VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

2 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg Kbh. Ø Tlf Adoptionsnævnet Juli udgave Publikationen kan hentes på VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 2

3 Formål og kvalifikationer 5 Lovgrundlaget 6 Reglerne om adoption 6 Fase 1 6 Fase 2 7 Fase 3 7 Adoption af danske børn 8 Aktører på adoptionsområdet 8 Adoptionssamrådene 8 Statsforvaltningen 9 Adoptionsnævnet 9 Familiestyrelsen 10 De formidlende organisationer 10 Adoption og Samfund 11 Habilitet og tavshedspligt 11 Psykologens opgave 11 Undersøgelsens forløb 12 Den indledende samtale 12 Den kliniske undersøgelse 13 Den afsluttende samtale 13 Erklæringens opbygning 14 Opbevaring af undersøgelsesmaterialet 15 VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 3

4 Forord Denne vejledning udgør Adoptionsnævnets vejledende retningslinier for undersøgelser og erklæringer i sager, hvor der som led i vurderingen af om ansøgere kan godkendes som adoptanter iværksættes en psykologisk undersøgelse af de pågældende. Nævnet har som led i sin behandling af klager over afgørelser, der er truffet af adoptionssamrådene, fået indtryk af, at det kan være nyttigt, at der udarbejdes en faglig vejledning til brug ved udarbejdelse af psykolog erklæringer i adoptionssager. Vejledningen indeholder bl.a. en kort gennemgang af det godkendelsesforløb, som ansøgere til adoption gennemgår, ligesom der opstilles vejledende retningslinier for, hvordan psykologerne bør tilrettelægge undersøgelsesforløbet og opbygge erklæringer i sådanne sager. Vejledningen er suppleret med en vejledning til ansøgere, der skal deltage i en psykologundersøgelse og en vejledning til samrådene om, hvorledes samrådet bør forholde sig, når der iværksættes en sådan undersøgelse. Dansk Psykologforening har haft vejledningen til udtalelse. Det er nævnets håb, at vejledningen kan blive til gavn for alle parter i adoptionssager. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 4

5 FORMÅL OG KVALIFIKATIONER Formålet med disse vejledende retningslinier for undersøgelser og erklæringer om ansøgeres psykiske ressourcer i forbindelse med adoption er at bidrage til at sikre kvalitet og ensartethed i det fagpsykologiske arbejde inden for dette felt. Det er samtidig hensigten med vejledningen at bidrage til at øge trygheden hos ansøgere i forbindelse med de psykologiske undersøgelser. Rollen som faglig konsulent I forbindelse med psykologiske undersøgelser fungerer psykologen som adoptionssamrådets fagkyndige konsulent. For at påtage sig at udfærdige en psykologundersøgelse i en sag vedrørende kommende adoptivforældre må psykologen være autoriseret og også have betydelig undersøgelseserfaring samt grundig indsigt i vurderingen af personlighedsmæssige, ressourcemæssige, intellektuelle og/eller tilknytningsmæssige ressourcer hos voksne i relation til omsorgs- og forældrefunktioner for børn. Det er nødvendigt, at psykologen har eller tilegner sig basal viden om det retsgrundlag og den administrative praksis, som gælder på adoptionsområdet. Psykologen vælger sine arbejdsmetoder under hensyntagen til det fagetiske ansvar, der ligger i at påtage sig opgaven. I de etiske principper for nordiske psykologer understreges det, at psykologer skal arbejde i overensstemmelse med videnskabelige principper og underbygget erfaring (jf. de Etiske principper for Nordiske psykologer II A og psykologlovens bestemmelse om, at en autoriseret psykolog under udøvelsen af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed samt at autoriserede psykologer skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer, som de afgiver i deres egenskab af autoriserede psykologer). Psykologen bør endvidere gøre sig klart, at muligheden for at blive forælder er af afgørende betydning for den på gældende. Ansøgere vil ofte føle, at de skal bevise, at de kan blive gode forældre. Ansøgerne har desuden ofte i mange år forsøgt selv at få børn, og har i mange tilfælde været gennem flere behandlinger for barnløshed, herunder IVF-behandling. Ansøgere er gennemgående sunde og normale mennesker, og de bør ikke føle sig sygelig- eller mistænkeliggjorte. På denne baggrund er kravene til udtalelsens saglighed og nøjagtighed, jf. de etiske principper VI A skærpede. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 5

6 LOVGRUNDLAGET Lovgrundlaget findes bl.a. i adoptionsloven og i godkendelsesbekendtgørelsen. Reglerne findes på Adoptionsnævnets hjemmeside: REGLERNE OM ADOPTION Afgørelsen af, om en ansøger kan godkendes som adoptant træffes af det statsforvaltningens adoptionssamråd. De undersøgelser af ansøgerens forhold, som er nødvendige for samrådets afgørelse, foretages af statsforvaltningen. Undersøgelsen og godkendelsen af ansøgeren er opdelt i tre adskilte faser. Fase 1 I fase 1 vurderes det, om ansøgeren opfylder de generelle godkendelseskrav, som stilles til ansøgerens alder, samliv, helbred, strafforhold, bolig forhold og økonomi. Kort fortalt gælder der følgende generelle godkendelseskrav: der må højst være 40 års aldersforskel mellem barnet og ansøgeren, ansøgere, der ønsker at adoptere sammen, skal have boet sammen i minimum 2 år, når de indgiver ansøgningen, og de skal være gift på tidspunktet for godkendelsen, ansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand må ikke forringe mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste, ansøgerens bolig skal være egnet til at danne ramme for opfostring af barnet, ansøgeren skal have forsvarlige økonomiske forhold, og ansøgeren må ikke være straffet for forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om egnetheden til at adoptere. Hvis ansøgeren opfylder de generelle krav, giver samrådet tilladelse til, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Opfylder ansøgeren ikke betingelserne, giver samrådet afslag på ansøgningen. Psykologiske undersøgelser iværksættes sjældent i fase 1. Det kan dog komme på tale at iværksætte en psykologisk undersøgelse i fase 1, hvis der er behov for at belyse en eventuel mental retardering eller en specifik psykiatrisk problemstilling. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 6

7 Fase 2 Fase 2 består af et adoptionsforberedende kursus, der er obligatorisk for alle, der søger om adoption af et barn fra et andet land for første gang. For at kunne tilmelde sig de adoptionsforberedende kurser er det en forudsætning, at man er godkendt i fase 1. Ansøgere, der tidligere har adopteret et udenlandsk barn, kan blive pålagt at deltage i kurset, hvis samrådet vurderer, at de har behov herfor. Hvis man ikke skal deltage i kurset, fordi man tidligere har adopteret et udenlandsk barn, kan man gå videre til fase 3. Flergangsansøgere kan vælge frivilligt at deltage i kurset, hvis der er ledige pladser. Kursets formål er at medvirke til en kvalificering af ansøgernes beslutning om adoption, således at ansøgeren efter afsluttet kursus bedre ser sig i stand til selv at vurdere egne ressourcer i relation til det at blive adoptivforælder. Kursets form er procesorienteret, og der veksles undervejs mellem gruppediskussioner, oplæg, film, casestories, paropgaver og debat. Fokus er på den enkeltes egen historie og kræver høj grad af deltageransvarlighed. Kurset bliver til i et samspil mellem kursusdeltagere og kursuslederne. Der er vandtætte skodder imellem fase 2 og fase 3, hvilket betyder, at der ikke går information om deltagernes indsats på kurset videre til statsforvaltningen. Kurset afsluttes ikke med en egentlig prøve, men det forventes at kursisterne undervejs er aktivt deltagende. Hvert kursus bliver ledet af en kvindelig og en mandlig kursusleder. Kurset foregår over en weekend som internatkursus og en enkeltdag - enten en lørdag eller en søndag - og afholdes fire forskellige steder i landet. Kursets indhold er valgt med henblik på, dels at medvirke til at ansøgeren får undersøgt sit adoptionsmotiv og forælderevne, dels at informere om adoptivbarnets særlige situation, og hvad den indebærer for de kommende forældre. Der kan læses mere om kursets indhold på Familiestyrelsens hjemmeside. Fase 3 Fase 3 kan påbegyndes, når ansøgere har deltaget i det adoptionsforberedende kursus. I denne fase skal det vurderes, om en ansøger også efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at adoptere et barn. Statsforvaltningens sagsbehandler vil gennem en samtale med ansøgeren og et hjemmebesøg foretage en beskrivelse af ansøgeren. Under samtalerne vil det være naturligt bl.a. at berøre ansøgerens adoptionsmotiv, personlighed, interesser, fremtidsplaner, ægteskab samt kendskab og indstilling til børn. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 7

8 For at blive godkendt som adoptant skal man opfylde de generelle godkendelseskrav, ligesom man efter en konkret vurdering skal kunne anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn. Afgørelsen af, om en ansøger også efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at adoptere, beror navnlig på en vurdering af den pågældendes ressourcer. De psykologiske undersøgelser vil som altovervejende hovedregel blive iværksat i forbindelse med sagsbehandlingen i fase 3. Der kan læses nærmere om regelgrundlag og praksis på Adoptionsnævnets hjemmeside ADOPTION AF DANSKE BØRN Ved ansøgning om godkendelse som adoptant til dansk barn er forundersøgelsen ikke faseopdelt. Der tages stilling til ansøgningen efter samtaler og hjemmebesøg. Hvis ansøgerne godkendes, vil de indgå i en pulje af godkendte adoptanter, som kan få anvist de få danske børn, der frigives til adoption. Har de ikke fået barn inden for 1 år efter godkendelsen, kan Adoptionsnævnet henlægge sagen. AKTØRER PÅ ADOPTIONSOMRÅDET Adoptionssamrådene Adoptionssamrådene er nedsat af justitsministeren i medfør af adoptionsloven. Adoptionssamrådene er placeret ved hver af de 5 statsforvaltninger. Et samråd består af et medlem med en social uddannelse, en jurist og en læge. Det juridiske medlem af adoptionssamrådet er formand for samrådet og skal være medarbejder i statsforvaltningen. Adoptionssamrådet træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som adoptant. Undersøgelses- og godkendelsesforløbet indebærer, at samrådet i fase 1 skal tage stilling til, om ansøgeren opfylder de generelle betingelser for at blive godkendt som adoptant. I fase 3 tager samrådet stilling til, om ansøgeren også efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at adoptere. Samrådet fastlægger samtidig indholdet af ansøgerens godkendelse. Undervejs i undersøgelsesforløbet kan adoptionssamrådet træffe beslutning om, at der skal iværksættes specialundersøgelser, herunder psykologiske undersøgelser, ligesom adoptionssamrådet kan træffe afgørelse om, at en ansøger, der allerede har adopteret et udenlandsk barn, skal deltage i det adoptionsforberedende kursus. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 8

9 Endvidere skal samrådet i visse nærmere afgrænsede tilfælde inddrages i forbindelse med, at der bringes et konkret barn i forslag til ansøgeren (matchningsager). Endelig kan samrådet træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for at være egnet som adoptant. Statsforvaltningen Statsforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for adoptionssamrådet. Statsforvaltningen tilvejebringer i den forbindelse de oplysninger, der er nødvendige for, at samrådet kan træffe afgørelse i sagerne, ligesom Statsforvaltningen forbereder sagernes behandling i samrådet i øvrigt. Statsforvaltningen træffer også afgørelse i fase 1 af undersøgelses- og godkendelsesforløbet, hvis forvaltningen vurderer, at en ansøger utvivlsomt opfylder de generelle godkendelseskrav. Herudover udfærdiger Statsforvaltningen når samrådet har godkendt ansøgeren som adoptant til et udenlandsk barn - en rapport om ansøgerens forhold til brug for de udenlandske adoptionsmyndigheder. Endelig er det efter hjemtagelsen af barnet Statsforvaltningen opgave at videreformidle den kommende adoptants ansøgning om adoptionsbevilling til rette afdeling i Statsforvaltningen. Statsforvaltningen er også forpligtet til at tilbyde adoptanten hjemmebesøg, dels med henblik på rådgivning, dels med henblik på udfærdigelse af opfølgende plejerapporter til barnets hjemland. Statsforvaltningen meddeler opholdstilladelse til børn, der adopteres ved fremmedadoption. Herudover udfærdiges adoptionsbevillingen i dag altid af Statsforvaltningen, når ansøgeren har bopæl i Danmark. Adoptionsnævnet Adoptionsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand og ni andre medlemmer. Justitsministeren har fastsat en forretningsorden for Adoptionsnævnet. En af nævnets hovedopgaver er at behandle klager over afgørelser, der er truffet af adoptionssamrådene i statsforvaltningerne eller af de formidlende organisationer. Det drejer sig f.eks. om klager over et samråds afslag på ansøgning om godkendelse som adoptant og klager over et samråds eller en formidlende organisations behandling af en matchningsag. Endvidere behandler Adoptionsnævnets klager over samrådene og samrådssekretariaternes sagsbehandling i forbindelse med afgørelse af konkrete sager. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 9

10 En anden hovedopgave er at føre tilsyn med adoptionsområdet. Adoptionsnævnet fører således tilsyn med adoptionssamrådene og videreformidler den praksis, som fastlægges af nævnet. Adoptionsnævnet fører endvidere tilsyn med de formidlende organisationer dels i relation til deres behandling af matchningsager, dels i relation til organisationernes virksomhed i udlandet. Nævnets tredje hovedopgaver er at indsamle, bearbejde og formidle viden om adoptionsområdet såvel på nationalt som internationalt plan. Herudover er det nævnets opgave at bringe danske børn i forslag til godkendte ansøgere. Når et dansk barn ønskes bortadopteret er det derfor Adoptionsnævnets opgave, blandt de ansøgere, der er godkendt til adoption af dansk barn, at vælge den ansøger, der skønnes bedst egnet til at adoptere det pågældende barn. Endelig udpeger Adoptionsnævnet et antal børnelæger, som har til opgave at rådgive ansøgere, der har fået bragt et barn i forslag fra udlandet. Familiestyrelsen I henhold til adoptionsloven fastsætter justitsministeren regler om godkendelse som adoptant og om adoptionssagers behandling mv. I praksis varetages opgaverne af Familiestyrelsen. De adoptionsforberedende kurser tilrettelægges og udbydes af Familiestyrelsen. Der er under Familiestyrelsen nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra de relevante myndigheder og organisationer, som har til opgave at udveksle erfaring om og følge de adoptionsforberedende kurser. Familiestyrelsen er herudover centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. Endelig meddeler Familiestyrelsen autorisation til de formidlende organisationer, og det almindelige tilsyn med organisationerne henhører ligeledes under styrelsen. Tilsynet omfatter bl.a. organisationernes generelle faglige kvalifikationer, økonomiske og organisatoriske forhold samt fastsættelse og opkrævning af formidlingsgebyrer. Det samme gælder kompetencen til at skride ind i anledning af så alvorlige forhold, at der kan blive tale om en fratagelse af autorisationen. De formidlende organisationer Organisationerne yder bistand til at skaffe forbindelse mellem en godkendt adoptant og et udenlandsk barn med henblik på adoption og bistand til at gennemføre adoptionen. Justitsministeren har autoriseret to organisationer til at yde adoptionshjælp. Disse er AC Børnehjælp og DanAdopt. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 10

11 Adoption og Samfund Foreningen Adoption og Samfund har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for adopterede og deres forældre. Foreningen tilbyder således møder med adoptanter, adoptivfamilier og adopterede, hvor medlemmer kan få gode råd og vejledning fra erfarne" adoptanter. Foreningen arrangerer endvidere foredrag og kurser om adoption, ligesom der er mulighed for at deltage i arrangementer, hvor adoptivbørn møder andre adopterede. HABILITET OG TAVSHEDSPLIGT En psykolog, der tidligere har haft kontakt til en ansøger eller har bistået samrådet i forbindelse med sagsbehandlingen i den konkrete sag, bør som altovervejende hovedregel ikke påtage sig at udfærdige en psykologundersøgelse, idet psykologen herved har en forhåndsviden om ansøgeren fra en anden sammenhæng end den aktuelle problemstilling. Psykologens normale tavshedspligt (jf. de etiske principper IV A) gælder ikke i relation til samrådet. PSYKOLOGENS OPGAVE Hvis samrådet vurderer, at der før der træffes afgørelse er behov for en specialundersøgelse, f.eks. en psykologundersøgelse af ansøgeren, kan samrådet bestemme, at en sådan undersøgelse skal iværksættes. Samrådet vil efter specialundersøgelsen skulle vurdere sagen på ny og træffe endelig afgørelse om, hvorvidt kravene til godkendelse som adoptant kan anses for opfyldt. Hvornår anvendes psykologiske undersøgelser? Psykologiske undersøgelser anvendes ofte, hvor der er tvivl om en eller begge ansøgeres psykiske ressourcer i forhold til det at adoptere et barn, der oftest har opholdt sig i en kortere eller længere periode på et børnehjem eller haft andre vanskelige vilkår. Det kan være, at det er ansøgerens intellektuelle ressourcer, der efter de indledende undersøgelser er rejst tvivl om. Eller det kan være deres personlighedsmæssige ressourcer, herunder deres egne tilknytningsmønstre, fleksibilitet, rummelighed, impulskontrol, evne til at udskyde egne behov og evne til refleksion. Endvidere kan der være overvejelser om parforholdets stabilitet. Adoptionssamrådet vil i sin henvendelse til psykologen anføre, hvad samrådet ønsker belyst i det konkrete tilfælde. Det er vigtigt at psykologen, før opgaven accepteres, gør sig klart, om han/hun har de faglige erfaringer, som er nødvendige for at foretage en undersøgelse af de specifikke forhold, der ønskes belyst, og at undersøgelsen i givet fald planlægges herudfra. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 11

12 Sammen med opgaveformuleringen vil psykologen modtage sagens akter fra samrådet. Ved den psykologiske undersøgelse er det ikke psykologens opgave at afgive en udtalelse om, hvorvidt ansøgeren er egnet som adoptant, men alene at bidrage til afklaring af de bestemte spørgsmål, der har vakt tvivl. Samrådet træffer afgørelsen om godkendelse til adoption Afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt ansøgeren kan godkendes som adoptant, træffes af samrådet på grundlag af en samlet vurdering af samtlige foreliggende oplysninger, herunder den foretagne undersøgelse. En eventuel undersøgelse ved psykolog bliver derfor et led i den samlede undersøgelsesprocedure. Psykologen som påtager sig opgaven med at gennemføre en psykologisk undersøgelse, skal gøre ansøgeren klart, om psykologen arbejder som privat, som freelance eller som ansat på vegne af en institution. Hvis et arbejdssted stiller lokaler eller andre faciliteter til rådighed uden at have myndighed i sagen, bør ansøgeren gøres bekendt med dette. Hvis psykologen som freelance bruger sit arbejdssteds lokaler, skal dette være efter aftale med arbejdsstedets leder. Når akterne modtages bør psykologen oplyse ansøgeren og samrådet om tidsrammen for undersøgelsen, og hvornår undersøgelsen vil kunne på begyndes og afsluttes. UNDERSØGELSENS FORLØB Den indledende samtale På baggrund af de fremsendte akter lægges en foreløbig arbejdsplan for undersøgelsen. Psykologen bør i den forbindelse overveje hvilke metoder det er relevant og tilstrækkeligt at anvende i forhold til de problemstillinger, der ønskes belyst. Der bør ikke ske vurderinger på grundlag af journaloplysninger, men disse bør give anledning til tilrettelæggelse af forløbet fra psykologen. Psykologen bør, inden det første møde med ansøgeren, læse sagens akter, ikke mindst beskrivelsen fra sagsbehandleren. Den indledende samtale med ansøgeren har til formål at skabe kontakt og tillid, således at ansøgeren så vidt det er muligt føler sig tryg og motiveret for at indgå i undersøgelsen. Under den indledende samtale bør det præciseres, at der ikke er tale om at etablere en fortrolig behandlingskontakt under tavshedspligt. Der er derimod tale om en sagkyndig undersøgelse, der skal munde ud i en erklæring, som ansøgeren gøres bekendt med, hvorefter den sendes til samrådet. Ved den indledende samtale orienteres ansøgeren kort om, hvad psykologen på forhånd har fået af oplysninger. Ansøgeren bør have mulighed for at kommentere oplysningerne. Ansøgeren orienteres om undersøgelsens form og indhold, herunder hvilke spørgsmål samrådet ønsker belyst. Såfremt psykologen ønsker at anvende VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 12

13 psykologiske tests skal begrundelsen herfor fremlægges klart og forståeligt for ansøgeren, ligesom der bør op lyses om, hvad testen kan belyse, samt hvordan og hvor testningen skal fore gå. Psykologen skal sikre sig, at ansøgeren forstår, hvad der ønskes undersøgt. Den kliniske undersøgelse Undersøgelsen tilrettelægges afhængig af den opgave psykologen har fået af samrådet. De kliniske samtaler og den eventuelle testning bør foregå i lokaler, der er egnet til formålet. Der bør være tilstrækkelig ro til, at ansøgeren føler, at han/hun kan yde sit bedste. Lysforhold etc. bør være i orden. Psykologen må derfor gøre sig klart, hvilke former for psykologiske undersøgelser, der bedst kan bidrage til at afklare de spørgsmål, samrådet har stillet. Den kliniske undersøgelse bør altid indeholde en eller flere samtaler og kan afhængig af den opgave, som psykologen har fået af samrådet tillige indeholde kognitive og projektive test. Hvis der anvendes psykologiske tests skal det fremgå klart og forståeligt af erklæringen, hvordan psykologen er nået fra testresultaterne til vurderingen af ansøgeren. Den afsluttende samtale Efter den indledende samtale, de kliniske samtaler samt evt. testning udfærdiger psykologen sin erklæring. Ansøgeren bør have tilbudt en efterfølgende samtale, hvor resultaterne af undersøgelsen i sin helhed gennemgås. Det er vigtigt, at ansøgeren føler sig hørt og så vidt muligt kan genkende sig selv i erklæringen. Psykologen bør tage hånd om ansøgeren i denne situation og sikre sig, at vedkommende i videst muligt omfang har forstået indholdet af erklæringen. Hvis ansøgeren har bemærkninger til psykologens erklæring, bør disse refereres, og psykologen bør vurdere, om dette giver anledning til yderligere undersøgelser, kommentarer og/eller ændringer i rapporten. Erklæringen skal stiles og sendes til samrådet, der sender kopi til ansøgeren med henblik på eventuelle yderligere bemærkninger. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 13

14 ERKLÆRINGENS OPBYGNING Ved udformningen af erklæringen bør den systematik, der anvendes i undersøgelsen, også finde anvendelse ved udformningen af de præmisser, der danner endelig baggrund for den sammenfattende vurdering. Erklæringen bør udformes med en klar skelnen mellem oplysninger og vurderinger og bl.a. indeholde følgende oplysninger: Opdraggiver samt hvilke spørgsmål, der ønskes belyst. Oplysning om undersøgelsens tilrettelæggelse og forløb. Herunder bør psykologen fagligt redegøre for undersøgelsens tilrettelæggelse og begrundelser for eventuel anvendelse af psykologiske tests. Indholdet af de kliniske samtaler. Det er af betydning, at ansøgeren kan genkende de oplysninger, vedkommende har givet. Erklæringens afsnit med referat af de kliniske samtaler bør afsluttes med psykologens vurdering af ansøgerens kontakt, indlevelsesevne, evne til refleksion og andre væsentlige forhold, som samtalerne har belyst. Resultater af evt. psykologisk testning. Resultaterne af de enkelte tests bør refereres separat, således at det fremgår, hvilke tests der danner baggrund for hvilke vurderinger. Det er endvidere vigtigt, at det klart fremgår, hvornår der er tale om faktuelle oplysninger, hvornår der er tale om resultater af eventuelle tests, og hvornår der er tale om vurderinger. En sammenfattende vurdering af de spørgsmål, som samrådet har stillet på baggrund af de kliniske samtaler og den evt. kliniske testning. Erklæringen stiles til samrådet. Unødig psykologfaglig sprogbrug bør derfor undgås og nødvendigt psykologfagligt sprog forklares. Det skal af erklæringen fremgå, hvorfor psykologen har valgt at anvende de psykologiske tests, som er inddraget i undersøgelsen. Endvidere skal sammenhængen mellem de kliniske samtaler, de eventuelle testresultater og de endelige vurderinger fremgå klart og forståeligt. Psykologen skal være opmærksom på, at det er samrådet, der træffer afgørelsen om ansøgeren kan godkendes som adoptant. Det er altså ikke psykologen, der tager stilling til ansøgerens egnethed. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 14

15 OPBEVARING AF UNDERSØGELSESMATERIALET Såfremt psykologen er ansat af den myndighed, der rekvirerer undersøgelsen, skal undersøgelsesmaterialet opbevares af institutionen, efter de regler, der gælder om opbevaring af psykologmateriale. Hvis der er tale om en privatpraktiserende psykolog bør psykologen tilbagesende det modtagne sagsmateriale og opbevare sin egen journal og sin erklæring efter anvisninger i psykologlovens 14. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 15

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - adoptivfamiliens forhold Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold September 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Adoptionsnævnets årsberetning 2004

Adoptionsnævnets årsberetning 2004 Adoptionsnævnets årsberetning 2004 Adoptionsnævnets årsberetning 2004 København 2005 Adoptionsnævnet Æbeløgade 1 2100 København Ø ISSN 1601-7854 Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers MDD, Frederiksberg

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005 ADOPTION I DANMARK OG ENGLAND En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn Cand. ling. merc. speciale august 2005 Forfatter: Hanne Clausen (nr. 271124) Vejleder: Sandro Nielsen Handelshøjskolen

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

International adoption. Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg

International adoption. Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg International adoption Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg Betænkning nr. 1338 København 1997 Betænkning nr. 1338 Udgivet af Justitsministeriet Juni 1997 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Godkendelse som Adoptivforældre

Godkendelse som Adoptivforældre Godkendelse som Adoptivforældre Betænkning III fra justitsministeriets adoptionsudvalg Betænkning nr. 775 1976 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 5 1.1. Udvalgets nedsættelse og opgaver 5 1.2. Udvalgets

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre 29. april 2005 L:\TEKST\FORLAG\JM\Adoption\Adoption af rumænske børn.doc/jp Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre af Jill Mehlbye akf forlaget april 2005 1 2 Forord Den foreliggende

Læs mere

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 LANDSMØDE 2010 Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 INDHOLD Velkomst og orientering om nævnets arbejde 3 Spørgsmål 6 Dødelighed og dennes betydning for vurderingen af adoptionsansøgeres helbred,

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Introduktion til landsmødet ved formand for Adoptionsnævnet, Vibeke Rønne Som indledning på landsmødet redegjorde Vibeke Rønne for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD TIL ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN I HILLERØD KOMMUNE ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD ET RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD FOR ADOPTIVFORÆLDRE

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere