EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU (2008/2115(INI)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /18 AM\ doc

3 1 Punkt A (nyt) A. der henviser til, at da pleje udgør en del af samfundet, hvor der ikke er fuld ligestilling, forekommer der kønsrelaterede forskelle inden for pleje, behandling, omsorg og støtte, 2 Punkt B (nyt) B. der henviser til, at der i EU's charter om grundlæggende rettigheder 1 står, at forskelsbehandling på grund af køn, race, farve samt etnisk eller social oprindelse er forbudt (artikel 21), at enhver har ret til at få adgang til forebyggende sundhedsydelser og til at modtage lægehjælp, og at der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for mennesker (artikel 35), 3 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt - 1 (nyt) 1 EFT C 364, af , s. 1. AM\ doc 3/18 PE v01-00

4 -1. understreger den grundlæggende betydning af at anerkende mænds og kvinders ret til selv at træffe beslutninger vedrørende deres sundhed og sundhedspleje samt børns ret til ubetinget beskyttelse af deres sundhed på grundlag af de overordnede værdier universalitet, lighed og solidaritet; Or. el 4 Punkt - 1 (nyt) - 1. bifalder Kommissionens hvidbog om sundhed, men beklager den manglende analyse og integration af kønsdimensionen i det fremlagte forslag, hvad angår principper, aktioner og mål. Parlamentet opfordrer Kommissionen til i den kommende strategi at integrere kønsdimensionen tydeligt på hvert enkelt område; 5 Punkt - 1 a (nyt) - 1a. minder om behovet for en køns- og genusopdelt statistik for at tydeliggøre, PE v /18 AM\ doc

5 dokumentere og vedtage aktioner med hensyn til forskellene mellem mænd og kvinder, hvad angår diagnosticering, behandling og ressourcefordeling inden for sundhedspleje. Parlamentet opfordrer Kommissionen til sammen med Ligestillingsinstituttet at udarbejde retningslinjer og sundhedsindikatorer for køns- og genusopdelt statistik på området, da dette stadig mangler i størstedelen af medlemsstaterne; 6 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 1 1. understreger behovet for at integrere sundhedsspørgsmål i alle EU's politikområder og styrke integrationen af kønsaspektet inden for sundhedspolitikken; 1. understreger behovet for at integrere sundhedsspørgsmål i alle EU's politikområder, herunder anvendelse af konsekvensanalyse og evalueringsredskaber med henblik på at øge synligheden og forståelsen såvel som den egentlige håndtering af sundhedsspørgsmål på EU-plan med vedtagelsen af en langsigtet strategi, og styrke integrationen af kønsaspektet inden for sundhedspolitikken; Or. el 7 Punkt 1 AM\ doc 5/18 PE v01-00

6 1. understreger behovet for at integrere sundhedsspørgsmål i alle EU's politikområder og styrke integrationen af kønsaspektet inden for sundhedspolitikken; 1. understreger behovet for, at der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i overensstemmelse med traktatens artikel 152 på alle EU's politikområder, som er relevante, og at kønsaspektet altid integreres i sundhedspolitikken; 8 Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda Punkt 1 a (nyt) 1a. kritiserer Kommissionen for ikke at tage tilstrækkeligt højde for kønsaspektet i sin hvidbog "Sammen om sundhed: en strategi for EU "; Or. en 9 Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda Punkt 1 b (nyt) 1b. påpeger, at kønsaspektet er med til at identificere og klarlægge forskellene mellem kvinder og mænd, piger og drenge, og at det viser, hvordan disse forskelle påvirker sundhedstilstanden, adgangen til og interaktionen med sundhedssystemet; Or. en PE v /18 AM\ doc

7 10 Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda Punkt 1 c (nyt) 1c. påpeger, at patienters køn er en afgørende faktor for, hvordan læger og sundhedspersonale forstår symptomer, stiller diagnoser og sørger for behandling - selv når kvinders og mænds symptomer er nøjagtigt de samme, og der ikke er nogen biomedicinske kendsgerninger, som berettiger en forskelsbehandling; Or. en 11 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 2 2. opfordrer Kommissionen til ud fra Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger at forelægge en beretning om situationen for kvinders og børns sundhed og gøre det muligt at målrette foranstaltninger for forskellige målgrupper og foretage en undersøgelse af adgangen til og indvirkningen af ydelserne i de forskellige samfundsgrupper og områder; 2. opfordrer Kommissionen til ud fra Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger at forelægge en beretning om situationen for kvinders og børns sundhed og gøre det muligt at målrette foranstaltninger for forskellige målgrupper og foretage en undersøgelse af adgangen til og indvirkningen af ydelserne i de forskellige samfundsgrupper og områder, idet der tages højde for demografiske ændringer og miljømæssige faktorer; Or. el AM\ doc 7/18 PE v01-00

8 12 Eva-Britt Svensson Punkt 2 2. opfordrer Kommissionen til ud fra Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger at forelægge en beretning om situationen for kvinders og børns sundhed og gøre det muligt at målrette foranstaltninger for forskellige målgrupper og foretage en undersøgelse af adgangen til og indvirkningen af ydelserne i de forskellige samfundsgrupper og områder; 2. opfordrer Kommissionen til ud fra Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger at forelægge en beretning om situationen for kvinders og børns sundhed og gøre det muligt at målrette foranstaltninger for forskellige målgrupper og foretage en undersøgelse af adgangen til, eventuelle omkostninger til og indvirkningen af ydelserne i de forskellige samfundsgrupper og områder; 13 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 2 a (nyt) 2a. er overbevist om, at sundhedsmæssig trivsel hos erhvervsaktive, ældre og børn sikres gennem viden om sundhed og erhvervelse af nøglekompetencer til beskyttelse heraf gennem livslang læring; Or. el 14 Punkt 2 a (nyt) PE v /18 AM\ doc

9 2a. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i den kommende vedtagelse af en erklæring om grundlæggende sundhedsværdier udtrykkeligt at inddrage mindsket ulighed mellem kvinder og mænd inden for sundhed og pleje; 15 Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda Punkt 2 a (nyt) 2a. opfordrer til, at solidaritetsspørgsmålet kommer til at spille en mere fremtrædende rolle, hvilket indebærer støtte til de kvinder, mænd, piger og drenge, der lider af et dårligt helbred eller et handicap; opfordrer Kommissionen til at foreslå yderligere foranstaltninger i den retning i sin sundhedsstrategi; Or. en 16 Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda Punkt 2 b (nyt) 2b. understreger, at sundhed er en tilstand af fuldstændigt fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke blot et fravær af sygdom AM\ doc 9/18 PE v01-00

10 eller invaliditet; Or. en 17 Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda Punkt 2 c (nyt) 2c. understreger, at det er nødvendigt at øge bevidstheden om de miljøfaktorer, der har indflydelse på kvinders, mænds, pigers og drenges sundhed, f.eks. luftforurening, farlige kemikalier og giftige pesticider; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at tage højde for miljøfaktorerne i deres sundhedspolitikstrategier og overordnede politikstrategier, så man sikrer et højt niveau af sundhedsbeskyttelse; Or. en 18 Punkt 3 3. gør Kommissionen og medlemsstaterne opmærksom på artikel 3 i FN's konvention om barnets rettigheder, hvori det kræves, at de lovgivende myndigheder primært bør tage hensyn til barnets interesser, hvilket bl.a. bør gøres ved at indføre en tilstrækkelig barselsorlov, idet der tages særlig hensyn til amningens indvirkning på spædbørns psykiske og udgår PE v /18 AM\ doc

11 fysiske udvikling; 19 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 3 3. gør Kommissionen og medlemsstaterne opmærksom på artikel 3 i FN's konvention om barnets rettigheder, hvori det kræves, at de lovgivende myndigheder primært bør tage hensyn til barnets interesser, hvilket bl.a. bør gøres ved at indføre en tilstrækkelig barselsorlov, idet der tages særlig hensyn til amningens indvirkning på spædbørns psykiske og fysiske udvikling; 3. gør Kommissionen og medlemsstaterne opmærksom på artikel 3 i FN's konvention om barnets rettigheder, hvori det kræves, at de lovgivende myndigheder primært bør tage hensyn til barnets interesser, hvilket bl.a. bør gøres ved at indføre lovgivning om sundhedsbeskyttelse og adgang til sundhedstjenester under barsel; Or. el 20 Eva-Britt Svensson Punkt 3 3. gør Kommissionen og medlemsstaterne opmærksom på artikel 3 i FN's konvention om barnets rettigheder, hvori det kræves, at de lovgivende myndigheder primært bør tage hensyn til barnets interesser, hvilket bl.a. bør gøres ved at indføre en tilstrækkelig barselsorlov, idet der tages særlig hensyn til amningens indvirkning på spædbørns psykiske og fysiske udvikling; 3. gør Kommissionen og medlemsstaterne opmærksom på artikel 3 i FN's konvention om barnets rettigheder, hvori det kræves, at de lovgivende myndigheder primært bør tage hensyn til barnets interesser, hvilket bl.a. bør gøres ved at indføre en tilstrækkelig forældreorlov; AM\ doc 11/18 PE v01-00

12 21 Urszula Krupa Punkt 3 3. gør Kommissionen og medlemsstaterne opmærksom på artikel 3 i FN's konvention om barnets rettigheder, hvori det kræves, at de lovgivende myndigheder primært bør tage hensyn til barnets interesser, hvilket bl.a. bør gøres ved at indføre en tilstrækkelig barselsorlov, idet der tages særlig hensyn til amningens indvirkning på spædbørns psykiske og fysiske udvikling; 3. gør Kommissionen og medlemsstaterne opmærksom på artikel 3 i FN's konvention om barnets rettigheder, hvori det kræves, at de lovgivende myndigheder primært bør tage hensyn til barnets interesser, hvilket bl.a. bør gøres ved at indføre en tilstrækkelig barselsorlov, idet der tages særlig hensyn til moderens nærhed og ømhed samt amningens indvirkning på spædbørns psykiske og fysiske udvikling; Or. pl 22 Punkt 3 a (nyt) 3a. minder om, at der i absolutte tal arbejder betydeligt flere kvinder end mænd i sundhedssektoren, men at kvinderne er kraftigt underrepræsenterede i beslutningstagende organer. Dette skal man også have fokus på og analysere ud fra et kønsperspektiv i den kommende strategi; PE v /18 AM\ doc

13 23 Eva-Britt Svensson Punkt 3 a (nyt) 3a. beklager, at unge piger og kvinder udsættes for en langt mere effektiv og målgruppeorienteret reklame, hvad angår bl.a. alkohol; 24 Punkt 4 4. understreger behovet for at fremme befolkningens viden om reproduktiv og seksuel sundhed for at forebygge uønskede graviditeter og udbredelse af seksuelt overførte sygdomme og mindske de sociale og sundhedsmæssige problemer, som skyldes infertilitet; 4. understreger behovet for at fremme befolkningens viden om reproduktiv og seksuel sundhed og rettigheder; 25 Eva-Britt Svensson Punkt 4 4. understreger behovet for at fremme befolkningens viden om reproduktiv og 4. understreger behovet for en passende seksualundervisning i skolen. Europa- AM\ doc 13/18 PE v01-00

14 seksuel sundhed for at forebygge uønskede graviditeter og udbredelse af seksuelt overførte sygdomme og mindske de sociale og sundhedsmæssige problemer, som skyldes infertilitet; Parlamentet understreger nødvendigheden af reproduktiv sundhed gennem adgang til sikre præventionsmidler og kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, herunder ret til abort; 26 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 4 4. understreger behovet for at fremme befolkningens viden om reproduktiv og seksuel sundhed for at forebygge uønskede graviditeter og udbredelse af seksuelt overførte sygdomme og mindske de sociale og sundhedsmæssige problemer, som skyldes infertilitet; 4. understreger behovet for at fremme befolkningens viden om den hurtige udvikling af nye teknologier til fremme af sundhed for at mindske de sociale og sundhedsmæssige problemer, som skyldes infertilitet, med henblik på at nå den strategiske målsætning om velstand og sikre Europa en bæredygtig fremtid; Or. el 27 Urszula Krupa Punkt 4 4. understreger behovet for at fremme befolkningens viden om reproduktiv og seksuel sundhed for at forebygge uønskede graviditeter og udbredelse af seksuelt overførte sygdomme og mindske de sociale og sundhedsmæssige problemer, som skyldes infertilitet; 4. understreger behovet for at fremme befolkningens viden om bevidst moderskab for at forebygge uønskede graviditeter, udbredelse af seksuelt overførte sygdomme og mindske de sociale og sundhedsmæssige problemer, som skyldes andre patologiske forhold forbundet med forplantning samt PE v /18 AM\ doc

15 infertilitet; Or. pl 28 Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda Punkt 4 a (nyt) 4a. understreger, at der er sårbare grupper, såsom gravide og ammende kvinder, børn og unge piger, hvis sundhed især bringes i fare af farlige miljøfaktorer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre et højt beskyttelsesniveau for disse sårbare grupper i deres sundhedspolitikstrategier og overordnede politikstrategier; Or. en 29 Punkt 5 5. understreger behovet for at fremme sundhedspleje før og efter fødslen ved at udarbejde indikatorer for svangerskabsrådgivning og regelmæssig kontrol; 5. understreger behovet for at fremme sundhedsplejen og informationen til gravide og ammende kvinder, hvad angår risiciene i forbindelse med indtagelse af alkohol, narkotika og tobak under graviditet og amning; AM\ doc 15/18 PE v01-00

16 30 Punkt 6 6. beklager, at risikoen i forbindelse med gravides sundhedsadfærd (det høje niveau af inducerede og gentagne aborter, rygning under graviditeten), mødrenes uddannelsesniveau og spædbørnsdødeligheden efter den 28. dag stadig er meget forbundet, og at teenageres graviditet og fødsel stadig er en forhøjet risiko for nyfødte, og at sygdomssymptomer blandt nyfødte er blevet hyppigere; udgår 31 Urszula Krupa Punkt 6 6. beklager, at risikoen i forbindelse med gravides sundhedsadfærd (det høje niveau af inducerede og gentagne aborter, rygning under graviditeten), mødrenes uddannelsesniveau og spædbørnsdødeligheden efter den 28. dag stadig er meget forbundet, og at teenageres graviditet og fødsel stadig er en forhøjet risiko for nyfødte, og at sygdomssymptomer blandt nyfødte er blevet hyppigere; 6. bemærker, at risikoen i forbindelse med gravides sundhedsadfærd (det høje niveau af inducerede og gentagne aborter, rygning og drikning af alkohol under graviditeten), mødrenes uddannelsesniveau og spædbørnsdødeligheden stadig er meget forbundet; beklager, at teenagere er udsat for sygdomme forbundet med prævention og skadeligheden af prævention, samt at det udgør en risiko for nyfødte, og at sygdomssymptomer blandt nyfødte er blevet hyppigere; Or. pl PE v /18 AM\ doc

17 32 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 6 6. beklager, at risikoen i forbindelse med gravides sundhedsadfærd (det høje niveau af inducerede og gentagne aborter, rygning under graviditeten), mødrenes uddannelsesniveau og spædbørnsdødeligheden efter den 28. dag stadig er meget forbundet, og at teenageres graviditet og fødsel stadig er en forhøjet risiko for nyfødte, og at sygdomssymptomer blandt nyfødte er blevet hyppigere; 6. er overbevist om, at risikoen i forbindelse med gravides sundhedsadfærd (det høje niveau af inducerede og gentagne aborter, rygning under graviditeten), mødrenes sundhedsmæssige uddannelsesniveau og spædbørnsdødeligheden efter den 28. dag stadig er meget forbundet; Or. el 33 Eva-Britt Svensson Punkt 6 6. beklager, at risikoen i forbindelse med gravides sundhedsadfærd (det høje niveau af inducerede og gentagne aborter, rygning under graviditeten), mødrenes uddannelsesniveau og spædbørnsdødeligheden efter den 28. dag stadig er meget forbundet, og at teenageres graviditet og fødsel stadig er en forhøjet risiko for nyfødte, og at sygdomssymptomer blandt nyfødte er blevet hyppigere; 6. beklager, at risikoen i forbindelse med gravides sundhedsadfærd (det høje niveau af inducerede og gentagne aborter, rygning under graviditeten) og spædbørnsdødeligheden efter den 28. dag stadig er meget forbundet, og at teenageres graviditet og fødsel stadig er en forhøjet risiko for nyfødte, og at sygdomssymptomer blandt nyfødte er blevet hyppigere; AM\ doc 17/18 PE v01-00

18 34 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 7 7. mener, at forebyggende foranstaltninger, der inddrager kønsaspektet, samt sundhedsfremme og behandling bidrager til at reducere sygelighed og dødelighed som følge af alvorligere sygdomme blandt kvinder, hvorved deres livskvalitet forbedres. 7. mener, at forebyggende foranstaltninger, der inddrager videnskabelig dokumentation, kønsaspektet og lokale og aldersmæssige uligheder og tager sigte på sundhedsfremme og behandling samt på fremme af brugen af informations- og kommunikationsteknologier (ikt) i adgangen til sundhedstjenester og arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, bidrager til at reducere sygelighed og dødelighed som følge af alvorligere sygdomme blandt kvinder, hvorved livskvaliteten i EU forbedres. Or. el 35 Hiltrud Breyer Punkt 7 a (nyt) 7a. understreger, at forbuddet mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf, som er nævnt i artikel 3 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, er et væsentligt princip på sundhedsområdet, navnlig når det gælder spørgsmålet om celle-, vævs- og organdonation; Or. en PE v /18 AM\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 4.2.2008 PE400.674v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-30 Udkast til udtalelse Pia Elda Locatelli Hvidbog om idræt (2007/2261INI)) (PE400.386v01-00)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/2089(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 Sylvie Guillaume (PE448.914v01-00) Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2006/0106(CNS) 14.11.2006 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2.12.2010 2010/2089(INI) UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2237(INI) 4.12.2008 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2285(INI) 4.3.2008 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 26.4.2011 2009/2222(INI) UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2009/2205(INI) 1.6.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvindernes rolle i et aldrende samfund (2009/2205(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-216. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 26.5.2008

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-216. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 26.5.2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 26.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-216 Udkast til betænkning Maria Carlshamre (PE402.921v01-00) om prostitution og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/0142(COD) 19.12.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Miljø,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde 8. maj 2003 PE 310.512/1-29 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Udkast til betænkning (PE 310.512) John Bowis Sundhed og fattigdomslempelse i udviklingslandene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.12.2014 2014/2075(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Iratxe García Pérez (PE541.590v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008.

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. maj 2008 (15.05) (OR. en) 9055/08 SOC 261 NOTE fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Tidl. dok. nr.: 8582/08

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/2002(BUD) 4.5.2010 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Budgetudvalget om 2011-budgettet:

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) 8.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-14 Helga Trüpel (PE404.769v01-00) 2009-budgettet: Første overvejelser vedrørende mandatet til samrådet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2015/2103(INL) 14.7.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Retsudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Grundnotat. Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt

Grundnotat. Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt Grundnotat om Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af det 2. EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013),

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

1. Folkesundhedsgruppen drøftede og nåede til enighed om udkastet til Rådets konklusioner i bilaget.

1. Folkesundhedsgruppen drøftede og nåede til enighed om udkastet til Rådets konklusioner i bilaget. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. november 2011 (21.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.3.2010 2009/2151(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

10381/17 ef 1 DGB 2C

10381/17 ef 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 16. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) 27.1.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-27 Jamila Madeira (PE415.219v01-00) En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper,

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 9.10.2009 2008/0193(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Kvinders

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

15055/15 bh 1 DGB 3B

15055/15 bh 1 DGB 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2015 (OR. en) 15055/15 SAN 429 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2015 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-24. Retsudvalget 2007/2261(INI) 7.3.2008. Udkast til udtalelse Neena Gill (PE400.484v02-00)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-24. Retsudvalget 2007/2261(INI) 7.3.2008. Udkast til udtalelse Neena Gill (PE400.484v02-00) EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/2261(INI) 7.3.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Neena Gill (PE400.484v02-00) Hvidbog om idræt (2007/2261(INI)) AM\713045.doc PE402.833v02-00 AM_Com_NonLegOpinion

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2016/2096(INI) 8.9.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om fremme af ligestilling mellem kønnene inden for psykisk sundhed og klinisk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-34

ÆNDRINGSFORSLAG 1-34 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 6.12.2013 2013/2150(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-34 Udkast til betænkning Dolores García-Hierro Caraballo og Raül

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

EU's holdning og engagement forud for FN s møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme

EU's holdning og engagement forud for FN s møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme P7_TA-PROV(2011)0390 EU's holdning og engagement forud for FN s møde på højt plan om forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2011 om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde 30. januar 2004 PE 326.776/1-67 ÆNDRINGSFORSLAG 1-67 Udkast til betænkning (PE 326.776) Karin Junker Befolkning og udvikling 10 år efter

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.10.2008 KOM(2008) 637 endelig 2008/0193 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDET DIREKTIV

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 13. november 2003 PE 331.585/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse (PE 331.585) Marialiese Flemming Understøttelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. juni 2005 (14.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ORIENTERENDE NOTE fra: generalsekretariatet til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 9181/05 SAN 67 Vedr.: Udkast til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2128(INI) 2. april 2002 UDKAST TIL BETÆNKNING om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2001/2128

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 30.9.2010 2010/2084(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2008/2125(INI) 16.10.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Luca Romagnoli (PE414.048v01-00) med henstillinger til Kommissionen

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0306/2013 26.9.2013. om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2013/2040(INI))

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0306/2013 26.9.2013. om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2013/2040(INI)) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 26.9.2013 A7-0306/2013 BETÆNKNING om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2013/2040(INI)) Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Ordfører:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2293 (INI) 3.4.2013 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.2.2011 2010/2088(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring (2010/2088(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere