Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO"

Transkript

1 Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli

2 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014) Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014) Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014

3 Indledning til delaftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO Der indgås en delaftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO som led i en samlet aftale om Vækstpakke Der indgås stemmeaftaler om initiativerne i delaftalen. Tilslutning til stemmeaftalerne indebærer følgende: At aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler i førstkommende Folketingssamling forpligter sig til at stemme for de forslag, der implementerer stemmeaftalen. Hvis initiativerne har bevillingsmæssige konsekvenser, forpligter aftaleparterne sig til at stemme for specifikke forslag, som tilvejebringer den nødvendige bevillingsmæssige hjemmel hertil. For så vidt angår igangsættelse af analyser eller aftaler med tredjepart, består aftaleparternes tilslutning til initiativet af tilkendegivelse om opbakning. Aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler indgår ikke nye forlig om de pågældende initiativer. Det vil sige, at aftaleparterne står frit, når den nødvendige lovgivning er vedtaget, eller der er afsat de aftalte bevillinger. I de tilfælde, hvor gennemførelse af initiativerne forudsætter justeringer i eksisterende forlig, forpligter de af aftaleparterne, som indgår i forligskredsen, sig til at gennemføre de relevante ændringer i forliget. Stemmeaftalerne indebærer ikke justeringer i eksisterende forligskredse. Dvs. at aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler ikke indtræder i eksisterende forlig om initiativer, som er omfattet af de respektive stemmeaftaler. Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli

4 Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO Nyt kapitel Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om en aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO. Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. Regeringen og aftaleparterne er enige om, at forsyningssikkerhedsafgiften mv. tilbagerulles, hvilket indebærer følgende: Forsyningssikkerhedsafgiften afskaffes både afgiftsforhøjelserne på fossile brændsler og den nye afgift på VE-brændsler. Energiafgifterne på fossile brændsler nedsættes med 7,9 kr./gj (2013-priser), svarende til en tilbagerulning af afgiftsforhøjelserne i VK-regeringens Forårspakke 2.0 fra Elvarmeafgiften nedsættes parallelt med 6,8 øre/kwh (2013-priser). Afgifterne vedr. bioolier mv. justeres, således at afgifterne er i overensstemmelse med EU-reglerne. Erhvervenes afgiftslempelser på procesenergi fastholdes på det niveau, som blev aftalt med Energiaftale 2012 og Aftaler om Vækstplan DK fra Den umiddelbare lempelse for erhvervslivet som følge af de ovenstående initiativer udgør ca. 710 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 840 mio. kr. i Regeringen og aftaleparterne er enige om at finansiere tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften mv. ved at forhøje bundskattesatsen og reducere grøn check. Det samlede forslag er fordelingsneutralt samt indebærer en beskeden forøgelse af arbejdsudbuddet. Forhøjelse af bundskattesatsen og det skrå skatteloft med 0,28 pct.-point fuldt indfaset i En reduktion af grøn check med 425 kr. fra kr. til 875 kr. fuldt indfaset i Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014

5 Regeringen og aftaleparterne er enige om at gennemføre klimatiltag i form af udtag af lavbundsjorde, etablering af biocovers og oprettelsen af et energisparesekretariat. Der afsættes hertil 41,7 mio. kr. (2014-priser) i 2014, 78,4 mio. kr. i 2015, 97,0 mio. kr. i 2016 samt 94,1 mio. kr. i 2017, som finansieres via reserven til grøn omstilling, som blev afsat på finansloven for Tiltagene medvirker til at imødegå klimaeffekten af tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften mv. Lempelse af PSO for erhverv og forbrugere Regeringen og aftaleparterne er enige om, at: PSO for gas afskaffes fra 2015, således at virksomhedernes produktionsomkostninger og forbrugernes energiudgifter nedbringes. Lempelserne udgør ca. 140 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 350 mio. kr. i Der gennemføres fra 2015 en erhvervsrettet lempelse af PSO for el. Der afsættes 960 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, mio. kr. i 2017, mio. kr. i 2018 samt mio. kr. i 2019 og mio. kr. i 2020 (2014-niveau) med henblik på at reducere PSObetalingen for el via en overførsel til Energinet.dk. Der gennemføres en forhøjelse af elafgiften for rumvarme mv., som neutraliserer effekten af PSO-lempelsen for husholdningerne mv. (herunder ikke-momspligtige virksomheder). PSO-tariffen skønnes at kunne nedsættes med ca. 3 øre pr. kwh i 2015 og 2016 stigende til ca. 5 øre pr. kwh fra 2017 og frem. Lempelsen for erhvervslivet udgør ca. 530 mio. kr. i 2015 stigende til i størrelsesordenen 860 mio. kr. fra 2017 og frem. Der afsættes en pulje på 185 mio. kr. årligt fra til lempelser af PSO for el målrettet el-intensive virksomheder. Den målrettede tilskudsordning udmøntes som et tilskud til PSO-betalingen på ca. 7 øre pr. kwh (dog maksimalt 85 pct. af VE-andelen af PSO-tariffen). Tilskudsordningen skal godkendes af EU-Kommissionen efter EU s miljøog energirammebestemmelser for og vil først derefter træde i kraft. Aftaleparterne er i den forbindelse enige om at ville tilpasse ordningen, hvis det viser sig nødvendigt for at kunne opnå EU-godkendelse. Der afsættes en ramme på 100 mio. kr. årligt fra til yderligere PSO-lempelser mv. med henblik på at lempe for energiintensive virksomheder mv. Man er enige om i relevante sammenhænge at afdække muligheden for at målrette rammen til yderligere PSO-lempelser mv. på samlet 400 mio. kr. til energiintensive virksomheder. Aftaleparterne er enige om at udmønte puljen til generelle lempelser af virksomhedernes energiudgifter, såfremt det ikke er muligt at opnå EU-godkendelse af en målrettet løsning. Ovenstående målrettede tilskudsordninger kombineres med en aftaleordning. Aftaleordningen vil indebære, at de tilskudsberettigede virksomheder gennem aftaler med Energistyrelsen forpligter sig til at gennemføre energieffektiviseringer. Parterne er enige om, at aftaleordningen skal udformes, så også små og mellemstore virksomheder kan få støtte via tilskudsordningen, uden at de pålægges unødige administrative byrder. Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli

6 Vinduet for opførelsen af havvindmølleparken på Kriegers Flak, som er aftalt med Energiaftale 2012, forlænges med 2 år, således at den færdiggøres senest ved udgangen af Lempelsen skønnes at ville udgøre ca. 115 mio. kr. i 2018 stigende til ca. 640 mio. kr. i 2020, idet den dog vil afhænge af det faktiske tidspunkt for opførelsen af havvindmølleparken. Der gennemføres en model, som reducerer PSO-omkostningerne til landvind med samlet ca. 100 mio. kr. frem til og med Den konkrete udmøntning besluttes på baggrund af et analysearbejde, der afsluttes inden udgangen af Lempelsen forventes at ville udgøre ca. 10 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 30 mio. kr. i Det kommende udbud af kystnære møller koncentreres og reduceres fra 500 MW til 400 MW, hvoraf 50 MW fastholdes som forsøgsmøller. PSO-lempelsen skønnes at ville udgøre ca. 40 mio. kr. i 2017, ca. 100 mio. kr. i 2018 samt ca. 130 mio. kr. i 2019 og ca. 140 mio. kr. i Der indføres et prisloft for de kystnære møller, så der ved det aftalte udbud kun accepteres tilbud til en gennemsnitlig pris på maksimalt 70 øre pr. kwh (til fastholdte vilkår i forhold til tilskudsperiodens længde, ansvar for tilslutning osv.). Hvis der ikke er tilstrækkeligt med tilbud til at opstille 350 MW, kan bud, der medfører, at den gennemsnitlige pris bliver højere end 70 øre pr. kwh, kun accepteres ved enighed i energiforligskredsen. Der indføres en kompensationsordning for husholdningerne. Det forventede niveau for husholdningernes betaling af PSO i 2020 udgør 1,8 mia. kr. Såfremt husholdningernes årlige betaling af PSO frem mod 2020 overstiger 1,8 mia. kr. (2014-priser) som følge af øget produktion af vedvarende energi eller øgede tilskudssatser, vil der ske en forhøjelse af den grønne check. Kompensationen vil blive beregnet med afsæt i de realiserede PSO-udgifter. I tillæg til de erhvervsrettede PSO-lempelser er regeringen og aftaleparterne enige om at forbedre ansøgningskriterierne i den nuværende tilskudspulje til energibesparelser i gartnerier med henblik på at kunne opnå afløb på 10 mio. kr. årligt i 2015 og Regeringen og aftaleparterne er enige om at finansiere PSO-lempelserne ved at gennemføre følgende tiltag: Udmøntning af ramme til lempelser for erhvervslivet på 150 mio. kr. i 2017 stigende til 850 mio. kr. i 2020, som blev afsat og finansieret som led i Aftaler om Vækstplan DK, jf. nedenfor. Puljen til overskudsvarme på 100 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, der blev afsat og finansieret som led i Aftaler om Vækstplan DK, omprioriteres. Omprioriteringen skal ses i lyset af, at det er vanskeligt at fremme udnyttelsen af overskudsvarme yderligere gennem overskudsvarmeafgiften, uden at det vil medføre en skævvridning af tilskyndelsen til at sikre høj energieffektivitet. 6 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014

7 Tilskudsordningen til gartnerier og andre el-intensive virksomheder på ca. 85 mio. kr. årligt i perioden , der blev afsat og finansieret som led i Aftaler om Vækstplan DK, omprioriteres. Omprioriteringen skal ses på baggrund af, at tilskudspuljen ikke vurderes at kunne statsstøttegodkendes efter EU s miljø- og energirammebestemmelser for PSO-finansieret tilskudsordning til ikke-kvoteomfattet elproduktion på ca. 100 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, der blev afsat og finansieret som led i Energiaftale 2008, omprioriteres. Puljen har til formål at udligne forskellene mellem elproduktion inden for og uden for CO 2-kvotesystemet i forbindelse med tildelingen af gratiskvoter til kvoteomfattede elproducenter. Fra 2013 får elproduktion i kvotesektoren ikke længere gratiskvoter. Begrundelsen for kompensationen af de ikke-kvoteomfattede elproducenter er derfor bortfaldet. Fra puljen til fremme af vedvarende energi i virksomheders procesforbrug (VE-proces) på 500 mio. kr. årligt fra , der blev afsat og finansieret som led i Energiaftale 2012, omprioriteres 100 mio. kr. i Omprioriteringen skal se i lyset af, at der har været et mindreforbrug fra puljen til VE-proces. Hertil kommer, at der foretages en rebudgettering af puljen, som indebærer, at puljen nedjusteres med 100 mio. kr. årligt i perioden og forlænges med 500 mio. kr. i Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat lovforslag om, at reglerne i virksomhedsordningen tilpasses, således at hensigten med ordningen opretholdes. Lovforslaget sikrer, at midler, der tages ud af virksomhedsordningen til privatforbrug, som tilsigtet beskattes som personlig indkomst. Samtidig opretholdes formålene med virksomhedsordningen. Aftaleparterne er enige om, at lovforslaget justeres. Konkret forhøjes bagatelgrænsen fra kr. til kr. Der gives mulighed for over 3 år at afvikle sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningen for private lån. Det er en betingelse, at sikkerhedsstillelsen i virksomhedsordningen er fuldstændig afviklet inden udgangen af de 3 år. Endvidere vil der blive fundet en løsning på de situationer, hvor blandet benyttede bygninger stilles til sikkerhed for lån. Af provenuet fra lovforslaget anvendes i alt 3,1 mia. kr. i perioden til at finansiere Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO. Datagrundlaget for visse provenuberegninger og støtteniveauer for tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og PSO-lempelserne samt kompensationsordning for husholdningerne vil blive konsolideret i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslagene. En række af de aftalte initiativer skal notificeres og godkendes i henhold til EU's statsstøtte regler. Hvis det måtte vise sig, at en godkendelse ikke kan opnås eller forudsætter væsentlige ændringer af det enkelte initiativ, er parterne enige om at drøfte håndteringen heraf, herunder alternative anvendelser af de midler, der er afsat til initiativet. Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Indhold 1. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan (24. april 2013)...

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg

Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg December 2005 Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere