Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015"

Transkript

1 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015

2 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål 4. DDA Sundheds særlige services og projekter 5. Afsluttende kommentarer 2

3 0. Om denne årsplan Denne årsplan indeholder fem hovedafsnit: I afsnit 1 beskrives de centrale opgaver og rammer for området samt samarbejdet med sundhedsforskere i DDA Sundheds netværk; i afsnit 2 beskrives personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder i Rigsarkivet, i afsnit 3 beskrives de produktionsmål og opgaver, der planlægges udført i 2015, i afsnit 4 beskrives DDA Sundheds særlige indsatser, og afsnit 5 indeholder afsluttende kommentarer. DDA Sundheds årsplan har en intern og en ekstern målgruppe, Målgrupperne er medarbejdere og ledelse i Rigsarkivet, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Der Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), DDA Sundheds Arkiveringsnetværk samt brugere af DDA Sundhed generelt. Tekstparadigmet for årsplaner i Rigsarkivet er tilpasset behørigt. 1. DDA Sundheds opgaver og netværk Rigsarkivets organisationsændring i maj 2014 integrerer og fordeler indsamling, bevaring, oparbejdning og tilgængeliggørelse af digitale data fra sundhedsforskningen i en ny funktionsopdelte organisation, hvilket indebærer at indsamling, bevaring, oparbejdning og tilgængeliggørelse af data blev fordelt på hvert sit funktionsområde. DDA Sundheds driftsaktiviteter i forhold til indsamling, bevaring/oparbejdning og tilgængeliggørelse fortsættes inden for de respektive funktionsområder. Her vil driften og processerne skulle tilpasses i forhold til at opnå effektivitet i opgaveløsningen på tværs af forskningsdata og myndighedsdokumentation. Der er et tæt samarbejde mellem de enkelte funkfunktionsområder for at sikre den nødvendige videndeling om sundhedsdata. DDA Sundhed skal i 2015 fortsætte udviklingen af indsatserne for at kvalificere datagrundlaget i sundhedsforskningen samt finde sig til rette i en nyetableret organisation og kontekst, hvor de synergier der skabes ved at arbejde på tværs af myndigheds- og forskningsdata, skal afdækkes og udnyttes. DDA Sundheds indsats med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af sundhedsvidenskabelige data er etableret på baggrund af anbefalinger fra ledende sundhedsvidenskabelige forskere og forskningsmiljøer. Dialog og samarbejde med de sundhedsfaglige miljøer er helt centralt for DDA Sundheds indsats for at udvikle netop de aktiviteter og services, der medvirker til at understøtte og kvalificere den sundhedsvidenskabelige forskning. Indsamling, bevaring/oparbejdning og tilgængeliggørelse af forskningsdata fra sundhedsforskningen skal udvikles og koordineres med sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer og koordineres med de indsatser for registerforskningen, som Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) iværksætter. DDA Sundheds opgaveløsning understøttes af it-udvikling af interne værktøjer og brugerservices. 3

4 DDA Sundheds projektleder koordinerer indsatsen således, at relevant viden overdrages til de ansvarlige funktionsområder, at netværk til de sundhedsvidenskabelige miljøer ikke går tabt, og at indsatsen afrapporteres til Forsknings- og Innovationsstyrelsen i en årsberetning, herunder et årsregnskab til Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Indsatsen finansieres af en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen på 3,4 mio. kr. (jf. Finanslov 2015 konto ) til DDA Sundhed i Rigsarkivet, som i øvrigt dækker fællesomkostningerne ved indsatsen. DDA Sundheds formelle dialog med sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer DDA Sundheds formelle dialog med de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer beror på hhv. Arkiveringsnetværk for DDA Sundhed og et konsulentteam af sundhedsfaglige konsulenter. Fremtrædende forskere og forskningsledere i de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer deltager i Arkiveringsnetværket for DDA Sundhed. Netværket blev etableret i 2006 med det formål at have samarbejde med og kontakt til sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer fordelt på forskningsområder- og specialer (folkesundhed, epidemiologi, klinisk epidemiologi og klinisk forskning) på hospitaler og universiteter. P.t. er 58 forskningsmiljøer og 68 forskere repræsenteret i netværket (se bilag 1). Netværket inddrages i DDA Sundheds aktiviteter som dokumentationsbistand til forskningsmiljøer, planlægning af besøg eller foredrag samt lokalisering af sundhedsvidenskabelige datamaterialer. I 2015 tilbydes workshops om metoder til tilgængeliggørelse og synliggørelse af sundhedsdata til forskningsmiljøerne, som er repræsenteret i netværket. I 2015 skal netværkets viden om værdifulde og dokumentationstrængende sundhedsdata kortlægges. I marts, juni, september og december sendes et orienteringsbrev fra DDA Sundhed (pr. ) til deltagere i arkiveringsnetværket. Et team af sundhedsfaglige konsulenter DDA Sundhed rådgives af et team af 3 sundhedsfaglige konsulenter fra forskningsmiljøer i henholdsvis Nord- og Midtjylland, Syddanmark og Hovedstadsregionen. De tre sundhedsfaglige konsulenter deltager også i DDA Sundheds arkiveringsnetværk. I konsulentteam deltager: 1. Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. ved Aarhus Universitet, Klinisk Epidemiologi, Skejby Science Center 2. Tina Kold Jensen, professor, cand. med., ph.d., journalist ved SDU, Forskningsenheden for Miljømedicin, Syddansk Universitet 3. Annette Kjær Ersbøll, professor, MSc ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 4

5 Der afholdes årligt to møder med dette konsulentteam (april og oktober) i Rigsarkivet. I 2015 er planen, at konsulenterne inddrages i udpegning af sundhedsvidenskabelige forskningsdata, der bør bevares, oparbejdes og tilgængeliggøres. DDA Sundheds rolle i den nationale og internationale infrastruktur og en kortlægning og udpegning af nødlidende databaser og registerdata med relevans for sundhedsforskningen planlægges konsulenterne inddraget i drøftelser af. Rigsarkivet vil derudover som led i sin ordinære tilsynsvirksomhed med kommuner og regioner i 2015 kortlægge, om der er kommet nye forskningsenheder, som det fremover vil være hensigtsmæssigt at inddrage i arbejdet. Det er hensigten, at mange kontakter fremover også vil ske på institutionsniveau for at sikre kontakt til så mange forskere som muligt. 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder Personaleressourcerne, der finansieres af ovennævnte bevilling, er fordelt på de funktionsbestemte områder i organisationens to søjler Indsamling og Bevaring (IB) samt Brugerservice og Formidling (BF). Personaleressourcerne er planlagt anvendt således: 1 projektleder for DDA Sundhed i Dansk Data Arkiv (DDA) i BF 2 it-arkivarer i Indsamling af Myndighedsdokumentation og forskningsdata (MF) i IB 2 it-assistenter i Digital bevaring og oparbejdning (DBO) i IB 1 it-udvikler i It-udvikling (ITU) i IB 1 it-udvikler (15 timer pr. uge) i It-udvikling (ITU) i IB 1 akademisk medarbejder i 10 mdr. med særlige opgaver for henholdsvis DDA/BF og DBO/IB 2 studentermedhjælpere (10 timer pr. uge) i DBO i IB I 2015 bidrager DDA Sundhed samlet med 7,2 årsværk til Rigsarkivet, som indgår i de funktionsbestemte områder med opgaver inden for indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af forskningsdata. De tre sundhedsfaglige konsulenter aflønnes med 20 timer årligt. Disse eksterne rådgivere indgår ikke i nedenstående ressourceforbrugsskøn Årsværksforbrug 2015 Oversigt 1. Ressourceforbrug (planlagte) Bevillingstimer i alt

6 Årsværk 7,2 Tidsregistreringstimer Fordeling på medarbejderkategori: (bevillingstimer) AC ere HK ere : Et årsværk udgøres af 1924 bevillingstimer 2: Et årsværk udgøres af 1540 tidsregistreringstimer DDA Sundhed anvender en større andel af bevillingen til interne årsværk, dvs. fra 6 til 7, 2 årsværk, i Det skal ses i sammenhæng med, at der leveres en forbedret datadokumentations- og arkiveringskvalitet med anvendelse DdiEditor. Værktøjet fordrer, at datafiler renses for tegn uden betydende indhold, og at metadata følger standarden uden den mindste afvigelse. Nødvendighed af stor præcision i arkiveringsprocessen samt en ny organisering af arbejdet giver som konsekvens, at der anvendes flere ressourcer til arkivering, som dog også giver en større arkiveringsproduktivitet (flere studier bliver arkiveret i DDI-L) samt mulighed for en langt bedre tilgængeliggørelse af forskningsdata. Det har kunnet lade sig gøre at omstille ressourceforbruget til den nye standard, da der samtidig har vist sig et faldende behov for ekstern oparbejdning i forskningsmiljøerne som DDA Sundhed i 10 år har kunnet medfinansiere, men de sidste år har ønskerne fra forskningsmiljøer og konsulenter om ekstern oparbejdning af forskningsdatamaterialer været mindre. DDA Sundhed skal i dialog med sundhedsforskere, forskningsmiljøer og andre aktører afklare, om den situation er permanent, eller om fx registerforskere ser behov for dokumentationsbistand til andre typer af (forsknings)data eller databaser Indtægtsdækket virksomhed Der er ingen planer om indtægtsdækket virksomhed for øjeblikket Mobilitet og rekruttering Der påregnes ikke yderligere ansættelser i perioden Andet Plan og mål for sygefravær, medarbejderinvolvering, personaleudvikling, kompetenceudvikling og medarbejdersamtaler med medarbejdere er områdespecifik og fremgår af årsplanerne for de respektive områder. 6

7 3. Ressourceforbrug og produktionsmål 3.1. Ressourceforbrug og fordeling på hovedformål De tidsregistreringstimer, som DDA Sundheds bevilling muliggør, fordeles på følgende formål og hovedkonti i Rigsarkivet. Oversigt 2. Ressourcer (tidsregistreringstimer) fordelt på følgende formål Formål 1. Bevaring mv. konventionelle arkivalier 2. Indsamling og bevaring mv. af ITarkivalier1 3. Konservering, sikkerhedsfilmning mv. 4. Tilgængeliggørelse og formidling 5. Forskning 6. Hjælpefunktioner 7. Generel ledelse og administration 8. Andet (uddannelse og internationalt samarbejde) Ressourceforbrug (tidsregistreringstimer) Tilgængeliggørelse og formidling er aktiviteter, begge funktionsområder bidrager til med ressourcetimer. DDA Sundhed bidrager med årsværk til oparbejdning af datamaterialer, til publicering, til udlevering af forskningsdata samt til skriftlig formidling eksternt og internt i Rigsarkivet, dog løses og løftes tilgængeliggørelsesaktiviteter i samarbejde med Rigsarkivets medarbejdere, hvilket giver en ny synergi i opgaveløsningen. 1 Ressourceforbrug til it-udvikling ligger her 7

8 3.2. Produktmål for indsamling, bevaring, tilgængeliggørelse samt udlevering af studier med data om sundhed (digitale data) Her præsenteres, i oversigt 3, de planlagte produktionsmål for indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse samt udlevering af studier med sundhedsdata samt de forventede enhedsomkostninger for aktiviteten. Produktionstallene er aftalt med henholdsvis Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdata samt Digital oparbejdning og bevaring, dvs. med de ansvarlige for den specifikke aktivitet. Oversigt 3. Planlagt produktion og enhedsomkostninger for 2015 Planlagt produktion Enhedsomkostninger/ressourcetimer Lokalisering Arkivering Oparbejdning (FOD) Straks-publicering Udlevering af data Undervisning : Lokalisering: Information om og inddrivelse af studier og data for DDA Sundhed 2: Arkivering: Modtagelse, arkivering og kontrol af materiale ved modtagelsen 3: Oparbejdning: Oparbejdning af data til fuldt oparbejdede og analyseklare data (FOD) 4: Straks-publicering: Publicering af data og dokumentation umiddelbart efter modtagelse Lokalisering af studier Denne aktivitet indeholder lokalisering og indsamling af forskningsdata. Funktionsområdet Indsamling af Myndighedsdokumentation og Forskningsdata varetager den konkrete opgaveløsning i forbindelse med lokalisering og indsamling af forskningsdata. Et forskningsdatamateriale oprettes som studiesag, når det er lokaliseret og opfylder kriterier for bevaring eller er klausuleret til arkivering af Det Frie Forskningsråd (DFF). Med organisationsændringen i 2014 er der indført en ny indsamlingsprocedure, herunder intensiv opfølgning for de forskningsdata, der er klausuleret til arkivering af Det Frie Forskningsråd. Der er indført en ny arbejdsgang, som medfører at forskerne rykkes med et officielt rykkerbrev ad flere omgange. I de tilfælde vil forskerne ikke afleverer data eller træffer aftale om en senere aflevering af data med Rigsarkivet, vil arkivet informere Det Frie Forskningsråd om den manglende opfyldelse af Rådets klausul. Der er primo 2015 i gangsat et projekt, som skal se på hvordan forskningsdata generelt kan defineres og hvordan den hjemmel, der er fastsat i arkivloven, adresserer henholdsvis offentlige og private forskningsdata. Dette projekt kan få konsekvenser for indsamlingen af sundhedsvidenskabelige data i de kommende år. Det medtages i vurderingen af projektet hvilken betydning det vil få for indsamlingen af sundhedsvidenskabelige data. 8

9 Der er i 2015 planlagt med en enhedsomkostning på 10 timer pr. lokalisering og inddrivelse af datamaterialet. I 2014 indledte DDA Sundhed en øget indsats i forhold til at skabe dialog og samarbejde med private fonde, der uddeler midler efter ansøgning til (sundhedsvidenskabelig) forskningsaktiviteter og dataindsamling. Denne indsats fortsættes af MF med henblik på at komme orientering og dialog med de private fonde om klausulering af forskningsdata til aflevering i Rigsarkivet. DDA Sundhed har etableret samarbejde med en række private organisationer, som fx Kræftens Bekæmpelse, der støtter forskningsaktiviteter økonomisk, og disse kontakter skal og vil blive bibeholdt. Arkivering af studier Arkivering af studier omfatter check af modtagne data, udarbejdelse af studiebeskrivelse af studie samt oparbejdning og overførsel til arkivformat for forskningsdata, dvs. DDI- Lifecycle. Arkivering med DdiEditor har som resultat, at metadata systematisk bliver standardiseret, men fordrer stor nøjagtighed og en rensning af datafiler for tegn uden betydning for datamaterialet, ligesom det sikres, at tekstbaserede metadata bliver publiceret i UTF8. De nye metoder giver et kvalitetsløft i arkiveringsresultatet og i tilgængeliggørelsesmulighederne. De arkiverede studier og datamaterialer får med den nye metode og standard deres egen landing page, med synliggørelse af studiets formål, datamaterialets indhold, indsamlingsmetode samt population og enheder. Datamaterialerne tildeles en unik, persistent identifier, dvs. en DOI (data Object Identifier), således at henvisninger til datamaterialet i fx tidsskriftartikler bliver entydige. For 2015 er der planlagt med en gennemsnitlig enhedsnorm på 4 timer pr. studie til arkivering. Straks-publicering Vi har erfaret, at flere og flere forskningsprojekter/forskere afleverer datafiler, der er meget veldokumenterede og af så højkvalitet, at de direkte kan publiceres i en kodebog straks ved modtagelse. Det vil DDA Sundhed udnytte ved at publicere de veldokumenterede datamaterialer hurtigt efter modtagelse og check af data. Det har vi, indtil en bedre betegnelse findes, kaldt for straks-publicering af forskernes datamaterialer. Det forventes, at fem datamaterialer kan publiceres på den måde, dvs. med en kodebog samtidig med publicering af studieinformationen (metadata). Hermed får forskeren, der afleverer et studie straks ved aflevering mulighed for at referere til data (eksempelvis i forbindelse med publikation af forskningsresultater), og studiet er søgbart på et højt detaljeringsniveau (eksempelvis søgning efter variabelnavne eller svarkategorier). Oparbejdning og tilgængeliggørelse 9

10 Tilgængeliggørelse omfatter en række aktiviteter, som områder i begge søjler bidrager til, med oparbejdning, publicering og udlevering af forskningsdata samt skriftlig og mundtlig formidling og kommunikation. Oparbejdning af forskningsdata omfatter dokumentation på studieniveau, variabelniveau og kodeniveau og kan sammenlignes med registre, der oparbejdes til højkvalitetsdata i fx Danmarks Statistiks Forskerservice med det formål, at de bliver anvendelige for forskere og andre brugere, der ikke har indsamlet datamaterialet. I 2015 planlægges en udvikling af DdiEditor, så det er muligt at arkivere flere datafiler som et samlet studie (i overensstemmelse med en given datastruktur) samt at dokumentere sammenhænge mellem studier (studieserier). Udviklingen af DdiEditor med denne funktionalitet vil derefter blive gennemført hurtigst muligt og i koordination med Rigsarkivets itudvikling. I 2015 forventes oparbejdet 15 sundhedsvidenskabelige datamaterialer til det, der i arkivsprog kaldes et fuldt oparbejdet datamateriale (studiestatusklasse FOD) med en omkostning på 130 timer pr. datamateriale. Udlevering af data Tilgængeliggørelse omfatter ligeledes udlevering af data til sekundæranalyse; således er der planlagt udlevering af 50 datamaterialer til forsknings- og undervisningsformål i For at nå målet skal der gennemføres en informationsindsats over for udvalgte forskere og forskningsmiljøer i DDA Sundheds Arkiveringsnetværk. En bedre synlighed og tilgængelighed af de arkiverede og oparbejdede datamaterialer i vores brugerservices, DDA søgeservice og Online analyse (Nesstar), følger af, at endnu flere data bliver tilgængelige her. Vi forventer, at flere udleveringer følger heraf, og det budgetterede antal kan nås. Implementering af SAS Visual Basic-baseret formidling forventes også at skabe flere udleveringer af sundhedsvidenskabelige data til nye brugergrupper (i første omgang primært blandt skoleelever). DDA Søgeservice udvikles, så det bl.a. gøres muligt at søge efter studieserier (longitudinelle data/case-control-data, baseline med followup mv.) samt at søge specifikt efter data med indhold af cpr-oplysninger. Enhedsomkostningerne for udlevering af et datamateriale er sat til 10 timer, da udlevering af data på det sundhedsvidenskabelige område i langt de fleste tilfælde som minimum kræver tilladelse fra primærforskeren. I de tilfælde, hvor der ønskes udleveret personhenførbare data, skal også Datatilsynet høres. Formidling DDA Sundheds formidlingsindsats har til formål at øge såvel indsamling som udlevering af sundhedsvidenskabelige studier og data. Et tredje formål er at højne kvaliteten af forsk- 10

11 ningsdata under forskningsprocessen (forskningsdatamanagement). Derved bliver analysegrundlaget i sundhedsforskningen bedre og arkivering og tilgængeliggørelse af data vil også blive af højere kvalitet. Formidlingsindsatsen omfatter synliggørelse af data via søgeservices, undervisning i datadeling, dataarkivering samt sekundæranalyse og datagenbrug. Formidlingen finder sted i form af undervisning, foredrag, præsentationer og workshops i samarbejde med brugerne og det forventes at omfatte 8 formidlingsaktiviteter i løbet af Følgende aktiviteterne sker i samarbejde mellem og er fælles for funktionsområderne: Tilbud om DDI-Lifecycle-præsentation i forskningsmiljøer (workshop-stil) Præsentation af DDA Sundhed i forskningsmiljøerne og over for fonde Undervisning i forskningsdatamanagement udbudt via universiteternes ph.dforskerskoler Undervisning i søgning af data (survey og registerdata), som DDA kan udlevere til sekundæranalyse Nye målgrupper skal nås fx medicistuderende, der nu skal skrive speciale Synliggørelse af DDA Sundheds aktiviteter vil også ske ved: Deltagelse i relevante konferencer og netværk Udvikling og vedligehold af arkiveringsnetværk Nyheder om modtagne, arkiverede og tilgængeliggjorte sundhedsdata Der skal i 2015 eksternt gives synlighed til Rigsarkivets nye organisation samt til Arkivlovens hjemmel til at indsamle forskningsdata. Det vil ske i foredrag til eksterne brugere, og alle funktionsområderne vil fra forskellige positioner og platforme kunne bidrage til dette. Formidlingsindsatsen forventes at styrke såvel indsamling, arkivering, tilgængeliggørelse som udlevering af forskningsmaterialer. Forskning DDA Sundhed påregner ikke forskningsaktiviteter. Hjælpefunktioner DDA Sundhed bidrager med ressourcer til vedligeholdelse af redskaber, specielt til vedligeholdelse af DdiEditor, men også til vedligeholdelse af diverse hjælpefunktioner, herunder drift af systemer og administration. Afhængighed DDA Sundhed er fuldstændig afhængig af indsatser inden for områderne Indsamling af 11

12 myndighedsdokumentation og forskningsdata, Digital bevaring og oparbejdning, DDA - Formidling af it-arkivalier og forskningsdata samt it-udvikling og samarbejde på tværs af områderne. Generel ledelse og administration For 2015 regnes med ganske få timer til generel ledelse og administration, men dog med deltagelse i tværgående koordinering og andre møder i Rigsarkivet. Idet opnåelse af målene er afhængig af og understøttes af det tværgående samarbejde i Rigsarkivet samt et revitaliseret samarbejde med det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR). Andet Kontoen anvendes til efteruddannelsesaktivitet og til internationalt samarbejde. Projektlederen i DDA Sundhed indgår i to internationale samarbejdsprojekter; Et nordisk projekt om synliggørelse af nordiske sundhedsdata støttet af NordFosk samt i et europæisk projekt med fokus på kurser og metoder til undervisning i forskningsdatamanagement (RDM). Projektets deltagere medarbejdere ved dataservices og deltagere i CESSDA - fra fem europæiske lande skal planlægge og levere fem hands on kurser i RDM for forskere i social- og sundhedsvidenskab ved fem udvalgte universiteter. Hensigten er at udveksle erfaringer i metoder til undervisning i datamanagement og tilgængeliggøre af forskningsdata. Samarbejdet støttes af EU s 7. rammeprograms afdeling for open science og open data. 4. DDA Sundheds særlige services og projekter DDA Sundhed skal levere særlige services til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende først og fremmest ved at sikre og forbedre kvaliteten af de data, der anvendes eller kan anvendes i sundhedsforskningen. DDA Sundheds særlige indsatser for sundhedsvidenskaberne i 2015 bliver: Synliggørelse af data med unikt potentiale for genbrug Eksternt oparbejdede studier skal tilgængeliggøres i DDI-Lifecycle. Det er fx kohorter og befolkningsscreeninger samt registre, der repræsenterer en unik værdi for sundhedsforskningen, bl.a. fordi de kan følges op, og kan linkes til andre data. Berigelse af datamateriale Data fra et screeningsprojekt i Fyns Amt, (Ole Kronborgs tarmcancerscreeningsprojekt) ønskes anvendt i et internationalt forskningsprojekt om langtidsvirkningen af screening for tarmkræft. De danske data, der er arkiveret og eksternt oparbejdet i samarbejde med DDA Sundhed, ønskes beriget og opdateret med oplysninger fra Dødsårsagsregistret og Cancerregistret. DDA Sundhed skal bistå med databehandling af de danske data, så de bliver beriget med registerdata og anonymiseret, inden de udleveres til analyse i det internationale projekt. Sundhedsvidenskabelige data til ekstern oparbejdning DDA Sundhed har i 10 år samarbejdet med forskere medfinansieret dokumentation 12

13 af udvalgte forskningsdata i forskningsmiljøer. DDA Sundhed vil i samarbejde med KOR og arkiveringsnetværket undersøge, om der kan udpeges nødlidende og værdifulde forskningsdata, der bør oparbejdes med bistand fra DDA Sundhed. Spørgsmålet er, om behovet for denne aktivitet fortsat er til stede, eller om ressourcerne med fordel kan anvendes til andre formål og eller andre datatyper fx register, der kan anvendes i sundhedsforskning. Tilbud om fleksibel service for dataadgang. I forbindelse med publikation stiller et stigende antal tidsskrifter forfattere over for krav om dataarkivering/dataadgang. DDA Sundhed vil gerne tilbyde denne service til forskere i en form, der egner sig endnu bedre til formålet end vores traditionelle tilbud. Mulighederne beror på en intern analyse heraf samt synliggørelse i miljøerne. I flere sammenhænge er etablering af en national dokumentationsstandard for bevaring og tilgængeliggørelse for sundhedsdata blevet fremhævet som en fremsynet indsats, der har medvirket til at kvalificere og udvikle en guldgrube af data til sundhedsforskning. DDA Sundhed vil fortsætte dette arbejde i dialog med relevante andre aktører de kommende år. Dette arbejde integreres og videreudvikles i Rigsarkivet, således at Rigsarkivet kan bidrage til, at Danmark fortsat kan levere sundhedsforskning i verdensklasse. 5. Afsluttende kommentarer Med sin indsats både i forhold til indsamling, bevaring, oparbejdning, tilgængeliggørelse og it-udvikling sikrer DDA Sundhed, at der i Danmark leveres en særlig støtte til at kvalificere og udvikle den sundhedsvidenskabelige forskning og uddannelse, der på europæisk plan er placeret hos os som foregangsland. Den 22. maj 2015 Projektleder for DDA Sundhed Bodil Stenvig 13

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2011 1 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende

Læs mere

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Årsberetning for DDA Sundhed 2010 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter.

Læs mere

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata variabel database svarkategorier frekvens respondenter population survey stikprøve spørgsmål selektionmetode forskningsdes statistik formidling nøglefiler personhenfør sikkerhed langtidsbevaring genbrug

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning

Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning Å rsrapport 2014 Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning Indhold Rigsarkivet en organisation i forandring... 3 Fra Statens Arkiver

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING Baggrunden for initiativ 3: En styrket og synlig videnudveksling På det samfundsvidenskabelige fakultetet skaber vi ny viden gennem vores forskning. Vores

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Nyt ledelsesinformationssystem på Socialforskningsinstituttet

Nyt ledelsesinformationssystem på Socialforskningsinstituttet Nyt ledelsesinformationssystem på Socialforskningsinstituttet Ole Gregersen Afdelingsleder Socialforskningsinstituttet SAS Forum 2006 Morgendagens IT-udfordringer Falkonercenteret 4. oktober 2006 Disposition

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Transportforskningserfaringer i Danmark

Transportforskningserfaringer i Danmark Transportforskningserfaringer i Danmark Professor oan@transport.dtu.dk TØF Transportforskningskonference 19/9-2008 Om indlægget Hvorfor transportforskning? Historisk vue på den danske transportforskning

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere