Indholdsfortegnelse. Birkerød Skole. Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3. Allerede igangsatte initiativer Side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Birkerød Skole. Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3. Allerede igangsatte initiativer Side 5"

Transkript

1 It-strategi Birkerød Skole It som en naturlig og uundværlig del af læringen Claus Bjerregaard - Morten Fellbo Christian Seiler

2 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Birkerød Skole Indholdsfortegnelse Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3 Allerede igangsatte initiativer Side 5 - Strategi og grundsten - IDF - Fagudvalgsønsker Kommunikation og ejerskab Side 6 Grow & Flow-modellen Side 9 It-vision og forventninger Side 11 Plan for tablets og Apple-computere Side 12 Strategimodel Side 13 - Implementering og processtøtte - Lærernes kompetencer - Videndeling - Sammenhæng - Indsatsområder Refleksioner over skolereformen 2014 Side 15 - Understøttende undervisning - Fast arbejdstid SAMR-modellen Bilag 1 Strategimodellen Bilag 2 Side 2

3 Status på arbejdet med it på Birkerød Skole Birkerød Skole har været en skole under forandring de sidste to år. Skolen er et resultat af en sammenlægning af to skoler, der trådte i kraft d , men sammenlægningsprocessen startede en rum tid inden. Sammenlægningsprocessen, som i lang tid foregik på to matrikler, og den efterfølgende ombygning og indflytning i de nye lokaler på Birkerød Parkvej har været en udfordring for alle ikke mindst når det gælder arbejdet med it i undervisningen. Den undersøgelse, Simon Skov Fougt (SSF) lavede af vores lærerkollegie, foregik midt i denne proces, og visse forhold gør, at vi kun i begrænset omfang kan tage udgangspunkt i hans materiale. Efter at undersøgelsen blev foretaget er vi flyttet til helt nye rammer også itmæssigt. Siden august 2013 har vi været ramt af en del problemer med udstyr og netværk. I perioder har det kun i begrænset omfang været muligt at undervise med it på skolen. En stor del af de lærere, der deltog i SSF s undersøgelse, er ikke på skolen mere, og der er siden kommet nye til. Den status, vi alligevel vil forsøge at beskrive, er altså behæftet med nogen usikkerhed i forhold til valide fakta. Den er i et vist omfang baseret på SSF s undersøgelse, men i højere grad på den viden, der er på skolen om lærernes brug af it i undervisningen. Vi ser følgende tendenser i lærergruppen: Der er en stor motivation til at bruge it i undervisningen. Der er et stort ønske om at løfte egne kompetencer på it-området. It bruges til mange forskellige ting. I forhold til SAMR-modellen er det vores indtryk, at de fleste lærere bruger it i S- og A-delen: Træningsprogrammer, skriveprogrammer, informationssøgning, fagportaler. Enkelte lærere benytter kollaborative og/eller multimodale værktøjer og arbejder med en egentlig it-didaktik. Der er meget stor forskel på personalets it-kompetencer. Det er vores vurdering at gruppen af lærere der er helt eller næsten helt uden it-kompetencer er kraftigt minimeret. Den øvrige lærerstabs it-kompetencer er der stor spredning på, også i oplevelsen af egne kompetencer. Mange lærere giver udtryk for, at de i en forandringsproces (jf. ovenstående afsnit om skolens nyere historie) har en tendens til at vælge det sikre. Oplevelserne med it-udstyr, der ikke virker, får mange til at vælge it i undervisningen fra på den Side 3

4 baggrund. Med andre ord må en udvikling af den it-didaktiske praksis baseres på systemer, lærerne har tillid til virker. Som i resten af kommunen er det vores indtryk, hvilket SSF bekræfter, at it anvendes mere i forberedelsen af- end i udførelsen af undervisningen. I forbindelse med arbejdet med vores it-strategi, har vi gennemført en selvevaluering på cedi.dk. En del af de forslag til handling, vi har fået ud af denne selvevaluering, er initiativer, vi allerede har sat i gang. Den vigtigste konklusion på selvevalueringen er, at vi som skole bør arbejde på at formulere en vision og en strategi for it-området og efterfølgende at forankre denne vision og strategi hos ledelse og personale. Nærværende dokument kan ses som starten på denne proces. Side 4

5 Allerede igangsatte tiltag og initiativer I dette afsnit beskrives de allerede igangsatte initiativer generelt og de sættes i forbindelse med skolens og kommunens strategi. Enkelte initiativer er beskrevet nærmere som eksempler på den strategiske tankegang, der ligger bag deres tilblivelse. Strategi og grundsten Birkerød Skoles it kan groft inddeles i følgende niveauer: Kommunens vision Skolens vision, ledelse og itresursepersoner (digitaliseringsforum) Faserne Fagudvalgene, fag- og årgangsteam og it-didaktisk forum (IDF) Den enkelte lærer Den digitale tilgang er et naturligt valg for elever, lærere og pædagoger i Rudersdal Kommune, hver gang det understøtter elevernes læring, dannelse og alsidige udvikling It som en naturlig og uundværlig del af læringen Pædagogiske retningslinjer, indhold og organisering af dagligdagen generelt Kompetenceløft, faglige diskussioner og indkøb af uvmidler og konkrete it-værktøjer Behov i undervisningen Ledelsen har formuleret visionen for Birkerød Skoles it og sammen med digitaliseringsforummet udfoldet denne i en række tiltag med start sommer Disse tiltag tager udgangspunkt i Den Gode Digitale Skoles fem grundsten. Da kommunen har iværksat en 1:1-strategi, leveret passende trådløst net og arbejder på en fælles platform for personalet på skolerne, har vi valgt at sætte fokus på de områder, hvor vi mener, vi har størst indflydelse: Medarbejdernes kompetencer Udbredt viden om itdidaktik og digitale læremidler Implementering og processtøtte Udbredt videndelingskultur blandt medarbejdere Disse tre er grundstenene for en vellykket implementering af it-strategien på Birkerød Skole og bruges som grundlag for nye tiltag. Side 5

6 Nedenstående tiltag er de allerede iværksatte: LTL: ipads og digitalisering IDF: It-faglig kompetenceudvikling (SAMR-modellen 1 ) af UV-vejledere Fagudvalgsønsker: Konkrete UV-materialer og kompetenceudvikling It-workshop: It i undervisningen, fælles kompetenceudvikling ipad pilotprojekt: 7. årgang og UV-vejledere (lead usere) ipad pilotprojekt: LÆS-børn og LÆS-vejleder Interaktive whiteboards i alle formidlingsrum: Man skal lige kunne Periodeplaner: Teamets værktøj og aftaler Besøg på Essa Academy: ipad-skole i England Infoskærme er på vej: Til personale og andre brugere For alle tiltagene gælder det, at der er lavet beskrivelse, formål, handleplan samt evaluering. IDF: (It-didaktisk forum) består af UV-vejledere + it-resursefolk og ledelsesrepræsentant (digitaliseringsforum). I IDF sparrer UV-vejledere med ledelse og it-resursepersoner om brug af it i undervisningen, og hvordan it kan løfte det faglige niveau og føre imod nye måder at tænke undervisning på, især baseret på SAMR-modellen. UV-vejlederne tager deres refleksioner og nye kompetencer med sig tilbage til fagudvalgene, hvor disse bliver bragt i spil, og lærerne bruger dem i deres forskellige fag. Dette er baseret på en topdown-strategi. Fagudvalgsønsker: Fagudvalgene har fået som opgave at prioritere fem ønsker til digitalisering. Processen foregår ved at læreren har brainstormet over viden, kompetenceudvikling, videndeling og konkrete uv-midler og it-værktøjer. Disse præsenteres i plenum ved et fagudvalgsmøde. Efterfølgende diskuterer og argumenterer man i fagudvalget for hvilke idéer, der giver mest mulig læring for eleverne i det enkelte fag. De fem bedste idéer bringes videre til digitaliseringsforummet, som sammen med tovholder på fagudvalget lægger en plan og en prioritering for udførsel af tiltagene, hvis der er muligt. Dette er baseret på en bottom-up-strategi. Tilsammen udgør disse to tankegange det, som vi i daglig tale omtaler som Grow & Flowmodellen. Kommunikation og ejerskab I forbindelse med skabelsen af ny skole har fusionsudvalget udformet nye skabeloner og retningslinjer for årsplaner og periodeplaner. Periodeplanerne er tiltænkt som det enkelte 1 Se bilag 1 Side 6

7 teams (fx 6. årgang dansk) samarbejds- og aftaleværktøj. I denne er der tilføjet feltet Hvordan bruges it i undervisningen? for at identificere, hvordan it bruges ift. SAMRmodellen, for bedre at kunne udpege lead usere og for at få en status på indeværende skoleår, så vi kan målrette it-indsatsen endnu bedre efterfølgende. Ved at stille det som et spørgsmål, får det teamene til at diskutere it og på den måde tage mere kvalificerede valg samt allerede nu tage ejerskab over digitaliseringsprocessen. Birkerød Skole er netop ved at etablere to forskellige former for infoskærme på strategisk udvalgte steder på skolen. Den ene type infoskærm er tænkt til information til forældre, elever og eksterne brugere af skolen og vil blive placeret på tre af skolens nøglepunkter, hvor flest mennesker kommer forbi. Den anden type er placeret i alle personalerum og skal informere skolens personale om bl.a. praktiske ting i hverdagen fx skemaændringer. Derudover vil den vise en tidslinje for skolens digitaliseringsproces, der skal kunne vække nysgerrighed og måske svare på, hvor er vi på vej hen, hvad er det næste, der skal ske, og hvordan involverer det mig? Denne lange række af initiativer dækker også over den grundlæggende tanke om at ramme bredt og dybt på så mange af skolens niveauer som muligt og skabe en sammenhængskraft og følelsen af et fælles projekt. Nogle af de pejlemærker, vi kigger efter, er bl.a.: - Omtale af SAMR-modellen i faglige sammenhænge - Referencer til Essa Academy i formelle og uformelle sammenhænge - Større og mere kvalificeret udfyldning af feltet Hvordan bruges it i undervisningen? i periodeplaner - Større efterspørgsel på LTL Side 7

8 Grow & Flow-modellen Modellen repræsenterer grundlæggende de to tankegange top-down og bottom-up. Jo længere oppe på modellen et tiltag er placeret desto mere er det lederstyret og formelt og omvendt jo længere nede det er desto mere er det på den enkelte medarbejders plan og uformelt. Ved at visualisere vores allerede igangsatte initiativer på denne måde kan vi få et bedre overblik over hvor vi har fokus og hvor vi bør lægge det fremover. Fordelen ved at ledelsen starter initiativer er at de signalerer helt klare mål og forventninger til medarbejderne, hvor det netop er en sværere øvelse når man lægger det over til medarbejderne hvor de gode ideer kan løbe løbsk og skolen mister den fælles røde Side 8

9 tråd. Til gengæld kan man opnå et stort ejerskab hos medarbejderne ved at lade dem selv udvikle på digitaliseringen. Det øverste niveau er ved vores skole repræsenteret af en sky der regner, lader vandet sive ned for at skabe vækst og nyt. I digitaliseringssammenhæng drejer det sig bl.a. om en klar målsætning om at SAMR-modellen kan benyttes af alle lærere teoretisk og praktisk. Det nederste niveau er græsset hvor initiativer kan gro ud fra. Her kan ledelsen fastlægge rammer og gøde hvor den ønsker og give rum til at mange initiativer kan starte. Her har medarbejderne rum til at eksperimentere og lege sig frem til nye tiltag som ledelsen så kan være med til at sparre på og fastholde. På Birkerød Skole er der nogle teoretiske og didaktiske målsætninger som digitaliseringsforummet har iværksat og som det fastholder og styrer forenet med projekter hvor lærerne går mere konkret til værks og eksperimenterer med undervisningen. Side 9

10 It-vision og forventninger It som en naturlig og uundværlig del af læringen På Birkerød skole har vi en vision om, at it anvendes som en selvfølge og i et større omfang end tidligere. Elever og lærere skal anvende it på flere niveauer (se SAMR), ligesom it skal være en naturlig del af inklusionsstrategien, f.eks. ved brug i dansk som 2. sprog, læse/stavevanskeligheder, AKT og forskellige andre inklusionsopgaver. Herudover skal it bruges til undervisningsdifferentierende formål og som base for fællesskabsdannende aktiviteter. Vi vil samtidig arbejde på, at it bliver et bærende element i vores evalueringskultur, og at vi udnytter de muligheder, it kan give os for individuel feedback og målsætning. It vil i de kommende år være et indsatsområde som bliver prioriteret og integreret med en opmærksomhed ved f.eks.: kursusansøgninger punkt på fagudvalg punkt ved MUS og TUS LTL-timer økonomisk prioritering af relevant it-understøttende software og hardware fra andre konti (it har ikke sin egen konto og økonomi) Derudover vil vi: prioritere lærermøder til at kickstarte it-strategien og planerne for implementeringen skabe rammer for, at der gror ejerskab omkring tablets inddrage forældre i planer, visioner og forpligtigelser vedrørende tabletbrug Forventninger til eleverne: Møde i skole med sin tablet opladet hjemmefra. Indgå aktivt og ansvarsfuldt i læring og arbejde med digitale læremidler. Inddrage sin familie i brugen af tabletten. Bring your own device, hvor det er muligt. Side 10

11 Forventninger til lærerne: Kendskab til Faghæfte 48 herunder fokus på kildekritik på nettet. Indgå i et samarbejde hvor de bl.a. forpligter sig til at komme over stregen i SAMR mindst én gang i løbet af skoleåret 2014/15. Kendskab til og efterlevelse af skolens it-strategi og -vision. Bruge og eksperimentere med brug af tablets, Apple TV og interaktive whiteboards. Faglig ajourføring omkring relevante programmer. Forventninger til forældrene: Opbakning omkring forventningerne til eleverne. Orientere sig om hvad deres børn arbejder med på deres tablet. Plan for tablets og Apple-computere Ifølge 1:1-strategien får alle elever på 6 årgange en tablet hver. Denne tablet forventer vi medbragt og brugt i undervisningen som beskrevet ovenfor. Til de resterende 4 årgange tildeles skolen 1 tablet pr. 3 elever (ca..100 stk.). Det er planen at disse tablets samles i 4 klassesæt med et klassesæt til hver årgang. Det bliver dog ikke med vandtætte skodder, så en hel årgang kan via et bookingsystem benytte flere årganges tablets, hvis de er ledige. For at lærerne kan supportere disse tablets og samle undervisningsmaterialer, sættes der et passende antal Apple-computere (2-4 stk.) i hver af de 5 personalerum i de faglige områder, ligesom skal der være computere i pædagogisk værksted. I forbindelse med musikredigeringsrummene sættes der 2 computere, som både skal bruges til musik, men også til videokonferencer mv. I designområdet skal der være et passende antal computere. De resterende computere pakkes i halve klassesæt, som kan bookes. Herudover går administrationen delvis over til Apple. Ved ibrugtagelsen af tablets og 1:1-strategien tager vi første skridt mod at blive en bogog papirløs skole. Side 11

12 Strategimodel Vores strategi tager udgangspunkt i følgende forudsætninger: Alle elever i på 6 årgange har en individuel tablet fra august Skolen råder over 1 tablet pr. 3 elever på 4 årgange. Alle lærere får udleveret en tablet i foråret Skolen får et antal computere af samme mærke som de udleverede tablets. Antallet anslås til stk. Netværk og de øvrige systemer, der skal understøtte brugen af tablets og computere fungerer stabilt. Vores it-strategi kan illustreres på følgende måde: For stor model, se bilag 2 Side 12

13 s it-strategi baseres på tre hovedspor og søges afstemt med tre indsatsområder. De tre hovedspor er Implementering og processtøtte Lærernes kompetencer Videndeling De tre hovedspor er tæt forbundne og overlapper hinanden på flere punkter. De tre indsatsområder er Inklusion Undervisningsdifferentiering Evalueringskultur Birkerød Skole Implementering og processtøtte Implementeringen af skolens digitale didaktiske udvikling hen imod vores vision om it som en naturlig og uundværlig del af læringen tager udgangspunkt i en kombineret top-downog bottom-up-strategi (Grow & Flow-modellen) Top-down-strategien går ud på at styre udviklingen oppefra gennem ledelse, vejledere og resursepersoner. Eksempler herpå er tydeligt udmeldte mål og krav fra ledelsen om udviklingen It-didaktisk forum (IDF), hvor de faglige vejledere i samarbejde med itresursepersoner og ledelsen kvalificerer arbejdet med it i fagudvalgene lead usere: formelt udpegede personer, der kan gå forrest i den didaktiske udvikling Bottom-up-strategien går ud på, at der skabes rammer, der giver mulighed for, at medarbejdere kan føre ideer ud i livet. Eksempler herpå er at facilitere alt, hvad der kan gro nedefra af didaktisk udvikling ønsker af it-didaktisk art fra lærere drøftes med fagudvalg og bringes herfra videre til de personer, der kan gøre ønskerne til virkelighed tilgængelighed og stabilitet af hardware man skal lige kunne åbenhedskultur om undervisningsforløb, så de gode ideer bliver spredt Side 13

14 Lærernes kompetencer Det er veldokumenteret viden, at niveauet for elevernes læring i meget høj grad afhænger af lærerens faglige og didaktiske styrke. Dette gælder også på det it-didaktiske område. Mange lærere giver udtryk for, at de ønsker at udvikle deres kompetencer på it-området. Dette er både et udtryk for, at der opleves et behov herfor og et udtryk for vilje og lyst til at indgå i kompetenceudviklende forløb. Et vigtigt spor i vores strategi er derfor at imødekomme dette ønske på flere forskellige planer. Eksempler herpå er: Der formuleres tydelige forventninger fra ledelsen om, at de enkelte medarbejdere udvikler deres it-kompetencer. It-didaktisk forum, hvor de faglige vejledere bliver forberedt til at arbejde med itdidaktik i fagudvalgene. Ansøgninger til kurser med it-kompetencemæssigt sigte vil blive prioriteret LTL-timer (lærer-til-lærer) vil blive brugt på bl.a. it. It-workshops. Fokus på området ved medarbejderudviklingssamtaler og teamudviklingssamtaler. Videndeling For bedst muligt at udnytte den viden og de erfaringer, der er i medarbejdergruppen, ønsker vi at styrke skolens videndelingskultur. Den uformelle videndeling vil forhåbentlig trives over kaffekopperne, i sofaen, ved frokostbordet og alle de andre steder på skolen, hvor lærere mødes i løbet af arbejdsdagen. Det er svært at styre den uformelle videndeling, men i det omfang, det kan lade sig gøre, vil vi søge at understøtte den. Den formelle videndeling kan foregå i mange fora og på mange platforme. Nogle findes allerede, og andre vil blive tilvejebragt. Eksempler herpå er Faste punkter på fagudvalgsdagsordener, hvor erfaringer med it i undervisningen udveksles Portal, hvor undervisningsforløb lægges op Præsentation af eksemplariske forløb på lærermøder, fasemøder, etc. Den høje grad af formelle samarbejdsrelationer, der er indbygget i skolens struktur, understøtter en spredning af erfaringer med it-didaktik Sammenhæng De tre spor i strategien hænger indbyrdes sammen og overlapper hinanden på flere områder. For eksempel kan man som et led i implementeringen og processtøtten tildele LTL-timer med it-didaktisk sigte. Dette er jo samtidig kompetenceudvikling og videndeling. Side 14

15 Derfor kan det være svært at putte enkelte tiltag i en af kasserne og det er heller ikke meningen. Opdelingen tjener udelukkende til at illustrere tankegangen om de tre hovedelementer i vores strategi. Indsatsområder Vi har valgt at sætte de tre indsatsområder inklusion, undervisningsdifferentiering og evalueringskultur ind i modellen på den måde, at de hver især tænkes ind på alle planer i processen. Vi ved, at vi med nye, stabile enheder i hænderne på (næsten) alle vil kunne træde helt nye stier i forbindelse med de tre indsatsområder, og dette ønsker vi at understøtte mest muligt. Samlet set ser vores model således ud: Refleksioner over Skolereformen 2014 Med kommunens strategi om mere digitalt arbejde i fagene vil vi klart blive udfordrede på den måde, vi almindeligvis har organiseret digital læring. Birkerød Skoles didaktiske løft skulle gerne give medarbejderne bedre mulighed for at organisere undervisningen anderledes; bedre og nemmere. Fra at sidde foran en computer med tastatur giver tablets mulighed for mere fleksibilitet, så eleverne kan deltage i digitale forløb uafhængigt af tid og sted Man kan altså lettere finde et godt sted at arbejde frem for tidligere, hvor groft sagt eneste mulighed var stol og bord. Tablets tilbyder derudover også programmer, der kan indgå i mange forskellige sammenhænge: Videofilm af praktiske øvelser i idræt med efterfølgende slow-motion gennemgang, QR-kode-løb rundt om på skolen, indbyggede måleinstrumenter f.eks. vaterpas, kompas mv. I denne sammenhæng har Birkerød Skole allerede indlagt mindst en workshop-dag i februar 2014, hvor ovenstående vil være på dagsordenen. Understøttende undervisning Sammenhængen mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning kan muliggøres i højere grad ved hjælp af f.eks. tablets. Her kan lærerne lettere følge elevernes fremgang i f.eks. grammatik med digitale træningsprogrammer eller forløb hvor også tydelige mål og feedback til eleven indgår. Side 15

16 Fast arbejdstid Den nye faste arbejdstidsmodel på Birkerød Skole kræver, at der er mulighed for medarbejdernes møder og forberedelse. Da vi går en digital tid i møde, og vi har nogle forventninger om, at undervisningen rykker over på de digitale medier, skal der være mulighed for, at lærerne også kan forberede sig digitalt. Kommunen har udover 1:1- strategien med tablets en pulje af maskiner til hver skole. Disse maskiner ønsker vi brugt mest muligt af så mange som muligt. Vores besøg på Essa Academy har givet os stof til eftertanke. Her sad underviserne og forberedte i undervisningslokaler, kantinen, fællesområder osv. både med og uden elever. På Birkerød Skole ønsker vi ikke nødvendigvis, at lærerne skal ud af personalerummene, men blot at de får den type maskine til rådighed, som deres arbejdssituation fordrer. Bærbare maskiner og tablets tilbyder mulighed for at lave møder uafhængigt af sted og forberedelse uafhængigt af tid. Lærerne kan dermed arbejde dynamisk og fleksibelt med deres forberedelse til undervisningen. Derudover vil de individuelle tablets give mulighed for at samle dokumenter, oplæg, opgaver mv. et samlet sted, som derefter via projektor nemt og hurtigt kan bruges i undervisningssituationer. Side 16

17 Bilag 1: SAMR-MODELLEN SAMR hvad bruger vi egentlig teknologien til SAMR-modellen 2 er udviklet af Robert R. Puentedura og er en model, undervisere kan bruge til at: reflektere over egen brug af læringsteknologi inddrage i planlægningen af egen undervisning vurdere digitale læremidler især programmer, tjenester og apps 2 og Side 17

18 Birkerød Skole Bilag 2: Strategimodellen Side 18

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUND- SKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK Projektet Digital projektdidaktik er et omfattende udviklings- og forskningsprojekt

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Hvad er Højby Skole. Spydsspidsskole inden for IT. Mange projekter de seneste år

Hvad er Højby Skole. Spydsspidsskole inden for IT. Mange projekter de seneste år Højby Skole Hvad er Højby Skole Spydsspidsskole inden for IT Mange projekter de seneste år Organiseringsformen IT-udvalg med ledelse IT-superbruger Mange dygtige lærere didaktisk og ITmæssigt som har fået

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Mads-Peter Galtt Konsulent, faglig- og projektleder udi det it-didaktiske og mediepædagogiske virke på 0-18 år. UPS - vi har fået en læringsplatform!!! Djøficeret

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Barrierer for IT støttet undervisning Fokus på andetsprogs- og specialundervisning

Barrierer for IT støttet undervisning Fokus på andetsprogs- og specialundervisning Barrierer for IT støttet undervisning Fokus på andetsprogs- og specialundervisning Mads Bo-Kristensen Chefkonsulent, ph.d. Uddannelse & Læring Vejle Kommune madbo@vejle.dk www.madsbokristensen.dk www.madsbokristensen.dk

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER. Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG

ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER. Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG ELEVSTYREDE FORÆLDRESAMTALER Læringsmålstyret undervisning Den digitale elevplan ARBEJDSGRUNDLAG Indhold 1. Indledning... 3 2. Visionen... 3 3. Formålet... 4 4. Succeskriterier... 4 5. Udviklingsgrundlaget...

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Procesplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Skoleåret 2011-2012: Efterår 2011: Værdigrundlag udarbejdes Vinter 2011: Hvidbog for udskolingen (7.-9.kl.)

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

IPADS I EN SKOLE I BEVÆGELSE MINE FØRSTE 100 DAGE MED IPAD

IPADS I EN SKOLE I BEVÆGELSE MINE FØRSTE 100 DAGE MED IPAD IPADS I EN SKOLE I BEVÆGELSE MINE FØRSTE 100 DAGE MED IPAD Forskningsresultater 3.9.2013 Kommunale It-koordinatorer I Region Syddanmark Mads Bo-Kristensen DETTE OPLÆG 1. Baggrund 2. Forskningsforløbet

Læs mere

1 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi 2014-2017. Dronninggårdskolens It- og Digitaliseringsstrategi

1 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi 2014-2017. Dronninggårdskolens It- og Digitaliseringsstrategi 1 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi 2014-2017 Dronninggårdskolens It- og Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Dronninggårdskolens it- og digitaliseringsstrategi 2014-2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ankomster Foreløbige resultater for Sølystskolens udviklingsprojekt med it og digitalt læringsmiljø

Ankomster Foreløbige resultater for Sølystskolens udviklingsprojekt med it og digitalt læringsmiljø Ankomster Foreløbige resultater for Sølystskolens udviklingsprojekt med it og digitalt læringsmiljø Rasmus Fink Lorentzen, Videnmedarbejder i 4:10, VIA University College, 4. Marts 2014 Udviklingsprojektet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Rammebetingelser for teamsamarbejde Skolen udarbejder egne rammer for teamsamarbejde, som skal være v klart defineret og anerkendt. Rammerne skal indeholde: Etiske

Læs mere

Kilde Initiativ Beskrivelse Pejlemærke Prioritet. Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet møder fra 8 14 hver dag

Kilde Initiativ Beskrivelse Pejlemærke Prioritet. Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet møder fra 8 14 hver dag Kilde Initiativ Beskrivelse Pejlemærke Prioritet Skolestruktur og organisation BUK, FSB, SL, forældre, GMED, PSB, HOSB, SAKMED, GSB, SAKSB, LF En skole i balance Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Kristoffer Lange, kontorchef Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Effekt af digitale - Pædagogiske og tidsmæssige effekter kan bidrage til at understøtte

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16

STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16 December 2013 Sjælsøskolen STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16 Rudersdal Skolevæsen foretager en meget stor satsning på digitalisering i 2013 2015. Satsningen består af fokus på hardware, trådløst

Læs mere