IT i sygeplejen. - Dansk Sygeplejeråds anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT i sygeplejen. - Dansk Sygeplejeråds anbefalinger"

Transkript

1 IT i sygeplejen - Dansk Sygeplejeråds anbefalinger

2 IT i sygeplejen - Dansk Sygeplejeråds anbefalinger Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd ISBN Grafisk Enhed Copyright Dansk Sygeplejeråd 2008 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 Forord Den digitale udvikling har været i gang i alle dele af sundhedsvæsenet i lang tid. I hjemmesygeplejen har IT længe været en del af arbejdet i form af omsorgssystemer (EOJ). Der bliver sendt elektroniske meddelelser på tværs af sektorerne via sundhedsdatanettet, og en del sygehuse har lang erfaring med elektroniske patientjournaler (EPJ) eller dele af EPJ, fx medicinsystemer. Den nyeste udvikling ses med udbredelsen af telemedicin, der gør det muligt for patienter at kontrollere deres sygdom og selv styre behandlingen. Det er en succes indenfor behandling af kroniske sygdomme som diabetes, rygerlunger og også inden for psykiatrien. Patienterne bliver herre over deres sygdom, og de bliver uafhængige af den tætte fysiske kontakt med sygehuset eller almen praksis. IT er også blevet et pædagogisk redskab i form af for eksempel e-learning, der i stigende grad bliver brugt indenfor uddannelse og efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, men som også har stort potentiale indenfor patientundervisning, forebyggelse og sundhedsfremme. Med den rivende IT-udvikling og den nationale digitale strategi er det vanskeligt at forestille sig, hvordan fremtidens digitale løsninger kommer til at se ud. Det er Dansk Sygeplejeråds klare holdning, at sygeplejersker skal have indflydelse på både udvikling, implementering og videreudvikling af systemerne. Sygeplejersker skal være med for at sikre, at ny IT giver større kvalitet i sygeplejen, og at det frigør sygeplejersker, så de kan koncentrere sig om sygepleje og omsorg. Sygeplejersker skal også være med i udviklingen af den elektroniske dokumentation af sygeplejen for at sikre, at de fremtidige elektroniske journalsystem rummer og understøtter dokumentation af sygeplejen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. M.v.h. Grete Christensen

4 IT i sundhedsvæsenet Indtil 2006 blev den digitale udvikling styret regionalt og kommunalt, men siden er der sket en national opstramning, der med tiden vil gøre det muligt at samarbejde og sende sundhedsdata på tværs af institutions- og sektorgrænser. Det fremgår af Den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet , der har fokus på en stærk national infrastruktur for IT i hele sundhedsvæsenet. Det er et initiativ, Dansk Sygeplejeråd længe har efterlyst. Den nationale strategi retter sig ikke i samme grad mod den digitale udvikling, der skal ske lokalt i regionerne og i kommunerne. Det vil sige, at ansvaret for alle de systemer, der skal bruges i det kliniske arbejde, hviler på sygehusejerne og på kommunerne. Det åbner for nye muligheder for sygeplejen og for sygeplejerskerne. Men det kan samtidigt få konsekvenser for faget, som vi endnu ikke kan forudse. Det er derfor afgørende, at sygeplejerskerne stiller de nødvendige krav til udviklingen og til systemerne, og at de aktivt medvirker i de digitale udviklingsprocesser på alle niveauer i hele sundhedsvæsenet. Den digitale udvikling åbner samtidigt for nye udviklingsveje for sygeplejersker. Der er allerede mange sygeplejersker med videreuddannelse i sundhedsinformatik, og der opstår nye muligheder for at udvikle funktioner, der kan fastholde disse sundhedsinformatiske sygeplejersker tæt på patienten og i den kliniske praksis. Et udviklingsområde er her telemedicinen, hvor der bliver behov for endnu flere sygeplejersker med avanceret viden om sundhedsinformatik og digitale løsninger i sundhedsvæsenet. IT indebærer mange muligheder, men der er samtidig en risiko for, at IT kommer til at styre frem for at understøtte sygeplejen. Der er også en risiko for, at IT kommer til at afløse nogle grundlæggende kommunikations- og samværsformer, der er en væsentlig del af sygeplejefaget. Elektronisk kommunikation kan ikke altid erstatte det menneskelige møde mellem sygeplejerske og patient, eller mellem sygeplejerske og sygeplejerske. Kvalitet i sygeplejen Kvalitet i sygeplejen er ikke et entydigt begreb. Det afhænger af det eller de perspektiver, der anvendes. Indenfor kvalitetsudvikling og akkreditering er det i Danmark almindeligt at skelne mellem klinisk kvalitet, patientoplevet kvalitet og organisatorisk kvalitet. IT kan i sig selv ikke umiddelbart skabe kvalitet i sygeplejen, men IT kan - hvis det er udviklet og implementeret hensigtsmæssigt - understøtte og lette arbejdsgange og pro- 4

5 cesser. Derudover kan IT bidrage til højere grad af videndeling og lettere adgang til den skriftlige dokumentation. I den kliniske sygepleje er IT blandt andet et redskab til at holde styr på de mange data, sygeplejersken indsamler under et patientforløb. IT åbner for nye muligheder indenfor kvalitetsudvikling af og forskning i sygeplejen, som ikke har været mulige med registrering på papir. Med elektronisk registrering i journaler eller i kliniske databaser er det langt lettere at overvåge forekomsten af for eksempel tryksår som en af de klassiske indikatorer på kvalitet i sygeplejen. Hvad angår den patientoplevede, relationelle kvalitet, skal vi stille det krav til fremtidens IT-systemer, at de giver sygeplejersker mere tid til sygepleje og til omsorg. Organisatorisk kan IT i fremtiden blive et redskab til at vise forskellige sammenhænge, for eksempel sammenhæng mellem sygeplejerskenormering og kvalitet. Indikatorer for kvalitet kan her være antallet af infektioner, trykskader eller tilfælde af vægttab. IT er blandt andet et redskab til at understøtte en forskningsbaseret sygeplejepraksis. Ved at sygeplejersken kan få præsenteret præcise data og kliniske retningslinjer i de elektroniske systemer, kan hun/han få et overblik, der kan danne grundlag for bedre beslutninger i samarbejdet med patienten. at sygeplejersker involverer sig i og tager ansvar for udvikling og implementering af elektroniske journalsystemer, telemedicin og kliniske databaser. at sygeplejersker sætter fokus på koblingen mellem kvalitetsudviklingen og den digitale udvikling i sundhedsvæsenet, blandt andet ved at ansætte sygeplejersker med videreuddannelse i sundhedsinformatik. Sygeplejen i det tværfaglige samarbejde Sygepleje foregår i et tværfagligt samarbejde, uanset hvor den udøves. Det er derfor naturligt, at patientens journal er tværfaglig, og at faggrupperne deler og bruger hinandens oplysninger og optegnelser. Det er netop et af hovedformålene med de elektroniske systemer, at data kun skal noteres et sted, så de kan genbruges i andre sammenhænge. Indtil nu har der ikke været særligt fokus på, hvad en tværfaglig journal er, hvordan den kan se ud, eller hvad den skal indeholde. Det er derfor nødvendigt, at sygeplejersker går i samarbejde med de andre faggrupper, lægerne, terapeuterne og social- og sundheds- 5

6 assistenterne med henblik på at drøfte og klarlægge, hvilke oplysninger der er relevante i det tværfaglige samarbejde. Der er for eksempel mange informationer, som sygeplejersken traditionelt videregiver til lægen under stuegang. Det vil sige, at disse oplysninger både står i sygeplejejournalen og efterfølgende bliver skrevet i lægejournalen. Det er derfor nødvendigt, at sygeplejersker sammen med det tværfaglige team skaber klarhed over, hvem der har behov for at kunne læse hvad. Det er væsentligt for det tværfaglige samarbejde af både faglige, etiske og juridiske grunde. at sygeplejersker tager initiativ til at indgå i tværfaglige drøftelser om, hvilke typer af data der er fælles. Konsekvenser for professionens selvforståelse Det er uvist, hvilke konsekvenser IT i sygeplejen har for sygeplejerskers identitet og selvopfattelse. Hvis en tværfaglig journal primært kommer til at bestå af objektive og målbare data, vil der komme øget fokus på disse typer af optegnelser. Der er dermed risiko for, at væsentlige elementer i sygeplejen går tabt, elementer som empati, kommunikation og nærvær. En del af det hidtidige udviklingsarbejde med EPJ har været præget af, at fremtidens journal skal være højt struktureret. Det vil sige, at så meget som muligt skal kunne kodes med henblik på efterfølgende at kunne genkende, genfinde og genbruge data, for eksempel til forskning, kvalitetssikring, administration og afregning. Det vil være en journal, der adskiller sig meget fra de journaler, vi kender i dag, hvor både sygeplejersker og læger skriver i almindelig prosa, i fritekst. Spørgsmålet er, om det er ønskeligt eller nødvendigt, at alt skal struktureres og kodes. En journal, der kun tillader afkrydsning og koder, vil kun afspejle en del af sygeplejen, da sygepleje ikke udelukkende kan dokumenteres i en så struktureret form. Der er meget, der kræver fritekst for at give mening, herunder de bløde værdier i sygeplejen, hvor kun den fortællende form giver mening og betydning. På den anden side er det også nødvendigt at kunne dokumentere sygeplejen, så det er muligt at følge og udvikle kvaliteten i sygeplejen. Det kræver, at sygeplejersker registrerer effekten af god sygepleje, med andre ord: de sygeplejespecifikke kvalitetsindikatorer. Det gælder derfor at finde den rette balance mellem den nødvendige grad af strukturering og fritekst i journalen. 6

7 at sygeplejersker i samarbejde med andre faggrupper afklarer hvilke data det er nødvendigt at strukturere og kode med henblik på genanvendelse hvilke typer oplysninger, der nødvendigvis skal kunne noteres i almindeligt skriftsprog. Adgang og tilgængelighed Alle sygeplejersker skal have adgang til journalen, og den skal være let tilgængelig og brugervenlig. Hvis sygeplejersker skal logge ind og ud af mange forskellige systemer mange gange i løbet af dagen, oplever de at bruge unødigt megen tid på systemerne. Det er derfor nødvendigt at udvikle systemer for et log-on, der åbner for alle systemerne på en gang: single log-on. I 2007 blev Sundhedsloven ændret, så sygeplejersker på sygehusene kun har adgang til elektroniske data, der relaterer sig til det aktuelle forløb og om patienter, der er i behandling på den behandlingsenhed, sundhedspersonen er tilknyttet. Den øverste ledelse kan give adgang til indhentning af historiske data til enkelte personer eller til grupper af sundhedspersoner, men i udgangspunktet har sygeplejersker ikke mulighed for at gå tilbage i journalen for at læse om tidligere indlæggelser. Sygeplejersker er autoriserede sundhedspersoner med selvstændigt ansvar, og de er uddannet til selvstændigt at ordinere og udføre sygepleje. Det kræver, at sygeplejersken indhenter oplysninger om tidligere forløb for at kunne skabe sammenhæng mellem tidligere og aktuelle plejeforløb. De data, en sygeplejerske har behov for, er kun delvist sammenfaldende med de data, lægen vil indhente til den lægelige diagnostik og behandling. Der er derfor risiko for, at disse data ikke kommer til sygeplejerskens kendskab og dermed patienten til gode. Den kvalitet, der ligger i at kunne tage afsæt i tidligere indlæggelser og plejeforløb, risikerer at gå tabt. at sygeplejersker får lovlig adgang til alle patientens historiske sundhedsdata. at sygeplejerskerne får rettigheder i systemet, der sikrer sammenhængende patientforløb. at systemerne er sikre for sygeplejerskerne at arbejde i, så de ikke uforvarende kan komme ind i dele af journalen, de ikke har lovmæssig adgang til. Sammenhæng på tværs af sektorgrænser Dialogen mellem kommuner og regioner kan være et problem i relation til patientforløb på tværs af sektorerne. Det gælder for alle patienter, der krydser grænserne, men i særlig 7

8 grad for de kronisk syge patienter, der er i livslange forløb, der skiftevis foregår på sygehusene, i kommunerne og i almen praksis. Det hænder, at der sker medicineringsfejl, at oplysninger går tabt, og at patienten falder ned mellem sygepleje- og behandlingstilbuddene. Danmark har allerede et veludviklet system til udveksling af elektroniske meddelelser over det sikrede sundhedsdatanet (ved hjælp af MedCom-standarder). Det bruges mest af almen praksis og apotekerne, men der er allerede i dag gode muligheder for også at udveksle meddelelser mellem sygehuset, hjemmesygeplejen og praktiserende læge. Det er en mulighed, der skal udnyttes i langt højere grad, end tilfældet er, da det vil sikre informationsflowet i patientforløb på tværs af sektorgrænserne. Behovet for informationsflow på tværs af det kommunale sundhedsvæsen vil blive yderligere aktualiseret i takt med, at kommunernes arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering bliver udviklet. Sygeplejersker kan her gøre en stor forskel ved at tage de digitale muligheder i brug. I og med at det er et af udviklingstrinene i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, kan sygeplejerskerne her bidrage til at realisere en af strategiens milepæle, og samtidigt skabe bedre patientforløb. Ikke mindst for de kronisk syge patienter. at regioner og kommuner tager de elektroniske løsninger i brug i kommunikationen mellem sektorer og institutioner, der allerede eksisterer. at IT-systemerne i sundhedsvæsenet på sigt kan udveksle data på tværs af sektor- og institutionsgrænser. Telemedicin Telemedicin er ved at vinde indpas inden for flere områder. I hjemmesygeplejen er der for eksempel gode resultater med sårbehandling, hvor særligt uddannede hjemmesygeplejersker tager billeder af patientens sår og sender dem til en speciallæge på sygehuset. Lægen kan så hurtigt tage stilling til den fortsatte behandling, uden at patienten skal ind på sygehuset. På akutområdet er telemedicin i hastig udvikling med transmission af for eksempel EKG og elektronisk ambulancejournal fra ambulancen til akutmodtagelsen. Telemedicin gør det muligt for sygeplejersken i akutbilen eller ambulancen at kommunikere præcist med sygehusets akutmodtagelse, så patienten får den optimale behandling, men også bliver visiteret til det rigtige sygehus. 8

9 Et område med stort potentiale for telemedicinske løsninger er den store gruppe af patienter og borgere med kroniske sygdomme. Der er i dag 1,5 mio. mennesker i Danmark med en eller flere kroniske lidelser, og antallet er stigende. For disse mennesker betyder sygdommen, at de kan se frem livslang behandling og afhængighed af sundhedsvæsenet. Telemedicin indenfor for eksempel diabetes, rygerlunger og antikoagulationsbehandling er en landvinding, der for patienten betyder, at han/hun selv kan overvåge sin sygdom og selv justere behandlingen i eget hjem. Ved hjælp af måleudstyr til blodprøver eller lungefunktion kan patienten undersøge, hvordan det går og efterfølgende ved hjælp af et on-line system justere sin behandling. Det betyder, at patienten får stor viden om sin egen sygdom og om behandlingsprincipperne. Det betyder også stor frihed ikke at skulle møde til kontrol og prøvetagning og bagefter vente på en konsultation. Det giver patienten en ny uafhængig, der gør ham/hende til herre over egen sygdom. Sygeplejersken spiller en stor rolle i telemedicinen, idet det fremover bliver hjemmesygeplejersken, der følger patientens selvbehandling i hjemmet. På sygehuset bliver ekspertsygeplejersken en nøgleperson, idet hun/han kan følge patientens behandling og prøveværdier, der automatisk føres ind i patientens journal på sygehuset. Sygeplejerskerne får her en ny rolle, der indebærer uddannelse af patienten i brug af systemerne, og den efterfølgende kontakt med patienten og opfølgning på forløbet. at sygeplejersker involverer sig i udvikling og implementering af telemedicinske systemer til sygepleje og behandling inden for alle felter af sundhedsvæsenet. De ledende sygeplejersker er centrale aktører De ledende sygeplejersker har en nøgleposition i den digitale udvikling, uanset hvilket niveau de arbejder på i sundhedsvæsenet. Det er kun de ledende sygeplejersker, der kan sikre, at de valgte systemer lever op til sygeplejens krav og behov. Ikke blot formelle krav om dokumentation og registrering, men også de professionelle krav om systemer, der understøtter fagets mange facetter, herunder ikke mindst de omsorgsrelaterede elementer. På det strategiske niveau har de ledende sygeplejersker indflydelse på de overordnede beslutninger i den digitale udvikling. Det er derfor nødvendigt, at der er sygeplejersker med stærke sygepleje- og IT-faglige, samt ledelsesmæssige kompetencer med i hele beslutningsprocessen. For at de ledende sygeplejersker kan træffe gode beslutninger, 9

10 skal de derfor samarbejde med sygeplejespecialister og sygeplejersker med sundhedsinformatisk videreuddannelse for at sikre en synergi mellem de forskellige videns- og funktionsområder. På det taktiske niveau er det meget ofte den ledende sygeplejerske, der påtager sig lederskabet i de store implementeringsprocesser. I klinisk praksis på det operationelle niveau er det den ledende sygeplejerske, der påtager sig ansvaret for de store planlægnings- og uddannelsesprocesser, og ikke mindst for de praktiske og personlige konsekvenser af nye IT-systemer i arbejdslivet., at sygeplejersker på samtlige ledelsesniveauer deltager i alle beslutninger om og faser i digitalisering i sundhedsvæsenet, lige fra beslutningen om ny IT til udvikling, planlægning og implementering af de nye systemer. at de ledende sygeplejersker sikrer et højt informationsniveau for at skabe ejerskab blandt medarbejderne. at de ledende sygeplejersker inddrager sygeplejespecialister og sygeplejersker med sundhedsinformatisk videreuddannelse for at sikre et vidensniveau, der omfatter såvel ledelse, sygepleje som sundhedsinformatik. Medbestemmelse / medindflydelse Den tidligere teknologiaftale, indgået i 1986 mellem DA og LO, og som senere blev indføjet i Samarbejdsaftalen, gav arbejdsgiverne pligt til at diskutere konsekvenserne af ny teknologi med de ansattes repræsentanter. Med Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse blev der i 2005 skabt bedre muligheder for medindflydelse og medbestemmelse. Teknologi er omfattet af rammeaftalen og yderligere præciseret i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Her er der angivet en række særbestemmelser vedrørende indførelse eller ændring af teknologi, som indebærer, at medarbejdernes medbestemmelse på teknologiområdet er større end på øvrige områder. Det er ledelsens opgave at holde medarbejderne orienteret om nyindførelse eller ændringer af teknologi. Oplysningerne skal fremlægges skriftligt til drøftelse i samarbejdsudvalget og/eller et nedsat teknologiudvalg. Ledelsens oplysninger om indførelse eller ændring af teknologi skal vedrøre den nye teknologis formål, funktion, udformning, økonomi, tidsplaner og eventuelle sammenhæng med andre systemer. Derudover skal ledelsen orientere om de påregnede konsekvenser af teknologien for arbejdsmiljøet, arbejdets tilrettelæggelse og indhold, personalebehov, personaleanven- 10

11 delse og jobfordeling, samt uddannelse. Samarbejds-/MEDudvalget har til opgave at drøfte indførelse og brug af ny samt ændring af bestående teknologi, og her skal der aftales retningslinier for medarbejdernes deltagelse i projektgrupper mv., samt retningslinier for medarbejdernes adgang til foreliggende dokumentation vedrørende de konkrete teknologiprojekter I forbindelse med det enkelte teknologiprojekt, skal der - hvis medarbejderne ønsker det - nedsættes et særligt teknologiudvalg under hovedsamarbejdsudvalget. I teknologiudvalget skal den/de personalegruppe(r), der bliver berørt af teknologiprojektet være repræsenteret. Samarbejds-/MEDudvalgene skal aftale fremgangsmåden ved indførelse af ny eller ændring af bestående teknologi. at ledelsen og medarbejderne er velorienterede om indholdet i aftalerne Arbejdsmiljøloven I henhold til nuværende arbejdsmiljølov skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte høres ved planlægning og indførelse af ny teknologi, herunder om konsekvenser for arbejdsmiljøet ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v. 1. På arbejdspladser, hvor der er en sikkerhedsorganisation, er det i praksis sikkerhedsgruppen, som involveres i arbejdet. I arbejdsmiljøloven er desuden anført, at der ved indførelse af ny teknologi skal sikres, at arbejdsmiljøet bringes i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens almindelige og specielle krav 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen 3. En arbejdspladsvurdering skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, dog senest hvert tredje år 4. Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat får en tilstrækkelig og hensigtsmæs- 1. Bekendtgørelse nr. 575 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 22, stk Bek. nr. 559 om arbejdets udførelse, 5 3. Bek. 784 af 11. oktober 1999: Lov om arbejdsmiljø, 15a 4. Bek. nr. 559 om arbejdets udførelse, 6b, stk.4 11

12 sig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med indførelse af ny teknologi. at områdets sikkerhedsgruppe inddrages allerede i planlægningsprocessen ved indførelse af nye IT-systemer. at der udarbejdes den lovpligtige arbejdspladsvurdering, således at sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen sikres. at der udvikles et særligt uddannelsesprogram for de ansatte ved indførelse af nye IT-systemer. Testning af systemer inden de bliver implementeret Inden et IT-system bliver implementeret, er det nødvendigt at teste og gennemprøve det, ikke blot for deciderede fejl, men også for brugervenlighed og relevans. Systemer, der ikke fungerer i og understøtter arbejdet, er vanskelige at integrere i dagligdagen med risiko for, at de ikke vil blive anvendt optimalt. Der er udviklet effektive metoder til at teste systemer i virkelighedsnære omgivelser, og det optimale er, at systemer bliver testet løbende i udviklingsprocessen. Mindstekravet er, at et system bliver testet, inden det bliver implementeret i stor skala. Sygeplejersker har en vigtig rolle i disse testprocesser, hvor de kan medvirke som testbrugere, prøve systemet i situationer, der ligner klinisk praksis, og give konstruktiv kritik på det, der forekommer uhensigtsmæssigt. at alle nye IT-systemer bliver testet under medvirken af sygeplejersker, læger og andre relevante faggrupper, samt at testresultaterne danner udgangspunkt for en eventuel tilretning af systemet. Påvirkning af arbejdsgange Det er velkendt, at IT-systemer i sundhedsvæsenet betyder, at der skal ændres på eksisterende arbejdsgange. Det kan være en fordel, hvis det er uhensigtsmæssige vaner, der bliver lagt væk. Men gamle arbejdsgange er ikke sjældent gode og sikre arbejdsgange, der skal bevares. Det kliniske samarbejde er et meget komplekst mønster, der er vævet sammen af viden, traditioner, fleksibilitet og meget flydende grænser for, hvem der gør hvad. Det er derfor vanskeligt at overføre til et IT-system, der kræver stringente arbejdsgange, der foregår i en bestemt rækkefølge. Det vil derfor altid være en udfordring at få system og 12

13 klinisk virkelighed til at spille sammen. I realiteten vil udvikling og implementering af IT-systemer derfor altid være et kompromis mellem systemkrav og de krav, den kliniske virkelighed stiller. at der med indførelse af nye IT-systemer bliver etableret gode og sikre arbejdsgange, samtidigt med at eksisterende gode og nødvendige arbejdsgange bliver respekteret. at sygeplejersker involverer sig i og tager ansvar for arbejdsgangsanalyserne for at sikre, at det nye IT-system understøtter de gode arbejdsgange. Uddannelse og implementering Den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet berører ikke uddannelse i og implementering af IT-systemer. Uagtet at det erfaringsmæssigt lægger beslag på mange ressourcer. Det er mere reglen end undtagelsen, at der ikke bliver afsat de nødvendige ressourcer til uddannelse i de nye systemer og til hjælp, støtte og ekstrabemanding i implementeringsfasen. Der skal som minimum gennemføres arbejdsgangsanalyser og etableres tilstrækkelig uddannelse af alle sundhedsprofessionelle medarbejdere tæt op til implementeringstidspunktet, 24-timers implementeringssupport i afdelingen og ekstra støtte og uddannelse til medarbejdere med svage IT-kompetencer. Der er en tendens til at nedtone, hvor komplekst det er at indføre nye IT-systemer. Et nyt system er ikke bare en ny maskine, der skal betjenes. Det er et helt nyt arbejdsredskab i den kliniske hverdag, der får stor indflydelse på arbejdsgange, kommunikationsmønstre og samværsformer. Det er ikke en neutral proces. Det er noget, der griber dybt ind i de sundhedsprofessionelles arbejde. at der i forbindelse med implementering af nye IT-systemer i sundhedsvæsenet bliver budgetteret med de nødvendige ressourcer til implementering. at de ledende sygeplejersker sikrer og afsætter de nødvendige ressourcer til udvikling, uddannelse og implementering af nye IT-systemer. at sygeplejersker engagerer sig i og tager ansvar for implementeringsorganisationen. at der efter endt implementering bliver givet undervisning i IT-systemerne som fast punkt på introduktionsprogrammet for nyansatte sygeplejersker og sygeplejestuderende. Hvem skal registrere? Sygeplejersker er uddannet til at dokumentere og føre sygeplejejournal for at sikre kvalitet, kontinuitet og patientsikkerhed i sygeplejen. Det er en form for dokumentation, der 13

14 er fagligt velbegrundet, og som derfor er en integreret del af sygeplejerskernes arbejde. Derudover er der et stadigt tiltagende pres om at registrere et stort antal kvalitetsdata og andre typer af data, der kun indirekte er en del af sygeplejen. Da der ikke er tilført ressourcer til dette registreringsarbejde, er det ikke sjældent sygeplejersker, der må påtage sig disse opgaver. Med den konsekvens, at der tages tid fra den direkte sygepleje. Det er nødvendigt at skelne mellem de dokumentationskrav, der er sygeplejefagligt begrundede, og de der kun indirekte er en del af sygeplejen. Med det stigende pres i klinisk praksis er det rimeligt at undersøge, om andre faggrupper kan overtage dele af dokumentationsarbejdet. Det er derfor nærliggende at inddrage sygepleje- og lægesekretærerne i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. De er uddannet til at journalisere og registrere med omhu og nøjagtighed, og de vil kunne frigøre sygeplejerskerne til at varetage de egentlige sygeplejefaglige opgaver. at kliniske sygeplejersker skal gøre det, de er uddannet til - den direkte sygepleje. at sekretærgruppen bliver rustet uddannelsesmæssigt og ressourcemæssigt til at varetage en langt større del af sygeplejerskernes dokumentations- og registreringsopgaver. at sygeplejersker engagerer sig i udvikling og implementering af IT-redskaber, som giver sygeplejersker mere tid til patienterne / borgerne. 14

15 Litteratur Aarts J, Ash J, Berg M. Extending the understanding of computerized physician order entry: Implications for professional collaboration, workflow and quality of care. International Journal of Medical Informatics 2007 vol. 76 pp Amtsrådsforeningen, KL, Sundhedskartellet. MED Håndbogen. Med de (amts)kommunale parters fælles vejledning. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2005 Berg M, Aarts J, Lei J. ICT in Health Care: Sociotechnical Approaches. Methods of Information in Medicine 2003 vol. 3 pp Berg M. Health Information Management. Integrating information technology in health care work Routledge. London Berg M. Implementing information systems in health care organizations: myths and challenges. International Journal of Medical Informatics 2001 vol. 64, Issue 2-3, pp Berg M. Patient Care information systems and health care work: a sociotechnical approach. International Journal of Medical Informatics 1999 vol. 55 pp Beuscart-Zephir MC, Leayo S, Anceaux F, Meaux JJ, Degroisse M, Degoulet P. Impact of CPOE on doctor-nurse cooperation for the medication ordering and administration process. International Journal of Medical Informatics 2005 vol. 74 pp Coiera E. When Communication Is Better Than Computation. International Journal of the American Medical Association 2000 vol. 7 pp Coiera E. Putting the technical into socio-technical systems research. International Journal of Medical Informatics 2007 vol. 76 pp. S98-S103 Egerod I. Evidensbaseret praksis. I: Ingrid Egerod (red.) Dokumentation og kvalitetsudvikling Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Goorman E, Berg M. Modelling nursing activities: electronic patient records and their discontents. Nursing Inquiry 2000 vol. 7 pp

16 Gorman PN, Lavelle MB, Ash JS. Order Creation and Communication in Healthcare. Methods of Information in Medicine 2003 vol. 4 pp Indenrigs- og Sundhedsministeriet. National IT-strategi for sundhedsvæsenet KL, Amtsrådsforeningen, KTO: Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejds-udvalg i (amts)kommuner 2005 Mainz J og Andersen YH. Kvalitetsudvikling. I: Ingrid Egerod (red.) Dokumentation og kvalitetsudvikling Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck MedCom. Advisudveksling mellem sygehus og kommune 2003 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet til fremme af befolkningens sundhed samt forebyggelse og behandling Sharman Z. Remembering the basics: Administrative technology and nursing care in a hospital emergency department. International Journal of Medical Informatics 2007 vol. 76 pp. S222-S228 Sundhedsstyrelsen. GEPJ en læsevejledning, 2004 Sundhedsstyrelsen. Kronisk sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb 2005 Sundhedsstyrelsen. Patienten med kronisk sygdom. Selvmonitorering, egenbehandling og patientuddannelse. Et idé-katalog 2006 Sundhedsstyrelsen. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser 2005 Wears RL, Berg M. Computer Technology and Clinical Work - Still Waiting for Godot. Journal of the American Medical Association 2005 vol. 293 no. 10 pp

17 17

18 DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax Grafisk Enhed

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Masterprojekt Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse, Aalborg Universitet

Masterprojekt Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse, Aalborg Universitet Forord Når EPM møder klinisk praksis - klinikernes anvendelse af et elektronisk medicinmodul i et socioteknisk perspektiv Masterprojekt Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien DANSK SYGEPLEJERÅD KOM I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL miniguide psykiatrien 1 Kom i gang med en sygeplejerskeprofil Miniguide psykiatrien Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Søren Svendsen Layout:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere