Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet"

Transkript

1 Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet

2 Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne folders formål er at give et kort og godt overblik over, hvilke muligheder bestyrelserne på erhvervsskolerne har i forhold til at arbejde med at højne produktiviteten på uddannelsesinstitutionen. Som supplement til folderen har Danske Erhvervsskoler udgivet en egentlig webhåndbog om øget produktivitet på erhvervsskolerne. Den ligger som pdf på Håndbogen indeholder en række konkrete eksempler på fx arbejdstids- og lønaftaler samt egentlig lovgivning og regler inden for de forskellige områder, der kan være væsentlige at forholde sig til, når man som bestyrelse skal arbejde med produktivitet. Det er vigtigt at understrege, at indholdet ikke er tænkt rettet mod en bestemt organisation eller enkelte grupper, men er en samling af generelle betragtninger, der som udgangspunkt vil kunne anvendes for alle ansættelsesgrupper på en uddannelsesinstitution. Folderen her består af to hovedafsnit. Først Inspiration til diskussion, der består af en række konkrete spørgsmål, som en bestyrelse kan tage udgangspunkt i, når man går i gang med at diskutere produktivitet på egen uddannelsesinstitution. Dernæst følger et mere generelt afsnit om Bestyrelsens opgave og funktion i forbindelse med sådan en proces. 2

3 Hvordan opnås øget produktivitet på uddannelsesinstitutionerne? Fremtidens arbejdsplads vil utvivlsomt kræve, at der skal arbejdes mere, mere effektivt og kvalitativt bedre, - og det med færre midler til rådighed. Hvordan kan en bestyrelse medvirke til at sikre, at midler og formål udnyttes bedst muligt? Det kan bestyrelsen ved at fastlægge de overordnede rammer og strategier for uddannelsesinstitutionens virke, og fastlægge mål, som direkte har indflydelse på uddannelsesinstitutionens produktivitet. Derefter skal der selvfølgelig følges op på de fastlagte strategier, og aktivt støttes op om de vedtagne beslutninger. Den fornødne opbakning af ledelsen er naturligvis af central vigtighed i denne sammenhæng. Et godt udgangspunkt for bestyrelsens drøftelser af produktivitet kan være en løbende rapportering af institutionens anvendelse af ressourcer fx arbejdstid, som bestyrelsen kan tage stilling til, om de finder hensigtsmæssig, fx lærertidens anvendelse og fordeling. I forbindelse med en drøftelse om produktivitet, kunne man eksempelvis tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Inspiration til diskussion Løn: Har uddannelsesinstitutionen en egentlig lønpolitik, og hvornår skal der igen forhandles løn? Hvordan ser de eksisterende aftaler ud hvornår vil de kunne genforhandles? Følger lønpolitikken de fastlagte principper fra Moderniseringsstyrelsen? Hvordan stiller TR og medarbejdere sig i forhold til at drøfte lønforhold? Hvordan er forhandlingsforløbets status? Hvornår forventer man, at en aftale falder på plads? Hvad kan bestyrelsen eventuelt bidrage med? Bemærk: Det er uddannelsesinstitutionens bestyrelse, som skal godkende uddannelsesinstitutionens lønpolitik, og bestyrelsen skal huske den løbende ajourføring af den. 3

4 Et eksempel på en ambitiøs resultatlønskontrakt for en direktør findes i webhåndbogen som bilag 3. Arbejdstidsaftaler, herunder lærernes arbejdstidsaftale: Hvornår skal aftalen til ny forhandling? Hænger institutionens mål og værdier sammen med institutionens arbejdstidsaftaler? Bruger man mulighederne i arbejdstidsaftalen? F.eks. aftale i lokalaftalen omkring 4 principper (og ikke udmøntning af minutter), tid til samlingspasning ( 10), samt rettetid eller bruge medgået tid? Hvordan stiller TR sig i forhold til forhandling vedrørende arbejdstidsaftalen? Hvad er strategien, for at uddannelsesinstitutionen kan få fx en aftale omkring differentieret forberedelse igennem? Hvordan ser forhandlingsplanen ud? Er ledelsen klædt godt nok på til at kunne varetage et langt forhandlingsforløb? Hvilke problemer kan der opstå undervejs? Hvordan ser planen ud for at begrænse en eventuel konflikt (de-eskalations-strategi)? Hvad er processen, såfremt tillidsrepræsentanterne vælger at iværksætte forhandlings- og tvistighedsproceduren, og hvordan skal bestyrelsen i så fald agere? I tilfælde af uenighed, har skolens ledelse udarbejdet et administrationsgrundlag? Hvad ser ledelsen gerne, bestyrelsen bidrager med? Bemærk: Det er nødvendigt, at bestyrelsen har fastsat klare mål og visioner for skolens udvikling i relation til fx ønsker til ændringer i arbejdstidsaftalen, som kan påvirke kvaliteten af uddannelserne og til uddannelsesinstitutionens generelle økonomi, herunder også udviklingsplaner. Bestyrelsen bør også være opmærksom på, at lærernes arbejdstid omfatter andre opgaver end forberedelse og afholdelse af lektioner. 4

5 I tilfælde af, at der opstår uenighed eller tvist under forhandlingerne om arbejdstid, vil bestyrelsen blive involveret som første instans i tvistsystemet, som beskrevet i arbejdstidsaftalen. I sådan en situation er det bestyrelsens opgave at vurdere, om ledelsens forhandlingsudspil til principperne i aftalens 3 og 4 ligger inden for bestyrelsens mandat til ledelsen. I det tilfælde, at det er inden for mandatet, vil bestyrelsen skulle give ledelsen sin opbakning. Herefter må TR overveje, om de fortsat er uenige og dermed indbringe sagen/tvisten for MBU, som er næste instans i tvistsystemet. Ved opsigelse af lokalaftaler til bortfald, kan gyldigheden af aftalerne forlænges under forhandlingerne, og ved fortsat uenighed har ledelsen muligheden for tilbagefald til et administrationsgrundlag. Et administrationsgrundlag er et ensidigt besluttet grundlag, hvor ledelsen udmelder vilkårene i arbejdstidsaftalen. Ved anvendelse af administrationsgrundlag, skal det ligge inden for rammerne af den centrale arbejdstidsaftale. Et eksempel på en lokal forhandlet arbejdstidsaftale findes i webhåndbogen som bilag 1. Work Smarter Not Harder : Vil ny teknologi kunne anvendes til at optimere forberedelsesmulighederne? Kan ny teknologi understøtte fleksibel forberedelsestid, herunder udvikling af fælles undervisningsmateriale, der kunne nedbringe forberedelsestiden? Hvilke andre teknologiske tiltag mener ledelsen, der vil kunne bidrage til en bedre kvalitet i forberedelsen og gennemførelsen af en lektion? Bliver der investeret i tekniske løsninger, programmer eller metoder, der positivt vil kunne optimere det administrative arbejdsområde? Tilstedeværelsespolitik på uddannelsesinstitutionen: Er der udarbejdet en politik vedrørende medarbejdernes tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionen? Har uddannelsesinstitutionen de nødvendige forberedelsesfaciliteter for lærerne på uddannelsesinstitutionen, således at forberedelsen til lektioner kan foregå på uddannelsesinstitutionens område? Har uddannelsesinstitutionen overvejet at indføre tidsregistrering? 5

6 Bemærk: Indførelse af tidsregistrering kan være problematisk, da mange medarbejdere vil kunne opfatte det som overvågning. Indførelse af tidsregistrering vil dog aldrig kunne være en bestyrelsesbeslutning, men er ene og alene en ledelsesbeslutning. Ledelse og administration (kultur og udvikling): Hvordan efterleves uddannelsesinstitutionens værdier og visioner i dagligdagen? Er der udviklet en personalestrategi for uddannelsesinstitutionen? Hvordan udvikles/efteruddannes medarbejdernes kompetencer? Er administrationen optimeret til at løse de administrative opgaver, som pålægges? Hvordan oplever uddannelsesinstitutionens medarbejdere den daglige administration? Er der tiltag, som umiddelbart vil kunne løfte eller optimere den administrative hverdag? Kan uddannelsesinstitutionens indkøb optimeres, herunder ved hjælp af fællesindkøb? Er der udfærdiget nøgletal på skolens produktivitet, som kan benchmarkes mod andre skoler, f.eks. omkring lønsum, antal årsværk per årselev, elevfrafald etc. Hvordan ser sygefraværsstatistikken ud over de seneste år? Bemærk: Et årligt kritisk gennemsyn af alle kontrakter mv. kan muligvis også medvirke til at øge produktivitet. En idé kunne være at oprette et årshjul, hvor udløbsdatoen på alle af uddannelsesinstitutionens kontrakter, leveranceaftaler, abonnementer etc., er indsat, således at man er opmærksom herpå og tidsmæssigt kan forberede forhandlinger, indhente alternative tilbud forud for udløbet af en aftale/kontrakt. Bestyrelsens opgave og funktion Opgavefordelingen mellem bestyrelse og ledelse følger naturligvis som udgangspunkt lovgivningen, hvor bestyrelsen fastsætter de overordnede rammer, og direktøren står for den daglige drift, normalt i et fælles og gensidigt tillidsforhold. Man kan søge at påvirke omverdenen og justere sine ressourcer og produktivitet, bl.a. ved strategisk fastlæggelse af rammerne for institutionen, samt ved udøvelse af kontrolfunktion. 6

7 I forbindelse med, at en bestyrelse går i gang med at arbejde med institutionens produktivitet, er det særligt vigtigt at huske, hvordan opgave- og ansvarsfordelingen er mellem bestyrelse og daglig ledelse samt naturligvis at tage den daglige ledelse med på råd igennem processen. Bestyrelsernes ansvar og funktion for erhvervsskolerne fremgår af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-Loven), hvor den centrale opgave vil være at deltage i og have ansvaret for det strategiske arbejde, bl.a. ved at fastlægge vision, mål og vilkår. Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse foreskriver, at det er institutionens bestyrelse, der fastsætter vedtægten for institutionen i overensstemmelse med bekendtgørelsens standardvedtægt. Standardvedtægten fastlægger ligeledes bestyrelsens sammensætning, opgave, ansvar og arbejde. Omkring opgave- og ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og ledelse kan regnskabsinstruksen muligvis med fordel inddrages. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen, dvs. både fagligt og økonomisk for institutionens samlede aktiviteter, og bestyrelsen skal bl.a. tage stilling til institutionens administration, herunder regnskabsfunktion, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik, ligesom institutionens midler skal forvaltes, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. 7

8 Vil du vide mere? Ønsker du yderligere information, kan man downloade webhåndbogen på Eventuelle spørgsmål kan rettes til Danske Erhvervsskoler via eller på telefon

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere