Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole"

Transkript

1 Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 IT-strategi hvorfor det?... 3 Sådan gør vi på Aalborgs skoler... 3 Lærernes brug af IT i undervisningen Nibe Skoles IT-situation lige nu:... 5 Skoleintra på Nibe Skole... 5 Videndeling og kommunikation i fremtiden Elevintra Skoleintra Skoleporten Konklusion på fremtidig brug af skoleintra Skoleintra i fremtiden... 8 Plan for elevernes IT-læring Maskinkendskab Tekstbehandling Regneark Elektronisk post Informationssøgning Billedbehandling Præsentation og multimedier Udvikling af lærernes IT-kompetencer Kilder

3 IT-strategi hvorfor det? Skolen har gennem de sidste mange år fået tilført store ressourcer til anskaffelse af bærbare computere, etablering af trådløst netværk og indkøb af en række programpakker. I årene fik hovedparten af lærerne det pædagogiske IT-kørekort, men siden er der ikke brugt store ressourcer på uddannelse af lærer i IT. For at holde fast i den ITudvikling, der er sat i gang, er det nødvendigt at vi får en ny IT-plan for Nibe Skole, som også indeholder en handleplan for elevernes IT-læring. I den gamle Nibe Kommune havde vi en IT-plan, som meget konkret beskrev en udskiftningstakt af computere, samtidig var der afsat et beløb for Nibe Skoles vedkommende på ca kr. pr år. Det betød at vi kunne langtidsplanlægge investeringer, da den økonomiske ramme var kendt. I den nye Aalborg kommune har man en hensigts erklæring som lægger følgende strategi. Sådan gør vi på Aalborgs skoler Der skal ske en planlagt og kontinuerlig udskiftning af computere på skolen, så der til stadighed er en tilstrækkelig mængde tidssvarende udstyr til alle de pædagogiske opgaver. Skolen er opkoblet i netværk med adgang til internettet samt lokale og landsdækkende pædagogiske konferencer. Skolen tager initiativ til at integrere Junior PC-kørekort i den normale undervisning. Skolens pædagogiske personale har nem adgang til at bruge it ved forberedelsen af undervisningen. Alle lærere i Aalborg har det pædagogiske it-kørekort. Nye lærere tilbydes uddannelsen. Pædagoger i DUS har mulighed for at erhverve sig SFO-it-kørekort. På alle skoler er der pædagogiske it-vejledere, der har til opgave at inspirere og støtte det pædagogiske personale og skolens ledelse med integrationen af it i undervisningen. 1 Men det er svært at følge hensigten, når det samlede IT-budget år 1 efter statstilskuddet er stoppet er på kr. Gennem hele forløbet har IT-vejledere og skoleleder været enige om de investeringer der lavet. Samtid har den overordnede IT-investering været drøftet og vedtaget i pædagogisk råd. Institutionens ledelse skal være involveret og tage ansvar. Og ligeså vigtigt er det, at skolens øvrige personale deltager aktivt i processen. Det er ikke tilstrækkeligt med de få ildsjæle og læreren med skruetrækkeren. Der må udvikles IT-strategi- og handlingsplaner, hvor man bliver enige om, hvad man egentlig vil med IT. 2 1 Fælles skolebeskrivelse side 14 2 Citat fra Danmarks strategi for uddannelse, læring og IT, s.5 3

4 Lærernes brug af IT i undervisningen. For at bruge IT i undervisningen er det første mål for lærerne, at de opnår den metodiske kompetence, derefter kan man begynde at overveje, hvordan man kan bruge IT i sin undervisning. Når man så begynder at bruge IT som et redskab i undervisningen, vil man inden for en overskuelig tidshorisont også vurdere de muligheder, som IT tilføre undervisningen og hvor det med fordel kan anvendes. 1. En metodisk kompetence. Den indebærer, at alle lærere behersker IT-værktøjet på nogle basale niveauer. Alle skal have en grundlæggende forståelse af IT samt færdigheder i brugen af pc -ens værktøjer til tekstbehandling, præsentation, informationssøgning og kommunikation, herunder Internet. Afhængig af lærerens fagområde kan også andre end de nævnte IT-færdigheder være nødvendige, f.eks. regneark, økonomisystemer, sprogprogrammer. 2. En didaktisk kompetence. Den indebærer, at lærerne planlægger og udvikler undervisning, hvor relevant IT medtænkes, anvendes og integreres systematisk. Didaktisk kompetence forudsætter naturligvis, at den metodiske kompetence er i orden, men også at den pågældende involverer sig i udviklingsaktiviteter og opnår indsigt i de didaktiske muligheder. 3. En kritisk kompetence. Den indebærer, at lærerne forholder sig konstruktivt, kvalificeret og kritisk til de læringsmæssige konsekvenser af IT. Kritisk er således ikke synonym med, at vedkommende skal være maskinstormer, tværtimod. Den kritiske kompetence opbygges f.eks. ved at eksperimentere og oplagre erfaringer, dvs. ved aktiv involvering. 3 Spørgeskemaundersøgelsen viste meget tydeligt, at mange lærere 75 % - ofte bruger IT i deres forberedelse af undervisningen. Det betyder også at ca. 60 % af lærere bruger IT flere gange om ugen i deres undervisning. Det betyder vi er kommet rigtig langt med brugen af IT på Nibe Skole, men for at få de sidste med og for fortsat at udvikle de IT- kompetencer lærerne har, er det nødvendigt med kurser af kortere eller længere varighed. For at opdatere det pædagogiske ITkørekort vil det være en fordel at have nogle interne kurser, da de lettere kan skræddersys til det behov vi har på Nibe Skole. 3 4

5 Nibe Skoles IT-situation lige nu: Skolen har siden 1998 fået tilført betydelige resurser, de to IT-vejledere har i samarbejde med skolelederen prioriteret at få et højt teknisk niveau. Sådan skolen skulle råde over teknisk kraftige og holdbare maskiner. Det er i høj grad lykkes at holde dette niveau indtil nu. Skolens udstyrssituation: 1. IT-lokale med 22 pc-er 2. Projektrum med 10 tynde klienter 3. Mediatek med 17 pc-er 4. Bærbare pc-er fordelt med 30 i mediatek, 20 i kopirummet, 16 i 3. klassesområde. Specialklasserne har henholdsvis 2 pc-er i sa, 4 pc-er i sb, og 4 bærbare i sc. 5. Specialundervisningen har 4 pc-er og pædagogisk udviklingscenter har 6 pc-er. 6. Lærerværelse og lærerforberedelsen har 5 stationære 7. Elektroniske tavler med tilhørende computer i musik, et indskolings hus, et almindeligt klasse lokale og fyskik. 8. Hele skolen er dækket ind af trådløst netværk. 4 Skoleintra på Nibe Skole På Nibe Skole har vi endnu ikke udarbejdet en plan for hvor hurtig skoleintra skal Implementeres på skolen. Lærerintra blev fra begyndelsen brugt til reservering af apparater og lokaler. Derefter blev ugebrevet valgt fra, og al information blev langt på lærerintra. Vi er nu kommet til det punkt hvor alle lærere er fortrolige med brugen af intranettet. Hvor ofte bruger du læreintra Indskol i ng M el l emgr uppen Over bygni ngen I al t 5 0 Hver dag 2-3 gange pr uge 1 gang om ugen 1 gang om måneden Sj æl dner e A l dr i g 4 5

6 Hvad bruger jeg intranettet til Indskoling I alt Jeg reservere lokaler Jeg læser informations tavlen Jeg lægger indlæg på lærerintra Jeg lægger dagsordner, referater mm på intranettet Jeg henter oplysninger om kolegers skema mm Cirka en fjerdel bruger intranettet aktivt og ikke kun til at hente information fra. Det betyder at en af intentionerne med at flytte videndeling om opgaver, undervisningsforløb og inspiration er flyttet fra støvede hylder i lærerforberedelseslokalet til intranettet, hvor der langt lettere at få et overblik over tingene. Det har også betydet at flere lærere kan se fordelene ved at bruge nettet som kommunikation og videndeling med eleverne. Det er navnlig lærerne fra 5. klasse og opefter der bruger elevintra aktivt, men indtil videre uden et fast kursus udover de småkurser der er afholdt af den pædagogiske IT-vejleder. Fra 1. oktober er hovedansvaret for hele skoleintra overgået til den nyansatte afdelingsleder. Da vi valgte skoleintra som videndelingsprogram var aftalen at vi skulle følge denne køreplan. På daværende tidspunkt var vi to IT-vejledere. Der var ikke en overordnet beslutning om at bruge et netbaseret system til brug ved information eller videndeling. På Nibe Skole har vi ikke brugt skolekom som intern kommunikation, men et papir baseret ugebrev, hvor information, kalender to uger frem var trygt, til- og fralysning af opgaver blev givet til den enkelte lærer i papirform. - Lærerne skulle blive fortrolige med lærerintradelen og se fordelene i brug af et netbaseret informationssystem. - Forældreintra skulle starte i indskolingen, da det er der det største informationsniveu fra skolen er. - I mellemgruppen og overbygningen skulle elevdelen inplimenteres. Af forskellige grunde var status 1. oktober 2007, at læreintra blev brugt, og enkelte klasser i mellemgruppen og overbygningen var begyndt at bruge elevintra. 6

7 Videndeling og kommunikation i fremtiden. Forældreintra. Da der ligger en overordnet kommunal beslutning om at forældreintra skal være i brug, har vi lavet følgende kørerplan for ibrugtagning af forældreintra. - Februar 2008 begynder brugen af forældreintra i indskolingen. I begyndelsen kun med envejskommunikation fra skolen til forældre. - August 2008 begynder brugen af forældreintra i mellemgruppen og overbygningen. Det er endnu ikke besluttet om det i begyndelsen kun er envejskommunikation. Inden der blev åbnet for forældreintra i indskolingen blev der afholdt en række korte kurser for lærerne, sådan de kunne få en rutine i at bruge forældreintra. For at gøre arbejdet overskueligt holder afdelingslederen en tæt kontakt med lærerne. Elevintra. Elevintra er et godt redskab for de ældre elever, som kan bruge programmet som elektronisk skoletaske, men det kræver at lærerne aktivt bruger det hele tiden, ved at lægge opgaver, noter, links, modtager og retter opgaver etc. Når elever og lærer opdager mulighederne bliver det et praktisk og godt redskab til brug i undervisningen. På nuværende tidspunkt bruger ca. 1/3 af lærerne i overbygningen programmet, fordelt på halvdelen af klasserne. De er meget tilfredse med elevintra. Det ser ud til at ringene i vandet spreder sig ganske langsomt. For at få en samlet indsats i brugen af elevintra, ville det være en god ide at have det som indsatsområde, f.eks. på 3. og 7. årgang, da vi her danner nye klasser. Det ville være en god ide at afsætte et antal timer i de enkelte klasseeller årgangsteams, for på den måde at lave en målrettet indsats. Skoleintra. Skoleintra er en god måde at kommunikere på elektronisk, da vi arbejder inden for et sikkert system. - Fordele: Kommunikation, samarbejde, dialog mellem lærere, elever, forældre og skolens administrative system. Kommunikationen kan gå flere veje. 7

8 - Ulemper: Ved konflikter er et personligt møde nødvendigt, da det skrevne ord ikke er kompromissøgende, da det ikke er til at løbe fra en skabt skrevet sætning, den vil blive stående. Systemet skal bruges helhjertet, det er nødvendigt med klare aftaler, som f.eks. man skal logge sig på mindst en gang om dagen, på skoledage, for at få alle oplysninger. Skoleporten. Ved indkøb af skoleintra viste skoleporten sig som en aktiv del til afløsning af den gamle hjemmeside. Der var nogle design fravalg, da der er et antal skabeloner at vælge imellem, men valget mellem en spændende forside, set i forhold til fordelene ved at de faste skoleoplysninger opdateres direkte talte i høj grad til fordel for skoleporten. Det er nu heller ikke længere nødvendigt at opdateringen af hjemmesiden skal forbi en enkelt webmaster, men alle kan ved hjælp af et flueben vælge hvor oplysningerne skal vises. Konklusion på fremtidig brug af skoleintra. Nibe Skole har generet gode erfaringer med brugen af skoleintra, hele personalegruppen har taget læreintra til sig, da man kan se fordelene ved at bruge det som viden- og oplysningesdeleing. Det er vigtigt at system går fra oplysningesdeling til videndeling. Derfor er det vigtigt at vi som skole får en lavet en mere fremadrettet plan for, hvordan vi indarbejder brugen af skoleintra. Da alle lærere endnu ikke trods pædagogiskitkørekort er klar til at dele ud af deres viden. Da vi har metodefrihed, hvor vi som lærere sammen med eleverne skal vurdere hvordan undervisningen bedst tilrettelægges. Når der er tale om indføring af nye redskaber skal man være klar over at skolen i høj grad at sammenligne med en supertanker, venderadius og kursændring skal besluttes i god tid, for at sikre at alle er med og der ikke bliver grundstødninger. Skoleintra i fremtiden. Viden er magt, manglede viden og kommunikation i skoleverden er ødelæggende, derfor er det vigtigt at man har nogle retningslinier for hvordan kommunikationen foregår. For at få tiden til at nå sammen er det nødvendigt at ledelsen giver nogle klare udmeldinger om hvordan man forventer systemet brugt. De er ansvarlige for den samarbejdskultur der skal opbygges når videndelingssystemet skal udvikles. For Nibe Skoles vedkommende skal de gode erfaringer fra Skoleintra bruges i arbejdet med elev- og forældreintra. Den effekt man får af Skoleintra med styrket intern kommunikation, øget fleksibilitet i det daglige arbejde for både ledelse, lærer og elever, højre grad af inddragelse af eleverne, tidsbesparelser i udarbejdelsen af elevplaner. 8

9 På sigt skal skoleintra gerne give lettelser i det daglige arbejde, så det ikke kun er endnu en pind vi skal tage os af. Derfor er det vigtigt at de ildsjæle det går i gang med at bruge systemet får den støtte der er nødvendig, da mængden af gode oplevelser flytter flere bjerge i den sammenhæng. Det er dog vigtigt at de som ikke kan overskue endnu et medie at forholde sig til får den hjælp der er nødvendig. Man kunne udnævne en superbruger i hvert team, som kan hjælpe de øvrige i gang. Plan for elevernes IT-læring. Grundtanken for IT-læringsplanen på Nibe Skole er, at den enkelte elevs IT-kendskab og kompetencer ikke skal være afhængig af, hvilken klasse elven går i, og hvilke lærere eleven møder i sin skoletid. Intention er at angive en ramme for, hvad eleverne skal lære om og med IT fra indskolingen til overbygningen på Nibe Skole. Indholdet i de forskellige IT-områder er afstemt efter krave i Fælles Mål 5 for de forskellige fag. Rammen skal inspirere og støtte lærerne og læreteamene i deres tilrettelæggelse af undervisningen. Der skal således være plads til at, at de forskellige teams og lærere inddrage IT i undervisningen, når det er naturligt både i undervisningens indhold og elevernes fælles og individuelle behov. Lærerplanen indeholder 7 områder. For hvert område opstilles mål for de tre afdelinger. Indskolingen klasse klasse klasse Der angives eksempler på aktiviteter, færdigheder og undervisningsindhold. Færdighederne i de enkelte perioder bygger naturligvis videre på de allerede erhvervede færdigheder. Lærerne og lærerteamene i den enkelte klasse er i fællesskab ansvarlig for at arbejde frem mod, at målene nås for de forskellige IT-områder. Maskinkendskab Tekstbehandling Regneark Elektronisk post Informationssøgning Billedbehandling Præsentation og multimedier. 5 9

10 Maskinkendskab. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Eleverne opnår et grundlæggende kendskab til almindelig brug af computeren. Elevernes kendskab til og forståelse for anvendelse af computeren udbygges. Eleverne opnår fortrolighed med de forskellige IT- genere og udvikler en hensigtsmæssig brug af IT. Tekstbehandling. Tænde og slukke computeren korrekt, og logge på netværk. Kende begreber som skærm, tastatur, mus, printer. Vælge programmer Udskrive. Hente og gemme en fil. Kendskab til muligheder i de tilgængelige programmer (eks. Word, exel, powerpoint) Forståelse af printerkø. Kendskab til genveje på tastaturet. Klikke og dobbeltklikke. Markere og flytte. Brug og forståelse af kommunikationsmulighederne ( , chat osv.) Kendskab til begreberne proceslinje, titellinie, menulinie, værktøjslinie. Selvstændig brug af computeren i forbindelse med faglige opgaver, afleveringer, præsentationer og fremlæggelser. Kommunikation i forbindelse med undervisningen. Kvalificeret informationssøgning Åbne og gennemføre programmer der er installeret på computeren. Skrive enkelte tekster. Tegne Procesorienterede skriveforløb Sende breve til konferencer Opstille regneark Selvstændige opgaver. Tværfaglige opgaver Kommunikation Opgaver der kombinerer flere funktioner og programmer. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen Indskolingen At tilegne sig forudsætninger for at skrive en enkelt tekst på computer. At opnå kendskab til og færdigheder i at anvende de fleste funktioner og muligheder i et tekstbehandlingsprogram Kunne åbne et tekstbehandlingsprogram Begynde en tekst. Gemme en tekst og åbne den igen. Bruge store og små bogstaver Skrive overskrift. Udskrive en tekst. Anvende en hensigtsmæssig skriveteknik. Redigering af en tekst Layout Formatering Indsætte billeder og illustrationer. Kendskab til tekstombrydning. Skrive korte tekster Give teksten en overskrift Skrive breve. Små tekster til billeder fra aktiviteter. Procesorienterende skrivforløb. Skriveforløb Rapporter i N/T Skrive tekster til Skoleporten Skrive undertekster til billeder Skrive breve både til print og elektronisk afsendelse. At blive fuldt fortrolig med at anvende tekstbehandling som et almindeligt redskab i undervisningen. Udvidet kendskab til redigering Fortrolighed med forskellige genrers forskellige krav til layout. Tilrettelægge og udføre mindre publikationer. Skrive avisartikler. Skive længere tekster med indhold, sidetal, fodnoter osv. Lave plakater Lave foldere, avis 10

11 Regneark. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Kende til regneark evt. i en simpel udgave Grundlægende kendskab til regneark. Blive rigtig gode og rutineret bruger. Kunne indsætte i celler og regne med disse. Regnearkets opbygning: Celler, rækker og kolonner Kunne navngive celler Indstille kolonnebredde. Kende forskel på tekst tal og formel. Laver formler med sum, differens, gange og divider. Blive fortrolig med at bruge formler til beregning. Optælling med pindediagram. Lave pæne opstillinger med tekster og tal Flytte ved at bruge klip og sæt ind Kopiere Kopiere serier Fyld til højre fyld nedad. Sotere Diagrammer pinde cirkel. Fortsat arbejde med grundlæggende værktøjer. Justering af graf Fortsat arbejde med diagrammer Indlægge funktioner Absolut cellereference Regnearket bør i en række tilfælde inddrages i det eksperimenterende arbejde. Fortsat arbejde med statistik Tilfældigheds generator (slump) Grundlæggende regneopgaver + og Lege købmand Regnskab for - Hyttetur - Klassekasse - Klassefest Tal fra en undersøgelse indskrives i et regneark tallene afbilledes i f.eks. et pindediagram Alm. Arbejde med variable. Rette linies ligning. Andengradspolynomiet. Vurdere forskellige diagramtypers anvendelse i forskellig situationer. Kvadratfunktion i forbindelse med beregninger i den retvinklede trekant. Befolkningstilvækst. Rentesregning i forbindelse med låntagning og opsparing. Handler med udbetaling, rentesatser og afbetaling. Budgetter. Hvordan går det hvis.? Mon det er sådan fordi.? Arbejde med sandsynligheder, spil, lotto Elektronisk post. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen Indskolingen Eleverne motiveres til at anvende . Eleverne tildeles i forbindelse med den første indføring i emnet en adresse som klasse og evt. individuelle adresser. Eleverne skal have en indføring i brugen af elektronisk post som kommunikationsmiddel. Eleverne skal kende til etiske regler for brug af e- mail Kunne sende en . Kunne modtage, læse, og udskrive en . Kunne sende en til flere brugere på en gang. Kunne overføre en til et tekstbehandlings program. Kunne slette en Der kan skrives og modtages meddelelser og breve til / fra Andre elever i klassen. Elever i andre klasser på skolen Elever i andre af kommunens skoler Et eller flere samarbejdsprojekter med andre klasser. 11

12 Eleverne skal forstå baggrunden for og kende til postserveren som mellemled mellem afsender og modtager. Eleverne skal kende til etiske regler for brug af e- mail Kunne vedhæfte en fil i en . Kunne åbne og gemme en vedhæftet fil. Kunne oprette en adressebog. Kunne besvare en ved hjælp af svar, svar med citat, videre send. Kunne læse indlæg og skrive indlæg i en konference. Skrive læserbreve til en konference og indgå i en debat om dem. Sende rapporter hjem fra lejrskole. Samarbejde med andre klasser. Informationssøgning. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen Eleverne motiveres til at bruge Internettet. Eleverne skal have tilstrækkelige forudsætninger for at kunne arbejde med søgninger på internettet. Eleverne skal påbegynde en hensigtsmæssig og kritisk søgning af informationer på Internettet. Det vil bl.a. sige, at eleverne skal opdage behovet for at begrænse resultatet af en søgning også tidsforbruget. Eleverne skal have en første indføring at emu og andre anbefalede tjenester. Arbejde med brugen af emu og andre anbefalede tjenester fortsættes Eleverne skal udvikle en kritisk holdning til informationer hentet på nettet og begynde at anvende kildeangivelser. Eleverne skal tilegne sig redskaber til at vurdere et websted. Eleverne skal udvikle en kritisk holdning til tidsforbruget på en internetsøgning i forhold til brugen af det alm. bibliotek. Hvad er word wide web Hvordan er det opbygget Hvad er hyberlinks Hvordan er en web-adresse (en URL) opbygget. Hvad er en browser. Hvad en internetudbyder er. Hvad er et websted. At søge på nettet. At begrænse resultaterne af en søgning ved at: - Opøve evnen til at selektere og afgrænse. - Finde over og underbegreber At udskrive artikler fra browseren. Forskel på en database en emneindekseret tjeneste og en ægte søgemaskine (robot). Hvad usenet/elektroniske konferencer/ nyheds grupper er. Hvad er et elektronisk aftryk At afkode en Internetadresse. At sætte bogmærker / føje foretrukne adresser i browseren. At gemme artikler og billeder fra nettet til videre bearbejdning. At kopiere tekster fra nettet til udklipsholderen, hvorfra det indsættes i en tekst. At begrænse resultatet af en søgning ved hjælp af forskellige teknikker. At vurdere et websted efter: - emne, omfang, objektivitet, aktualietet, kommercialisme, tilpasning til målgruppe, form, layout og navigering. 12

13 Billedbehandling. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen At arbejde med sammenhængen mellem billede og tekst Anvende billeder i forbindelse med tekstproduktion Kender til et digitalt kamera Fra kamera til PC Placering af billeder Scanne billeder. Digitale kamerafunktioner Paint shop pro (enkelte af programmets funktioner) Produktion af små billedbøger. Enkelte tekster og tekstsamlinger illustreres med billeder som eleverne selv tager og bearbejder. At beherske forskellige muligheder inden for digital fotografering og billedbehandling for at udforme layout der fremmer kommunikationen Udbygge viden om digitale kameras funktioner. - stilbillede - fokus - specialeffekter Scanning / opløsning. - gemme billede i passende filformat og konvertere filformat (gif, bmp, jpg) Anvende billedbehandlingsprogrammer (paint shop pro) - ændre lysstyrke og kontrast. - beskære. - farvebalance - transformere - effekter. Forskellige opgaver og projekter, hvor tekst og billeder indgår i et sammenspil. Plancher, Power Point osv. Præsentation og multimedier. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen At anvende enkle power point præsentationer eller andre præsentationsprogrammer. Anvende og tilrettelægge power point på basis niveau. Introduceres til præsentationsprogrammer. Små og korte præsentationer. Stadig små nemme præsentationer, hvor tekst, lyd og billeder indgår. Vise diasshow og styre de enkelte dias ved hjælp af mus. Diaslayout Farveskemaer Dias i forbindelse med emnearbejde. Tekst og billedbøger. Diasshow i forbindelse med emnearbejder og projekter. Sikker anvendelse af power point som præsentationsværktøj. Præsentationer hvor der indgår flere elementer: billeder, lyd, videoklip. Diasdisposition Masterdias Diaslayout og design Animation brugerdefineret Diasovergang brugerdefineret. Diasshow i forbindelse med fremlæggelse af fagligt stof, projektarbejde ol. 13

14 Udvikling af lærernes IT-kompetencer Lærernes personlige IT-kvalifikationer er en betingelse for den udvikling som ønskes på det IT-pædagogiske område. Gennemførelsen af handleplanen for elevernes IT-læring er i høj grad afhængig af prioriteringen af lærernes kvalifikationer. Alle lærere må opnå kompetencer på et niveau der sætter dem i stand til at varetage undervisningen på flere af handleplanens opmåder. Det er vigtigt at der etableres gunstige samarbejdsmuligheder omkring IT-kvalifikationer, ligesom det er nødvendigt at de fysiske rammer prioriteres højt. Herefter bliver IT en integreret del at den enkelte lærers pædagogiske praksis i hverdagen. I hvert skoleår etableres der internt på skolen små kurser i specifikke IT-kompetencer efter ønsker fra lærerne. (gerne kurser der er differentieret så alle får et udbytte) IT-vejlederen og andre ressourcepersoner fungere som vejledere og uddannes løbende, så de er på forkant med udviklingen. Denne opkvalificering skal foregå over tid justeres løbende. Men det er vigtigt, at der i skolens tilrettelæggelse tages højde for at alle udvikler deres kompetencer på IT-området. Kilder. Hjemmesider: pc koerekort.dk/ Bøger: IT-vejlederens håndbog, red. Andresen, Bent, 2002, Kroghs Forlag It-udviklingsplan, Århus Kommunale Skolevæsen,

15

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole 9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole et med kurset er, at den studerende får erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere et lejrskoleophold. At den studerende kan få kvalitative oplevelser

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Ledelsen og SkoleIntra

Ledelsen og SkoleIntra Ledelsen og SkoleIntra Kom godt fra land eller bliv genopfrisket! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Projekt SkoleIntra...4 Overordnede betragtninger...4 Hvem må hvad?...4 Overgang fra det analoge

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

Sammenligning af Office 2013-versionen

Sammenligning af Office 2013-versionen Sammenligning af 2013-versionen Nyt eller forbedret Udvalgt Word 2013 2013 2010 2007 2003 Opret flotte dokumenter, og få en bedre læseoplevelse Med den nye læsetilstand kan du koncentrere dig fuldt ud

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Vores elever skal kunne klare sig i konkurrencen med de bedste i verden Børne- og Skoleudvalget, Lolland Kommune, 2007 NORDVESTSKOLENS HANDLEPLAN OG INDSATS HOVEDINDSATSOMRÅDER:

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Lærernes It-kompetencer

Lærernes It-kompetencer Lærernes It-kompetencer Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tiltag... 2 SkoleIntra... 2 Trådløst netværk... 2 Bærbare computere... 3 Smartboards... 3 Papirløst lærerråd... 3 Undersøgelse: Lærere... 3 Formål...

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere