Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring"

Transkript

1 NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring 1. Udgangspunkt Integrationsministeriets konsulentenhed Integrationsservice 1 har gennemført en undersøgelse af kommunernes udfordringer i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Undersøgelsen har fokus på: Kommunernes erfaringer med indsatser for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Kommunernes oplevelse af mulighederne for at tilrettelægge indsatser inden for den eksisterende lovgivning herunder behovet for at lade de nye indvandrere være omfattet af (dele af) integrationsloven, behovet for nye instrumenter i integrationsloven samt behovet for ny lovgivning, der sikrer nye arbejdskraftindvandrere og deres familier samme rettigheder og pligter som andre borgere i forhold til uddannelse, efteruddannelse, opkvalificering mv. Kommunernes vidensbehov herunder behovet for information til kommunerne/jobcentrene, til de nye indvandrere, til virksomheder samt til eventuelt øvrige interessenter på området. Undersøgelsen er tilrettelagt i to dele: En elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til udvalgte nøglepersoner i kommuner, jobcentre, sprogcentre mv. 76 besvarede spørgeskemaet fordelt på over 50 kommuner repræsenteret ved kommune, sprogcenter eller begge jævnt fordelt over hele landet. 1 Integrationsservice bistår kommunerne med at styrke indsatsen på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Integrationsservice har fokus på tværgående og konkrete projekter i kommunerne samt konkret rådgivning af kommuner, etablering af netværk, deltagelse i projekter, etablering af efteruddannelse og generelt informationsarbejde over for kommunerne.

2 To regionale fokusgrupper med udvalgte personer fra kommuner, jobcentre, sprogcentre mv., der har erfaringer med indsatser for de nye arbejdskraftindvandrere og/eller deres familier. Spørgeskemaundersøgelsen dannede udgangspunkt for såvel udvælgelsen af deltagere til fokusgrupperne som tilrettelæggelsen af indholdet i fokusgrupperne. I fokusgrupperne var i alt 13 kommuner repræsenteret ved enten kommune, jobcenter eller sprogcenter. 2. Opsummering af de centrale udfordringer set fra kommunerne I det følgende opsummeres undersøgelsens hovedresultater. Afsnit 3-4 uddyber undersøgelsens resultater. Generelt peger både spørgeskemaundersøgelse og fokusgrupper på, at kommunerne oplever at stå over for en række udfordringer i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere. I forhold til danskundervisning peges der bl.a. på: At det er en udfordring at finansiere danskuddannelse til de nye arbejdskraftindvandrere, og at der er behov for en kommunal refusionsordning for danskuddannelse til målgruppen. At der er behov for korte, intensive arbejdsmarkedsrettede danskuddannelsesforløb og bedre information fra kommunerne om danskuddannelse til nye arbejdskraftindvandrere. At der er et dårligt samspil mellem forskellige dele af lovgivningen, hvilket kan hindre danskundervisning. Det er et problem, at nye arbejdskraftindvandrere ikke kan påbegynde danskundervisning, før de har fået opholds- og arbejdstilladelse, og at der er et dårligt samspil i procedurerne i forhold til arbejdstilladelse, skattekort og sygesikring. Desuden er sagsbehandlingstiden for at få et CPR-nummer meget lang. At retten til danskundervisning afhænger af opholdsgrundlaget. Danskuddannelsesloven omfatter bl.a. ikke grænsependlere. At sikre medfølgende børn under 18 år danskundervisning og skolegang. At medfølgende ægtefæller ikke har ret til danskundervisning, hvis de ikke har et arbejde. FAKTABOKS: Integrationsministeriets faktuelle bemærkninger Kommunerne har anført, at det er en udfordring at finansiere danskuddannelse til de nye arbejdskraftindvandrere, og at medfølgende ægtefæller ikke har ret til danskundervisning, hvis de ikke har et arbejde. Integrationsministeriet kan på den baggrund oplyse, at alle voksne udlændinge herunder også de nye arbejdskraftindvandrere og medfølgende ægtefæller har ret til danskuddannelse, hvis de har opholdstilladelse og et CPR-nummer. Det er ikke en betingelse, at den pågældende har et arbejde. Danskuddannelsen finansieres i alle tilfælde ved, at kommunerne betaler modultakster til sprogskolerne, efterhånden som udlændingen består en modultest. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af kommunernes udgifter. Side 2

3 Kommunerne har endvidere anført, at der er behov for korte, intensive arbejdsmarkedsrettede danskuddannelsesforløb. Integrationsministeriet kan på den baggrund oplyse, at det siden 1. september 2007 har været muligt at søge midler fra forsøgspuljen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, som løber til udgangen af Der kan etableres arbejdsmarkedsrettede danskuddannelsesforløb på op til ca. 70 lektioners undervisning, Målgruppen er først og fremmest kortuddannede beskæftigede, der har behov for undervisning for at kunne fastholde beskæftigelse. En del af puljen benyttes dog til kortuddannede ledige, der har opbrugt den tre-årige uddannelsesret, og som gennem et målrettet forløb kan komme beskæftigelse nærmere. Desuden har kommunerne anført, at der er behov for bedre information fra kommunerne om danskuddannelse til nye arbejdskraftindvandrere. Integrationsministeriet kan på den baggrund oplyse, at kommunerne efter danskuddannelsesloven har pligt til at orientere om danskuddannelsestilbuddet til alle udlændinge bosat i kommunen, der har ret til danskuddannelse. Samtidig har Integrationsministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet netop udsendt oversigtsfoldere til bl.a. landets virksomheder for at oplyse om eksisterende dansktilbud. De udfordringer, som nævnes i forbindelse med at tilbyde nye arbejdskraftindvandrere og deres familier beskæftigelsesrettede tilbud, er bl.a.: At kommunerne har ringe mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, som er jobsøgende, og at der er behov for en kommunal refusionsordning, der kan give kommunerne et incitament til at give disse tilbud til målgruppen. At jobcentrene ikke er forpligtigede til at vejlede hverken de nye arbejdskraftindvandrere eller deres medfølgende ægtefæller. Der efterlyses muligheden for at give samtlige indvandrere samme tilbud. FAKTABOKS: Integrationsministeriets faktuelle bemærkninger Kommunerne har anført, at de har ringe mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, som er jobsøgende, og at der er behov for en kommunal refusionsordning, der kan give kommunerne et incitament til at give disse tilbud til målgruppen. Integrationsministeriet kan på den baggrund oplyse, at kommunerne efter en konkret vurdering har mulighed for men ikke pligt til at give beskæftigelsesrettede tilbud til ledige selvforsøgende, herunder de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, som er jobsøgende. Staten refunderer dele af kommunernes udgifter efter de regler, der også gælder for kontant- og starthjælpsmodtagere. Blandt de udfordringer, der opstår ved samarbejdet med virksomhederne, nævnes: At virksomhederne ikke altid er villige til at tilbyde dansk i arbejdstiden. At der ofte mangler forventningsafstemning mellem arbejdsgiver og arbejdstager. At sagsbehandlingstiden er væsentlig også for at undgå illegal arbejdskraft. Side 3

4 At virksomhederne mangler viden om lovgivning i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere, herunder bl.a. om mulighederne for at få opholdstilladelse, om skat og om socialsikring. At virksomhederne mangler viden om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, om fastholdelse af de nye indvandrere på arbejdspladserne og om mulighederne for danskundervisning til denne målgruppe. Kommunerne giver også udtryk for udfordringer i forhold til rådgivning om samfundsforhold. Det nævnes bl.a.: At der er et stort behov for kurser i samfundsforståelse. Kurserne kan bl.a. handle om rettigheder og pligter, bolig, bank, det danske arbejdsmarked, skatteregler, det sociale system, sundhedsvæsenet, uddannelses- og erhvervsmuligheder samt forenings- og fritidsliv. At de nye arbejdskraftindvandrere er en ressourcestærk gruppe, som har behov for en anden type information end andre indvandrergrupper. At der er store regionale forskelle i forhold til, hvordan der undervises i samfundsforståelse, og at der derfor er behov for nationale sigtelinier. At kurser i samfundsforståelse med fordel kan finde sted på de virksomheder, hvor de nye arbejdskraftindvandrere arbejder. At der bør være en forpligtelse for kommunerne til at rådgive og vejlede på flere sprog samt udarbejde informationsmateriale på relevante sprog. At der ligger en udfordring i at tilbyde de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier kulturelle, sportslige og sociale tilbud, at sikre børnenes skolegang, at etablere netværk for arbejdskraftindvandrerne og deres familier samt yde en tættere opfølgning ved modtagelsen af arbejdskraftindvandrere. FAKTABOKS: Integrationsministeriets faktuelle bemærkninger Kommunerne har anført, at der er et stort behov for kurser i samfundsforståelse, og at der er behov for nationale sigtelinier i forhold til, hvordan der undervises i samfundsforståelse. Integrationsministeriet kan på den baggrund oplyse, at der allerede i de to første undervisningsmoduler på danskuddannelsen er indbygget undervisning i kultur- og samfundsforhold. Undervisningen har et omfang på i alt ca. 500 timer. Integrationsministeriet har fastlagt retningslinier for undervisningen. Som ovenfor nævnt har alle voksne udlændinge herunder også de nye arbejdskraftindvandrere og medfølgende ægtefæller ret til danskuddannelse, hvis de har opholdstilladelse og et CPR-nummer. Både spørgeskemaundersøgelsen og fokusgrupperne peger på områder, hvor kommunerne har et vidensbehov herunder: Manglende overblik over og viden om, hvilken lovgivning der er gældende for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, hvem de nye arbejdskraftindvandrere er samt eksempler på succesfulde indsatser over for målgruppen. Usikkerhed i forhold til jobcentrenes opgaver i forbindelse med de nye arbejdskraftindvandrere. Side 4

5 For tilfældig indsats for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Et ønske om en forenkling af lovgivningen. 3. Kommunernes erfaringer med målgruppen af nye arbejdskraftindvandrere 80 pct. har erfaring med de nye arbejdskraftindvandrere 80 pct. svarer i spørgeskemaet, at de har erfaring med målgruppen af nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. 20 pct. angiver, at de ikke har erfaringer med målgruppen. Af de, der ikke har erfaringer med målgruppen, har 32 pct. svaret, at der er få personer fra målgruppen i kommunen, 44 pct. har svaret, at kommunen ingen kontakt har til målgruppen, og 8 pct. har svaret, at kommunen mangler retningslinjer/viden om indsatsen over for målgruppen. De resterende 16 pct. har svaret, at der er andre årsager til, at de ingen erfaringer har med målgruppen. Primært erfaring med danskuddannelse Af de 80 pct., som har erfaring med målgruppen, angiver hovedparten, at de henviser de nye arbejdskraftindvandrere til danskuddannelse. Enkelte svarer, at de også tilbyder medfølgende ægtefæller danskundervisning. Nogle sprogcentre har udvidet antallet af aftenhold for at tilgodese målgruppen. Erfaring med rådgivning og vejledning Den overvejende del svarer også, at de har forskellige former for rådgivning og vejledning for målgruppen med særligt fokus på jobsøgning, det danske arbejdsmarked og danske samfundsforhold. I nogle kommuner afholdes temaaftener om f.eks. skat, fritid, etablering osv. Enkelte svarer, at de yder tolkebistand og udleverer oplysende materiale på flere sprog. En enkelt svarer, at de afholder informationsmøder for virksomheder vedr. rekruttering af arbejdskraft fra udlandet, og en enkelt har foretaget en afdækning af udfordringer og behov for de virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft. Endelig angiver en enkelt, at de har visiteret medfølgende børn til modtagerklasser. Ved fokusgruppemøderne blev mange af de samme erfaringer fremhævet. Deltagerne på begge fokusgruppemøder havde erfaringer med bl.a. danskundervisning til både arbejdstager og eventuelt medfølgende ægtefælle og samarbejde med virksomhederne i forbindelse med rekruttering. Derudover havde de erfaringer med indsatsen for børnene. Deltagerne på fokusgruppemøderne havde kontakt til forskellige grupper af nye arbejdskraftindvandrere, herunder håndværkere, læger, social- og sundhedspersonale, landbrugsmedarbejdere, slagteriarbejdere m.fl. Der var derfor kendskab til et bredt udsnit af de nye arbejdskraftindvandrere, der gennem de seneste år er kommet til landet. 4. Kommunernes udfordringer i forhold til målgruppen af nye arbejdskraftindvandrere Med udgangspunkt i besvarelserne for spørgeskemaet er der opstillet fem temaer, som kommuner, jobcentrene og sprogcentrene angiver som centrale udfordringer i tilrettelæggelse af indsatsen overfor de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. På fokusgrupperne Side 5

6 tog drøftelserne udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaerne og de fem temaer. I det følgende præsenteres resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt fokusgruppernes uddybelser heraf. 4.1 Danskuddannelse I besvarelserne fra spørgeskemaet fremhæver kommuner, jobcentre og sprogcentre, at der ligger en stor udfordring i at sikre danskuddannelse til både den arbejdende og dennes ægtefælle. 54 pct. svarer i spørgeskemaet, at de finder, at den nuværende lovgivning giver tilstrækkelige muligheder for at tilrettelægge indsatsen over for målgruppen, mens 46 pct. ikke mener, at lovgivningen giver tilstrækkelige muligheder. Udfordring i forhold til finansieringen af danskuddannelse En del svarer i spørgeskemaet, at det kan være vanskeligt at finansiere danskuddannelsen til de nye arbejdskraftindvandrere, og peger på, at der er behov for en kommunal refusionsordning for danskuddannelse til de nye arbejdskraftindvandrere. Kommunerne melder om betydelige og stigende udgifter til danskuddannelse for de nye arbejdskraftindvandrere. Behov for kortere, intensive arbejdsmarkedsrettede forløb Flere svarer i spørgeskemaet, at grundet lange arbejdsdage for de nye arbejdskraftindvandrere, kan det være svært at fastholde denne i et danskuddannelsesforløb. Der nævnes også flere gange i besvarelserne af spørgeskemaet, at danskuddannelsessystemet er for ufleksibelt i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere. Danskuddannelsesloven lægger op til et længerevarende danskuddannelsesforløb, mens de nye arbejdskraftindvandrere ofte har brug for kortere, intensive arbejdsmarkedsrettede sprogundervisningsforløb. Det er vanskeligt at etablere sprogundervisning på arbejdspladsen. Modultakstssystemet er for ufleksibelt og er ikke i overensstemmelse med arbejdspladsernes behov, fordi det er udviklet til en helt anden målgruppe. Deltagerne på fokusgruppemøderne underbyggede ovenstående udfordringer i forhold til danskuddannelse til de nye arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familier. Dog mente flere, at der i modulsystemet i danskuddannelsen ligger muligheder for at tilpasse særligt tilrettelagte forløb for de nye arbejdskraftindvandrere. Der var bred enighed om, at det kunne være vanskeligt for de nye arbejdskraftindvandrere at følge et danskuddannelsesforløb samtidig med, at de arbejder mange timer om ugen. Der var også enighed om, at flere virksomheder burde benytte sig af virksomhedsforlagt danskundervisning og stille krav til de nye arbejdskraftindvandrere om at lære dansk. Flere af fokusgruppedeltagerne pegede på, at kommunernes information om danskuddannelse til de nye arbejdskraftindvandrere er mangelfuld, og at nye arbejdskraftindvandrere derfor ikke er bekendt med deres muligheder for danskundervisning. Dårligt samspil mellem forskellige dele af lovgivningen betyder ingen danskundervisning I forhold til samspillet mellem de forskellige lovgivninger, som berører de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, peges der i spørgeskemaundersøgelsen på, at det er et problem, at de nye arbejdskraftindvandrere ikke kan påbegynde danskundervisning, før de har Side 6

7 fået opholds- og arbejdstilladelse, og at der er et dårligt samspil i procedurerne i forhold til arbejdstilladelse, skattekort og sygesikring. På begge fokusgruppemøder blev det ligeledes påpeget, at sagsbehandlingstiden for at få et CPR nummer er meget lang, og at der derfor går lang tid, før de nye arbejdskraftindvandrere kan tilbydes danskundervisning, hvilket kan få betydning for motivationen til at lære dansk. Retten til danskundervisning afhænger af opholdsgrundlag Enkelte peger i spørgeskemaet på, at det kan være svært at motivere folk, der kun skal være her en kortere periode til at lære dansk. Der er ingen mulighed for at tilbyde danskundervisning til personer med grænsependlerstatus, hvilket på længere sigt ville kunne bidrage til at fastholde dem i beskæftigelse i Danmark. Danskundervisning kunne med fordel stilles som krav til de nye arbejdskraftindvandrere. Udfordring i forhold til danskuddannelse og skolegang til medfølgende børn under 18 år Flere påpeger i spørgeskemaet, at der ligger en stor udfordring i at sikre, at hele familien bliver velintegreret, og at både medfølgende ægtefælle og børn sikres danskuddannelse og skolegang. Kommunerne fremhæver, at det er et problem, at medfølgende børn under 18 år ikke har krav på danskundervisning på sprogcentrene, men at der skal oprettes særlige tilbud til unge mellem 16 og 18 år, som ikke dækkes af folkeskolens modtageklasser. Flere peger i spørgeskemaundersøgelsen på vigtigheden af at sikre særligt de ældre børn en god skolegang, som giver dem gode uddannelsesmuligheder på længere sigt. Det er et problem, at der i modtageklasser kun undervises i dansk og matematik, hvilket betyder, at de kommer bagud med skolens øvrige fag. For de medfølgende børn, som er mellem år, er der derfor udover danskuddannelse behov for et mere uddannelsesrettet forløb, som på længere sigt kan sikre dem en ungdomsuddannelse. Det ville derfor være nyttigt (i integrationsloven i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere, eller i anden ny lovgivning for arbejdskraftindvandrerne og deres familier), at de unge under 18 år kan få tilskud til et skoletilbud f.eks. grundlæggende uddannelsesforberedende undervisning (svarende til folkeskolens afgangsniveau) og lige muligheder med andre unge under integrationsloven herunder f.eks. danskundervisning på sprogcentrene. Medfølgende ægtefæller har ingen ret til danskundervisning uden et arbejde Nogle kommuner havde fejlagtigt forstået reglerne således, at ægtefæller først kan få danskundervisning, når de har et arbejde. 4.2 Beskæftigelsesrettede tilbud 46 pct. svarer i spørgeskemaet, at de ikke mener, at lovgivningen giver tilstrækkelige muligheder for at tilrettelægge en indsats for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Ingen mulighed for at tilbyde beskæftigelsesrettede tilbud I besvarelserne i spørgeskemaet fremhæves det bl.a., at der i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats ingen mulighed er for at tilbyde beskæftigelsesrettede tilbud til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, der er jobsøgende. Der er behov for en kommunal refusionsordning, der kan give kommunerne incitament til at iværksætte indsatser for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Særligt nævnes muligheden for grundlæggende opkvalifi- Side 7

8 cering og kortere, erhvervsrettede uddannelsesforløb f.eks. for polske lærlinge. Endelig udgør det en barriere, at jobopslag primært er på dansk. Jobcentrene er ikke forpligtigede til at vejlede de nye arbejdskraftindvandrere På fokusgruppemøderne var der en klar opfattelse af, at vejledning af nye arbejdskraftindvandrere ikke prioriteres i jobcentrene. Begrundelsen for dette er, at jobcentrene ikke er forpligtigede til at vejlede målgruppen. Det blev derfor på begge fokusgruppemøder påpeget, at en lovmæssig forankring er nødvendig for at sikre, at området prioriteres. Det blev dog også påpeget, at der i hvert jobcenter sidder en EURES-vejleder, som bl.a. har til opgave at vejlede indvandrere fra EU. Jobcentrene er ikke forpligtigede til at vejlede de medfølgende ægtefæller Flere peger i spørgeskemaet på, at det er en udfordring at sikre ægtefællen job, således at denne også får et socialt liv og mindre risiko for at blive marginaliseret. Deltagerne på fokusgruppemøderne var også enige om, at der ligger en vigtig opgave i at vejlede medfølgende ægtefæller, så de kommer i beskæftigelse, men det blev fremhævet, at vejledning til medfølgende ægtefæller sjældent tilgodeses i jobcentrene, da der ingen forpligtigelser er over for denne målgruppe. Mulighed for at give samtlige nye indvandrere samme tilbud En problemstilling, som blev fremhævet på fokusgruppemøderne, var, at nye arbejdskraftindvandrere ikke nødvendigvis tilhører samme målgruppe i forhold til opholdsgrundlag, og derfor ikke kan gives samme tilbud. Der lå derfor et ønske om en tydeliggørelse af, hvem der er inkluderet i de forskellige målgrupper, og gerne en mulighed for at give samtlige nye indvandrere samme tilbud. 4.3 Samarbejdet med virksomhederne Bedre mulighed for virksomhedsforlagt danskuddannelse I spørgeskemaet peger flere på, at det er en udfordring for dem at samarbejde med virksomhederne i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere, da virksomhederne ikke altid er villige til at tilbyde dansk i arbejdstiden. Kommunerne foreslår, at det kunne være nyttigt i integrationsloven eller i anden ny lovgivning for arbejdskraftindvandrerne og deres familier at give bedre mulighed for virksomhedsforlagt danskundervisning fra første dag i Danmark. Manglende forventningsafstemning mellem arbejdsgiver og arbejdstager I spørgeskemaet påpeges, at der kan opstå problemer, når de nye medarbejdere skal integreres i virksomhedens kultur. På fokusgruppemøderne blev det yderligere understreget, at forventningsafstemning mellem arbejdsgiver og arbejdstager kan forebygge konflikter på arbejdspladsen. Det blev foreslået, at en jobguide på sprogcentre eller i jobcentre kunne forestå denne forventningsafstemning og samtidig være behjælpelig med oplysninger om rettigheder og pligter for både arbejdsgiver og arbejdstager. Behov for kortere sagsbehandlingstider På fokusgruppemøderne blev det flere gange påpeget, at korte sagsbehandlingstider er afgørende. Der forekom også misforståelser om landbrugspraktikanters adgang til danskundervisning. Side 8

9 69 pct. svarer i spørgeskemaet, at de finder, at der er områder, virksomhederne har behov for viden om i forhold til den nye arbejdskraftindvandring. Virksomhederne mangler viden om lovgivning ophold, rettigheder og pligter Der peges i spørgeskemaundersøgelsen på, at virksomhederne bl.a. har brug for viden om udlændingeloven og mulighederne for at få opholdstilladelse, herunder hvilke regler der gælder for hvilke grupper af indvandrere (nordiske borgere, EU-borgere, nye EU-borgere, 3.- landeborgere osv.). Derudover mangler de viden om de administrative arbejdsgange og tidshorisonten i forbindelse med sagsbehandling af opholds- og arbejdstilladelser, samt hvilke ydelser den enkelte eller virksomheden kan få i kommunerne ved modtagelse af arbejdskraftindvandrere. Endelig mangler virksomhederne ifølge kommunerne viden om regler om skat, socialsikring og virksomhedernes pligter i forhold til myndigheder herunder samarbejde med skat og politi. Virksomhederne mangler viden om rekruttering Derudover fremhæves i spørgeskemaundersøgelsen, at virksomhederne mangler viden om rekruttering, herunder muligheden for at hente arbejdskraft i andre lande. Mange virksomheder ved f.eks. ikke, at det offentlige kan hjælpe med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft igennem jobcentrene / EURES. Mange virksomheder bruger i stedet vikar- og rekrutteringsbureauer og spørger jobcentrene til råds om, hvilke bureauer man kan stole på, og hvilke man skal undgå. Virksomhederne mangler viden om arbejdsfastholdelse Endelig peger besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen på, at der blandt virksomhederne mangler viden om, hvordan kan man fastholde de nye indvandrere på arbejdspladserne, bl.a. i forhold til hvordan kan man motivere arbejdskraftindvandrerne til at lære dansk herunder hvilke muligheder der er for at tilbyde danskuddannelse og samarbejde med sprogcentrene om at tilbyde dansk på arbejdspladsen. Derudover mangler virksomhederne viden om, hvordan sprogproblemer kan løses uden, at det behøver være en byrde for virksomheden. Og endelig hvordan virksomheden kan formulere og formidle information om skrevne og uskrevne regler på det danske arbejdsmarked, f.eks. feriedage, pauser, arbejdstid, overtid, omgangsform, sygemelding, ansættelsesbrev m.m. Virksomhederne mangler viden om danskundervisning På begge fokusgruppemøder blev det ligeledes fremhævet, at virksomhederne mangler viden om, hvilke muligheder der er for de nye arbejdskraftindvandrere bl.a. i forhold til danskundervisning. Flere af deltagerne fremhævede, at virksomhederne stiller høje krav til de nye arbejdskraftindvandreres danskniveau, hvilket kan vanskeliggøre samarbejdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Fokusgruppemøderne viste, at der er regionale forskelle, som eksempelvis har indflydelse på arbejdsgivernes krav til arbejdstagerne. På Sjælland var opfattelsen, at nogle virksomheder stiller høje krav til arbejdstagernes danskniveau, mens der i Jylland ikke stilles de samme høje krav. 4.4 Rådgivning om samfundsforhold I spørgeskemaundersøgelsen peger flere på, at det er vigtigt, men svært pga. manglende ressourcer, at give de nye arbejdskraftindvandrere en god velkomst og en god introduktion til Side 9

10 det danske samfund herunder muligheder på arbejdsmarkedet. Flere peger i spørgeskemaundersøgelsen på, at det er en udfordring at skulle integrere de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier ud fra den lovgivning, der gælder i dag. 75 pct. svarer i spørgeskemaet, at der er områder, de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier efter kommunernes vurdering har behov for viden om. Stort behov for kurser i samfundsforståelse De fleste peger på et stort behov for kurser i samfundsforståelse. Blandt de emner, som målgruppen skal informeres om, nævnes: rettigheder og pligter, bolig, bank, det danske arbejdsmarked (herunder uskrevne regler, arbejdskultur, A-kasse, fagforening, løn, pension, sikkerhed osv.), skatteregler, det sociale system, børn, sundhedsvæsnet, uddannelses- og erhvervsmuligheder, forenings- og fritidsliv, den praktiske sagsgang i forbindelse med arbejds- og opholdstilladelse, folkeskolesystemet osv. Fokusgrupperne foreslog i den forbindelse, at kommunerne kunne afholde informationsaftener for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Arbejdskraftindvandrere er ressourcestærke de har behov for en anden type information I spørgeskemaet giver flere udtryk for, at de nye arbejdskraftindvandrere er en ressourcestærk gruppe, der har behov for mere og anden type viden om det danske samfund end øvrige indvandrergrupper. Deltagerne i fokusgrupperne understregede i forlængelse af dette, at informationen derfor bør tilpasses de nye arbejdskraftindvandreres behov, og at det er vigtigt at holde sig for øje, at behovet for viden om samfundet ændres afhængigt af, hvor længe de nye arbejdskraftindvandrere har været i Danmark. Tilbuddene bør derfor tilpasses herefter. En forpligtelse til rådgivning og vejledning på flere sprog Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at det kunne være nyttigt, at der i integrationsloven eller i anden ny lovgivning for arbejdskraftindvandrerne og deres familier indgik en forpligtelse til rådgivning og vejledning på flere sprog f.eks. etablering af en ny instans eller internetportal, der kan være behjælpelig med information til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, og / eller krav til arbejdsgiverne om at sikre information til de nye arbejdskraftindvandrere herunder øget mulighed for brug af tolke. Store regionale forskelle behov for nationale sigtelinier Fokusgrupperne bakkede op om det vigtige i at prioritere kurser i samfundsforståelse, men at afholdelse af kurserne er meget begrænset af økonomi. En løsning på dette kunne eventuelt være at organisere kurserne regionalt, men der er behov for nationale sigtelinier for, hvad informationen skal indeholde. Der er store regionale forskelle i forhold til, hvilken undervisning der tilbydes. Sprogcentrene mangler viden om mulighederne for at tilbyde kurser i samfundsforståelse herunder de økonomiske muligheder. Skriftligt informationsmateriale på relevante sprog Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er der et ønske om, at kurser i samfundsforståelse kombineres med skriftligt informationsmateriale på engelsk eller på de nye arbejdskraftindvandreres modersmål. Generelt understreges det, at der er behov for formidling af information til målgruppen på et sprog, som målgruppen forstår. Flere af deltagerne i fokusgrupperne har Side 10

11 allerede erfaring med udlevering af Medborger i Danmark eller andet informationsmateriale, der er udarbejdet lokalt. Kursus i samfundsforståelse kan med fordel finde sted på virksomhederne Fokusgrupperne fremhævede, at kurser i samfundsforståelse med fordel ligesom sprogundervisningen kunne finde sted ude på virksomhederne. Både virksomhederne og sprogcentrene mangler dog viden om muligheden for dette. Der er dog lokalt flere eksempler på dette, bl.a. et samarbejde mellem Danish Crown og Herning Sprogcenter. Tættere opfølgning ved modtagelse kulturelle, sportslige og sociale tilbud Det fremhæves i spørgeskemaundersøgelsen, at det er behov for en tættere opfølgning ved modtagelse end i dag herunder behov for større inddragelse af de nye arbejdskraftindvandrere og deres familie på arbejdsmarkedet, uddannelse, fritid mv. Nogle angiver i spørgeskemaundersøgelsen et ønske om at give de nye arbejdskraftindvandrere kulturelle, sportslige og sociale tilbud, men påpeger at dette vanskeliggøres af deres sparsomme fritid. Fokusgrupperne supplerede med, at netop deltagelse i foreningslivet i lokalsamfundet også kan have positive effekter i forhold til at forebygge kriminalitet. Etablering af lokale netværk for arbejdskraftindvandrere og deres familier Flere giver i spørgeskemaet udtryk for, at de ønsker at sætte fokus på etablering af netværk for isolerede ægtefæller. Deltagerne i fokusgrupperne bakkede op om etablering af netværk, men understregede samtidig, at det er svært at rekruttere danske familier til disse netværk. Som med de andre indsatser for de nye arbejdskraftindvandrere og deres familie er det afgørende, at opgaven gøres til en skal-opgave og ikke en kan-opgave for kommunerne, hvis den skal prioriteres. En anden mulighed kunne også være at bruge frivillige foreninger til at etablere netværk og dermed trække det ud af det offentlige system. 4.5 Vidensbehov hos kommunerne 58 pct. svarer i spørgeskemaet, at de finder, at der er behov for at lade de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier være omfattet af (dele af) integrationsloven, mens 42 pct. ikke mener, at der er behov for at lade dem være omfattet af integrationsloven. 62 pct. mener, at integrationsloven skal indeholde nye instrumenter med henblik på at imødekomme de nye arbejdskraftindvandrere og deres familiers behov, mens 38 pct. ikke mener, at det er nødvendigt at udvide integrationsloven. 57 pct. mener, at der på andre områder er behov for ny lovgivning i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere, mens 43 pct. ikke mener, at der er behov for ny lovgivning. 58 pct. angiver, at der ikke er specielle områder i forbindelse med den nye arbejdskraftindvandring, som kommunerne har behov for og ønsker viden om, mens 42 pct. angiver at have behov for mere viden. Manglende overblik over lovgivningen for de nye arbejdskraftindvandrere Både spørgeskemaundersøgelsen og fokusgrupperne peger på, at det bl.a. er svært at få et samlet overblik over den relevante lovgivning for de nye arbejdskraftindvandrere, da de relevante regler for gruppen skal findes i mange forskellige love. Side 11

12 Forenkling af lovgivningen samme rettigheder og pligter uanset opholdsgrundlag Spørgeskemaundersøgelsen og fokusgrupperne fremhæver, at kommunerne mangler indsigt i, hvilken lovgivning og dermed hvilke rettigheder til f.eks. danskundervisning og sociale ydelser, der gælder for de nye arbejdskraftindvandrere afhængigt af deres opholdsgrundlag herunder hvorvidt de er EU-borgere, omfattet af Østaftalen, grænsependlere mv. Fokusgrupperne understregede videre, at det kan være problematisk, at de nye arbejdskraftindvandrere har forskellige rettigheder afhængigt af opholdsgrundlag. Generelt efterlyser kommunerne en regelforenkling af lovgivningen i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere, således at der i højere grad gælder de samme rettigheder og pligter uanset opholdsgrundlag. Manglende indsigt i hvem de nye arbejdskraftindvandrere er Endvidere fremhæves det i spørgeskemaundersøgelsen, at kommunerne mangler indsigt i, hvem de nye arbejdskraftindvandrere er herunder statistik på hvor mange der er, indvandrernes faglige baggrund og kompetencer m.v. Fokusgrupperne understregede endvidere, at kommunerne generelt mangler overblik over målgruppen og bliver overraskede over, hvor mange der kommer. Det blev foreslået at klæde jobcentrene på til at føre statistik over de nye arbejdskraftindvandrere. Manglende kendskab til succesfulde indsatser Endelig understreges i spørgeskemaet, at kommunerne har et behov for viden om integrationen af de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier, herunder kendskab til succesfulde indsatser, tilrettelæggelse af modtagelsesprogrammer, håndtering af danskuddannelse og børnenes integration i skolesystemet og i samfundet. Usikkerhed i forhold til jobcentrenes opgaver Fokusgrupperne fremhævede videre, at der generelt er usikkerhed i forhold til jobcentrenes opgaver i forhold til jobformidling til de nye arbejdskraftindvandrere og den medfølgende familie (se i øvrigt afsnit 4.2). Indsatsen i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier er for tilfældig Fokusgrupperne understregede, at der er meget stor forskel fra kommune til kommune på, hvilken service der tilbydes de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Det ville være gavnligt med en ensretning på dette område. Der ingen procedure for indsatsen i kommunerne, og indsatsen er ofte motivations- og personbåret. Organiseringen i forhold til de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier er for tilfældig. Det ville være en fordel, hvis alle kommuner aktivt tænkte målgruppen ind i kommunens integrationspolitik. Derudover blev det foreslået, at der f.eks. i Borgerservice i højere grad blev stillet personale eller tolke til rådighed, der kunne kommunikere med de nye arbejdskraftindvandrere og deres familier. Det er nødvendigt for at sikre en ensartet service, at den nye arbejdskraftindvandring gøres til et indsatsområde i kommunerne, og at der følges op og måles på indsatsen. Side 12

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge juni 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Barrierekatalog Task force til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft November 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Godt begyndt er halvt fuldent

Godt begyndt er halvt fuldent Godt begyndt er halvt fuldent - integration og fastholdelse af udenlandske læger i praksis Vidensbazar, DGI-huset i Vejle, 20. november 2008 Tine Joensen Cand. mag. i fransk og kommunikation speciale i

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere