Måltidsbarometeret i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måltidsbarometeret i praksis"

Transkript

1 Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation Råvare- kvalitet Ernæring Sociale og fysiske rammer

2 Hvor kommer redskabet fra? Servicestyrelsen og Deloitte har i samarbejde med Københavns Madhus udarbejdet måltidsbarometeret, der er et redskab til at vurdere kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere. Derudover har projektkommunerne Århus, Roskilde, København, Kerteminde og Mariagerfjord bidraget til at kvalificere, afprøve og evaluere metoden. Dette med henblik på at give input, der er målrettet de behov og udfordringer, som kommunerne oplever i praksis. Måltidsbarometeret er ét af flere redskaber, der er udviklet som led i Servicestyrelsens projekt God mad Godt liv. Formålet med projektet er at give redskaber og inspiration til, hvordan produktionskøkkener, plejecentre og hjemmeplejen i højere grad kan levere måltider af høj kvalitet til ældre hjemmeboende borgere og ældre borgere på plejecentre. Se mere om projekt God mad Godt liv og redskaberne på Servicestyrelsens hjemmeside

3 Indhold Hvad består måltidsbarometeret af?... 4 Alt at vinde intet at tabe... 5 Hvad viser måltidsbarometeret?... 9 Sådan gennemføres en kvalitetsevaluering

4 Hvad består måltidsbarometeret af? Måltidsbarometeret er et elektronisk kvalitetsevalueringsredskab, som giver produktionskøkkener, plejecentre og hjemmeplejedistrikter i kommunen en indikation af, hvor gode de er til i fællesskab at levere måltider af høj kvalitet til ældre borgere. På baggrund af ledere og medarbejderes besvarelser genereres en rapport, der omfatter målrettede anvisninger til, på hvilke områder med fordel kan igangsættes en indsats for at sikre bedre måltider til ældre borgere. Måltidsbarometeret består af følgende tre elementer: 1. Introduktion til måltidsbarometeret 2. Kvalitetsevalueringsredskabet måltidsbarometeret 3. Måltidbarometeret i praksis Introduktion til måltidsbarometeret indeholder en samlet beskrivelse af måltidsbarometeret, herunder baggrund, formål, udbytte, indhold m.v. Introduktionen kan med fordel anvendes til at opnå en overordnet forståelse af, hvordan redskabet kan skabe værdi i forbindelse med arbejdet med måltider til ældre borgere i kommunen. Kvalitetsevalueringsredskabet måltidbarometeret er kvalitetsevalueringens centrale omdrejningspunkt, som er baseret på et it-system, som Servicestyrelsen stiller til rådighed for landets kommuner. Systemet gør det muligt at oprette og gennemføre kvalitetsevalueringer af madservicen i kommunen og efterfølgende hente rapporter med vurderinger og anbefalinger til forbedringer. Adgang til kvalitetsevalueringsredskabet måltidsbarometeret, fås på Måltidsbarometeret i praksis er en drejebog, som blandt andet beskriver hvad der skal til for at komme godt i gang og komme i mål med kvalitetsevalueringen. Med drejebogen følger desuden en trinvis beskrivelse af, hvordan man opstarter en elektronisk kvalitetsevaluering enten som administrator i kommunen eller som leder for et køkken, plejecenter eller hjemmeplejedistrikt. 4

5 Alt at vinde intet at tabe Selvom der ikke er noget at tabe ved at bruge måltidsbarometeret, kan redskabet selvfølgelig anvendes, så der vindes mest muligt. Denne drejebog beskriver derfor, hvilke overvejelser kommunen bør gøre sig for at få det størst mulige udbytte af måltidsbarometeret. Fx hvilke spørgsmål bør kommunen forholde sig til i forbindelse med at sætte redskabet i gang? Og hvad skal der til for at komme godt i mål? Derudover indeholder drejebogen en trinvis guide til, hvordan man opstarter en elektronisk kvalitetsevaluering. Måltidsbarometeret tager først og fremmest udgangspunkt i de køkkener, der producerer mad til ældre borgere, og køkkenernes aftagerenheder som for eksempel plejecentre eller hjemmeplejedistrikter. Det kan være forskelligt fra køkken til køkken, hvor mange enheder der leveres mad til, og hvem disse enheder er. Eksempelvis leverer nogle køkkener alene mad til ældre på plejecentre, mens andre leverer til både plejecentre og ældre i egen bolig (hjemmeplejedistrikter). I måltidsbarometeret betegnes dette som forskellige samarbejdsrelationer, inden for hvilke den enkelte relation kan have forskellige forudsætninger for at levere måltidssituationer af høj kvalitet. Netop fordi måltidssituationen er en tværfaglig opgave, vil der vindes mest ved at sikre en tværfaglig besvarelse af spørgeskemaet inden for de enkelte samarbejdsrelationer. Det er den eneste måde, hvorpå forudsætningerne for den samlede måltidssituation kan vurderes. Men derudover er det også den eneste måde, hvorpå der kan opnås et tværfagligt løft. Det vil blandt andet kunne bidrage til en større forståelse af, hvilke roller og opgaver de enkelte enheder bør varetage omkring måltidssituationen. For at opnå den største gevinst anbefales det, at: Måltidsbarometeret forankres lokalpolitisk. Inden redskabet sættes i gang, bør der i kommunerne sikres politisk godkendelse og opbakning til at anvende redskabet. Der sikres central koordinering. Der udpeges en central administrator (fx en person fra centralforvaltningen), der sikrer koordinering af besvarelser og opsamling på vurderinger og anbefalinger, og som udarbejder handleplaner og følger op på disse. 5

6 Spørgsmålene i måltidsbarometeret besvares tværfagligt. Det vil sige, at alle produktionskøkkener i kommunerne, herunder også de enheder, køkkenet leverer til og samarbejder med, besvarer spørgeskemaet. Eksempel på systematisk proces Der sikres lokal opfølgning. Lederen i de enkelte enheder skal fungere som lokal nøgleperson og blandt andet udvælge de to medarbejdere, der skal besvare spørgeskemaet. Måltidsbarometeret anvendes som led i en systematisk proces for at sikre opfølgning og udvikling af måltidssituationen for ældre borgere (se figur til venstre). Det kan blandt andet besluttes, at selvevalueringen skal gennemføres inden for faste intervaller, fx hvert år eller hvert andet år. Det kan give kommunerne mulighed for at se og synliggøre, om politiske mål for området er opfyldt og ikke mindst mulighed for at fejre fremdriften. 6

7 Kom godt i gang! I forbindelse med at sætte måltidsbarometeret i drift anbefales det at fordele ansvarsområder på forskellige roller: administrator, lokale nøglepersoner (ledere) og medarbejdere. Ansvarsområderne kan fordeles som følger: Administrator (fx person fra centralforvaltningen) Administratorens rolle er at: Identificere alle kommunens produktionskøkkener og deres aftagerenheder. Informere produktionskøkkenerne og disses aftagerenheder om igangsættelse af brugen af måltidsbarometeret. Oprette brugere i it-systemet og sende adgangslinks, inklusive tilhørende personlige adgangskoder, til alle identificerede nøglepersoner (ledere). Kommunikere en tidsfrist for, hvornår spørgeskemaet skal være besvaret. Følge op på, at besvarelserne foreligger, inden tidsfristen udløber. Efter en uge genererer it-systemet automatisk en påmindelse. Hente rapport med vurderinger og anbefalinger via it-systemet og kommunikere disse til relevante parter (fx det politiske udvalg). Sikre fremadrettet handling, eksempelvis ved at udarbejde konkrete mål og handleplaner for de enkelte enheder og samarbejdsrelationer. Følge op på handleplaner og mål. 7

8 Lokal nøgleperson (fx leder af en enhed) Nøglepersonens ansvar er at: Udvælge to medarbejdere, der skal besvare spørgeskemaerne. Modtage adgangslinks og personlige adgangskoder fra administrator og videredistribuere to af disse til de to udvalgte medarbejdere. Besvare spørgeskemaet selv eller udvælge en anden repræsentant fra ledergruppen. Sikre motivation omkring besvarelsen af spørgeskemaerne. Sikre, at spørgeskemaerne besvares inden for den fastsatte tidsfrist. Hente rapport med vurderinger og anbefalinger via it-systemet og kommunikere disse ud i enheden. Personer, der skal besvare spørgeskemaet Hvem skal besvare? I hver enhed skal spørgeskemaet besvares af én leder (leder af køkkenet, leder på plejecentret og/eller hjemmeplejeleder) og to medarbejdere/måltidsansvarlige; det vil sige tre personer i alt per enhed. De medarbejdere og den leder, der besvarer spørgeskemaet, fungerer som repræsentanter for den pågældende enheds varetagelse af måltider. Deres ansvar er at: Besvare spørgeskemaet ærligt og inden for tidsfristen på baggrund af modtaget adgangslink og personlige adgangskoder fra lokal nøgleperson. Besvare enkelte spørgsmål mere end én gang afhængigt af antal samarbejdsrelationer (det gælder kun for produktionskøkkenerne). 8

9 Hvad viser måltidsbarometeret? På baggrund af de elektroniske besvarelser genereres en vurdering af, i hvilken grad målet for en god måltidssituation er opfyldt. Det vurderes med andre ord, hvor gode forudsætninger der er til stede for at levere måltidssituationer af høj kvalitet inden for henholdsvis den specifikke samarbejdsrelation og den enkelte enhed. De enkelte medarbejderes besvarelser vurderes sammen som en enhed; det vil sige ikke særskilt, idet de fungerer som repræsentanter for enheden. Graden af opfyldelse af målet angives i procent, hvor 100 procent er den højest opnåelige opfyldelse. Vurdering på tre niveauer Der genereres en vurdering af opfyldelsen af målet på tre niveauer: Vurdering af samarbejdsrelationens samlede opfyldelse af målet (synlig for både administrator, produktionskøkken og aftagerenhed). Vurdering af samarbejdsrelationens opfyldelse af målet i forhold til de fem principper (synlig for både administrator, produktionskøkken og aftagerenhed). Vurdering af de enkelte enheders opfyldelse af målet (kun synlig for den gældende enhed). Den samlede vurdering af måltidssituationen præsenteres i en kort rapport. Rapporten indeholder både en vurdering og en række målrettede konkrete anbefalinger. Rapporten med vurdering af samarbejdsrelationens opfyldelse af målet både samlet og i forhold til de fem principper, kan først genereres og hentes, når alle deltagere inden for samarbejdsrelationen har besvaret spørgeskemaet. Ligeledes kan rapporten med vurdering af den enkelte enheds opfyldelse af målet først genereres og hentes, når alle tre deltagere inden for enheden har besvaret spørgeskemaet. Den lokale nøgleperson (leder) og administrator får besked per , når alle deltagere har besvaret spørgeskemaerne, og rapporten er genereret. I det følgende er vist et eksempel på indholdet i en rapport for en fiktiv samarbejdsrelation. 9

10 Eksempel på rapport: 10

11 11

12 Sådan gennemføres en kvalitetsevaluering Et plejecenter, hjemmeplejedistrikt eller køkken kan selv tage initiativ til at vurdere kvaliteten af deres måltidssituationen, men kommunen kan også beslutte, at redskabet skal anvendes jævnligt af kommunernes leverandører på ældreområdet. I det følgende beskrives en trinvis proces for, hvordan en selvevaluering kan oprettes og gennemføres: Opret bruger Trin 1: Gå ind på Trin 2: Hvis du er repræsentant for kommunen, og har besluttet at evaluere kvaliteten af kommunens måltidssituation, klik da på Administratorindgangen i den grønne kasse på forsiden. Hvis du er leder for et køkken/plejecenter/hjemmeplejedistrikt, og selv har taget initiativ til at vurdere kvaliteten af jeres måltidssituation, klik da på Ildsjæl-indgangen i den grønne kasse på forsiden. Trin 3: Opret dig selv som ny bruger i systemet ved at klikke på Opret ny bruger og indtast oplysninger i de tomme felter. Du modtager herefter en verificeringsmail. Trin 4: Klik på linket i tilsendte mail, og log ind med adresse og adgangskode. 12

13 Opret kvalitetsevaluering Trin 5: Du er nu klar til at oprette en kvalitetsevaluering, og guides automatisk gennem oprettelsen. Hvis du er repræsentant for kommunen, indtast da oplysninger for de produktionskøkkener, plejecentre og hjemmeplejedistrikter, som skal deltage i evalueringen. It-systemet sender herefter automatisk en adgangskode til alle oprettede ledere, som herefter sammen med to af deres medarbejdere - skal besvare spørgeskemaerne i kvalitetsevalueringen. Hvis du er ildsjæl, indtast da oplysninger for din arbejdsplads. Itsystemet sender herefter automatisk en adgangskode til både dig og to valgfrie medarbejdere, som skal besvare spørgsmålene i kvalitetsevalueringen. Afhent rapport Trin 6: Først når alle oprettede brugere har besvaret spørgeskemaerne kan en vurderingsrapport hentes. Du vil modtage en besked pr. , når alle har besvaret. Der vil automatisk blive tilsendt en påmindelse til alle brugere efter 7 dage, såfremt de ikke har besvaret spørgeskemaet. For at hente rapporten skal du gøre følgende: Hvis du er ildsjæl, klik da på Ildsjæl-indgangen, og log ind med e- mailadresse og adgangskode for at hente rapporten under Hent rapporter. Hvis du administrator i kommunen, klik da på administratorindgangen, og log ind med adresse og adgangskode for at hente rapporte under Hent rapporter. 13

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i køkkenerne omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere