BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget"

Transkript

1 Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse udarbejdet et elektronisk spørgeskema med 38 spørgsmål, der tilsammen belyser, hvilke erfaringer skolerne på nuværende tidspunkt har med elementerne i reformen. reformen. Børn og Unge har I det følgende opsamles de væsentligste punkter og hovedkonklusioner. På udvalgets møde 28. januar 2015 præsenteres desuden hovedpunkter vedrørende apv, sygefravær, undervisningstimetal og opfølgning på de faglige mål. Derudover orienteres om ledelsesopfølgning. Spørgeskemaet blev sendt ud til alle skoleledere til besvarelse i uge 49. Alle skoler har besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemaet er inddelt i forskellige emner; den åbne skole, understøttende undervisning, motion og bevægelse, skolebestyrelsen mm. Skolernes besvarelser er samlet i en række tabeller (bilag 1). Spørgsmålene i spørgeskemaet er udvalgt bl.a. for at følge op på de væfor at kunne give en præcis besvarelse af spørgeskemaer fra KL og Undervisningsministeriet fx i forhold til lærerpædagogsamarbejdet og organiseringen af skoledagen. Fire af spørgsmåle- sentligste tiltag i reformen og ne er fra forhandlingsudvalget/aarhus-aftalen. De sidste tre spørgsmål er medtaget for at få skolernes egen kommentarer til, hvilke elementer af folkeskolereformen de har fokus på lige nu samt hvilke udfordringer de ser i den nærmeste fremtid og hvor de har behov for understøttelse. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej Viby J Sagsnummer: Sagsbehandlere: Stine Jepsen Lars Olsen Direkte telefon: Direkte Da implementeringen af reformens elementer skal ses over en treårig perioi tillæg til den løbende ledelsesmæssige opfølgning fra område- de, vil der chefen blive fulgt op systematisk på arbejdet med reformen ca. en gang årligt i form af spørgeskemaundersøgelser. Undersøgelserne kan således anvendes til at følge skolernes udvikling med udgangspunkt i nuværende status samt til at identificere fremtidige prioriteringer og fokusområder. Der afrapporteres til Rådmand og Børn og Unge-udvalget. Undersøgelsen i hovedtræk Undersøgelsen viser, at skolerne er godt i gang med at realisere folkeskolestået og står over for en stor opgave med implementeringen af reformens mange elementer. Der er efter reformen. Skolerne har spørgeskemaundersø-

2 gelsen blevet fulgt på de skoler, hvor endnu ikke alle kommunale og/eller nationale bestemmelse var blevet implementeret. Undersøgelsen viser også, at der her i implementeringsperiodens første fase er forskel på, hvor langt skolerne er, og i hvor stor udstrækning de gør brug af reformens muligheder. Den åbne skole Alle skoler har i skoleåret 2014/15 én eller flere samarbejdspartnere. De fleste af skolerne samarbejder i indeværende skoleår med ungdomsuddannelser (88 % af skolerne) og ungdomsskolen (83 %) samt med idræts- foreninger (67 %) (jf. spg.1/bilag 1). Side 2 af 5 73 % af skolerne vurderer, at der blandt læreren kun i nogen eller mindre grad er kendskab til portalen om den åbne skole herunder ULF-tilbud. 17 % af skolelederne svarer, at de ikke kender til lærernes kendskab til portalen om den åbne skole herunder ULF-tilbud (jf. spg.3/bilag 1). Motion og bevægelse Motion og bevægelse indgår på langt de fleste skoler både i den fagopdelte og i den understøttende undervisning og varetages typisk af både lærere og pædagoger, dog med en overvægt af lærere i udskolingen (jf. spg.4 og 5/bilag 1). Understøttende undervisning Af undersøgelsen fremgår det, at den understøttende undervisning typisk ligger spredt ud over hele skoledagen og typisk varetages af både lærere og pædagoger, dog med en overvægt af lærere i udskolingen (jf. spg.8 og 9/bilag 1). Samtidig svarer lidt over halvdelen af skolerne, at lærere og pædagoger kun i nogen eller mindre grad samarbejder om indholdet i den understøttende undervisning (jf. spg.9/bilag 1). I den understøttende undervisning er der på nuværende tidspunkt i meget høj eller i høj grad fokus på elevernes trivsel (88 % af skolerne) og det fagrelaterede indhold (66 % af skolerne). Koblingen mellem teori og praksis er det, der er mindst fokus på (jf. spg.7/bilag 1). På baggrund af svarene om skolernes arbejde med inkluderende læringsmilspg. 35/bilag 1) tegner der sig et billede af, at den understøttende undervisning og lektiehjælp begge er elementer, der fremmer arbejdet med jøer (jf. inkluderende læringsmiljøer. 30 % af skolelederne mener, at den understøttende undervisning og lektiehjælp i meget høj grad eller i høj grad har bidraget til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Henholdsvis 57 % og 60 % mener, at elementerne i nogen grad har bidraget til arbejdet. 26 % mener, at den øgede mulighed for holddannelse har bidraget til arbejdet med inkluderede læringsmiljøer. Da holddannelse i sig selv, er tænkt som et element, der øger muligheden for at differentiere undervisningen, kan det være væsentligt at have et fokus på, hvad der ligger til grund for, at dette element endnu ikke har medført en øget mulighed for at arbejde med inkluderende læringsmiljøer.

3 59 % af skolerne mener, at den længere skoledag - i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad - bidrager til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer Lektiehjælp og faglig fordybelse På langt de fleste skoler deltager over halvdelen af eleverne i lektiehjælp og faglig fordybelse. På 31 skoler deltager over 90 % af indskolingseleverne. På kun 14 skoler deltager over 90 % af eleverne i udskolingen. Undersøgelsen viser således, at deltagelsen i lektiehjælp og faglig fordybelse falder i takt med, at klassetrinnet stiger (jf. spg.12/bilag 1). Side 3 af 5 Lektiehjælp og faglig fordybelse varetages typisk kun af lærere i udskolingen, mens den i indskolingen og på mellemtrinnet typisk varetages af lærere og pædagoger (jf. spg.10/bilag 1). Øvrige Med byrådsbeslutningen af 26. marts 2014 blev det frivilligt for skolelederne, hvorvidt der skal dannes et pædagogisk råd, eller om medarbejderinddragelse i den pædagogiske udvikling tilrettelægges på anden vis. Ca. 36 skoler har valgt ikke at bibeholde Pædagogisk råd, men at sikre medarbejderinde på anden vis fx i form af faglige møder, eksisterende eller nye ud- dragelse valg (jf. spg.29/bilag 1). I budget åbnede byrådet for, at skolerne kan tilbyde 1-2 eksterne repræsentanter plads i skolebestyrelsen. På nuværende tidspunkt er der kun eksterne repræsentanter i syv skolebestyrelser (jf. spg.19/bilag 1). I forhold til, hvilke af reformens elementer skolerne har fokus på i den nærmeste fremtid, peger 21 skoler på, at motion og bevægelse er et fokuspunkt lige nu. 19 skoler nævner organiseringen fx; en længerevarende og mere varieret skoledag, skemalægning, linjeopdeling, årsplaner og samarbejdsstrukturer som et fokuspunkt. 16 skoler angiver, at lektiehjælp og faglig fordybelse, og målstyret undervisning og evaluering er i fokus lige nu (jf. spg.36/bilag 1). Skolerne oplyser selv om en række udfordringer i den nærmeste fremtid. 13 skoler nævner, at organiseringen dvs. planlægning af det kommende skoleår, styrkelse af samarbejdet, fagteam/teamsamarbejdet er en udfordring. Syv skoler nævner arbejdstidsaftalen fx; tid til møder jf. de 35-timers tilste- deværelse, tid til forberedelse, sammenhæng mellem opgaver og resurser og tid til samarbejdet er en udfordring (jf. spg.37/bilag 1). Seks skoler nævner, at ledelsesudfordringen for tiden er, at støtte læreren i at gå fra undervisning til læring, at sikre god trivsel og et godt arbejdsmiljø. Seks skoler peger også på, at målstyret undervisning og evaluering er en udfordring (jf. spg.37/bilag 1). Skolerne giver udtryk for, at der er et behov for yderligere understøttelse og videndeling i forbindelse med reformen. Det som flest skoler peger på, at der

4 er behov for understøttelse til, er målstyret undervisning og evaluering, videndeling samt ledelse fx; ledelse af læring og feed back samt elevcentreret ledelse (jf. spg.38/bilag 1). Forhandlingsudvalget har udarbejdet fire spørgsmål om Aarhus-aftalen (jf. spg /bilag 1) og HRKT har bidraget med følgende kommentarer: Side 4 af 5 Forhandlingsudvalget har med sine spørgsmål bl.a. ønsket at få en større viden om, hvordan skolerne har anvendt de forskellige muligheder, der er for at skabe sammenhæng mellem pædagogiske visioner og en sammenhængende arbejdsdag for medarbejderne. Disse muligheder kan sammen med de aftalte justeringer af Aarhus-aftalen, aftalen, være med til at skabe en større flek- sibilitet og smidighed. Besvarelserne viser, at det specielt er anderledes lektionslængde og pausestruktur, som skolerne i meget højere grad har gjort brug af i sin tilrettelæggelse af strukturen. Muligheden for øget anvendelse af holddannelse er derimod slet ikke anvendt på halvdelen af skolerne. Besvarelserne viser også, at 26 % af skolerne har øget antallet af planlægningsperioder for eleverne, og at 28 % af skolerne har øget antallet af planlægningsperioder for medarbejderne. Forhandlingsudvalget har også ønsket viden om og opmærksomhed på skolernes tilrettelæggelse af bilag 1-drøftelserne i forhold til at sikre, at drøftelserne gennemføres med involvering af repræsentanter for de forskellige dele af det pædagogiske personale. Skolernes besvarelser viser, at skoleledelserne generelt har en stor opmærksomhed på at inddrage TR og AMR, og at skolerne har en samarog mødestruktur, der skal understøtte et godt samarbejde og højt bejds- informationsniveau. Mange skoler har allerede nu planer for drøftelserne omkring kommende skoleår. Det er disse planer og samarbejdsstrukturer, som et fælles arrangement i januar for skolernes ledelser og TR skal understøtte og give ret- ning. Den videre proces og kommunikation Skolerne informeres om resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. I forbindelse med implementeringen af reformen er der nedsat et Advisory board for Fællesfunktionernes fremadrettede understøttelse af folkeskolerekredsen af interessenter dvs.; ÅLF, BUPL, FOA, ÅS, DTLÅ og FU Lederforeningen. Der er ligeledes tilknyttet ad hoc ekspertise fra fx Aarhus Universitet, VIA, UCC Storkøbenhavn og Børn og unge- formen, der består af byrådet. Resultaterne drøftes i Advisory boardet med henblik på at aftale,

5 om der er indsatser, der skal prioriteres i år to af implementeringen. Resulta- terne drøftes ligeledes i Styregruppen for Fællesfunktionernes understøttel- se af folkeskolereformen. Såfremt udvalget har emner eller spørgsmål som de ønsker medtaget i den kommende spørgeskemaundersøgelse søgelse kan disse medtages. Side 5 af 5

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10-02-2015-24-02-2015.

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi 29-4-2014 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE GØR EN GOD SKOLE ENDNU BEDRE Sådan gør vi Gør en god skole endnu bedre i Vesthimmerlands Kommune. Sådan gør vi! Indhold Indledning... 2 Fagopdelte undervisning... 3 (vejledende

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere