Unummerert bilag qb 216

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unummerert bilag qb 216"

Transkript

1 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges Grundlov. No cf. 26 lit. c. a/ Kongen har højeste Befaling over Rigets Land- og Søe-Etat; men maa dog aldrig commandere ud over Norges Grændser og udenfor dets Farvande mer end det Halve af den Armeestyrke og Søe-Etat, som lønnes og vedligeholdes i Fredstiden, og maa dette dertil kun skee, naar 2 af de 3 sig i Stockholm opholdende Medlemmer af Statsraadet samt Pluraliteten af Statsraaderne i Christiania have fundet en saadan Udmarsch nyttig for den samtlige Stat, samt at Hensigten af Troppernes Forlegning til Sverrig blot har Hensyn paa defensive Operationer indenfor Sverrigs nuværende Grændser. Saasnart Sverrigs Armee rykker udenfor Landets nuværende Grændser som ene kan skee ved store Søe-Expeditioner og have Erobringer til Hensigt da bør Norges Armee ingen Deel tage heri uden Storthingets Samtykke, og, Skulde [ ] 217 denne ikke være erholdt, maa den Deel af Statsraadet, som opholder sig i Christiani, være bemyndiget til, at beordre den norske Armee og Søemagt til igjen at gaae tilbage indenfor Norges Grændser selv med Kongens, Vicekongens eller Generalgouvernørens Villie[ ] 218. Overhovedet maa man vel betænke, at enhver [ ] 219 Erobring, Sverrig gjør, vil koste Norge meget (hvis de deltage deri) uden at Norge erholder anden Fordeel deraf, end at Sverrigs Overmagt bliver større. Storthingets modne Bedømmelse over, hvorvidt det var Norges Tarv under de Forekommende Omstændigheder at gjøre Erobringer eller ikke synes derfor yderst nødvendig og indlysende rigtig. Ligeledes kan ingen svenske Tropper forlægges til Norge, uden at Statsraadets Medlemmer i Stockholm og Statsraader i 216 Ikke trykt. 217 Strøket: dette 218 Strøket:, og 219 Strøket: Ret

2 154 i No. 2. Christiania, hver for sig have fundet det nyttig for at modstaae en overlegen Fiende, men aldrig maae disse saaledes indrykkede svenske Tropper udgjøre mer end det Halve af de norske Troppers Antal, som paa saadan Tid ere virkelig satte paa Krigsfod i Norge. Indtil et ordentlig Storthing med to Trediedele af sine Stemmer forandrer det, bør en saadan svensk Indmarsch dertil altid bekjendtgjøres i det mindste 14 dage forud i Christiania og Trondhjems Aviser samt fra Prækestolene i Grændsesognene. Iøvrigt gaaer den saaledes indrykkede svenske Magt tilbage fra Norge, saasnart Statsraadet i Christiania ved de fleste Stemmer befinder, at den er unødvendig; og bør dette opfyldes, om end Kongen, Vicekongen eller Generalgouverneuren er af anden Mening. De norske Fæstninger og Commandanter forblive altid besatte af Norske, selv om svenske Tropper ligge i Omegnen, og beholder den norske Arme hvor den end er, altid sin egen General og egne Officierer. Uden Storthingets Indvilgning kan verken Hjelpetropper af Norge medtages eller gives fremmede Magter. Det Land, som trænger til Hjælp af det andet, skal betale det Halve af det, et saadant Corps koster at underholde paa Krigsfod og dertil al Equipage og Feltrequisiter leveres tilbage i samme Tilstand, som de befandtes, da Corpset passerede Grændsen /: Istandsættelsen skeer da paa fælles Bekostning :/ Rustninger, som foretages i begge Riger, betales af det Rige, hvori de skee, og bør saavidt mueligt, fordeles lige paa hvert Rig[ ] 220 e. Agerer den norske Armee efter Storthingets Samtykke med den svenske udenfor Sverrigs nuhavende Grændser for at gjøre Erobringer, da betaler hvert Land sin Armees Fornødenheder; dog kan intet Pengebidrag fordres uden efter Storthingets Samtykke. b/ Ingen svenske Tropper indlades paa norsk og ingen norske Tropper paa svensk Grund, undtagen i højeste Nøds Tilfælde, naar Sverrig af en anden Magt skulde blive 220 Strøket: smagt

3 155 No. 3, [ ] 221, 5, [ ] No. 4. No overfaldet med Krig, da Norge præsterer saa mange Tropper til Sverrigs Hjælp og fælles Forsvar, og paa den Maade, som næste ordentlige Storthing nærmere bestemmer dog bør ingen saadan Hjælp fordres eller ydes, og heller ingen Ombytning af norske med svenske Tropper finde Sted, naar Norges Kyster paa samme Tid maatte have fiendtligt Overfald. Norges staaende Krigsmagt bør indrettes saaledes, at den til Beskyttelse for Landets Frihed og Selvstændighed kan efter Folkemængden staae i Forhold til Sverrigs. c/ Dog kan Kongen ej uden Storthingets Samtykke bruge norske Tropper udenfor Kongeriget Norges Grændser, ej heller uden saadant Samtykke inddrage andre Tropper /: ej engang svenske :/ i Norge, undtagen som Hjælpetropper ved fiendtlig Overfald. /: Undtagelse er udeladt i No. 19 :/ d/ Norge bør fremdeles beholde sit eget Flag, som af Storthinget nærmere bestemmes. Norske Tropper maae ikke commanderes du af Norge, ligesaalidt som svenske Tropper maae inddrages i Norge uden efter foregaaende, ved Stemmeflerhed tagen Beslutning af det norske Statsraad i Forening med Højesterets Tilforordnede tilligemed Stiftamtmand og Biskop over Aggershuuus Stift og norske Generalitet. Det samme maatte med behørige Modificationer anvendes i Henseende til Søemagten. e/ Som fra Loven med Tillæg: Norske Tropper maae under ingen Omstændigheder trækkes udenfor Norge til at gjøre Erobringer, men blot naar Fornødenhed kræver det, til at forsvare Rigene mod fiendtlig Anfald. Sker det eller fordi Sverrig angribes, maae de Svenske efter No. 12 først rykke til Forsvarspuncterne. Ej heller maae svenske Tropper føres ind i Norge, enten til Besætning af Fæstninger eller i andet Øjemed, naar det ikke til Norges Forsvar er fornødent, i hvilket Tilfælde at, saasnart Øjemedet er [ ] 223 opnaaet, skulle begive sig tilbage. De svenske Tropper, som 221 Strøket: Strøket: Strøket: ophørt

4 156 for nærværende Tid er i Norge, skulle begive sig tilbage, saasnart Foreningen er sluttet. No. 12 vil, at Nordmændene kun under Nødvendighed maae henkaldes for at forsvare Sverrigs nordl. og østlige Grændser. [ ] 224 f./ Armeerne i begge Riger maae ikke betræde hinandens Grund, og skulle i alle Dele være afsondret fra hinanden. I den norske Armee maae ikke indlemmes andre end norske Borgere, og til Officererposter kun ansættes saadanne norske Borgere, som Embedet maae anbetroes. Armeens Uniform skal være forskjellig fra den svenske. Fæstningerne maae ikke besættes uden med norske Tropper.Armeens Depoter af alle Slags skulle være i Norge. Flaaden bør have Hjemstavn i norske Havne, hvor ogsaa dens Værfter og Depoter skulle være. Den maa ikke bemandes uden med norske Borgere, og Officiererne være saadanne Boergere, der ere berettigede til at erholde Embeder. Den regulaire Armees og Flaadens Styrke bør bestemmes til et minimum. Armeen maa ikke bruges udenfor Rigerne. No g/ Fredrikstads og Fredriksteens Fæstningers Røming af de Svenske skeer, naar Eden er aflagt over hele Riget, hvorom dog [ ] 225 rimeligvis intet anføres i No. 11. Constitutionsvilkaarene. h/ Angribes Sverrig af en fiendtlig Magt, bør Norge afgive et passende Antal Søe eller Landtropper til Sverriges Disposition, imod at de fødes, lønnes og bevæbnes paa Sverrigs Bekostning og vice versa. Er begge til en Tid udsatte for Overfald, da maa hvert Rige være indskrænket til at forsvare sig selv. No. 12. i/ Under ingen Aarsag maa fremmede eller svenske Tropper af Kongen indkalles i Norge. No. 12. k/ Hvor stort Antal mobile Tropper, Norge bør underholde, bestemmes ved første ordentlige Storthing. No. 13: l/ Kongen har højeste Befaling over Rigets Land- og Søemagt, dog kun efter 13. No. 15. m/ Verken Svenske Tropper til Norge eller Norske til Sverrig uden som Hjælpetropper 224 [Utydelig.] 225 Støket: naturlig

5 157 No cf. No. 15. No. 17. No. 18. No. 22. No. 23, mod fiendtlig Overfald, og i begge Tilfælde maa Antallet bestemmes af Kongen efter Overlæg med begge Rigers Statsraader. n/ Ingen norsk Officier maatte imod hans Villie ansættes ved den svenske Armee, og heller ingen svensk Officier ansættes her. /: No. 20 har udeladt med hans Villie men lægger til: i det mindste i første Decennium :/ Ingen svensk Officier eller Soldat maa i Fredstid ligge i Garnison i Norge eller [ ] 226 omvendt. No. 21 sier udtrykkelig, at norske Tropper ej maa overlades til fremmede Magter. o/ dog kan Kongen ikke uden efter sædvanlig Stemme-Pluralitet i Statsraadet trække norske Tropper du af Riget ind i Sverrig, eller Svenske Tropper ind i Norge. I Slutningen tilføjes: og med Statsraadets Samtykke. p./ I Fredstid bør kun en liden Afdeling norske Tropper som Garde være hos Kongen, naar han befinde sig i Sverrig og vice versa. I Krigstid derimod commanderer han begge Rigenes Tropper, hvor hen i begge Rigerne han finder nødvendig. q./ Grændsefæstningerne hellersløjfes end besættes af svenske Tropper. Aggershuus Fæstning sløjfes, og Universitetet anlægges der. r./ Den norske Søe- og Landmagt bør have fra den svenske særskilt Uniform. s./ Heller ikke maae svenske Tropper inddrages i Riget, uden med ansvarligt Samtykke saavel af de i Norge som de hos Kongen værende Statsraader /: indbefattet saavel Rigets Statholder som den norske Statsminister :/, hvilkes Stemmer samles, da Pluraliteten gjør Udslaget, og maae de i intet Tilfælde dertil give Samtykke, uden i Tilfælde af fiendtligt Overfald eller Oprør. t/ Hverken Søe eller Landmagten, hvis Styrke nærmere af Storthinget bestemmes, kan fordres til Hjælp udenfor Landets Grændser, uden at Sverrig anfaldes af en udvortes Fiende og med Storthingets, eller, om dette ej er forsamlet, med Statsraadets Samtykke. De norske Tropper, som saaledes overlades Sverrig, skal ikke overstige 1/ 3 /: eller etvist Antal :/ af den staaende Armee 226 Strøket: omendt [?]

6 158 No. 24. No. 25. No. 26. No. 28. No. 28. og Flaade, og med Undtagelse af Landeværnet, Friebattaillonerne og de borgerlige Korps. De lønnes og klædes af Sverrig, fra de forlade deres Hjemstavn, indtil de igjen betræde samme; ligesom Armatur og Ammunnition for dem vedligeholdes eller nye anskaffes uden Udgift for Norge. Det samme omvendt forbeholdes Norge. u/ Den norske Land- og Søemagts Fornødenheder bevares i Norge, hvor ogsaa den norske Flaade skal have sit Hjemsted. Styrken af den norske Land- og Søemagt bestemmes forholdsmæssigen til den svenske. Norges Fæstninger og dets hele Krigsmagt til Lands og Vands holdes stedse i bedste Stand. Bør det ikke bestemmes, hvormange Tropper Rigerne gjensidigen ere forbundne til at levere hinanden, samt at ikke flere end det bestemte Antal maa fra Sverrig rykke ind i Norge eller omvendt? v./ Strax efter Ordene: inddrage fremmede maatte følge: eller svenske Tropper x/ Ingen høj eller lav Officier beskikkes til nogen Post, uden at han er indfødt norsk Borger. y/ Hvis Norske og Svendske Tropper skulde agere sammen, da skal den Høyeste Norske Officier have Overcommandoen, saalænge de staae paa Norsk Grund, uagtet den Høystbefalende over de svenske Tropper kunde have en høyere militair Charge. Ligesaa omvendt. Skulde det være udenfor Rigernes Grændser, da skal Overbefalningen tilkomme den Officier, som ha højeste Charge; dog at enhver Nations Corps har sin egen indfødte Scheff, der staar under den Højstbefalende. No a/ Kongen burde ej kunne uden Storthingets Samtykke erklære eller begynde Krig og ej uden dets Samtykke ved Fredsslutning afstaae nogen Deel af Riget. No. 13. b/ Anviser paa den svenske Const. 13. cf. lit g. No. 15. c/ Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper dog ikke at kalde norske Tropper ind i Sverrig eller svenske ind i Norge, uden i Tilfælde af at et af Rigerne vorde fiendtlig overfaldet, i hvilket Tilfælde han handler i

7 159 Overeensstemmelse med 25. No. 16. d/ Maatte tilføjes: Kun i Forsvarskrig har Kongen Ret til at sammenkalde Tropper. No. 23. e/ Krigsmagten adlyder ikkun Kongen og Statsraadet, naar ej [ ] 227 Storthinget er forsamlet, men da Nationen i dette. No.23. f/ Arsenaler, Magasiner Fæstningers Kanoner o.s.v. maa ej udføres af Landet. No. 24. NB. g/ Den norske Statsminister med de 2de Statsraader tiltræde de i den svenske Regjeringsforms 12 og 13 omhandlede Raadslagninger om Forbund, Krig og Fred. lit e No , [ ] , No. 1. G.l. 75 lit. e No. 2, 4, No. 2, 10, , No No Strøket: Statsraadet 228 Strøket: og 5 a/ Fremmede, hvoriblandt Svenske, naturaliseres af Storthinget b/ Paa Generalgouverneuren nær, som kan være enten norsk eller svensk, maa ingen svensk militair eller civil Embedsmand ansættes, uden at være naturaliseret af Stortinget. Dog kan en Vicekonges Hofstat tildeels bestaae af Svenske. c./ G.l.s 75 lit. e, bør ej gives Slip paa, hvofor 65 udgaaer, ligesom G.l. 83 lit. e tillægges forsl.s 72. / dog tror No. 6 at G.l. 83 lit. e kan bortfalde. d/ Hvad i 82 staaer om gjensidig Borgerret bør ubetinget forkastes, som ledende til en Amalgamation der bereder Norges Selvstændighed sin Grav. I fornødendent Fald bør de kraftigste Forestillinger gjøres fra Storthingets Side mod denne Paastand. /: No. 6 vil, at Loven i det mindste først skal være antaget :/ e/ Førend efter 10 Aars Forløb bør ingen Nordmand ansettes til Embede i Sverrig eller omvendt. Dog maa undtages Statsministeren og de norske Statsraader i Sverrig samt Rigsstatholderen. f./ G.l.s Bestemmelse om norsk Borgerret, Indfødsret og Naturalisation bør i ingen Maade fraviges. Den Rettighed, den svenske G. l. 28 giver Kongen, at indsætte Udlændinger i Armeen kan ikke være Grund til Forandring i den norske G.l., thi hans Majestæt kan undlade indtil videre at ansætte Nordmænd som Officiere i den svenske Armee. Udtrykket i 65: at en Lov om Naturalisationen skal af Kongen og

8 160 No. 6, 9, 24. No. 8. No. 10. No. 14. No. 15. No. 15. No. 17. No. 19. No. 20. No. 21. No. 22. No. 22. No. 22. Stortinget blive besluttet er ilde valgt, da den Lovgivende Magt forbliver hos Folket eene og Kongen kun gjør Forslag. g/ G.l.s 93 bør beholdes, dog at det Tillæg i lit. c: og ikke have vægret o.s.v. udgaae. og at lit e forandres til eller som paa den forhen bestemte Maade ere naturaliserede. /: No. 9 vil at 93 indtil videre skal forblive, som den er :/. h./ G.l.s Øvrighedsperson ere bestemt og rigtigere end de her nævnte Embedsmænd, og det skjønnes ej, hvorfor alle de i 22 anførte Personer skulle nødvendig være 30e Aar. i/ Lærere ved Universitetet bør foreslaaes af Collegium Academicum, saa at Kongen vælger 1 af 3. k/ De højere Poster bør betroes Nordmænd. l./ Forsl. 65 bør udelades, eller Lovene besluttes af Kongen og dette Storting. m/ G.l. 93 beholdes, dog, at Svenske som have tilbagelagt deres hele academiske Løbebane ved et norsk Universitet, ansees som Norske og vice versa; men derhos bør det ej være dem formeent at erholde Embeder i deres egentlige Fødeland. n./ 65 bør lyde saa: Ingen Lov til Bestemmelser for Naturalisations Retten, maa foreslaaes. o/ Kongen maa ikke ansætte Norske Embedsmænd i Sverrig uden efter 15 og ej ej omvendt uden efter 14, dog at den i samme nævnte Generalgouverneur er norsk. p/ Kongen kan naturalisere, men kun den Storthinget foreslaaer. q/ Ingen naturaliseres, uden Læger og andre Videnskabsmænd, Kunstnere og Fabricanter. Deres Antagelse besluttes af Kongen og Storthinget. r/ 65 tillægges: imidlertid naturaliserer Storthinget, ligesom og de, der herefter i 10 Aar opholde sig i Riget, skulle ansees naturaliserede ligesom hidtil. s./ Som en Følge Indfødte. Enten maa denne Punct ganske udgaae, eller, dersom den skal blive staaende, bør Dommer- Embeder forandres til juridisk Embede. I stedet for Stiftamtmand bedre Overøvrighedsperson. t./ Det er ej nødvendig, at Embedsmand uden Undtagelse bekjende sig til den

9 161 No. 24. No. 24. No. 26. No. 26. No. 28. evangelisk- lutherske Religion. u/ Lit. b. i G.l. 93, som beholdes, udtrykkes saaledes: ere fødte udenfor Riget af norske Forældre, som paa den Tid ei vare Borgere uden i Norge. v./ 82 tilføjes det i Forsl. anførte ang. Proposition om en Lov for gjensidig Borgerret for Normænd og Svenske. x/ G.l. 93 maa allene ere vigtige og kunne ej forandres y/ Ved den 3die Periode i 82 tilføies: saafremt de kunne tale og skrive Norsk rigtig. z/ De Provisoriske Anordninger etc. æ/ Ved et af No. 28 foreslaaet Agtelsestegn kunne Fremmede og naturaliseres. (cf. 74 og 75 i [ ] 229 i No. 28 :/ 229 [Utydelig.]

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3 Bøyesen, Ulrik Frederik: Taler på den anordnede høitidelige Bededag, Holdne i Leirdals Hovdekirke, den 18de Marts 1814. Jacob lehmann, Christiania. Transkripsjon: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Side

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig JOHAN LUDVIG HEIBERG At orientere sig Det Udtryk at orientere sig betyder at finde Orienten, det vil sige Østpunktet paa Horizonten; og da man, naar dette Punkt er fundet, tillige kjender alle de andre

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat.

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. 1 Finmarken regnedes i Oldtiden til Norge, ansaaes dog ikke som et

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Oversigtsbilleder Actor Møller ctr. Arrestanten Kort PedersenOptagen til Kjendelse eller Dom 15 Octbr. 1877 Arrestantsag Paadømt d.

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theorie.

Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theorie. Förhandlingar vid de skandinaviske naturforskarnes tredje møte, i Stockholm den 13-19 juli 1842 (s. 68-80) Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

BETÆNKNING VIDNER BETÆNKNING NR. 316 AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG

BETÆNKNING VIDNER BETÆNKNING NR. 316 AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING OM VIDNER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 316 1962 INDHOLD Udvalgets nedsættelse 5 Indledning 7 1. afsnit. Vidneudelukkelse 11 Kap.

Læs mere

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen Indholdsfortegnelse Indledningen...2

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 553 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Kap.

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere