Indholdsfortegnelse. Birkerød Skole. Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3. Allerede igangsatte initiativer Side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Birkerød Skole. Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3. Allerede igangsatte initiativer Side 5"

Transkript

1 It-strategi Birkerød Skole It som en naturlig og uundværlig del af læringen Claus Bjerregaard - Morten Fellbo Christian Seiler

2 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Birkerød Skole Indholdsfortegnelse Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3 Allerede igangsatte initiativer Side 5 - Strategi og grundsten - IDF - Fagudvalgsønsker Kommunikation og ejerskab Side 6 Grow & Flow-modellen Side 9 It-vision og forventninger Side 11 Plan for tablets og Apple-computere Side 12 Strategimodel Side 13 - Implementering og processtøtte - Lærernes kompetencer - Videndeling - Sammenhæng - Indsatsområder Refleksioner over skolereformen 2014 Side 15 - Understøttende undervisning - Fast arbejdstid SAMR-modellen Bilag 1 Strategimodellen Bilag 2 Side 2

3 Status på arbejdet med it på Birkerød Skole Birkerød Skole har været en skole under forandring de sidste to år. Skolen er et resultat af en sammenlægning af to skoler, der trådte i kraft d , men sammenlægningsprocessen startede en rum tid inden. Sammenlægningsprocessen, som i lang tid foregik på to matrikler, og den efterfølgende ombygning og indflytning i de nye lokaler på Birkerød Parkvej har været en udfordring for alle ikke mindst når det gælder arbejdet med it i undervisningen. Den undersøgelse, Simon Skov Fougt (SSF) lavede af vores lærerkollegie, foregik midt i denne proces, og visse forhold gør, at vi kun i begrænset omfang kan tage udgangspunkt i hans materiale. Efter at undersøgelsen blev foretaget er vi flyttet til helt nye rammer også itmæssigt. Siden august 2013 har vi været ramt af en del problemer med udstyr og netværk. I perioder har det kun i begrænset omfang været muligt at undervise med it på skolen. En stor del af de lærere, der deltog i SSF s undersøgelse, er ikke på skolen mere, og der er siden kommet nye til. Den status, vi alligevel vil forsøge at beskrive, er altså behæftet med nogen usikkerhed i forhold til valide fakta. Den er i et vist omfang baseret på SSF s undersøgelse, men i højere grad på den viden, der er på skolen om lærernes brug af it i undervisningen. Vi ser følgende tendenser i lærergruppen: Der er en stor motivation til at bruge it i undervisningen. Der er et stort ønske om at løfte egne kompetencer på it-området. It bruges til mange forskellige ting. I forhold til SAMR-modellen er det vores indtryk, at de fleste lærere bruger it i S- og A-delen: Træningsprogrammer, skriveprogrammer, informationssøgning, fagportaler. Enkelte lærere benytter kollaborative og/eller multimodale værktøjer og arbejder med en egentlig it-didaktik. Der er meget stor forskel på personalets it-kompetencer. Det er vores vurdering at gruppen af lærere der er helt eller næsten helt uden it-kompetencer er kraftigt minimeret. Den øvrige lærerstabs it-kompetencer er der stor spredning på, også i oplevelsen af egne kompetencer. Mange lærere giver udtryk for, at de i en forandringsproces (jf. ovenstående afsnit om skolens nyere historie) har en tendens til at vælge det sikre. Oplevelserne med it-udstyr, der ikke virker, får mange til at vælge it i undervisningen fra på den Side 3

4 baggrund. Med andre ord må en udvikling af den it-didaktiske praksis baseres på systemer, lærerne har tillid til virker. Som i resten af kommunen er det vores indtryk, hvilket SSF bekræfter, at it anvendes mere i forberedelsen af- end i udførelsen af undervisningen. I forbindelse med arbejdet med vores it-strategi, har vi gennemført en selvevaluering på cedi.dk. En del af de forslag til handling, vi har fået ud af denne selvevaluering, er initiativer, vi allerede har sat i gang. Den vigtigste konklusion på selvevalueringen er, at vi som skole bør arbejde på at formulere en vision og en strategi for it-området og efterfølgende at forankre denne vision og strategi hos ledelse og personale. Nærværende dokument kan ses som starten på denne proces. Side 4

5 Allerede igangsatte tiltag og initiativer I dette afsnit beskrives de allerede igangsatte initiativer generelt og de sættes i forbindelse med skolens og kommunens strategi. Enkelte initiativer er beskrevet nærmere som eksempler på den strategiske tankegang, der ligger bag deres tilblivelse. Strategi og grundsten Birkerød Skoles it kan groft inddeles i følgende niveauer: Kommunens vision Skolens vision, ledelse og itresursepersoner (digitaliseringsforum) Faserne Fagudvalgene, fag- og årgangsteam og it-didaktisk forum (IDF) Den enkelte lærer Den digitale tilgang er et naturligt valg for elever, lærere og pædagoger i Rudersdal Kommune, hver gang det understøtter elevernes læring, dannelse og alsidige udvikling It som en naturlig og uundværlig del af læringen Pædagogiske retningslinjer, indhold og organisering af dagligdagen generelt Kompetenceløft, faglige diskussioner og indkøb af uvmidler og konkrete it-værktøjer Behov i undervisningen Ledelsen har formuleret visionen for Birkerød Skoles it og sammen med digitaliseringsforummet udfoldet denne i en række tiltag med start sommer Disse tiltag tager udgangspunkt i Den Gode Digitale Skoles fem grundsten. Da kommunen har iværksat en 1:1-strategi, leveret passende trådløst net og arbejder på en fælles platform for personalet på skolerne, har vi valgt at sætte fokus på de områder, hvor vi mener, vi har størst indflydelse: Medarbejdernes kompetencer Udbredt viden om itdidaktik og digitale læremidler Implementering og processtøtte Udbredt videndelingskultur blandt medarbejdere Disse tre er grundstenene for en vellykket implementering af it-strategien på Birkerød Skole og bruges som grundlag for nye tiltag. Side 5

6 Nedenstående tiltag er de allerede iværksatte: LTL: ipads og digitalisering IDF: It-faglig kompetenceudvikling (SAMR-modellen 1 ) af UV-vejledere Fagudvalgsønsker: Konkrete UV-materialer og kompetenceudvikling It-workshop: It i undervisningen, fælles kompetenceudvikling ipad pilotprojekt: 7. årgang og UV-vejledere (lead usere) ipad pilotprojekt: LÆS-børn og LÆS-vejleder Interaktive whiteboards i alle formidlingsrum: Man skal lige kunne Periodeplaner: Teamets værktøj og aftaler Besøg på Essa Academy: ipad-skole i England Infoskærme er på vej: Til personale og andre brugere For alle tiltagene gælder det, at der er lavet beskrivelse, formål, handleplan samt evaluering. IDF: (It-didaktisk forum) består af UV-vejledere + it-resursefolk og ledelsesrepræsentant (digitaliseringsforum). I IDF sparrer UV-vejledere med ledelse og it-resursepersoner om brug af it i undervisningen, og hvordan it kan løfte det faglige niveau og føre imod nye måder at tænke undervisning på, især baseret på SAMR-modellen. UV-vejlederne tager deres refleksioner og nye kompetencer med sig tilbage til fagudvalgene, hvor disse bliver bragt i spil, og lærerne bruger dem i deres forskellige fag. Dette er baseret på en topdown-strategi. Fagudvalgsønsker: Fagudvalgene har fået som opgave at prioritere fem ønsker til digitalisering. Processen foregår ved at læreren har brainstormet over viden, kompetenceudvikling, videndeling og konkrete uv-midler og it-værktøjer. Disse præsenteres i plenum ved et fagudvalgsmøde. Efterfølgende diskuterer og argumenterer man i fagudvalget for hvilke idéer, der giver mest mulig læring for eleverne i det enkelte fag. De fem bedste idéer bringes videre til digitaliseringsforummet, som sammen med tovholder på fagudvalget lægger en plan og en prioritering for udførsel af tiltagene, hvis der er muligt. Dette er baseret på en bottom-up-strategi. Tilsammen udgør disse to tankegange det, som vi i daglig tale omtaler som Grow & Flowmodellen. Kommunikation og ejerskab I forbindelse med skabelsen af ny skole har fusionsudvalget udformet nye skabeloner og retningslinjer for årsplaner og periodeplaner. Periodeplanerne er tiltænkt som det enkelte 1 Se bilag 1 Side 6

7 teams (fx 6. årgang dansk) samarbejds- og aftaleværktøj. I denne er der tilføjet feltet Hvordan bruges it i undervisningen? for at identificere, hvordan it bruges ift. SAMRmodellen, for bedre at kunne udpege lead usere og for at få en status på indeværende skoleår, så vi kan målrette it-indsatsen endnu bedre efterfølgende. Ved at stille det som et spørgsmål, får det teamene til at diskutere it og på den måde tage mere kvalificerede valg samt allerede nu tage ejerskab over digitaliseringsprocessen. Birkerød Skole er netop ved at etablere to forskellige former for infoskærme på strategisk udvalgte steder på skolen. Den ene type infoskærm er tænkt til information til forældre, elever og eksterne brugere af skolen og vil blive placeret på tre af skolens nøglepunkter, hvor flest mennesker kommer forbi. Den anden type er placeret i alle personalerum og skal informere skolens personale om bl.a. praktiske ting i hverdagen fx skemaændringer. Derudover vil den vise en tidslinje for skolens digitaliseringsproces, der skal kunne vække nysgerrighed og måske svare på, hvor er vi på vej hen, hvad er det næste, der skal ske, og hvordan involverer det mig? Denne lange række af initiativer dækker også over den grundlæggende tanke om at ramme bredt og dybt på så mange af skolens niveauer som muligt og skabe en sammenhængskraft og følelsen af et fælles projekt. Nogle af de pejlemærker, vi kigger efter, er bl.a.: - Omtale af SAMR-modellen i faglige sammenhænge - Referencer til Essa Academy i formelle og uformelle sammenhænge - Større og mere kvalificeret udfyldning af feltet Hvordan bruges it i undervisningen? i periodeplaner - Større efterspørgsel på LTL Side 7

8 Grow & Flow-modellen Modellen repræsenterer grundlæggende de to tankegange top-down og bottom-up. Jo længere oppe på modellen et tiltag er placeret desto mere er det lederstyret og formelt og omvendt jo længere nede det er desto mere er det på den enkelte medarbejders plan og uformelt. Ved at visualisere vores allerede igangsatte initiativer på denne måde kan vi få et bedre overblik over hvor vi har fokus og hvor vi bør lægge det fremover. Fordelen ved at ledelsen starter initiativer er at de signalerer helt klare mål og forventninger til medarbejderne, hvor det netop er en sværere øvelse når man lægger det over til medarbejderne hvor de gode ideer kan løbe løbsk og skolen mister den fælles røde Side 8

9 tråd. Til gengæld kan man opnå et stort ejerskab hos medarbejderne ved at lade dem selv udvikle på digitaliseringen. Det øverste niveau er ved vores skole repræsenteret af en sky der regner, lader vandet sive ned for at skabe vækst og nyt. I digitaliseringssammenhæng drejer det sig bl.a. om en klar målsætning om at SAMR-modellen kan benyttes af alle lærere teoretisk og praktisk. Det nederste niveau er græsset hvor initiativer kan gro ud fra. Her kan ledelsen fastlægge rammer og gøde hvor den ønsker og give rum til at mange initiativer kan starte. Her har medarbejderne rum til at eksperimentere og lege sig frem til nye tiltag som ledelsen så kan være med til at sparre på og fastholde. På Birkerød Skole er der nogle teoretiske og didaktiske målsætninger som digitaliseringsforummet har iværksat og som det fastholder og styrer forenet med projekter hvor lærerne går mere konkret til værks og eksperimenterer med undervisningen. Side 9

10 It-vision og forventninger It som en naturlig og uundværlig del af læringen På Birkerød skole har vi en vision om, at it anvendes som en selvfølge og i et større omfang end tidligere. Elever og lærere skal anvende it på flere niveauer (se SAMR), ligesom it skal være en naturlig del af inklusionsstrategien, f.eks. ved brug i dansk som 2. sprog, læse/stavevanskeligheder, AKT og forskellige andre inklusionsopgaver. Herudover skal it bruges til undervisningsdifferentierende formål og som base for fællesskabsdannende aktiviteter. Vi vil samtidig arbejde på, at it bliver et bærende element i vores evalueringskultur, og at vi udnytter de muligheder, it kan give os for individuel feedback og målsætning. It vil i de kommende år være et indsatsområde som bliver prioriteret og integreret med en opmærksomhed ved f.eks.: kursusansøgninger punkt på fagudvalg punkt ved MUS og TUS LTL-timer økonomisk prioritering af relevant it-understøttende software og hardware fra andre konti (it har ikke sin egen konto og økonomi) Derudover vil vi: prioritere lærermøder til at kickstarte it-strategien og planerne for implementeringen skabe rammer for, at der gror ejerskab omkring tablets inddrage forældre i planer, visioner og forpligtigelser vedrørende tabletbrug Forventninger til eleverne: Møde i skole med sin tablet opladet hjemmefra. Indgå aktivt og ansvarsfuldt i læring og arbejde med digitale læremidler. Inddrage sin familie i brugen af tabletten. Bring your own device, hvor det er muligt. Side 10

11 Forventninger til lærerne: Kendskab til Faghæfte 48 herunder fokus på kildekritik på nettet. Indgå i et samarbejde hvor de bl.a. forpligter sig til at komme over stregen i SAMR mindst én gang i løbet af skoleåret 2014/15. Kendskab til og efterlevelse af skolens it-strategi og -vision. Bruge og eksperimentere med brug af tablets, Apple TV og interaktive whiteboards. Faglig ajourføring omkring relevante programmer. Forventninger til forældrene: Opbakning omkring forventningerne til eleverne. Orientere sig om hvad deres børn arbejder med på deres tablet. Plan for tablets og Apple-computere Ifølge 1:1-strategien får alle elever på 6 årgange en tablet hver. Denne tablet forventer vi medbragt og brugt i undervisningen som beskrevet ovenfor. Til de resterende 4 årgange tildeles skolen 1 tablet pr. 3 elever (ca..100 stk.). Det er planen at disse tablets samles i 4 klassesæt med et klassesæt til hver årgang. Det bliver dog ikke med vandtætte skodder, så en hel årgang kan via et bookingsystem benytte flere årganges tablets, hvis de er ledige. For at lærerne kan supportere disse tablets og samle undervisningsmaterialer, sættes der et passende antal Apple-computere (2-4 stk.) i hver af de 5 personalerum i de faglige områder, ligesom skal der være computere i pædagogisk værksted. I forbindelse med musikredigeringsrummene sættes der 2 computere, som både skal bruges til musik, men også til videokonferencer mv. I designområdet skal der være et passende antal computere. De resterende computere pakkes i halve klassesæt, som kan bookes. Herudover går administrationen delvis over til Apple. Ved ibrugtagelsen af tablets og 1:1-strategien tager vi første skridt mod at blive en bogog papirløs skole. Side 11

12 Strategimodel Vores strategi tager udgangspunkt i følgende forudsætninger: Alle elever i på 6 årgange har en individuel tablet fra august Skolen råder over 1 tablet pr. 3 elever på 4 årgange. Alle lærere får udleveret en tablet i foråret Skolen får et antal computere af samme mærke som de udleverede tablets. Antallet anslås til stk. Netværk og de øvrige systemer, der skal understøtte brugen af tablets og computere fungerer stabilt. Vores it-strategi kan illustreres på følgende måde: For stor model, se bilag 2 Side 12

13 s it-strategi baseres på tre hovedspor og søges afstemt med tre indsatsområder. De tre hovedspor er Implementering og processtøtte Lærernes kompetencer Videndeling De tre hovedspor er tæt forbundne og overlapper hinanden på flere punkter. De tre indsatsområder er Inklusion Undervisningsdifferentiering Evalueringskultur Birkerød Skole Implementering og processtøtte Implementeringen af skolens digitale didaktiske udvikling hen imod vores vision om it som en naturlig og uundværlig del af læringen tager udgangspunkt i en kombineret top-downog bottom-up-strategi (Grow & Flow-modellen) Top-down-strategien går ud på at styre udviklingen oppefra gennem ledelse, vejledere og resursepersoner. Eksempler herpå er tydeligt udmeldte mål og krav fra ledelsen om udviklingen It-didaktisk forum (IDF), hvor de faglige vejledere i samarbejde med itresursepersoner og ledelsen kvalificerer arbejdet med it i fagudvalgene lead usere: formelt udpegede personer, der kan gå forrest i den didaktiske udvikling Bottom-up-strategien går ud på, at der skabes rammer, der giver mulighed for, at medarbejdere kan føre ideer ud i livet. Eksempler herpå er at facilitere alt, hvad der kan gro nedefra af didaktisk udvikling ønsker af it-didaktisk art fra lærere drøftes med fagudvalg og bringes herfra videre til de personer, der kan gøre ønskerne til virkelighed tilgængelighed og stabilitet af hardware man skal lige kunne åbenhedskultur om undervisningsforløb, så de gode ideer bliver spredt Side 13

14 Lærernes kompetencer Det er veldokumenteret viden, at niveauet for elevernes læring i meget høj grad afhænger af lærerens faglige og didaktiske styrke. Dette gælder også på det it-didaktiske område. Mange lærere giver udtryk for, at de ønsker at udvikle deres kompetencer på it-området. Dette er både et udtryk for, at der opleves et behov herfor og et udtryk for vilje og lyst til at indgå i kompetenceudviklende forløb. Et vigtigt spor i vores strategi er derfor at imødekomme dette ønske på flere forskellige planer. Eksempler herpå er: Der formuleres tydelige forventninger fra ledelsen om, at de enkelte medarbejdere udvikler deres it-kompetencer. It-didaktisk forum, hvor de faglige vejledere bliver forberedt til at arbejde med itdidaktik i fagudvalgene. Ansøgninger til kurser med it-kompetencemæssigt sigte vil blive prioriteret LTL-timer (lærer-til-lærer) vil blive brugt på bl.a. it. It-workshops. Fokus på området ved medarbejderudviklingssamtaler og teamudviklingssamtaler. Videndeling For bedst muligt at udnytte den viden og de erfaringer, der er i medarbejdergruppen, ønsker vi at styrke skolens videndelingskultur. Den uformelle videndeling vil forhåbentlig trives over kaffekopperne, i sofaen, ved frokostbordet og alle de andre steder på skolen, hvor lærere mødes i løbet af arbejdsdagen. Det er svært at styre den uformelle videndeling, men i det omfang, det kan lade sig gøre, vil vi søge at understøtte den. Den formelle videndeling kan foregå i mange fora og på mange platforme. Nogle findes allerede, og andre vil blive tilvejebragt. Eksempler herpå er Faste punkter på fagudvalgsdagsordener, hvor erfaringer med it i undervisningen udveksles Portal, hvor undervisningsforløb lægges op Præsentation af eksemplariske forløb på lærermøder, fasemøder, etc. Den høje grad af formelle samarbejdsrelationer, der er indbygget i skolens struktur, understøtter en spredning af erfaringer med it-didaktik Sammenhæng De tre spor i strategien hænger indbyrdes sammen og overlapper hinanden på flere områder. For eksempel kan man som et led i implementeringen og processtøtten tildele LTL-timer med it-didaktisk sigte. Dette er jo samtidig kompetenceudvikling og videndeling. Side 14

15 Derfor kan det være svært at putte enkelte tiltag i en af kasserne og det er heller ikke meningen. Opdelingen tjener udelukkende til at illustrere tankegangen om de tre hovedelementer i vores strategi. Indsatsområder Vi har valgt at sætte de tre indsatsområder inklusion, undervisningsdifferentiering og evalueringskultur ind i modellen på den måde, at de hver især tænkes ind på alle planer i processen. Vi ved, at vi med nye, stabile enheder i hænderne på (næsten) alle vil kunne træde helt nye stier i forbindelse med de tre indsatsområder, og dette ønsker vi at understøtte mest muligt. Samlet set ser vores model således ud: Refleksioner over Skolereformen 2014 Med kommunens strategi om mere digitalt arbejde i fagene vil vi klart blive udfordrede på den måde, vi almindeligvis har organiseret digital læring. Birkerød Skoles didaktiske løft skulle gerne give medarbejderne bedre mulighed for at organisere undervisningen anderledes; bedre og nemmere. Fra at sidde foran en computer med tastatur giver tablets mulighed for mere fleksibilitet, så eleverne kan deltage i digitale forløb uafhængigt af tid og sted Man kan altså lettere finde et godt sted at arbejde frem for tidligere, hvor groft sagt eneste mulighed var stol og bord. Tablets tilbyder derudover også programmer, der kan indgå i mange forskellige sammenhænge: Videofilm af praktiske øvelser i idræt med efterfølgende slow-motion gennemgang, QR-kode-løb rundt om på skolen, indbyggede måleinstrumenter f.eks. vaterpas, kompas mv. I denne sammenhæng har Birkerød Skole allerede indlagt mindst en workshop-dag i februar 2014, hvor ovenstående vil være på dagsordenen. Understøttende undervisning Sammenhængen mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning kan muliggøres i højere grad ved hjælp af f.eks. tablets. Her kan lærerne lettere følge elevernes fremgang i f.eks. grammatik med digitale træningsprogrammer eller forløb hvor også tydelige mål og feedback til eleven indgår. Side 15

16 Fast arbejdstid Den nye faste arbejdstidsmodel på Birkerød Skole kræver, at der er mulighed for medarbejdernes møder og forberedelse. Da vi går en digital tid i møde, og vi har nogle forventninger om, at undervisningen rykker over på de digitale medier, skal der være mulighed for, at lærerne også kan forberede sig digitalt. Kommunen har udover 1:1- strategien med tablets en pulje af maskiner til hver skole. Disse maskiner ønsker vi brugt mest muligt af så mange som muligt. Vores besøg på Essa Academy har givet os stof til eftertanke. Her sad underviserne og forberedte i undervisningslokaler, kantinen, fællesområder osv. både med og uden elever. På Birkerød Skole ønsker vi ikke nødvendigvis, at lærerne skal ud af personalerummene, men blot at de får den type maskine til rådighed, som deres arbejdssituation fordrer. Bærbare maskiner og tablets tilbyder mulighed for at lave møder uafhængigt af sted og forberedelse uafhængigt af tid. Lærerne kan dermed arbejde dynamisk og fleksibelt med deres forberedelse til undervisningen. Derudover vil de individuelle tablets give mulighed for at samle dokumenter, oplæg, opgaver mv. et samlet sted, som derefter via projektor nemt og hurtigt kan bruges i undervisningssituationer. Side 16

17 Bilag 1: SAMR-MODELLEN SAMR hvad bruger vi egentlig teknologien til SAMR-modellen 2 er udviklet af Robert R. Puentedura og er en model, undervisere kan bruge til at: reflektere over egen brug af læringsteknologi inddrage i planlægningen af egen undervisning vurdere digitale læremidler især programmer, tjenester og apps 2 og Side 17

18 Birkerød Skole Bilag 2: Strategimodellen Side 18

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole NY HOLTE SKOLE 2014-2015 Den gode digitale skole Ny Holte Skole Indholdsfortegnelse Indledning Overblik over det gode digitaliseringsmål Vision for digitalisering i Rudersdal Kommune Omdrejningspunktet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen af Ove Christensen og René B. Christiansen, læremiddel.dk 1. Indledning: Formål

Læs mere

Odenses skolers tilstand

Odenses skolers tilstand Odenses skolers tilstand Skolebestyrelsernes kvalitetsrapport 2015 Forord Hvert år udgiver Odense Kommunes Børn og Ungeforvaltning en kvalitetsrapport. Denne rapport beskriver, hvordan det går på skolerne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indsatsplan 2012-13. Birkerød Skole. Børn og familie. [Skriv tekst]

Indsatsplan 2012-13. Birkerød Skole. Børn og familie. [Skriv tekst] Indsatsplan 2012-13 Birkerød Skole Børn og familie [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger og betragtninger s. 3 Fakta oplysninger s. 4 Indsatsplanens opbygning s. 4 Vores mantra vores

Læs mere

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringen er foretaget af: Pelle Ussing konsulent for Pædagogisk IT- og medielæring og Hanne Larsen, Projektleder og udviklingskonsulent

Læs mere

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig Indsatsområder 2014-2015 Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August 2014 Endelig 1 Indsatsområder for Vedbæk Skole 2014-2015 Skoleområdet

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere