Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole"

Transkript

1 Nibe Skoles IT-plan Nibe Skole

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 IT-strategi hvorfor det?... 3 Sådan gør vi på Aalborgs skoler... 3 Lærernes brug af IT i undervisningen Nibe Skoles IT-situation lige nu:... 5 Skoleintra på Nibe Skole... 5 Videndeling og kommunikation i fremtiden Elevintra Skoleintra Skoleporten Konklusion på fremtidig brug af skoleintra Skoleintra i fremtiden... 8 Plan for elevernes IT-læring Maskinkendskab Tekstbehandling Regneark Elektronisk post Informationssøgning Billedbehandling Præsentation og multimedier Udvikling af lærernes IT-kompetencer Kilder

3 IT-strategi hvorfor det? Skolen har gennem de sidste mange år fået tilført store ressourcer til anskaffelse af bærbare computere, etablering af trådløst netværk og indkøb af en række programpakker. I årene fik hovedparten af lærerne det pædagogiske IT-kørekort, men siden er der ikke brugt store ressourcer på uddannelse af lærer i IT. For at holde fast i den ITudvikling, der er sat i gang, er det nødvendigt at vi får en ny IT-plan for Nibe Skole, som også indeholder en handleplan for elevernes IT-læring. I den gamle Nibe Kommune havde vi en IT-plan, som meget konkret beskrev en udskiftningstakt af computere, samtidig var der afsat et beløb for Nibe Skoles vedkommende på ca kr. pr år. Det betød at vi kunne langtidsplanlægge investeringer, da den økonomiske ramme var kendt. I den nye Aalborg kommune har man en hensigts erklæring som lægger følgende strategi. Sådan gør vi på Aalborgs skoler Der skal ske en planlagt og kontinuerlig udskiftning af computere på skolen, så der til stadighed er en tilstrækkelig mængde tidssvarende udstyr til alle de pædagogiske opgaver. Skolen er opkoblet i netværk med adgang til internettet samt lokale og landsdækkende pædagogiske konferencer. Skolen tager initiativ til at integrere Junior PC-kørekort i den normale undervisning. Skolens pædagogiske personale har nem adgang til at bruge it ved forberedelsen af undervisningen. Alle lærere i Aalborg har det pædagogiske it-kørekort. Nye lærere tilbydes uddannelsen. Pædagoger i DUS har mulighed for at erhverve sig SFO-it-kørekort. På alle skoler er der pædagogiske it-vejledere, der har til opgave at inspirere og støtte det pædagogiske personale og skolens ledelse med integrationen af it i undervisningen. 1 Men det er svært at følge hensigten, når det samlede IT-budget år 1 efter statstilskuddet er stoppet er på kr. Gennem hele forløbet har IT-vejledere og skoleleder været enige om de investeringer der lavet. Samtid har den overordnede IT-investering været drøftet og vedtaget i pædagogisk råd. Institutionens ledelse skal være involveret og tage ansvar. Og ligeså vigtigt er det, at skolens øvrige personale deltager aktivt i processen. Det er ikke tilstrækkeligt med de få ildsjæle og læreren med skruetrækkeren. Der må udvikles IT-strategi- og handlingsplaner, hvor man bliver enige om, hvad man egentlig vil med IT. 2 1 Fælles skolebeskrivelse side 14 2 Citat fra Danmarks strategi for uddannelse, læring og IT, s.5 3

4 Lærernes brug af IT i undervisningen. For at bruge IT i undervisningen er det første mål for lærerne, at de opnår den metodiske kompetence, derefter kan man begynde at overveje, hvordan man kan bruge IT i sin undervisning. Når man så begynder at bruge IT som et redskab i undervisningen, vil man inden for en overskuelig tidshorisont også vurdere de muligheder, som IT tilføre undervisningen og hvor det med fordel kan anvendes. 1. En metodisk kompetence. Den indebærer, at alle lærere behersker IT-værktøjet på nogle basale niveauer. Alle skal have en grundlæggende forståelse af IT samt færdigheder i brugen af pc -ens værktøjer til tekstbehandling, præsentation, informationssøgning og kommunikation, herunder Internet. Afhængig af lærerens fagområde kan også andre end de nævnte IT-færdigheder være nødvendige, f.eks. regneark, økonomisystemer, sprogprogrammer. 2. En didaktisk kompetence. Den indebærer, at lærerne planlægger og udvikler undervisning, hvor relevant IT medtænkes, anvendes og integreres systematisk. Didaktisk kompetence forudsætter naturligvis, at den metodiske kompetence er i orden, men også at den pågældende involverer sig i udviklingsaktiviteter og opnår indsigt i de didaktiske muligheder. 3. En kritisk kompetence. Den indebærer, at lærerne forholder sig konstruktivt, kvalificeret og kritisk til de læringsmæssige konsekvenser af IT. Kritisk er således ikke synonym med, at vedkommende skal være maskinstormer, tværtimod. Den kritiske kompetence opbygges f.eks. ved at eksperimentere og oplagre erfaringer, dvs. ved aktiv involvering. 3 Spørgeskemaundersøgelsen viste meget tydeligt, at mange lærere 75 % - ofte bruger IT i deres forberedelse af undervisningen. Det betyder også at ca. 60 % af lærere bruger IT flere gange om ugen i deres undervisning. Det betyder vi er kommet rigtig langt med brugen af IT på Nibe Skole, men for at få de sidste med og for fortsat at udvikle de IT- kompetencer lærerne har, er det nødvendigt med kurser af kortere eller længere varighed. For at opdatere det pædagogiske ITkørekort vil det være en fordel at have nogle interne kurser, da de lettere kan skræddersys til det behov vi har på Nibe Skole. 3 4

5 Nibe Skoles IT-situation lige nu: Skolen har siden 1998 fået tilført betydelige resurser, de to IT-vejledere har i samarbejde med skolelederen prioriteret at få et højt teknisk niveau. Sådan skolen skulle råde over teknisk kraftige og holdbare maskiner. Det er i høj grad lykkes at holde dette niveau indtil nu. Skolens udstyrssituation: 1. IT-lokale med 22 pc-er 2. Projektrum med 10 tynde klienter 3. Mediatek med 17 pc-er 4. Bærbare pc-er fordelt med 30 i mediatek, 20 i kopirummet, 16 i 3. klassesområde. Specialklasserne har henholdsvis 2 pc-er i sa, 4 pc-er i sb, og 4 bærbare i sc. 5. Specialundervisningen har 4 pc-er og pædagogisk udviklingscenter har 6 pc-er. 6. Lærerværelse og lærerforberedelsen har 5 stationære 7. Elektroniske tavler med tilhørende computer i musik, et indskolings hus, et almindeligt klasse lokale og fyskik. 8. Hele skolen er dækket ind af trådløst netværk. 4 Skoleintra på Nibe Skole På Nibe Skole har vi endnu ikke udarbejdet en plan for hvor hurtig skoleintra skal Implementeres på skolen. Lærerintra blev fra begyndelsen brugt til reservering af apparater og lokaler. Derefter blev ugebrevet valgt fra, og al information blev langt på lærerintra. Vi er nu kommet til det punkt hvor alle lærere er fortrolige med brugen af intranettet. Hvor ofte bruger du læreintra Indskol i ng M el l emgr uppen Over bygni ngen I al t 5 0 Hver dag 2-3 gange pr uge 1 gang om ugen 1 gang om måneden Sj æl dner e A l dr i g 4 5

6 Hvad bruger jeg intranettet til Indskoling I alt Jeg reservere lokaler Jeg læser informations tavlen Jeg lægger indlæg på lærerintra Jeg lægger dagsordner, referater mm på intranettet Jeg henter oplysninger om kolegers skema mm Cirka en fjerdel bruger intranettet aktivt og ikke kun til at hente information fra. Det betyder at en af intentionerne med at flytte videndeling om opgaver, undervisningsforløb og inspiration er flyttet fra støvede hylder i lærerforberedelseslokalet til intranettet, hvor der langt lettere at få et overblik over tingene. Det har også betydet at flere lærere kan se fordelene ved at bruge nettet som kommunikation og videndeling med eleverne. Det er navnlig lærerne fra 5. klasse og opefter der bruger elevintra aktivt, men indtil videre uden et fast kursus udover de småkurser der er afholdt af den pædagogiske IT-vejleder. Fra 1. oktober er hovedansvaret for hele skoleintra overgået til den nyansatte afdelingsleder. Da vi valgte skoleintra som videndelingsprogram var aftalen at vi skulle følge denne køreplan. På daværende tidspunkt var vi to IT-vejledere. Der var ikke en overordnet beslutning om at bruge et netbaseret system til brug ved information eller videndeling. På Nibe Skole har vi ikke brugt skolekom som intern kommunikation, men et papir baseret ugebrev, hvor information, kalender to uger frem var trygt, til- og fralysning af opgaver blev givet til den enkelte lærer i papirform. - Lærerne skulle blive fortrolige med lærerintradelen og se fordelene i brug af et netbaseret informationssystem. - Forældreintra skulle starte i indskolingen, da det er der det største informationsniveu fra skolen er. - I mellemgruppen og overbygningen skulle elevdelen inplimenteres. Af forskellige grunde var status 1. oktober 2007, at læreintra blev brugt, og enkelte klasser i mellemgruppen og overbygningen var begyndt at bruge elevintra. 6

7 Videndeling og kommunikation i fremtiden. Forældreintra. Da der ligger en overordnet kommunal beslutning om at forældreintra skal være i brug, har vi lavet følgende kørerplan for ibrugtagning af forældreintra. - Februar 2008 begynder brugen af forældreintra i indskolingen. I begyndelsen kun med envejskommunikation fra skolen til forældre. - August 2008 begynder brugen af forældreintra i mellemgruppen og overbygningen. Det er endnu ikke besluttet om det i begyndelsen kun er envejskommunikation. Inden der blev åbnet for forældreintra i indskolingen blev der afholdt en række korte kurser for lærerne, sådan de kunne få en rutine i at bruge forældreintra. For at gøre arbejdet overskueligt holder afdelingslederen en tæt kontakt med lærerne. Elevintra. Elevintra er et godt redskab for de ældre elever, som kan bruge programmet som elektronisk skoletaske, men det kræver at lærerne aktivt bruger det hele tiden, ved at lægge opgaver, noter, links, modtager og retter opgaver etc. Når elever og lærer opdager mulighederne bliver det et praktisk og godt redskab til brug i undervisningen. På nuværende tidspunkt bruger ca. 1/3 af lærerne i overbygningen programmet, fordelt på halvdelen af klasserne. De er meget tilfredse med elevintra. Det ser ud til at ringene i vandet spreder sig ganske langsomt. For at få en samlet indsats i brugen af elevintra, ville det være en god ide at have det som indsatsområde, f.eks. på 3. og 7. årgang, da vi her danner nye klasser. Det ville være en god ide at afsætte et antal timer i de enkelte klasseeller årgangsteams, for på den måde at lave en målrettet indsats. Skoleintra. Skoleintra er en god måde at kommunikere på elektronisk, da vi arbejder inden for et sikkert system. - Fordele: Kommunikation, samarbejde, dialog mellem lærere, elever, forældre og skolens administrative system. Kommunikationen kan gå flere veje. 7

8 - Ulemper: Ved konflikter er et personligt møde nødvendigt, da det skrevne ord ikke er kompromissøgende, da det ikke er til at løbe fra en skabt skrevet sætning, den vil blive stående. Systemet skal bruges helhjertet, det er nødvendigt med klare aftaler, som f.eks. man skal logge sig på mindst en gang om dagen, på skoledage, for at få alle oplysninger. Skoleporten. Ved indkøb af skoleintra viste skoleporten sig som en aktiv del til afløsning af den gamle hjemmeside. Der var nogle design fravalg, da der er et antal skabeloner at vælge imellem, men valget mellem en spændende forside, set i forhold til fordelene ved at de faste skoleoplysninger opdateres direkte talte i høj grad til fordel for skoleporten. Det er nu heller ikke længere nødvendigt at opdateringen af hjemmesiden skal forbi en enkelt webmaster, men alle kan ved hjælp af et flueben vælge hvor oplysningerne skal vises. Konklusion på fremtidig brug af skoleintra. Nibe Skole har generet gode erfaringer med brugen af skoleintra, hele personalegruppen har taget læreintra til sig, da man kan se fordelene ved at bruge det som viden- og oplysningesdeleing. Det er vigtigt at system går fra oplysningesdeling til videndeling. Derfor er det vigtigt at vi som skole får en lavet en mere fremadrettet plan for, hvordan vi indarbejder brugen af skoleintra. Da alle lærere endnu ikke trods pædagogiskitkørekort er klar til at dele ud af deres viden. Da vi har metodefrihed, hvor vi som lærere sammen med eleverne skal vurdere hvordan undervisningen bedst tilrettelægges. Når der er tale om indføring af nye redskaber skal man være klar over at skolen i høj grad at sammenligne med en supertanker, venderadius og kursændring skal besluttes i god tid, for at sikre at alle er med og der ikke bliver grundstødninger. Skoleintra i fremtiden. Viden er magt, manglede viden og kommunikation i skoleverden er ødelæggende, derfor er det vigtigt at man har nogle retningslinier for hvordan kommunikationen foregår. For at få tiden til at nå sammen er det nødvendigt at ledelsen giver nogle klare udmeldinger om hvordan man forventer systemet brugt. De er ansvarlige for den samarbejdskultur der skal opbygges når videndelingssystemet skal udvikles. For Nibe Skoles vedkommende skal de gode erfaringer fra Skoleintra bruges i arbejdet med elev- og forældreintra. Den effekt man får af Skoleintra med styrket intern kommunikation, øget fleksibilitet i det daglige arbejde for både ledelse, lærer og elever, højre grad af inddragelse af eleverne, tidsbesparelser i udarbejdelsen af elevplaner. 8

9 På sigt skal skoleintra gerne give lettelser i det daglige arbejde, så det ikke kun er endnu en pind vi skal tage os af. Derfor er det vigtigt at de ildsjæle det går i gang med at bruge systemet får den støtte der er nødvendig, da mængden af gode oplevelser flytter flere bjerge i den sammenhæng. Det er dog vigtigt at de som ikke kan overskue endnu et medie at forholde sig til får den hjælp der er nødvendig. Man kunne udnævne en superbruger i hvert team, som kan hjælpe de øvrige i gang. Plan for elevernes IT-læring. Grundtanken for IT-læringsplanen på Nibe Skole er, at den enkelte elevs IT-kendskab og kompetencer ikke skal være afhængig af, hvilken klasse elven går i, og hvilke lærere eleven møder i sin skoletid. Intention er at angive en ramme for, hvad eleverne skal lære om og med IT fra indskolingen til overbygningen på Nibe Skole. Indholdet i de forskellige IT-områder er afstemt efter krave i Fælles Mål 5 for de forskellige fag. Rammen skal inspirere og støtte lærerne og læreteamene i deres tilrettelæggelse af undervisningen. Der skal således være plads til at, at de forskellige teams og lærere inddrage IT i undervisningen, når det er naturligt både i undervisningens indhold og elevernes fælles og individuelle behov. Lærerplanen indeholder 7 områder. For hvert område opstilles mål for de tre afdelinger. Indskolingen klasse klasse klasse Der angives eksempler på aktiviteter, færdigheder og undervisningsindhold. Færdighederne i de enkelte perioder bygger naturligvis videre på de allerede erhvervede færdigheder. Lærerne og lærerteamene i den enkelte klasse er i fællesskab ansvarlig for at arbejde frem mod, at målene nås for de forskellige IT-områder. Maskinkendskab Tekstbehandling Regneark Elektronisk post Informationssøgning Billedbehandling Præsentation og multimedier. 5 9

10 Maskinkendskab. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Eleverne opnår et grundlæggende kendskab til almindelig brug af computeren. Elevernes kendskab til og forståelse for anvendelse af computeren udbygges. Eleverne opnår fortrolighed med de forskellige IT- genere og udvikler en hensigtsmæssig brug af IT. Tekstbehandling. Tænde og slukke computeren korrekt, og logge på netværk. Kende begreber som skærm, tastatur, mus, printer. Vælge programmer Udskrive. Hente og gemme en fil. Kendskab til muligheder i de tilgængelige programmer (eks. Word, exel, powerpoint) Forståelse af printerkø. Kendskab til genveje på tastaturet. Klikke og dobbeltklikke. Markere og flytte. Brug og forståelse af kommunikationsmulighederne ( , chat osv.) Kendskab til begreberne proceslinje, titellinie, menulinie, værktøjslinie. Selvstændig brug af computeren i forbindelse med faglige opgaver, afleveringer, præsentationer og fremlæggelser. Kommunikation i forbindelse med undervisningen. Kvalificeret informationssøgning Åbne og gennemføre programmer der er installeret på computeren. Skrive enkelte tekster. Tegne Procesorienterede skriveforløb Sende breve til konferencer Opstille regneark Selvstændige opgaver. Tværfaglige opgaver Kommunikation Opgaver der kombinerer flere funktioner og programmer. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen Indskolingen At tilegne sig forudsætninger for at skrive en enkelt tekst på computer. At opnå kendskab til og færdigheder i at anvende de fleste funktioner og muligheder i et tekstbehandlingsprogram Kunne åbne et tekstbehandlingsprogram Begynde en tekst. Gemme en tekst og åbne den igen. Bruge store og små bogstaver Skrive overskrift. Udskrive en tekst. Anvende en hensigtsmæssig skriveteknik. Redigering af en tekst Layout Formatering Indsætte billeder og illustrationer. Kendskab til tekstombrydning. Skrive korte tekster Give teksten en overskrift Skrive breve. Små tekster til billeder fra aktiviteter. Procesorienterende skrivforløb. Skriveforløb Rapporter i N/T Skrive tekster til Skoleporten Skrive undertekster til billeder Skrive breve både til print og elektronisk afsendelse. At blive fuldt fortrolig med at anvende tekstbehandling som et almindeligt redskab i undervisningen. Udvidet kendskab til redigering Fortrolighed med forskellige genrers forskellige krav til layout. Tilrettelægge og udføre mindre publikationer. Skrive avisartikler. Skive længere tekster med indhold, sidetal, fodnoter osv. Lave plakater Lave foldere, avis 10

11 Regneark. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Kende til regneark evt. i en simpel udgave Grundlægende kendskab til regneark. Blive rigtig gode og rutineret bruger. Kunne indsætte i celler og regne med disse. Regnearkets opbygning: Celler, rækker og kolonner Kunne navngive celler Indstille kolonnebredde. Kende forskel på tekst tal og formel. Laver formler med sum, differens, gange og divider. Blive fortrolig med at bruge formler til beregning. Optælling med pindediagram. Lave pæne opstillinger med tekster og tal Flytte ved at bruge klip og sæt ind Kopiere Kopiere serier Fyld til højre fyld nedad. Sotere Diagrammer pinde cirkel. Fortsat arbejde med grundlæggende værktøjer. Justering af graf Fortsat arbejde med diagrammer Indlægge funktioner Absolut cellereference Regnearket bør i en række tilfælde inddrages i det eksperimenterende arbejde. Fortsat arbejde med statistik Tilfældigheds generator (slump) Grundlæggende regneopgaver + og Lege købmand Regnskab for - Hyttetur - Klassekasse - Klassefest Tal fra en undersøgelse indskrives i et regneark tallene afbilledes i f.eks. et pindediagram Alm. Arbejde med variable. Rette linies ligning. Andengradspolynomiet. Vurdere forskellige diagramtypers anvendelse i forskellig situationer. Kvadratfunktion i forbindelse med beregninger i den retvinklede trekant. Befolkningstilvækst. Rentesregning i forbindelse med låntagning og opsparing. Handler med udbetaling, rentesatser og afbetaling. Budgetter. Hvordan går det hvis.? Mon det er sådan fordi.? Arbejde med sandsynligheder, spil, lotto Elektronisk post. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen Indskolingen Eleverne motiveres til at anvende . Eleverne tildeles i forbindelse med den første indføring i emnet en adresse som klasse og evt. individuelle adresser. Eleverne skal have en indføring i brugen af elektronisk post som kommunikationsmiddel. Eleverne skal kende til etiske regler for brug af e- mail Kunne sende en . Kunne modtage, læse, og udskrive en . Kunne sende en til flere brugere på en gang. Kunne overføre en til et tekstbehandlings program. Kunne slette en Der kan skrives og modtages meddelelser og breve til / fra Andre elever i klassen. Elever i andre klasser på skolen Elever i andre af kommunens skoler Et eller flere samarbejdsprojekter med andre klasser. 11

12 Eleverne skal forstå baggrunden for og kende til postserveren som mellemled mellem afsender og modtager. Eleverne skal kende til etiske regler for brug af e- mail Kunne vedhæfte en fil i en . Kunne åbne og gemme en vedhæftet fil. Kunne oprette en adressebog. Kunne besvare en ved hjælp af svar, svar med citat, videre send. Kunne læse indlæg og skrive indlæg i en konference. Skrive læserbreve til en konference og indgå i en debat om dem. Sende rapporter hjem fra lejrskole. Samarbejde med andre klasser. Informationssøgning. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen Eleverne motiveres til at bruge Internettet. Eleverne skal have tilstrækkelige forudsætninger for at kunne arbejde med søgninger på internettet. Eleverne skal påbegynde en hensigtsmæssig og kritisk søgning af informationer på Internettet. Det vil bl.a. sige, at eleverne skal opdage behovet for at begrænse resultatet af en søgning også tidsforbruget. Eleverne skal have en første indføring at emu og andre anbefalede tjenester. Arbejde med brugen af emu og andre anbefalede tjenester fortsættes Eleverne skal udvikle en kritisk holdning til informationer hentet på nettet og begynde at anvende kildeangivelser. Eleverne skal tilegne sig redskaber til at vurdere et websted. Eleverne skal udvikle en kritisk holdning til tidsforbruget på en internetsøgning i forhold til brugen af det alm. bibliotek. Hvad er word wide web Hvordan er det opbygget Hvad er hyberlinks Hvordan er en web-adresse (en URL) opbygget. Hvad er en browser. Hvad en internetudbyder er. Hvad er et websted. At søge på nettet. At begrænse resultaterne af en søgning ved at: - Opøve evnen til at selektere og afgrænse. - Finde over og underbegreber At udskrive artikler fra browseren. Forskel på en database en emneindekseret tjeneste og en ægte søgemaskine (robot). Hvad usenet/elektroniske konferencer/ nyheds grupper er. Hvad er et elektronisk aftryk At afkode en Internetadresse. At sætte bogmærker / føje foretrukne adresser i browseren. At gemme artikler og billeder fra nettet til videre bearbejdning. At kopiere tekster fra nettet til udklipsholderen, hvorfra det indsættes i en tekst. At begrænse resultatet af en søgning ved hjælp af forskellige teknikker. At vurdere et websted efter: - emne, omfang, objektivitet, aktualietet, kommercialisme, tilpasning til målgruppe, form, layout og navigering. 12

13 Billedbehandling. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen At arbejde med sammenhængen mellem billede og tekst Anvende billeder i forbindelse med tekstproduktion Kender til et digitalt kamera Fra kamera til PC Placering af billeder Scanne billeder. Digitale kamerafunktioner Paint shop pro (enkelte af programmets funktioner) Produktion af små billedbøger. Enkelte tekster og tekstsamlinger illustreres med billeder som eleverne selv tager og bearbejder. At beherske forskellige muligheder inden for digital fotografering og billedbehandling for at udforme layout der fremmer kommunikationen Udbygge viden om digitale kameras funktioner. - stilbillede - fokus - specialeffekter Scanning / opløsning. - gemme billede i passende filformat og konvertere filformat (gif, bmp, jpg) Anvende billedbehandlingsprogrammer (paint shop pro) - ændre lysstyrke og kontrast. - beskære. - farvebalance - transformere - effekter. Forskellige opgaver og projekter, hvor tekst og billeder indgår i et sammenspil. Plancher, Power Point osv. Præsentation og multimedier. Periode Mål Viden og færdigheder Eksempler på aktiviteter. Indskolingen At anvende enkle power point præsentationer eller andre præsentationsprogrammer. Anvende og tilrettelægge power point på basis niveau. Introduceres til præsentationsprogrammer. Små og korte præsentationer. Stadig små nemme præsentationer, hvor tekst, lyd og billeder indgår. Vise diasshow og styre de enkelte dias ved hjælp af mus. Diaslayout Farveskemaer Dias i forbindelse med emnearbejde. Tekst og billedbøger. Diasshow i forbindelse med emnearbejder og projekter. Sikker anvendelse af power point som præsentationsværktøj. Præsentationer hvor der indgår flere elementer: billeder, lyd, videoklip. Diasdisposition Masterdias Diaslayout og design Animation brugerdefineret Diasovergang brugerdefineret. Diasshow i forbindelse med fremlæggelse af fagligt stof, projektarbejde ol. 13

14 Udvikling af lærernes IT-kompetencer Lærernes personlige IT-kvalifikationer er en betingelse for den udvikling som ønskes på det IT-pædagogiske område. Gennemførelsen af handleplanen for elevernes IT-læring er i høj grad afhængig af prioriteringen af lærernes kvalifikationer. Alle lærere må opnå kompetencer på et niveau der sætter dem i stand til at varetage undervisningen på flere af handleplanens opmåder. Det er vigtigt at der etableres gunstige samarbejdsmuligheder omkring IT-kvalifikationer, ligesom det er nødvendigt at de fysiske rammer prioriteres højt. Herefter bliver IT en integreret del at den enkelte lærers pædagogiske praksis i hverdagen. I hvert skoleår etableres der internt på skolen små kurser i specifikke IT-kompetencer efter ønsker fra lærerne. (gerne kurser der er differentieret så alle får et udbytte) IT-vejlederen og andre ressourcepersoner fungere som vejledere og uddannes løbende, så de er på forkant med udviklingen. Denne opkvalificering skal foregå over tid justeres løbende. Men det er vigtigt, at der i skolens tilrettelæggelse tages højde for at alle udvikler deres kompetencer på IT-området. Kilder. Hjemmesider: pc koerekort.dk/ Bøger: IT-vejlederens håndbog, red. Andresen, Bent, 2002, Kroghs Forlag It-udviklingsplan, Århus Kommunale Skolevæsen,

15

Pædagogisk IT-vejleder uddannelse

Pædagogisk IT-vejleder uddannelse Pædagogisk IT-vejleder uddannelse Modul 1 Vejledningskompetence 2007/08 Vejledning af en kollega Opgaven er udarbejdet af: John Cordua Indholdsfortegnelse IT-vejledningens opgaver:... 3 Den teoretiske

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Websider og formidling på internettet

Websider og formidling på internettet Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester...

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

E(lektronisk)-læring i SiD

E(lektronisk)-læring i SiD E(lektronisk)-læring i SiD Perioden august december 2001 Projektrapport Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation og strategi 5 Beskrivelse af projektets forløb og resultater 6 Omfang 7 Arbejdsgrupper

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Lærernes It-kompetencer

Lærernes It-kompetencer Lærernes It-kompetencer Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tiltag... 2 SkoleIntra... 2 Trådløst netværk... 2 Bærbare computere... 3 Smartboards... 3 Papirløst lærerråd... 3 Undersøgelse: Lærere... 3 Formål...

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere