Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften"

Transkript

1 Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold til kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2013/2014). Ved vurdering af behov for dag og døgntilbud menes det samlede behov, både indenfor og udenfor egen kommune Herefter bedes det vurderet, hvor stor en del af dette behov, der forventes dækket udenfor kommunens egne tilbud (herunder tilbud, som kommunen har generel driftsaftale med). Der skal ikke skelnes mellem, om tilbud udenfor egen kommune drives af region eller anden kommune Der skal ikke skelnes mellem om tilbud udenfor egen kommune drives af egen region eller anden region 2. Fritekst Hvis kommunen vurderer, at der er særlige forhold, som gør sig gældende omkring den enkelte målgruppe i forhold til målgruppens retning, kommunens strategi, indsats mv., beskrives det i fritekst felterne. 3. Oplysninger vedr. kommunernes forventede behov og udviklingstendenser for hver af de landsog landsdelsdækkende tilbud og samlet set for de sikrede afdelinger Oplysningerne om kommunens forventede behov og udviklingstendenser skal indberettes for hver af de lands og landsdelsdækkende tilbud og samlet set for de sikrede afdelinger. 4. Overvejelser om tilbudsviften Kommunens/regionens overvejelser om tilbudsviften beskrives. Vejledning: Kommunen bedes i forbindelse med afkrydsningen tage højde for de tendenser og udviklingstræk, som registreres i kommunen. Ligeledes bedes kommunen tage højde for eventuelle problemstillinger i forhold til ventelister i den konkrete afkrydsning. Specifikke tendenser indenfor de underordnede målgrupper (f.eks. i forhold til stigende forekomst af bestemte diagnoser) angives i fritekst delen. På de områder, hvor borgeren selv henvender sig uden forudgående visitation (forsorgshjem, krisecentre, specialundervisning), spørges der til kommunens oplevelse og vurdering af kapacitetsbehov. Udfyldte dokumenter sendes til senest 9. januar Husk at angive kommunenavn i dokumentets filnavn. Angiv kommunenavn: Aarhus kommune 1

2 Faldende Stigende Faldende Stigende Faldende Stigende Faldende Stigende 1. Afkrydsningsskema vurdering af behov mv.: Dagtilbud (Det samlede forventet behov) Døgntilbud (Det samlede forventet behov) Forventet behov for pladser udenfor kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Målgrupper Marker med X hver målgruppe for sig i relation til henholdsvis: Dagtilbud Døgntilbud Forventet behov for pladser udenfor kommunens eget regi 1. Voksne med sindslidelser X X X X 2. Voksne med psykisk handicap: Autisme X X X X ADHD X X X X Udviklingshæmmede X X X X Udviklingshæmmede m/ dom X X X X Andre X X X X 3. Voksne med fysisk handicap: Senhjerneskade X X X X Andre X X X X X X X X 4. Personer med stofmisbrug 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer 6. Voldsramte kvinder X X X X X X X X 7.a. Voksne med behov for tilbud på: taleområdet X X høreområdet X X synsområdet X X hjælpemiddelområdet X X 7.b. Børn med behov for tilbud på: taleområdet X X høreområdet X X synsområdet X X hjælpemiddelområdet X X 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne X X X X 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne: Autisme X X X X ADHD X X X X Udviklingshæmmede X X X X Udviklingshæmmede m/ dom X X X X Andre X X X X 2

3 2. Fritekst: Med udgangspunkt i den konkrete afkrydsning fra afkrydsningsskemaet, bedes kommunen beskrive evt. særlige forhold, som gør sig gældende omkring den enkelte målgruppe, herunder: retning, som kommunen ser målgruppen bevæge sig i. strategi, indsats, status forebyggende tiltag for målgruppen Hvis på lang sigt (2016 og 2017) er anderledes, skitseres det også. (skriv i det hvide felt) 1. Voksne med sindslidelser Socialpsykiatri og Udsatte Voksne arbejder fortsat med implementering af recoveryorienteringen. Det indebærer, at der bl.a. er fokus på at understøtte borgerne i arbejdet med opbygning af netværk, tilknytning til arbejdsmarkedet og et aktivt samspil med civilsamfundet. Der er fortsat boformer, men også en målrettet indsats for at sikre, at ophold i en boform bliver af midlertidig karakter. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har i de senere år oplevet en stigende efterspørgsel efter bofællesskabspladser og bostøtte i eget hjem. Der arbejdes derfor løbende på at imødekomme efterspørgslen bl.a. gennem oprettelse af flere bofællesskabspladser. 2. Voksne med psykisk handicap Der er fortsat behov for udbygninger af botilbud til udviklingshæmmede med tillægshandicap, samt til borgere indenfor autismespektret. For at dække dette behov, og for at kunne dække en større del af botilbud til voksen handicappede inden for Aarhus Kommune, er der igangsat en anlægsplan for Der er projekteret ca. 190 nye boliger som tages i brug i løbet af 2015 og Der er ligeledes en stigende efterspørgsel på ADHD området. Dette søges primært løst med bostøtte i eget hjem. Behovet for dagtilbud øges i takt med det forventede behov for botilbud. En del af behovet søges løst gennem flere beskæftigelsestilbud i beskyttede/ skærmede jobs. 3. Voksne med fysisk handicap Pædagogisk støtte og genoptræning i forbindelse med erhvervet hjerneskade søges fortsat primært løst med udgangspunkt i bostøtte i eget hjem. 4. Personer med stofmisbrug Misbrugsbehandlingen i Aarhus arbejder videre med eksisterende indsats. Aarhus Kommunes tilbud om lægeordineret heroinbehandling er gjort permanent. Behandlingstilbuddet udvides i 2014 til også at omfatte behandling med heroin i tabletform. 3

4 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Der opleves en stigning i efterspørgslen efter tilbud til hjemløse og personer med særlige sociale problemer. Især efterspørges billige små boliger til gruppen. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne arbejder derfor løbende på fremskaffelse / etablering af denne type boliger, Aarhus byråd besluttede efter Hjemløseplanens udløb at videreføre en række af projektets initiativer ungeindstatsen, bostøtteindsatsen og en styrket myndighedsindsats. Den prioriterede videreførsel skal sikre en forsat indsats mod hjemløshed. 6. Voldsramte kvinder Der arbejdes med en uændret normering for Århus Krisecenter fastholdes på 14 pladser. 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns og hjælpemiddelområdet Tale og høreområdet Hørehandicappede voksne ydes bostøtte fra en specialenhed i den bydækkende bostøtte. Synsområdet Sundhed & Omsorg får leveret specialrådgivningsydelser fra den i 2009 hjemtagne Center for Syn og Kommunikation, der er i 2009 er sammenlagt med Hjælpemiddelcentralen Aarhus og er i dag kaldet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH). Sundhed og Omsorg vil også i 2015 få leveret specialrådgivningsydelser indenfor synsområdet fra CSH. CSH leverer til alle aldersgrupper. Aarhus Kommune er forpligtet til at udbyde Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus ydelser til de øvrige kommuner. Hjælpemidler Den i 2007 hjemtagne Hjælpemiddelcentralen Aarhus er fra 2009 sammenlagt med Center for Syn og Kommunikation og er i dag kaldet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH). Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus varetager specialrådgivningsopgaver indenfor siddestillingsanalyser, kørestolstilpasning samt kommunikationshjælpemidler. Sundhed og Omsorg får leveret specialrådgivningsydelser indenfor ovennævnte områder hos Center for Syn og Hjælpemidler og forventes også at ville få dette i CSH leverer til alle aldersgrupper. Aarhus Kommune er forpligtet til at udbyde Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus ydelser til de øvrige kommuner. Syns og hjælpemiddelområdet er i 2011 flyttet sammen på MarselisborgCentret. Fra januar 2012 er den etablerede høreomsorg i Sundhed og Omsorg samt sagsbehandlingen af de høretekniske hjælpemidler sammenlagt med Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus. Med samling af syn, høre og særlige hjælpemidler er det mere enkelt at realisere visionen om: Styrkelse af det sammenhængende forløb og helhedsløsninger. Udbygning af det faglige samarbejde. Én indgang. 4

5 CSH er leverandør til den nationale videns og specialrådgivningsinstitution VISO. På baggrund af kontrakten med VISO leverer CSH viden og kompetence i sager blandt andet indenfor siddestillingsanalyser, kørestolstilpasninger, kommunikationshjælpemidler samt hjælpemidler og specialundervisning til blinde, svagtseende og døvblinde. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns og hjælpemiddelområdet Fra 1. januar 2014 leverer Aarhus Kommune selv de mest specialiserede ydelser på taleområdet. Derved skabes muligheden for en sammenhængende tilbudsvifte fra de almene til de mest specialiserede tilbud til gavn for inklusionen af børn med talevanskeligheder. Det nye Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation (KSK) består af tre tilbud: Sproghus med kommunikations og fonologigrupper for 06 årige og stammegrupper for 018 årige. Kommunikationsspecialklasser, der udspringer af Møllevangsskolens tidligere høreklasser og specialklasser. Sprogbad, som er et intensivt sprogforløb målrettet børn med kommunikative vanskeligheder i normalundervisningen. Med etableringen af Kompetencecenteret samles en stor del af indsatserne for børn og unge med sproglige og kommunikative vanskeligheder fra 018 år 5

6 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Dagtilbud Indsatsen ydes inden for Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. Strategien bærer fem fokuspunkter: Kvalitetssikring. Organisering af tilbuddene. Rammer for decentral ressourceanvendelse. Kompetencer. Visitationsprocesser. Med afsæt i disse fem fokuspunkter er det ambitionen også i fremtiden at kunne indfri det overordnede princip i Aarhus Kommune: Alle børn og unge i Aarhus Kommune skal være en del af et pædagogisk miljø, der understøtter deres behov og ressourcer. Døgntilbud Alle sager skal behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering af familiens, barnets eller den unges behov, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, Aarhus Kommunes værdier, Børn og Ungepolitik samt Handicappolitik. Det betyder, at familier, børn og unge med behov for støtte kan tilbydes ydelser inden for de generelle serviceniveauer, men også udover hvis der er et behov for det. Beskrivelsen af serviceniveauerne er derfor vejledende og afstemt med det politiske vedtagne budget for området. Ofte vil en konkret indsats bygge på en kombination af forskellige foranstaltninger. Overordnet bygger serviceniveauerne på følgende generelle serviceprincipper, som er vedtaget af Aarhus Byråd: Alle børn og unge skal have et fleksibelt og individuelt tilbud, der modsvarer konkrete behov og sikrer en positiv forandringer. Tilbuddene skal som udgangspunkt gives i et nærmiljø i Aarhus Kommune. Alle tilbud skal have fokus på inklusion både i familie, dagtilbud, skole, beskæftigelse og fritid. Alle indsatser skal være mål og tidsfokuserede. Alle indsatser skal være økonomieffektive. Der skal altid vælges den mindst indgribende, men formålstjenlige foranstaltning. Indsatserne tilrettelægges med iagttagelse af disse. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Der arbejdes ud fra de samme værdier og principper, som beskrevet i ovenstående afsnit 8 om børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne. 6

7 3. Oplysninger vedr. kommunernes indberetning om forventede behov og udviklingstendenser for hver af de lands og landsdelsdækkende tilbud og samlet set for de sikrede afdelinger. Ifølge bekendtgørelsen nr om rammeaftaler af den 20. august 2013 skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien sikre indbyrdes kooordinering om de mest specialiserede lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. En forudsætning for at kunne udarbejde en fælles beskrivelse omkring forventede behov og udviklingstendenser i efterspørgslen efter de lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger er tilvejebringelse af sammenlignelige data, herunder ensretning af de oplysninger, der indhentes hos kommunerne. Nedenstående er derfor udviklet i samarbejde mellem de fem rammeaftalesekretariater og KL. Kommunen bedes derfor indskrive bemærkninger vedrørende følgende forhold omkring hver af de lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger: ændringer i kommunens forventede behov for pladser og årsager hertil udviklingstendenser vedrørende målgrupperne for henholdsvis de lands og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger fx ændringer inden for målgruppe, nye behandlingsmetoder og teknologier med betydning for fremtidigt behov m.v. udviklingstendenser i i forhold til behovet for de leverede ydelser udfordringer på området. Bemærkningerne bedes så vidt muligt målrettes hver af de lands og landsdelsdækkende tilbud, og samlet set for de sikrede afdelinger Tilbud Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) Center for Høretab (Region Syddanmark) Kofoedsminde (Region Sjælland) Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (Region Sjælland) Kolonien Filadelfia (Region Sjælland) Instituttet for Blinde og Svagsynede (Københavns Kommune) Center for Døve (Gladsaxe Kommune) Børneklinikken (Københavns Kommune) Skolen på Kastelsvej (Københavns Kommune) Geelsgårdsskolen (Region Hovedstaden) Sikrede afdelinger (samlet set) Bemærkninger Kriminaliteten har grundlæggende været faldende på landsplan, og også i Aarhus, men mindst på de overtrædelser, der kan medføre frihedsberøvelse. Aarhus Kommune har i 2013 haft 21 unge, der har været anbragt i varetægt. Dette tal må forventes at være enten stagnerende eller svagt faldende, men er jo afhængig af de unges adfærd, politiets evne til opklaring, og domstolenes syn på varetægtsfængslinger og domme. 7

8 4. Kommunens/regionens overvejelser om tilbudsviften Tilpasning/ændring af kapacitet Hvis kommunen/regionen har planer om tilpasning/ændring af kapacitet (herunder oprettelse/nedlæggelse af tilbud) på et eller flere tilbud i forhold til 2014, angiv venligst: (skriv i det hvide felt) Navn og målgruppe for tilbud: Hvori tilpasningen/ændringen består: Begrundelse for tilpasning/ændring: På baggrund af en stigende efterspørgsel (primært internt men også eksternt) efter pladser til børn og unge med udviklingsforstyrrelser som ADHD og Autisme planlægges det fra 2014 og frem at udvide Aarhus Kommunes kapacitet ift. denne målgruppe. Dette vil ske dels ved en omlægning af et nuværende tilbud til udsatte børn og unge (Bøgholt), hvis målgruppe forventes at blive børn og unge med ADHD, dels ved en udvidelse af tilbuddet Heimdal, hvis målgruppe er hhv. børn og unge med Autisme eller svær ADHD samt børn og unge med en kombination af udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse. Det er endnu ikke fastlagt, hvilket pladstal hhv. Bøgholt og Heimdal skal have fra 2015 og frem. Dette forventes afklaret i løbet af I forhold til voksne med handicap er der planlagt nedenstående byggerier i Aarhus kommune. Planlagte byggerier Målgruppe Antal boliger Skødstrup Udviklingshæmmede med udfordrende adfærd 12 Elev Udviklingshæmmede, velfungerende, almindelige, plejekrævende samt med udfordrende adfærd 'Nye' ved Elev Udviklingshæmmede 20 Vintervej Udviklingshæmmede, ældre med demens 36 Lyngåskolen Udviklingshæmmede, unge 8 Snåstrup Vestergård Udviklingshæmmede, ADHD samt domsanbragte 6 Havkærparken (Kileparken) ASF, mellemgruppe 36 1 Erstatningsbyggeri for Nordbyvænget Borgere med fysisk handicap og erhvervet hjerneskade 22 Om og tilbygning af Tingagergården ASF, bedre fungerende 21 Møllevangs Allé Borgere med erhvervet hjerneskade 23 opgange á 5 boliger Ungdomstilbud i samarbejde med Jysk Børneforsorg Udviklingshæmmede, unge? I alt Ca. 200 Tilpasning/ændring af takst: 4. Hvis kommunen/regionen har planer om tilpasning/ændring af taksten på et eller flere tilbud i forhold til 2014, angiv venligst: (skriv i det hvide felt) Navn og målgruppe for tilbud: Hvori tilpasningen/ændringen består: Begrundelse for tilpasning/ændring: Der er ikke planlagt ændringer i taksten ud over dem, som følger af rammeaftalen. 8

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere