Når skolen udvikler sig indefra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når skolen udvikler sig indefra"

Transkript

1

2 Lars Peter Bech Kjeldsen Når skolen udvikler sig indefra Organisationsudvikling i et informationsog kommunikationsteknologisk perspektiv Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

3 Når skolen udvikler sig indefra Organisationsudvikling i et informationsog kommunikationsteknologisk perspektiv Forfatter: Lars Peter Bech Kjeldsen Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag Danmarks Pædagogiske Universitet Emdrupvej København NV Danmarks Pædagogiske Universitet og forfatteren Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge aftale med Copy-Dan Omslag og tryk: DPU-repro 1. udgave, 1. oplag ISBN Bogen kan købes ved henvendelse til: Danmarks Pædagogiske Bibliotek Emdrupvej 101, 2400 København NV T: F:

4 Indhold Forord... 7 FØRSTE DEL... 9 Indledning Hvorfor arbejde med den lærende organisation? Hvorfor arbejde med informations- og kommunikationsteknologi? Metodeovervejelser Kapitel 1 En case om udvikling og kvalificering Valg af case Præsentation af Skolen Lille IT Kort introduktion af aktionsforskningsprojektets forløb og metode Første fase: Opstart Anden fase: Kontrakten Tredje fase: Diagnose Fjerde fase: Handling Femte fase: Evaluering Sjette fase: Tilbagetrækning ANDEN DEL Kapitel 2 Aktionsforskning Aktionsforskning Dilemmaer i forskningsprocessen Aktionsforskningsdesign

5 Kapitel 3 Den Lærende Organisation Den Lærende Organisation som metafor for læring og styring i moderne institutioner Den Lærende Organisation som netværk af information eller interaktion?. 61 Teorien bag Den Lærende Organisation Argyris bud Senges Bud Nogle få refleksioner over erkendelse og motivation Kapitel 4 Trædesten Hvordan identificeres trædesten? Analysemodellen: Pentanen Planlægningsarbejde kan føre til forstyrrelse af den organisatoriske balance TREDJE DEL Kapitel 5 Skolens udvikling bygger på fem trædesten Medarbejderbeskrivelse: Fordomme om anvendelse af IT Første trædesten Ledelsens beslutning Analysen af første trædesten Anden trædesten funktionsteamet Lille IT Status på første fase i aktionsforskningsprojektet Medarbejderne IT-tekniske færdigheder Lærernes holdninger til, viden om og handlinger i forhold til IT Skolens IT-tekniske status Projektets strukturelle og økonomiske rammer Status på anden fase i aktionsforskningsprojektet Teamsamarbejdet i Lille IT Teamet opbygger fælles identitet Status på tredje fase i aktionsforskningsprojektet Analysen af anden trædesten Tredje trædesten IT-konferencen Den indledende kommunikation handlede om tillid Lille IT gør status over konferencens brugbarhed Tre nye konferencer oprettes Analysen af tredje trædesten Fjerde trædesten hold i hånd -ordningen

6 Lærernes evaluering af hold i hånd -ordningen Analysen af fjerde trædesten Hold i hånd -ordningen gav superbrugerne mulighed for at udfolde deres funktion som adgangsporte til IT Femte trædesten IT-handleplansarbejdet Hvad kan en IT-handleplan indeholde? Hvordan kan en IT-handleplan udarbejdes? Hvordan kan en IT-handleplan se ud? Hvordan kan en IT-handleplan evalueres? Analysen af femte trædesten FJERDE DEL Kapitel 6 En forandret organisation gennem en planlagt udviklingsproces Status ved projektets afslutning En planlagt forandringsproces Kapitel 7 Hvilken organisatorisk læring kan IT støtte? Kapitel 8 Den Lærende Organisation og Skolen Appendiks I Appendiks II Appendiks III Appendiks IV Appendiks V Appendiks VI Appendiks VII Appendiks VIII Resumé Litteraturliste

7 Forord Denne bog henvender sig til ledere og den stadig stigende del af skolers og uddannelsesinstitutioners medarbejdere, der i forskellige sammenhænge har til opgave at skabe intern udvikling, samt til konsulenter, studerende og andre, der på et praktisk og teoretisk niveau interesserer sig for organisatoriske forandrings- og læreprocesser. Bogen beskriver organisatoriske læreprocesser på flere niveauer, herunder rammer og forhold, der understøtter disse. Som et mere originalt bidrag, til den generelle diskussion omkring organisatoriske læreprocesser, introducerer den en grundlæggende idé om, at et fokus på trædesten kan virke som forandringsagent i en intern udviklingsproces. Bogen har et særligt fokus på informationsteknologiens betydning for personlige og organisatoriske læreprocesser. Udgangspunktet for manuskriptet er en Ph.d.-afhandling, hvorom bedømmelsesudvalget i sin konklusion bl.a. skrev: Afhandlingen udmærker sig ved sin grundige beskrivelse og analyse af en konkret implementering af teorierne bag den lærende organisation den bringer... forskningen et skridt videre mod en forståelse af, hvorledes en skoleudvikling kan støttes gennem implementering af et sammenhængende metode- og teorisystem, og afhandlingen tegner dermed nogle perspektiver for skoleudvikling med støtte i implementering af informationsteknologi. Manuskriptet er ændret mange steder med henblik på målgruppen for denne bog. Bogens væsentligste erfaringsbaserede og forskningsforankrede argument er hentet fra et treårigt udviklingsprojekt, som Århus Kommunale Skolevæsen iværksatte i 1997 under titlen skolen som lærende organisation. Bogen er bygget op i fire dele. Første del diskuterer, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt, at arbejde med teorien bag Den Lærende Organisation når man vil udvikle skolen. Hvorfor det er en god idé, at implementere IT i skolen, samt hvordan IT kan støtte en udviklingsproces. Anden del belyser og diskuterer de teorier og metoder, der ligger til grund for de læreprocesser, der er anvendt i skoleudviklingsprojektet. Tredje del beskriver de konkrete erfaringer fra et aktionsforskningsprojekt, og belyser i et teoretisk perspektiv 7

8 de enkelte aktiviteters betydning for skolens samlede udviklingsproces. Fjerde del rummer en belysning og diskussion af den konkrete udvikling, der fandt sted på Skolen samt nogle generelle anbefalinger i forbindelse med organisationsudvikling. Sidst i bogen er der et omfattende appendiks, der dels rummer nogle bagvedliggende teoretiske diskussioner og overvejelser, dels et spørgeskema, der blev anvendt under aktionsforskningsprojektet, og de dertil hørende metodiske overvejelser. Opdelingen af bogen i de fire dele giver læseren mulighed for vælge tilgang til bogen. Praktikeren, der i første omgang er interesseret i nogle håndtag til at støtte en lokal udviklingsproces, kan med fordel springe anden del og appendiks over. Mens teoretikeren, der ønsker at fordybe sig i de bagvedliggende teoretiske diskussioner, kan have stor glæde af disse afsnit. Jeg vil rette en tak til nogle af de mennesker, der har gjort denne bog mulig. Bogens data bygger på et aktionsforskningsprojekt, der fandt sted i perioden på en folkeskole i udkanten af Århus, Skolen. En tak til alle Skolens medarbejdere, og især de fire medlemmer af teamet Lille IT, der ligesom skolen er holdt anonyme i bogen. De har haft stor indflydelse på såvel aktionsforskningsprojektet som mine tanker, mens arbejdet stod på. En speciel tak til viceinspektør Peter Sabroe og funktionslærer Eva Bo Jensen for delvis læsning af manus og gode kommentarer, og viseinspektør Ole Maigaard med hvem jeg i forbindelse med analysen af data har drøftet matematiske modeller og beregningsmetoder. Tak til ph.d.-studerende Steffen Elmose for de stunder, hvor vi drøftede forskningsrelaterede problemstillinger, og til Mette Nørgaard, Danmarks Pædagogiske Bibliotek for hendes hjælp i forbindelse med fremskaffelse af litteratur. En særlig tak til min hustru Lotte og mine børn Casper, Rune, Malthe og Thea. De har været forstående i de perioder, hvor jeg har været særlig fraværende i det daglige på grund af arbejdet med denne bog. Lars Peter Bech Kjeldsen, november

9 FØRSTE DEL Et afsæt for forandring 9

10 10

11 Indledning Denne bog handler om udvikling og informationsteknologi. Den forsøger at belyse og besvare spørgsmål som: Hvorfor er det nødvendigt at udvikle skolen? Hvorfor er det nødvendigt at implementere informationsteknologi i skolen? Hvorfor er det nødvendigt for skolens fremtid, at udvikling af teknologisk kompetence og skolekultur sker samtidig? Hvilken rolle bør medarbejderne indtage i en udviklingsproces? Hvilken rolle bør ledelsen indtage? Hvorfor gør spørgsmål som disse en betydningsfuld forskel i en udviklingsproces? Findes der trædesten i udviklingsprocesser, der er mere værdifulde end andre? Data er hentet fra et aktionsforskningsprojekt, der har været praktisk og teoretisk orienteret mod at implementere informationsteknologi i en folkeskole støttet af de udviklings- og læringsprincipper, teorien bag Den Lærende Organisation tilbyder. Aktionsforskningens mål var at udvikle en skole (den konkrete skole er i bogen anonymiseret og bliver benævnt Skolen), et funktionsteam og den enkelte medarbejder ud fra en idé om, at udvikling af en organisation begynder med det enkelte menneske og vedkommendes mulighed for at være aktør i egen tilværelse. En udviklingsforståelse, der kan formuleres som en grundlæggende idé om, at udvikling af en organisation fordrer, at enkelte medarbejdere eller team i organisationen udvikler sig og begynder at handle anderledes gennem nye erkendelser og kompetencer. Som jeg vil argumentere for på de kommende sider, er den enkelte skole i stigende omfang blevet base for udviklingsarbejder. Det har betydet på den ene side fokus på lederrollen og lærerrollen og på den anden side et fokus på organisationsudvikling, der som resultat af en decentralisering i højere grad er blevet et internt anliggende for den enkelte skole. Der tales om et paradigmeskift i skoleudviklingen, der kræver nytænkning og nyorientering, hvilket også gør sig gældende på informations- og kommunikationsområdet. Aktionsforskningsprojektet, der i mere pragmatiske vendinger kan beskrives som et skoleudviklingsprojekt, udspiller sig på denne arena, og bogen kan 11

12 ses som et forsøg på at synliggøre, hvorledes udvikling kan foregå, når mennesker iagttager, reflekterer og implementerer strukturændringer. Naturligvis kan udvikling udeblive, hvilket fx sker, når medarbejderne afviser strukturændringerne og fortsat handler ud fra allerede etablerede rutiner. Det er derfor interessant at undersøge hvilke faktorer, der i særlig grad bidrager til, at medarbejdere i uddannelsesinstitutioner modtager og realiserer strukturændringer. Konkret blev der identificeret fem trædesten, der synes, at have særlig betydning for udviklingsforløbet: Ledelsens beslutning om deltagelse og engagement i aktionsforskningsprojektet Nedsættelse af et funktionsteam Oprettelse af en intern IT-konference Etablering af en Hold i hånd -ordning Et IT-handleplansarbejde I aktionsforskningsprojektet blev der ikke stillet spørgsmålstegn ved idéen om indførelse af informationsteknologi i skolens hverdag, hvilket skyldtes lovens krav om samme og medarbejdernes opfattelse af, at dette krav måtte honoreres. Opmærksomheden lå på udviklingsprocessen, der qua sine vidtgående perspektiver anvendelse af informationsteknologi i processen samt indførelse af nye læreprocesser kunne medføre vanskeligheder. Skolen ønskede en markant forandring i strukturerne og måden at forstå sig selv på, og processen involverede mange medarbejdere og forhold, hvilket havde den konsekvens, at det undertiden var vanskeligt at identificere årsager og virkninger. Samtidig hindrede denne mangfoldighed den medarbejdergruppe, der primært var involveret i udviklingsprocessen, i umiddelbart at forudse ledelsens og medarbejdernes reaktioner på de aktiviteter, de satte i gang. Derfor blev der udarbejdet tre statusundersøgelser og iværksat en intens procesevaluering. I bogens tredje del bliver der gjort en del ud af, at reflektere disse aktiviteters betydning for udviklingsprojektet. Et af de værktøjer, der viste sig at være hensigtsmæssigt i bestræbelserne på at styre implementeringsprocessen, var et IT-baseret konferencesystem. Foranlediget heraf vil bogens sidste del omhandle, hvorledes IT som kommunikationsmiddel vil kunne bidrage konstruktivt i organisationsudviklingsprocesser. 12

13 Hvorfor arbejde med den lærende organisation? Arbejdslivet ændrer sig i takt med, at der stilles nye krav til medarbejderne. I folkeskolen sætter ændringerne sig igennem ved, at medarbejderne i stigende grad er underlagt et krav om fleksibilitet og omstilling. Et krav, der fx manifesterer sig gennem de 8 punkter i Folkeskolen år 2000 (Krag et al., 1998). Eller i ønsket om at skabe en indholdsmæssig sammenhæng mellem arbejdet i dagtilbud og skole, som det kommer til udtryk i Folkeskoleloven kap. 1, 1 (Uvm., se Blaksten & Forsberg, 1994). Eller ved, at ansvaret for skolens udvikling med folkeskoleloven af 1993 er blev uddelegeret til skolen selv. I mit arbejde som pædagogisk konsulent i årene erfarede jeg nogle virkninger af de nye krav. Der var en stigende tendens til, at teamdannelse på skolerne medførte systemiske styringsproblemer. Især belyser én bestemt arbejdsopgave fra min konsulenttid dette forhold. Jeg deltog i et skoleudviklingsprojekt, hvor skolens lærere, ledelse (på baggrund af et forarbejde i pædagogisk råd og skolens forretningsudvalg) og skolens bestyrelse havde bestemt, at der skulle indføres årgangsteam 1 på skolen. Møderne i årgangsteamene skulle afløse halvdelen af det eksisterende pædagogiske råds møder, idet det pædagogiske råds møder af ledelsen efterhånden blev betragtet som uhensigtsmæssige størrelser i relation til at løse problemer, der opstod inden for skolens daglige rutiner. Inden jeg kom ind i billedet, havde ordningen varet et halvt år og var ved at bryde sammen. Frustrationerne viste sig i udsagn som: Hvad skal vi tale om på årgangsmøderne?, Hvor mange møder skal vi holde?, Vi flytter os ikke ud af stedet? og Vi er nødt til at være sammen både primær 2 og sekundær lærerne hver gang! Jeg tolkede vanskelighederne som udsprunget af mangel på styring af møderne mht. deres indhold, deres form, og spørgsmålet om hvem der skulle deltage i møderne. Gennem mange år havde skolens ledelse og medarbejdere været vant til en bestemt procedure omkring pædagogisk råds møder. Det var blevet en tradition i forbindelse med det pædagogiske råds møder, at formanden for skolens samarbejdsudvalg lavede en mødeplan, at der blev skrevet referat af møderne, at der var en mødeleder, at der forelå en dagsorden inden hvert møde osv. Med andre ord at der eksisterede en struk- 1 Årgangsteam vil her sige, at lærerne fra en bestemt årgang fx 6. klassetrin dannede en teamstruktur. 2 Primær lærerne (typisk underviserne i dansk og matematik) skulle mødes 8 gange om året, og de sekundære lærere var kun med hver anden gang (fx sprog og idræt). 13

14 tur i kulturen for, hvorledes medarbejderne afviklede det pædagogiske råds møder. Med indførelse af årgangsteam forsvandt denne struktur, og lærerne og ledelsen havde ikke formået at indføre nye strukturer. Eksemplet kan teoretisk anskues ved, at den systemiske aktivitet ændres i takt med, at de organisationelle strukturer forandres. Høgh Olsen (1993, p. 166) inddeler den systemiske aktivitet i to strukturkategorier: Sociale strukturer regulerer de formelle og uformelle samspilsregler og ansvarskoder, der hersker i gruppen. Instrumentale strukturer fastsætter systemets metoder og problemløsningsstrategier. Strukturkategorierne indgår i en værensbestemmelse i organisationer, der er under forandring. Høgh Olsen beskriver denne forandring ved at indføre begreberne limiterede og ekspansive strukturer. Det er antagelsen, at ændringen i værensbetingelserne i samfundet gør, at strukturerne i virksomhederne flytter sig fra at kunne karakteriseres som limiterede til at være mere ekspansive. Det limiterede er det stærkt strukturerede, lukkede og grænsesættende, der søger orden og forudsigelighed, fx udtrykt ved det pædagogiske råds møder i eksemplet ovenfor. Det limiterede er rationelt og realistisk, har endelige mål og faste terminer for disses indfrielse. Fællesskabets regler, de gensidige forpligtigelser og den systemiske stabilitet, er i højsædet under denne struktur. Det ekspansive er det svagt strukturerede, åbne og grænseløse, der søger evig udvikling og forandring, fx udtrykt ved årgangsteamene i eksemplet ovenfor. Det ekspansive er utopisk, har uendelige mål og ingen terminer for disses indfrielse. Den individuelle frihed og den systemiske fleksibilitet er i højsædet under denne struktur. Ved at anvende Høgh-Olsens strukturkategorier på det ovenstående skoleeksempel mener jeg at kunne sige, at indførelse af team og de deraf følgende frustrationer i forhold til at indføre de nye strukturer kan beskrives som et skift i strukturerne fra limiterede til mere ekspansive. En forklaring på skolens problem kunne være, at ledelsen med indførelse af de nye strukturer ikke havde formået at definere en ny ansvars- og arbejdsfordeling i årgangsteamene. I relation til de instrumentale strukturer var det endnu ikke aftalt i årgangsteamene, hvordan de enkelte medlemmer skulle samarbejde og om hvilket indhold. De sociale strukturer som udtryk for koder i den nye struk- 14

15 tur var endnu ikke på plads. Udsagnet: Vi flytter os ikke ud af stedet peger på, at medlemmerne endnu ikke havde en kode for teamets funktion. Eksemplet giver mig anledning til at rejse problemstillingen om, hvad en skoles medarbejdere i forbindelse med skoleudvikling kan gøre for at imødegå de problemer, der opstår, når organisationen bevæger sig fra overvejende limiterede til mere ekspansive strukturer? Bogen vil belyse aspekter af denne problemstilling ved at undersøge, hvorledes arbejdet med Den Lærende Organisation kan mediere denne omstillingsproces således, at medarbejderne bliver aktører frem for tilskuere til strukturændringerne. Som vi skal se senere er teamet Lille IT fra aktionsforskningsprojektet, som bestod af tre IT-resursepersoner, og hvis opgave det bl.a. var at være pædagogiske ledere for lærergruppens bestræbelse på at opnå pædagogiske IT-kvalifikationer, et eksempel på en selvforvaltende gruppe. Selvforvaltningens rationalitet Tilstedeværelsen af selvforvaltende grupper og selvstyrende team i skolen afføder problemstillinger omkring selvforvaltningens indre mening og rationalitet. Med udgangspunkt i arbejdets grundformer (Schmid, 1993), relationen mellem produktionsform og forbrugsform og begreber som autonom styring og heteronom styring siger Schmid: Selvforvaltning handler grundlæggende om genoprettelse af arbejdets enhed, om genforening af arbejdets komponenter, som i samfundet er opdelt og fjernet fra hinanden: produktionens adskillelse fra konsumptionen, arbejdets adskillelse fra behovet, åndsarbejdets adskillelse fra håndens arbejde, osv. (Ibid., p. 130). Det er hans opfattelse, at selvforvaltningen har nogle begrænsninger i og med, at den ikke af egen kraft kan løse sine behov for ledelse, styring, disciplinering, solidaritet og forandring. Dette standpunkt er jeg enig i. Jeg har bl.a. set eksempler i min konsulenttid på denne begrænsning ved selvforvaltningen. Der skal andet og mere til end et ledelsesmæssigt krav om selvforvaltende grupper. Bregn & Hvid (1993) har lavet en oversigt over forskellige målsætninger i organisationer. Disse kan alle siges at have det tilfælles, på trods af deres konkret forskellige indhold, at de er reaktioner på selvforvaltningens grundlæggende problem. Rationalet bag metoderne til fastholdelse af medarbejdernes engagement i produktionsprocessen har været ønsket om større udbytte for organisationerne, fx gennem motivationsmæssige mål: Øget indsats fra de ansatte som følge af større identifikation og commitment i forhold til virksomheden. Større samarbejdsvilje og fleksibilitet blandt andet 15

16 ved ændringer af arbejdsgange, indførelse af ny teknologi m.v. Økonomiske holdninger til ressourceforbrug, begrænsninger af spild m.v. (Bregn & Hvid, 1993, p. 79). Bregn peger dog på, at organisationernes udbytte har været af svingende karakter. Typisk har organisationer ved initiativernes igangsættelse kunnet måle en forøget produktion, men denne er på sigt aftaget for i mange tilfælde at være landet på status quo. Selv om denne bog omhandler en offentlig institution, der ikke på traditionel vis er bundet til kravet om større profit for virksomheden, som det er tilfældet i ovenstående, er der dog en vis lighed. På Skolen er målet ikke profit, men et ønske fra ledelsens side om at kunne udfylde lovens rammer omkring indførelse af IT på skolen, hvilket på sin vis kan sidestilles med erhvervslivets lederes ønske om positive tal på bundlinien. Skolen skal ikke kunne præstere et økonomisk overskud for at sikre sin eksistens. Den skal producere læring og viden, der er tidssvarende, for at kunne honorere kravet fra skolens interessenter: Politikere, forældre, erhvervslivet m.v. Den Lærende Organisation skiller sig ud fra de ovenstående metoder (uddybes kapitel 3) ved at være andet og mere end blot en målsætning i traditionel forstand. Den er et organisationskulturelt tiltag, der tilbyder organisationen et styringsværktøj gennem involvering af medarbejdernes egne målsætninger. Den kræver en udvikling af kulturen, der omfatter strukturændringer, som jeg mener kan være med til at løse problemerne med selvforvaltningens indre rationalitet. Forandringerne kræver at medarbejderne selvstændiggøres Ifølge Bévort (1995) er medarbejderne i kraft af deres organisationelle medlemskab underlagt de strukturelle ændringer, der qua den samfundsmæssige udvikling finder sted i virksomhederne. Strukturelle ændringer, der indebærer et systemskifte i virksomhederne. Et skifte, der kan karakteriseres ved, at ledelsesparadigmet ændrer sig fra et gammelt til et nyt. Det gamle ledelsesparadigme byggede på en hierarkisk organisationsstruktur, en funktionel differentiering og en top-down kommandovej. Paradigmet afkrævede medarbejderne: instrumentelle kvalifikationer, udførelse efter instruks og individualitet. Det nye bygger på en flad organisationsstruktur, selvstyrende enheder, projektorganisering og dialogledelse. Det er Bévort s opfattelse, at det stiller krav til medarbejderne om mellemmenneskelig kompetence, selvstyret udførelse og samspilsorientering. Sammenhol- 16

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Værdiledelse og organisation

Værdiledelse og organisation Indledning Hver gang vi gør noget, ligger der et valg til grund for det, vi gør. Når vi træffer et valg, sker det ud fra, at vi synes, at noget er mere rigtigt end forkert, mere acceptabelt end uacceptabelt,

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Projektrapport udarbejdet af:

Projektrapport udarbejdet af: Projektrapport udarbejdet af: Eva Nielsen Hanne Birgitte Møller Jakob Luis Edelmann Fenger Mette Henningsen Afleveret torsdag den 17. december 2009 Vejleder: Nikolaj Stegeager Censor: Kristian Langager

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Coaching i forandringsprocesser

Coaching i forandringsprocesser Coaching i forandringsprocesser Hvordan coaching kan understøtte læreprocesser og teamudvikling i nyetablerede teams Cand. mag i Læring og Forandringsprocesser Aalborg Universitet Institut for Uddannelse,

Læs mere

HTX-lærernes læri ngsm i ljø ved CEU Kolding

HTX-lærernes læri ngsm i ljø ved CEU Kolding Projektrapport nr. 3 Anders Siig Andersen & Janne Gleerup HTX-lærernes læri ngsm i ljø ved CEU Kolding Projekt Læringsmiljøer på arbejdspladsen Projekt Læringsmiljøer på arbej dspladsen Projekt Læringsmiljøer

Læs mere

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium Redigeret af Charlotte Andreasen og Tue Vinther-Jørgensen Projektet Det Virtuelle Gymnasium

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Mening med galskaben?

Mening med galskaben? Mening med galskaben? En projektopgave om meningsskabelse i en implementerings- og forandringsproces Projektrapport, 2. semester, efterår 2013 Masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP),

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Videndeling i daginstitutioner

Videndeling i daginstitutioner Videndeling i daginstitutioner Afgangsprojekt videndeling refleksion kommunikation praksis fortællinger pædagogisk praksis daginstitutionskultur socialkonstruktivistisklæringsteorier hyperkompleks Pædagogisk

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere