Indholdsfortegnelse. Birkerød Skole. Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3. Allerede igangsatte initiativer Side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Birkerød Skole. Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3. Allerede igangsatte initiativer Side 5"

Transkript

1 It-strategi Birkerød Skole It som en naturlig og uundværlig del af læringen Claus Bjerregaard - Morten Fellbo Christian Seiler

2 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Birkerød Skole Indholdsfortegnelse Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3 Allerede igangsatte initiativer Side 5 - Strategi og grundsten - IDF - Fagudvalgsønsker Kommunikation og ejerskab Side 6 Grow & Flow-modellen Side 9 It-vision og forventninger Side 11 Plan for tablets og Apple-computere Side 12 Strategimodel Side 13 - Implementering og processtøtte - Lærernes kompetencer - Videndeling - Sammenhæng - Indsatsområder Refleksioner over skolereformen 2014 Side 15 - Understøttende undervisning - Fast arbejdstid SAMR-modellen Bilag 1 Strategimodellen Bilag 2 Side 2

3 Status på arbejdet med it på Birkerød Skole Birkerød Skole har været en skole under forandring de sidste to år. Skolen er et resultat af en sammenlægning af to skoler, der trådte i kraft d , men sammenlægningsprocessen startede en rum tid inden. Sammenlægningsprocessen, som i lang tid foregik på to matrikler, og den efterfølgende ombygning og indflytning i de nye lokaler på Birkerød Parkvej har været en udfordring for alle ikke mindst når det gælder arbejdet med it i undervisningen. Den undersøgelse, Simon Skov Fougt (SSF) lavede af vores lærerkollegie, foregik midt i denne proces, og visse forhold gør, at vi kun i begrænset omfang kan tage udgangspunkt i hans materiale. Efter at undersøgelsen blev foretaget er vi flyttet til helt nye rammer også itmæssigt. Siden august 2013 har vi været ramt af en del problemer med udstyr og netværk. I perioder har det kun i begrænset omfang været muligt at undervise med it på skolen. En stor del af de lærere, der deltog i SSF s undersøgelse, er ikke på skolen mere, og der er siden kommet nye til. Den status, vi alligevel vil forsøge at beskrive, er altså behæftet med nogen usikkerhed i forhold til valide fakta. Den er i et vist omfang baseret på SSF s undersøgelse, men i højere grad på den viden, der er på skolen om lærernes brug af it i undervisningen. Vi ser følgende tendenser i lærergruppen: Der er en stor motivation til at bruge it i undervisningen. Der er et stort ønske om at løfte egne kompetencer på it-området. It bruges til mange forskellige ting. I forhold til SAMR-modellen er det vores indtryk, at de fleste lærere bruger it i S- og A-delen: Træningsprogrammer, skriveprogrammer, informationssøgning, fagportaler. Enkelte lærere benytter kollaborative og/eller multimodale værktøjer og arbejder med en egentlig it-didaktik. Der er meget stor forskel på personalets it-kompetencer. Det er vores vurdering at gruppen af lærere der er helt eller næsten helt uden it-kompetencer er kraftigt minimeret. Den øvrige lærerstabs it-kompetencer er der stor spredning på, også i oplevelsen af egne kompetencer. Mange lærere giver udtryk for, at de i en forandringsproces (jf. ovenstående afsnit om skolens nyere historie) har en tendens til at vælge det sikre. Oplevelserne med it-udstyr, der ikke virker, får mange til at vælge it i undervisningen fra på den Side 3

4 baggrund. Med andre ord må en udvikling af den it-didaktiske praksis baseres på systemer, lærerne har tillid til virker. Som i resten af kommunen er det vores indtryk, hvilket SSF bekræfter, at it anvendes mere i forberedelsen af- end i udførelsen af undervisningen. I forbindelse med arbejdet med vores it-strategi, har vi gennemført en selvevaluering på cedi.dk. En del af de forslag til handling, vi har fået ud af denne selvevaluering, er initiativer, vi allerede har sat i gang. Den vigtigste konklusion på selvevalueringen er, at vi som skole bør arbejde på at formulere en vision og en strategi for it-området og efterfølgende at forankre denne vision og strategi hos ledelse og personale. Nærværende dokument kan ses som starten på denne proces. Side 4

5 Allerede igangsatte tiltag og initiativer I dette afsnit beskrives de allerede igangsatte initiativer generelt og de sættes i forbindelse med skolens og kommunens strategi. Enkelte initiativer er beskrevet nærmere som eksempler på den strategiske tankegang, der ligger bag deres tilblivelse. Strategi og grundsten Birkerød Skoles it kan groft inddeles i følgende niveauer: Kommunens vision Skolens vision, ledelse og itresursepersoner (digitaliseringsforum) Faserne Fagudvalgene, fag- og årgangsteam og it-didaktisk forum (IDF) Den enkelte lærer Den digitale tilgang er et naturligt valg for elever, lærere og pædagoger i Rudersdal Kommune, hver gang det understøtter elevernes læring, dannelse og alsidige udvikling It som en naturlig og uundværlig del af læringen Pædagogiske retningslinjer, indhold og organisering af dagligdagen generelt Kompetenceløft, faglige diskussioner og indkøb af uvmidler og konkrete it-værktøjer Behov i undervisningen Ledelsen har formuleret visionen for Birkerød Skoles it og sammen med digitaliseringsforummet udfoldet denne i en række tiltag med start sommer Disse tiltag tager udgangspunkt i Den Gode Digitale Skoles fem grundsten. Da kommunen har iværksat en 1:1-strategi, leveret passende trådløst net og arbejder på en fælles platform for personalet på skolerne, har vi valgt at sætte fokus på de områder, hvor vi mener, vi har størst indflydelse: Medarbejdernes kompetencer Udbredt viden om itdidaktik og digitale læremidler Implementering og processtøtte Udbredt videndelingskultur blandt medarbejdere Disse tre er grundstenene for en vellykket implementering af it-strategien på Birkerød Skole og bruges som grundlag for nye tiltag. Side 5

6 Nedenstående tiltag er de allerede iværksatte: LTL: ipads og digitalisering IDF: It-faglig kompetenceudvikling (SAMR-modellen 1 ) af UV-vejledere Fagudvalgsønsker: Konkrete UV-materialer og kompetenceudvikling It-workshop: It i undervisningen, fælles kompetenceudvikling ipad pilotprojekt: 7. årgang og UV-vejledere (lead usere) ipad pilotprojekt: LÆS-børn og LÆS-vejleder Interaktive whiteboards i alle formidlingsrum: Man skal lige kunne Periodeplaner: Teamets værktøj og aftaler Besøg på Essa Academy: ipad-skole i England Infoskærme er på vej: Til personale og andre brugere For alle tiltagene gælder det, at der er lavet beskrivelse, formål, handleplan samt evaluering. IDF: (It-didaktisk forum) består af UV-vejledere + it-resursefolk og ledelsesrepræsentant (digitaliseringsforum). I IDF sparrer UV-vejledere med ledelse og it-resursepersoner om brug af it i undervisningen, og hvordan it kan løfte det faglige niveau og føre imod nye måder at tænke undervisning på, især baseret på SAMR-modellen. UV-vejlederne tager deres refleksioner og nye kompetencer med sig tilbage til fagudvalgene, hvor disse bliver bragt i spil, og lærerne bruger dem i deres forskellige fag. Dette er baseret på en topdown-strategi. Fagudvalgsønsker: Fagudvalgene har fået som opgave at prioritere fem ønsker til digitalisering. Processen foregår ved at læreren har brainstormet over viden, kompetenceudvikling, videndeling og konkrete uv-midler og it-værktøjer. Disse præsenteres i plenum ved et fagudvalgsmøde. Efterfølgende diskuterer og argumenterer man i fagudvalget for hvilke idéer, der giver mest mulig læring for eleverne i det enkelte fag. De fem bedste idéer bringes videre til digitaliseringsforummet, som sammen med tovholder på fagudvalget lægger en plan og en prioritering for udførsel af tiltagene, hvis der er muligt. Dette er baseret på en bottom-up-strategi. Tilsammen udgør disse to tankegange det, som vi i daglig tale omtaler som Grow & Flowmodellen. Kommunikation og ejerskab I forbindelse med skabelsen af ny skole har fusionsudvalget udformet nye skabeloner og retningslinjer for årsplaner og periodeplaner. Periodeplanerne er tiltænkt som det enkelte 1 Se bilag 1 Side 6

7 teams (fx 6. årgang dansk) samarbejds- og aftaleværktøj. I denne er der tilføjet feltet Hvordan bruges it i undervisningen? for at identificere, hvordan it bruges ift. SAMRmodellen, for bedre at kunne udpege lead usere og for at få en status på indeværende skoleår, så vi kan målrette it-indsatsen endnu bedre efterfølgende. Ved at stille det som et spørgsmål, får det teamene til at diskutere it og på den måde tage mere kvalificerede valg samt allerede nu tage ejerskab over digitaliseringsprocessen. Birkerød Skole er netop ved at etablere to forskellige former for infoskærme på strategisk udvalgte steder på skolen. Den ene type infoskærm er tænkt til information til forældre, elever og eksterne brugere af skolen og vil blive placeret på tre af skolens nøglepunkter, hvor flest mennesker kommer forbi. Den anden type er placeret i alle personalerum og skal informere skolens personale om bl.a. praktiske ting i hverdagen fx skemaændringer. Derudover vil den vise en tidslinje for skolens digitaliseringsproces, der skal kunne vække nysgerrighed og måske svare på, hvor er vi på vej hen, hvad er det næste, der skal ske, og hvordan involverer det mig? Denne lange række af initiativer dækker også over den grundlæggende tanke om at ramme bredt og dybt på så mange af skolens niveauer som muligt og skabe en sammenhængskraft og følelsen af et fælles projekt. Nogle af de pejlemærker, vi kigger efter, er bl.a.: - Omtale af SAMR-modellen i faglige sammenhænge - Referencer til Essa Academy i formelle og uformelle sammenhænge - Større og mere kvalificeret udfyldning af feltet Hvordan bruges it i undervisningen? i periodeplaner - Større efterspørgsel på LTL Side 7

8 Grow & Flow-modellen Modellen repræsenterer grundlæggende de to tankegange top-down og bottom-up. Jo længere oppe på modellen et tiltag er placeret desto mere er det lederstyret og formelt og omvendt jo længere nede det er desto mere er det på den enkelte medarbejders plan og uformelt. Ved at visualisere vores allerede igangsatte initiativer på denne måde kan vi få et bedre overblik over hvor vi har fokus og hvor vi bør lægge det fremover. Fordelen ved at ledelsen starter initiativer er at de signalerer helt klare mål og forventninger til medarbejderne, hvor det netop er en sværere øvelse når man lægger det over til medarbejderne hvor de gode ideer kan løbe løbsk og skolen mister den fælles røde Side 8

9 tråd. Til gengæld kan man opnå et stort ejerskab hos medarbejderne ved at lade dem selv udvikle på digitaliseringen. Det øverste niveau er ved vores skole repræsenteret af en sky der regner, lader vandet sive ned for at skabe vækst og nyt. I digitaliseringssammenhæng drejer det sig bl.a. om en klar målsætning om at SAMR-modellen kan benyttes af alle lærere teoretisk og praktisk. Det nederste niveau er græsset hvor initiativer kan gro ud fra. Her kan ledelsen fastlægge rammer og gøde hvor den ønsker og give rum til at mange initiativer kan starte. Her har medarbejderne rum til at eksperimentere og lege sig frem til nye tiltag som ledelsen så kan være med til at sparre på og fastholde. På Birkerød Skole er der nogle teoretiske og didaktiske målsætninger som digitaliseringsforummet har iværksat og som det fastholder og styrer forenet med projekter hvor lærerne går mere konkret til værks og eksperimenterer med undervisningen. Side 9

10 It-vision og forventninger It som en naturlig og uundværlig del af læringen På Birkerød skole har vi en vision om, at it anvendes som en selvfølge og i et større omfang end tidligere. Elever og lærere skal anvende it på flere niveauer (se SAMR), ligesom it skal være en naturlig del af inklusionsstrategien, f.eks. ved brug i dansk som 2. sprog, læse/stavevanskeligheder, AKT og forskellige andre inklusionsopgaver. Herudover skal it bruges til undervisningsdifferentierende formål og som base for fællesskabsdannende aktiviteter. Vi vil samtidig arbejde på, at it bliver et bærende element i vores evalueringskultur, og at vi udnytter de muligheder, it kan give os for individuel feedback og målsætning. It vil i de kommende år være et indsatsområde som bliver prioriteret og integreret med en opmærksomhed ved f.eks.: kursusansøgninger punkt på fagudvalg punkt ved MUS og TUS LTL-timer økonomisk prioritering af relevant it-understøttende software og hardware fra andre konti (it har ikke sin egen konto og økonomi) Derudover vil vi: prioritere lærermøder til at kickstarte it-strategien og planerne for implementeringen skabe rammer for, at der gror ejerskab omkring tablets inddrage forældre i planer, visioner og forpligtigelser vedrørende tabletbrug Forventninger til eleverne: Møde i skole med sin tablet opladet hjemmefra. Indgå aktivt og ansvarsfuldt i læring og arbejde med digitale læremidler. Inddrage sin familie i brugen af tabletten. Bring your own device, hvor det er muligt. Side 10

11 Forventninger til lærerne: Kendskab til Faghæfte 48 herunder fokus på kildekritik på nettet. Indgå i et samarbejde hvor de bl.a. forpligter sig til at komme over stregen i SAMR mindst én gang i løbet af skoleåret 2014/15. Kendskab til og efterlevelse af skolens it-strategi og -vision. Bruge og eksperimentere med brug af tablets, Apple TV og interaktive whiteboards. Faglig ajourføring omkring relevante programmer. Forventninger til forældrene: Opbakning omkring forventningerne til eleverne. Orientere sig om hvad deres børn arbejder med på deres tablet. Plan for tablets og Apple-computere Ifølge 1:1-strategien får alle elever på 6 årgange en tablet hver. Denne tablet forventer vi medbragt og brugt i undervisningen som beskrevet ovenfor. Til de resterende 4 årgange tildeles skolen 1 tablet pr. 3 elever (ca..100 stk.). Det er planen at disse tablets samles i 4 klassesæt med et klassesæt til hver årgang. Det bliver dog ikke med vandtætte skodder, så en hel årgang kan via et bookingsystem benytte flere årganges tablets, hvis de er ledige. For at lærerne kan supportere disse tablets og samle undervisningsmaterialer, sættes der et passende antal Apple-computere (2-4 stk.) i hver af de 5 personalerum i de faglige områder, ligesom skal der være computere i pædagogisk værksted. I forbindelse med musikredigeringsrummene sættes der 2 computere, som både skal bruges til musik, men også til videokonferencer mv. I designområdet skal der være et passende antal computere. De resterende computere pakkes i halve klassesæt, som kan bookes. Herudover går administrationen delvis over til Apple. Ved ibrugtagelsen af tablets og 1:1-strategien tager vi første skridt mod at blive en bogog papirløs skole. Side 11

12 Strategimodel Vores strategi tager udgangspunkt i følgende forudsætninger: Alle elever i på 6 årgange har en individuel tablet fra august Skolen råder over 1 tablet pr. 3 elever på 4 årgange. Alle lærere får udleveret en tablet i foråret Skolen får et antal computere af samme mærke som de udleverede tablets. Antallet anslås til stk. Netværk og de øvrige systemer, der skal understøtte brugen af tablets og computere fungerer stabilt. Vores it-strategi kan illustreres på følgende måde: For stor model, se bilag 2 Side 12

13 s it-strategi baseres på tre hovedspor og søges afstemt med tre indsatsområder. De tre hovedspor er Implementering og processtøtte Lærernes kompetencer Videndeling De tre hovedspor er tæt forbundne og overlapper hinanden på flere punkter. De tre indsatsområder er Inklusion Undervisningsdifferentiering Evalueringskultur Birkerød Skole Implementering og processtøtte Implementeringen af skolens digitale didaktiske udvikling hen imod vores vision om it som en naturlig og uundværlig del af læringen tager udgangspunkt i en kombineret top-downog bottom-up-strategi (Grow & Flow-modellen) Top-down-strategien går ud på at styre udviklingen oppefra gennem ledelse, vejledere og resursepersoner. Eksempler herpå er tydeligt udmeldte mål og krav fra ledelsen om udviklingen It-didaktisk forum (IDF), hvor de faglige vejledere i samarbejde med itresursepersoner og ledelsen kvalificerer arbejdet med it i fagudvalgene lead usere: formelt udpegede personer, der kan gå forrest i den didaktiske udvikling Bottom-up-strategien går ud på, at der skabes rammer, der giver mulighed for, at medarbejdere kan føre ideer ud i livet. Eksempler herpå er at facilitere alt, hvad der kan gro nedefra af didaktisk udvikling ønsker af it-didaktisk art fra lærere drøftes med fagudvalg og bringes herfra videre til de personer, der kan gøre ønskerne til virkelighed tilgængelighed og stabilitet af hardware man skal lige kunne åbenhedskultur om undervisningsforløb, så de gode ideer bliver spredt Side 13

14 Lærernes kompetencer Det er veldokumenteret viden, at niveauet for elevernes læring i meget høj grad afhænger af lærerens faglige og didaktiske styrke. Dette gælder også på det it-didaktiske område. Mange lærere giver udtryk for, at de ønsker at udvikle deres kompetencer på it-området. Dette er både et udtryk for, at der opleves et behov herfor og et udtryk for vilje og lyst til at indgå i kompetenceudviklende forløb. Et vigtigt spor i vores strategi er derfor at imødekomme dette ønske på flere forskellige planer. Eksempler herpå er: Der formuleres tydelige forventninger fra ledelsen om, at de enkelte medarbejdere udvikler deres it-kompetencer. It-didaktisk forum, hvor de faglige vejledere bliver forberedt til at arbejde med itdidaktik i fagudvalgene. Ansøgninger til kurser med it-kompetencemæssigt sigte vil blive prioriteret LTL-timer (lærer-til-lærer) vil blive brugt på bl.a. it. It-workshops. Fokus på området ved medarbejderudviklingssamtaler og teamudviklingssamtaler. Videndeling For bedst muligt at udnytte den viden og de erfaringer, der er i medarbejdergruppen, ønsker vi at styrke skolens videndelingskultur. Den uformelle videndeling vil forhåbentlig trives over kaffekopperne, i sofaen, ved frokostbordet og alle de andre steder på skolen, hvor lærere mødes i løbet af arbejdsdagen. Det er svært at styre den uformelle videndeling, men i det omfang, det kan lade sig gøre, vil vi søge at understøtte den. Den formelle videndeling kan foregå i mange fora og på mange platforme. Nogle findes allerede, og andre vil blive tilvejebragt. Eksempler herpå er Faste punkter på fagudvalgsdagsordener, hvor erfaringer med it i undervisningen udveksles Portal, hvor undervisningsforløb lægges op Præsentation af eksemplariske forløb på lærermøder, fasemøder, etc. Den høje grad af formelle samarbejdsrelationer, der er indbygget i skolens struktur, understøtter en spredning af erfaringer med it-didaktik Sammenhæng De tre spor i strategien hænger indbyrdes sammen og overlapper hinanden på flere områder. For eksempel kan man som et led i implementeringen og processtøtten tildele LTL-timer med it-didaktisk sigte. Dette er jo samtidig kompetenceudvikling og videndeling. Side 14

15 Derfor kan det være svært at putte enkelte tiltag i en af kasserne og det er heller ikke meningen. Opdelingen tjener udelukkende til at illustrere tankegangen om de tre hovedelementer i vores strategi. Indsatsområder Vi har valgt at sætte de tre indsatsområder inklusion, undervisningsdifferentiering og evalueringskultur ind i modellen på den måde, at de hver især tænkes ind på alle planer i processen. Vi ved, at vi med nye, stabile enheder i hænderne på (næsten) alle vil kunne træde helt nye stier i forbindelse med de tre indsatsområder, og dette ønsker vi at understøtte mest muligt. Samlet set ser vores model således ud: Refleksioner over Skolereformen 2014 Med kommunens strategi om mere digitalt arbejde i fagene vil vi klart blive udfordrede på den måde, vi almindeligvis har organiseret digital læring. Birkerød Skoles didaktiske løft skulle gerne give medarbejderne bedre mulighed for at organisere undervisningen anderledes; bedre og nemmere. Fra at sidde foran en computer med tastatur giver tablets mulighed for mere fleksibilitet, så eleverne kan deltage i digitale forløb uafhængigt af tid og sted Man kan altså lettere finde et godt sted at arbejde frem for tidligere, hvor groft sagt eneste mulighed var stol og bord. Tablets tilbyder derudover også programmer, der kan indgå i mange forskellige sammenhænge: Videofilm af praktiske øvelser i idræt med efterfølgende slow-motion gennemgang, QR-kode-løb rundt om på skolen, indbyggede måleinstrumenter f.eks. vaterpas, kompas mv. I denne sammenhæng har Birkerød Skole allerede indlagt mindst en workshop-dag i februar 2014, hvor ovenstående vil være på dagsordenen. Understøttende undervisning Sammenhængen mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning kan muliggøres i højere grad ved hjælp af f.eks. tablets. Her kan lærerne lettere følge elevernes fremgang i f.eks. grammatik med digitale træningsprogrammer eller forløb hvor også tydelige mål og feedback til eleven indgår. Side 15

16 Fast arbejdstid Den nye faste arbejdstidsmodel på Birkerød Skole kræver, at der er mulighed for medarbejdernes møder og forberedelse. Da vi går en digital tid i møde, og vi har nogle forventninger om, at undervisningen rykker over på de digitale medier, skal der være mulighed for, at lærerne også kan forberede sig digitalt. Kommunen har udover 1:1- strategien med tablets en pulje af maskiner til hver skole. Disse maskiner ønsker vi brugt mest muligt af så mange som muligt. Vores besøg på Essa Academy har givet os stof til eftertanke. Her sad underviserne og forberedte i undervisningslokaler, kantinen, fællesområder osv. både med og uden elever. På Birkerød Skole ønsker vi ikke nødvendigvis, at lærerne skal ud af personalerummene, men blot at de får den type maskine til rådighed, som deres arbejdssituation fordrer. Bærbare maskiner og tablets tilbyder mulighed for at lave møder uafhængigt af sted og forberedelse uafhængigt af tid. Lærerne kan dermed arbejde dynamisk og fleksibelt med deres forberedelse til undervisningen. Derudover vil de individuelle tablets give mulighed for at samle dokumenter, oplæg, opgaver mv. et samlet sted, som derefter via projektor nemt og hurtigt kan bruges i undervisningssituationer. Side 16

17 Bilag 1: SAMR-MODELLEN SAMR hvad bruger vi egentlig teknologien til SAMR-modellen 2 er udviklet af Robert R. Puentedura og er en model, undervisere kan bruge til at: reflektere over egen brug af læringsteknologi inddrage i planlægningen af egen undervisning vurdere digitale læremidler især programmer, tjenester og apps 2 og Side 17

18 Birkerød Skole Bilag 2: Strategimodellen Side 18

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

IT I UNDERVISNINGEN. Et redskab til støtte for lokal udvikling af bedre praksis

IT I UNDERVISNINGEN. Et redskab til støtte for lokal udvikling af bedre praksis IT I UNDERVISNINGEN Et redskab til støtte for lokal udvikling af bedre praksis Indholdsfortegnelse 1. Radikal elevinddragelse... 5 2. Thoughts from abroad... 7 3. Holder strukturen efter 200 år?...9 4.

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Mads-Peter Galtt Konsulent, faglig- og projektleder udi det it-didaktiske og mediepædagogiske virke på 0-18 år. UPS - vi har fået en læringsplatform!!! Djøficeret

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere