Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013"

Transkript

1 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling

2 Furesø pædagogisk IT-strategi Indledning Formålet med IT-strategien er at sikre den fortsatte anvendelse og implementering af IT i kommunens dagtilbud og skoler. Den pædagogiske IT-strategis fokus er således på de pædagogiske og læringsmæssige potentialer, som anvendelsen af IT rummer. Endvidere er der fokus på kommunikation, ledelse og kompetenceudvikling som vigtige dimensioner i strategien. Formålet med at anvende IT i kommunens dagtilbud og skoler er at skabe læring for alle børn gennem brugen at IT-baserede læringsmidler. De IT-baserede læringsmidler rummer helt særlige potentialer i forhold til at sikre både varieret og differentieret læringstilbud. Dermed kan brugen af IT-baserede læringsmidler være med til både at understøtte inklusionsarbejdet og sikre de nødvendige udfordringer, som matcher det enkelte barns sociale og faglige behov og kompetencer. Den pædagogiske IT-strategi i Furesø Kommune skal være et dynamisk redskab, som: Fastlægger de overordnede mål for etableringen af en IT-infrastruktur og anvendelsen af it-baserede læringsmidler på skole- og dagtilbudsområdet Rammesætter den IT-baserede kommunikation og kompetenceudviklingen på IT området Er retningsanvisende i forbindelse med prioriteringen af investeringerne på IT området i skoler og dagtilbud Udgangspunktet for IT strategien er således, at IT er et vigtigt element i alle skolers og dagtilbuds aktiviteter på både det pædagogiske, lærings- og undervisningsmæssige plan og på det administrative plan Målgruppen for IT-strategien er: Alle børn og unge i dagtilbud, skoler, FFOer og Ungdomsskolen i Furesø Kommune Medarbejdere i kommunens skoler og dagtilbud, ledere og forældre Furesø visionen & Børne- og Ungepolitikken Den pædagogiske IT-strategi skal være med til at understøtte både Furesø visionen og Børne- og Ungepolitikken.

3 Under overskriften Vi skaber løsningerne sammen har byrådet i Furesø Kommune formuleret en vision, som angiver retningen for arbejdet i Furesø Kommune. Visionens særlige pejlemærker i forhold til den pædagogiske IT-strategi er særligt, at Furesø Kommune skal være en attraktiv og kreativ bosætningskommune og en kommune, hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt. Siden 2007 har byrådets særlige vision for børne- og ungeområdet i Furesø Kommune været, at: Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber IT-strategien understøtter både denne vision for børne- og ungeområdet, og flere fokusområder og målsætninger i Børne- og Ungepolitikken, særligt i forhold til: Læring og Læringsmiljøer Fællesskab og Inklusion Forældre og forældresamarbejde Faglig indsats og sammenhæng Baggrund - Dagtilbudsområdet Hvor IT har været med til at præge udviklingen på folkeskoleområdet i mere end 30 år, er dagtilbudsområdet først for ganske nyligt blevet et IT-indsatsområde. I første kvartal af 2013 blev det trådløse netværk udrullet til samtlige institutioner der ved indgangen af maj 2013 således er dækket af trådløst netværk på op til 70 % af institutionens område. I forbindelse med netværksudrulningen fik de enkelte institutioner også en digital opstartspakke, med op til 5 digitale enheder af forskellige typer, således at institutionerne nu alle har adgang til internettet og kan oprette flere medarbejderarbejdspladser. - Folkeskole og FFO Alle grundlæggende forudsætninger for at udnytte IT, som understøttende og udviklende redskab i alle tænkelige læringssituationer er til stede. Furesø Kommune har et moderne pædagogisk IT-netværk, der allerede nu dækker mellem 95 % og 99 % af skolernes matrikler med trådløst internet.

4 IT-strategiens anbefalinger

5 Der skal fremadrettet satses på IT-løsninger, der giver mulighed for nærværende og differentieret læring, hvor barnet arbejder procesorienteret, både alene og i fællesskab med andre. Barnet skal præsenteres for en multimodal IT-platform, der giver mulighed for mange informationsformer og udtryksmåder, således at undervisningen og læringsprocesserne i højere grad vil kunne omfavne samfundets kompetencekrav og klæde eleverne på til forventningerne fra det hyperkomplekse moderne samfund. For at sikre optimal udnyttelse af institutionernes digitale resurser og understøtte en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, er det en vigtig forudsætning, at hver elev har adgang til en computer eller lignende i undervisningen. Det forudsættes, at eleverne som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed, og at skolerne stiller hensigtsmæssigt udstyr til rådighed for de elever, der ikke har denne mulighed. Et centralt punkt i strategien er således, at kommunen sikrer, at alle elever har adgang til den nødvendige IT-infrastruktur, strømføring og sikker opbevaring af digitale enheder. Dermed lever kommunens pædagogiske IT-strategi op til økonomiaftalen fra 2012 mellem regeringen og kommunerne udtrykt i den nationale strategi for IT i folkeskolen. IT strategien skal være en integreret del af hele Furesø Kommunes børne- og ungeområde. Den skal sikre rammerne for medarbejdernes samarbejde, styrke institution/forældre samarbejdet gennem en ensartet gennemskuelig, tilgængelig og brugervenlig kommunikation, uanset barnets alder og valg af institution. Den skal styrke kommunikationen med og mellem eleverne og ikke mindst sikre en systematisk og sammenhængende overlevering på tværs af børne- og ungeområdet

6 IT-infrastruktur

7 Mål At alle institutioner oplever en velfungerende netværksinfrastruktur, der er udviklet og styret ud fra pædagogiske argumenter og understøttet af et supportsystem der er lettilgængeligt og hurtigtreagerende Infrastrukturen skal Sikre et trådløst netværk der dækker alle kommunernes institutioner og tilbyder institutionernes ansatte, brugere og gæster en ubesværet adgang til internettet, uanset hvilken digital platform der benyttes Sikre alle brugere ubesværet adgang til Internettet, uanset enhedstype Tilbyde adgang til print på institutionen Sikre at institutionernes ansatte kan varetage de pædagogiske kerneydelser og holde fokus på de læringsmæssige aspekter i brugen af IT Kommunikationen skal Sikre personalets mulighed for kommunikation på tværs af institutioner i børne & ungeområdet Sikre forældre en ensartet og regelmæssig kommunikation med institutionerne i børne & ungeområdet Tiltag Udrulning af netværket og digital opstartspakke til dagtilbudsområdet i 2013 (bilag) Udskiftning af gammel supportplatform og opstart af nyt tidssvarende supportsystem "Topdesk" med opstart i 2012 og implementeringsafslutning i 2013 Løbende modernisering af forældet netværksudstyr Udskiftning af ældre udstyr til energibesparende enheder Indkøb af fælles kommunikationsplatform til dagtilbudsområdet i 2013 Leve op til de miljøvenlige energikrav gældende i kommunen

8 Digital Ledelse

9 Mål Ledelsen går forrest i den digitale anvendelse og sikrer kvaliteten af den digitale udnyttelse gennem resursetildeling og kompetenceudvikling Ledelsen skal Spille en tydelig rolle i design og implementereing af institutionens didaktiske design Sikre at alle institutioner har en uddannet IT-vejleder Have fokus på IT i medarbejderudviklingssamtaler og teamudviklingssamtaler Rammesætte og formulere forventning til en IT-baseret videndelingskultur Være tovholder i udvikling af den lokale indretning af inkluderende IT-baserede læringsmiljøer I samarbejde med relevante medarbejdere revidere den lokale It-handleplanen en gang om året Skabe samspil mellem digital læring i dagtilbud og skole Den lokale IT-strategi skal Opstille en lokal vision samt mål og delmål for institutionens udnyttelse af IT med udgangspunkt i den overordnede pædagogiske ITstrategi Beskrive institutionens handleplan for de tre indsatsområder; Kompetenceudvikling, Inklusion og digitale læringsmidler Fastsætte rammerne for digital kommunikation mellem institution og hjemmet Revideres årligt og evalueres i forbindelse med skolernes kvalitetsrapport Tiltag Oprettelse af et ledernetværk med IT-fokus i 2013

10 Indsatsområde: Kompetenceudvikling Mål Medarbejderne udvikler løbende didaktiske og pædagogiske IT-kompetencer samt tilhørende didaktisk praksis. Disse kompetencer danner grundlag for en ny fagdidaktisk IT-kompetence, som betyder, at undervisningen planlægges med udgangspunkt i børnenes forudsætninger gennem en konkret viden om de faglige muligheder i forskellige ITteknologier og programmer Alle ansatte skal være fortrolige med det indkøbte udstyr og de digitale undervisningsmidler i en sådan grad, at udstyret kan indgå som en naturlig del af undervisningen Ledelsen skal Have kendskab til personalets IT-kompetencegrundlag Formulere tydelige forventninger til personalets IT-kompetencer Sikre udvikling af institutionens IT-kompetencer gennem kompetenceudviklings-og evalueringsforløb I samarbejde med den enkelte medarbejder løbende følge op på medarbejderens ITkompetenceudvikling IT-vejlederen skal Være proaktiv i vejlederrollen med fokus på fagudvalgsarbejde, årgangsteams og årsplanlægning Sikre deltagelse af børn og elever Facilitere praksisudvikling hos det pædagogiske personale Fremme kompetenceløft af formel og uformel karakter herunder understøtte videndeling i virtuelle rum Aktivt deltage i tværkommunale udviklingsnetværk Medarbejderen skal Kunne planlægge i, med og gennem it i deres fag Inddrage digitale dannelsesaspekter i undervisningen Arbejde med læringsmål, undervisningsdifferentiering og evaluering af digitale læringsformer. Udnytte IT i udvikling af didaktiske designs Tilegne sig digitale læringsformer Tiltag Fælles IT-Kompetenceforløb til personalet i dagtilbudsområdet i Udvikling af skolebibliotekets funktion og resursepersonalets rolle i (bilag)

11 Indsatsområde: Inklusion

12 Mål At IT sikrer, at det i endnu højere grad bliver muligt at alle børns sociale og faglige færdigheder udvikles ud fra det enkelte barns behov og kompetencer At fremme elevernes læring gennem udnyttelse af ITs specielle potentiale i forhold til variation af ma de, tempo og niveau i læringen Institutionerne skal Investere i de mobile digitale enheder Udstyre undervisningslokaler med en projektor Sikre at personalet har de nødvendige kompetencer til at udnytte mulighederne i de digitale teknologier Tilgodese brugen af elevernes egne enheder Sikre elevdeltagelse i udvikling og brug af digitale enheder Invistere i digitale læringsmidler, der ligger tilgængeligt online og kan benyttes på en bred vifte af IT-platforme Benytte digital kommunikation mellem institution og hjem Eleverne skal Have adgang til en personlig digital enhed Lære at udnytte forskellige digitale enheders styrke i læringsprocesserne lære at producere og formidle viden ved hjælp af digitale hjælpemidler Lære at forholde sig kildekritisk under informationsøgning på internettet Lære god net-etik lære hvordan man benytter offentlige selvbetjeningsportaler Have mulighed for at opbevare og oplade medbragte maskiner på institutionen Maskinerne bør Veje under 1,5kg Være uafhængig af fast strømkilde en hel skoledag Kunne individualiseres efter barnets behov Have en kompleksitetsforenklende brugerflade være et multimodalt redskab Være tidssvarende (maskinerne har op til 4 års forventet levetid) Tiltag Oprettelse af netværksgruppe med fokus på indkøb af digitale læringsmidler 2012 og frem Oprettelse af digitale elevpatruljer på institutionerne med opstart i 2013 (bilag) Påbegynde opstilning af elevskabe på alle skoler til opbevaring af medbragte maskiner

13 Indsatsområde: Digitale læringsmidler Mål At digitale læringsressourcer indga r i stigende omfang i undervisning og aktiviteter At undervisningen forberedes, gennemføres, evalueres og rammesættes med brug af IT At didaktisk design udvider og supplerer traditionel didaktisk detailplanlægning At pædagogiske aktiviteter knyttes til stilladsering Institutionerne skal Sikre at alle lærere kender og arbejder ud fra undervisningsministeriets fælles mål for IT-og mediekompetencer i folkeskolen som beskrevet i faghæfte 48 Udvikle og understøtte en praksis knyttet til didaktisk design, digitale læringsressourcer og digitale læringsformer Tilgodese muligheden for digital sparring på tværs af institutionerne Opstille klare mål for brugen af digitale læremidler Undervisningsmidlerne bør Være onlinebaserede og tilgængelige både i skolen og i hjemmet Motivere elevernes lyst til læring Have en høj grad af interaktivitet Understøtte forskellige arbejdsformer af både individuel og samarbejdende karakter Sikre at børnene både får mulighed for at producere og formidler viden Kunne differentiere niveauet af det faglige indhold Være knyttet til elevernes Uni- C brugernavn Være tilgængeligt på flere operativsystemer Tiltag Institutionens pædagogiske itvejledere deltager i fagudvalgsarbejdet Kommunens skolebibliotekarer og IT-vejledere indgår fra 2012 i et udviklingsnetværk med særlig fokus på digitale læringsmidler Erfaringer, potentiale og udfordringer med undervisning med IT indga r i personalets MU-samtale Fortløbende investering i digitale læringsressourcer (bilag)

14 Bilag under udarbejdelse: IT i dagtilbuddene Udvikling af skolebibliotekernes funktion Inklusionsprojekt - digitale elevpatruljer. Investeringsplan - digitale ressourcer Den pædagogiske IT-strategi vil løbende blive tilføjet bilag, som beskriver den konkrete udmøntning af strategien.

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer

It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer 7. oktober 2013 Forord Ved Mads Tofte, formand for it-rådgivningsgruppen I januar 2012 nedsatte børne- og undervisningsministeren en it-rådgivningsgruppe med

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere