Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg"

Transkript

1 Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet Dette paper omhandler en rejsevaneundersøgelse, som vi har gennemført i samarbejde med Herning kommune og konsulentfirmaet Sven Allan Jensens Tegnestue. Dette skete i forbindelse med vores 9. semester projekt på Civilingeniøruddannelsen i Trafikplanlægning på Aalborg Universitet. Rejsevaneundersøgelsen blev gennemført i oktober 1996 blandt ansatte og studerende i erhvervsområderne Birk og Vesterholm i Herning. Rejsevaneundersøgelsen var utraditionel, idet vi forsøgte at bruge livsstilsbegrebet i forbindelse med undersøgelsen af transportvaner. Formålet med rejsevaneundersøgelsen var at belyse folks transportvaner til og fra arbejde/uddannelse med henblik på at klarlægge, hvad der skal til for at få folk til at vælge cyklen frem for bilen i det daglige. I det følgende præsenteres den anvendte metode og de væsentligste resultater af rejsevaneundersøgelsen. Spørgeskemaet I rejsevaneundersøgelsen blev der anvendt et spørgeskema, hvor vi bl.a. spurgte om: Baggrund (bopæl, køn, alder, husstandsindkomst, beskæftigelse m.m) Muligheder for benyttelse af bestemte transportmidler Transportmiddelvalg og hyppighed for anvendelse Årsager til transportmiddelvalget Hvilke ture, der blev udført en bestemt dag og med hvilke transportmidler Hvilke transportmidler, der ville vælges i hypotetiske situationer Hvilken trafikanttype respondenten identificerede sig med Et af spørgsmålene var en form for turbogsundersøgelse, idet deltagerne i undersøgelsen skulle beskrive alle de ture, de foretog dagen før i forbindelse med deres arbejde: Eksempel på turbog i spørgeskemaet Tur nr. Hvorfra Hvorhen Antal km Tranporttid Transportmiddel 1 Bopæl Børnehave 7 km 13 min Bil 2 Børnehave Arbejde Spørgsmål 16: Beskriv alle de ture, du foretog i går i forbindelse med turen til/fra din arbejdsplads Et andet spørgsmål var hypotetisk, idet deltagerne skulle svare på, hvor stor betydning forskellige faktorer havde på deres transportmiddelvalg:

2 Eksempel på spørgsmål til belysning af kriterier for transportmiddelvalg Betydning Ingen Lille Nogen Stor At benzinprisen fordobles X Spørgsmål 21: Hvor stor betydning har følgende faktorer for om du, i stedet for bil, vil bruge cyklen som hovedtransportmiddel til/fra arbejde? Det sidste spørgsmål gik på, hvilken trafikanttype deltagerne i størst udstrækning kunne identificere sig med. Her tog vi udgangspunkt i de beskrivelser af trafikanttyper, som Mette Jensen fra DMU er kommet frem til i sit forskningsprojekt, som hun præsenterede resultater fra på Trafikdage på AUC 96. Eksempel på parametre til identifikation af trafikanttyper Trafikanttype X: Du holder af din bil og elsker at køre i den Bilen er en del af dig selv Trafikanttype Y: Du bruger cykel/bus/tog uanset hvad Du har råd til bil, men prioriterer anderledes.. Sæt kryds Spørgsmål 24: Hvilken trafikanttype identificerer du dig mest med på nuværende tidspunkt Det sidste spørgsmål om trafikanttyper skulle vi bruge til at få indblik i sammenhængen mellem trafikanttyper, transportvaner samt kriterier for transportmiddelvalg. Et metodisk problem i forbindelse med undersøgelsen var, at spørgeskemaet var meget bredt orienteret og derfor indeholdt for mange spørgsmål. Dette skyldes, at der var forskellige interesser i rejsevaneundersøgelsen. Herning kommune var primært interesseret i indbyggernes transportvaner samt forhold vedrørende cyklisters sikkerhed, mens vi var interesserede i at arbejde med trafikanttyper og transportmiddelvalg. Præsentation af respondenterne i rejsevaneundersøgelsen Spørgeskemaene blev uddelt til en kontaktperson fra hver af de deltagende virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som så sørgede for, at de ansatte og studerende fik et spørgeskema. De besvarede spørgeskemaer blev indsamlet af Herning kommune. Den samlede svarprocent i.f.t. uddelte spørgeskemaer var 30% svarende til 859 respondenter. Besvarelserne viste, at langt den største del af deltagerne i undersøgelsen var bosat i Herning kommune (71%), hvilket harmonerer med den generelle fordeling i kommunen, hvor 75% af de borgere, der arbejder i Herning kommune, også er bosat der. Sammenfattende kan respondenterne i rejsevaneundersøgelsen karakteriseres, som det ses af det følgende:

3 Karakteristika for respondenter fra rejsevaneundersøgelsen: Studerende og funktionærer, Under 40 år, Enlige eller par med/uden børn, Husstandsindkomst kr Kørekortsindehavelse, Hovedbruger og Høj bilrådighed Transportmiddelvalg og typiske transportvaner Ca. 40% har muligheder for samkørsel, og herfra bruger 1 ud af 2 respondenter samkørsel dagligt eller en/flere gange om ugen/måneden Vil ikke være afhængig af andre og Tiden passer ikke er typiske årsager til ingen mulighed for samkørsel Der er høj cykelrådighed, og halvdelen af respondenterne bruger cykel dagligt, mens 1 ud af 3 respondenter aldrig bruger cykel Halvdelen af respondenterne er mindre/ikke tilfredse med bus/tog mulighederne Halvdelen af respondenterne bruger bil om sommeren 8-9 ud af 10 respondenter vælger samme transportmiddel sommer og vinter 8-9 ud af 10 respondenter har rene ture til arbejde/uddannelse, mens 6 ud af 10 har rene ture hjem Ærinderne på turen til arbejde/uddannelse er ture til daginstitutioner, mens det på turen hjem er indkøb Sammenligning med referencegruppen Respondenterne er sammenholdt med en referencegruppe, som er baseret på udtræk fra den landsdækkende transportvaneundersøgelse blandt 590 personer bosat i Herning kommune. Umiddelbart er der forskel på respondenterne i rejsevaneundersøgelsen og referencegruppen, idet TU-dataene udelukkende er rene bolig-arbejds/uddannelsesstedsture, d.v.s. ture uden ærinder i modsætning til turene i rejsevaneundersøgelsen. En anden forskel er, at respondenterne i referencegruppen har bopæl i Herning kommune, mens respondenterne i rejsevaneundersøgelsen har arbejde/uddannelsessted her. Sammenlignes rejsevaneundersøgelsen med referencegruppen er respondenterne i rejsevaneundersøgelsen forskellige fra TU-respondenterne på følgende områder: Karakteristika for respondenter i rejsevaneundersøgelsen i.f.t. referencegruppen: Studerende, Under 50 år, Enlige eller par med børn, Husstandsindkomst under kr Lette trafikanter om sommeren Brugere af bus/tog om vinteren Tidsforbrug på ture til/fra arbejde/uddannelse på over 20 min Turlængder på ture til/fra arbejde/uddannelse på over 20 km

4 Beskrivelse af trafikanttyperne Der var ialt 769 (90%) respondenter, der krydsede sig ind under de opstillede trafikanttyper i rejsevaneundersøgelsen. Trafikanttyperne er i det følgende tildelt en titel ud fra de særlige egenskaber, der kendetegner typerne: Trafikanttyper Den Lidenskabelige bilist Hverdagsbilisten Fritidsbilisten Cyklisten/ kollektivisten af nød Cyklisten/ kollektivisten af behov Cyklisten/ kollektivisten af hjertet Trafikanttype-karakteristika, uddrag fra spørgeskemaet Holder af sin bil og elsker at køre i den Bilen er en del af en selv Bruger aldrig bus/tog Mener at afgifterne på biler er for høj Mener ikke at bilismen giver større miljøproblemer end den kollektive trafik Bruger bilen til bolig-arbejdsstedsrejser, fordi det er det letteste og hurtigste Tiden i bilen bruges konstruktivt til planlægning af arbejdsopgaver m.m, men opleves af og til som spildtid Tænker over miljøproblemerne, og mener at samfundet bør gøre noget for at løse dem Bruger stort set kun bilen i fritiden Synes at bilen er et dyrt, men behageligt transportmiddel Bilen kan godt afskaffes, hvis udbuddet af kollektiv trafik bliver forbedret Er villig til at betale øgede afgifter for at forbedre miljøet Bruger cykel/bus/tog p.g.a. økonomi, eller fordi man ikke er i stand til at køre i bil Har et anstrengt forhold til bus/tog p.g.a. strejker, forsinkelser m.m. Ved bedre råd ønskes en bil anskaffet Interesserer sig for miljø, men dette påvirker ikke ønsket om at anskaffe en bil i fremtiden Bor og arbejder/uddanner sig i byen, hvor kollektiv-udbuddet tilfredsstiller transportbehovet Synes det er besværligt at komme rundt i bil Hvis bopæl flyttes til byens udkant overvejes det at købe bil Mener at personlig indsats på miljøområdet har betydning, men at det er svært at vurdere hvad der skal gøres Ejer ikke bil og kører aldrig Har råd til bil, men prioriterer anderledes Holder af at bruge cykel/bus/tog, og føler at det Antal respondenter Antal respondenter i %

5 giver positive oplevelser Er villig til at betale hvad det koster at sikre miljøet Beskrivelse af trafikanttyper og antal respondenter, der har identificeret sig hermed Trafikanttypernes transportmiddelvalg Trafikanttypers valg af hovedtransportmiddel hhv. om sommeren og om vinteren er vist i figur 1 og 2: 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bil/MC Cykel/knallert/Gang Bus/tog Lidenskabelige bilister Fritidsbilister Cyklist/kollektivister af behov Hverdagsbilister Cyklist/kollektivister af nød Cyklist/kollektivister af hjertet Figur 1: Sammenhængen mellem trafikanttyper og transportmiddelvalg om sommeren 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bil/MC Cykel/knallert/Gang Bus/tog Lidenskabelige bilister Fritidsbilister Cyklist/kollektivister af behov Hverdagsbilister Cyklist/kollektivister af nød Cyklist/kollektivister af hjertet Figur 2: Sammenhængen mellem trafikanttyper og transportmiddelvalg om vinteren Størstedelen af de Lidenskabelige bilister og Hverdagsbilisterne anvender bilen som transportmiddel på turen fra bolig til arbejde eller uddannelse både om sommeren og om vinteren. Stort set ingen respondenter i de to grupper bruger den kollektive transport om sommeren, og kun få bruger denne transportform om vinteren. Dog cykler hele 20% af de Lidenskabelige bilister og 15% af Hverdagsbilisterne om sommeren. Det samme

6 mønster ses om vinteren, hvor 8% af de Lidenskabelige bilister og 4% af Hverdagsbilisterne cykler på bolig-arbejde/uddannelsesturen. En stor del af Fritidsbilisterne benytter andre transportmidler end bilen på boligarbejde/uddannelsesturene. Næsten 3 ud af 4 Fritidsbilister bruger således cykel, knallert eller gåben om sommeren mod ca. halvdelen om vinteren. Det typiske mønster blandt Cyklist/kollektivbrugerne af nød, behov og hjertet er, at cyklen anvendes som hovedtransportmiddel i langt højere grad end bussen og toget. Dette mønster er som forventet tydeligst om sommeren. En del af cykelturene overflyttes til den kollektive trafik om vinteren, idet kollektivandelen på denne årstid generelt går op, mens cykel/knallert/gang-andelen går ned. Samlet set har 522 respondenter svarende til næsten 2/3 af stikprøven identificeret sig med en bilisttype mod 1/3, der har identificeret sig med en cyklist/kollektivisttype. I valget af hovedtransportmiddel har kun halvdelen af respondenterne valgt bilen om sommeren, og godt halvdelen (58%) har valgt dette transportmiddel om vinteren. Forskellen mellem faktisk transportmiddelvalg og identificering med trafikanttype skyldes formodentligt, at Fritidsbilisterne i denne sammenhæng betragtes som en bilisttype, til trods for at de i virkeligheden bruger cyklen eller den kollektive transport på ture til arbejde eller uddannelse. Konklusionen må her blive, at der er rimelig overensstemmelse mellem fordelingen af trafikanttyper og valget af transportmiddel. Trafikanttypernes karakteristika Den typiske Lidenskabelige bilist skiller sig ud fra de øvrige trafikanttyper ved, at denne gruppe typisk er mænd. Indenfor de øvrige socioøkonomiske data er der store lighedspunkter mellem den Lidenskabelige bilist og de øvrige bilisttyper, men aldersmæssigt er Hverdagsbilisterne generelt yngre end de to andre bilisttyper. Hverdagsbilisterne og de Lidenskabelige bilister er typisk Selvstændige/funktionærer, hvilket afspejles i en husstandsindkomst på over kr. Hverdagsbilisterne vælger typisk bilen, og dette sker af vane, eller fordi det er det letteste, det hurtigste og ofte også det billigste, når der alligevel er en bil til rådighed. Fritidsbilisterne anvender primært cyklen som transportmiddel på boligarbejde/uddannelsesturen. En væsentlig årsag til at respondenterne i denne trafikanttype ikke bruger bilen er, at andre i familien bruger den. Ses der på cyklisterne og kollektivisterne er disse typisk kvinder. Cyklisterne/kollektivisterne af nød og behov er næsten helt identiske, når der ses på stilling, alder og indkomstfordeling. Der er således mange studerende/lærlinge, hvilket betyder, at de indgår i de laveste grupper m.h.t. alder og indkomst. Den eneste forskel på de to cyklist/kollektivistgrupper er, at der blandt Cyklister/kollektivister af behov både er

7 enlige og Par, mens der blandt Cyklisterne/Kollektivister af nød kun er enlige. Cyklisterne/kollektivisterne af hjertet er under 40 år og er ligeledes studerende/lærlinge. Indkomsten hos denne trafikanttype er endvidere større end hos de to andre cyklist/kollektivisttyper. Der indgår mange forskellige personer i Cyklisterne og kollektivisterne af nød. Alligevel kan det konkluderes, at disse personers 1.prioritet er anskaffelse af bil. Dette betyder, at respondenterne er svære at fastholde i valget af miljøvenlige transportmidler, med mindre det sikres, at de fortsat ikke har råd. Cyklisterne og kollektivisterne af nød er dog vant til at transportere sig med miljøvenlige transportmidler, eller sagt med andre ord, er brug af disse transportmidler integreret i deres nuværende hverdag. Cyklisterne og kollektivisterne af behov får deres behov for transport opfyldt på en let måde med cyklen og de kollektive transportmidler og vil faktisk have besvær af en bil. Cyklen foretrækkes typisk fremfor den kollektive transport til trods for, at mulighederne for at benytte sidstnævnte transportmiddel vurderes at være meget tilfredsstillende af en del af respondenterne. Dette kan hænge sammen med den uafhængighed, cyklen som transportmiddel giver, idet netop ønsket om uafhængighed angives som årsag til fravalg af samkørsel. Generelt anvender Cyklister/kollektivister af hjertet cyklen uanset hvad, hvilket kan siges at være i klar modstrid med prioriteringerne hos Cyklister/kollektiviterne af nød. Respondenterne, som generelt kan karakteriseres som værende meget miljøvenlige, oplever det som positivt at transportere sig med lette transportmidler og kollektiv transport. Inddelingen i trafikanttyper betyder, at der skabes et idealtypisk billede, idet de fleste trafikanter formodentlig vil placere sig i flere typer, som følge af at alle typer mennesker kører h.h.v. med bil, på cykel og kollektivt. Dette betyder, at det billede af transportbrugerne, som den ovenstående gennemgang har givet, ikke nødvendigvis stemmer helt overens med virkeligheden. Alligevel giver den viden, der fremkommer af en analyse som denne, et grundlag for forståelse af trafikanters prioriteringer ved transportmiddelvalget. Denne kan bruges til at udvikle et transportsystem baseret på miljøvenlige transportmidler, som er tilpasset transportbehovet til flest mulige af indbyggerne i Herning kommune. Dette er imidlertid tidskrævende og kræver en villighed blandt trafikanterne til større brug af andre transportmidler end bilen. Vurdering af virkemidler I rejsevaneundersøgelsen er spørgsmålene vedrørende vurdering af virkemidler inddelt i 3 hovedgrupper, der knytter sig til transportmiddelvalget.

8 af bilture til cykel Spørgsmål vedrørende overflytningspotentiale Bilister Cyklister Kollektivister af bilture til bus/tog af cykelture til bus/tog af cykelture til bil af kollektiv ture til cykel af kollektiv ture til bil Bilisterne er stort set kun repræsenteret ved trafikantyperne Lidenskabelige bilister og Hverdagsbilister, mens størstedelen af cyklisterne og de kollektive brugere har identificeret sig som Fritidsbilister, Cyklist/kollektivister af Nød, Cyklist/kollektivister af Behov eller Cyklist/kollektivister af Hjertet. Generelt er der i undersøgelsen størst svarprocenter blandt respondenterne i bilistgruppen (ca %) og cyklistgruppen (ca. 75%), mens det blandt kollektivisterne kun er omkring halvdelen, der har besvaret spørgsmålene. Der er stor variation mellem hvor mange, der har tillagt de enkelte virkemidler indenfor hver gruppe stor betydning. I det følgende ses der på hvilke virkemidler, der er tillagt stor betydning af flest respondenter. Det er undersøgt, hvilken kombination af virkemidler, der vil være mest hensigtsmæssig i.f.t. overflytning af bolig-arbejde/uddannelsesture. Som udgangspunkt er 2 virkemidler fordobling af benzinprisen og bopæl tættere på arbejde/uddannelsessted udtaget af beregningerne. Resultatet er, at der i erhvervsområderne Birk og Vesterholm bør arbejdes videre med kombinationen af de virkemidler, der ses nedenfor: Birk Restriktioner mod biltrafikken Anlæg af cykelstier Tyverisikring, bedre parkeringsforhold Mulighed for tøjskift/bad Vesterholm Restriktioner mod biltrafikken Anlæg af cykelstier Tyverisikring, bedre parkeringsforhold Bedre vedligeholdelse af cykelstier De virkemidler der er rettet mod overflytning af bus/tog-ture er vurderet af så få respondenter, at konklusioner ikke kan drages. Dette er bl.a. en konsekvens af, at kun få respondenter i rejsevaneundersøgelsen benytter den kollektive transport, og samtidig er det kun godt halvdelen af disse, der har vurderet virkemidlerne. Erfaringer med rejsevaneundersøgelser Erfaringerne med rejsevaneundersøgelsen er, at spørgeskemaet skal være kort og have ét fokus. De modstridende interesser i vores rejsevaneundersøgelse gjorde, at nogle af resultaterne ikke kunne bruges, da spørgsmålene ikke var præcise nok. Eksempelvis havde vi ikke i de hypotetiske spørgsmål taget højde for, at respondenterne havde forskellige muligheder for transportmiddelvalg. En respondent kunne således ikke forholde sig til,

9 hvor stor betydning anlæg af flere cykelstier ville have ift. overflytning fra bil til cykel, hvis han/hun ingen cykel havde. I det hele taget er spørgeskemaundersøgelser alene ikke den mest hensigtsmæssige metode til sammentænkning af livsstil og transportvaner. En sådan undersøgelse bør følges op af interviews, hvilket betyder, at metoden er relativt ressourcekrævende. Det kan derfor diskuteres, om den måde, vi har valgt at sammentænke livsstil og transportvaner, er brugbar. Det kræver således mere forskning i sammentænkning af livsstil og transportvaner, før det er muligt at bruge resultaterne til kortlægning af strategier til overflytning af bilture til andre miljøvenlige transportmidler. Det er dog stadig en god ide at lave rejsevaneundersøgelser, men undersøgelserne skal rettes mod potentialer for overflytning, hvis resultaterne skal kunne bruges til udtænkning af konkrete løsningsforslag. Rejsevaneundersøgelser, som den vi har gennemført, kan istedet bruges til formulering af transportpolitik i kommuner. For eksempel viser undersøgelsen, at det er nytteløst at investere i cykelparkering m.h.p. overflytning af cyklister af nød, idet denne trafikanttype vil investere i en bil, så snart de får råd.

BILEN SOM KULTURFÆNOMEN. 1 Indledning. 1.1 Baggrund for projektet. 1.2 Den kvalitative undersøgelse

BILEN SOM KULTURFÆNOMEN. 1 Indledning. 1.1 Baggrund for projektet. 1.2 Den kvalitative undersøgelse BILEN SOM KULTURFÆNOMEN Mette Jensen seniorforsker, mag.scient.soc., Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser 1 Indledning Dette paper bygger på den ene del af forskningsprojektet ALTRANS

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

lyset af mobiliteten

lyset af mobiliteten lyset af mobiliteten - Om bystrukturens betydning for transportadfærd Af Kristoffer Kejser og Pia Messell Speciale i Tek-Sam og Geografi RUC 2000 Vejledere: Per Homann Jespersen Birgit Land Rasmus Ole

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

0-takst på Svendborgbanen

0-takst på Svendborgbanen Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni 2004 Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni

Læs mere

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2691 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende

Læs mere

Fodgængere i Københavns. December 2013

Fodgængere i Københavns. December 2013 Fodgængere i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-84-9 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København V Forsidefoto:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år.

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. Ældres boligforhold - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Indledning... 1 5

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

DR flytter pendlertrafik til Ørestad

DR flytter pendlertrafik til Ørestad DR flytter pendlertrafik til Ørestad Jens Toft Wendelboe, stud. polyt. Simon Birkebæk, Via Trafik Claus Kirchoff Pedersen, Via Trafik INDLEDNING DR flytter pendlertrafik til Ørestad er et afgangsprojekt

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere