Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. oktober ) Byrådsmødet den 11. december ) Byrådsmødet den 22. december ) Byrådsmødet den 6. januar ) Byrådsmødet den 27. januar ) Byrådsmødet den 17. marts 1921 Uddrag fra byrådsmødet den 28. oktober side 3 Dette dokument er fra Side 1 af 10

2 Meddelelse fra Formanden angaaende et Tilbud fra Købstadforeningen paa Laan til Kommunen. Formanden oplæste Skrivelsen fra Købstadforeningen og gennemgik Sagen. Det drejede sig om et Laan til 9 % Rente og Kurs 92 og Tilbagebetaling med Halvdelen om 10 Aar og Resten om 25 Aar. Hvis man tænkte sig, at Aarhus Kommune heraf skulde laane 12 Mill Kr., vilde man komme til at betale ca.! Mill Kr. i Renter om Aaret, og dette maatte kaldes en dyr Sport. Selv om man ogsaa herhjemme skulde betale høje Renter, blev Pengene dog i Landet, og en Del heraf fik man ind igennem Skatter. Men Taleren var ikke tilbøjelig til at være med til at rejse Laan i Udlandet til en saadan Rentefod og Kurs. Taleren erindrede om, at Byraadet tidligere havde bemyndiget Budgetudvalget til at forhandle med Købstadforeningen og eventuelt træffe Afgørelse om et Laan, og muligvis ønskede Raadet vedblivende at tage Sagen paa den Maade. Mikael Johansen var noget forundret over Statens Laan i Amerika, for Købstadforeningen havde haft bedre Tilbud fra England end dette. Taleren var enig med Borgmesteren i, at man skulde meddele Købstadforeningen, at Kasseudvalget eller Budgetudvalget havde Bemyndigelse til at træffe Afgørelse i Sagen, hvis man fandt det nødvendigt, at der skulde handles hurtigt. Kjeld Sørensen var enig med Borgmesteren i, at man skulde afvise et Tilbud om Laan til 10 % for det vilde være en meget daarlig Forretning; saa maatte man hellere forsøge et indenbys Laan. Men det bedste var, om man kunde køre igennem uden at optage nye Laan, og Taleren vilde henstille til Kasseudvalget at være forsigtigt dermed. Hellere give noget mere i Skat og saa samtidig spare alle Steder. Det overdroges til Budgetudvalget at holde sig a jour med Købstadforeningens Tilbud. Uddrag fra byrådsmødet den 11. december side 4 Forslag fra Kasseudvalget om Kommunens Deltagelse i et fælles Kommunelaan. Formanden gav nogle Oplysninger om Kommunens Gæld til Privatbanken pr. 1 December 1920, samt om Kommunens hele Status, hvoraf fremgik, at der i Krigsaarene var forbrugt af Dette dokument er fra Side 2 af 10

3 Kommunens Formue ca Kr. Budgetterne for indeværende Aar var lagt saaiedes, at der heraf skulde afvikles 2½ Mill. Kr., og der blev altsaa ca. 11½ Mill. Kr. tilbage som Formuetab. Taleren erindrede om, at Byraadet forleden Dag havde sendt Andragende til Regering og Rigsdag om Støtte til Boligbyggeri, hvilket mere burde være et Landsspørgsmaal, da det ikke kunde løses af de enkelte Kommuner. Købstadforeningen havde nu atter haft Møde og drøftet Spørgsmaalet om et fælles Kommunelaan for derved at skaffe Penge til fortsat Boligbyggeri og Afhjælpning af Arbejdsløsheden. Paa dette Møde oplystes det, at 45 Kommuner ønskede at laane ialt ca. 50 Mill. Kr. Sagen havde været drøftet i Kasseudvalget, og man var enige om ikke helt at standse Byggeriet, hvis der var Mulighed for at fortsætte dermed. Derimod maatte der ikke sættes mere i Gang af andre Arbejder. Kommunens Jord- og Betonarbejdere skulde vedblive med deres Arbejde, men dette betaltes jo ved Salget af Jord fra Marselisborg. Udvalget var saa blevet enigt om, at man paa visse Betingelser kunde ønske at deltage i et fælles Kommunelaan, og vilde foreslaa at andrage om at faa 3 Mill. Kr. heraf. Disse Penge skulde anvendes til fortsat Boligbyggeri, særlig ønskede man at faa de paabegyndte Karreer færdige. Udvalget henstillede nu til Byraadet at bemyndige Kasseudvalget til at træffe Bestemmelse om Laanet. Der maatte dog stilles visse Betingelser, nemlig at Byen maatte have frie Hænder til at stifte andre Laan, inden dette blev betalt, og at Staten deltager i Rentebetalingen i en vis Aarrække. Møller meddelte nærmere om Forhandlingerne paa Købstadforeningens Møde. Ved de første Forhandlinger var der kun 18 Kommuner, der havde ønsket at deltage i et Laan; men da det oplystes, at Staten eventuelt vilde deltage i Rentebetalingen, havde der straks meldt sig mange flere. Laanet vilde blive paa omtrent samme Betingelser som Statens sidste Laan, altsaa ca. 9½ % effektiv Rente. Indenrigsministeren var senere kommen til Stede og stillede sig velvillig til Sagen. Der var Tale om et engelsk eller amerikansk Laan paa Aar og saaledes, at Staten betaler 1½ % Rente halvaarlig i 10 Aar. Repræsentanterne fra Aarhus havde da meddelt, at man muligvis ønsker at deltage i Laanet for at faa Penge til Boligbyggeri. Taleren var dog betænkelig ved at optage et større Laan end ca. 3 Mill. Kr., for der var Udsigt til, at Laanevilkaarene vilde blive bedre i Løbet af et Par Aar. Sagen skulde nu forelægges Finansudvalget, og dette var velvilligt stemt for Tanken, idet alle erkendte, at det var bedre at skaffe Arbejde end at give Understøttelse, og Købstadforeningens Udvalg skulde nu nærmere forhandle med Indenrigs- og Finansministeren om Sagen. Taleren vilde anbefale Byraadet at gaa med til et saadant Dette dokument er fra Side 3 af 10

4 Laan paa disse Betingelser, og forhaabentlig vilde Staten tillige vedblive at yde 20 % som Boligtilskud ved Byggeriet. Simonsen anbefalede at slutte sig til Kasseudvalgets Forslag, men var betænkelig ved Tanken om, at Statens Tilskud skulde bortfalde om 10 Aar, hvorved mange Kommuner vilde blive vanskeligt stillet. Tillige vilde det være af stor Betydning, hvis man kunde faa Ret til Konvertering af Laanet, inden de 30 Aar var gaaet. Arbejde var bedre end Understøttelse, men denne kunde næppe undgaas alligevel, for dels kunde mange Brancher ikke deltage i Byggearbejderne, dels kunde Vejret standse saadanne i flere Maaneder. Taleren haabede ikke, at de 20 % Byggetilskud fra Staten skulde bortfalde, hvis et saadant Laan kom i Stand, for det vilde forringe Sagen betydeligt. Mikael Johansen pegede paa, at den røde Traad, der gik igennem alle Forhandlingerne paa Købstadmødet, var den, at Staten skulde træde til og hjælpe Kommunerne. Men det havde ikke været muligt før nu at faa en Statsgaranti for et Laan. Indenrigsministeren havde stillet sig velvillig til Tanken om et Rentetilskud fra Staten, men der var paa Mødet almindelig Enighed om, at det ikke burde være under 4 % aarlig, og der blev stærkt protesteret imod den Tanke, at det kun skulde gælde for 10 Aar. Taleren fandt det meget heldigt, at Finansudvalgets Formand var Medlem af Byraadet og derigennem vidste, hvorledes Kommunens Stilling var. Taleren haabede, at Pastor Laursen vilde gøre sin Indflydelse gældende for at faa saa gode Vilkaar som muligt for Kommunerne. Ligeledes burde det nøje paases, at Aarhus By fik en saa stor Del af Laanet som muligt, fordi Kommunen her havde sat saa mange Arbejder i Gang og derved baaret en større Byrde end de fleste andre Kommuner. Møller tvivlede noget om, at man fik Staten til at betale Rentetilskud igennem hele Laanetiden. En Konvertering blev næppe let at faa vedtaget, for det blev jo et udenlandsk Laan, og Laangiverne gik næppe med til, at Laanet skulde kunne opsiges af Kommunerne, men ikke af dem. Med Hensyn til Understøttelse var man dog paa Mødet nogenlunde enige om, at denne omtrent kunde bortfalde udover Hjælp gennem Hjælpekassen. Selvfølgelig vilde det være en stor Fordel, hvis Statstilskuddet til Boligbyggeri vedblivende kunde faas. Christensen takkede Kasseudvelget for dets Arbejde paa at skaffe et Laan, saaledes at man kunde fortsætte med Boligbyggeriet, for det var i Øjeblikket det vigtigste af alt. Men man maatte absolut holde paa at beholde de 20 % Statstilskud, ellers blev der næppe nogen Fordel ved Laanet. Taleren kunde have ønsket, at der var Mulighed for at laane Dette dokument er fra Side 4 af 10

5 noget mere, for det vilde hurtigt blive nødvendigt at skride til en Udvidelse af Gasværket. N. Joh. Laursen vilde ogsaa anbefale at vedtage Kasseudvalgets Forslag. Hvad Talerens Indflydelse i Finansudvalget angik, skulde det ikke mangle paa god Vilje, men det var jo Regeringen, som forberedte Sagen og var Herre over, hvorledes den kom til at ligge. Mousten fandt det meningsløst, hvis Byggetilskudet paa 20 % skulde falde væk, for et Rentetilskud paa 3 % i 10 Aar var jo ikke meget mere end dette Tilskud. Man maatte absolut holde paa, at dette Tilskud skulde vedblive at bestaa. Formanden stillede følgende Forslag til Vedtagelse : "Aarhus Kommune ønsker at være Deltager i et fælles Laan med ca. 3 Mill. Kr. til Boligbyggeri, hvis ellers Betingelserne kan blive tilfredsstillende". Vedtoges. 11. Formanden foreslog at vælge Mousten og Møller til Formand for Valgbestyrelserne henholdsvis i Nordre og Søndre Kreds. Mousten og Møller valgtes. 12. Formanden meddelte, at Komiteen for Oprettelse af et Universitet i Jylland skulde have Møde i de nærmeste Dage, og den Situation kunde da komme til at foreligge, at der blev Tale om at stille sig imødekommende m. H. t. Afgivelse af Grund til et Universitet. Taleren haabede, at alle i Byraadet var enige om eventuelt at give et saadant Tilbud. Enstemmig Tilslutning. 13. Christensen gav nogle Oplysninger om Belysningsvæsenets Budget. Prisen paa Koks havde paa Grund af Importørernes Konkurrence maattet nedsættes til 7 Kr. pr. hl til Trods for, at Budgettet var lagt efter en Pris af 11 Kr. Belysningsvæsenet laa for Tiden med ca hl og regnede med at producere lige saa meget til, og ved at sælge Beholdningen for 7 Kr. pr. hl vilde man faa et Underskud paa ca. ½ Mill. Kr. Det nævnte Kvantum Koks var ikke for meget til Udrationering, hvis alle tog deres Ration, men da en Del havde forsynet sig ad anden Vej, vilde man komme til at anvende en Del til Byens Institutioner, og Spørgsmaalet var da, om man skulde beregne disse til 7 Kr. og lægge hele Tabet paa Belysningsvæsenet eller beregne en Pris af 11 Kr. hos Byens Institutioner og derved fordele Tabet paa de forskellige Konti. Maaske burde man søge at fordele Underskudet over et Par Aar. Det var Meningen at lade den nu fastsatte Pris af 7 Kr. blive staaende til Dette dokument er fra Side 5 af 10

6 efter Nytaar uden Hensyn til, hvad Kulimportørerne gjorde, saa kunde man til den Tid overveje, hvorvidt det blev nødvendigt at gaa til en yderlig Prisnedsættelse. Formanden var enig med Udvalget i, at man foreløbig blev staaende ved en Pris af 7 Kr. Angaaende Leveringen til Kommunens Institutioner, mente Taleren ogsaa, at disse maatte vedblive at købe deres Koks hos Kommunen til en Pris af 11 Kr. pr. hl, som Budgetterne var lagt efter. Møller skulde ikke bebrejde Belysningsudvalget noget, men henstillede, at man ved et saadant Millionforetagende budgetterede et noget større Overskud end hidtil for at kunne imødegaa et eventuelt Tab. Simonsen bemærkede, at det i Realiteten jo var lige meget, hvor Tabet faldt; men den ene Institution burde dog ikke have hele Tabet lagt paa sig, naar der ellers ikke var noget at bebrejde Udvalget. Derfor var det rigtigst at fordele Tabet ved, at de forskellige Institutioner, købte Koksene til 11 Kr. Niels Jensen var ikke enig med de foregaaende Talere heri. Naar Gasværket hidtil havde været Storgrossist, maatte det ogsaa bære et eventuelt Tab ; derved blev det ogsaa lettest at overse. Det var ubehageligt for et Udvalg at skulle købe Koks til 11 Kr., naar de kunde faas billigere andre Steder, og det saa ogsaa mærkeligt ud, at alle Byens Folk kunde købe Koks til 7 Kr., medens Kommunen selv skulde give 11 Kr. for dem. Mousten fandt det ret ligegyldigt, hvor Tabet kom til at ligge. Kjeld Sørensen var ikke enig med Belysningsudvalget, for det var næppe heldigt i det lange Løb at tage en anden Pris af Byens Institutioner end af Private. Det vilde blot bevirke store Overskridelser paa de forskellige Konti, og Udgiften hørte rettest hjemme under Belysningsvæsenets Konto. Skulde der betales en Overpris, maatta det være rent midlertidigt. Ved en saa stor Institution som Belysningsvæsenet var det absolut nødvendig at have en stor Driftskapital for at kunne tage et eventuelt Tab. P. Petersen syntes, at Sammenligningen med en Storgrossist haltede meget. Disse tjente Penge i opadgaaende Tider, og det havde Belysningsvæsenet ogsaa gjort, men Pengene var blot kommen de andre Institutioner til Gode. Naar Belysningsvæsenet laa med et saa stort Lager, skyldtes det for en stor Del, at man skulde skaffe de andre Institutioner Brændsel, og Taleren skulde saa meget have sig frabedt at være med dertil tiere. Dette dokument er fra Side 6 af 10

7 Formanden mente ikke, at dette Spørgsmaal kunde afgøres nu. Mikael Johansen gjorde opmærksom paa, at det ikke var ganske det samme, hvor man lagde Tabet, for naar Vandværket havde maattet forhøje Vandafgiften paa Grund af de høje Brændselspriser, faldt dette udelukkende paa Grundejerne. Men i det store og hele vilde Tabet jo falde paa Kommunen. Christensen hævdede, at Udvalget havde haft Pligt til at forsyne Byens Institutioner med Brændsel, og disse var derfor lige saa pligtige til at bære deres Del af Tabet, som at Byens Folk skulde betale det igennem forhøjede Gaspriser. Toges til Efterretning. Uddrag fra byrådsmødet den 22. december side 1 Skrivelse fra Købstadforeningen angaaende Laanet til Kommunerne. Toges til Efterretning. Uddrag fra byrådsmødet den 6. januar side 5 Meddelelse fra Formanden angaaende de kommunale Gymnasieskoler. Formanden meddelte, at Skoleudvalget for nylig var indkaldt til en Konference i Kolding angaaende Gymnasieskolernes økonomiske Forhold, og Skoledirektør Buur og Taleren havde været til Stede. Repræsentanterne enedes om at indsende en Indstilling til Ministeriet om, at de 6 Gymnasieskoler bør stilles lige med de af Staten oprettede Skoler. Der var ogsaa Forslag fremme om at faa Staten til helt at overtage Skolerne, men dette var Repræsentanterne fra Aarhus bestemt imod. Taleren haabede, at Byraadet kunde tiltræde dette Standpunkt og den omtalte Henvendelse til Ministeriet. Dette dokument er fra Side 7 af 10

8 Tiltraadtes. 14. Formanden gav en Oversigt over Kommunens Skyld til Privatbanken pr. 1. Januar 1921 og omtalte derefter nogle Forhandlinger med Sagfører Lyne Thomsen angaaende et eventuelt Obligationslaan, som imidlertid ikke blev til noget. Derefter havde Privatbanken tilbudt at stille ½ Mill. Kr. til Raadighed for Kommunen, der skulde anvendes til Boligbyggeri ved Max Müllers Gade; maaske kunde man ogsaa faa et Hul lukket i Karréen ved de Mezas Vej. Kasseudvalget anbefalede at optage dette Laan i Privatbanken, og det skulde selvfølgelig betales tilbage, saa snart Kommunen fik Del i det store statsgaranterede Laan, som Købstadforeningen arbejdede paa at gennemføre. Toges til Efterretning. Uddrag fra byrådsmødet den 27. januar side 5 Skrivelse fra Købstadforeningen angaaende Laanesagen. Formanden gav nogle Meddelelser om Købstadforeningens Møde i København, hvor der skulde tages Bestemmelse om det store Kommunelaan. Det hed sig, at der vilde foreligge Tilbud baade fra Frankrig og Amerika, men det blev ikke til noget, og da der endelig langt om længe kom Tilbud om et indenlandsk Laan igennem Landmandsbanken, var det til Kurs 93 og 8 % Rente, medens det skulde tilbagebetales til Kurs 107 1/2. Repræsentanterne fra Aarhus var enige om ikke at være med paa disse Betingelser, idet den effektive Rente vilde blive ca. 97a %, hvoraf Staten betalte de 4 % i 10 Aar. Der var nu kommet en Skrivelse fra Købstadforeningen om, at Aarhus kunde naa at komme med endnu, hvis man ønskede det, og Taleren vilde derfor anmode Byraadet om at tage Beslutning herom. Christensen indrømmede, at det var dyre Penge, men det betød jo noget, at Staten betalte de 4 % Rente. Taleren kunde ønske at vide, om man ogsaa kunde regne med, at Staten vilde betale de 4 %, hvis Kommunen ad anden Vej skaffede sig et Laan. Var dette ikke Tilfældet, vilde det maaske være klogest at gaa med til Laanet; men paa den anden Side var det en tvivlsom Fordel, naar alle Pengene skulde anvendes til Jordarbejder, og da Dette dokument er fra Side 8 af 10

9 Udvalget var enigt om at sige nej, vilde Taleren slutte sig dertil. Bech takkede Udvalget, fordi det havde taget det Standpunkt, og vilde anbefale at svare Købstadforeningen, at Byraadet havde sluttet sig til Udvalgets Standpunkt. Tiden var ikke heldig til Optagelse af faste Laan, idet man vist kunde forvente, at Rentefoden snart vilde gaa ned. Mikael Johansen oplyste, at der i Lovforslaget egentlig stod "indtil 4 %", og det blev fortolket lidt forskelligt, saa man først maatte have en klar Forstaaelse heraf Det var vist Ministerens Mening, at hvis enkelte Kommuner kunde skaffe sig billigere Laan, skulde disse have noget mindre Støtte fra Staten. Men det blev stærkt imødegaaet fra flere Sider, og Taleren troede sikkert, at hvis Aarhus Kommune kunde laane Penge i Privatbanken til Bygnings- og Jordarbejder, vilde man faa det samme Rentetilskud i 10 Aar. Taleren anbefalede at slutte sig til Kasseudvalgets Stilling og sige nej til Tilbudet. Man burde være Privatbanken taknemlig for den smukke Maade, hvorpaa den optraadte overfor Byen. P. Petersen havde stillet sig velvillig overfor Laanet til Gudenaacentralen, fordi man derved aflastede Privatbanken, som havde været saa kulant overfor Kommunen. Formanden gav P. Petersen fuldstændig Ret heri. Hvis Byraadet ønskede det, kunde Udvalget undersøge Muligheden af at skaffe Laan til ca. 7 ½ %", og saa var man Herre over, hvad Pengene skulde bruges til. Udvalgets Stilling tiltraadtes. Uddrag fra byrådsmødet den 17. marts side 6 Meddelelse fra Købstadforenigen om, at det tilbudte Laan paa ½ Mill. Kr. ikke kan præsteres. Formanden rettede en Kritik mod Købstadforeningen for dens Optræden i denne Sag. Det saa mærkeligt ud, at man sendte Kommunen et fast Tilbud, som blev akcepteret, og derefter en Skrivelse om, at der var givet Ordre til Udstedelse af Obligationen, hvorefter det nu meddeltes, at Laanet slet ikke kunde faas. I og for sig generede det ikke Byen, idet Pengene, som skulde anvendes til Bygninger, var sikrede andetsteds fra; derfor var der vel Dette dokument er fra Side 9 af 10

10 ikke andet at gøre end at tage Skrivelsen til Efterretning. Toges til Efterretning. Dette dokument er fra Side 10 af 10

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 588-1930) Originalt emne Marselisborg Skole Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. december 1930 2) Byrådsmødet den 5. februar 1931 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 168-1916) Originalt emne Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 8. juni 1916 2)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Originalt emne Begravelsesvæsen Den gamle Borgmestergaard Krematorium Museum Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 4. februar 1915 2) Byrådsmødet den 11. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. september 1923 2) Byrådsmødet den 15. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 544-1921) Originalt emne Seminarier Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1921

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10-1913) Originalt emne Rigsdag Valgbestyrelser til Rigsdagsvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. april 1913 2) Byrådsmødet den 15. januar 1914 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 554-1920) Originalt emne Forskellige Næringsdrivende Kommunens Hospitalsvæsen i Almindelighed Næringsvæsen Sundhedskommission Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 56-1924) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Forsørgelsesvæsen Herberg for Hjemløse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juli 1924 2) Byrådsmødet den 29. september

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 408-1921) Originalt emne Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1922 - side 11 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 100-1908) Originalt emne Børn Børnehjem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. maj 1908 2) Byrådsmødet den 11. juni 1908 3) Byrådsmødet den 18. juni 1908 4) Byrådsmødet

Læs mere