Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring"

Transkript

1 NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring 1. Udgangspunkt Integrationsministeriets konsulentenhed Integrationsservice 1 har gennemført en undersøgelse af kommunernes udfordringer i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Undersøgelsen har fokus på: Kommunernes erfaringer med indsatser for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Kommunernes oplevelse af mulighederne for at tilrettelægge indsatser inden for den eksisterende lovgivning herunder behovet for at lade de nye indvandrere være omfattet af (dele af) integrationsloven, behovet for nye instrumenter i integrationsloven samt behovet for ny lovgivning, der sikrer nye arbejdskraftindvandrere og deres familier samme rettigheder og pligter som andre borgere i forhold til uddannelse, efteruddannelse, opkvalificering mv. Kommunernes vidensbehov herunder behovet for information til kommunerne/jobcentrene, til de nye indvandrere, til virksomheder samt til eventuelt øvrige interessenter på området. Undersøgelsen er tilrettelagt i to dele: En elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til udvalgte nøglepersoner i kommuner, jobcentre, sprogcentre mv. 76 besvarede spørgeskemaet fordelt på over 50 kommuner repræsenteret ved kommune, sprogcenter eller begge jævnt fordelt over hele landet. 1 Integrationsservice bistår kommunerne med at styrke indsatsen på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Integrationsservice har fokus på tværgående og konkrete projekter i kommunerne samt konkret rådgivning af kommuner, etablering af netværk, deltagelse i projekter, etablering af efteruddannelse og generelt informationsarbejde over for kommunerne.

2 To regionale fokusgrupper med udvalgte personer fra kommuner, jobcentre, sprogcentre mv., der har erfaringer med indsatser for de nye arbejdskraftindvandrere og/eller deres familier. Spørgeskemaundersøgelsen dannede udgangspunkt for såvel udvælgelsen af deltagere til fokusgrupperne som tilrettelæggelsen af indholdet i fokusgrupperne. I fokusgrupperne var i alt 13 kommuner repræsenteret ved enten kommune, jobcenter eller sprogcenter. 2. Opsummering af de centrale udfordringer set fra kommunerne I det følgende opsummeres undersøgelsens hovedresultater. Afsnit 3-4 uddyber undersøgelsens resultater. Generelt peger både spørgeskemaundersøgelse og fokusgrupper på, at kommunerne oplever at stå over for en række udfordringer i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere. I forhold til danskundervisning peges der bl.a. på: At det er en udfordring at finansiere danskuddannelse til de nye arbejdskraftindvandrere, og at der er behov for en kommunal refusionsordning for danskuddannelse til målgruppen. At der er behov for korte, intensive arbejdsmarkedsrettede danskuddannelsesforløb og bedre information fra kommunerne om danskuddannelse til nye arbejdskraftindvandrere. At der er et dårligt samspil mellem forskellige dele af lovgivningen, hvilket kan hindre danskundervisning. Det er et problem, at nye arbejdskraftindvandrere ikke kan påbegynde danskundervisning, før de har fået opholds- og arbejdstilladelse, og at der er et dårligt samspil i procedurerne i forhold til arbejdstilladelse, skattekort og sygesikring. Desuden er sagsbehandlingstiden for at få et CPR-nummer meget lang. At retten til danskundervisning afhænger af opholdsgrundlaget. Danskuddannelsesloven omfatter bl.a. ikke grænsependlere. At sikre medfølgende børn under 18 år danskundervisning og skolegang. At medfølgende ægtefæller ikke har ret til danskundervisning, hvis de ikke har et arbejde. FAKTABOKS: Integrationsministeriets faktuelle bemærkninger Kommunerne har anført, at det er en udfordring at finansiere danskuddannelse til de nye arbejdskraftindvandrere, og at medfølgende ægtefæller ikke har ret til danskundervisning, hvis de ikke har et arbejde. Integrationsministeriet kan på den baggrund oplyse, at alle voksne udlændinge herunder også de nye arbejdskraftindvandrere og medfølgende ægtefæller har ret til danskuddannelse, hvis de har opholdstilladelse og et CPR-nummer. Det er ikke en betingelse, at den pågældende har et arbejde. Danskuddannelsen finansieres i alle tilfælde ved, at kommunerne betaler modultakster til sprogskolerne, efterhånden som udlændingen består en modultest. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af kommunernes udgifter. Side 2

3 Kommunerne har endvidere anført, at der er behov for korte, intensive arbejdsmarkedsrettede danskuddannelsesforløb. Integrationsministeriet kan på den baggrund oplyse, at det siden 1. september 2007 har været muligt at søge midler fra forsøgspuljen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, som løber til udgangen af Der kan etableres arbejdsmarkedsrettede danskuddannelsesforløb på op til ca. 70 lektioners undervisning, Målgruppen er først og fremmest kortuddannede beskæftigede, der har behov for undervisning for at kunne fastholde beskæftigelse. En del af puljen benyttes dog til kortuddannede ledige, der har opbrugt den tre-årige uddannelsesret, og som gennem et målrettet forløb kan komme beskæftigelse nærmere. Desuden har kommunerne anført, at der er behov for bedre information fra kommunerne om danskuddannelse til nye arbejdskraftindvandrere. Integrationsministeriet kan på den baggrund oplyse, at kommunerne efter danskuddannelsesloven har pligt til at orientere om danskuddannelsestilbuddet til alle udlændinge bosat i kommunen, der har ret til danskuddannelse. Samtidig har Integrationsministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet netop udsendt oversigtsfoldere til bl.a. landets virksomheder for at oplyse om eksisterende dansktilbud. De udfordringer, som nævnes i forbindelse med at tilbyde nye arbejdskraftindvandrere og deres familier beskæftigelsesrettede tilbud, er bl.a.: At kommunerne har ringe mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, som er jobsøgende, og at der er behov for en kommunal refusionsordning, der kan give kommunerne et incitament til at give disse tilbud til målgruppen. At jobcentrene ikke er forpligtigede til at vejlede hverken de nye arbejdskraftindvandrere eller deres medfølgende ægtefæller. Der efterlyses muligheden for at give samtlige indvandrere samme tilbud. FAKTABOKS: Integrationsministeriets faktuelle bemærkninger Kommunerne har anført, at de har ringe mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, som er jobsøgende, og at der er behov for en kommunal refusionsordning, der kan give kommunerne et incitament til at give disse tilbud til målgruppen. Integrationsministeriet kan på den baggrund oplyse, at kommunerne efter en konkret vurdering har mulighed for men ikke pligt til at give beskæftigelsesrettede tilbud til ledige selvforsøgende, herunder de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, som er jobsøgende. Staten refunderer dele af kommunernes udgifter efter de regler, der også gælder for kontant- og starthjælpsmodtagere. Blandt de udfordringer, der opstår ved samarbejdet med virksomhederne, nævnes: At virksomhederne ikke altid er villige til at tilbyde dansk i arbejdstiden. At der ofte mangler forventningsafstemning mellem arbejdsgiver og arbejdstager. At sagsbehandlingstiden er væsentlig også for at undgå illegal arbejdskraft. Side 3

4 At virksomhederne mangler viden om lovgivning i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere, herunder bl.a. om mulighederne for at få opholdstilladelse, om skat og om socialsikring. At virksomhederne mangler viden om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, om fastholdelse af de nye indvandrere på arbejdspladserne og om mulighederne for danskundervisning til denne målgruppe. Kommunerne giver også udtryk for udfordringer i forhold til rådgivning om samfundsforhold. Det nævnes bl.a.: At der er et stort behov for kurser i samfundsforståelse. Kurserne kan bl.a. handle om rettigheder og pligter, bolig, bank, det danske arbejdsmarked, skatteregler, det sociale system, sundhedsvæsenet, uddannelses- og erhvervsmuligheder samt forenings- og fritidsliv. At de nye arbejdskraftindvandrere er en ressourcestærk gruppe, som har behov for en anden type information end andre indvandrergrupper. At der er store regionale forskelle i forhold til, hvordan der undervises i samfundsforståelse, og at der derfor er behov for nationale sigtelinier. At kurser i samfundsforståelse med fordel kan finde sted på de virksomheder, hvor de nye arbejdskraftindvandrere arbejder. At der bør være en forpligtelse for kommunerne til at rådgive og vejlede på flere sprog samt udarbejde informationsmateriale på relevante sprog. At der ligger en udfordring i at tilbyde de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier kulturelle, sportslige og sociale tilbud, at sikre børnenes skolegang, at etablere netværk for arbejdskraftindvandrerne og deres familier samt yde en tættere opfølgning ved modtagelsen af arbejdskraftindvandrere. FAKTABOKS: Integrationsministeriets faktuelle bemærkninger Kommunerne har anført, at der er et stort behov for kurser i samfundsforståelse, og at der er behov for nationale sigtelinier i forhold til, hvordan der undervises i samfundsforståelse. Integrationsministeriet kan på den baggrund oplyse, at der allerede i de to første undervisningsmoduler på danskuddannelsen er indbygget undervisning i kultur- og samfundsforhold. Undervisningen har et omfang på i alt ca. 500 timer. Integrationsministeriet har fastlagt retningslinier for undervisningen. Som ovenfor nævnt har alle voksne udlændinge herunder også de nye arbejdskraftindvandrere og medfølgende ægtefæller ret til danskuddannelse, hvis de har opholdstilladelse og et CPR-nummer. Både spørgeskemaundersøgelsen og fokusgrupperne peger på områder, hvor kommunerne har et vidensbehov herunder: Manglende overblik over og viden om, hvilken lovgivning der er gældende for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, hvem de nye arbejdskraftindvandrere er samt eksempler på succesfulde indsatser over for målgruppen. Usikkerhed i forhold til jobcentrenes opgaver i forbindelse med de nye arbejdskraftindvandrere. Side 4

5 For tilfældig indsats for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Et ønske om en forenkling af lovgivningen. 3. Kommunernes erfaringer med målgruppen af nye arbejdskraftindvandrere 80 pct. har erfaring med de nye arbejdskraftindvandrere 80 pct. svarer i spørgeskemaet, at de har erfaring med målgruppen af nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. 20 pct. angiver, at de ikke har erfaringer med målgruppen. Af de, der ikke har erfaringer med målgruppen, har 32 pct. svaret, at der er få personer fra målgruppen i kommunen, 44 pct. har svaret, at kommunen ingen kontakt har til målgruppen, og 8 pct. har svaret, at kommunen mangler retningslinjer/viden om indsatsen over for målgruppen. De resterende 16 pct. har svaret, at der er andre årsager til, at de ingen erfaringer har med målgruppen. Primært erfaring med danskuddannelse Af de 80 pct., som har erfaring med målgruppen, angiver hovedparten, at de henviser de nye arbejdskraftindvandrere til danskuddannelse. Enkelte svarer, at de også tilbyder medfølgende ægtefæller danskundervisning. Nogle sprogcentre har udvidet antallet af aftenhold for at tilgodese målgruppen. Erfaring med rådgivning og vejledning Den overvejende del svarer også, at de har forskellige former for rådgivning og vejledning for målgruppen med særligt fokus på jobsøgning, det danske arbejdsmarked og danske samfundsforhold. I nogle kommuner afholdes temaaftener om f.eks. skat, fritid, etablering osv. Enkelte svarer, at de yder tolkebistand og udleverer oplysende materiale på flere sprog. En enkelt svarer, at de afholder informationsmøder for virksomheder vedr. rekruttering af arbejdskraft fra udlandet, og en enkelt har foretaget en afdækning af udfordringer og behov for de virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft. Endelig angiver en enkelt, at de har visiteret medfølgende børn til modtagerklasser. Ved fokusgruppemøderne blev mange af de samme erfaringer fremhævet. Deltagerne på begge fokusgruppemøder havde erfaringer med bl.a. danskundervisning til både arbejdstager og eventuelt medfølgende ægtefælle og samarbejde med virksomhederne i forbindelse med rekruttering. Derudover havde de erfaringer med indsatsen for børnene. Deltagerne på fokusgruppemøderne havde kontakt til forskellige grupper af nye arbejdskraftindvandrere, herunder håndværkere, læger, social- og sundhedspersonale, landbrugsmedarbejdere, slagteriarbejdere m.fl. Der var derfor kendskab til et bredt udsnit af de nye arbejdskraftindvandrere, der gennem de seneste år er kommet til landet. 4. Kommunernes udfordringer i forhold til målgruppen af nye arbejdskraftindvandrere Med udgangspunkt i besvarelserne for spørgeskemaet er der opstillet fem temaer, som kommuner, jobcentrene og sprogcentrene angiver som centrale udfordringer i tilrettelæggelse af indsatsen overfor de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. På fokusgrupperne Side 5

6 tog drøftelserne udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaerne og de fem temaer. I det følgende præsenteres resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt fokusgruppernes uddybelser heraf. 4.1 Danskuddannelse I besvarelserne fra spørgeskemaet fremhæver kommuner, jobcentre og sprogcentre, at der ligger en stor udfordring i at sikre danskuddannelse til både den arbejdende og dennes ægtefælle. 54 pct. svarer i spørgeskemaet, at de finder, at den nuværende lovgivning giver tilstrækkelige muligheder for at tilrettelægge indsatsen over for målgruppen, mens 46 pct. ikke mener, at lovgivningen giver tilstrækkelige muligheder. Udfordring i forhold til finansieringen af danskuddannelse En del svarer i spørgeskemaet, at det kan være vanskeligt at finansiere danskuddannelsen til de nye arbejdskraftindvandrere, og peger på, at der er behov for en kommunal refusionsordning for danskuddannelse til de nye arbejdskraftindvandrere. Kommunerne melder om betydelige og stigende udgifter til danskuddannelse for de nye arbejdskraftindvandrere. Behov for kortere, intensive arbejdsmarkedsrettede forløb Flere svarer i spørgeskemaet, at grundet lange arbejdsdage for de nye arbejdskraftindvandrere, kan det være svært at fastholde denne i et danskuddannelsesforløb. Der nævnes også flere gange i besvarelserne af spørgeskemaet, at danskuddannelsessystemet er for ufleksibelt i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere. Danskuddannelsesloven lægger op til et længerevarende danskuddannelsesforløb, mens de nye arbejdskraftindvandrere ofte har brug for kortere, intensive arbejdsmarkedsrettede sprogundervisningsforløb. Det er vanskeligt at etablere sprogundervisning på arbejdspladsen. Modultakstssystemet er for ufleksibelt og er ikke i overensstemmelse med arbejdspladsernes behov, fordi det er udviklet til en helt anden målgruppe. Deltagerne på fokusgruppemøderne underbyggede ovenstående udfordringer i forhold til danskuddannelse til de nye arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familier. Dog mente flere, at der i modulsystemet i danskuddannelsen ligger muligheder for at tilpasse særligt tilrettelagte forløb for de nye arbejdskraftindvandrere. Der var bred enighed om, at det kunne være vanskeligt for de nye arbejdskraftindvandrere at følge et danskuddannelsesforløb samtidig med, at de arbejder mange timer om ugen. Der var også enighed om, at flere virksomheder burde benytte sig af virksomhedsforlagt danskundervisning og stille krav til de nye arbejdskraftindvandrere om at lære dansk. Flere af fokusgruppedeltagerne pegede på, at kommunernes information om danskuddannelse til de nye arbejdskraftindvandrere er mangelfuld, og at nye arbejdskraftindvandrere derfor ikke er bekendt med deres muligheder for danskundervisning. Dårligt samspil mellem forskellige dele af lovgivningen betyder ingen danskundervisning I forhold til samspillet mellem de forskellige lovgivninger, som berører de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, peges der i spørgeskemaundersøgelsen på, at det er et problem, at de nye arbejdskraftindvandrere ikke kan påbegynde danskundervisning, før de har Side 6

7 fået opholds- og arbejdstilladelse, og at der er et dårligt samspil i procedurerne i forhold til arbejdstilladelse, skattekort og sygesikring. På begge fokusgruppemøder blev det ligeledes påpeget, at sagsbehandlingstiden for at få et CPR nummer er meget lang, og at der derfor går lang tid, før de nye arbejdskraftindvandrere kan tilbydes danskundervisning, hvilket kan få betydning for motivationen til at lære dansk. Retten til danskundervisning afhænger af opholdsgrundlag Enkelte peger i spørgeskemaet på, at det kan være svært at motivere folk, der kun skal være her en kortere periode til at lære dansk. Der er ingen mulighed for at tilbyde danskundervisning til personer med grænsependlerstatus, hvilket på længere sigt ville kunne bidrage til at fastholde dem i beskæftigelse i Danmark. Danskundervisning kunne med fordel stilles som krav til de nye arbejdskraftindvandrere. Udfordring i forhold til danskuddannelse og skolegang til medfølgende børn under 18 år Flere påpeger i spørgeskemaet, at der ligger en stor udfordring i at sikre, at hele familien bliver velintegreret, og at både medfølgende ægtefælle og børn sikres danskuddannelse og skolegang. Kommunerne fremhæver, at det er et problem, at medfølgende børn under 18 år ikke har krav på danskundervisning på sprogcentrene, men at der skal oprettes særlige tilbud til unge mellem 16 og 18 år, som ikke dækkes af folkeskolens modtageklasser. Flere peger i spørgeskemaundersøgelsen på vigtigheden af at sikre særligt de ældre børn en god skolegang, som giver dem gode uddannelsesmuligheder på længere sigt. Det er et problem, at der i modtageklasser kun undervises i dansk og matematik, hvilket betyder, at de kommer bagud med skolens øvrige fag. For de medfølgende børn, som er mellem år, er der derfor udover danskuddannelse behov for et mere uddannelsesrettet forløb, som på længere sigt kan sikre dem en ungdomsuddannelse. Det ville derfor være nyttigt (i integrationsloven i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere, eller i anden ny lovgivning for arbejdskraftindvandrerne og deres familier), at de unge under 18 år kan få tilskud til et skoletilbud f.eks. grundlæggende uddannelsesforberedende undervisning (svarende til folkeskolens afgangsniveau) og lige muligheder med andre unge under integrationsloven herunder f.eks. danskundervisning på sprogcentrene. Medfølgende ægtefæller har ingen ret til danskundervisning uden et arbejde Nogle kommuner havde fejlagtigt forstået reglerne således, at ægtefæller først kan få danskundervisning, når de har et arbejde. 4.2 Beskæftigelsesrettede tilbud 46 pct. svarer i spørgeskemaet, at de ikke mener, at lovgivningen giver tilstrækkelige muligheder for at tilrettelægge en indsats for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Ingen mulighed for at tilbyde beskæftigelsesrettede tilbud I besvarelserne i spørgeskemaet fremhæves det bl.a., at der i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats ingen mulighed er for at tilbyde beskæftigelsesrettede tilbud til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, der er jobsøgende. Der er behov for en kommunal refusionsordning, der kan give kommunerne incitament til at iværksætte indsatser for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Særligt nævnes muligheden for grundlæggende opkvalifi- Side 7

8 cering og kortere, erhvervsrettede uddannelsesforløb f.eks. for polske lærlinge. Endelig udgør det en barriere, at jobopslag primært er på dansk. Jobcentrene er ikke forpligtigede til at vejlede de nye arbejdskraftindvandrere På fokusgruppemøderne var der en klar opfattelse af, at vejledning af nye arbejdskraftindvandrere ikke prioriteres i jobcentrene. Begrundelsen for dette er, at jobcentrene ikke er forpligtigede til at vejlede målgruppen. Det blev derfor på begge fokusgruppemøder påpeget, at en lovmæssig forankring er nødvendig for at sikre, at området prioriteres. Det blev dog også påpeget, at der i hvert jobcenter sidder en EURES-vejleder, som bl.a. har til opgave at vejlede indvandrere fra EU. Jobcentrene er ikke forpligtigede til at vejlede de medfølgende ægtefæller Flere peger i spørgeskemaet på, at det er en udfordring at sikre ægtefællen job, således at denne også får et socialt liv og mindre risiko for at blive marginaliseret. Deltagerne på fokusgruppemøderne var også enige om, at der ligger en vigtig opgave i at vejlede medfølgende ægtefæller, så de kommer i beskæftigelse, men det blev fremhævet, at vejledning til medfølgende ægtefæller sjældent tilgodeses i jobcentrene, da der ingen forpligtigelser er over for denne målgruppe. Mulighed for at give samtlige nye indvandrere samme tilbud En problemstilling, som blev fremhævet på fokusgruppemøderne, var, at nye arbejdskraftindvandrere ikke nødvendigvis tilhører samme målgruppe i forhold til opholdsgrundlag, og derfor ikke kan gives samme tilbud. Der lå derfor et ønske om en tydeliggørelse af, hvem der er inkluderet i de forskellige målgrupper, og gerne en mulighed for at give samtlige nye indvandrere samme tilbud. 4.3 Samarbejdet med virksomhederne Bedre mulighed for virksomhedsforlagt danskuddannelse I spørgeskemaet peger flere på, at det er en udfordring for dem at samarbejde med virksomhederne i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere, da virksomhederne ikke altid er villige til at tilbyde dansk i arbejdstiden. Kommunerne foreslår, at det kunne være nyttigt i integrationsloven eller i anden ny lovgivning for arbejdskraftindvandrerne og deres familier at give bedre mulighed for virksomhedsforlagt danskundervisning fra første dag i Danmark. Manglende forventningsafstemning mellem arbejdsgiver og arbejdstager I spørgeskemaet påpeges, at der kan opstå problemer, når de nye medarbejdere skal integreres i virksomhedens kultur. På fokusgruppemøderne blev det yderligere understreget, at forventningsafstemning mellem arbejdsgiver og arbejdstager kan forebygge konflikter på arbejdspladsen. Det blev foreslået, at en jobguide på sprogcentre eller i jobcentre kunne forestå denne forventningsafstemning og samtidig være behjælpelig med oplysninger om rettigheder og pligter for både arbejdsgiver og arbejdstager. Behov for kortere sagsbehandlingstider På fokusgruppemøderne blev det flere gange påpeget, at korte sagsbehandlingstider er afgørende. Der forekom også misforståelser om landbrugspraktikanters adgang til danskundervisning. Side 8

9 69 pct. svarer i spørgeskemaet, at de finder, at der er områder, virksomhederne har behov for viden om i forhold til den nye arbejdskraftindvandring. Virksomhederne mangler viden om lovgivning ophold, rettigheder og pligter Der peges i spørgeskemaundersøgelsen på, at virksomhederne bl.a. har brug for viden om udlændingeloven og mulighederne for at få opholdstilladelse, herunder hvilke regler der gælder for hvilke grupper af indvandrere (nordiske borgere, EU-borgere, nye EU-borgere, 3.- landeborgere osv.). Derudover mangler de viden om de administrative arbejdsgange og tidshorisonten i forbindelse med sagsbehandling af opholds- og arbejdstilladelser, samt hvilke ydelser den enkelte eller virksomheden kan få i kommunerne ved modtagelse af arbejdskraftindvandrere. Endelig mangler virksomhederne ifølge kommunerne viden om regler om skat, socialsikring og virksomhedernes pligter i forhold til myndigheder herunder samarbejde med skat og politi. Virksomhederne mangler viden om rekruttering Derudover fremhæves i spørgeskemaundersøgelsen, at virksomhederne mangler viden om rekruttering, herunder muligheden for at hente arbejdskraft i andre lande. Mange virksomheder ved f.eks. ikke, at det offentlige kan hjælpe med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft igennem jobcentrene / EURES. Mange virksomheder bruger i stedet vikar- og rekrutteringsbureauer og spørger jobcentrene til råds om, hvilke bureauer man kan stole på, og hvilke man skal undgå. Virksomhederne mangler viden om arbejdsfastholdelse Endelig peger besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen på, at der blandt virksomhederne mangler viden om, hvordan kan man fastholde de nye indvandrere på arbejdspladserne, bl.a. i forhold til hvordan kan man motivere arbejdskraftindvandrerne til at lære dansk herunder hvilke muligheder der er for at tilbyde danskuddannelse og samarbejde med sprogcentrene om at tilbyde dansk på arbejdspladsen. Derudover mangler virksomhederne viden om, hvordan sprogproblemer kan løses uden, at det behøver være en byrde for virksomheden. Og endelig hvordan virksomheden kan formulere og formidle information om skrevne og uskrevne regler på det danske arbejdsmarked, f.eks. feriedage, pauser, arbejdstid, overtid, omgangsform, sygemelding, ansættelsesbrev m.m. Virksomhederne mangler viden om danskundervisning På begge fokusgruppemøder blev det ligeledes fremhævet, at virksomhederne mangler viden om, hvilke muligheder der er for de nye arbejdskraftindvandrere bl.a. i forhold til danskundervisning. Flere af deltagerne fremhævede, at virksomhederne stiller høje krav til de nye arbejdskraftindvandreres danskniveau, hvilket kan vanskeliggøre samarbejdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Fokusgruppemøderne viste, at der er regionale forskelle, som eksempelvis har indflydelse på arbejdsgivernes krav til arbejdstagerne. På Sjælland var opfattelsen, at nogle virksomheder stiller høje krav til arbejdstagernes danskniveau, mens der i Jylland ikke stilles de samme høje krav. 4.4 Rådgivning om samfundsforhold I spørgeskemaundersøgelsen peger flere på, at det er vigtigt, men svært pga. manglende ressourcer, at give de nye arbejdskraftindvandrere en god velkomst og en god introduktion til Side 9

10 det danske samfund herunder muligheder på arbejdsmarkedet. Flere peger i spørgeskemaundersøgelsen på, at det er en udfordring at skulle integrere de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier ud fra den lovgivning, der gælder i dag. 75 pct. svarer i spørgeskemaet, at der er områder, de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier efter kommunernes vurdering har behov for viden om. Stort behov for kurser i samfundsforståelse De fleste peger på et stort behov for kurser i samfundsforståelse. Blandt de emner, som målgruppen skal informeres om, nævnes: rettigheder og pligter, bolig, bank, det danske arbejdsmarked (herunder uskrevne regler, arbejdskultur, A-kasse, fagforening, løn, pension, sikkerhed osv.), skatteregler, det sociale system, børn, sundhedsvæsnet, uddannelses- og erhvervsmuligheder, forenings- og fritidsliv, den praktiske sagsgang i forbindelse med arbejds- og opholdstilladelse, folkeskolesystemet osv. Fokusgrupperne foreslog i den forbindelse, at kommunerne kunne afholde informationsaftener for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Arbejdskraftindvandrere er ressourcestærke de har behov for en anden type information I spørgeskemaet giver flere udtryk for, at de nye arbejdskraftindvandrere er en ressourcestærk gruppe, der har behov for mere og anden type viden om det danske samfund end øvrige indvandrergrupper. Deltagerne i fokusgrupperne understregede i forlængelse af dette, at informationen derfor bør tilpasses de nye arbejdskraftindvandreres behov, og at det er vigtigt at holde sig for øje, at behovet for viden om samfundet ændres afhængigt af, hvor længe de nye arbejdskraftindvandrere har været i Danmark. Tilbuddene bør derfor tilpasses herefter. En forpligtelse til rådgivning og vejledning på flere sprog Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at det kunne være nyttigt, at der i integrationsloven eller i anden ny lovgivning for arbejdskraftindvandrerne og deres familier indgik en forpligtelse til rådgivning og vejledning på flere sprog f.eks. etablering af en ny instans eller internetportal, der kan være behjælpelig med information til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, og / eller krav til arbejdsgiverne om at sikre information til de nye arbejdskraftindvandrere herunder øget mulighed for brug af tolke. Store regionale forskelle behov for nationale sigtelinier Fokusgrupperne bakkede op om det vigtige i at prioritere kurser i samfundsforståelse, men at afholdelse af kurserne er meget begrænset af økonomi. En løsning på dette kunne eventuelt være at organisere kurserne regionalt, men der er behov for nationale sigtelinier for, hvad informationen skal indeholde. Der er store regionale forskelle i forhold til, hvilken undervisning der tilbydes. Sprogcentrene mangler viden om mulighederne for at tilbyde kurser i samfundsforståelse herunder de økonomiske muligheder. Skriftligt informationsmateriale på relevante sprog Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er der et ønske om, at kurser i samfundsforståelse kombineres med skriftligt informationsmateriale på engelsk eller på de nye arbejdskraftindvandreres modersmål. Generelt understreges det, at der er behov for formidling af information til målgruppen på et sprog, som målgruppen forstår. Flere af deltagerne i fokusgrupperne har Side 10

11 allerede erfaring med udlevering af Medborger i Danmark eller andet informationsmateriale, der er udarbejdet lokalt. Kursus i samfundsforståelse kan med fordel finde sted på virksomhederne Fokusgrupperne fremhævede, at kurser i samfundsforståelse med fordel ligesom sprogundervisningen kunne finde sted ude på virksomhederne. Både virksomhederne og sprogcentrene mangler dog viden om muligheden for dette. Der er dog lokalt flere eksempler på dette, bl.a. et samarbejde mellem Danish Crown og Herning Sprogcenter. Tættere opfølgning ved modtagelse kulturelle, sportslige og sociale tilbud Det fremhæves i spørgeskemaundersøgelsen, at det er behov for en tættere opfølgning ved modtagelse end i dag herunder behov for større inddragelse af de nye arbejdskraftindvandrere og deres familie på arbejdsmarkedet, uddannelse, fritid mv. Nogle angiver i spørgeskemaundersøgelsen et ønske om at give de nye arbejdskraftindvandrere kulturelle, sportslige og sociale tilbud, men påpeger at dette vanskeliggøres af deres sparsomme fritid. Fokusgrupperne supplerede med, at netop deltagelse i foreningslivet i lokalsamfundet også kan have positive effekter i forhold til at forebygge kriminalitet. Etablering af lokale netværk for arbejdskraftindvandrere og deres familier Flere giver i spørgeskemaet udtryk for, at de ønsker at sætte fokus på etablering af netværk for isolerede ægtefæller. Deltagerne i fokusgrupperne bakkede op om etablering af netværk, men understregede samtidig, at det er svært at rekruttere danske familier til disse netværk. Som med de andre indsatser for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familie er det afgørende, at opgaven gøres til en skal-opgave og ikke en kan-opgave for kommunerne, hvis den skal prioriteres. En anden mulighed kunne også være at bruge frivillige foreninger til at etablere netværk og dermed trække det ud af det offentlige system. 4.5 Vidensbehov hos kommunerne 58 pct. svarer i spørgeskemaet, at de finder, at der er behov for at lade de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier være omfattet af (dele af) integrationsloven, mens 42 pct. ikke mener, at der er behov for at lade dem være omfattet af integrationsloven. 62 pct. mener, at integrationsloven skal indeholde nye instrumenter med henblik på at imødekomme de nye arbejdskraftindvandrere og deres familiers behov, mens 38 pct. ikke mener, at det er nødvendigt at udvide integrationsloven. 57 pct. mener, at der på andre områder er behov for ny lovgivning i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere, mens 43 pct. ikke mener, at der er behov for ny lovgivning. 58 pct. angiver, at der ikke er specielle områder i forbindelse med den nye arbejdskraftindvandring, som kommunerne har behov for og ønsker viden om, mens 42 pct. angiver at have behov for mere viden. Manglende overblik over lovgivningen for de nye arbejdskraftindvandrere Både spørgeskemaundersøgelsen og fokusgrupperne peger på, at det bl.a. er svært at få et samlet overblik over den relevante lovgivning for de nye arbejdskraftindvandrere, da de relevante regler for gruppen skal findes i mange forskellige love. Side 11

12 Forenkling af lovgivningen samme rettigheder og pligter uanset opholdsgrundlag Spørgeskemaundersøgelsen og fokusgrupperne fremhæver, at kommunerne mangler indsigt i, hvilken lovgivning og dermed hvilke rettigheder til f.eks. danskundervisning og sociale ydelser, der gælder for de nye arbejdskraftindvandrere afhængigt af deres opholdsgrundlag herunder hvorvidt de er EU-borgere, omfattet af Østaftalen, grænsependlere mv. Fokusgrupperne understregede videre, at det kan være problematisk, at de nye arbejdskraftindvandrere har forskellige rettigheder afhængigt af opholdsgrundlag. Generelt efterlyser kommunerne en regelforenkling af lovgivningen i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere, således at der i højere grad gælder de samme rettigheder og pligter uanset opholdsgrundlag. Manglende indsigt i hvem de nye arbejdskraftindvandrere er Endvidere fremhæves det i spørgeskemaundersøgelsen, at kommunerne mangler indsigt i, hvem de nye arbejdskraftindvandrere er herunder statistik på hvor mange der er, indvandrernes faglige baggrund og kompetencer m.v. Fokusgrupperne understregede endvidere, at kommunerne generelt mangler overblik over målgruppen og bliver overraskede over, hvor mange der kommer. Det blev foreslået at klæde jobcentrene på til at føre statistik over de nye arbejdskraftindvandrere. Manglende kendskab til succesfulde indsatser Endelig understreges i spørgeskemaet, at kommunerne har et behov for viden om integrationen af de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, herunder kendskab til succesfulde indsatser, tilrettelæggelse af modtagelsesprogrammer, håndtering af danskuddannelse og børnenes integration i skolesystemet og i samfundet. Usikkerhed i forhold til jobcentrenes opgaver Fokusgrupperne fremhævede videre, at der generelt er usikkerhed i forhold til jobcentrenes opgaver i forhold til jobformidling til de nye arbejdskraftindvandrere og den medfølgende familie (se i øvrigt afsnit 4.2). Indsatsen i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier er for tilfældig Fokusgrupperne understregede, at der er meget stor forskel fra kommune til kommune på, hvilken service der tilbydes de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Det ville være gavnligt med en ensretning på dette område. Der ingen procedure for indsatsen i kommunerne, og indsatsen er ofte motivations- og personbåret. Organiseringen i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier er for tilfældig. Det ville være en fordel, hvis alle kommuner aktivt tænkte målgruppen ind i kommunens integrationspolitik. Derudover blev det foreslået, at der f.eks. i Borgerservice i højere grad blev stillet personale eller tolke til rådighed, der kunne kommunikere med de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Det er nødvendigt for at sikre en ensartet service, at den nye arbejdskraftindvandring gøres til et indsatsområde i kommunerne, og at der følges op og måles på indsatsen. Side 12

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende

Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende 28. maj 2008 Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie - Udfordringer og løsningsforslag 2/24 Indholdsfortegnelse Økonomi- og Erhvervsministeriets og Integrationsministeriets

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary

Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary Støttet af Integrationsministeriet har Ringkøbing Fjord Erhvervsråd i oktober 2008 gennemført en kvantitativ

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform N O TAT KL s forslag til en bred integrationsreform I 2011 fik næsten 60.000 udlændinge nye udlændinge ophold i Danmark. Langt de fleste var EU-borgere, internationale studerende eller højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft

Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft Informationsmøde i Integrationsministeriet, d. 9. oktober 2008 Specialkonsulent Rasmus Nygaard Integrationsservice Materiale Barrierekataloget

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Undervisning af unge fra januar 2017

Undervisning af unge fra januar 2017 Målgruppe: Formål: Målsætning: Periode: Overordnet tilgang: Unge fra 18 25 år med opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9c i Udlændingeloven. Unge fra 16 18 år, der ikke har relevant skoletilbud jf. Folkeskoleloven

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere FAKTAARK Dato: 22. august 2008 Kontor: Integrationsafdelingen J.nr.: 2008/4112-13 Sagsbeh.: CHH FAKTAARK Integration og udenlandske arbejdstagere Målgrupper og målsætninger Alene i perioden 2002 2007 er

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Rapport Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1. december 2016 1 Indhold 1. Indledning:... 3 2. Udviklingen på området siden

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet December 2012 KOLOFON Af Mette Kjærgaard Thomsen, Luise Jarl og Hassan Oueitti For Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system...

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... Integrationspolitik 2016 Indhold Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder...... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... 9 2 Godkendt af Kerteminde Byråd

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Mangfoldighedstilbud August 2009

Mangfoldighedstilbud August 2009 Mangfoldighedstilbud stholdelsesberedskab 1 2 3 Danskundervisning på arbejdspladsen Oplever I, at begrænsede danskkundskaber hos medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk er en udfordring for

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november BOLIGPLACERING. Mål /lovgivningsmæssig ramme:

Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november BOLIGPLACERING. Mål /lovgivningsmæssig ramme: Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november 2014 1. BOLIGPLACERING Flygtninge der opnår opholdstilladelse fordeles jævnt ud i kommunerne (kvote) af Udlændingestyrelsen. Ofte ankommer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 140 - Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 3. marts 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5100-12 Sagsbeh.: JEL Fil-navn: Høringsnotat, L 140 Notat om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere