Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 31. marts 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 31. marts 2016"

Transkript

1 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K 31. marts 2016 Forslag til lov (L 123) om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonde, H FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K Telefon CVR Danske Bank Reg Konto nr Skatteministeriet har den 23. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag med undertitlen (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen) til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Dette dokument indeholder foreningens bemærkninger til afsnittet om virksomhedsordningen, og henviser til det øvrigt vedlagte dokument som indeholder foreningens bemærkninger til lovforslagets øvrige indhold. FSR danske revisorer hilser det meget velkomment, at Skatteministeriet nu forlader ønsket om at bruttobeskatte fiktive indtægter i form af særlige sikkerhedsstillelser. Den foreslåede bestemmelse vil dog også medføre væsentlige problemstillinger, som utilsigtet kan have meget stor økonomisk betydning for den skattepligtige. Vi anerkender fuldt ud baggrunden for fremsættelsen af lovforslag L 200, , og det politiske ønske om at forhindre en utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen.

2 FSR danske revisorer gjorde allerede den 8. september opmærksom på, at der ikke var tid nok til en forsvarlig gennemgang af lovændringerne, der blev gennemført i lov nr. 992 af 16. september De efterfølgende spørgsmål, Skatterådets afgørelse SKM SR og de ændringer, der nu foreslås, har desværre bekræftet dette. Efter FSRs opfattelse er det derfor vigtigt, at lovforslaget på en række områder præciseres, så den hidtidige usikkerhed om virkningerne af indgrebet reduceres. Side 2 Efter FSRs opfattelse er det nødvendigt med en præcisering af, hvornår aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, er stillet til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen jf. de mange spørgsmål herom. Det er især vigtigt at få præciseret, hvornår alskyldserklæringer og den modregningsadgang, der er sædvanlig praksis i pengeinstitutterne, er en sikkerhedsstillelse jf. spørgsmålene herom. Virksomhedsordningen er tiltænkt og anvendes især af mindre erhvervsdrivende uden dybere indsigt i skatteregler og fortolkningen heraf mv. Som følge heraf er det nødvendigt med klare og letforståelige regler om, hvornår aktiver i virksomhedsordningen er stillet til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen. Uanset beskatningen nu alene sker ved at en sikkerhedsstillelse anses for en hævning kan selv kortvarige sikkerhedsstillelser, der aldrig reelt har givet mulighed for en utilsigtet udnyttelse af virksomhedsskatteordningen, få økonomiske konsekvenser mange år efter sikkerhedsstillelsen er ophævet. Den foreslåede bestemmelse i 12 nr. 4, hvorefter den fiktive hævning i al fremtid skal fratrækkes i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget selv om midlerne fortsat indestår i virksomheden illustrerer klart, at den skattemæssige konsekvens af en sikkerhedsstillelse er langt mere byrdefuld end den alternative reelle hævning. Vi vil derfor opfordre til, at Skatteministeren overvejer følgende alternative værnsregel. Henset til, at det overordnede formål er at forhindre, at virksomhedens skattepligtige overskud alene beskattes med den foreløbige virksomhedsskat, når virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for privat gæld, kunne formålet opnås ved at indsætte et nyt punktum efter 11, stk. 4, 1. pkt., og tilføje et nyt stk. 5: 1 Skatteudvalget , Alm. del, Bilag 259

3 I 11, stk. 4, indsættes som 2. pkt.: Side 3 Hvis der er stillet sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, kan der ligeledes ikke foretages foreløbig beskatning efter 10, stk. 2. I 11 indsættes som stk. 5. Stk. 4, 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Dermed sidestilles konsekvenserne af en sikkerhedsstillelse fuldt ud med konsekvenserne af en negativ indskudskonto. Bemærkninger til lovforslaget Efter den foreslåede 4 b anses et beløb svarende til det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller aktivernes handelsværdi i det indkomstår, hvori der stilles sikkerhed, for overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien. Der sker dermed en hævning uanset der reelt ikke overføres midler fra virksomhedsordningen. Det fremgår af lovbemærkningerne, at Der er alene tale om bogholderimæssige posteringer. FSR skal bede om en præcis angivelse med eksempel på, hvorledes denne fiktive hævning skal bogføres, så bogføringen fortsat opfylder bogføringslovens krav, der er en forudsætning for anvendelsen af virksomhedsordningen. Kan det bekræftes, at hævningen kan bogføres på mellemregningskontoen efter kapitel 2 A på samme måde som øvrige hævninger? Ud fra en almindelig logisk tankegang burde en ophævelse af en sikkerhedsstillelse tilsvarende kunne anses for et indskud fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien, f.eks. på mellemregningskontoen. Derved sidestilles sikkerhedsstillelser fuldt ud med en faktisk hævning og efterfølgende indskud. Det fremgår af bemærkningerne vedrørende kreditter med en trækningsret, f.eks. en kassekredit, at en nedbringelse af trækket på kreditten ikke påvirker det beløb, den skattepligtige har gjort brug af, og som dermed anset for overført, men at

4 nedbringelsen af trækket medfører, at der efterfølgende kan trækkes et tilsvarende beløb uden at det medfører en ny hævning. Dermed er der reelt tale om, at en nedbringelse af sikkerhedsstillelsen kan anses som et indskud på en slags mellemregningskonto. Side 4 Det fremgår videre af bemærkningerne, at det ikke er muligt at skifte en sikkerhedsstillelse ud med en anden sikkerhedsstillelse. Det fremgår derimod ikke af bemærkningerne, at det ikke er muligt at udskifte en gæld med en anden gæld for den samme sikkerhedsstillelse. Det synes at være muligt, når der henses til bemærkningerne om kreditter med trækningsret, hvor en nedbringelse af kreditten til nul med en efterfølgende forøgelse af kreditten alene anses for en hævning i det omfang kreditten øges i forhold til et tidligere faktisk træk. Der synes ikke at være nogen særlig grund til at skelne mellem en kredit med trækningsret og flere lån med den samme sikkerhedsstillelse. I forbindelse med L200 ( ) har Skatteministeren svaret på spørgsmål 54 og det synes heraf at fremgå, at indfrielse af et lån og efterfølgende etablering af et nyt lån med samme sikkerhedsstillelse i nogle tilfælde kan anses for en ny sikkerhedsstillelse, der har skattemæssige konsekvenser. FSR Danske Revisorer skal venligst bede om en nærmere redegørelse for, om og i givet fald hvornår en ny sikkerhedsstillelse for samme lån og et nyt lån med samme sikkerhedsstillelse skal anses for en ny hævning. Særligt ønskes de skattemæssige konsekvenser af følgende eksempler belyst. Eksempel 1 Der etableres en gæld udenfor virksomhedsordningen på kr. 1 mio., med pant i ejendom X, der indgår i virksomhedsordningen. Pantets værdi kan opgøres til kr. 1 mio. Ejendom X sælges og pantet aflyses. Samtidig købes en ny ejendom Y, der indgår i virksomhedsordningen. Der gives pant i ejendom Y til en værdi på kr. 1 mio. Udskiftningen af pantet medfører ikke en øget kreditfacilitet i privatsfæren. Eksempel 2 Der etableres en gæld udenfor virksomhedsordningen på kr. 1 mio., med pant i ejendom X, der indgår i virksomhedsordningen. Pantets værdi kan opgøres til kr. 1

5 mio. Gælden nedbringes til kr Efterfølgende etableres et nyt lån på kr Det oprindelige pant på kr. 1 mio. dækker begge lån på nu i alt kr Side 5 Eksempel 3 Der etableres en gæld udenfor virksomhedsordningen på kr. 1 mio., med pant i ejendom X, der indgår i virksomhedsordningen. Pantets værdi kan opgøres til kr. 1 mio. Lånet ændres fra et lån i danske kroner til et lån i euro med en kursværdi på kr. 1 mio. Udskiftningen af lånet medfører ikke en øget kreditfacilitet i privatsfæren. Eksempel 4 Der etableres en gæld udenfor virksomhedsordningen på kr. 1 mio., med pant i ejendom X og pant i ejendom Z, der begge indgår i virksomhedsordningen. Pantets værdi kan opgøres til kr. 1 mio. for hver ejendom og således samlet kr. 2 mio. Ejendom X sælges og pantet aflyses. Samtidig købes en ny ejendom Y, der indgår i virksomhedsordningen. Der gives pant i ejendom Y til en værdi på kr. 1 mio. Det samlede pant udgør dermed kr. 2 mio. Udskiftningen af pantet medfører ikke en øget kreditfacilitet i privatsfæren. Eksempel 5 Som fortsættelse på eksempel 4 sælges ejendom Z 3 år senere og pantet i ejendom Z aflyses. Der er herefter pant i ejendom Y for kr. 1 mio. til sikkerhed for privat gæld kr. 1 mio. Aflysningen af pantet i ejendom Z medfører ikke en øget kreditfacilitet i privatsfæren. Gældens kursværdi Det fremgår af lovbemærkningerne, at det ikke har skattemæssige konsekvenser, at der sker udsving i gældens kursværdi, når dette sker efter, at en sikkerhedsstillelse er foretaget. Det er alene gældens kursværdi på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed, der er afgørende. Kan det bekræftes, at dette også gælder ved efterfølgende udsving i gældens kursværdi som følge af valutakursændringer på valutalån? 4 B, stk. 3. Af lovbemærkningerne til 4 b, stk. 3 fremgår, at eventuelle forbedringsudgifter kan tillægges den seneste offentlige ejendomsvurdering, hvis de er afholdt efter den

6 seneste offentlige ejendomsvurdering. Kan det bekræftes, at indtil der igen udarbejdes nye ejendomsvurderinger, kan forbedringsudgifter, der er afholdt efter 2012 vurderingen tillægges den offentlige ejendomsvurdering uanset der måtte blive udsendt nye vurderinger på baggrund af 2012 vurderingen, med mindre der udsendes en omvurdering? Side 6 Kan det bekræftes, at der som alternativ til den offentlige vurdering kan anvendes den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer? Af lovbemærkningerne fremgår videre, at de forbedringer, der kan tillægges, svarer til de forbedringer, der kan indgå i virksomhedsordningen. Med udtrykket svarer til menes der dermed samme slags for forbedringerne kan netop ikke indgå i virksomhedsordningen? Kan det bekræftes, at det er den hidtil gældende praksis for definition af forbedringer på fast ejendom, der kan bruges til fastlæggelse af de forbedringsudgifter, der kan tillægges ejendomsvurderingen/anskaffelsessummen? 4 b, stk. 4. Aktivers tvangsoverførsel til virksomhedsordningen L 123 løser delvis det særlige problem, at aktiver og passiver behandles som to forskellige dispositioner og aktiver anses for indskudt på det tidspunkt, hvor aktivet overgår til erhvervsmæssig brug mens gælden overføres ultimo indkomståret. L 123 løser altså problemstillingen med den midlertidige sikkerhedsstillelse. L 123 løser dog ikke hovedproblemet. Hovedproblemet er, at hvis for eksempel en privat bolig midlertidigt overgår til erhvervsmæssig udlejning som følge af ejerens fraflytning til anden bopæl, vil ejendommen blive tvunget ind i virksomhedsordningen, hvis skatteyder i forvejen anvender virksomhedsordningen. Det fremgår af virksomhedsskattelovens 2, stk. 4, at beløb der overføres mellem virksomheden og privatøkonomien som udgangspunkt skal bogføres særskilt for hver post. Der skal således ske bogføring af bruttobevægelserne uden modregning mellem årets hævninger og indskud. Værdien af boligen vil blive anset for indskudt på indskudskontoen i virksomhedsordningen. Hvis der samtidig er gæld i ejendommen, kan gælden enten overføres til virksomhedsordningen eller holdes udenfor virksomhedsordningen: Hvis gælden overføres til virksomhedsordningen, vil overførslen blive anset for en hævning i hæverækkefølgen, eller hvis mellemregningskontoens indestående er tilstrækkeligt stort, på mellemregningskontoen.

7 Hvis gælden holdes udenfor virksomhedsordningen, vil der typisk være stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for gæld udenfor virksomhedsordningen. Denne sikkerhedsstillelse resulterer i en hævning svarende til sikkerhedsstillelsen, jf. de senest vedtagne regler. Side 7 Skatteyder har derfor reelt intet valg, men må tåle beskatning som følge af en åbenbar lapsus ved seneste justering af virksomhedsskatteloven. Principielt burde udlejningsvirksomheden kunne overføres til nettoværdien, dvs. ejendommens værdi nedsat med den tilhørende prioritetsgæld mv. Dette kræver en tilretning af lovens 2, stk. 4, således at begrebet nettoværdi af en tilført virksomhed bliver en lovfæstet undtagelse til hovedreglen. Vi finder at dette enkelt kan indarbejdes uden at det har negative afledte konsekvenser. Alternativt kan der ske en justering af virksomhedslovens 4 a, stk. 1, der giver mulighed for at overføre kontante beløb fra privatøkonomien til virksomhedsordningen, hvilken overførsel kan bogføres på en uforrentet mellemregningskonto. 4 a blev indsat i virksomhedsskatteloven ved lov nr. 344 af 14/ Bestemmelsen blev indsat som et ændringsforslag til lovforslag L (fremsat af skatteminister Fogh Rasmussen). Det fremgår af bemærkningerne i betænkning afgivet af Skatteudvalget den 29/4 1992, at der er ingen misbrugsmuligheder forbundet hermed, idet kontoen efter ændringsforslaget skal være uforrentet og indestående på mellemregningskontoen ikke skal medregnes i virksomhedens kapitalafkastgrundlag. Det fremgår imidlertid også, For at undgå muligheder for spekulation i ordningen foreslås dog, at der på mellemregningskontoen alene kan bogføres kontante beløb fra privatøkonomien til virksomhedsordningen. Det er ikke nærmere konkretiseret, hvordan en spekulation i ordningen skulle kunne foregå. Denne bestemmelse bør ændres således at der er mulighed for ved en tvangsmæssig overførsel af en virksomhed til en eksisterende virksomhedsordning at vælge at postere værdien af en ejendom på en mellemregningskonto. Det er FSR Danske Revisorers vurdering, at en ændring af 4 a, så der kan bogføres

8 andet end kontante beløb på mellemregningskontoen ikke giver mulighed for spekulation i ordningen. Side 8 Vi foreslår, at 4 a, stk. 1 ændres til: Den skattepligtige kan i stedet for at foretage indskud efter 3 overføre kontante beløb eller andre formuegoder fra privatøkonomien til virksomhedsordningen, der bogføres på en uforrentet mellemregningskonto. Andre formuegoder omfatter alene aktiver, der tvangsoverføres til virksomhedsordningen, og hvorpå der medfølger pantesikret gæld. Ændringen vil efter FSR s vurdering kunne afhjælpe den omtalte problemstilling, der er aktualiseret som følge af indførelse af beskatning af sikkerhedsstillelser. Hvis det ikke er muligt at ændre 4 a som foreslået, må det som minimum sikres, at den erhvervsdri-vende har en reel mulighed for at holde gælden udenfor virksomhedsordningen, selv om der er pant i den nu erhvervsmæssigt anvendte ejendom. På FSR Danske Revisorers henvendelse af 8. september 2014 svarede Skatteministeren generelt på den specifikke problemstilling, at det er vanskeligt at angive konkrete omstændigheder, som indebærer, at en sikkerhedsstillelse i den beskrevne situation kan opfylde kravet om at være foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering. Det kan derfor ikke på forhånd afvises, at en sikkerhedsstillelse i særlige situationer kan omfattes af undtagelsen i virksomhedsskattelovens 10, stk. 7. Samtidig anviste Skatteministeren en test bestående af to elementer. For det første vil det altid være et krav, at behovet for sikkerhedsstillelsen udspringer af en anden forretningsmæssig disposition. For det andet skal dispositionen i form af sikkerhedsstillelsen tjene et forretningsmæssigt formål. I SKM SR refereres til denne test og efter Skatterådets vurdering kunne testen ikke bestås. Vi foreslår derfor som skitseret en justering af loven på dette punkt, så den ovenfor anførte intention om at friholde skatteyder for de utilsigtede konsekvenser af en tvangsoverførsel til virksomhedsordningen også kan indfries i praksis ved en lovfæstet hjemmel.

9 Ikrafttrædelse og overgangsregler Loven skal have ikrafttrædelse den 1. juli Af 16, stk. 6 fremgår dog, at den skattepligtige kan vælge at 12, nr. 2 5 og 16, stk. 8, 2. pkt. har virkning fra og med den 11. juni Side 9 Det fremgår, at lovbemærkningerne, at hvis den skattepligtige vælger at 12, nr. 2 5 og 16, stk. 8, 2. pkt. skal have virkning fra og med den 11. juni 2016 medfører det samtidig, at der ikke gives adgang til undtagelsesbestemmelsen i 16, stk. 7. Kan det bekræftes, at 16, stk. 8, 1. pkt. finder anvendelse selv om den skattepligtige vælger at 12, nr. 2 5 skal have virkning fra og med den 11. juni 2014? Er det korrekt forstået, at hvis den skattepligtige vælger at 12, nr. 2 5 skal have virkning fra og med den 11. juni 2014 vil en sikkerhedsstillelse den 1. juli 2014 også skulle modregnes i kapitalafkastgrundlaget første gang ultimo 2014? Hvis den skattepligtige ikke vælger at 12, nr. 2 5 skal have virkning fra og med den 11. juni 2014 vil alene sikkerhedsstillelser fra og med den 1. juli 2016 skulle modregnes i kapitalafkastgrundlaget? Kommentarer til forslagets 16, stk. 10 3, stk. 8 i lov nr. 992 af 16. september , stk. 8 i lov nr. 992 af 16. september 2014 er formuleret således:

10 Side 10 FSR ønsker oplyst, om 3. pkt. er korrekt formuleret, eller om der skulle have stået 1. pkt. i stedet for 2. pkt.. Overførsel af finansielle aktiver og passiver mv. FSR ønsker bekræftet, at den foreslåede bestemmelse i 16, stk. 10 ligesom 3, stk. 8 i lov nr. 992 af 16. september 2014 giver adgang til at omgøre valg af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013 vedrørende overførsel af finansielle aktiver og passiver og indskud, jf. virksomhedsskattelovens 2, stk. 5, 2. pkt., og beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, jf. virksomhedsskattelovens 4 a, stk. 1, når meddelelse herom gives til SKAT senest den 1. juli Opretholdelse af hidtidig omgørelse ved anvendelse af 12, nr. 2-5 fra og med 11. juni 2014 Omvalg efter den foreslåede bestemmelse i 16, stk. 10 er i modsætning til omvalg efter 3, stk. 8 i lov nr. 992 af 16. september 2014 betinget af, at omvalg for indkomståret 2013 ikke medfører, at den skattepligtige omfattes af 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014, eller at en allerede negativ saldo på indskudskontoen ultimo indkomståret 2013 forøges. FSR ønsker bekræftet, at omvalg efter 3, stk. 6 i lov nr. 992 af 16. september 2014 stadig gælder, selv om den skattepligtige vælger at anvende lovforslagets 12, nr. 2-5 med virkning fra og med den 11. juni 2011 og omvalget efter 3, stk. 6 i lov nr. 992 af 16. september 2014 medfører, at den skattepligtige omfattes af 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014, eller

11 at en allerede negativ saldo på indskudskontoen ultimo indkomståret 2013 forøges. Side 11 Øvrige forhold Skatteministeren har overladt fortolkningen på væsentlige områder til i første omgang Skatterådet, idet lovbemærkningerne til L200 på centrale områder var begrænsede. Selv om det klart af lovteksten følger at alene sikkerhedsstillelser i aktiver i virksomhedsordningen omfattes, fremgår det fortsat, at også andre situationer kan sidestilles med sikkerhed i aktiver. Både for kautioner og generel modregningsadgang er det uomtvistet, at aktiverne ikke er stillet til sikkerhed og således fortsat er ubehæftede. Når der henses til de alvorlige konsekvenser, der er ved en sidestillelse, skal vi opfordre til, at der indsættes klare angivelser i loven om krav til sikkerhedens form og indhold. Det fremgår af lovbemærkningerne, at den allerede offentliggjorte praksis vedrørende 10, stk. 6 kan lægges til grund for fortolkningen af den nu foreslåede 4 b. Praksis er endnu forholdsvis beskeden vedrørende hvornår en generel modregningsadgang kan sidestilles med sikkerhed i aktiver. Vi skal derfor anmode Skatteministeren om at beskrive nogle få eksempler, hvor en modregningsadgang konkret kan sidestilles med sikkerhed i aktiver. Vedrørende kautioner er der offentliggjort en række bindende svar fra Skatterådet. Skatterådet har jævnfør også bemærkningerne til L 200 lagt vægt på, om der ved kautionen stilles en privat kreditfacilitet til rådighed for den skattepligtige. Det ser dog også ud til, at Skatterådet i visse situationer sidestiller likviditet i form af et tilgodehavende med en kreditfacilitet. Praksis kan derfor være, at et tilgodehavende i nogle situationer kan sidestilles med en kreditfacitilet, der kan medføre, at en kaution kan sidestilles med sikkerhed i aktiver. Det virker meget vidtgående. Vi skal derfor anmode om, at det præciseres, at det kun er i de tilfælde, hvor der stilles en egentlig kreditfacilitet til rådighed på baggrund af en kaution, at kautionen kan sidestilles med en sikkerhedsstillelse i aktiver.

12 Negativ indskudskonto og manglende opsparingsmulighed Indskudskontoen kan blive negativ eller blive reduceret til et meget beskedent beløb af forskellige årsager, f.eks. ved indskud af privat gæld i forbindelse med indtræden i virksomhedsordningen, hvis den selvstændiges hævninger overstiger overskuddene, eller ved omdannelse af en af flere virksomheder i virksomhedsordningen til selskab efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Side 12 Hvis indskudskontoen er nul eller kun udgør et beskedent positivt beløb, skal der kun konstateres mindre fejl ved udarbejdelse af skatteregnskabet for det foregående år før indskudskontoen kan blive negativ ved årets udløb, eksempelvis revisors ompostering af udgifter der rettelig er af privat karakter. I praksis kan der være mange årsager til at indskudskontoen ved årets udløb viser sig at være negativ med et mindre beløb. Som reglerne udformet vil der i denne situation ikke være mulighed for opsparing i det følgende indkomstår, uanset at overskuddet måtte være betydeligt. Der er ingen mulighed for at reparere på selv utilsigtede og helt uvæsentlige negative saldi. FSR Danske Revisorer har tidligere fremført, at det burde være tilstrækkeligt til at håndhæve formålet med indgrebet - at forhindre opsparing når indskudskontoen var negativ hvis indskudskontoen er negativ ved indkomståret udløb. Dette er tidligere blevet afvist med henvisning til historiske erfaringer for at en opgørelse alene ultimo indkomståret ville kunne medvirke til udnyttelse af virksomhedsordningen. Der er dog ikke fra Ministeriets side på noget tidspunkt oplyst noget konkret om, hvorledes denne udnyttelse skulle kunne ske. Efter FSR - Danske Revisorers vurdering vil opgørelse alene ultimo indkomståret ikke kunne medvirke til udnyttelse af virksomhedsordningen. Vi skal derfor foreslå at loven justeres på dette punkt, således at virksomhedsordningens hovedformål for erhvervsdrivende kan overholdes og den uønskede spekulation i hævning uden beskatning fortsat sikres.

13 Side 13 Omgørelse Uanset en sikkerhedsstillelse alene skal anses for en hævning, vil den skattemæssige konsekvens ofte være meget væsentlig. Når der samtidig er usikkerhed om, hvornår en sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningens aktiver også kan anses for en sikkerhedsstillelse overfor gæld udenfor virksomhedsordningen og usikkerhed om hvornår andre former for sikkerhed kan sidestilles med sikkerhed i aktiver, bør der sikres en reel mulighed for omgørelse efter skatteforvaltningslovens 29, således at fejl mv. kan repareres efterfølgende. Skattefri omdannelse af en virksomhed Lov om skattefri virksomhedsomdannelse giver den erhvervsdrivende mulighed for skattefrit at overføre virksomheden til et selskab. Ofte driver en virksomhedsejer flere virksomheder samtidigt. Derfor forekommer det ofte, at der gennemføres omdannelse af én af virksomhederne delomdannelse. Der er alene tale om en omstrukturering, hvor en del af erhvervsaktiviteterne nu drives i et selskab, mens de øvrige aktiviteter fortsat drives i personligt regi. De midler, der er overført til selskabet, kan ikke overføres til aktionæren uden at det medfører beskatning, enten som løn eller som udbytte. Ved en sådan delomdannelse, hvor ikke alle aktiver og passiver i virksomhedsordningen overføres til selskabet, indgår vederlaget (anparter/aktier) for den afståede virksomhed i virksomhedsordningen. De ved omdannelsen erhvervede anparter/aktier anses teknisk for overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien ved begyndelsen af omdannelsesåret. Dette betyder, at der skal overføres et beløb svarende til kontantværdien af vederlaget for virksomheden, jf. lov om skattefri virksomhedsomdannelse 2, stk. 1, nr. 3, fra indskudskontoen til mellemregningskontoen med virkning fra begyndelsen af omdannelsesåret, uden at der først skal hæves beløb efter 5, stk. 1. Denne fremgangsmåde blev indført som 16a ved lov nr af 19/ (lovforslag L 96, , fremsat af skatteminister Fogh Rasmussen) som følge af en forenkling af loven, hvorefter flere virksomheder fremover blev behandlet som én virksomhed ved anvendelse af virksomhedsordningen.

14 Formålet med 16 a var at sikre, at en delomdannelse ikke medfører hævning af opsparet overskud, men at konsekvensen alene kan være en eventuel rentekorrektion. Bestemmelsen blev indsat for at undgå beskatning af opsparet overskud mv., hvilket i modsat fald ville have været en konsekvens af en delomdannelse af en af flere virksomheder i virksomhedsordningen. Side 14 Ved lov nr. 992 af 16. september 2014 fik denne bestemmelse imidlertid en langt mere vidtgående og åbenbart utilsigtet konsekvens. Ved delomdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse vil indskudskontoen ofte blive negativ uden at der er overført midler til den skattepligtiges privatsfære. Det skyldes at handelsværdien af anparterne/aktierne som beskrevet ovenfor skal reducere indskudskontoen. En delomdannelse vil i praksis derfor ofte medføre, at der ikke længere kan ske opsparing i den/de resterende virksomheder i virksomhedsordningen. Vi formoder ikke at det har været tilsigtet fra lovgivers side, at dette skulle være konsekvensen af de seneste stramninger. Der er derfor brug for at justere reglen, så der også fremover er en reel mulighed for at gennemføre delomdannelser. Vi foreslår derfor, at der indsættes en ny bestemmelse om, at der kan bortses fra et beløb svarende til nedbringelsen af indskudskontoen ved en delomdannelse ved vurdering af om indskudskontoen er negativ. Herved vil den utilsigtede konsekvens kunne undgås, uden at der opstår misbrugsmuligheder eller andre negative konsekvenser. Modernisering af investeringsmuligheder Virksomhedsloven begrænser muligheder for placering af overskydende midler, jf. lovens 1: Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og præmieobligationer kan ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver ( ). Der er gennemført en harmonisering af reglerne om beskatning af værdipapirer, og der ses ikke længere at være begrundelser for at udeholde eksempelvis børsnoterede aktier mv.

15 Bestemmelsen giver bl.a. pengeinstitutter og andre forvaltere udfordringer i praksis, og reglen er i praksis relativt enkelt at undgå ved at lade investeringer foretage i et 19-selskab. Side 15 Der ses derfor ikke længere at være det samme behov for at fastholde denne undtagelse, hvorfor vi foreslår en modernisering heraf. FSR danske revisorer står til rådighed, såfremt ministeriet ønsker en uddybning eller en drøftelse af indholdet i høringssvaret. Med venlig hilsen Bjarne Gimsing Formand for skatteudvalget Kasper Bring Truelsen Skattekonsulent

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Skatteministeriet har den 5. oktober 2015 fremsendt ovennævnte forslag til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 5. oktober 2015 fremsendt ovennævnte forslag til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. november 2015 Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard H Ø R I N G Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard Høringssvar vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Ændring af virksomhedsskatteloven

Ændring af virksomhedsskatteloven Skatteministeriet Att.: Sune Fomsgaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 24. juni 2014 Ændring af virksomhedsskatteloven Dansk Erhverv har den 11. juni 2014 modtaget lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven 2013/1 BTL 200 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR - 1 Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM2015.805.SR, SKM2016.5.SR, SKM2016.44.SR, SKM2016.45.SR og SKM2016.69.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved en række bindende svar

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) LBK nr 1114 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249625 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16.

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 8. april 2016 Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT har den 18. marts 2016 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. september 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 27. november 2015 Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H336-15. Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere