c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille,"

Transkript

1 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 KB - 2. behandling af budget Sagsnr.: 16/12430 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Siden 1. behandlingen har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016), og ændringerne er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, som ligger til grund for Koncerndirektionens budgetoplæg. Herudover har administrationen efter 1. behandlingen konstateret, at der fejlagtigt ikke er taget højde for tidligere politisk beslutning om at afsætte 1 mio. kr. i 2017 til Konkurrenceprogram for Degnejorden. Dette er ligeledes indarbejdet i den tekniske budgetprognose. Siden 1. behandlingen er der indgået budgetaftale mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen. Budgetaftalen er godkendt i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og forelægges nu Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse. Den indgåede budgetaftale bliver fulgt op af en uddybende budgetaftaletekst, som senest vil være tilgængelig ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 8. september 2016, indgår i den endelige budgetaftale, med mindre andet er nævnt. Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget Indkomne høringssvar til budget fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller; 1. at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag med afsæt i budgetaftale indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget : a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme, 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4, 4. at takster for 2017 fastsættes på bagrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2017 beregnet på baggrund af den tekniske budgetprognose

2 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 fremgår af bilag 5. En sag med endelige takster, der tager højde for de vedtagne ændringer i det endelige budget fremlægges på novembermøderækken, 5. at kirkeskatten fastsættes til 1,05 procent i 2017 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7. Dette er et fald i kirkeskatteprocenten på 0,1 procent. Beslutning Økonomiudvalget den : Ad 1. Vedtaget at oversende budgetforlig , indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen, til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige vedtagelse. Ad 2. Indstillingen anbefales. Ad 3. Indstillingen anbefales. Ad 4. Indstillingen anbefales. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring, og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober Her ved 2. behandlingen forelægges budgetaftale, som er indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen. Budgetaftalen tager afsæt i Koncerndirektionens budgetoplæg. Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016). Denne sag øger anlæg og lånoptag med +/- 3,9 mio. kr. i 2017 og påvirker renter og afdrag med 0,2 mio. kr. årligt. De økonomiske konsekvenser for denne sag samt Konkurrenceprogram for Degnejorden, der øger anlægsudgifterne med 1 mio. kr. i 2017, er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Den tekniske budgetprognose , inkl. ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling Teknisk budgetprognose Balance ved 1. Behandling 26,2 5,1 2,8-8,6 Ændring som følge af sag om Lærkereden 0,2 0,2 0,2 0,2 Konkurrenceprogram for Degnejorden 1,0 0,0 0,0 0,0 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 27,4 5,3 3,0-8,4 Budgetaftale i hovedtal

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 De samlede økonomiske konsekvenser af budgetaftale fremgår af tabel 2 nedenfor. I 2017 er der tale om et kassetræk på 8,2 mio. kr., men set over hele perioden viser budget et overskud på knap 45 mio. kr. Samtidig investeres der i 2017 i anlægsprojekter for godt 64 mio. kr. De enkelte anlægsinvesteringer fremgår af investeringsoversigten i bilag 1. På driftssiden indebærer budgetaftalen reduktioner for 10,8 mio. kr. stigende til 15,6 mio.kr., heraf vedrører de 5 mio. kr. imødegåelse af omprioriteringsbidraget i 2017 og frem. Tabel 2: Budgetaftale i hovedtal Mio. kr Likviditetspåvirkning (+=underskud) 8,2-7,3-29,0-16,5 Samlede driftsændringer i forhold til direktionens budgetoplæg -10,8-13,9-14,7-15,6 Årlige anlægsinvesteringer 64,2 51,5 34,1 56,2 Øvrige forhold i budget Takster: Der er udarbejdet takstoversigt for budget på baggrund af den tekniske budgetprognose, jf. bilag 4. Af takstoversigten fremgår efter hvilke principper de enkelte takster er udarbejdet. Konsekvenser af ændringer i det endeligt vedtagne budget udarbejdes efter samme principper som angivet i oversigten. Et endeligt takstkatalog vil blive fremlagt på november-møderækken. Overførselsadgang mellem budgetår: I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/eller mindreforbrug mellem budgetår (Med overførselsadgang MO), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (Uden overførselsadgang UO). Af bilag 3 fremgår den foreslåede bevillingsstatus for samtlige bevillinger i Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Kirkelig ligning: Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2017 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 30. juni 2016, at der skal lignes et beløb på 5,8 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre Kommune lignes et beløb på 40,9 mio. kr. Dette medfører, at kirkeskatteprocenten bliver nedsat til 1,05 pct. (jf. bilag 5). Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriet om budgetlægningen i kommunerne. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling ovenfor. Bilag:

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 1. Budgetforlig Koncerndirektionens budgetoplæg, revideret pr. 22/ Bevillingsoversigt teknisk budgetprognose 4. Takstkatalog, teknisk budgetprognose 5. Notat Kirkelig ligning Budgetaftale tekst.pptx

5

6

7

8

9 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Henrik Nielsen Koncerndirektionen D E Budget Koncerndirektionens budgetoplæg, revideret pr. 22/ Dato: 22. september 2016 J.nr.: Som grundlag for de afsluttende politiske forhandlinger om budget har Koncerndirektionen udarbejdet sit budgetoplæg. Koncerndirektionens budgetoplæg bygger videre på den tekniske budgetprognose, hvor der er sket en opdatering af Lejre Kommunes budgetgrundlag. Opdateringen er sket på baggrund af den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL samt øvrige tekniske korrektioner. Den tekniske budgetprognose er nærmere beskrevet i et særskilt notat, som ligeledes er tilgængeligt i forhold til den videre budgetproces. Formålet med Koncerndirektionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode, som er i balance. Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Sammenfatning af Koncerndirektionens budgetoplæg: Som det fremgår af Tabel 1 på næste side er der i hvert af de fire budgetår et prognosticeret mindreforbrug Og samlet for perioden er mindreforbruget i størrelsesorden godt 30 mio. kr. I forhold til den tekniske budgetprognose, som har et prognosticeret merforbrug på godt 27 mio. kr., er der tale om en forbedring på 57 mio. kr. De nærmere årsager til denne forbedring vil blive præsenteret på de næste sider. Budgetgrundlaget for hviler på en række forudsætninger og præmisser, som er vigtige at holde sig for øje i den videre proces. Væsentligt er det at nævne, at der med det foreliggende budgetgrundlag er taget yderligere et afgørende stort skridt på vejen mod retvisende budgetter. Således er der med den tekniske budgetprognose lavet målrettede tilpasninger af driftsbudgettet for mere end 45 mio. kr. årligt, blandt andet som følge af demografi og opjusteringer af budgetgrundlaget på de specialiserede socialområder. Men særligt på det specialiserede voksenområde er det vigtigt at bemærke, at der også ved de kommende års budgetlægninger udestår væsentlige beslutninger i forhold

10 til at håndtere de økonomiske udfordringer, som særligt tilgangen af nye og dyre borgere medfører. Dette vil blive nærmere omtalt senere i budgetoplægget. Tabel 1: Koncerndirektionens budgetoplæg budgetstatus BF A. Driftsvirksomhed 1.492, , , ,3 Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til: Omkostningsreduktioner -10,0-10,0-10,0-10,0 Tilpasninger og justeringer 5,2 4,2 3,6 3,6 B. Anlægsvirksomhed i alt 58,1 56,3 59,0 54,1 Omkostningsreduktioner -25,0-5,0-5,0-5,0 Tilpasninger og justeringer 0,3 2,2 4,9 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,0 32,4 65,7 99,5 C. RENTER 8,2 9,1 9,7 9,8 Øvrige balanceforskydninger ( ) 3,2 3,2 3,2 3,2 Likviditetsopbygning jf. budgetforlig ,0 0,0 0,0 0,0 D. Balanceforskydninger i alt 3,2 3,2 3,2 3,2 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 27,5 28,0 28,8 29,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.589, , , ,5 Optagne lån ( ) -7,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning ( ) -172,3-162,7-160,4-163,1 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , ,8 Finansiering i alt , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -2,1-3,4-3,9-20,4 Side 2 af 10

11 En anden afgørende vigtig forudsætning for det foreliggende budgetgrundlag er, at de samlede effektiviserings- og besparelseskrav som både kommer indefra via tidligere politiske beslutninger og udefra via de årlige økonomiaftaler bliver realiseret. I Tabel 2 er de forudsatte krav skitseret, hvoraf der på nuværende tidspunkt kun i meget begrænset omfang er truffet konkrete beslutninger omkring udmøntning. Det er således vigtigt, at der såvel i den afsluttende del af budgetlægningen som i det konkrete arbejde med at omsætte budgetgrundlaget er kontinuerligt fokus på at indfri kravene. Side 3 af 10

12 Tabel 2: Forudsatte effektiviserings- og besparelseskrav i Manglende udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav - Budget ,4-7,4-7,4-7,4 Omprioriteringsbidrag - Økonomiaftale ,7-4,7-4,7-4,7 Effektivisering og modernisering - Økonomiaftale ,0-2,2-4,4-6,6 Øvrige 1,1 0,8 0,8 0,8 Sammentælling: -11,0-13,5-15,7-17,9 Samlet set er det Koncerndirektionens opfattelse, at vi med det foreliggende budgetgrundlag vil have et robust udgangspunkt for Lejre Kommunes økonomi i de kommende år. Dette er dog afhængigt af, at Koncerndirektionens strategiske anbefalinger som der bliver redegjort for i næste afsnit aktivt bliver inddraget i den afsluttende politiske budgetproces, ligesom det vil være afhængigt af, at vi i 2017 formår at videreføre, og fortsat videreudvikle, de økonomistyringsinitiativer, som her i 2016 er blevet iværksat med henblik på at sikre budgetoverholdelse. I Figur 1 herunder er den prognosticerede likviditetsudvikling frem til ultimo 2020 illustreret. Figur 1: Likviditetsprognose Budgetoplæg Likviditet efter kassekreditregel FR Teknisk budgetprognose Koncerndirektionens budgetoplæg Likviditetsprognosen rummer to scenarier Henholdsvis det grønne, som tager udgangspunkt i den tekniske budgetprognose og det blå, som tager udgangspunkt i Koncerndirektionens budgetoplæg. Med forudsætningerne i Koncerndirektionens budgetoplæg vil likviditeten forventeligt opnå sit lavpunkt ultimo 2018 på et niveau omkring 70 mio. kr., mens likviditeten ultimo 2020 forventes at være godt 100 mio. kr. Side 4 af 10

13 Det er væsentligt i denne sammenhæng at nævne de markante usikkerheder, som særligt knytter sig til indtægtsprognosen i Denne prognose er blandt andet afhængig af den faktiske befolkningsudvikling i de kommende år. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at afdække usikkerheden nærmere, men der vil være fokus på denne i de kommende års budgetlægning. Koncerndirektionens strategiske anbefalinger: Som omtalt indledningsvist rummer Koncerndirektionens budgetoplæg samlet set en forbedring på 57 mio. kr. over de fire budgetår i forhold til den tekniske budgetprognose. I Tabel 3 herunder er denne forbedring nærmere specificeret: Tabel 3: Fra Teknisk budgetprognose til Koncerndirektionens oplæg I alt Resultat - Den tekniske budgetprognose: 27,4 5,3 3,0-8,4 27,3 Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Drift Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Anlæg Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Drift Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Anlæg 5,2 4,2 3,6 3,6 16,6 0,3 2,2 4,9 0,0 7,4-10,0-10,0-10,0-10,0-40,0-25,0-5,0-5,0-5,0-40,0 Konsekvenser - Pris- og lønfremskrivning -0,1-0,4-0,6-1,1 Resultat Koncerndirektionens budgetoplæg: -2,1-3,4-3,9-20,4-29,8 Som det fremgår af Tabel 3 fremsætter Koncerndirektionen en række forslag til tilpasninger og justeringer af såvel drifts- som anlægssiden. Disse bliver nærmere gennemgået i næste afsnit. Med henblik på at opnå en ansvarlig, langsigtet strukturel balance anbefaler Koncerndirektionen, at der sker en række målrettede omkostningsreduktioner på henholdsvis drifts- og anlægsbudgetterne. Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med, at der som tidligere omtalt er sket en række udgiftsdrivende tilpasninger af driftsbudgettet i bestræbelserne på at sikre et retvisende budgetgrundlag for 2017 og frem, ligesom anbefalingen skal ses i lyset af de føromtalte effektiviserings- og besparelseskrav, som er forudsat realiseret i de kommende år. I forhold til at sikre en langsigtet strukturel balance anbefaler Koncerndirektionen, at der i 2017, og med varig effekt frem, sker en reduktion af driftsbudgetterne på minimum 10 mio. kr. Koncerndirektionen anbefaler samtidig, at der fra 2017 og frem sker en yderligere årlig reduktion på minimum 5 mio. kr. for at imødekomme den del af effektiviserings- og besparelseskravene, som omhandler ompriorite- Side 5 af 10

14 ringsbidraget Altså i alt minimum en reduktion af driftsbudgetterne på 15 mio. kr. årligt. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni måned fremlagde administrationen et samlet katalog af forslag til omkostningsreduktioner på knap 27 mio. kr. i 2017, stigende til mere end 30 mio. kr. fra 2018 og frem. Koncerndirektionen anbefaler, at dette katalog indgår i det videre arbejde med at konkretisere en reduktion af driftsbudgetterne. Herudover vil det være relevant ligeledes at inddrage det nøgletalsmateriale, som reflexio har præsenteret på budgetseminarerne i henholdsvis april og juni måned. På anlægssiden anbefaler Koncerndirektionen, at der for 2017 sker en reduktion på minimum 25 mio. kr., ligesom der fra 2018 og frem anbefales en varig reduktion på minimum 5 mio. kr. årligt. Det ekstraordinært høje niveau i 2017 skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med sidste års budgetlægning blev vedtaget et tilsvarende højere anlægsniveau i netop 2017 Et niveau, som Koncerndirektionen på det foreliggende grundlag ikke vurderer hensigtsmæssigt og realistisk at gennemføre. I det videre arbejde med at reducere niveauet for anlægsinvesteringer er det vigtigt også at have fokus på, at der er konkrete planer om yderligere anlægsinvesteringer, som kun delvist eller slet ikke er budgetlagt på nuværende tidspunkt. Af vigtige områder kan eksempelvis nævnes planer for anlægsbehov på dagtilbudsområdet (hvor der er afsat rammebeløb i investeringsoversigten), planer for de kommunale bygninger i Allerslev-området med henblik på at frigøre Lejrevej 15 samt sammenlægning af kommunens materielgårde, som begge ikke indgår i investeringsoversigten på nuværende tidspunkt. Anlægsinvesteringer som disse er væsentlige i forhold til at kunne indfri effektiviserings- og besparelseskravene, hvor der blandt andet er fokus på effektiv ejendomsdrift. For god ordens skyld skal det nævnes, at et alternativ til varige omkostningsreduktioner er muligheden for en skattestigning. I givet fald vil der skulle tages højde for, at der i det foreliggende budgetgrundlag indgår statslig refusion for de seneste to års skattesænkninger, som i givet fald vil bortfalde. I det omfang de afsluttende politiske drøftelser og forhandlinger om budget medfører prioritering af udgiftsdrivende tiltag på såvel drifts- som anlægssiden anbefaler Koncerndirektionen, at der i samme omfang sker en tilsvarende omkostningsreduktion. På den måde bliver det sikret, at der er tale om omprioriteringer indenfor den eksisterende ramme i stedet for en udvidelse af rammen. Endelig anbefaler Koncerndirektionen, at der, i forbindelse med den endelige vedtagelse af budget i oktober måned, bliver politisk fastlagt en langsigtet økonomisk politik for Lejre Kommune. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar Side 6 af 10

15 den 26. august vil administrationen forelægge perspektiver for samt forslag til en sådan økonomisk politik. Budgetoplæggets ændringer: Som det fremgår af Tabel 3, indeholder Koncerndirektionens budgetoplæg en række anbefalinger til tilpasninger og justeringer af budgetgrundlaget for For driftssiden er der tale om nye tiltag for 5,2 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem Og på anlægssiden er der tale om 0,3 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i I Tabel 4 herunder er disse anbefalinger konkretiseret. Tabel 4: Anbefalinger til tilpasninger og justeringer I alt Drift: 1 Rammebeløb - Klargøring af ejendomme til salg Opnormering af ressourcer i Center for Børn, Unge & Familie Opnomering - Socialjurist Opnormering af ressourcer i Center for Job & Social Analyse - Spec. voksenområde Videreførelse af sygefraværsindsatser Midler til at understøtte Vores Sted og kerneopgaver Anlæg: 8 Renovering af offentlige legepladser Skole-IT Rammebeløb Klargøring af ejendomme til salg: I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev der afsat et éngangsbeløb på 0,6 mio. kr. til at afholde udgifter i forbindelse med klargøring af kommunale ejendomme til salg. Det er forventningen, at dette éngangsbeløb vil være opbrugt ultimo 2016/primo Med afsæt i de aktuelle og forventningen til fremtidige planer er det vurderingen, at der fortsat vil være brug for at afsætte midler til klargøring af kommunale ejendomme til salg. Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der bliver afsat 0,15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. 2. Opnormering af ressourcer i Center for Børn, Unge & Familie: Igennem de seneste år har der været kontinuerligt fokus på de udfordringer, som vi i Lejre Kommune oplever på de specialiserede socialområder. På det specialiserede børneområde bliver der aktuelt sat massivt ind med en udviklingsproces, blandt andet understøttet af eksterne ressourcer fra CAFA og PwC. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der, med udgangspunkt i en grundig sagsgennemgang på området, tilført tre fuldtidsnormeringer til området. Den igangværende udviklingsproces peger dog på, at der fortsat er en ressourcemæssig udfordring. På den baggrund anbefaler Koncerndirektionen, at der fra Side 7 af 10

16 2017 og frem bliver afsat 1,4 mio. kr. årligt til finansiering af yderligere tre fuldtidsnormeringer på området. Denne anbefaling har sammenhæng til Koncerndirektionens indstilling i forbindelse med den politiske behandling af punktet Kvalitetsundersøgelse på det specialiserede børneområde på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni Opnormering Socialjurist: Ét af de væsentligste fokusområder i de igangværende udviklingsprocesser på de specialiserede socialområder er den faglige kvalitet. I bestræbelserne på at styrke og på sigt at kunne fastholde og fortsat udvikle den faglige kvalitet, anbefaler Koncerndirektionen, at der fra 2017 og frem bliver afsat 0,6 mio. kr. årligt til at finansiere ansættelsen af en socialjurist, som skal arbejde på tværs af de specialiserede børne- og voksenområder. Denne anbefaling har sammenhæng til Koncerndirektionens indstilling i forbindelse med den politiske behandling af punktet Kvalitetsundersøgelse på det specialiserede børneområde på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni Opnormering af ressourcer i Center for Job & Social: Ligesom det har været tilfældet på det specialiserede børneområde, er der også ressourcemæssige udfordringer på voksenområdet, herunder ikke mindst på integrationsområdet som følge af den aktuelle situation. Det er Koncerndirektionens vurdering, at der fra 2017 og frem er behov for at tilføre 1,4 mio. kr. årligt, således at der bliver mulighed for at opnormere med tre fuldtidsnormeringer. Den ene normering vil permanent blive tilført det specialiserede voksenområde, mens den anden permanent vil blive tilført integrationsområdet. Den tredje normering vil i 2017 tilgå det specialiserede voksenområde med henblik på at bidrage til den oprydningsproces, der aktuelt er i gang på området, mens den fra 2018 og frem vil blive konverteret til A-dagpengeområdet, hvor der tidligere er blevet bevilget en treårig opnormering for budgetårene Analyse Specialiseret voksenområde: Den økonomiske ramme på det specialiserede voksenområde har i en længere årrække været særdeles udfordret. Det følger en tendens, som efterhånden rigtig mange af landets kommuner oplever. Årsagerne til de økonomiske udfordringer er mange, men en helt afgørende årsag er, at vi ser en væsentlig større tilgang af nye sager end vi ser afgange på området. Samtidig er der en tendens til, at de nye sager er væsentligt mere komplekse og dyre, end vi hidtil har set. Konkret kan dette illustreres ved, at der fra 2012 og frem til i dag har været en tilgang af 60 sager, som i alt forventes at koste 40 mio. kr. i 2016 Eller sagt på en anden måde; Der har i gennemsnit været 12 Side 8 af 10

17 nye sager om året som i gennemsnit medfører merudgifter i størrelsesorden 8 mio. kr. Hvis der ikke aktivt bliver taget stilling til denne udfordring, vil den med stor sikkerhed fortsætte i de kommende år og dermed være en bombe under kommunens budgetgrundlag. Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der i 2017 bliver afsat 0,5 mio. kr. til at få foretaget en grundig analyse af det specialiserede voksenområde med henblik på at få identificeret de tiltag, som kan imødekomme den skitserede udfordring. Resultaterne af en sådan analyse skal foreligge, således at disse kan indgå i budgetlægningen for 2018 og frem. 6. Videreførelse af sygefraværsindsatser: Igennem de seneste par år har der været stort fokus på at nedbringe sygefraværet i den kommunale organisation. Til at understøtte indsatserne, blev der i 2015 afsat godt 2 mio. kr., som blandt andet bliver prioriteret til at købe ekspertise hos BOMI i Roskilde og Falck Healthcare, ligesom konsulenter understøtter indsatserne på enkelte områder. De afsatte midler forventes at være forbrugt med udgangen af Det er vurderingen, at der også de kommende år vil være behov for at afsætte midler til at understøtte indsatserne med henblik på fortsat at opnå et fald i sygefraværet. Koncerndirektionen anbefaler således, at der bliver afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, med henblik på at kunne videreføre indsatserne i forhold til BOMI, Falck Healthcare samt konsulentunderstøttelse. 7. Midler til at understøtte Vores Sted og kerneopgaver: Siden Lejre Kommunes branding- og udviklingsstrategi Vores Sted blev politisk godkendt har der pågået en række indsatser for at sikre den konkrete forankring af strategien såvel i som udenfor den kommunale organisation. Vores Sted er indtænkt i øvrige strategidokumenter (plan- og bæredygtighedsstrategi, budgetaftale med videre), politikker og puljer er blevet eller er på vej til at blive målrettet Vores Sted, der er gennemført en kommunikationsanalyse, og i forhold til organisationen er Vores Sted omsat til et langsigtet strategisk grundlag. Fokus i 2017 bør være på at skabe fælles viden om og ansvar for kerneopgaverne med afsæt i Vores Sted. Til at understøtte dette arbejde anbefaler Koncerndirektionen, at der i 2017 bliver afsat 0,5 mio. kr. 8. Renovering af offentlige legepladser: Der er blevet udarbejdet en tilstandsrapport for kommunens 16 offentlige legepladser. Denne rapport peger på, at legepladserne er i dårlig stand, og at der som følge heraf er behov for omfattende renoveringer for at leve op til gældende krav. Side 9 af 10

18 Koncerndirektionen anbefaler således, at der bliver afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden til renovering af kommunens offentlige legepladser. 9. Skole-IT: Igennem årene har der på forskellig vis været afsat midler til at understøtte den IT-mæssige del af undervisningsmiljøet i vores kommunale skoler Eksempelvis i form af netværksdækning og indkøb af pc er/tablets til eleverne. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der i 2016 og 2017 årligt afsat knap 3 mio. kr. til fortsat at understøtte denne indsats, mens der fra 2018 og frem ikke er afsat midler. Koncerndirektionen anbefaler, at der også i budgetårene 2018 og 2019 bliver afsat midler Konkret 1,9 mio. kr. i 2018 og 4,55 mio. kr. i Side 10 af 10

19 Bevillingsoversigt budget kr. Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 ØKONOMIUDVALG POLITISK ORGANISATION Overførselsadgang Vederlag m.v UO Øvrig politisk organisation UO Politiske udvalg UO Folkeoplysningsudvalget UO Det lokale beskæftigelsesråd UO Ældreråd UO Handicapråd UO Hegnsyn UO 1.20 ADMINISTRATIV ORGANISATION Fælles funktioner MO Budgetramme koncernsekretariat & udvikl MO Budgetramme servicecenter allerslev MO Budgetramme koncernøkonomi & analyse MO Budgetramme center for ejendomsdrift MO Budgetramme center for kultur & fritid MO Budgetramme center for skoletilbud MO Budgetramme center f. Børn, unge & fam MO Budgetramme center for dagtilbud MO Budgetramme center for byg & miljø MO Budgetramme center for veje & trafik MO Budgetramme center for job & social MO Budgetramme center f. Velfærd & omsorg MO Turisme og erhvervsfremme 0 MO Borgerrådgiver MO Adm.udg. Fra forsyningsvirksomheder udbe UO 1.30 UDLEJNING M.V Udlejningsboliger UO Ældreboliger UO Forpagtningsafgifter m.v UO

20 Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang Støttet boligbyggeri UO 1.35 LEJRE BRANDVÆSEN Lejre brandvæsen MO 1.38 IT OG KOMMUNIKATION It og kommunikation MO 1.40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER Bygnings- og løsøreforsikringer MO Arbejdsskadeforsikringer UO Fælles vikarpulje MO 1.50 GEBYRER Gebyrer MO 1.70 PULJER TIL SPAREMÅL Sparekrav,rammebesparelse, ledelsesudviklingsproket MO Samling på 2 rådhuse MO UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID KULTUR & FRITID Fælles faciliteter MO Idrætshaller MO Bibliotek & arkiv MO Musikskolen MO Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys UO Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysni UO Tilskud t/ kulturelle opg, museer mv UO Eksterne projektmidler MO Eksterne projekter forprojekt nationalpa MO UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM SKOLETILBUD Fælles udgifter og indtægter UO Forældrebetaling SFO UO Fripladser, søskenderabar m.v UO Bet til/fra stat og kommuner skoler og SFO UO Allerslev skole MO Bramsnæsvig skole MO Hvalsø skole MO Side 2 af 5

21 Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang Kirke saaby skole MO Kirke hyllinge skole MO Osted skole MO Trællerup skole MO Firkløverskolen MO Ungdomsskolen MO Specialundervisning m.v MO 3.20 BØRN, UNGE OG FAMILIE Fællesudg. + kompensation løn/merudg UO Støttepædagoger skoler og daginst UO Særlige tilbud UO Pædagogisk psykologisk rådgivning UO Familiehuset UO Sundhedsplejen UO Tandplejen MO 3.30 DAGTILBUD Fællesudgifter dagtilbud m.v UO Tilskud til privat pasning m.v UO Forældrebetaling dagtilbud UO Fripladser, søskenderabat m.v UO Sundhedsplejen UO Dagplejen UO Område MO Område MO LUKKEDE INSTITUTIONER MO Område MO Hyllinge lyndby børnehave MO Børnehaven rollingen MO UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ BYG & MILJØ Natur, miljø og plan MO It-fagsystemer (gis) MO Byfornyelse MO Gebyrer 0 MO 4.20 VEJE & TRAFIK Grønne arealer MO MO Side 3 af 5

22 Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang Materielgården MO Vejvedligeholdelse MO Vintervedligeholdelse UO Kollektiv trafik UO 4.25 FORSYNINGSVIRKSOMHED Renovation MO Rottebekæmpelse MO 4.30 EJENDOMSDRIFT Ejendomsvedligeholdelse MO Drifts af administrationsbygninger MO Energiforbrug MO Energistyring og -mærkning MO Samordnet rengøring MO UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED JOBCENTER Ungdomsvejl. Og særlig tilrett. Udd UO Arb.mar.foranst. Og forsørgerydelser UO Introdukt.program udlænd. & ydelser UO Sygedagpenge UO Dagpenge til forsikrede ledige UO UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE VELFÆRD & OMSORG Fællesudgifter velfærd og omsorg MO Aktivitetsbestemt medfinansiering. Af sundhedsvæsen UO Plejecentre og aflastningsboliger MO Bestillerfunktion UO Mellemkomm. Afr pleje i pl.bolig mv UO Hjælpemidler og tilskud mv UO Omsorgs- og specialtandpleje samt handic UO Hjemmepleje - udfører MO Nattevagt, sygepl, akt.&samvær & genoptr MO Aktivitetscentre MO 6.20 SOCIALE TILBUD Fællesudgifter, kontaktperson MO Side 4 af 5

23 Bev. Nr. Bevillingsområde ledsagerordning Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang Tilbud pers m/ særlige sociale vanskab UO Alkohol-/stofmisbrug +socialt udsatte UO Socialpsykiatrisk center MO Solvang MO Bramsnæsvig MO Bofællesskaber MO 6.30 DIVERSE YDELSER MV Fællesudgifter 0 MO Støtte frivilligt socialt arbejde MO Førtidspension UO Flygtninge UO Udbetaling Danmark mv UO UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME ERHVERV & TURISME Erhverv & Turisme MO I alt Side 5 af 5

24 Takstkatalog budget Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 100,00 + rente 250,00 + rente 100,00 + rente pr. styk x 250,00 + rente pr. styk x - bevilling hyrevogn pr. styk x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling pr. styk x - førerkort hyrevogn pr. styk x - Udstedelse fornyelse af førerkort pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn pr. styk x - Trafikbog pr. styk - Grøn tillægsnummerplade pr. styk - sundhedskort pr. styk x - adresseoplysning pr. styk x - bopælsattest pr. styk x - ejendomsoplysninger pr. styk x - BBR-ejendomsoplysninger pr. styk x - vurderingsattest pr. styk x - skatteattest pr. styk x - vielser udlændinge pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Haller mv. - reklameskilte i haller excl. moms pr. styk x - leje af gymnastiksal/multisal til fest Afventer mødesag 606 pr. gang x - leje af hal til fest pr. gang x

25 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% pr. gang x - overnatning i haller og skoler 27 pr. gang x - bad i forbindelse med militær 7 pr. person x Fast takst* - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l. 606 pr. gang x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l 606 pr. gang x - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger 606 pr. gang x - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) 419 pr. gang x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) 154 pr. gang x - forberedelse til fester i hal 142 pr. time x Note: Der beregnes nye takster i forbindelse med et servicekatalog i efteråret Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse pr. rate x - Soloundervisning/instrumentalundervisning pr. rate x - Sammenspil pr. rate x Hørelære/teori pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. rate x - Talentlinie pr. rate x improvisationslære pr. rate x - Strygerdage Udgået 140 pr. rate - Musikkarrusel 3 rater Udgået 750 pr. rate Miniviolin, holdundervisning 760 Ny pr. rate x Miniviolin fortsætter 570 Ny pr. rate x Instrumentleje pr. rate x Musikhold Ny pr. rate Instrumentalhold pr. rate Strygersammenspil 320 Ny pr. rate Note: Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2017 beregnes for aug. 2016/juni Nye takster fra aug. 2017/juni 2018 beregnes i Side 2 af 7

26 Område Overskridelse af lånetid Børn: Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt 1 dag - - x 7 dage - - x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x Voksne fra 14 år 0 1 dag pr. bog x 7 dage pr. bog x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 2 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Fast takst* Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje/vuggestue: - dagpleje pr. måned x - vuggestue pr. måned x Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid pr. måned x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning pr. måned x Tilskud til privat pasning: Side 3 af 7

27 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt - 24 uger til og med 2 årige pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse pr. måned x Fast takst* Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år pr. måned x år pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse pr. måned x SFO klasse pr. måned x SFO pr. måned x Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond éngangsbeløb pr. parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 - pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 - pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 - pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 0 - pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 - pr. sag x Side 4 af 7

28 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) 0 - pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 - pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 - x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 - pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0, Promille Renovation: Det faste gebyr: Administration pr. år x Indsamling af glas pr. år x Farligt affald 8 5 pr. år x Storskrald og haveaffald pr. år x Genbrugsplads pr. år x I alt fast gebyr pr. år x Variabelt gebyr: Dagrenovation l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x Papirbeholdere l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. sommerhus pr. år x l. sommerhus pr. år x Side 5 af 7

29 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Diverse: Ombytningsgebyr pr. ombytning x Ekstra sæk pr. sæk x Ekstra tømning l pr. tømning x Ekstra tømning l pr. tømning x Erstatning af beholder: 140 l pr. beholder x 190 l pr. beholder x 240 l pr. beholder x 360 l pr. beholder x 660 l pr. beholder x 770 l pr. beholder x Kompostbeholder pr. beholder x Gravitationslås til l containere pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr Lejre Kommune pr. år x Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg pr. besøg Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation pr. år Forbrændigsegnet affald pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) pr. år Haveaffald pr. år Rødder, stød og grene pr. år Deponeringsegnet pr. år Blandet affald til sortering pr. år UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Side 6 af 7

30 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Leverandørens dagspris er fastsat i ht. udbud. Hovedret inkl. transport er beregnet ud fra pris på hovedret + gennemsnitlig antal ugentlig leveringer. Reguleres ud fra nettoprisindeks pr. august i året. 45,8 45,5 pr. hovedret x Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp (fremskrevet udbudspris) / 245 pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.551, pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) 594,34 581,95 pr. time Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang x Side 7 af 7

31 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jens Christiansen Kommunal Økonomi & Analyse D E Kirkelig ligning 2017 Dato: 12. september 2016 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2017 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2017 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr , jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr Landskirkeskat Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 30. juni 2016 at der for regnskabsåret 2017 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning Ligningsbeløb 2017 Kirke- og præstegårdskasser kr % pulje og anlægskonto kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2016 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,05 kr Forventet mellemregning ultimo 2016 kr. 0

32 Budgetaftale for Bilag til budgetforlig indgået den 28. september 2016

33 En sund økonomi - der tilføres 45 mio. kr. til budgettet Alle partier i Kommunalbestyrelsen indgik den 28. september et budgetforlig for Denne budgetaftaletekst uddyber de politiske mål med budget Med budgetforliget tilføres 45 mio. kr. til driftsbudgettet. Hermed sikrer aftaleparterne, at det nuværende serviceniveau over for børn og ældre kan fastholdes de kommende år, til trods for at der kommer flere børn i vores dagtilbud og der bliver flere ældre med behov for støtte. Børneområdet tilføres således mere end 17 mio. kr. som følge af en positiv udvikling i antallet af de mindste børn og ældreområdet tilføres 3 mio. kr. Også de specialiserede socialområder tilføres midler, ca. 12 mio. kr., som skal udmønte sig i bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Udvidelserne finansieres ved at reducere driftsudgifterne med i alt 10,8 mio. kr. i 2017 (med varigt gennemslag i overslagsårene) og ved at reducere anlægsudgifterne med godt 50 mio. kr. i hele budgetperioden. Der vil i løbet af perioden ske en forbedring af likviditeten, som styrker de fremtidige investeringsmuligheder og kommunens robusthed med ca. 46 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet vil ligge på mellem 58 mio. kr. og 112 mio. kr. Det er på niveau med målsætningen i den økonomiske politik om minimum at have en kassebeholdning på min. 50 mio. kr. Dette er vel at mærke inden, der er indregnet indtægter i størrelsesordenen mio. kr. i forbindelse med udvikling af Degnejorden og salg af de erhvervsarealer, som Lejre Kommune allerede har købt og betalt.

34 En sund økonomi - udvidelserne finansieres gennem målrettede reduktioner Aftaleparterne finansierer budgetudvidelserne ved målrettede omkostningsreduktioner på henholdsvis drift og anlæg. Drift Driftsbudgetterne reduceres som sagt med 10,8 mio. kr. i 2017, med varig og stigende effekt de følgende år. Heraf vedrører de 5 mio. kr. omprioriteringsbidraget som reducerer bloktilskuddet til Lejre Kommune med 5 mio. årligt (som indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL). De resterende knap 6 mio. kr. er med til at sikre finansiering af budgetudvidelserne. Herudover er der allerede indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 6 mio. kr. Disse skal realiseres i 2017, og er kulminationen på en flerårig indsats, hvor der er gennemført effektiviseringer for mere end 18 mio. kr. Direktionen og Økonomiudvalget vil følge reduktionerne nøje. Anlæg Anlægsbudgetterne reduceres ekstraordinært med 18,6 mio. kr. i 2017 og herefter i med knap 33 mio. kr. i alt. Lejre Kommune har haft et meget højt anlægsniveau de senere år, og har været nødt til at overføre midler mellem årene. Med budgetforliget for lægger aftaleparterne et niveau, som det er realistisk at gennemføre, og som er ansvarligt. På de næste sider vises oversigterne over henholdsvis driftstilpasninger og anlægsinvesteringer i budget

35 Tilpasninger, drift Nr. Overskrift Reduktion i administrative udgifter D Reducere antallet af udvalg fra 7 til Sammenlægning af puljer Færre ressourcer til efteruddannelse Ledelse i ungdomsskolen Forøgelse af forældrebetaling for SFO Nedsat tilskud til pasning af eget barn Tilbagerulning af udvidet åbningstid Rengøring på biblioteketerne 403 Rengøring på rådhusene 404 Rengøring i Kulturhuset 405 Rengøring på Materielgården Rengøring - SFO 407 Rengøring - Klubhusene 614 Rengøring på aktivitetscentre 409 Energiforbrug-lavere forbrug ved afhændelse af bygninger Grønne områder - Sæsonansættelse udelades Grønne områder - Pleje af vejrabatter Materielgården - reduktion i personaleomkostninger Samling af materielgårde Reduktion - Vintervedligeholdelse Reduceret konsulentbistand - GIS Klima, reduceret råderum til understøttelse af lokale initiativer 419 Myndighedsbehandling og planlægning, reduceret råderum Investering - Fleksjobambasadør Virksomhedsrettet frontteam til integrationsindsatsen Reduceret pris pr. genoptræningsplan Hjælpemidler Plejecentre, underholdning Pulje til Aktiv og Sund Nedlæggelse af Bramsnæs Lænken POL Reduktion af kontoen til eksterne konsulenter POL Dagtilbudschefstilling nedlægges POL Sammenlægning af Egebjerget og Røglebakken POL Øget normering til demensindsatser POL Skole-IT (flyttet fra anlæg) Reduktioner i alt

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Prisfremskrivning 2,4

Prisfremskrivning 2,4 ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.244 1.215 pr. hegnsyn Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr. Budget -21 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til er i samt oversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder er rettet mod borgere og virksomheder. ne er fastsat i overensstemmelse med

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent,

b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, Lejre Kommune Økonomiudvalget 28-09-2016 Side 1 ØU - 2. behandling af budget 2017-2020 Sagsnr.: 16/12430 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016 at

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 10 POLITISK ORGANISATION 5.828 0 5.828 10 VEDERLAG

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger.

Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 08-09-2016 Side 1 ØU - 1. behandling af budgetforslag 2017-2020 Sagsnr.: 16/10850 Afbud: Christian Plank, Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Ivan Mott Resumé: Budgetforslag

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Budgetaftale for Bilag til budgetforlig indgået den 28. september 2016

Budgetaftale for Bilag til budgetforlig indgået den 28. september 2016 Budgetaftale for 2017-2020 Bilag til budgetforlig indgået den 28. september 2016 En sund økonomi - der tilføres 45 mio. kr. til budgettet Alle partier i Kommunalbestyrelsen indgik den 28. september et

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

Som grundlag for de afsluttende forhandlinger om budget har Koncerndirektionen udarbejdet sit budgetoplæg.

Som grundlag for de afsluttende forhandlinger om budget har Koncerndirektionen udarbejdet sit budgetoplæg. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Henrik Nielsen Koncerndirektionen D 2047 6169 E henn@lejre.dk Budget 2016-2019 - Koncerndirektionens budgetoplæg Dato:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 4. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for NOTAT KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Camilla Vang Taankvist KØA Koncernøkonomi og Analyse D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 19. august 2016

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 4. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013 Referat torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Martin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3.

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013 Referat torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 6. september 2018 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Bilag 2 - Budgetomplaceringer til FR Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering Omplacering 2016

Bilag 2 - Budgetomplaceringer til FR Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering Omplacering 2016 Bilag 2 - Budgetomplaceringer til FR3 Bevilling nr. Bevilling Navn Overskrift Kommentar og begundelse for omplacering 6 10 14 BESTILLERFUNKTION MV. Frit valg takster, genberegning Interne timepriser ved

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere