Indkaldelsens nummer: GROWTH 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelsens nummer: GROWTH 2000"

Transkript

1 INDKALDELSE AF FORSLAG TIL INDIREKTE FTU-AKTIVITETER VEDRØRENDE SÆRPROGRAMMET FOR FORSKNING, TEKNOLOGISK UDVIKLING OG DEMONSTRATION INDEN FOR KONKURRENCE- OG BÆREDYGTIG VÆKST Indkaldelsens nummer: GROWTH I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 22. december 1998 om femte rammeprogram for De Europæiske Fællesskabers indsats inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) 1 (herefter benævnt femte rammeprogram) og Rådets beslutning af 25. januar 1999 om et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for konkurrence- og bæredygtig vækst 2 (herefter benævnt særprogrammet) indkalder Europa- Kommissionen hermed forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet. Som grundlag for gennemførelsen af særprogrammet, har i overensstemmelse med artikel 5 i særprogrammet udarbejdet et revideret arbejdsprogram 3 ( Revision vedr. periodiske indkaldelser i december 1999 og juni 2000 ) med en detaljeret beskrivelse af målene og FTU-prioriteterne samt en vejledende tidsplan for gennemførelsen af disse. Denne indkaldelse vedrører målsætninger, prioriteter, indikativt budget og typer af indirekte FTU-aktioner, som beskrevet i arbejdsprogrammet. 2. Denne indkaldelse vedrører forslag, som er nærmere beskrevet i denne indkaldelses afsnit 4, der skal indgives inden en bestemt frist med efterfølgende evaluering. Forslag, der ikke overholder denne frist, vil ikke komme i betragtning under nærværende indkaldelse. Forslag, der indgives til de løbende indkaldelser offentliggjort 16. marts (indkaldelses nummer: Growth 1999) (Marie Curie Fellowship, SMV specifikke aktioner, Ledsageforanstaltninger og Interessetilkendegivelser) kan fortsat indgives i overensstemmelse med betingelserne og beskrivelserne fastlagt i indkaldelserne samt under hensyntagen til betingelser og prioriteringer, som er fastlagt i det nye reviderede arbejdsprogram. 3. Særprogrammet gennemføres ved indirekte FTU-aktioner som fastlagt i bilag II og IV til femte rammeprogram og i bilag III til særprogrammet. Kriterierne for evaluering og udvælgelse af forslag samt nærmere bestemmelser med relevans for denne indkaldelse findes i femte rammeprogram, i særprogrammet, i Rådets afgørelse af 22. december 1998, om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse samt regler for formidling af forskningsresultater med henblik på gennemførelse af femte rammeprogram 5 (herefter benævnt reglerne for deltagelse og formidling), samt i 1 2 EFT nr. L 26 af , s. 1. EFT nr. L 64, , s Kommissions beslutning C(1999) EFT nr. C 72, , p EFT nr. L 26 af , s. 46. X:\fp5-callslibrary\c_growth\ip-calls\199905\c_ct_da_ doc

2 arbejdsprogrammet. Det femte rammeprograms Vejledning vedr. evalueringsprocedurer 6 sammen med bilaget vedr. særprogrammet og Kommissionens Forordning (EC) nr. 996/1999 vedr. gennemførelsen af regler for deltagelse og formidling 7, giver yderligere oplysninger. Yderligere oplysninger om disse regler og om forberedelse og indsendelse af forslag findes i Vejledning for Forslagsstillere, der tilligemed arbejdsprogrammet og andet informationsmateriale vedrørende denne indkaldelse kan rekvireres fra Europa- Kommissionen på følgende adresser: Research DG - C GROWTH Fax: Web: 4. Vedkommende, som i overensstemmelse med reglerne for deltagelse og formidling kan deltage i indirekte FTU-aktioner under særprogrammet, opfordres til at indsende forslag vedr. FTU, demonstrations aktiviteter, kombinerede aktiviteter, tema-netværk og samordnede aktioner som falder ind under følgende områder i det reviderede arbejdsprogram. Kommissionen tilbyder en frivillig pre-check 8 for forslag inden for FTU, demonstrations aktiviteter og kombinerede aktiviteter. NØGLEAKTION: INNOVATIVE PRODUKTER, PROCESSER OG ORGANISATION (indikativt budget 180 millioner Forslag må kun omfatte følgende "Målrettede forsknings-aktioner (Targeted Research Actions - TRA)": 1.6 TRA: "Maskiner": ny generation af maskiner, produktionsudstyr og fabrikationssystemer 1.7 TRA: "Udvidet virksomhed" (extended enterprise): videnbaseret udvidet fabrikations virksomhed 1.8 TRA: "Moderne fabrik": Kunde-orienteret og højteknologisk, smidig og mod affaldsfri produktion 1.9 TRA: "Infrastruktur": sikre og kost-effektive industrielle faciliteter, kontstruktion og civile infrastrukturer NØGLEAKTION: BÆREDYGTIG MOBILITET OG INTERMODALITET (indikativt budget 25 millioner Yderligere oplysninger til arbejdsprogrammet foreligger for denne nøgleaktion. 2.1: Socio-økonomiske scenarier for personers og varers mobilitet 2.2: Infrastrukturer og disses grænseflader med transportmidler og systemer 2.3: Modale og intermodale transportforvaltnings-systemer 6 Kommissionens beslutning C(1999)710, EFT nr. L 122, , p Detaljer forefindes i Informationspakken. 2/5

3 NØGLEAKTION: LANDTRANSPORT OG MARINETEKNOLOGIER (indikativt budget 100 millioner KRITISKE TEKNOLOGIER: 3.1: Kritiske teknologier for vej- og jernbanetransport 3.2: Kritiske marineteknologier TEKNOLOGI PLATFORME (TP): 3.3.: TP 1: Nye landtransport køretøjs koncepter; forbedret systemeffektivitet 3.4.: TP 2: Avancerede koncepter for skibe og fartøjer; konkurrencedygtigt skibsbyggeri Alle andre forsknings målretninger indenfor denne nøgleaktion er kun åbne for tema-netværker og målrettede aktioner. NØGLEAKTION: NYE PERSPEKTIVER INDENFOR LUFTFART (indikativt budget 200 millioner KRITISKE TEKNOLOGIER: 4.1: Reduktion af udviklingsomkostninger og produktionstid for luftfartøjer 4.2: Forøgelse af drifteffektiviteten for luftfartøjer 4.3: Forbedre luftfartøjers miljøvenlighed 4.4: Forbedre luftfartøjers operative funktionsevne samt sikkerhed TEKNOLOGI PLATFORME (TP): 4.7: TP 3: Nye rotorfly udformninger 4.9: TP 5: Kraft-optimerede luftfartøjer 4.10: TP 6: Luftfartøjer med lav ekstern støj 4.13: TP 9: Integrerede og modulære elektroniske systemer til luftfartøjer Alle andre forsknings målsætninger indenfor denne nøgleaktion er kun åbne for tematiske netværker og målrettede aktioner. GENERISKE AKTIVITETER (indikativt budget for Generisk Aktivitet 1A og for Generisk Aktivitet 1B er 80 millioner ÃÃLQGLNDWLYWÃEXGJHWÃIRUÃ*HQHULVNÃ$NWLYLWHWÃÃHUÃ millioner GENERISK AKTIVITET 1A: MATERIALER OG TILHØRENDE TEKNOLOGIER FOR PRODUKTION OG FORARBEJDNING 5.1: Banebrydende generiske materiale teknologier 5.2: Avancerede funktionelle materialer 5.3: Bæredygtig kemi 5.4: Forbedring af materialeegenskaber og holdbarhed for strukturelle materialer GENERISK AKTIVITET 1B: NYE OG FORBEDREDE MATERIALER OG PRODUKTIONS TEKNOLOGIER INDEN FOR STÅLOMRÅDET 5.5: Jern- og stålproduktion 5.6: Støbning, valsning og efterbehandling af stål 5.7: Anvendelse af stål GENERISK AKTIVITET 2: MÅLING OG PRØVNING 6.1 Instrumentering Forslagsstillere, der indsender forslag til et FTU-projekt, et demonstrationsprojekt, et kombineret projekt eller en samordnet aktion, kan eventuelt vedlægge ansøgning om et stipendium for unge forskere fra udviklingslandene. Yderligere oplysninger om denne ordning findes i Vejledning for Forslagsstillere. Seneste indleveringsfrist for forslag er den 31. marts 2000 kl /5

4 5. Forslag skal være Kommissionen i hænde inden fristen. De sendes: - enten som anbefalet brev med poststemplet som bekræftelse til følgende adresse: Research DG - C GROWTH 2000 The Research Proposal Office (ORBN 8) Rue de la Loi/Wetstraat Brussels, Belgium - eller indgives med privat kurerpost 9 eller personligt mod kvittering for modtagelsen på følgende adresse: Research DG-C GROWTH 2000 The Research Proposal Office (ORBN 8) Square Frère Orban Square Brussels, Belgium - eller indsendes elektronisk som nærmere forklaret i Vejledning til Forslagsstillere. Ved elektronisk fremsendelse oprettes to filer: for det første en mindre valideringsfil som giver grundlæggende oplysninger om forslaget samt den unikke identifikations kode. Denne valideringsfil skal indgå til inden ovennævnte frist. Den anden fil skal indeholde hele forslaget og uden ændringer, som kan verificeres ud fra den unikke identifikations kode, indgå til senest 48 timer efter fristen. Forslag der indsendes som brev skal afsendes inden fristens udløb. Forslag som indgår til indtil 10 hverdage efter fristens udløb bliver accepteret, hvis de både er afsendt og poststemplet inden fristens udløb. Forslag sendt med kurerpost eller afleveret personligt skal indgå inden fristens udløb. Forslagsstillere anmodes om kun at bruge en af de beskrevne metoder ved indsendelse af forslag og kun indsende én version af et forslag. I tilfælde af, at der modtages et forslag, som overholder kriterierne for støtteberettigelse i både papir og elektronisk version, vil kun den elektroniske version blive evalueret. 6. Denne indkaldelses nummer skal angives i al korrespondance vedrørende indkaldelsen (for eks. rekvirering af informationsmateriale, indsendelse af forslag). Ved at indsende et forslag, i brevform eller elektronisk, accepterer forslagsstillerne de i denne indkaldelse og øvrige nævnte dokumenter beskrevne procedurer og betingelser. Alle forslag, modtager, vil blive behandlet strengt fortroligt. I henhold til reglerne om deltagelse og formidling samt til Europa- Kommissionens gennemførelsesforordning vedrørende disse, har 9 Overfor kurertjenester der ønsker oplyst telefonnummer på modtager kan anvendes /5

5 medlemsstaterne og de associerede stater efter begrundet anmodning adgang til nyttig viden, som er nødvendig for udformningen af deres politik. Sådan viden skal hidrøre fra FTU-aktioner, hvortil finansieringsbidrag er ydet i medfør af nærværende indkaldelse af forslag, og som er i overensstemmelse med et afsnit af arbejdsprogrammet, der udtrykkeligt giver mulighed for adgang af denne art. Det Europæiske Fællesskab fører en aktiv ligestillingspolitik og vil derfor gerne se forslag indsendt af kvinder eller forslag med kvinders deltagelse. 5/5

Særforanstaltninger for SMV

Særforanstaltninger for SMV FEMTE RAMMEPROGRAM Samtlige EU s aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU) for perioden 1998-2002 indgår i Femte Rammeprogram. Fremme af innovation og tilskyndelse til

Læs mere

1.10.1999 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 278/7 III. (Oplysninger) KOMMISSIONEN

1.10.1999 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 278/7 III. (Oplysninger) KOMMISSIONEN 1.10.1999 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 278/7 III (Oplysninger) KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner vedrørende særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration,

Læs mere

L 26/46 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 26/46 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 26/46 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1.2.1999 RÅDETS AFGØRELSE af 22. december 1998 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i forskning samt regler for formidling

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, L 122/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 996/1999 af 11. maj 1999 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Rådets afgørelse 1999/65/EF om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Arbejdsprogram for FTU-aktioner til støtte for Konkurrence- og bæredygtig vækst 1998-2002

Arbejdsprogram for FTU-aktioner til støtte for Konkurrence- og bæredygtig vækst 1998-2002 Arbejdsprogram for FTU-aktioner til støtte for Konkurrence- og bæredygtig vækst 1998-2002 Oplysninger om målsætninger og FTU-prioriteter ARBEJDSPROGRAMMET GROWTH 2000 Denne udgave af GROWTH arbejdsprogrammet

Læs mere

LSH : - STREP.

LSH : - STREP. Ændringer til forskningstema 1: "Biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste" del af Kommissionens afgørelse C(2003)1952 af 27. juni 2003 Ændring nr. 1 På side 24 under "c) Bekæmpelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik. Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen

EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik. Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen Lissabonstrategien for 2010 Mål: EU skal være den mest bæredygtige, dynamiske og konkurrencedygtige,

Læs mere

Forøgelse af offentlighedens forståelse af videnskab og teknologi

Forøgelse af offentlighedens forståelse af videnskab og teknologi Vejledning for forslagsstillere (del 2) Indkaldelsesspecifik Forøgelse af offentlighedens forståelse af videnskab og teknologi Udvikling af det menneskelige forskningspotentiale og den samfundsøkonomiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den (OR. en) 2001/0202 (COD) PE-CONS 3647/02 RECH 144 CODEC 1003 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

ARKIMEDES- PRISEN. Vejledning og forslagsformular

ARKIMEDES- PRISEN. Vejledning og forslagsformular ARKIMEDES- PRISEN Vejledning og forslagsformular Indkaldelsens nummer: IHP-ARP-00-1 Ansøgningsfrist: 31. juli 2001 Udgave af December 2000 Indholdsfortegnelse I. ARKIMEDES-PRISEN II. DELTAGELSE I ARKIMEDES-PRISEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

VIDENSKABELIGE KONFERENCER PÅ HØJT NIVEAU

VIDENSKABELIGE KONFERENCER PÅ HØJT NIVEAU Euro a Kommissionen Vejledning for forslagsstillere VIDENSKABELIGE KONFERENCER PÅ HØJT NIVEAU Oktober 2000 UDVIKLING AF DET MENNESKELIGE FORSKNINGSPOTENTIALE OG DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VIDENBASE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

EU s rammeprogram FP7

EU s rammeprogram FP7 EU s rammeprogram FP7 EU-tilskud til transportforskning Anders Bjerrum EU-konsulent EU-tilskud til transportforskning anders.bjerrum@fp7consult.dk 1 Disposition Oversigt over programmerne i EU s rammeprogram

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM FOR VÆKST

ARBEJDSPROGRAM FOR VÆKST Arbejdsprogram for FTU-aktioner til støtte for Konkurrence- og bæredygtig vækst 1998-2002 Oplysninger om målsætninger og FTU-prioriteter ARBEJDSPROGRAM FOR VÆKST 2001-2002 Denne udgave af arbejdsprogrammet

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

FEMTE RAMMEPROGRAM ARBEJDSPROGRAM KONKURRENCE- OG BÆREDYGTIG VÆKST

FEMTE RAMMEPROGRAM ARBEJDSPROGRAM KONKURRENCE- OG BÆREDYGTIG VÆKST FEMTE RAMMEPROGRAM ARBEJDSPROGRAM KONKURRENCE- OG BÆREDYGTIG VÆKST MARTS 1999 C_WP_DA_199901.pdf Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 0 2. NØGLEAKTIONER - DETALJER OM MÅLSÆTNINGER OG FTU- PRIORITETER...

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

FORSKNINGS- UDDANNELSES- NET

FORSKNINGS- UDDANNELSES- NET KOMMISSIONEN DIREKTORATET EUROPA- FORSKNINGS- GENERAL- FORSKNINGS- UDDANNELSES- NET UDVIKLING AF DET MENNESKELIGE FORSKNINGSPOTENTIALE OG DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VIDENBASE (1999 2002) VEJLEDNING FOR FORSLAGSSTILLERE

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

AFLEDT KONTRAKT. Ophold på Marie Curie uddannelsessteder

AFLEDT KONTRAKT. Ophold på Marie Curie uddannelsessteder AFLEDT KONTRAKT Ophold på Marie Curie uddannelsessteder -1- KONTRAKT NR. [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] (i det følgende benævnt "Fællesskabet"), der repræsenteres af

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

EU-programmer for fremme af godstransport med skib

EU-programmer for fremme af godstransport med skib EU-programmer for fremme af godstransport med skib Chefkonsulent Steen Jonssen, TØF Havnekonference den 10. september 2009 Europa-Kommissionens Hvidbog af 12.9.2001 (KOM(2001)370): Den Europæiske transportpolitik

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Refusion af omkostninger. til kombinerede projekter inden for [FTU] [forskning] og demonstration ([EF] [Euratom]) 1

STANDARDKONTRAKT. Refusion af omkostninger. til kombinerede projekter inden for [FTU] [forskning] og demonstration ([EF] [Euratom]) 1 STANDARDKONTRAKT Refusion af omkostninger til kombinerede projekter inden for [FTU] [forskning] og demonstration ([EF] [Euratom]) 1 Denne kontrakt finder anvendelse på kombinerede [FTU] [forskning] og

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 2000R0141 DA 07.08.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

AFLEDT KONTRAKT Marie Curie virksomhedsstipendier

AFLEDT KONTRAKT Marie Curie virksomhedsstipendier AFLEDT KONTRAKT Marie Curie virksomhedsstipendier -1- KONTRAKT NR. [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] (i det følgende benævnt "Fællesskabet"), der repræsenteres af Kommissionen

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europa-Kommissionen OPA- Ændret udgave

Europa-Kommissionen OPA- Ændret udgave Europa-Kommissionen Retningslinjer for forslagsevaluerings- og -udvælgelsesprocedurer OPA- EUROPA-KOMMISSIONEN DET SJETTE RAMMEPROGRAM Det sjette rammeprogram omfatter fællesskabsaktiviteter inden for

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Forskning og teknologisk udvikling (FTU)

Forskning og teknologisk udvikling (FTU) Af Pia Jørnø Dette kapitel beskriver de vigtigste officielle dokumenter, databaser og internethjemmesider, som indeholder information om EU s fælles forskningspolitik og de dertil knyttede foranstaltninger.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET L 26/34 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1.2.1999 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS AFGØRELSE af 22. december 1998 om femte rammeprogram for Det Europæiske Atomenergifællesskabs

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE. Del 1 {PROGRAMMETS LOGO} { PROGRAMMETS NAVN} Anden udgave {}

VEJLEDNING FOR ANSØGERE. Del 1 {PROGRAMMETS LOGO} { PROGRAMMETS NAVN} Anden udgave {} DET FEMTE RAMMEPROGRAM Det femte rammeprogram for Fællesskabets aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU) for perioden 1998 til 2002 VEJLEDNING FOR ANSØGERE Del 1 {PROGRAMMETS

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Individuelle INCO-stipendier til unge forskere fra udviklingslandene

STANDARDKONTRAKT. Individuelle INCO-stipendier til unge forskere fra udviklingslandene STANDARDKONTRAKT Individuelle INCO-stipendier til unge forskere fra udviklingslandene -1- KONTRAKT NR. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "Fællesskabet"), der repræsenteres af Kommissionen

Læs mere

FRISTER FOR 2016 - OPSLAG MILJØ OG KLIMA

FRISTER FOR 2016 - OPSLAG MILJØ OG KLIMA Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU s LIFEprogram få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU s miljø- og klimapolitik. FRISTER FOR 2016 - OPSLAG

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere