Konjunktur og arbejdsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunktur og arbejdsmarked"

Transkript

1 Konjunktur og arbejdsmarked Uge marts 3. april 29 Indhold: Nye nøgletal Fald i antallet af efterlønsmodtagere Lille stigning i antal personer på sygedagpenge 4.8 flere i fleksjob på et år Fortsat negative forventninger til den økonomiske udvikling i de tre hovederhverv Ugens analyse SFI: Danske lønmodtageres arbejdstid Internationalt Stigende ledighed i EU Forværrende udsigter for verdensøkonomien 1.1 mia. dollar til verdensøkonomien Nøgletalstabel Fald i antal efterlønsmodtagere Der var i 4. kvt. 28 knap 3.9 færre efterlønsmodtagere end i samme periode sidste år. Dermed var der i alt efterlønsmodtagere i 4. kvt. 28. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Figur 1. Fald i antal 6-62-årige efterlønsmodtagere Antal fuldtidspersoner Nye nøgletal kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Anm.: Antal fuldtidsmodtagere på efterløn, efter alder, 1. kvt kvt. 28. Fra 3. kvt. 26 dækker kategorien 65+ år kun over de 65-årige. Kilde: Danmarks Statistik Antal fuldtidspersoner Faldet i antallet af efterlønsmodtagere dækker over to modsatrettede tendenser: på den ene side faldt antallet af 6-62-årige efterlønsmodtagere med 6.2 helårspersoner fra 4. kvt. 27 til 4. kvt. 28. Men på den anden side steg antallet af årige efterlønsmodtagere i samme periode med 2. helårspersoner, jf. figur 1. I 4. kvt. 28 var 51,5 pct. af de forsikrede over 6 år på efterløn. Samlet set er det et fald på 1,7 procentpoint i forhold til 4. kvt. 27. Der er en højere andel blandt forsikrede kvinder end blandt forsikrede mænd over 6 år, som er på efterløn. Blandt det forsikrede kvinder over 6 år er 6,5 procent på efterløn, mens det for mændene kun er 42,8 procent. Faldet i andelen, der er på efterløn, dækker imidlertid over forskellige ændringer, afhængig af hvilken a-kasse der ses på. De højeste udnyttelsesgrader findes blandt a- kasser som Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF), Fag og Arbejde (FOA) og Faglig Fælles a-kasse (3F), hvor udnyttelsesgraderne ligger på omkring procent. De laveste udnyttelsesgrader findes omvendt hos a-kasser som Akademikere (AAK), Ingeniører (IAK) og Økonomer (CA), hvor udnyttelsesgraderne ligger på omkring procent. Lille stigning i antal personer på sygedagpenge I 28 modtog godt personer sygedagpenge i mere end 21 dage, jf. tabel 1. Det er en stigning på godt 3 personer eller,1 pct. i forhold til 27. Til sammenligning er antallet steget med 27. personer eller 11 pct. siden 24. Væksten skal bl.a. ses i lyset af den øgede beskæftigelse, idet sygedagpenge kun udbetales til personer med dagpengeforsikring - en gruppe der antages at vokse, når beskæftigelsen stiger.

2 Tabel 1. Lille stigning fra 27 til Berørte personer----- Sygedagpenge modtager Anm.: Antal personer med dagpenge i forbindelse med sygdom på over 21 dage. Kilde: Danmarks Statistik. Gennemsnitslængden for sygedagpengeforløbene steg fra 27 til 28 med henholdsvis fire dage for mandlige lønmodtagere og tre dage for kvindelige lønmodtagere. Det bringer det gennemsnitlige antal dage op på 7 for mandlige lønmodtagere og 83 for kvindelige lønmodtagere. Det er således fortsat kvinderne, der har den længste gennemsnitlige periode på sygedagpenge. Boks 1. Ændret arbejdsgiverperiode Udviklingen i antallet af personer på sygedagpenge afhænger både af ændringer i lovgivningen. Den lovfastsatte arbejdsgiverperiode, der angiver hvor mange dage arbejdsgiverne er forpligtet til at udbetale dagpenge til en syg lønmodtager, før det offentlige overtager forpligtelsen, blev i 27 hævet fra 14 til 15 dage og yderligere fra 15 til 21 dage i 28. For at kunne sammenligne antallet af sygedagpengemodtagere i forskellige år ses derfor kun på udviklingen i antallet af personer, der har modtaget sygedagpenge i mere end 21 dage. 4.8 flere i fleksjob på 1 år Antallet af personer, som er i fleksjob, er steget med godt 4.8 personer fra 4. kvt. 27 til 4. kvt. 28. Der er nu i alt godt 51.2 fleksjobbere, hvilket svarer til en stigning på 1 pct. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik Tabel 2. 7,4 pct. flere i støttet beskæftigelse 4. kvt. 4. kvt Støttet beskæftigelse, ialt Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud (stat) Ansættelse med løntilskud (kommune) Fleksjob Andet Anm.: Kategorien Andet dækker over personer i skånejob, servicejob og voksenlærlinge. Kilde: Danmarks Statistik. Forsat negative forventninger til den økonomiske udvikling i de tre hovederhverv Forventningerne til den økonomiske udvikling i byggeriet, industrien og serviceerhvervene er forsat negative. Forventningerne er beskrevet ved det sammensatte konjunkturindikator, jf. boks 2. For alle tre hovederhverv har den sammensatte konjunkturindikator generelt været nedadgående siden starten af 27. Forventningerne i byggeriet og i industrien har været negative siden foråret 28, mens serviceerhvervenes forventninger først er gået fra positive til negative fra oktober 28. Figur 2. Svagt stigende forventninger i industrien jan-6 mar-6 Industri Bygge og anlæg maj-6 jul-6 sep-6 nov-6 jan-7 mar-7 maj-7 jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 maj-8 Service jul-8 sep-8 nov-8 jan-9 mar-9 Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer for Industrien, Serviceerhverv og Bygge og anlæg, sæsonkorrigerede, januar 26 marts 29. Kilde: Danmarks Statistik I byggeriet er forventningerne aftaget i forhold til februar 29. Det skyldes mere negative forventninger til særligt ordrebeholdningen. Virksomheder, der repræsenterer 36 procent af beskæftigelsen i byggeriet, angiver, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger, mens kun virksomheder der repræsenterer 1 pct. af beskæftigelsen angiver mangel på arbejdskraft som årsag til produktionsbegrænsninger. Sidste år på samme tidspunkt angav virksomheder der repræsenterer 16 procent af beskæftigelsen i byggeriet, manglende efterspørgsel som en produktionsbegrænsning. I serviceerhvervene er forventningerne ligesom hos byggeriet også aftaget. Det skyldes bl.a. faldende forventninger til omsætningen. Samlet set forventer kun 13 procent af de adspurgte en øget omsætning inden for de næste tre måneder, mens 31 procent forventer et fald i omsætningen. Virksomhederne i industrien skiller sig ud fra de andre erhverv ved at have forbedrede forventninger, om end de stadig er negative. De svagt stigende forventninger skyldes særligt, at forventningerne til ordrebeholdning og produktion ikke er lige så lave, som i februar 29. Samtidig er for

3 ventningerne til beskæftigelsen mindre negative end i februar 29. Boks 3. Indholdet i de forskellige sammensatte konjunkturindikatorer Den sammensatte konjunkturindikator Byggeriets indikator indeholder forventninger til beskæftigelsen de kommende 3 måneder, samt en vurdering af ordrebeholdningen. Industriens indikator indeholder forventninger til produktionen de kommende 3 måneder, samt en vurdering af ordrebeholdningen og færdigvarelagre. Serviceerhvervenes indikator indeholder forventninger til beskæftigelse og omsætning de kommende 3 måneder. Samlet set er antallet af personer i støttet beskæftigelse steget med godt 7,4 pct. til personer, i perioden 4. kvt. 27 til 4. kvt. 28, jf. tabel 2. Ugens analyse SFI: Danske lønmodtageres arbejdstid Det Nationale Center for Velfærd, SFI, har i en nyligt offentliggjort rapport undersøgt danske lønmodtageres arbejdstid. Formålet med rapporten er at undersøge om der i kernearbejdsstyrken, dvs. de 2-59 årige, ligger en gemt arbejdskraftreserve, som kan bidrage til at øge det samlede arbejdsudbud. Rapporten undersøger både fastansatte og timelønnedes arbejdstid målt ved det gennemsnitlige antal aftalte timer arbejdet pr. uge inkl. betalt fravær, men ekskl. overarbejde. Rapporten betragter over en periode fra ca. 9 procent af lønmodtagere inden for den private sektor og alle offentligt ansatte lønmodtagere (eller personer) 1. Heraf er størstedelen - ca. 83 procent fastansatte, mens de resterende 17 procent er timelønnede. Rapporten konkluderer, at kvinder generelt arbejder færre timer end mænd både inden for den kommunale og den private sektor. Denne forskel bliver endnu større, hvis man medtager timer arbejdet i forbindelse med overarbejdsbetaling. Til gengæld arbejder både mænd og kvinder ansat i den private sektor flere timer end mænd og kvinder ansat i den kommunale sektor. Over perioden har timelønnede inden for alle alderskategorier og begge køn øget deres gennemsnitlige arbejdstid med en time om ugen. For de fastansatte er der ikke sket nogen ændring over perioden og fastansatte mænd og kvinder arbejdede således gennemsnitligt hhv. 36,5 og 34,1 timer ugentligt i 26. På tværs af brancher gælder det, at personer i sundhedsvæsnet og i sociale institutioner generelt arbejder 1-2 timer mindre ugentlig end personer i andre brancher. Mænds arbejdstid varierer meget lidt uanset forskellige forhold som børn, partners arbejdstid etc. Kvinders arbejdstid varierer derimod væsentligt afhængigt af familieforhold så som antallet af børn og partnerens arbejdstid. Således betyder flere børn, yngre børn og en højere arbejdstid fra mandens side, at kvinder arbejder mindre. Internationalt Stigende ledighed i EU Den samlede ledighed i EU27 steg i februar 29 til 7,9 pct. af arbejdsstyrken, når der tages højde for sæsonudsving. Hermed er ledigheden steget med,2 procentpoint i forhold til januar 29. Det viser nye tal fra Eurostat. Den højeste ledighed var i Spanien, hvor 15,5 pct. af arbejdsstyrken i februar 29 var ledige, mens den laveste ledighed var i Holland, hvor 2,7 pct. af arbejdsstyrken var ledige i samme periode, jf. figur 3. Danmark har med en ledighedsprocent på 4,8 den 5. laveste ledighed i EU27 og ligger dermed fortsat under den gennemsnitlige ledighed i EU27. 1 I den private sektor betragtes lønmodtagere i virksomheder med mere end 1 ansatte.

4 Figur 3. Spanien har den højeste ledighed i EU Holland Østrig EU27-gennemsnit Danmark Storbritannien Finland Italien Belgien Tyskland Polen Sverige Grækenland Anm.: Ledigheden i udvalgte EU27-lande, februar 29, sæsonkorrigerede. Tallene for Storbritannien, Italien og Grækenland er fra december 28. Kilde: Eurostat. EU27-ledigheden har været stigende gennem de seneste 6 måneder og er,8 procentpoint højere i februar 29 end for 6 måneder siden. Det er især de østeuropæiske lande Litauen og Estland, der har haft store stigninger i ledigheden det seneste halve år, men også i Spanien og Irland er ledigheden steget markant. Den højeste stigning har fundet sted i Litauen, hvor ledigheden er steget med 7,2 procentpoint de seneste 6 måneder. Den danske ledighed er steget lidt mere end EU27-gennemsnit over de seneste 6 måneder. Boks 4. Eurostat metode Det danske ledighedstal fra Eurostat er ikke direkte sammenligneligt med det officielle danske ledighedstal, da Eurostat anvender stikprøvedata og ikke registerdata, som omfatter alle med ledighedsunderstøttelse. Stikprøven omfatter derimod alle, som ikke har et arbejde, men som ønsker det og søger det. Dvs. at stikprøven også kan indeholde f.eks. studerende på SU og efterlønsmodtagere. De internationalt sammenlignelige tal er derfor typisk højere end den registrerede ledighed i Danmark. Forværrede udsigter for verdensøkonomien OECD offentliggjorde den 31. marts 29 en midlertidig rapport for verdensøkonomien op til G2 topmødet. Rapporten fokuserer på udviklingen i de store OECD lande og eurozonen. Rapporten forudsiger, at alle 3 OECD lande vil opleve negativ vækst i 29, og at økonomierne samlet vil blive indskrænket Portugal Frankrig Estland Irland Litauen Letland Spanien med 4,3 pct. i 29 og med,1 pct. i 21. OECD påpeger samtidig, at risikoen for et værre scenarie er større end sandsynligheden for en hurtig tilbagevenden til positiv økonomisk vækst, jf. tabel 3. Tabel 3. Udsigt til opbremsning i den globale økonomi Økonomisk vækst 1 3,1 2,7,9-4,3 -,1 USA 2,8 2 1,1-4 Euro-området 3 2,6,7-4,1 -,3 Japan 2 2,4 -,6-6,6 -,5 Ledighed 1 6 5,6 6 8,4 9,9 Vækst i verdenshandlen 9,5 6,9 2,5-13,2 1,5 Global økonomisk vækst 4,3 4,1 2,2-2,7 1,2 Anm.: 1) Angiver prognoser for hele OECD-området. Kilde: OECD: Economic Outlook. Svag eksport og fortsatte likviditetsproblemer betyder, at den økonomiske vækst i euro-området først ventes at blive positiv fra anden halvdel af 21, således at årsgennemsnittet vil være negativt med,3 pct. efter et fald på 4,1 pct. i 29. Ledigheden i eurozonen forudsiges at stige fra 7,5 pct. i 28 til 1,1 pct. i 29 og til 11,7 pct. i mia. dollar til verdensøkonomien Lederne på G-2 mødet blev denne uge enige om en økonomisk pakke til en værdi af 1.1 mia. dollar i indsatsen mod den globale økonomiske krise. Der bliver stillet 75 mia. dollar til rådighed igennem Den Internationale valutafond, IMF. Det svarer til en tredobling af de ressourcer, der i forvejen bliver stillet til rådighed for IMF. Derudover bliver de såkaldte trækningsrettigheder i IMF, Special Drawing Rights, øget med 25 mia. dollar, og der afsættes 25 mia. dollar til at genstarte den internationale handel. Yderlige får de fattige lande 1 mia. dollar i form af nye lånemuligheder gennem en række udviklingsbanker samt nye lånemuligheder i IMF. Ud over den økonomiske hjælpepakke blev lederne på G2-mødet også enige om at øge reguleringen af de finansielle markeder for at undgå nye fremtidige kriser. Et ønske er eksempelvis at afskaffe bankhemmeligheden, som eksisterer i nogle lande, da disse ofte fungerer som skattely. Derudover ønsker lederne at indføre nye normer for bonus og aflønning i de finansielle institutioner.

5 Nøgletalstabel Makroøkonomiske indikatorer Seneste Niveau Ændring ift. Ændring ift. samme Bruttonationalprodukt (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser) 4. kvt ,9% -3,6% Privatforbrug (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser) 4. kvt ,3% -5,% Investeringer (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser) 4. kvt ,7% -8,9% Offentligt forbrug (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser) 4. kvt ,7% 1,5% Import (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser) jan ,%,% Eksport (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser) jan ,%,% Forbrugerprisindeks i alt (juli 2=1) feb-9 119,3 1,3% 1,9% Konjunkturindikatorer Seneste Niveau Ændring ift. Ændring ift. samme Årlig lønstigningstakt for DA-området (procent) 4. kvt. 28 4,2% -,2 %point -,4 %point Betalingsbalancen (mio. kr.) jan ,4% 33,6% Konjunkturindikator industri (nettotal) mar Konjunkturindikator bygge og anlæg (nettotal) mar Konjunkturindikator serviceerhverv (nettotal) mar Arbejdskraftmangel Industri (nettotal) 1. kvt Arbejdskraftmangel byggeri og anlæg (nettotal) mar Salg af personbiler i alt feb ,7% -41,4% Arbejdsmarkedsindikatorer Seneste Niveau Ændring ift. Ændring ift. samme Ledige i pct. af arbejdsstyrken (sæsonkorr.) feb-9 2,5%,2 %point,6 %point Antal ledige (sæsonkorr.) feb ,6% 28,8% - heraf dagpengemodtagere feb ,9% 37,2% - heraf kontanthjælpsmodtagere feb ,2% 2,4% Lønmodtagerbeskæftigelse (ATP-statistik, sæsonkorr.) 4. kvt ,6% -,4% Antal job (ATR-statistik, faktiske tal) 4. kvt ,2%,4% Aktivering i statsligt regi (sæsonkorrigeret) feb ,2% -2,9% Aktivering i statsligt regi (faktiske tal) feb ,8% -3,% Økonomisk hjælp til forsørgelse i kommunerne dec ,7% 3,7% - kontanthjælp i alt dec ,7% 2,4% - revalidering mv. i alt dec ,4% -1,3% - aktiverede kontanthjælpsmodtagere i alt dec ,1% 13,6% Fleksjob 3. kvt ,5% 11,9% Skånejob 3. kvt ,4% 7,4% Servicejob dec ,5% -1,4% Voksenlærlinge dec ,3% -7,1% - heraf påbegyndt fra ledighed dec ,3% 28,6% Børnepasningsorlov okt ,2% -12,9% Førtidspension feb ,1%,7% Efterløn feb ,5% -3,% Ledighedsydelse dec ,2% 9,5% Sygedagpenge 4. kvt ,2% -2,6% Medlemstal i a-kasserne feb ,2% -1,3% - heraf dagpengeforsikrede feb ,2% -1,2% Anm.: "Økonomisk hjælp til forsørgelse i alt" omfatter kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionesydelse og ledighedsydelse. Tallene for de forskellige ydelser kan ikke lægges sammen, da nogle personer har fået flere forskellige ydelser i samme måned.

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge 6 2. februar 6. februar 29 Indhold: Nye nøgletal Historisk lav ledighed i 2 trods vending Færre tvangsauktioner, men uændret antal konkurser Ugens tema Skattekommissionens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge. marts 7. marts 9 Indhold: Nye nøgletal Størst stigning i beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere Stabil men lav forbrugertillid Realkredit Danmark forudser et fortsat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge 4 19. januar 23. januar 29 Indhold: Nye nøgletal Lille forbedring i forbrugernes syn på den økonomiske udvikling Ugens analyse Stort fald i a-kassernes medlemstal Ugens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 UIndhold:U HTUgens temath HTStigende beskæftigelse og økonomisk vækstth HTUgens tendenserth HTRekord mange arbejder på deltidth HTInternationaltTH HTal om konjunktur

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Største ledighedsfald i år De ledige udgør, pct. af arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 11 Indhold: Ugens tema Ι Svag økonomisk udvikling i 4. kvartal 2013 Ugens tema ΙΙ Dansk byggeris forlig med 3F Tendenser Lavere lønstigninger inden for fremstillingsvirksomhed

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge 9. marts. marts 9 Indhold: Nye nøgletal Kraftig vækst i arbejdstilladelser i Inflation stiger marginalt Overskud på handelsbalancen men underskud på betalingsbalancen Ugens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 17 Indhold: Ugens tema Ugens analyse I Ugens analyse II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Bred politisk aftale Bred politisk aftale om kontanthjælpsreform

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44, 211 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Underskud 1 mia. kr. større end ventet Ledigheden vil fortsat stige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny undersøgelse fra OECD om voksnes færdigheder Stort set uændret, men positiv forbrugertillid

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: HUgens analyseh HRelativtH få på arbejdsmarkedet i de store byer HUgens temah HKraftig stigning i antallet af praktikpladserh HUgens tendenserh HInternationaltH

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Aftale om senere tilbagetrækning sikrer mia. kr. Ugens analyse Relativt lav lønstigning i bygge- og anlæg i Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 24 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Konkurrence og internationalisering er vigtige drivkræfter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Merledigheden blandt de -9-årige er næsten væk Udbetaling af SP-midler gav større effekt end ventet Ugens tema Aftale om kommunernes økonomi for Internationalt

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Regeringen: Det går fremad for dansk økonomi Danmark ud af krisen regningen betalt 8 nye initiativer til bekæmpelse af langtidsledigheden

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 UIndhold:U HTUgens analyseth HTIngen tegn på at tilgangen til efterløn er tiltagetth HTUgens temath HTEU-kommissionens strategi for vækst frem mod 22TH HTUgens tendenserth

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere