Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015"

Transkript

1 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015

2 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål 4. DDA Sundheds særlige services og projekter 5. Afsluttende kommentarer 2

3 0. Om denne årsplan Denne årsplan indeholder fem hovedafsnit: I afsnit 1 beskrives de centrale opgaver og rammer for området samt samarbejdet med sundhedsforskere i DDA Sundheds netværk; i afsnit 2 beskrives personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder i Rigsarkivet, i afsnit 3 beskrives de produktionsmål og opgaver, der planlægges udført i 2015, i afsnit 4 beskrives DDA Sundheds særlige indsatser, og afsnit 5 indeholder afsluttende kommentarer. DDA Sundheds årsplan har en intern og en ekstern målgruppe, Målgrupperne er medarbejdere og ledelse i Rigsarkivet, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Der Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), DDA Sundheds Arkiveringsnetværk samt brugere af DDA Sundhed generelt. Tekstparadigmet for årsplaner i Rigsarkivet er tilpasset behørigt. 1. DDA Sundheds opgaver og netværk Rigsarkivets organisationsændring i maj 2014 integrerer og fordeler indsamling, bevaring, oparbejdning og tilgængeliggørelse af digitale data fra sundhedsforskningen i en ny funktionsopdelte organisation, hvilket indebærer at indsamling, bevaring, oparbejdning og tilgængeliggørelse af data blev fordelt på hvert sit funktionsområde. DDA Sundheds driftsaktiviteter i forhold til indsamling, bevaring/oparbejdning og tilgængeliggørelse fortsættes inden for de respektive funktionsområder. Her vil driften og processerne skulle tilpasses i forhold til at opnå effektivitet i opgaveløsningen på tværs af forskningsdata og myndighedsdokumentation. Der er et tæt samarbejde mellem de enkelte funkfunktionsområder for at sikre den nødvendige videndeling om sundhedsdata. DDA Sundhed skal i 2015 fortsætte udviklingen af indsatserne for at kvalificere datagrundlaget i sundhedsforskningen samt finde sig til rette i en nyetableret organisation og kontekst, hvor de synergier der skabes ved at arbejde på tværs af myndigheds- og forskningsdata, skal afdækkes og udnyttes. DDA Sundheds indsats med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af sundhedsvidenskabelige data er etableret på baggrund af anbefalinger fra ledende sundhedsvidenskabelige forskere og forskningsmiljøer. Dialog og samarbejde med de sundhedsfaglige miljøer er helt centralt for DDA Sundheds indsats for at udvikle netop de aktiviteter og services, der medvirker til at understøtte og kvalificere den sundhedsvidenskabelige forskning. Indsamling, bevaring/oparbejdning og tilgængeliggørelse af forskningsdata fra sundhedsforskningen skal udvikles og koordineres med sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer og koordineres med de indsatser for registerforskningen, som Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) iværksætter. DDA Sundheds opgaveløsning understøttes af it-udvikling af interne værktøjer og brugerservices. 3

4 DDA Sundheds projektleder koordinerer indsatsen således, at relevant viden overdrages til de ansvarlige funktionsområder, at netværk til de sundhedsvidenskabelige miljøer ikke går tabt, og at indsatsen afrapporteres til Forsknings- og Innovationsstyrelsen i en årsberetning, herunder et årsregnskab til Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Indsatsen finansieres af en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen på 3,4 mio. kr. (jf. Finanslov 2015 konto ) til DDA Sundhed i Rigsarkivet, som i øvrigt dækker fællesomkostningerne ved indsatsen. DDA Sundheds formelle dialog med sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer DDA Sundheds formelle dialog med de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer beror på hhv. Arkiveringsnetværk for DDA Sundhed og et konsulentteam af sundhedsfaglige konsulenter. Fremtrædende forskere og forskningsledere i de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer deltager i Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed. Netværket blev etableret i 2006 med det formål at have samarbejde med og kontakt til sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer fordelt på forskningsområder- og specialer (folkesundhed, epidemiologi, klinisk epidemiologi og klinisk forskning) på hospitaler og universiteter. P.t. er 58 forskningsmiljøer og 68 forskere repræsenteret i netværket (se bilag 1). Netværket inddrages i DDA Sundheds aktiviteter som dokumentationsbistand til forskningsmiljøer, planlægning af besøg eller foredrag samt lokalisering af sundhedsvidenskabelige datamaterialer. I 2015 tilbydes workshops om metoder til tilgængeliggørelse og synliggørelse af sundhedsdata til forskningsmiljøerne, som er repræsenteret i netværket. I 2015 skal netværkets viden om værdifulde og dokumentationstrængende sundhedsdata kortlægges. I marts, juni, september og december sendes et orienteringsbrev fra DDA Sundhed (pr. ) til deltagere i arkiveringsnetværket. Et team af sundhedsfaglige konsulenter DDA Sundhed rådgives af et team af 3 sundhedsfaglige konsulenter fra forskningsmiljøer i henholdsvis Nord- og Midtjylland, Syddanmark og Hovedstadsregionen. De tre sundhedsfaglige konsulenter deltager også i DDA Sundheds arkiveringsnetværk. I konsulentteam deltager: 1. Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. ved Aarhus Universitet, Klinisk Epidemiologi, Skejby Science Center 2. Tina Kold Jensen, professor, cand. med., ph.d., journalist ved SDU, Forskningsenheden for Miljømedicin, Syddansk Universitet 3. Annette Kjær Ersbøll, professor, MSc ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 4

5 Der afholdes årligt to møder med dette konsulentteam (april og oktober) i Rigsarkivet. I 2015 er planen, at konsulenterne inddrages i udpegning af sundhedsvidenskabelige forskningsdata, der bør bevares, oparbejdes og tilgængeliggøres. DDA Sundheds rolle i den nationale og internationale infrastruktur og en kortlægning og udpegning af nødlidende databaser og registerdata med relevans for sundhedsforskningen planlægges konsulenterne inddraget i drøftelser af. Rigsarkivet vil derudover som led i sin ordinære tilsynsvirksomhed med kommuner og regioner i 2015 kortlægge, om der er kommet nye forskningsenheder, som det fremover vil være hensigtsmæssigt at inddrage i arbejdet. Det er hensigten, at mange kontakter fremover også vil ske på institutionsniveau for at sikre kontakt til så mange forskere som muligt. 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder Personaleressourcerne, der finansieres af ovennævnte bevilling, er fordelt på de funktionsbestemte områder i organisationens to søjler Indsamling og Bevaring (IB) samt Brugerservice og Formidling (BF). Personaleressourcerne er planlagt anvendt således: 1 projektleder for DDA Sundhed i Dansk Data Arkiv (DDA) i BF 2 it-arkivarer i Indsamling af Myndighedsdokumentation og forskningsdata (MF) i IB 2 it-assistenter i Digital bevaring og oparbejdning (DBO) i IB 1 it-udvikler i It-udvikling (ITU) i IB 1 it-udvikler (15 timer pr. uge) i It-udvikling (ITU) i IB 1 akademisk medarbejder i 10 mdr. med særlige opgaver for henholdsvis DDA/BF og DBO/IB 2 studentermedhjælpere (10 timer pr. uge) i DBO i IB I 2015 bidrager DDA Sundhed samlet med 7,2 årsværk til Rigsarkivet, som indgår i de funktionsbestemte områder med opgaver inden for indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af forskningsdata. De tre sundhedsfaglige konsulenter aflønnes med 20 timer årligt. Disse eksterne rådgivere indgår ikke i nedenstående ressourceforbrugsskøn Årsværksforbrug 2015 Oversigt 1. Ressourceforbrug (planlagte) Bevillingstimer i alt

6 Årsværk 7,2 Tidsregistreringstimer Fordeling på medarbejderkategori: (bevillingstimer) AC ere HK ere : Et årsværk udgøres af 1924 bevillingstimer 2: Et årsværk udgøres af 1540 tidsregistreringstimer DDA Sundhed anvender en større andel af bevillingen til interne årsværk, dvs. fra 6 til 7, 2 årsværk, i Det skal ses i sammenhæng med, at der leveres en forbedret datadokumentations- og arkiveringskvalitet med anvendelse DdiEditor. Værktøjet fordrer, at datafiler renses for tegn uden betydende indhold, og at metadata følger standarden uden den mindste afvigelse. Nødvendighed af stor præcision i arkiveringsprocessen samt en ny organisering af arbejdet giver som konsekvens, at der anvendes flere ressourcer til arkivering, som dog også giver en større arkiveringsproduktivitet (flere studier bliver arkiveret i DDI-L) samt mulighed for en langt bedre tilgængeliggørelse af forskningsdata. Det har kunnet lade sig gøre at omstille ressourceforbruget til den nye standard, da der samtidig har vist sig et faldende behov for ekstern oparbejdning i forskningsmiljøerne som DDA Sundhed i 10 år har kunnet medfinansiere, men de sidste år har ønskerne fra forskningsmiljøer og konsulenter om ekstern oparbejdning af forskningsdatamaterialer været mindre. DDA Sundhed skal i dialog med sundhedsforskere, forskningsmiljøer og andre aktører afklare, om den situation er permanent, eller om fx registerforskere ser behov for dokumentationsbistand til andre typer af (forsknings)data eller databaser Indtægtsdækket virksomhed Der er ingen planer om indtægtsdækket virksomhed for øjeblikket Mobilitet og rekruttering Der påregnes ikke yderligere ansættelser i perioden Andet Plan og mål for sygefravær, medarbejderinvolvering, personaleudvikling, kompetenceudvikling og medarbejdersamtaler med medarbejdere er områdespecifik og fremgår af årsplanerne for de respektive områder. 6

7 3. Ressourceforbrug og produktionsmål 3.1. Ressourceforbrug og fordeling på hovedformål De tidsregistreringstimer, som DDA Sundheds bevilling muliggør, fordeles på følgende formål og hovedkonti i Rigsarkivet. Oversigt 2. Ressourcer (tidsregistreringstimer) fordelt på følgende formål Formål 1. Bevaring mv. konventionelle arkivalier 2. Indsamling og bevaring mv. af ITarkivalier1 3. Konservering, sikkerhedsfilmning mv. 4. Tilgængeliggørelse og formidling 5. Forskning 6. Hjælpefunktioner 7. Generel ledelse og administration 8. Andet (uddannelse og internationalt samarbejde) Ressourceforbrug (tidsregistreringstimer) Tilgængeliggørelse og formidling er aktiviteter, begge funktionsområder bidrager til med ressourcetimer. DDA Sundhed bidrager med årsværk til oparbejdning af datamaterialer, til publicering, til udlevering af forskningsdata samt til skriftlig formidling eksternt og internt i Rigsarkivet, dog løses og løftes tilgængeliggørelsesaktiviteter i samarbejde med Rigsarkivets medarbejdere, hvilket giver en ny synergi i opgaveløsningen. 1 Ressourceforbrug til it-udvikling ligger her 7

8 3.2. Produktmål for indsamling, bevaring, tilgængeliggørelse samt udlevering af studier med data om sundhed (digitale data) Her præsenteres, i oversigt 3, de planlagte produktionsmål for indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse samt udlevering af studier med sundhedsdata samt de forventede enhedsomkostninger for aktiviteten. Produktionstallene er aftalt med henholdsvis Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdata samt Digital oparbejdning og bevaring, dvs. med de ansvarlige for den specifikke aktivitet. Oversigt 3. Planlagt produktion og enhedsomkostninger for 2015 Planlagt produktion Enhedsomkostninger/ressourcetimer Lokalisering Arkivering Oparbejdning (FOD) Straks-publicering Udlevering af data Undervisning : Lokalisering: Information om og inddrivelse af studier og data for DDA Sundhed 2: Arkivering: Modtagelse, arkivering og kontrol af materiale ved modtagelsen 3: Oparbejdning: Oparbejdning af data til fuldt oparbejdede og analyseklare data (FOD) 4: Straks-publicering: Publicering af data og dokumentation umiddelbart efter modtagelse Lokalisering af studier Denne aktivitet indeholder lokalisering og indsamling af forskningsdata. Funktionsområdet Indsamling af Myndighedsdokumentation og Forskningsdata varetager den konkrete opgaveløsning i forbindelse med lokalisering og indsamling af forskningsdata. Et forskningsdatamateriale oprettes som studiesag, når det er lokaliseret og opfylder kriterier for bevaring eller er klausuleret til arkivering af Det Frie Forskningsråd (DFF). Med organisationsændringen i 2014 er der indført en ny indsamlingsprocedure, herunder intensiv opfølgning for de forskningsdata, der er klausuleret til arkivering af Det Frie Forskningsråd. Der er indført en ny arbejdsgang, som medfører at forskerne rykkes med et officielt rykkerbrev ad flere omgange. I de tilfælde vil forskerne ikke afleverer data eller træffer aftale om en senere aflevering af data med Rigsarkivet, vil arkivet informere Det Frie Forskningsråd om den manglende opfyldelse af Rådets klausul. Der er primo 2015 i gangsat et projekt, som skal se på hvordan forskningsdata generelt kan defineres og hvordan den hjemmel, der er fastsat i arkivloven, adresserer henholdsvis offentlige og private forskningsdata. Dette projekt kan få konsekvenser for indsamlingen af sundhedsvidenskabelige data i de kommende år. Det medtages i vurderingen af projektet hvilken betydning det vil få for indsamlingen af sundhedsvidenskabelige data. 8

9 Der er i 2015 planlagt med en enhedsomkostning på 10 timer pr. lokalisering og inddrivelse af datamaterialet. I 2014 indledte DDA Sundhed en øget indsats i forhold til at skabe dialog og samarbejde med private fonde, der uddeler midler efter ansøgning til (sundhedsvidenskabelig) forskningsaktiviteter og dataindsamling. Denne indsats fortsættes af MF med henblik på at komme orientering og dialog med de private fonde om klausulering af forskningsdata til aflevering i Rigsarkivet. DDA Sundhed har etableret samarbejde med en række private organisationer, som fx Kræftens Bekæmpelse, der støtter forskningsaktiviteter økonomisk, og disse kontakter skal og vil blive bibeholdt. Arkivering af studier Arkivering af studier omfatter check af modtagne data, udarbejdelse af studiebeskrivelse af studie samt oparbejdning og overførsel til arkivformat for forskningsdata, dvs. DDI- Lifecycle. Arkivering med DdiEditor har som resultat, at metadata systematisk bliver standardiseret, men fordrer stor nøjagtighed og en rensning af datafiler for tegn uden betydning for datamaterialet, ligesom det sikres, at tekstbaserede metadata bliver publiceret i UTF8. De nye metoder giver et kvalitetsløft i arkiveringsresultatet og i tilgængeliggørelsesmulighederne. De arkiverede studier og datamaterialer får med den nye metode og standard deres egen landing page, med synliggørelse af studiets formål, datamaterialets indhold, indsamlingsmetode samt population og enheder. Datamaterialerne tildeles en unik, persistent identifier, dvs. en DOI (data Object Identifier), således at henvisninger til datamaterialet i fx tidsskriftartikler bliver entydige. For 2015 er der planlagt med en gennemsnitlig enhedsnorm på 4 timer pr. studie til arkivering. Straks-publicering Vi har erfaret, at flere og flere forskningsprojekter/forskere afleverer datafiler, der er meget veldokumenterede og af så højkvalitet, at de direkte kan publiceres i en kodebog straks ved modtagelse. Det vil DDA Sundhed udnytte ved at publicere de veldokumenterede datamaterialer hurtigt efter modtagelse og check af data. Det har vi, indtil en bedre betegnelse findes, kaldt for straks-publicering af forskernes datamaterialer. Det forventes, at fem datamaterialer kan publiceres på den måde, dvs. med en kodebog samtidig med publicering af studieinformationen (metadata). Hermed får forskeren, der afleverer et studie straks ved aflevering mulighed for at referere til data (eksempelvis i forbindelse med publikation af forskningsresultater), og studiet er søgbart på et højt detaljeringsniveau (eksempelvis søgning efter variabelnavne eller svarkategorier). Oparbejdning og tilgængeliggørelse 9

10 Tilgængeliggørelse omfatter en række aktiviteter, som områder i begge søjler bidrager til, med oparbejdning, publicering og udlevering af forskningsdata samt skriftlig og mundtlig formidling og kommunikation. Oparbejdning af forskningsdata omfatter dokumentation på studieniveau, variabelniveau og kodeniveau og kan sammenlignes med registre, der oparbejdes til højkvalitetsdata i fx Danmarks Statistiks Forskerservice med det formål, at de bliver anvendelige for forskere og andre brugere, der ikke har indsamlet datamaterialet. I 2015 planlægges en udvikling af DdiEditor, så det er muligt at arkivere flere datafiler som et samlet studie (i overensstemmelse med en given datastruktur) samt at dokumentere sammenhænge mellem studier (studieserier). Udviklingen af DdiEditor med denne funktionalitet vil derefter blive gennemført hurtigst muligt og i koordination med Rigsarkivets itudvikling. I 2015 forventes oparbejdet 15 sundhedsvidenskabelige datamaterialer til det, der i arkivsprog kaldes et fuldt oparbejdet datamateriale (studiestatusklasse FOD) med en omkostning på 130 timer pr. datamateriale. Udlevering af data Tilgængeliggørelse omfatter ligeledes udlevering af data til sekundæranalyse; således er der planlagt udlevering af 50 datamaterialer til forsknings- og undervisningsformål i For at nå målet skal der gennemføres en informationsindsats over for udvalgte forskere og forskningsmiljøer i DDA Sundheds Arkiveringsnetværk. En bedre synlighed og tilgængelighed af de arkiverede og oparbejdede datamaterialer i vores brugerservices, DDA søgeservice og Online analyse (Nesstar), følger af, at endnu flere data bliver tilgængelige her. Vi forventer, at flere udleveringer følger heraf, og det budgetterede antal kan nås. Implementering af SAS Visual Basic-baseret formidling forventes også at skabe flere udleveringer af sundhedsvidenskabelige data til nye brugergrupper (i første omgang primært blandt skoleelever). DDA Søgeservice udvikles, så det bl.a. gøres muligt at søge efter studieserier (longitudinelle data/case-control-data, baseline med followup mv.) samt at søge specifikt efter data med indhold af cpr-oplysninger. Enhedsomkostningerne for udlevering af et datamateriale er sat til 10 timer, da udlevering af data på det sundhedsvidenskabelige område i langt de fleste tilfælde som minimum kræver tilladelse fra primærforskeren. I de tilfælde, hvor der ønskes udleveret personhenførbare data, skal også Datatilsynet høres. Formidling DDA Sundheds formidlingsindsats har til formål at øge såvel indsamling som udlevering af sundhedsvidenskabelige studier og data. Et tredje formål er at højne kvaliteten af forsk- 10

11 ningsdata under forskningsprocessen (forskningsdatamanagement). Derved bliver analysegrundlaget i sundhedsforskningen bedre og arkivering og tilgængeliggørelse af data vil også blive af højere kvalitet. Formidlingsindsatsen omfatter synliggørelse af data via søgeservices, undervisning i datadeling, dataarkivering samt sekundæranalyse og datagenbrug. Formidlingen finder sted i form af undervisning, foredrag, præsentationer og workshops i samarbejde med brugerne og det forventes at omfatte 8 formidlingsaktiviteter i løbet af Følgende aktiviteterne sker i samarbejde mellem og er fælles for funktionsområderne: Tilbud om DDI-Lifecycle-præsentation i forskningsmiljøer (workshop-stil) Præsentation af DDA Sundhed i forskningsmiljøerne og over for fonde Undervisning i forskningsdatamanagement udbudt via universiteternes ph.dforskerskoler Undervisning i søgning af data (survey og registerdata), som DDA kan udlevere til sekundæranalyse Nye målgrupper skal nås fx medicistuderende, der nu skal skrive speciale Synliggørelse af DDA Sundheds aktiviteter vil også ske ved: Deltagelse i relevante konferencer og netværk Udvikling og vedligehold af arkiveringsnetværk Nyheder om modtagne, arkiverede og tilgængeliggjorte sundhedsdata Der skal i 2015 eksternt gives synlighed til Rigsarkivets nye organisation samt til Arkivlovens hjemmel til at indsamle forskningsdata. Det vil ske i foredrag til eksterne brugere, og alle funktionsområderne vil fra forskellige positioner og platforme kunne bidrage til dette. Formidlingsindsatsen forventes at styrke såvel indsamling, arkivering, tilgængeliggørelse som udlevering af forskningsmaterialer. Forskning DDA Sundhed påregner ikke forskningsaktiviteter. Hjælpefunktioner DDA Sundhed bidrager med ressourcer til vedligeholdelse af redskaber, specielt til vedligeholdelse af DdiEditor, men også til vedligeholdelse af diverse hjælpefunktioner, herunder drift af systemer og administration. Afhængighed DDA Sundhed er fuldstændig afhængig af indsatser inden for områderne Indsamling af 11

12 myndighedsdokumentation og forskningsdata, Digital bevaring og oparbejdning, DDA - Formidling af it-arkivalier og forskningsdata samt it-udvikling og samarbejde på tværs af områderne. Generel ledelse og administration For 2015 regnes med ganske få timer til generel ledelse og administration, men dog med deltagelse i tværgående koordinering og andre møder i Rigsarkivet. Idet opnåelse af målene er afhængig af og understøttes af det tværgående samarbejde i Rigsarkivet samt et revitaliseret samarbejde med det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR). Andet Kontoen anvendes til efteruddannelsesaktivitet og til internationalt samarbejde. Projektlederen i DDA Sundhed indgår i to internationale samarbejdsprojekter; Et nordisk projekt om synliggørelse af nordiske sundhedsdata støttet af NordFosk samt i et europæisk projekt med fokus på kurser og metoder til undervisning i forskningsdatamanagement (RDM). Projektets deltagere medarbejdere ved dataservices og deltagere i CESSDA - fra fem europæiske lande skal planlægge og levere fem hands on kurser i RDM for forskere i social- og sundhedsvidenskab ved fem udvalgte universiteter. Hensigten er at udveksle erfaringer i metoder til undervisning i datamanagement og tilgængeliggøre af forskningsdata. Samarbejdet støttes af EU s 7. rammeprograms afdeling for open science og open data. 4. DDA Sundheds særlige services og projekter DDA Sundhed skal levere særlige services til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende først og fremmest ved at sikre og forbedre kvaliteten af de data, der anvendes eller kan anvendes i sundhedsforskningen. DDA Sundheds særlige indsatser for sundhedsvidenskaberne i 2015 bliver: Synliggørelse af data med unikt potentiale for genbrug Eksternt oparbejdede studier skal tilgængeliggøres i DDI-Lifecycle. Det er fx kohorter og befolkningsscreeninger samt registre, der repræsenterer en unik værdi for sundhedsforskningen, bl.a. fordi de kan følges op, og kan linkes til andre data. Berigelse af datamateriale Data fra et screeningsprojekt i Fyns Amt, (Ole Kronborgs tarmcancerscreeningsprojekt) ønskes anvendt i et internationalt forskningsprojekt om langtidsvirkningen af screening for tarmkræft. De danske data, der er arkiveret og eksternt oparbejdet i samarbejde med DDA Sundhed, ønskes beriget og opdateret med oplysninger fra Dødsårsagsregistret og Cancerregistret. DDA Sundhed skal bistå med databehandling af de danske data, så de bliver beriget med registerdata og anonymiseret, inden de udleveres til analyse i det internationale projekt. Sundhedsvidenskabelige data til ekstern oparbejdning DDA Sundhed har i 10 år samarbejdet med forskere medfinansieret dokumentation 12

13 af udvalgte forskningsdata i forskningsmiljøer. DDA Sundhed vil i samarbejde med KOR og arkiveringsnetværket undersøge, om der kan udpeges nødlidende og værdifulde forskningsdata, der bør oparbejdes med bistand fra DDA Sundhed. Spørgsmålet er, om behovet for denne aktivitet fortsat er til stede, eller om ressourcerne med fordel kan anvendes til andre formål og eller andre datatyper fx register, der kan anvendes i sundhedsforskning. Tilbud om fleksibel service for dataadgang. I forbindelse med publikation stiller et stigende antal tidsskrifter forfattere over for krav om dataarkivering/dataadgang. DDA Sundhed vil gerne tilbyde denne service til forskere i en form, der egner sig endnu bedre til formålet end vores traditionelle tilbud. Mulighederne beror på en intern analyse heraf samt synliggørelse i miljøerne. I flere sammenhænge er etablering af en national dokumentationsstandard for bevaring og tilgængeliggørelse for sundhedsdata blevet fremhævet som en fremsynet indsats, der har medvirket til at kvalificere og udvikle en guldgrube af data til sundhedsforskning. DDA Sundhed vil fortsætte dette arbejde i dialog med relevante andre aktører de kommende år. Dette arbejde integreres og videreudvikles i Rigsarkivet, således at Rigsarkivet kan bidrage til, at Danmark fortsat kan levere sundhedsforskning i verdensklasse. 5. Afsluttende kommentarer Med sin indsats både i forhold til indsamling, bevaring, oparbejdning, tilgængeliggørelse og it-udvikling sikrer DDA Sundhed, at der i Danmark leveres en særlig støtte til at kvalificere og udvikle den sundhedsvidenskabelige forskning og uddannelse, der på europæisk plan er placeret hos os som foregangsland. Den 22. maj 2015 Projektleder for DDA Sundhed Bodil Stenvig 13

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2011 1 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2007

Årsberetning for DDA Sundhed 2007 Årsberetning for DDA Sundhed 2007 DDA Sundhed indhenter, bevarer og formidler elektroniske data fra sundhedsforskningen i Danmark. Enheden blev oprettet i 2005 på basis af en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Bevilling til indsats for sundhedsvidenskabelige data... 3 1.2 DDA Sundheds indsatser og resultater... 3

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

Rigsarkivets rolle for forskningsdata

Rigsarkivets rolle for forskningsdata Rigsarkivets rolle for forskningsdata Anne Sofie Fink, Brugerservices og Formidling og Mette Hall-Andersen, Indsamling og Bevaring Når juraen spænder ben for forskningen 1 Vores oplæg Hvilken rolle har

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende

Læs mere

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale

Læs mere

Registerforskning - 1991

Registerforskning - 1991 Registerforskning et rids af nogle nyere centrale udvalgsarbejder DeICkonference2014, 30. september2014. Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2006

Årsberetning for DDA Sundhed 2006 Årsberetning for DDA Sundhed 2006 DDA Sundhed indhenter, bevarer og formidler elektroniske data fra sundhedsforskningen i Danmark. Enheden blev etableret i 2005 på grundlag af en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata variabel database svarkategorier frekvens respondenter population survey stikprøve spørgsmål selektionmetode forskningsdes statistik formidling nøglefiler personhenfør sikkerhed langtidsbevaring genbrug

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Årsberetning for DDA Sundhed 2010 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter.

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning

Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning Å rsrapport 2014 Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning Indhold Rigsarkivet en organisation i forandring... 3 Fra Statens Arkiver

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning

Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning Å rsrapport 2013 STATENS ARKIVER som leverandør af data, service og vejledning

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. København, 20. september 2007 Opdateret november 2014 Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. 1. Baggrund for det nationale fødselskohorteprojekt og dets

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT Marianne Gjerstorff TEMAER Status på flytning af de nationale registre Muligheder i fremtiden Forskerservicering lige adgang til data for alle forskere MARTS 2012

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor Jesper Wengel, Institut for Fysik og Kemi Professor

Læs mere