt it'1 S/vlf P tjs tt-..l/l[f( / L Ai Alt in Ml s 4,, -blr l( ur-l H.'/ Of op keb! t _øbf a1 Af VE?<; ve /,r,1 S7Ø (r»( r,) J-^ i["-tt", r t :t - C{V Cut r. :I'tltt J jc,{1 tf. tfauarytr, nl ] / f-lctl/v\_p-t r :dclzf.. J IC; ej i'v! ek! ll4t tal1et rneotf Lyp,u fl/l pos+kcwr/ Dos{ l<a-t f<-{',red j'lq.& z: Jj S Hafu'q 1! - D.u jt-fkj..u., pr:. l"'- ste q {'-1:j'Ct..( (}. / /1. OI.1-c o; L;;'[ iæ!.ri l tw/l s{r, rff. pn{k^stc fy o ri b:.et.jj el J ln <tia-( at V1( li!1..dv t, "Jr/,< - fr.{ /)let 8 -.) u H N O h"-e C{ J-u. Ii /.( fi!+[ + (ARS/[ ij Sk-rL l - tlftr,;;<c c kt'fj)! o{ &tt yalury^ J{ VL wlff c,l cil t<irl J.{ cl 5 k- [5 -/:( 11 kæ/cukk. J J 81!\ Ul m f1 u N K. J A Ct..( æl;).,( f)1-u:i. Cl i 6"U - )h Vi( LA ko c&-r/rlt u t( I proj c:t I - P et s ror hi po( -et t'/ 'M A J In' ( 3h<.. f fl.v1..

14 I v yll nv/ry)r7 2a+vp,-l \0 u4o),40 'n^lq r A1) t1 ' yll 'g 2L (4 >t S t Hrn-ZIW >ll3 trwf7>t-r n>lg _ ol W " ryrot fw 7>/v w\ TCl ' 3lp o )y+ /vr /'4q "7' Ll. Juo 4ryl.pQ >?rot ry e$-wv -]P, ff_j??rq wq rhy tl-_ft <ltu aq 'b7u0 f>1"4,'>>7 47 ww mo YN Yulr - b W ry 'vnt4 n fei2, ycn (JWl J Thzw l-4 h?&11. 0'4N > V^OLI W-4? oo4.,'4 vtr w Nv{nv Nr+YlVv

15 ii I. r,r 11 vcl 0t.J0jJ\[Sf Høo[_ /25_1'1Æi2T5 Qao3 "Y? )) 0, tan,\q )" *J t2 rt f +1fiJ-W-'r]./nyty-- F"v-!r%a, c, ftu Ql [.7.q 1. > -f+nyvv-p' --,.rj, \,^4 - '/ KH')h 'C1 + f1(j..jtl0. sd n f-xzpf--( :o,t f-re L I rt '"H'J \ T,W l::yt6-m,wdfr k_ li:yi -ty. 'c a ukt).w, vw. '/f""r-',"14 >' a>74t -pw1t42 t '-, J: -./-t.- '/u NFUO>J-'I r nr.r7 tu_ :"!d.l J/VJC],?V)/ e toj rt u lfi_l:_et,!- ryy!!!--tvr;?i " - _{ n e,-* -1'Y:/dJ ;f ncu2'll(t'(l o i v.^4"1,61b', t't, rtl': rpn, t /r,l/ b;, t,/o Tt n, l'? fiwfre. _-'._-- njryhz1n,y,lt l-"v;;;{;ri,.m "Tht&,q*/^, t -J r4ilnln-trg ly7?:il-6i:f.hvffi ;ffi-{!t:ar&rglywr,&

16 Indkaldelse til Fortrsgeneralforsamling i Askebakken 16. april 2OO9 kl Dagsorden i henhold til vedtagterne l. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foresl8r Erling. 2. Valg af referent. - Bestyrelsen foreslsr Birgitte B. 3. Bestyrelsens beretning v/ Erling og regnskab v/ Carsten. 4. Fastsettelse af huspriser v/ Carsten. 5. Valg af administrator (onsker Bo genvalg?) 6. Valg af revisorer. Erling og Rene er villige til genvalg. 7. Behandling af indkomne forslag. x) 8. Valg af bestyrelse. - Afgang af Rene og Jens Kristian. - Forslag til tilgang: Carsten og Flemming. 9. Valg af suppleanter. Forslag: Jane og Helle. 10. Eventuelt. frc8 t,t4< ( B+s tun Uu^ : () Cw-skU 2 C Ibt ''t- 6 O Nnrz. IIVIL, 1, l upt /l<llt A Jdn: Jant t '14 I Tu cdt+'e.l IK l^-t u( l^t4 I dt I/vq (bu,l 60 OL h<d /.1 ", //'l{ t - %,*ts-a-stp"a +F[ /l\ evyt"y-

17 rut,{ \,t,,l'. "'*':,\1^i,-,' i-- ',;ft{e : Vo'", lnud.a, Elnit[t?<tir, e rlt g, JJaa* L.IL, flq* Jclf<, M,'ckael, /-lt, t/4 ^D', t: t un *llr, Johur./bru 'Borao'{ft h_q/,' U I lq, (qa 'B D- ku d. Lr do ) I o r{ kl" U.To, M?'n cq 4l.n!^- Vt -l^+ ( rtra L lr 4,4., trh"1 bltr,ryf l"j : bojitt' B bt r't,*'!j ' finnt,"'"g fu hutjot-t'kr(8)ti/dtlahavfur vqr g/v{ + I'tq retnt&r- -(L4U hilk htacl d"'t^q! OC rt/ti*,f,u4'/ 2a 6 Mrea (r {hfttt (tu#k'u; uj,"tv1q^dan-^ Yl 'hov( k1qrlilrn, \-/ - [*rdt *b"r'o( {! u frtq L4 r /c^fut bltv q oilk eln 4t'. -=!_ uu, -,,D<n frrrs,ld,.dz ffr, dt lr ra.rlr hu,tltat.r bltv'v<^dt,.l / v : t,, fbo bhv nryt, b : Rt,,i ry trh'1 bl,v u*qt H T J\'/J :fudk"oh,tqt 6rtl^4; Et s/-k, /r^ Ch,r/tnJQC' <r b/"u,t ' b,: [4de huuol, i,!f/-t!:!^ lh k< h-,u*, f*h< over b qkfuu'? ' - D <ba{.ku l"q, 0p!& par{r sforv'"qde. UI

18 t/ Rækværk Rakverk faststø i iststtemur s'tøttemur \ \ \ / I / Støttemur Ststtemur Opstalt af rækværk rakvark 1:50 / o Fliser - 3 rk. 50 x 50 cm - Støttemur Stottemur h-60cm m rækværk rakverk _ o,, B 4 Ny NvBskarm læskærm 1900v tgoov 6 Brosten soa % Skr o,-r-i^^- åning m. jord/ i lre b- oa % I Ekst. fortov kantsten len + brost \ \ \,lo? cen By, Lindholm By, Lindholm 'L0 Note: Ubenævnte Ubenavnte mål mdl er i m Rev. A: Læskærm Laeskarm rykket ud i fortovet Undholmsvej Lindholmsvej v. Uldalsvej Skærm Skerm nr. nr,96 Placeringsskitse MAL 1:200 1:zoo DATO r INIT IT NIMfLMF NIM/LMF REVNR A SAGSNR t.or.** 96 SAGSNR TEGN.NR 96 r L - Teknik- og Miljøforvaltningen Miljoforvaltningen TRAFIK 'TRAFIK /. & VEJE StIgsbor Sti-osborg v Brygge 5 g 9400 O O Nv.:rflsundby Nurresundbv -fr{ Tlf vlww.aa!b r g k o mrnu e. d k Fax Ir" ^-- Jj,trfur JULU bffi* \:7,,* AALBORG KOMtJ KOMlV """'=""""

19 STOt\MØDc s nlnod tto/+ z o o1 ', ftt4 l I 1 IT ' fr-[, z I- I I + f- Stormødedagsorden StormOdedagsorden L Nyt om busskuret vi v/ Michael og John. 2, 2. Nyt om de nye lånemuligheder lsnemuligheder vi vl 3, 3. "BrometerJJ-sagen "Brometer"-sagen vi v/ John og Anejette. 4, 4. Postkasse-indkøb. Postkasse-indkob. Valg af størrelse storrelse v I / Michael s, 5. Gave-regulativet,- nu i i opdateret udgave vi vl 2 Zx x Birgitte. 6, 6. Hvad skal vi lave på p3 næste neste Arbejdslørdag Arbejdslordag 25/4? 25/42 Forslag FoElag modtages. 7, 7. Evt. Tak for i aften! : Busk^rct ) furl h,t lcprtunl,t nl tl Mickar/ t4. q rd forhl,"tl :q L,"t/ / k/evq/t( tu4hja^qhtdu. r J o,l 't'rrt;l&/ o{ pilt ltt h<atn /ra t(r*u(- h(4 t/ vor(s 'P-pladl t '. J I : -&rtap(^- Ltw iklr,, rrl4d-fq.t Pttci.' ftrr,sllr 1ryy ^ fr, nlqhal"t ttl al lers liar nta'qhtd<racj o,l'., (Bt Natt 'tf qdel s bol"q lvqt" hor r^ a.h k, I dil^nr.>"i - Du kou^"r Jsrrq-rctt oy. "t lrn,,yu PI%.f/.uA f+4 3 :Jot",n ko, g<ttneh4la-tuo^^ q-/ "{kt vore) tndfosh..- Kr,,n\tetkrct.'t u+ -b,t<j d.t,ulr*/rndt v.dt /fr. ihke kn^ kqb, (LL"brouetcr,' h' dri,rr k/, Til;q fort t', - it,q.. nntrltttt'ft"k forilr,4el htbaqr a.sfqrf<r tl\_ pnvat<^\/sqrhl;$, J r J ul - tt H : ; D'r D.u (.r U tkkt ikle( skd sktt ttt7cl I1J -[f! re : _ ForJ/V; el tf / bt h/t (/ 1/ v-!..dd v.d{jrt hea( f>1ec:t l; L S tldr./c1,t,/k0'r!vt :-,{j 4J '-\.J 6:'t{).fu. 4o It o k., k,.. h't?:t' / fc' )0 kr k.r. Pr)v.:l /ru 'a..i, II crv(-(r!3iar 1 ' H-i L--( tic Skh v.uj d (. t r-c t. h'q <1U-L 'b";dn ry tl 1J rh v erq<1. rtrrt. /n O 4r<o{.t<_ k4 en J -P

20 r I l-r Rækv, L /64 k'k', t)'l^^ trs fi- t r b d{^ daa ofjrvtd.tnn'o-, t bdj^aan ap,ntdu;*, t - t : --.'. IrhL-6lT'aE=Jeufr 4-f-il!4 MT&MakvqKttT, ras r /o-) ;\. 20 Note: Ubenæ' Ubena' Rev.. A: Lind Skærn Placer MAI 1.2<,--M--h-. fuo4slpd4 -: -u4k(llbl-*djl U&-fuuer hl ry{'^q-- -- /i^<ru^sd-e, 7--,L--/( r- TekniklRAF l1( & \

21 W& 0t/ uvrqc r- f r DO +ne ')eu7t-r4 P *.r-ry -ysl.hn fu b"n-l p D el qwv>& f4 bqt9 J?ry qs '-ry,f,rffjrffi-#; ' "'UT"b#JrW-#[ ^f/y,.r.:fyn t'4 0,9 - Lj-,4t1 4l a fu,t,w t'7 h.,f.utu J W1n/ Tv], ^ 7p "l rw:tl -+ I -l I -l + I I t / *>1/q ]Ww lv+lnryv ryy\v C >t f6qr( ',s-ejd / to th44vu 6U -ry,7xji [,-A,,CrYAi' trp ntl_, s"ryl Wq b,-/+r/*#: A /rtt7.- P'>t?Q (Al u /n mrrf4lsrd -]'n, W) )-V_ uvl:j% _1 I I I -----'} W n q ejtrb4,p-t{w - --t nn g 41,, h/?d 'it4zl 'fu1ta /' ),// 4:rd : W,pL. / ( i,rn"/b>l),)/ta A -t2 tzlq,n 6) ce bv/er ;ft,y9 lrht,ig,.,ru o, & q 60c r pll.l? 7 t afr l.,lf) sl2ut,tstcl

22 l,l I I &0o1. Eftertrets Efterårets moder møder i Askebakken August IAugust IMandag d. L BestyrelsesmOde Bestyrelsesmøde IK Kt I Lardag Lørdag d. 22. Arbejdslordag Arbejdslørdag Kr K , September ---- Onsdag d. 09. Bestyrelsesmode Bestyrelsesmøde Kt K I Tirsdag d. 15. Stormode Stormøde Kl KI Oktober Lordag d.03. Arbejdslordag Kr I Oktober l Lørdag d. 03. Arbejdslørdag K Mandag d. 19. Bestyrelsesmode øde Kl KI L-- --'--, I l r f j I f I I Novernber November Torsdag d. L Generalforsamling Genralforsamling Kr KI r- -- Storm0de Stormøde Lordag Lørdag d.2i. 21. Arbejdslordag Arbejdslørdag Kt K II :l t I I : December Lardag Lørdag d.5. S. I Askebakkens julefrokost julefrokst KI??

23 \_ Rækv i Wt t TYR7AJ ; /r. &u!. zocl 4 t /+rb" 'kt. li I ert, UL :l tm<-t l^fu'4-4-u; 4 uca( aj /eq* -i /."A< buu Le tte b,..a,y a s fcn( i SHk"*- a. q-,t -l4uud. rk.q /L^-', C, J -Sz Note: Ubenæ' Rev. A: Lind Skæm Placeri MAI. i :2C Tekoik- TRAF IK 8 \

24 . u{oo2 ro -<10,CO) \. L Blt :ÅMJ _ Dq I _C EB) \ -l(-, 1;lt<U- \ ( ) -"\ t=iljll1(') lv9 115,6j '03 u 10-;)V \ W1J DI f?r ll a1ailfr -fl;nl 81t:ØU1tQ.JOi! bloe.. r:-- \. '4Q >9 68 3\ 3?.?g,Vztt ' 5f, 2)) :t,ob. t foott11z 11 l CAf3\ Ut?Sg MJ3 W -v4 o +' /-4 Do t D O tq UTL'tru U D D( lk3r. CJ 8>. J LJJLN-l dl 7q1 J..\JLlffic}1J5TUr)Se- l- rtl Qntfr'q fl0qcr \. l 0AVW o e. \1\ l)bu)fvdsj I ti f \.-l lu:a/l0j. '0 \-tf\\) 8'rvt(QS \ fj D fi nll7.?å \trnll tjgb Jk. tæ-f æ6/e -erke.. vel 6 Ilf?:&:.kt (re;, {r. q(.e k fræ ii'l.e f- e.f. s B I o I 6s k&.k ff v4 JA ' : /L. (j1j1't.//.dj.. 61< D0t-p /ck.ej. wodwzaw na{f-/t 4r7g NY:1

25 æklj Oversigt over lån lan oanm#ih ll. 11. september 2009 Kunde Ejendom Andelsbollgforenmgen Andelsboligf oreningen Uldalsvej 2 A6,{-6 K, 9400 Nørresundby Nanresundby Matr.nr. 36 A Lindholm By, Lindholm Pantnummer 1617, Vores kundekontakt Lisbeth Snedker Hjulmand, tlf. Uf Nyt lån lan nr. 1 L Nyt lån lan nr. 2 Lånetype LAnetype Hovedstol Afdragsform Løbetid Lzbetid Terminer pr. år Ar Kontantlån KontantlAn DK!( Annuitet 30 år 12 FlexLån" 'rype Type FlTT DKl1 Annuitet 20 år 1) 12 Låneoplysninger LAneoplysninger i DKK Obligationsrestgæld Obiigationsrestgeld Kurs Kursværdi Kursverdi Omkostnmger Omkostninger Provenu Ptovenu af nyt lån lan , , , , ,950 oo otrn 3.000, _ Nutidsverdi dsværdl af samlede ydelser 2.967, års Ars ydelse -[ør -for skat -efter skat 224, , W 226_ D :lte: :lenæ Obligationsrenteprocent Kontant renteprocent Effektiv rente før fzr skat Effektiv rente efter skat Taiiene Tallene i skemaet uddyber vi i afsnittet "Oplysninger "Oplysningel om IAn,, lån". Forudsetninger Forudsætninger for beregningerne 5,00 5,1652 s,1652 6,38 6,38 2,00 2,1652 2,7652 3,28 3,28 Beregningerne Beregnmgerne forudsatter, forudsætter, at rri vi udbetaler det nye lan lån den 11. september g. 1. Ars års ydelse er et beregnet gennemsnit, som dækker dekker perioden 11. september 2009 til 10. september ro. ærn acer L 1:2 knik- FIK & ' I beregningen er kontantlansrenten kontantlånsrenten pa på beregningstidspunktet beregmngstldspunktet benyttet, da renten efter refinansiennering endnu ikke kendes. kendes, refinansl Nutidsverdi Nutidsværdi er udtryk for summen af lanets lånets ydelser efter skat i 2009-kroner. Til beregning af nutidwerdien nutidsværdien (verdien (værdien i l 2009-kroner) har vi anvendt en e:l diskonteringsrente d pa på Arligt årligt 6,3825%. Det lan, lån, der har den laveste nutidsvardi, nutidsværdi, er over lanets lånets izbetid løbetid det billigste lan. lån. Noter til denne side 1) Lobetiden Løbetiden er variabel vanabel - se mere i ajsnittet afsnittet "Oplysninger "Oplysnmger om IAn". lån". Realkredit Danmark A/S - CVR nr , Lyngby: Lyngby-TaarbæJc

26 Ekstraordinær Ekstraordinar Generalforsamling i i Askebakken s.0g.0g Dagsorden Valg af af referent og dirigent Låneoptagelse, LAneoptagelse, baggrund, pros & cons vi v/ Peter Thomsen. Afstemning Evt. Dagsorden Referat Ad Referent: Birgitte B. Dirigent: Ane Jette. - Indkaldelse til tirgenerarforsamring generalforsamling iflg. vedtægterne vedtegterne OK. ok. Ad2 2 Peter T. orienterede om to lånetilbud lanetilbud fra Realkredit Danmark: - Kontantlån Kontantldn over 30 år Ar og Flexlån Flexl6n over 20 år. Ar. Arsag: Arsag; Omlægning Omlagning af kassekredit. kaslekredit^ Vi skylder næste naeste 3 millioner miltioner på pa en kassekredit. Vores l6n erfardigbetalt o/o. gamle lån færdigbetalt til nov Vores husleje skal falde med 25 %. Det er dyrt med en kassekredit! kassekreditl 66 % billigere at låne l6ne pengene og betale kassekreditten ud.. Generalforsamlingen vedtog vedto_g at omlægge omlagge nuværende nuv rende kassekredit til et 20 årigt ririgt Flexlån Flexldn F1 på pa 3 millioner miilioner i Realkredit Danmark. Dlnmark. Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 stemme imod. Der var 13 huse tilstede. Note 1: John sikrer at nuvarende nuværende kassekredit ikke koster penge at have stående st6ende som 16nemulighed. lånemulighed. Note 2: Bestyrelsen skal huske at have et punkt pa på dagsordenen til de kommende generalforsamlinger, som skal omhandle tjek af de aktuelle rentesatser. Note 3: Vi har "galdfrie". fene sorger vedtaget at festligholde dagen, hvor vi er "gældfrie". Rene sørger for at holde oje øje med lhvilken dag Oeibliver, det og for at ksbe købe ind til begivenheden. Ad 3: Intet. P.b.v. P.b.V. Birgitte Bendixen, referent refeent

27 15. Dagsorden for stormode: stormøde: o q. 01 o Postkasser o Diskussion om antallet af Arlige årlige arbejdslardag arbejdslørdag er det rigtige Diskussion om hund/kavhusdyr i i Askebakken,_ Punkter til den kommende arbejdslordag arbejdslørdag Eventuelt - --ttlttl4- ti11\j'i- Dtntrr< f7'\nij-( A**eC4;cp91;T E'LLeC -Fec::/'..JU"F-7 2. \p s( A r

28 - [ 70M0D( EFEtv+1.?ortkqt,r<r. th3i. %, pl!,tka-rr-er / 4o)* r /r;/* D!,ye,(?d+Uat/nanuutlp,ti f^' ;"o raaktu* p;;i6'il. cl L"Lfn olu.- n4rt_r -<Lkt9t'.,O l/i #or pi Yzn'ek-.! ( Pd 1'),0'1.0'1, zhj ry/or. If.01. oq. #% X*zr "1f I tff.-\0 a7rt? la WW!;,L' r,4ffi,,y,# i' / a,z-d-,aar k- q!, {r, (o*1,*d*) o r-":mr "{, c^r1k,"^ fo^q b fi^wu,-,,a_ Itt-t U 4 : Pqh_^/. ol t^ ". lr il.^'ry#,:4r' o h, eodn-or-n,frffittqrfu-w /^e,4-;;)*pa.1/,g^ r h^-fu^ lal.b'h7{rw'k; fl, o9o?'r- kn hr4- o/,,,^qc^e ^ o

29 æk\i i L = \ \ c.. 1i1) (--c(}{e. / L-v f I(, I! b-e,o tx.,t/\,t UL / - 6 t'j - i [f {j --a ^fi )aaao/yl ra : 4. L:a, /I_ crj /c-dj.(j)tw/jck /D; o1t O' L-- Fro"vcQ l'elt Ca ({--s1c L{, J ( 4 l*rbe; yl stlt< 6,^l, rsa;e''a,/1 r-.,# LV I' Note: Ubenæ Rev,A lindi Skærr Placer 64jpe*s:4J: --r e"v, 4 t4- J E)_tfu,rs' 'Ft( ti1-!' *f; f;!l'j ru D;ri-,''k f> f tfl ra Ltrt-x < btol /rq4ft<' l/ L -\ r p /I. r _ 1;;.-. { &;J Uvy 5.t A v,qo-l& Le t(a L f j. 0f Ot:fH- f L- c, ldtto kp/t-t: o 3 * brv - ( r tl t\.{;l,-t btr { '-'Lz' wi',w L/L- ErLt U g -ttzra),n 13 t3l 17f,t /fe f>:,.. /' -ve lvv..j.. Ot.. {! Cf. v IC IAA../It/t--f. f- AIA. "Cf44; D-fer Ik 6 - fjtlil-" /[&V)i.A..a t/ ' t.' ( Jk!t(i t! t }'l ( -",:-W,:! 'J I /] J: fa.. k rpij/(.r '.5 i -f- /)/?; t.( k 4-( rttjtt Otu, I MAL, :;' Teknikl R, FI K S Lyngb'Y'-Taar æ

30 /f-?( ),- - S rct< Sa od r: 3. 'rhnl /,i,',ilt.y'rni-r,, lu^r 4 -/+Dr'ci/a,A^* ' Je J i,,t rd f J,,,,, r 6F/ L,/.r q. tt. a rr 4.r i E5_;_) l_ A._JA4( luu+ta thi \ t,, i i"l;t tvi J, fn'q-r 2"7't^<t,r/ f.--o,', i 1 a,qttu-" Jnl 4, U O,",0 u- LucD (.( L (r. t^ '-1 rj r- (u c -/..-1 r, i t: L,,-> ^ it, ^?- 5. rt<t. J l,c,' 1+( 15,Cl lotl Pr,Q Itrb ir;rh&l,**,e ; Pti] r h,lu< -6n,i4i * #Wm J /\*" t{r-,itavi i g,

31 l_;- Indkaldelse til Askebakkens generalforsamling 12. november klokken 19.3 ) Dagsorden Dagsorden 1.. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Driftsbudget Fastsætte'l,se Fastsattelse af huspriser 5. Indkomne forslag 6. Eventuelt Referat fra generalforsamling Deltagere.: Pia, Rene, Ren6, Carsten, Peter T I Linda, John, Ane Jette, Bo, Naja, Birgitte B, Helle., Helle, Michael. Michael, Flemming, Iben, Erling, Birgitte L, Ilde Ikke tilstede: Tommy, Anne, Dorte, Birgitte M, Jens Kristian, Karen M, (Ulla, Jane??)?'1) Ad l. 1. Erling blev valgt. Ad 2. Birgitte B. blev valgt. g Ad3+4. Carsten gennemgik budget 2010 I O Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Husk al at ændre endre husleje hrcleje i hanken! banken! * æ Ad 5. Indkomne forslag: Se vedhæftede vedhreftede seddel fra Bo 6K. Der var flertal for forslaget. Et evt. køb ksb må mi ikke overstige kr. - derfor behøver behsver. A: generalforsamlingen ikke vedtage det. Et udvalg arbejder videre med opgaven. Der skal bia. bla. tages hensyn hensyrt til tyveri-sikkerhed, æstetik estetik og mulig placering af udstyret. dt t m rn cer 1:2! _l r, nik- IK &\ Evt. Peter T. efterlyser vores ejerpantebrev. Vi kan spare ca kr i tinglysningsgebyr af vores nye lån, lin, hvis vi kan fremvise pantebrevet. Der ledes videre! Evt må mi det kunne fremskaffes via Tinglysningen.. yng y. a

32 Efterfolgende Efterfølgende stormode stormøde Dagsorden 1. Statuspostkasser v. Michael i. I. Centrifugesituation v. John ii. il Kalderrenovering Kælderrenovering v. John iii. Fremtidens arbejdslørdage arbejdslordage v. Ane Jefte Jette og Birgitte M. 2. Arbejdslord ag l'l 1 I JølidaQ121'/11 3. Julefrokost Julefro'kost 5/ Galdfrifestligholdelse Gældfri festhghol'delse v. Rene 5. Eventuelt Referat fra stormsde stormøde Ad f I.. Michael har bestilt flg: tlg: I 177 nye sorte postkasser. nye galvaniserede navneskilte hos en smed (skiltene lakeres sorte) - en tomrer tømrer der skifter l6se. låse. Alle huse {6r lar ens nogler nøgler til hhv. fordog fordør, havedsr havedør og postkasse. Pris: ca kr. Bliver sati i vnrkfar værk før jul. Pisrtning Påsætning af navne er ikke afklaret.... Adi 2. Der er indksbt indkøbt en ny centrifuge. Pris: 7000 kr. OPROB: Det svinder i afkalkningspulveret! LAD V,,ERE V ÆRE MED AT BRUGE AF DET!! Det er meget dyrt! Kun John og Jane mi må bruge det! Ad 3: Processen omking omkring vaskekrelderen vaskekælderen fortsette... fortsætte. Vi tror pn på dig John! Vi regner med dig John! Ad 4: Udvalget til nytankning nytænkning omkring arbejdslordage arbejdslørdage har holdt msde. møde. Der afholdes atlloldes en "EftermiddagsseancepFoces" "Eftermiddagsseanceproces" p& på arbejdslordagen lørdagen 23. januar 2010 I O Der bliver modepligt! mødepligt! Ad 5: Mirabelletrreet Mirabelletræet ved trappen op til Lindholmsvej mi må gerne stynes! Det betragtes som 1. I. etape. Hvis det stadig generer nrste næste sensommer, sensoimner, trcder træder 2. etape i kraft, hvilket bvilket betyder, at trret træet mi må feldes! fældes! Evt: 1) l) Der skal s.kal beplantes bagved det nye busskur. Michael og John finder ud afhvomår hvornir kommunen/processen er endelig frerdig. færdig. Birgitte Leth kontakter'aores" "vores" havemand mhp ridgivning rådgivning omkring den nye beplantning. 2) Helle onsker ønsker at srtte sætte noget "brande-udstyr" " brænde-udstyr" til smykkefremstilling smykkefremslilling op i kzelderen. kælderen. Det er OK. 3) W Vi er na nu gelqfrie! gældfrie! Der er champagne og kransekage kl i frelleshuset fælle-shuset d. l7.l Denne aften er ogsi også valgaften. Derfor vil der vrere være storskrerm, storskærm, si så vi kan folge følge med i aftenens resultater. Ren6 Rene laver IClver opslag og stir står for indksb. indkøb.

33 Pv j{;((;;r/fj' / /., jll,'ojf(lov J'r:;? '?t/j) {0t'//rc/ / g0 j/z-; F'[/ /0cLC"-.,/7 I 7tro/lr / ;; c/j t' /0 Æ / I lu. uoo.- ( -) l r /:'. ",// / /,/ r?,l./ r) (' rz \, 4i //!; /2' --"??2 /t -.y'2,-/, ;)/,/ r/2// -v/ztz/ / //,/"o'/ /'?/'Y //J,t /2''/ -,//rz4rl --./ed)o 0/ /" t)/ -/ ltn/ \*, \ --..'?2 I /*' r,f n'//) /r'/ 2A I t7///r'/'/ --oo, rr/rr/" rr-il?z?z'4i //

34 , ru i :::J :< i< //\y;// /1 s---r " i+l: " Hsal; fr6ts --(;;t---' o.. o '2 ru ) il! " '" Nr-,ll ll _. ::s- " /, BUDGET BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET INDTÆGTER INDTAEGTER Boligafgifl Boligafgift , , , , , ,00 fair I alt UDGIFTER UDCIFTEN Renteudgifter , , , , , ,00 620, ,00-236, , ,00 Prioritetsydelser , , , , , , , , , , ,00 Ejendomsskat , , , , , , , , , ,00 Ejendomsforsikring , , , , , , , , , ,00 Udvendig vedligehold , , , , , , , , , ,00 El, fælleshus falleshus , , , , , , , , , ,00 Varme, fælleshus felleshus , , , , A, , , , , , ,00 Stofa, fælleshus falleshus , , ,16 479,75 557,43 479,75 342,88 342, ,00 1,000,00 934, , ,00 Aviser, licens mm , , , , , , , , , ,00 Snerydning , , , , , , , , , ,00 Almindelig drift , , ,00 28,000, , , , , , , ,00 lndvendig 20,000,00 't0.840,65 Indvendig vedligehold, FH , , , ,53 80,859, , ,50 7.3'15, , , , ,00 Vand- og kloak , , , , , , , , , ,00 Renovation , , , , , , , , , ,00 Drift af vaskeri ,00 '12.000, , , , , , , , , , ,00 I alt , , , , , , , , , ,00 Udover t dovor de d i budgettet budg tl t anførte anlr beløb bslrb opsættes odrp t postkasser polttrrlsr og o9 kælder kaldgr renoveres. r novsrr!. Dlsro art idrr finrn.islgr af rutlbdrbd nlr drt nyoptagne Ln Indbetrlaq pt byggekrdttbn. Evl. over/undrekud lr6kkr' Ind I rgnrklbot ior mlo Disse arbejder finansieres af restbeløbet når det nyoptagne lån indbetales på byggekreditten. Evt. over/underskud trækkes Ind i regnskabet for 2010

35 - I ti riiiii I HUSLEJEBEREGNING FOR O1O l s trie g^ E il.r d d.! Z EEE4-JE E::+5.r!++ 2 R-:=ei?-l99urt 5 +.= g i-- ;,. a, ; H H ; g 3.fiEE ^! E; :r! r 1 t t -i "8. E.$"A.d'e.!'E. 'Ee..,.-..'8_.Er_!r_ z_ =* z pe ] i E E E E.E:g E!3 #g EE 96 <. < i < de.p id' E fie IE EE S.E "I 6 x (,- = t-t >F Z,t Pia la 86 8( I 8( 12.% ,6t ) ( 750J10 2,689.6( 1058.n 2, ,8: ( 2.706, Rc,, Ren6 li! 1E 86 8( I 8( 12.%Hii ,6( i50j)(} C;o.r';lon :a^ten q?70"11 2( 8( I 8( ,66 2,%,6{i,R75.4! 6.815,42 3,750.0( 750, ,J1 5, { ,6(, 2.689,6r 1,OS8, ', ,9' ,375,E: 2HO,OO 280.0r 2.656, ,2i i 3+l IJn.().l 3l., , ,!t 280.0{ 2.894, ,2: 1 Linda.!r>U & l'ctof Peter 2b 2[ 86 8( l 2 2 8( ,66 6, ,i12 5, ( 5.379,31 ] , , , BU,S ,81 l!1o ,0( 3.207, I {neiette& John 2F ZI llu I l{ 2 IlO I l( r,43,7' ,14. J4?'i(Jo,m ( :UIVl 5.379, ,ti 344.U ,1.8i1,21 3.3EE,2 3SS 358,0(,OO 3.746, : Tl1I"",'&Arl!l" Iommy & Anne 2G 2C I il( IO l( )1>5S r, , ( ;'(x).oo ,82 5\7.24 5t7,24 4,S20J9 r'? {tn {o "'.62(i, ,7i 358,0( 3.985, ,2( K",."n Karen Morgfel/)o Margrethe 4A M 8( S6 8( 12.%3.t\6 t t ( 7'il!..OO ( 2.058,82 I72AI t72,41 28X19, , , sEi 280,00 280,0t 2.656,41 Done Dorte 4B 8( 6' 8( )2.%3.fJ ( ;l! J t ,6t,O.Slj , t72, ,9? ,8a 2HO,OO 280.0( 2.656,42 Bjrillc Birgine , ,9( 4.9%JO 4.956,7(, 3,7:i0,OO ( f 2.058,82 I72AI 172, , ,46 1.9t4,4{ 202,00 202,0( 2.116,61 2.t16.61 UlJa Ulla 68 6B (, ,9( 4.95(,, ,7d 3.750,W 3.750"0( ,66,69, ,82 172,41 t' 2, , ,46 t.914.4( 252,00 252,(N 2.166, ,6i Erlinq & Jane 6C 6Z 2 2 9,)4S ,9( 4.9%, t, 7,SOO.OO 7,500.0( 5,379,)) 5.379, S , ,4( ,0{ 2.661,63 2,667,63 Iben 6D 62 oi 9345.\10 9,345,9( 4.9.% t.70 3,750,00 3,750.0( , , I72AI 172, t.9t4.4( ,U 2.116, qemminq 6E 62 I 6? <},345, r5,9( ( ( t n<t ct I72AI t72, l.914, ( 202,()() 202,0( 2.116, !!,lemm;ng 6E 62 Sirsitte & Jens Kdstian (,1' 6[ 110 ll z ll I.sH 6.581,43 1,4: H.7'14, , ,(x n.068, ,r,r l^1.24 4J 4152!),59 <)ll s(.1.626,72 3,626,7i 35H.OO 358,0( 3.985, ( Hdle Telle & Micho.ti Michael Mi 6G 110 t1 1 z l ll HI 16.5HI,43 I 6.581,4: R 8.794,tt 7' , in,O( 5.: ,3 2.0SS,S ,8: 14.4 R ,5 3.3t8, ( t1t1, ,67 n;rgill Sirsitte hh 6N 110 U l 2 lll i n : 8,794,1t. 7'14,14 3, ( 5379,31 5.3"t9.31 2,058, e3 JI>,90S , O75, { 3.434, B(l&N 3o & Naia 61{ 6K t ,4) 16,581.4: t 7.'l{XI.OO 7.500,0( K , at1 7t ;719, , ,61 433,0( 4.160,69 4J64,69 lal! alt 14i!6 148( N I , ,u 120,IØJ.O\) n0.00{j,01 90,(( ( 7s.(ulOO ,0c JH'OJ.W c 5.00.UJO 5.t)00.0c ) ( , ,0{,1)13.oo 5.013,0r Budgettal! 224,I)jJ.OO 120'(0'1.00 l/j.loo1.oo is,ow.!jo 35.00J.00 5.Ol(l,t()! 552.0IiO.()()! 55HIOO ,00.OO r56,00 SI.020,Q<) 5l

Andelsboligforeningen af 7. marts 1983»ASKEBAKKEN«

Andelsboligforeningen af 7. marts 1983»ASKEBAKKEN« mødedato: 11.2.2013 id: 2013-35-bm Referat fra Bestyrelsesmøde d.11.2.2013 Tilstede: John, Peter, Birgitte M (ref.) DAGSORDEN FOR STORMØDE 26.2.2013 1. Valg af dirigent og referent 2. Status fra Hussalgsgruppen,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

l s RIPOSTEN Dep~t , ler, når det gælder.. økonomien. dillårbej~~~~~srt~ndsbank Westergaard gardiner 0 Ronbjerg, Boldklubben af 1974 _Silkeborg

l s RIPOSTEN Dep~t , ler, når det gælder.. økonomien. dillårbej~~~~~srt~ndsbank Westergaard gardiner 0 Ronbjerg, Boldklubben af 1974 _Silkeborg RIPOSTEN ( klubhusnummer RIPOSTEN Boldklubben af 1974 _Silkeborg SÆRUDGAVE - NOVEMBER 1994 Westergaard gardiner 86 82 71 31 TVÆRGADE ~ 1-13 8600 SILKEBORG FAX 86 82 41 55. Vi er din medspil-, ler, når

Læs mere

Holmegårdsvej 6. Ordrup. 2920 Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN

Holmegårdsvej 6. Ordrup. 2920 Charlottenlund ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING. Andel sbo I i gfo ren i n gen HOLMEGAARDEN Andel sbo I i gfo ren i n gen ORDI NÆ R G EN ERALFORSAM LING Ar 2Ot4 den 21. oktober kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling iab Holmegaarden. Mødet afholdtes i Sognegård, Formanden indledte med

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

2l Refe.åt åf Blokrådsmødet 4. december 2012 28 Praltiskeoplysninser. 14 S'rært at ramm lige i hjetet

2l Refe.åt åf Blokrådsmødet 4. december 2012 28 Praltiskeoplysninser. 14 S'rært at ramm lige i hjetet til blokrådsmødet torcdag den 3. januar 2013 kl. 1930 1. Godkendelse af dirig Dt 2. codkendelse af dagsorden 3. Godkendelse ålreferat fra 4. december 2012 4. M ddelelser og debat: a. Indlæg fra eæster

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE 1982 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret 1981-82 80. 80. SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen 1982 1982 MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED Skolens

Læs mere

efa q, I -f $'Atv {b *1o*

efa q, I -f $'Atv {b *1o* Til Civilretten i NvkøbinE Falster $'Atv {b efa *1o* q, I -f BILAGSOVERSIGT sae nr. BS 9-587/2015 A. Vedtægter aueust 2014. B. Forretningsorden C. Retsvirkning ifølge Vordinsborg Kommune D. Referat bestvrelsesmøde

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere