Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den 6.1.09."

Transkript

1 T Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den Til stede: Anne, Birgitte 8., Jens K., Rene Ren6 Vi fik sammensat punkterne til det kommende stonnøde: stormsde: I. l. Punkter til arbejdslørdag arbejdslordag den v. Rene Ren6 Bestyrelsen foreslår foreslir flg. punkter: o Reparation af dryppende vandhaner i køkkenet ksk;kenet o Renovering af forgangen i fælleshuset felleshuset o Gelænder Gelrender fra terrassen sættes settes op i gennemgangen ved Lindholmsvej (hvis ftvis vejret tillader det) 2. Orientering vedr. forhåndsreservation forhfrndsreservation af vaskemaskinen til Karen Margrethe jf. nedenstående nedenst6ende notat v. Birgitte B. 3. Brevet til ejeren af fitnesscenteret vedr. udvenclig udvendig vedligeholdelse jf. nedenstående nedenst6ende notat v. Jens K. 4. Drøftelse Drsftelse af bestyrelsens forslag om et forbud mod rygning i fælleshuset frelleshuset jf. nedenstående nedenstiende notat v. Jens K. 5. Sommervedligeholdelse af vore udenomsarealer- - indhentning af tilbud v. Birgitte Bendix 6. Postkasserne - hvor er vi i processen v. Michael 7. Kælderen Kalderen - hvor er vi i processen v. John 8. Bogudvalget - hvor er vi i processen v. Peter 9. Brug afkompostbunken v. Anne ll. 12.Evt. Ellers var der ingen yderlige punkter. Referent Ren6 Rene

2 . Rrnkt Punkt 1. Fra Katen Karen lvlarytethes Margrethes hjemmehialpete hjemmehjælpere et er jeg blevet spurgg spurgt, om det ikke var muligt, muligg at vaskemaslinerne vaskemaskinerne forblivet forbliver reserveret mandag og torsdag fotmiddag, selvom de skulle vare være op til G15 S minutter forsinket Hvis maskineme maskinerne tages i anvendelse af andre, ftr far de il&e ikke vasket den dag! Forslag: At vaskemaskinerne er reservef,etil reserveret Karen lvfargtethe Margrethe mandag og torsdag formiddag? fonniddag? Punkt 2. Fotslag: Forslag: At vi sender folgende følgende forslag til ejeren af huset pl på hjomet hjørnet af Lindholmvei Lindbolmvej qi og t}lddsv'.i. Uldalsvej. Karc Kære eier ejer af nabohuset pi på hjomet hjørnet af Lindhoknvef Lindholmvej og tlldalsvej. Uldalsvej. Vi er en rel:ke række beboer pi på det modsatte biome hjørne i Bofdlesskabet Bofællesskabet Askebakken, sorn som nu har varet været naboer til dig igennefir igennem 25 år. At.Vihar bar genne'r, gennem disse ir år provet prøvet at vedligeholde vore huse og omriderne områderne omkdng omkring husene uden atvare være perfektionistiske og hysteriske med, hvordan her ser ud- ud. Gennem isrr især det seneste fu år har vi imidlertid kunnet konstatere, at altanen altauen ud mod ljldalsvei Uldalsvej er frldt fyldt med en gammel sofa og andre kassetede kasserede moblet, møbler, ligesom der ogsi også har vatet været kasserede mobler, møbler, som er faldet ned fta fra altanen og derefter fotbliver forbliver pi på fortovet. Vi ved godg godt, at du ikke selv boer i j huseg buset, og derfor it&e ikke ser disse forhold i j det daglige. Vi vil nu spo(ge, spørge, om det et er i orden, at vi ved vores n ste næste arbejdslordag arbejdslørdag, den24. januat januar 2009 femer fjerner sofaen sofaeo og de andrc andre kasserede msbler møbler pi på altanen, samt ogse også ferne fjerne de flasker mv. der er pi på fortovet ud mod Lindhotnvej Lindholmvej og LJldalsvej? Uldalsvej? Hvis vi ikke hotet hører fra dig inden 24. iamat januar 2009, d går t vi vrud fta, fra, at det er orden" orden, idet vi naturligvis pitager påtager os ansvaret og omkostningeme omkostningerne for bortskaffelsen? Votes Vores kontaktperson etjens er Kristian Munk, t1f clf Pi På bestyrelsens vegne Jens Ktistian Kristian Munk Punkt 3. Der er fatte færre og fnne færre rygxe rygere i Bofallesskabet Bofællesskabet. Og nrsten næsten alle gfu går uden fot for Falleshuseg Fælleshuset, nir når de oil vil ryge. "lh "yg.. Jo J o frctre færre det der ryget ryger i Falleshuse{ Fælleshuset, io jo merc mere initerende irriterende er de! det, nfu når nogen hat bar røget rcgeti i Falleshuset Fælleshuset. Forslag: At hele Frllehuset Fællehuset gores gøres til rcgfit røgfrit omride. område.

3 Dagsordenspunkter til stormsdet stormødet i Askebakken mandag den kl. kj t. Punkter til arbejdslordag arbejdslørdag den v. Ren6 Rene Bestyrelsen foreslir foreslår flg. punkter:.l J o Reparation afdryppende vandhaner i kskkenet køkkenet ' o Renovering af forgangen i j felleshuset fælleshuset o Gelender Gelænder fra terrassen s&ttes sættes op i_gennemgangen i ved Lindholmsvej Lindbolmsvej (hvis vejret tillader det) 5,,,\?\&o \& q' I, 6-q\w \...v L V]9f 2. Orientering vedr. forhindsreservation forhåndsreservation af vaskemaskinen til Karen Margrethe.if jf. nedenstiende nedenstående notat v. Birgitte B. 3. Brevet til ejeren affifiresscenteret fitnesscenteret vedr. udvendig vedligeholdelsejf. j nedenstiende nedenstående notat v. Jens K. 4. Drsftelse Drøftelse af bestyrelsens forslag om et forbud mod rygning i fælleshuset felleshuset jf. nedenstående nedenstiende notat v. Jens K. 5. Sommervedligeholdelse af vore udenomsarealer - indhentning indhentring af tilbud v. Birgitte Bendix 6. Postkasserne - hvor er vi i processen v. Michael 7. Kelderen Kælderen - hvor er vi i processen v. John 8. Bogudvalget - hvor er vi i processen v. Peter-UD () ffi 'n?-ro- 9. Brug af kompostbunken v. Anne 10' to.et{*.-"sl 4<2.-. V v.. b; Evt.

4 - /. :fr.ffdz t trd/ I / / /#M" r- 6irt'at*4rffif

5 2/, lh

6 PUNKT TIL STORMØDET STORMODET DEN 3. MARTS Vi foreslr foreslsr at Askebakken køber kgber en brometer af den nye Kulturbro. Se vedlagte artikel og oversigt over Indbetalte indbetalte beløb belgb til broen. Vi foreslr foreslsr at vi som Forening køber kaber en brometer til kr Ane Jette og John n 2 F \ J-.'- *-L+ l Y7-r. ',,--- Nogenlunde sådan stdan kommer broen til at se ud. Den bygges på pi Jernbanebroens vestside, og oq Banedanmark har givet gront grønt signal. ILLUSTRATION: ILLUSTRATIoN: KÆRSGAARD KERSGAARD & ANDERSEN AIs A/s Sådan S8dan bliver broen Broen er for cyklister og fod- Limfjorden. gangere gængere og bygges pfr på vestsi- vestsi Infostandere omkulturelle den afden eksisterendejern- jern oplevelser i iaalborg og Nord- Nord $anebro. banebro. jyllandpilandfasterne. på landfæsreme. Mu- Mu Den skal lyses op med flot- flot lighed for i maskiner at "cykle" strorrl snøm ind til broens be- be kan oplyses. Desuden er der lysning. mulighed for at placere fon- fon "cyk- te lamper. Ogsfi Også bropillerne tener tæner pi på gamle bropiller i

7 Side l 1 af2 2 KuLturbro-Aalborg Kulturbrn-An{horg - Gang- ffnrcg- og cykelbroen cykellsr*erc på pd.{ernhnnehrseyr Jernbanebroen ti! I gavn for.frsr Nordjylland hiordjyl!*nd Til Firmaer, institutioner m.fl. Sponsormuligheder : Køb Kgb af en eller flere meter bro: De kan støtte stotte kulturbroen ved at købe kobe en eller flere meter bro. Broen er ialt 404 meterlgng. lang. Hver meter bro koster kr. For hver meter bro, De anskaffer, ' vil De få fe en smuk metalplade med Deres firmanavn el.1. el.l. placeret placereiba på broens O."r;"- træværk, treverk, synligt for alle forbipasserendre. forbipasserende. De vil blive præsenteret presenteret som sponsor, med navn, på. p3 Kulturbroens hjemmeside. Køb Kgb af 10 7O eller flere meter bro (store sponsorer): Køber Kgber De 10 meter bro eller mere, vil De få fe en smuk metalpl,ade metalplade på p3 broen for hver meter bro, De anskaffer. De vil blive præsenteret presenteret på p3 Kulturbroens hjemmeside under feltet Store sponsorer, med firmanavn, firmanavfl, og med mulighed' for 1090 logo og link til Deres firmas hjemmeside. Som storsponsor vil De desuden, hvis De ønsker onsker det, få fe en indendørs indendgrstenskulptur, lavet af bil'ledhugger billedhugger Helle Anderberg. Et stykke unika, som helt sikkert vil vir skabe glæde glede hver eneste dag. Et H eksempel er vist her. Billedhugger Helle Anderberg laver stenskulpturer til udsmykning af broens to ender. De vil som sponsor, uanset belgbsstorrelse, beløbsstørrelse, fe få mulighed for at deltage synligt ved kunstverkernes kunstværkernes og kulturbroens indvielse. S9frentt S fremt ile De /:ar har bl*t blot cn en efike/f enkelt medar$*yrler", medarbejder, der kunne fmnke tænke srg sig af at &cnyffe benytte broeno broen, nfrr n r den st r stlr frerdig, færdig, synes vi, De bwr bør *vervej* over veje at bf blive sponsfir. sponsor. Kontakt os venligst med henblik p3, på, hvor mange meter bro, De onsker ønsker at kabe, købe, samt med eventuelle onsker ønsker omkring, hvor pe på broen De onsker ønsker at kgbe købe (f.eks. Meter 49 og Meter 234 fra Aalborg-siden) pb på eller fax. 9a dk/kulturbro/fi rmasponsor.htm t

8 astgtte 7ffig -støtte sikrer kulturbro Side 1 af 2 Side 1 af2 en bevilling på 2 mio. en bevilling Pi 2 mio. er Kulturbro Aalborg I er Kulturbro Aalborg næsten i mål. n*stenimfll. Pengene kommer fra F"ngene kommer fra Vækstforum Nordjylland, vaksiforum NordjYlland, S()l11 deler midler ud fra EUs sc{n deler midler ud fra- EUs regionalfond og strukturfond, og det er dermed kun regionalfond og strukftrrfoid, og det er dermed kun et spørgsmål om, hvornår et sporgsmil om, hvorndr broen er færdig. br$en Fonnelt er fardig. skal bevillingen frormelt skal bevillingen på 2 mio. kroner godkendes p& 2 mio. kroner godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen, men det anses for at væ ifinrhrr"*t- og BYggestYrelse!r, men det anses for at vareren Beløbet formalitet. skal lægges til de 2 re en formalitet. Belobet skal lregges til de 2 mio. kroner, som i forvejen mio. kroner, som i forvejen er indsamlet. Foreningen råder dermed over godt 8 mio. er indsamlet' Foreningen rider dermed over godt 8 mio' kroner. Aalborg Kommune kroner. Aalborg Kommune har nemlig givet tilsagn om har nemlig givet tilsagn om at fordoble et beløb på op til at fordoble et belob P& op til 4 mio. kroner. 4 mio. For at kroner. nå helt i mål skal der For at n&helt i m8l skal der dog indsamles mindst 1 mio. dog indsamles mindst 1 mio' kroner mere fra private koner mere fra Private bidragydere, vurderer Jens bidragydere, vurderer Jens Toft-Nielsen, formand for ToftNielsen, formand for Nu er det ikke længere et spørgsmål, om broen bliver til noget, men hvornår den står foreningen Kulturbro Aalborg. foreningen Kulturbro Aal- færdig, siger Jens Toft-Nielsen. ARKIVFOTO: AJS NIELSHJ Dorg. Foreningen har en ansøgning ude hos Lokale- og An samling. Foreningen har en ude hos Lokale- og Anlagifonden, og Jens Toft- soner har allerede støttet kr. ki. Hvis ellers det det går 96r efter efter [ samling. Enkelte privatpersoner fond, PrivatPer- der donerede taljer. talier. lægsfonden, og Jens Toft Nielsen håber også på yderligere støtte fra lokale pen pædagoger broen. For Nielsen h&ber ogsi Pi Yderligere stotte fra lokale Pen- padagoger broen. eksempel eksempel har fem Selve tegningen af broe:! broen selve broen stfl planen, kan selve broen stå for nylig nylig hver er næsten nasten færdig, fardig, og projektbeskrivelsen med budge budge- Den skal bygges bygges på PA vestsiden Projekt- lardig af 2010' færdig i slutningen af I geinstitutter trods krisetid. indbetalt eeinstitutter trods krisetid' indbeialt ooo kr. og dermed købt dermed kobt vestsiden Skulle der gemme sig løse Skulle der gemme sig lose sig sig en enbrometer. toverslag og finansieringsplan får firaalborg Kommune i og vil vare en alternativ mu- finansierings- af af den gamle gamle Jernbanebro Jernbanebro midler i det netop indgåede - midler i det netop indgiede Det Det er er jeg dybt dybt imponeret imponeret j og vil være en alternativ mulighehlnea for for at at krydse krydse Limfjor trafikforlig i Folketinget, er over, rafikorlig i Folketinget, er over. bemærker bemarker Jens Toft Toft- marts. Herefter er det op op til Limfjor- det også en mulighed. Nielsen, som det ogsfl en mulighed' Nielsen, som i i fjor fjor også ogsi kunne notere kunne notere kommunen at gennemgå gennemga den for for fodgængere fodgangere og og cykli Desuden overvejer foreningen at lave en folkeind- ling fra DeJuden overvejer foreningen at lave en folkeindling fra sig sig en en blåstemp blflstemp-projektet proiektet og vurdere sikkerheit"d og og andre praktiske Praktiske desikker- Det Det Obelske Familie- CYklij.-, ster. de- Landinspektør Landinspektor NORD NORD Nimand Nimand A/S A/S Kærsgaard & Kersgaard & Andersen A/S Andersen A/S Aalborg Aluminium Aalborg Aluminium Industri ,50 Industri LEICA Geosystems LEICA Geosystems A/S A/S STA-PRO ApS STA-PRO ApS Galleri Jen I Zen Galleri Jen lzen Dansk Marte Meo Dansk Marte Meo Center Center Pædagogcirklen Pedagogcirklen http ://www.landcad. dk/kulturbro/sponsorer.htm r

9 Side 2 af2 2 Erasmus & Partnere A/S Aalborg Lufthavn L+2 Fonde m.m.: m,m.: Navn Det Obelske Familiefond Fonden RealDania Spar Nord Fonden Ejendomsmæglernes Ejendomsmeglernes fond Nordjyllands Amt, Den gronne grønne pulje. Nordea Danmark Fonden N0rresundby Nørresundby Bank Danske Initiativpuljer, Danske Bank Vekstforum Vækstforum Beløb Belob kr Aalborg kommune: : Fordobler vort indsamlede beløb belgb når n3r byggearbejdet p8begyndes påbegyndes med kr ,000 Herudover har Christian d. 4.'s Laug, Aalborg, støttet stgttet Kulturbro-Aalborg med Initiativprisen Du kan stotte støtte Kulturbro-Aalborg økonomisk Okonomisk ved at indsætte indsatte et beløb belob på pt en af broens konti : Spar Nord: : Reg.nr Kontonr t OO Husk afsenderinformation. afsenderinformation. Nordea : Reg.nr.22L Kontonr O9. Husk afsenderinformation. nformation. Du kan ogse også kontakte os pt på hvis du Onsker ønsker at kgbe købe en eller flere meter bro. : dk/kulturbro/sponsorer.htm t

10 epn.dk J - Adeh&rgetsre kan f5 bilee an == 0!! ouxeo... C::10 R o*ro*. a Nuhr i%26r.%zot, Inw&r Økonomi 6boml ;:a!!-to# --...,....!l!9..t!q9 1.,l'-., j Bolig SpoI"9Qm f'oago ---- Spar Sptrp6n$rindlAn penge IMran Spr_ '-'IIIn Sptr p n&: boliglan Tetloled r_. f,rcl{...--,-.. -"'k.nj.n. Ja! &.l(adara-... JPw..-.-,Pc ""'"">ol. Foodr&. -.,-...., Bvgsi D6bilhand l F6&va6r&bndbtug E Andelsboligejere kan få ft billigere lån tin A' AIBO C Q..J.ilO.QtbUi JORGENSEN O"'''' ofien$ssjon f\!i?r.,r;l.t%l h kr.,x1v.. 00:05 Ejere Ej re af nclej5bdligor andelsboliger får far mulighed for toral t Ud5kifte udskifte dyre banklh banklan med lanqt langt billigere realkrediuån realkreditlan "i via ds/ø deres agne egne foreninger, :s,vot dyr() oanklan til (ordc-i for la,!";!]t b.!hgcrc for langt billig re TV-lnda.Lag W{ndd.g OQ og sikre- sikro rcail(rooi!lan. FalkraditlSn 6 Qyen Byen hvor t ingen er; vii vil bo S!d&n Sedan tydof lyder budska'dc! budskabet tjt tl O RI»kQ Risiko f for 04' boho-'$mæw bolis-smak afrdctsdohgror()njn()c(m andelsboligforeningeme "a f ra S!.(allCl4oct Skatteredet, øc. der mod med Cl etsakabt såxa,tat blnacmo- bindende f()rn8ndstll,n forh6ndstilsagn nu sl<yaer skyd r cl et ml"l' miss I II'!".OC1 imod de- I i IONOJen forvejen Mrdt h6rdt Rulkredld1n RolkrdlUln e>ro\lcdc provede banllcrs bankers hjlc'rollvo lukrative n"l11:.arouqin milliardudldn 1,;1 til AA tudelsforeninger c:!e.ld()r (\Jnc;.!( kan kan nu OUllJl" ar.doisdo.lgc!. opbge andelsboliger. 1astforr fa#orentede.nlea n!ai'(realtjjn realkredatlgn O og Hvor aflomlsbohget6ro andelsboligejere Iatll hidtil MJ har..,,;letot matet 18gc tage Li til,,:aere"'lll.l,ne. videreudlsne ni ul ae de An4els.lIa"er:!!, andelshavere, tal<kl> bkke mm med nanl(ldn banklsn LI til ma.rkod!.fc-t\tcr, markedsronter, kai". kan de (Ser d r GJIgcer dnsker ael. det. De! Det S';;.!I sker pi pg,1olge lfolge S1o::t!t Skat nu I i sl(klel stsdetopbge taoc real:':rca realkreditlan. Jl'lI\. I.\mm samm tjnevi!k,j" lgnevilkg.,, $l()in som 'Orl!:'Ilny""\ foreningen n/lr har Ilnt l8nt j)cr,qenl! pengene pl. pe. Dermea Demed får fef de d ligesom e,ere. jers al af 8jiUbollger ojelbollger R('t\ternc Renteme kbn kan trækkes trakkes fr;1l fra I i 3dgon.!] adgang lillien til den e:'!orme enome pa. pallet! af andels.havemes and lshavemes klpiu!,nd"l{om$':. IbI'lM)UI19!'100er, kapilalindkomst. Enemuligheder, de! derskakkersigfra s!rækkc Jg fra 30-dn:ge 30-arige 'aliiarro!, For-c'\lng:('ne Fo.eningeme ride!; redes til JJt at br:..1'l1'ot! fastforentede...!eds cbligallonliilan obligationsldn rll til el-årige e!6rige b granse fiei::til.ån. flekslan. udsi\fm(! udllnene til (nleinmeml! medlemm me hl til SD ' pd...»f af A!J0C3I,"hgl!""I!S andelsboligemes m",r1tec:avrdl matredsvardi IJ( af 1'lt'.Myn hensyn til Priserne liilligne vil ligne hinanden s,lt\:c'h('ot.n Sk.als Skdts illq:hoi36 afqorelse,10uot sletler InC(l med et r>c."\ncstrog pennestrog R.I.t.reck ';l:.-. -.rtlld.,. arok6t endnuenafgo.endeforckelmelemaldels.!- Nve nuse bvg9es lden MC! nu on a/gørmeo I()(Ut:I rnol:oi1\ 3fld b.: -y..?lusc bygges lii1en og 0Jorbo/:Jger, e-etut.ger. og SKatlCO\( skaflee(sped P0r11 i D Delotte 1Ic lknng rorsrknng ":"nøcf& Andere Z\1hWl Zibwi \lutdorer. vurderer, 31 at poserne orisemefor for ae de ICl to l:.: It ubouqer Lejeboliger bllvl!:i' bliver revet VIJ!' vak I)O/'...gryp(lr boligtyper ni,) n! VII vil Gt9Yrulo begynde hl al nrn1e narme $ sig '9 t:: IE: flere Flere ptt'iqtl penge Ul til nye ny boilgkøbclc"t boligkobere f\imndc.n, hinanden Samtidig mlfclig 1t8n kan rcj!ii'jooiuån realkrediilen ootyø<l' betyde en Slor stor pnvalo\(onomfsr< piivatokonomisk lotlolse lettelse (o-r for ma,oo mange.&r.dcudoh!)havero. andelsbolighavere, der på pe 9h,.1"IO grund f affinanskrisen flmns:kji$cf\ l).! er b!l>iiot bevet pr..:i)3cnlclctlc>.' prasenteret for!.:crl<t sbrkt,i'ioc>nco stigendo f't)('1tcr renter på pe deles d res boltg!ål'\ boligldn, i O():'li(c-rno. bankerne. ilftcrr-.ov()ot rfremover VII vil aet d t være varo (nljiifjl muligt for ;JndCiu)0,':910rN\,n9('1 and lsbol gforeninger 81 at opl8gc optagefastforentede f8si10"'0l11ooo rcal.ic./e<nlån realkreditlan 09 og dcrcnc,- dereftervidereudlane... o!dorc-uc!1åf'\.c ponqom pengene III til anåc:s/lavore andelshavere på pa samme v,1ic:or. vilkar. At1GC:loj AndeLsboligejsrne c-rn('l1.br f6r In(llrCl(lc- indrr kte 1-'8g fradrag 1o! for re renterne... tcme.i>å pa CoI et rcolfk realkreditlen, rodltfån. mm men dlrel(te direkte IJadrtlg fedrag lor for rontcr renter pli pa IAnot lenetfra 1f;l10n:n[ft(}o()n foreningen., DN Det c- er $3lcacs saledes reelt,1t:!co ikke reølk/ccnlen. realkrediudn, som anol>lsn""crnc- andeshaverne alrcl(tc direkte rm,"tim far, men el et re.atlttco,thgnondo realkreditlignende lån lan hos 1orcnlr,gon, forenrngen. AfgQrclsen Afgorelsen t>otyaor, betyder, 6t atandelsbolighavere.8(laclsooif!]t'la.voro nlj nu k.o.n kan få fd n,oil helt anacrl.6cc$ anderledes.$1i("erl'l00 sikkerhed for dcrcs deresfremtidrge frcmlldlgc boliquo!] boligudgifter,< nor,«51!l'cr sigeranderszilawi. Andels ZWWI _ '- Spd& Und6ftoldning Forbrcr '.--- Di". ing.- "DiiN- *------" 'i$"d;iii--- *--" "rifiila Præcisering Pracisering af liilkårene vilklrene Skil Skat l ppraciserer tlf}oc"oror I i Stfl sin 3f(lQfCIS<t afgorelse.. vilkerens,jl(.årcn<: for, nvol'dan hvordan ar;ac andelshavere :navcrc kan (r"dragc fradrage {CnltJIJdg renteudgifter fl CoI ni af Cl t gælosblcv galdsbrev ucstcdl!dstedt til til a,r;oclsoolxjf'ofcr'hngcl\, andelsboligforenrngen. I p.r<1l(s:s peks s tu"!llfln fungerer dot det p;\ pe dcn den måde, made, Olt at t\noelsfoton'n!icn andelsforeningen tål f6r panl pant, i iep,!] lejl gheden,cde:'! P3. pa S.lmmo samme made. made, s'om. som en boifil( bank '<ll9 i dag l(ilh kan få fa,-x<'cmcd sikkerhed forsine S,1r.(l ualjll udhn. Fors!.(oll()n Forskellen cr. er, M at a!'lo:e andelsboligejere l bo:ejcle ttoi'l'\()\,!&rk3l\ fremover kan I.1no" 6ne direkte rekla el afsin Sin lotcn forenrng lnq og,ilil!.o ikke cr er nll(isagel nodsaget til til al at!la ga non hen I r en OOnlc bank. 00 Og ccl det er Ii(k,<l ikke nø(ncna'9"ls nodvendigvis aalle Je andc!.sr.olvoro. andelshavere, acr der Sk3Il1!5h.lI40 skal tilslutte SIO sig It\ ldneordningen.,.,cordn,ngon. Ingen betingelser S3mt Samtidig Cl l g er acr def If'lOCfI ingen betf,.,gcls,u betrngelserfor,. hvad pengc!'le pengene S!;c31 skal brugcs bruges 1,1. til. I I Pfa!(S praksis t bc betyderdetf.eks., ' Iyc r dot r.oi(ii., at On en ahoelst-ohge,cr andelsbo rgojef I(al\ kan få fa cl et ro;jiit/c<sltiåj', rea kredi0en 1,1 ll k,øb kob af CfI en ol.! bil ellor eller sommerus sommerhus med bik)«(hma sikkerhed I i sif', sin bo:ig. bolig. Doloitte rader dog andslsboligforeninger til at begranse deres ud16n t I &//epn.dvpddbolidfinantaftde1606a7.* G d O Fs 02,me 142e:261

11 ? H Referat fra bestvrelsesmsdet bestyrelsesmødet den A09 Til stede: Birgitte B. Erling, Jens K., Ren6 Rene 1. l. Planlegning Planlægning af arbejdslordagen arbejdslørdageo d Dagsorden stormsde stormøde den Planlagning Planlægning af Askebakkens fødselsdag fodselsdag den Gave til Flemming i anledning afhospitalsiodlæggelse hospitalsindlreggelse 5. Evt. Ad l. Planlaegning Planlægning af arbejdslordagen arbejdslørdagen d Punkter er skrevet på pi listen. Resten kan skrives pi på under stormødet stormsdet den 3.3. Ad 2. Dagsorden stormsde stormøde den Opleg Oplæg til vedtegter vedtægter for ny rejseforening v. Bo, Peter og Ren6 Rene 2. Askebakkens fgdselsdag fødselsdag den 7.3. v. Ren6 Rene 3. Nedsettelse Nedsættelse af gruppe der skal se pt på nye l8nemuligheder lånemuligheder v. okonomigruppen økonomigruppen (JKM, JS og PT) 4. Kab Køb af en "brometer" pt på Jernbanebroen v. Ane Jette og John 5. Tilladelse til udvidelse af leskur læskur ved busholdepladsen pt på Lindholmsvej tindholmsvej v. bestyrelsen 6. Punkter til arbejdslordagen arbejdslørdagen den v. Ren6 Rene 7. Nye postkasser v. Michael 8. Kelderen Kælderen v. John 9. Bogudvalg v. Peter 10. Gaveregulativ - hverir hvem har det? - skal det revideres? v. Birgitte B. 11. Evt. Ad Planlrcgning Planlægning af Askebakkens fodselsdag fødselsdag den 7.3 Bestyrelsen laver brunch kl Kl besoger besøger vi museet pi på Lindholm Hoje I-løje Ad.4. Gave til Flemming i anledning af hospitalsindbggelse hospitalsindlæggelse Iben sorger sørger for en buket til Flemming som han fir får ved hjemkomst Evt. Intet at ncvne nævne Referent Rend Rene

12 *'"[ckl-l 0i_){ Vi').'}.ar:r/ Tt(:tc,k; 0,rr1ik Ll, Ptttt, (<ru,/)r,,, irmifi:"1,n, Ur, rer, t"t y'q{ytlr, ldt Lt,Mrii,r., i3,r, ' Ftt1t4t"ut,\ i i)tl Ullr,t '-l n,t/( L,H, 6a yku,^ Jr,kct - / i -i / J,xi ll,r.1i,f. r,t -,1 K,,+ f-1. i',,,r1n lit g tl, '..J rh Punkter til til stormødet stormgdet den kl Oplæg Opleg til vedtægter vedtegter for ny rejseforening v. Bo, Peter 09 og Rene Ren6 2. Askebakkens fødselsdag f0dselsdag den 7.3. v. Rene Ren6 - se opstag opslag 3. Nedsættelse Nedsettelse af gruppe der skal se på p3 nye lånemuliqiheder l8nemuligheder v. økonomigruppen okonomigruppen (JKM, JS og PT) 4. Køb Kgb af en "brometer" på p3 Jernbanebroen v. Ane Jette og John 5. TiHadelse Tilladelse til udvidelse af læskur laskur ved busholdepladsen på p3 Lindholmsvej v. bestyrelsen - se opsl'ag opslag på p3 døren dgren til kælderen kelderen t 1- t I I + l- F It!.l-- I C\pl f,.t ^el A 6. Punkter til arbejdslørdagen arbejdslordagen den v. Rene Ren6 7. Nye postkasser v. Michael 8. Kælderen Kelderen v. lohn John 9. Bogudvalg v. Peter 10. Gaveregulativ -: hvem har det? - skal det revideres? v. Birgitte B B.. --tyn., } L '- J - [./I /I *J,z.k-ra+tt't./u.,,u,i,' Vj _er-["l c:)./ }"v-(" ln<,._ 1 l. '"V*"*nu, /..-:. / to I t i.l i - JA- '...-'" 11. Evt. 4 - ttds al tt't,, ('ti<,^! jr r,u,"x( i-o, (.:,e okia k r(d* h1r ^ u1&f lr7u n J '.j,i..j /r.,1 h4 Q Lrut,) //' t,f l?al: 4 LL KCn rlq< ef kr i:vq, fr-t4 r..tj- 'lu,v r {v I. -t Yt u \ L \ t' -)

13 Ad,7 - $:,lrorralu,r-tri ltt4v r tu-ret vl I L^,i 6nisn'.,hv, )tftn^, ra Pt re re 4l ua14n ay ky/a rr4 u,4.t {;^u^ h-.yt E"ql,xdtr t qluut*, Q 4 qr i, Q,\o( (wl Q a i9 cr'! ''/ J, I lr \i t I -KrtL,&la.l/.t - f, lr1( bhvt trt"nl,*t DA ^,!lte 1,tuu,^l {*ii,,;liry c (,i lt"/,} ;t,.,,.nll.rco, l,r',., It /,1 J a-a't -JoHN/AtuC)(rnu. la,r<r "t)ktnul,,;cl 0ple7 ln'1 hrl di* Ll Ut. k1b orf ^bro ^ hrw rx(b" Lt tut- k6b oyf' b ro hn* hn" 1r. t'r. " kt,t b(,t. ) ko". k^". '[r,nqa werc\ {'td-(,n ql fu,^^t rftd\/u,u Trc,^l yj^ p; llh Jr*r,*fon ' Dr, r 'lnc J I' i!\oatut{l< ---1 ln<a ti ap t4 ^4( A t J. t^^ r i - /fleg r{4 lprda1 / on e ^ft,.ro_a t - Jr -) -. f(r MI (VqCL C h^^nttte (t< ttq Sfotf poy {/,arrr li/i ti-- irrcmuc'slf lvt it'1 S/vlf P tjs tt-..l/l[f( / L Ai Alt in Ml s 4,, -blr l( ur-l H.'/ Of op keb! t _øbf a1 Af VE?<; ve /,r,1 S7Ø (r»( r,) J-^ i["-tt", r t :t - C{V Cut r. :I'tltt J jc,{1 tf. tfauarytr, nl ] / f-lctl/v\_p-t r :dclzf.. J IC; ej i'v! ek! ll4t tal1et rneotf Lyp,u fl/l pos+kcwr/ Dos{ l<a-t f<-{',red j'lq.& z: Jj S Hafu'q 1! - D.u jt-fkj..u., pr:. l"'- ste q {'-1:j'Ct..( (}. / /1. OI.1-c o; L;;'[ iæ!.ri l tw/l s{r, rff. pn{k^stc fy o ri b:.et.jj el J ln <tia-( at V1( li!1..dv t, "Jr/,< - fr.{ /)let 8 -.) u H N O h"-e C{ J-u. Ii /.( fi!+[ + (ARS/[ ij Sk-rL l - tlftr,;;<c c kt'fj)! o{ &tt yalury^ J{ VL wlff c,l cil t<irl J.{ cl 5 k- [5 -/:( 11 kæ/cukk. J J 81!\ Ul m f1 u N K. J A Ct..( æl;).,( f)1-u:i. Cl i 6"U - )h Vi( LA ko c&-r/rlt u t( I proj c:t I - P et s ror hi po( -et t'/ 'M A J In' ( 3h<.. f fl.v1..

14 I v yll nv/ry)r7 2a+vp,-l \0 u4o),40 'n^lq r A1) t1 ' yll 'g 2L (4 >t S t Hrn-ZIW >ll3 trwf7>t-r n>lg _ ol W " ryrot fw 7>/v w\ TCl ' 3lp o )y+ /vr /'4q "7' Ll. Juo 4ryl.pQ >?rot ry e$-wv -]P, ff_j??rq wq rhy tl-_ft <ltu aq 'b7u0 f>1"4,'>>7 47 ww mo YN Yulr - b W ry 'vnt4 n fei2, ycn (JWl J Thzw l-4 h?&11. 0'4N > V^OLI W-4? oo4.,'4 vtr w Nv{nv Nr+YlVv

15 ii I. r,r 11 vcl 0t.J0jJ\[Sf Høo[_ /25_1'1Æi2T5 Qao3 "Y? )) 0, tan,\q )" *J t2 rt f +1fiJ-W-'r]./nyty-- F"v-!r%a, c, ftu Ql [.7.q 1. > -f+nyvv-p' --,.rj, \,^4 - '/ KH')h 'C1 + f1(j..jtl0. sd n f-xzpf--( :o,t f-re L I rt '"H'J \ T,W l::yt6-m,wdfr k_ li:yi -ty. 'c a ukt).w, vw. '/f""r-',"14 >' a>74t -pw1t42 t '-, J: -./-t.- '/u NFUO>J-'I r nr.r7 tu_ :"!d.l J/VJC],?V)/ e toj rt u lfi_l:_et,!- ryy!!!--tvr;?i " - _{ n e,-* -1'Y:/dJ ;f ncu2'll(t'(l o i v.^4"1,61b', t't, rtl': rpn, t /r,l/ b;, t,/o Tt n, l'? fiwfre. _-'._-- njryhz1n,y,lt l-"v;;;{;ri,.m "Tht&,q*/^, t -J r4ilnln-trg ly7?:il-6i:f.hvffi ;ffi-{!t:ar&rglywr,&

16 Indkaldelse til Fortrsgeneralforsamling i Askebakken 16. april 2OO9 kl Dagsorden i henhold til vedtagterne l. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foresl8r Erling. 2. Valg af referent. - Bestyrelsen foreslsr Birgitte B. 3. Bestyrelsens beretning v/ Erling og regnskab v/ Carsten. 4. Fastsettelse af huspriser v/ Carsten. 5. Valg af administrator (onsker Bo genvalg?) 6. Valg af revisorer. Erling og Rene er villige til genvalg. 7. Behandling af indkomne forslag. x) 8. Valg af bestyrelse. - Afgang af Rene og Jens Kristian. - Forslag til tilgang: Carsten og Flemming. 9. Valg af suppleanter. Forslag: Jane og Helle. 10. Eventuelt. frc8 t,t4< ( B+s tun Uu^ : () Cw-skU 2 C Ibt ''t- 6 O Nnrz. IIVIL, 1, l upt /l<llt A Jdn: Jant t '14 I Tu cdt+'e.l IK l^-t u( l^t4 I dt I/vq (bu,l 60 OL h<d /.1 ", //'l{ t - %,*ts-a-stp"a +F[ /l\ evyt"y-

17 rut,{ \,t,,l'. "'*':,\1^i,-,' i-- ',;ft{e : Vo'", lnud.a, Elnit[t?<tir, e rlt g, JJaa* L.IL, flq* Jclf<, M,'ckael, /-lt, t/4 ^D', t: t un *llr, Johur./bru 'Borao'{ft h_q/,' U I lq, (qa 'B D- ku d. Lr do ) I o r{ kl" U.To, M?'n cq 4l.n!^- Vt -l^+ ( rtra L lr 4,4., trh"1 bltr,ryf l"j : bojitt' B bt r't,*'!j ' finnt,"'"g fu hutjot-t'kr(8)ti/dtlahavfur vqr g/v{ + I'tq retnt&r- -(L4U hilk htacl d"'t^q! OC rt/ti*,f,u4'/ 2a 6 Mrea (r {hfttt (tu#k'u; uj,"tv1q^dan-^ Yl 'hov( k1qrlilrn, \-/ - [*rdt *b"r'o( {! u frtq L4 r /c^fut bltv q oilk eln 4t'. -=!_ uu, -,,D<n frrrs,ld,.dz ffr, dt lr ra.rlr hu,tltat.r bltv'v<^dt,.l / v : t,, fbo bhv nryt, b : Rt,,i ry trh'1 bl,v u*qt H T J\'/J :fudk"oh,tqt 6rtl^4; Et s/-k, /r^ Ch,r/tnJQC' <r b/"u,t ' b,: [4de huuol, i,!f/-t!:!^ lh k< h-,u*, f*h< over b qkfuu'? ' - D <ba{.ku l"q, 0p!& par{r sforv'"qde. UI

18 t/ Rækværk Rakverk faststø i iststtemur s'tøttemur \ \ \ / I / Støttemur Ststtemur Opstalt af rækværk rakvark 1:50 / o Fliser - 3 rk. 50 x 50 cm - Støttemur Stottemur h-60cm m rækværk rakverk _ o,, B 4 Ny NvBskarm læskærm 1900v tgoov 6 Brosten soa % Skr o,-r-i^^- åning m. jord/ i lre b- oa % I Ekst. fortov kantsten len + brost \ \ \,lo? cen By, Lindholm By, Lindholm 'L0 Note: Ubenævnte Ubenavnte mål mdl er i m Rev. A: Læskærm Laeskarm rykket ud i fortovet Undholmsvej Lindholmsvej v. Uldalsvej Skærm Skerm nr. nr,96 Placeringsskitse MAL 1:200 1:zoo DATO r INIT IT NIMfLMF NIM/LMF REVNR A SAGSNR t.or.** 96 SAGSNR TEGN.NR 96 r L - Teknik- og Miljøforvaltningen Miljoforvaltningen TRAFIK 'TRAFIK /. & VEJE StIgsbor Sti-osborg v Brygge 5 g 9400 O O Nv.:rflsundby Nurresundbv -fr{ Tlf vlww.aa!b r g k o mrnu e. d k Fax Ir" ^-- Jj,trfur JULU bffi* \:7,,* AALBORG KOMtJ KOMlV """'=""""

19 STOt\MØDc s nlnod tto/+ z o o1 ', ftt4 l I 1 IT ' fr-[, z I- I I + f- Stormødedagsorden StormOdedagsorden L Nyt om busskuret vi v/ Michael og John. 2, 2. Nyt om de nye lånemuligheder lsnemuligheder vi vl 3, 3. "BrometerJJ-sagen "Brometer"-sagen vi v/ John og Anejette. 4, 4. Postkasse-indkøb. Postkasse-indkob. Valg af størrelse storrelse v I / Michael s, 5. Gave-regulativet,- nu i i opdateret udgave vi vl 2 Zx x Birgitte. 6, 6. Hvad skal vi lave på p3 næste neste Arbejdslørdag Arbejdslordag 25/4? 25/42 Forslag FoElag modtages. 7, 7. Evt. Tak for i aften! : Busk^rct ) furl h,t lcprtunl,t nl tl Mickar/ t4. q rd forhl,"tl :q L,"t/ / k/evq/t( tu4hja^qhtdu. r J o,l 't'rrt;l&/ o{ pilt ltt h<atn /ra t(r*u(- h(4 t/ vor(s 'P-pladl t '. J I : -&rtap(^- Ltw iklr,, rrl4d-fq.t Pttci.' ftrr,sllr 1ryy ^ fr, nlqhal"t ttl al lers liar nta'qhtd<racj o,l'., (Bt Natt 'tf qdel s bol"q lvqt" hor r^ a.h k, I dil^nr.>"i - Du kou^"r Jsrrq-rctt oy. "t lrn,,yu PI%.f/.uA f+4 3 :Jot",n ko, g<ttneh4la-tuo^^ q-/ "{kt vore) tndfosh..- Kr,,n\tetkrct.'t u+ -b,t<j d.t,ulr*/rndt v.dt /fr. ihke kn^ kqb, (LL"brouetcr,' h' dri,rr k/, Til;q fort t', - it,q.. nntrltttt'ft"k forilr,4el htbaqr a.sfqrf<r tl\_ pnvat<^\/sqrhl;$, J r J ul - tt H : ; D'r D.u (.r U tkkt ikle( skd sktt ttt7cl I1J -[f! re : _ ForJ/V; el tf / bt h/t (/ 1/ v-!..dd v.d{jrt hea( f>1ec:t l; L S tldr./c1,t,/k0'r!vt :-,{j 4J '-\.J 6:'t{).fu. 4o It o k., k,.. h't?:t' / fc' )0 kr k.r. Pr)v.:l /ru 'a..i, II crv(-(r!3iar 1 ' H-i L--( tic Skh v.uj d (. t r-c t. h'q <1U-L 'b";dn ry tl 1J rh v erq<1. rtrrt. /n O 4r<o{.t<_ k4 en J -P

20 r I l-r Rækv, L /64 k'k', t)'l^^ trs fi- t r b d{^ daa ofjrvtd.tnn'o-, t bdj^aan ap,ntdu;*, t - t : --.'. IrhL-6lT'aE=Jeufr 4-f-il!4 MT&MakvqKttT, ras r /o-) ;\. 20 Note: Ubenæ' Ubena' Rev.. A: Lind Skærn Placer MAI 1.2<,--M--h-. fuo4slpd4 -: -u4k(llbl-*djl U&-fuuer hl ry{'^q-- -- /i^<ru^sd-e, 7--,L--/( r- TekniklRAF l1( & \

21 W& 0t/ uvrqc r- f r DO +ne ')eu7t-r4 P *.r-ry -ysl.hn fu b"n-l p D el qwv>& f4 bqt9 J?ry qs '-ry,f,rffjrffi-#; ' "'UT"b#JrW-#[ ^f/y,.r.:fyn t'4 0,9 - Lj-,4t1 4l a fu,t,w t'7 h.,f.utu J W1n/ Tv], ^ 7p "l rw:tl -+ I -l I -l + I I t / *>1/q ]Ww lv+lnryv ryy\v C >t f6qr( ',s-ejd / to th44vu 6U -ry,7xji [,-A,,CrYAi' trp ntl_, s"ryl Wq b,-/+r/*#: A /rtt7.- P'>t?Q (Al u /n mrrf4lsrd -]'n, W) )-V_ uvl:j% _1 I I I -----'} W n q ejtrb4,p-t{w - --t nn g 41,, h/?d 'it4zl 'fu1ta /' ),// 4:rd : W,pL. / ( i,rn"/b>l),)/ta A -t2 tzlq,n 6) ce bv/er ;ft,y9 lrht,ig,.,ru o, & q 60c r pll.l? 7 t afr l.,lf) sl2ut,tstcl

22 l,l I I &0o1. Eftertrets Efterårets moder møder i Askebakken August IAugust IMandag d. L BestyrelsesmOde Bestyrelsesmøde IK Kt I Lardag Lørdag d. 22. Arbejdslordag Arbejdslørdag Kr K , September ---- Onsdag d. 09. Bestyrelsesmode Bestyrelsesmøde Kt K I Tirsdag d. 15. Stormode Stormøde Kl KI Oktober Lordag d.03. Arbejdslordag Kr I Oktober l Lørdag d. 03. Arbejdslørdag K Mandag d. 19. Bestyrelsesmode øde Kl KI L-- --'--, I l r f j I f I I Novernber November Torsdag d. L Generalforsamling Genralforsamling Kr KI r- -- Storm0de Stormøde Lordag Lørdag d.2i. 21. Arbejdslordag Arbejdslørdag Kt K II :l t I I : December Lardag Lørdag d.5. S. I Askebakkens julefrokost julefrokst KI??

23 \_ Rækv i Wt t TYR7AJ ; /r. &u!. zocl 4 t /+rb" 'kt. li I ert, UL :l tm<-t l^fu'4-4-u; 4 uca( aj /eq* -i /."A< buu Le tte b,..a,y a s fcn( i SHk"*- a. q-,t -l4uud. rk.q /L^-', C, J -Sz Note: Ubenæ' Rev. A: Lind Skæm Placeri MAI. i :2C Tekoik- TRAF IK 8 \

24 . u{oo2 ro -<10,CO) \. L Blt :ÅMJ _ Dq I _C EB) \ -l(-, 1;lt<U- \ ( ) -"\ t=iljll1(') lv9 115,6j '03 u 10-;)V \ W1J DI f?r ll a1ailfr -fl;nl 81t:ØU1tQ.JOi! bloe.. r:-- \. '4Q >9 68 3\ 3?.?g,Vztt ' 5f, 2)) :t,ob. t foott11z 11 l CAf3\ Ut?Sg MJ3 W -v4 o +' /-4 Do t D O tq UTL'tru U D D( lk3r. CJ 8>. J LJJLN-l dl 7q1 J..\JLlffic}1J5TUr)Se- l- rtl Qntfr'q fl0qcr \. l 0AVW o e. \1\ l)bu)fvdsj I ti f \.-l lu:a/l0j. '0 \-tf\\) 8'rvt(QS \ fj D fi nll7.?å \trnll tjgb Jk. tæ-f æ6/e -erke.. vel 6 Ilf?:&:.kt (re;, {r. q(.e k fræ ii'l.e f- e.f. s B I o I 6s k&.k ff v4 JA ' : /L. (j1j1't.//.dj.. 61< D0t-p /ck.ej. wodwzaw na{f-/t 4r7g NY:1

25 æklj Oversigt over lån lan oanm#ih ll. 11. september 2009 Kunde Ejendom Andelsbollgforenmgen Andelsboligf oreningen Uldalsvej 2 A6,{-6 K, 9400 Nørresundby Nanresundby Matr.nr. 36 A Lindholm By, Lindholm Pantnummer 1617, Vores kundekontakt Lisbeth Snedker Hjulmand, tlf. Uf Nyt lån lan nr. 1 L Nyt lån lan nr. 2 Lånetype LAnetype Hovedstol Afdragsform Løbetid Lzbetid Terminer pr. år Ar Kontantlån KontantlAn DK!( Annuitet 30 år 12 FlexLån" 'rype Type FlTT DKl1 Annuitet 20 år 1) 12 Låneoplysninger LAneoplysninger i DKK Obligationsrestgæld Obiigationsrestgeld Kurs Kursværdi Kursverdi Omkostnmger Omkostninger Provenu Ptovenu af nyt lån lan , , , , ,950 oo otrn 3.000, _ Nutidsverdi dsværdl af samlede ydelser 2.967, års Ars ydelse -[ør -for skat -efter skat 224, , W 226_ D :lte: :lenæ Obligationsrenteprocent Kontant renteprocent Effektiv rente før fzr skat Effektiv rente efter skat Taiiene Tallene i skemaet uddyber vi i afsnittet "Oplysninger "Oplysningel om IAn,, lån". Forudsetninger Forudsætninger for beregningerne 5,00 5,1652 s,1652 6,38 6,38 2,00 2,1652 2,7652 3,28 3,28 Beregningerne Beregnmgerne forudsatter, forudsætter, at rri vi udbetaler det nye lan lån den 11. september g. 1. Ars års ydelse er et beregnet gennemsnit, som dækker dekker perioden 11. september 2009 til 10. september ro. ærn acer L 1:2 knik- FIK & ' I beregningen er kontantlansrenten kontantlånsrenten pa på beregningstidspunktet beregmngstldspunktet benyttet, da renten efter refinansiennering endnu ikke kendes. kendes, refinansl Nutidsverdi Nutidsværdi er udtryk for summen af lanets lånets ydelser efter skat i 2009-kroner. Til beregning af nutidwerdien nutidsværdien (verdien (værdien i l 2009-kroner) har vi anvendt en e:l diskonteringsrente d pa på Arligt årligt 6,3825%. Det lan, lån, der har den laveste nutidsvardi, nutidsværdi, er over lanets lånets izbetid løbetid det billigste lan. lån. Noter til denne side 1) Lobetiden Løbetiden er variabel vanabel - se mere i ajsnittet afsnittet "Oplysninger "Oplysnmger om IAn". lån". Realkredit Danmark A/S - CVR nr , Lyngby: Lyngby-TaarbæJc

26 Ekstraordinær Ekstraordinar Generalforsamling i i Askebakken s.0g.0g Dagsorden Valg af af referent og dirigent Låneoptagelse, LAneoptagelse, baggrund, pros & cons vi v/ Peter Thomsen. Afstemning Evt. Dagsorden Referat Ad Referent: Birgitte B. Dirigent: Ane Jette. - Indkaldelse til tirgenerarforsamring generalforsamling iflg. vedtægterne vedtegterne OK. ok. Ad2 2 Peter T. orienterede om to lånetilbud lanetilbud fra Realkredit Danmark: - Kontantlån Kontantldn over 30 år Ar og Flexlån Flexl6n over 20 år. Ar. Arsag: Arsag; Omlægning Omlagning af kassekredit. kaslekredit^ Vi skylder næste naeste 3 millioner miltioner på pa en kassekredit. Vores l6n erfardigbetalt o/o. gamle lån færdigbetalt til nov Vores husleje skal falde med 25 %. Det er dyrt med en kassekredit! kassekreditl 66 % billigere at låne l6ne pengene og betale kassekreditten ud.. Generalforsamlingen vedtog vedto_g at omlægge omlagge nuværende nuv rende kassekredit til et 20 årigt ririgt Flexlån Flexldn F1 på pa 3 millioner miilioner i Realkredit Danmark. Dlnmark. Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 stemme imod. Der var 13 huse tilstede. Note 1: John sikrer at nuvarende nuværende kassekredit ikke koster penge at have stående st6ende som 16nemulighed. lånemulighed. Note 2: Bestyrelsen skal huske at have et punkt pa på dagsordenen til de kommende generalforsamlinger, som skal omhandle tjek af de aktuelle rentesatser. Note 3: Vi har "galdfrie". fene sorger vedtaget at festligholde dagen, hvor vi er "gældfrie". Rene sørger for at holde oje øje med lhvilken dag Oeibliver, det og for at ksbe købe ind til begivenheden. Ad 3: Intet. P.b.v. P.b.V. Birgitte Bendixen, referent refeent

27 15. Dagsorden for stormode: stormøde: o q. 01 o Postkasser o Diskussion om antallet af Arlige årlige arbejdslardag arbejdslørdag er det rigtige Diskussion om hund/kavhusdyr i i Askebakken,_ Punkter til den kommende arbejdslordag arbejdslørdag Eventuelt - --ttlttl4- ti11\j'i- Dtntrr< f7'\nij-( A**eC4;cp91;T E'LLeC -Fec::/'..JU"F-7 2. \p s( A r

28 - [ 70M0D( EFEtv+1.?ortkqt,r<r. th3i. %, pl!,tka-rr-er / 4o)* r /r;/* D!,ye,(?d+Uat/nanuutlp,ti f^' ;"o raaktu* p;;i6'il. cl L"Lfn olu.- n4rt_r -<Lkt9t'.,O l/i #or pi Yzn'ek-.! ( Pd 1'),0'1.0'1, zhj ry/or. If.01. oq. #% X*zr "1f I tff.-\0 a7rt? la WW!;,L' r,4ffi,,y,# i' / a,z-d-,aar k- q!, {r, (o*1,*d*) o r-":mr "{, c^r1k,"^ fo^q b fi^wu,-,,a_ Itt-t U 4 : Pqh_^/. ol t^ ". lr il.^'ry#,:4r' o h, eodn-or-n,frffittqrfu-w /^e,4-;;)*pa.1/,g^ r h^-fu^ lal.b'h7{rw'k; fl, o9o?'r- kn hr4- o/,,,^qc^e ^ o

29 æk\i i L = \ \ c.. 1i1) (--c(}{e. / L-v f I(, I! b-e,o tx.,t/\,t UL / - 6 t'j - i [f {j --a ^fi )aaao/yl ra : 4. L:a, /I_ crj /c-dj.(j)tw/jck /D; o1t O' L-- Fro"vcQ l'elt Ca ({--s1c L{, J ( 4 l*rbe; yl stlt< 6,^l, rsa;e''a,/1 r-.,# LV I' Note: Ubenæ Rev,A lindi Skærr Placer 64jpe*s:4J: --r e"v, 4 t4- J E)_tfu,rs' 'Ft( ti1-!' *f; f;!l'j ru D;ri-,''k f> f tfl ra Ltrt-x < btol /rq4ft<' l/ L -\ r p /I. r _ 1;;.-. { &;J Uvy 5.t A v,qo-l& Le t(a L f j. 0f Ot:fH- f L- c, ldtto kp/t-t: o 3 * brv - ( r tl t\.{;l,-t btr { '-'Lz' wi',w L/L- ErLt U g -ttzra),n 13 t3l 17f,t /fe f>:,.. /' -ve lvv..j.. Ot.. {! Cf. v IC IAA../It/t--f. f- AIA. "Cf44; D-fer Ik 6 - fjtlil-" /[&V)i.A..a t/ ' t.' ( Jk!t(i t! t }'l ( -",:-W,:! 'J I /] J: fa.. k rpij/(.r '.5 i -f- /)/?; t.( k 4-( rttjtt Otu, I MAL, :;' Teknikl R, FI K S Lyngb'Y'-Taar æ

30 /f-?( ),- - S rct< Sa od r: 3. 'rhnl /,i,',ilt.y'rni-r,, lu^r 4 -/+Dr'ci/a,A^* ' Je J i,,t rd f J,,,,, r 6F/ L,/.r q. tt. a rr 4.r i E5_;_) l_ A._JA4( luu+ta thi \ t,, i i"l;t tvi J, fn'q-r 2"7't^<t,r/ f.--o,', i 1 a,qttu-" Jnl 4, U O,",0 u- LucD (.( L (r. t^ '-1 rj r- (u c -/..-1 r, i t: L,,-> ^ it, ^?- 5. rt<t. J l,c,' 1+( 15,Cl lotl Pr,Q Itrb ir;rh&l,**,e ; Pti] r h,lu< -6n,i4i * #Wm J /\*" t{r-,itavi i g,

31 l_;- Indkaldelse til Askebakkens generalforsamling 12. november klokken 19.3 ) Dagsorden Dagsorden 1.. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Driftsbudget Fastsætte'l,se Fastsattelse af huspriser 5. Indkomne forslag 6. Eventuelt Referat fra generalforsamling Deltagere.: Pia, Rene, Ren6, Carsten, Peter T I Linda, John, Ane Jette, Bo, Naja, Birgitte B, Helle., Helle, Michael. Michael, Flemming, Iben, Erling, Birgitte L, Ilde Ikke tilstede: Tommy, Anne, Dorte, Birgitte M, Jens Kristian, Karen M, (Ulla, Jane??)?'1) Ad l. 1. Erling blev valgt. Ad 2. Birgitte B. blev valgt. g Ad3+4. Carsten gennemgik budget 2010 I O Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Husk al at ændre endre husleje hrcleje i hanken! banken! * æ Ad 5. Indkomne forslag: Se vedhæftede vedhreftede seddel fra Bo 6K. Der var flertal for forslaget. Et evt. køb ksb må mi ikke overstige kr. - derfor behøver behsver. A: generalforsamlingen ikke vedtage det. Et udvalg arbejder videre med opgaven. Der skal bia. bla. tages hensyn hensyrt til tyveri-sikkerhed, æstetik estetik og mulig placering af udstyret. dt t m rn cer 1:2! _l r, nik- IK &\ Evt. Peter T. efterlyser vores ejerpantebrev. Vi kan spare ca kr i tinglysningsgebyr af vores nye lån, lin, hvis vi kan fremvise pantebrevet. Der ledes videre! Evt må mi det kunne fremskaffes via Tinglysningen.. yng y. a

32 Efterfolgende Efterfølgende stormode stormøde Dagsorden 1. Statuspostkasser v. Michael i. I. Centrifugesituation v. John ii. il Kalderrenovering Kælderrenovering v. John iii. Fremtidens arbejdslørdage arbejdslordage v. Ane Jefte Jette og Birgitte M. 2. Arbejdslord ag l'l 1 I JølidaQ121'/11 3. Julefrokost Julefro'kost 5/ Galdfrifestligholdelse Gældfri festhghol'delse v. Rene 5. Eventuelt Referat fra stormsde stormøde Ad f I.. Michael har bestilt flg: tlg: I 177 nye sorte postkasser. nye galvaniserede navneskilte hos en smed (skiltene lakeres sorte) - en tomrer tømrer der skifter l6se. låse. Alle huse {6r lar ens nogler nøgler til hhv. fordog fordør, havedsr havedør og postkasse. Pris: ca kr. Bliver sati i vnrkfar værk før jul. Pisrtning Påsætning af navne er ikke afklaret.... Adi 2. Der er indksbt indkøbt en ny centrifuge. Pris: 7000 kr. OPROB: Det svinder i afkalkningspulveret! LAD V,,ERE V ÆRE MED AT BRUGE AF DET!! Det er meget dyrt! Kun John og Jane mi må bruge det! Ad 3: Processen omking omkring vaskekrelderen vaskekælderen fortsette... fortsætte. Vi tror pn på dig John! Vi regner med dig John! Ad 4: Udvalget til nytankning nytænkning omkring arbejdslordage arbejdslørdage har holdt msde. møde. Der afholdes atlloldes en "EftermiddagsseancepFoces" "Eftermiddagsseanceproces" p& på arbejdslordagen lørdagen 23. januar 2010 I O Der bliver modepligt! mødepligt! Ad 5: Mirabelletrreet Mirabelletræet ved trappen op til Lindholmsvej mi må gerne stynes! Det betragtes som 1. I. etape. Hvis det stadig generer nrste næste sensommer, sensoimner, trcder træder 2. etape i kraft, hvilket bvilket betyder, at trret træet mi må feldes! fældes! Evt: 1) l) Der skal s.kal beplantes bagved det nye busskur. Michael og John finder ud afhvomår hvornir kommunen/processen er endelig frerdig. færdig. Birgitte Leth kontakter'aores" "vores" havemand mhp ridgivning rådgivning omkring den nye beplantning. 2) Helle onsker ønsker at srtte sætte noget "brande-udstyr" " brænde-udstyr" til smykkefremstilling smykkefremslilling op i kzelderen. kælderen. Det er OK. 3) W Vi er na nu gelqfrie! gældfrie! Der er champagne og kransekage kl i frelleshuset fælle-shuset d. l7.l Denne aften er ogsi også valgaften. Derfor vil der vrere være storskrerm, storskærm, si så vi kan folge følge med i aftenens resultater. Ren6 Rene laver IClver opslag og stir står for indksb. indkøb.

33 Pv j{;((;;r/fj' / /., jll,'ojf(lov J'r:;? '?t/j) {0t'//rc/ / g0 j/z-; F'[/ /0cLC"-.,/7 I 7tro/lr / ;; c/j t' /0 Æ / I lu. uoo.- ( -) l r /:'. ",// / /,/ r?,l./ r) (' rz \, 4i //!; /2' --"??2 /t -.y'2,-/, ;)/,/ r/2// -v/ztz/ / //,/"o'/ /'?/'Y //J,t /2''/ -,//rz4rl --./ed)o 0/ /" t)/ -/ ltn/ \*, \ --..'?2 I /*' r,f n'//) /r'/ 2A I t7///r'/'/ --oo, rr/rr/" rr-il?z?z'4i //

34 , ru i :::J :< i< //\y;// /1 s---r " i+l: " Hsal; fr6ts --(;;t---' o.. o '2 ru ) il! " '" Nr-,ll ll _. ::s- " /, BUDGET BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET INDTÆGTER INDTAEGTER Boligafgifl Boligafgift , , , , , ,00 fair I alt UDGIFTER UDCIFTEN Renteudgifter , , , , , ,00 620, ,00-236, , ,00 Prioritetsydelser , , , , , , , , , , ,00 Ejendomsskat , , , , , , , , , ,00 Ejendomsforsikring , , , , , , , , , ,00 Udvendig vedligehold , , , , , , , , , ,00 El, fælleshus falleshus , , , , , , , , , ,00 Varme, fælleshus felleshus , , , , A, , , , , , ,00 Stofa, fælleshus falleshus , , ,16 479,75 557,43 479,75 342,88 342, ,00 1,000,00 934, , ,00 Aviser, licens mm , , , , , , , , , ,00 Snerydning , , , , , , , , , ,00 Almindelig drift , , ,00 28,000, , , , , , , ,00 lndvendig 20,000,00 't0.840,65 Indvendig vedligehold, FH , , , ,53 80,859, , ,50 7.3'15, , , , ,00 Vand- og kloak , , , , , , , , , ,00 Renovation , , , , , , , , , ,00 Drift af vaskeri ,00 '12.000, , , , , , , , , , ,00 I alt , , , , , , , , , ,00 Udover t dovor de d i budgettet budg tl t anførte anlr beløb bslrb opsættes odrp t postkasser polttrrlsr og o9 kælder kaldgr renoveres. r novsrr!. Dlsro art idrr finrn.islgr af rutlbdrbd nlr drt nyoptagne Ln Indbetrlaq pt byggekrdttbn. Evl. over/undrekud lr6kkr' Ind I rgnrklbot ior mlo Disse arbejder finansieres af restbeløbet når det nyoptagne lån indbetales på byggekreditten. Evt. over/underskud trækkes Ind i regnskabet for 2010

35 - I ti riiiii I HUSLEJEBEREGNING FOR O1O l s trie g^ E il.r d d.! Z EEE4-JE E::+5.r!++ 2 R-:=ei?-l99urt 5 +.= g i-- ;,. a, ; H H ; g 3.fiEE ^! E; :r! r 1 t t -i "8. E.$"A.d'e.!'E. 'Ee..,.-..'8_.Er_!r_ z_ =* z pe ] i E E E E.E:g E!3 #g EE 96 <. < i < de.p id' E fie IE EE S.E "I 6 x (,- = t-t >F Z,t Pia la 86 8( I 8( 12.% ,6t ) ( 750J10 2,689.6( 1058.n 2, ,8: ( 2.706, Rc,, Ren6 li! 1E 86 8( I 8( 12.%Hii ,6( i50j)(} C;o.r';lon :a^ten q?70"11 2( 8( I 8( ,66 2,%,6{i,R75.4! 6.815,42 3,750.0( 750, ,J1 5, { ,6(, 2.689,6r 1,OS8, ', ,9' ,375,E: 2HO,OO 280.0r 2.656, ,2i i 3+l IJn.().l 3l., , ,!t 280.0{ 2.894, ,2: 1 Linda.!r>U & l'ctof Peter 2b 2[ 86 8( l 2 2 8( ,66 6, ,i12 5, ( 5.379,31 ] , , , BU,S ,81 l!1o ,0( 3.207, I {neiette& John 2F ZI llu I l{ 2 IlO I l( r,43,7' ,14. J4?'i(Jo,m ( :UIVl 5.379, ,ti 344.U ,1.8i1,21 3.3EE,2 3SS 358,0(,OO 3.746, : Tl1I"",'&Arl!l" Iommy & Anne 2G 2C I il( IO l( )1>5S r, , ( ;'(x).oo ,82 5\7.24 5t7,24 4,S20J9 r'? {tn {o "'.62(i, ,7i 358,0( 3.985, ,2( K",."n Karen Morgfel/)o Margrethe 4A M 8( S6 8( 12.%3.t\6 t t ( 7'il!..OO ( 2.058,82 I72AI t72,41 28X19, , , sEi 280,00 280,0t 2.656,41 Done Dorte 4B 8( 6' 8( )2.%3.fJ ( ;l! J t ,6t,O.Slj , t72, ,9? ,8a 2HO,OO 280.0( 2.656,42 Bjrillc Birgine , ,9( 4.9%JO 4.956,7(, 3,7:i0,OO ( f 2.058,82 I72AI 172, , ,46 1.9t4,4{ 202,00 202,0( 2.116,61 2.t16.61 UlJa Ulla 68 6B (, ,9( 4.95(,, ,7d 3.750,W 3.750"0( ,66,69, ,82 172,41 t' 2, , ,46 t.914.4( 252,00 252,(N 2.166, ,6i Erlinq & Jane 6C 6Z 2 2 9,)4S ,9( 4.9%, t, 7,SOO.OO 7,500.0( 5,379,)) 5.379, S , ,4( ,0{ 2.661,63 2,667,63 Iben 6D 62 oi 9345.\10 9,345,9( 4.9.% t.70 3,750,00 3,750.0( , , I72AI 172, t.9t4.4( ,U 2.116, qemminq 6E 62 I 6? <},345, r5,9( ( ( t n<t ct I72AI t72, l.914, ( 202,()() 202,0( 2.116, !!,lemm;ng 6E 62 Sirsitte & Jens Kdstian (,1' 6[ 110 ll z ll I.sH 6.581,43 1,4: H.7'14, , ,(x n.068, ,r,r l^1.24 4J 4152!),59 <)ll s(.1.626,72 3,626,7i 35H.OO 358,0( 3.985, ( Hdle Telle & Micho.ti Michael Mi 6G 110 t1 1 z l ll HI 16.5HI,43 I 6.581,4: R 8.794,tt 7' , in,O( 5.: ,3 2.0SS,S ,8: 14.4 R ,5 3.3t8, ( t1t1, ,67 n;rgill Sirsitte hh 6N 110 U l 2 lll i n : 8,794,1t. 7'14,14 3, ( 5379,31 5.3"t9.31 2,058, e3 JI>,90S , O75, { 3.434, B(l&N 3o & Naia 61{ 6K t ,4) 16,581.4: t 7.'l{XI.OO 7.500,0( K , at1 7t ;719, , ,61 433,0( 4.160,69 4J64,69 lal! alt 14i!6 148( N I , ,u 120,IØJ.O\) n0.00{j,01 90,(( ( 7s.(ulOO ,0c JH'OJ.W c 5.00.UJO 5.t)00.0c ) ( , ,0{,1)13.oo 5.013,0r Budgettal! 224,I)jJ.OO 120'(0'1.00 l/j.loo1.oo is,ow.!jo 35.00J.00 5.Ol(l,t()! 552.0IiO.()()! 55HIOO ,00.OO r56,00 SI.020,Q<) 5l

RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009

RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 1 Boligafgift 574.285,08 574.550,00-264,92 579.673,08

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 1 Boligafgift 626.293,08

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Andelsboligforeningen af 7. marts 1983 Askebakken

Andelsboligforeningen af 7. marts 1983 Askebakken Andelsboligforeningen af 7. marts 1983 Askebakken mødedato: 16.02.2016 id: 2016-61-sm Stormøde d. 16. februar 2016 Til stede: Pia, Carsten, Linda, Peter, Ulla, Michael, Dorthe, Naja, Jens Kristian, Erling,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Som blev afiroldt onsdag den 11. septernber 2008, kl. i9.00 Amager Kulturpunkto loftet - Gresundsvej 4' 2. sal Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

2. Afdelingsbestyrelsen Peter Jørgensen aflagde beretning, som var udsendt til beboerne inden mødet.

2. Afdelingsbestyrelsen Peter Jørgensen aflagde beretning, som var udsendt til beboerne inden mødet. Beslutningsreferat, afdeling 11: Referat af afdelingsmødet afholdt den 31. marts 2014. Der var mødt 21 beboere fra afdelingen. Desuden deltog afdelingsinspektør Kurt Larsen og Kristine Asmussen fra hovedbestyrelsen.

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er 2: Foreningens hjemsted er Nibe Kommune under Nibe Ret, der er foreningens værneting 3: Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 32

Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 32 Sted: Nyboesgade 1A, Kælderen, 7100 Vejle Dato: Den 21. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 19 beboere

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius. 2. Msde vedr. tag (udhenq) 1. OTfS (Etevatorer)

Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius. 2. Msde vedr. tag (udhenq) 1. OTfS (Etevatorer) EJERFORENINGEN ARNBJERG ALLE Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius Deltagere: Marius, Kent, Anni og Tina (refbrent) 1. OTfS (Etevatorer) Bestyrelsen har sagt ja til tilbud fra OTIS,

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere