KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne."

Transkript

1 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. Klagerne fik ved henvendelse til indklagede udleveret en salgsopstilling. Af bilag til salgsopstillingen fremgik et forslag om, at ejendommen kunne finansieres med et fastforrentet 5 % realkreditlån. Klagerne henvendte sig til indklagede for at få udarbejdet et køberbudget med henblik på at få overblik over, hvorvidt de havde råd til at erhverve ejendommen. I den forbindelse afleverede klagerne et månedsbudget til indklagede med oplysninger om klagernes indtægter, forbrug med mere. Klagerne ventede deres første barn og havde i den forbindelse oplyst indtægter og udgifter i budgettet for 1 barn.

2 2 Indklagede udarbejdede herefter den 9. september 2007 et køberbudget til klagerne, hvoraf det fremgik, at klagerne ville få et månedligt overskud på kr ,00: Den 11. september 2007 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen. Det fremgik af købsaftalen, at denne var betinget af klagernes advokats godkendelse af handlen i sin helhed. Det fremgik videre af købsaftalen: Køber er gjort bekendt med at medvirkende ejendomsmægler ikke kan være formidler for begge parter i samme handel. Køber er vejledt om behov og mulighed for at have egen rådgiver og er opfordret til at søge egen rådgiver. Det fremgik ligeledes af købsaftalen, at der var tale om en kontanthandel. Af salgsopstillingen fremgik, at indklagede er tilknyttet eller har samarbejdsaftale med et

3 3 realkreditinstitut. Af salgsopstillingen fremgik ligeledes, at ved en kontanthandel ville tinglysningsafgift til skøde udgøre kr ,00, og omkostninger til berigtigelse af skøde ville udgøre kr ,00. Den 18. september 2007 godkendte klagernes advokat købsaftalen med ændringer og præciseringer: 1. Købers bank ønsker at gennemføre handlen som kontanthandel. 2. Køber, der mundtligt har oplyst mig at være debitorgodkendt af sin bank (ej verificeret af os endnu), kan ansvarsfrit træde tilbage fra handlen, såfremt der ikke opnås tilbud på 80 % realkreditbelåning i et af køber valgt realkreditinstitut senest 8 bankdage efter min modtagelse af sælgers accept. Efter overtagelse af ejendommen erfarede klagerne, at deres rådighedsbeløb var væsentligt mindre end angivet i køberbudgettet. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af indklagedes udarbejdelse af et fejlagtigt køberbudget samt fejlagtig køberrådgivning. Det var klagernes første huskøb, og klagerne var meget nervøse for at købe for dyrt. Derfor bad klagerne indklagede om at udarbejde et køberbudget. Klagernes krav var, at de ville have et fornuftigt rådighedsbeløb. Det blev kraftigt pointeret, at hvis dette ikke kunne lade sig gøre, ville klagerne oplyses herom, og de var i så fald ikke interesserede i at erhverve ejendommen. Køberbudgettet blev udarbejdet af en af indklagede ansat medarbejder, som udover at være ejendomsmægler også fungerede som rådgiver i forbindelse med lån fra BRFkredit. Budgettet blev udarbejdet på grundlag af salgsopstillingen samt låne- og skatteberegninger. Klagerne afleverede selv et budget med oplysninger om faste udgifter og indtægter. Klagerne er efter overtagelsen af ejendommen i den situation, at rådighedsbeløbet er

4 4 mindre end beregnet. Klagerne kan som følge heraf blive nødt til at sælge ejendommen. Der er lavet flere fejl i køberbudgettet. I budgettet er der således med dobbelt så mange børnepenge, som klagerne modtager i virkeligheden. På det til indklagede udleverede budget var den korrekte værdi angivet. Klagerne kan ikke genkende indklagedes påstand om, at der skulle have været enighed om at medregne 2 gange børnepenge for at lave det retvisende for fremtiden. Klagerne mener, at det er misvisende kun at se et ekstra barn udelukkende som en indtægt. Der er f.eks. ikke medtaget ekstra udgift til børneinstitution. Et ekstra barn ville under alle omstændigheder ligge nogle år ude i fremtiden for klagerne. I det af indklagede udarbejdede køberbudget var der regnet med et fastforrentet lån med en rente på 5 % og en udbetaling på kr ,00. Da handlen blev indgået, havde klagerne kun kr ,00 til udbetaling, og klagerne blev rådet til at optage et lån på 6 %. Samlet giver disse 2 ting et rådighedsbeløb, der er ca. kr ,00 mindre pr. måned, hvilket klagerne blev oplyst om mundtligt. Klagerne regnede med at kunne klare denne ekstra udgift på grund af ekstra indtægter i forhold til dem, der var anført i budgettet. Klagerne er klar over forskellen på 5 % og 6 % lån, men valget mellem disse lån blev truffet på baggrund af køberbudgettet, idet klagerne forventede selv med et 6 % lån at have et pænt overskud på budgettet. I køberbudgettet er der regnet med et afdragsfrit lån. Det er, så vidt klagerne ved, et krav for afdragsfrihed, at man er i stand til at betale afdrag. Klagerne valgte en 2 års periode, men er nu afhængig af afdragsfrihed for at kunne betale terminerne de næste mange år. Indklagede havde således ikke taget hensyn til, at klagerne i løbet af 2 år skulle begynde at afdrage på lånet. Såfremt der var blevet lavet et nyt budget, inden handlen blev gennemført, ville dette have vist, at klagernes rådighedsbeløb næsten var halveret, til godt kr ,00. Hvis der skulle betales afdrag, ville beløbet kun have været ca ,00. Ifølge klagernes bank bør en familie med et barn have et rådighedsbeløb på omkring kr ,00. Udgifter til tinglysning af skøde, ejerskifteforsikring og salær til advokat i forbindelse med handlen var ikke medtaget i køberbudgettet. Indklagede påtog sig en dobbeltrolle, idet indklagede fungerede som rådgiver for både sælger og klagerne. Indklagede oplyste ikke om forbehold i forbindelse med rådgivningen, men lovede at give besked, såfremt huskøbet ville blive for dyrt. Indklagede har med sin rådgivning af klagerne udelukkende varetaget sælgers interesse i at få solgt ejendommen.

5 5 Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klagerne i anledning af det af indklagede udarbejdede køberbudget. Indklagede påpegede fra første møde med klagerne, at en godkendelse fra en kreditforening og et køberbudget absolut ikke er det samme, men skal bruges sammenhængende. Indklagede modtog, efter indsendelse af klagernes lønsedler, årsopgørelser mv. til BRFkredit, en købergodkendelse herfra. Klagerne fik i forbindelse med købergodkendelsen oplyst, at denne kun lige rakte til klagernes køb af ejendommen. Efter modtagelse af økonomiske oplysninger fra klagerne udarbejdede indklagede et køberbudget. Undervejs i forløbet blev der talt meget med klagerne om hele processen med at skulle købe hus, nye og flere udgifter med videre. Indklagede spurgte indgående til klagernes forbrug. I den forbindelse oplyste klagerne indklagede om, at da de virkelig ønskede at erhverve ejendommen, ville de reducere deres forbrug væsentligt. Indklagede påpegede flere gange, at klagerne ville komme til at sidde stramt i det, hvortil klagerne blandt andet svarede, at de havde mulighed for ekstra indtægter. Med hensyn til børnetilskud er det korrekt, som af klagerne anført, at dette fremgik dobbelt af køberbudgettet. Dette blev imidlertid debatteret med klagerne, idet klagerne oplyste, at de meget snart ønskede at få barn nr. 2. Da budgettet blev udarbejdet, bad klagerne indklagede om at sætte den kontante udbetaling til kr ,00. Som finansiering blev der anvendt et 5 % fastforrentet obligationslån. Da lånet skulle effektueres, var der imidlertid sket det, at kurserne på 5 % lån var faldet væsentligt, og der ville derfor opstå et rigtig stort kurstab på denne obligation. Da der blev åbnet en 6 % obligation, drøftede indklagede med klagerne fordele og ulemper ved de 2 lån. Samtidig lavede indklagede beregninger, som viste forskellene. Forskellene i klagernes rådighedsbeløb ved de 2 forskellige lånetyper blev endvidere påført budgettet i hånden sammen med en ændret kontant udbetaling på kr ,00. Det skal endvidere nævnes, at klagernes endelige beslutning om valg af finansiering først blev truffet endeligt efter underskrift af købsaftalen. Købsaftalen blev udarbejdet som en kontanthandel. Klagerne blev i salgsopstillingen orienteret om udgifter ved købet til skøde, advokat med mere.

6 6 Indklagede har givet klagerne en masse informationer, men indklagede har på intet tidspunkt optrådt som klagernes rådgiver, f.eks. købermægler eller lignende, idet klagerne selv har haft egne rådgivere, herunder advokat. Indklagedes ansvarsforsikringsselskab AIG Europe har bl.a. anført: Det bestrides, at indklagede har pådraget sig et erstatningsansvar over for klagerne som følge af fejl i det af indklagede udarbejdede køberbudget. I nærværende sag er der ikke indgået aftale mellem klagerne og indklagede om køberrådgivning. Klagerne var repræsenteret ved egen advokat. De budgetter, som blev udarbejdet, er udarbejdet ud fra klagernes oplysninger og ønsker og blev udarbejdet med henblik på klagernes finansiering af handlen og ikke som udslag af køberrådgivning. For så vidt angår børnepenge er det oplyst, at klagerne ønskede en beregning ud fra 2 børn. Under alle omstændigheder kunne klagerne ikke være i god tro om, at de ikke modtager børnepenge for 2 børn. Nævnet udtaler: Det fremgår af 15 i lov om omsætning af fast ejendom, at ingen må være formidler for begge parter i samme handel. Det fremgår videre af stk. 2: Formidleren skal varetage sin opdragsgivers behov og interesser. Dog skal formidleren udøve sin virksomhed med hensyntagen til den anden part. Hvis den anden part ikke bistås af egen rådgiver, skal formidleren rådgive den pågældende om behov og mulighed for at søge bistand. Af Industri- og samordningsministerens svar af 7. juni 1994 på nedennævnte spørgsmål til Folketingets Erhvervsudvalg fremgår: Spørgsmål: Er det korrekt forstået, at 15 i den nye lov om omsætning af fast ejendom, fastlåser forbrugerne i mæglervalget, forstået på den måde, at en køber der har tillid til en ejendomsmægler på trods af eget ønske ikke kan modtage køberbudget og anden rådgivning fra denne ejendomsmægler, hvis ejendomsmægleren i forvejen har skrevet aftale om formidling af salg med en sælger, og det er denne bolig, køberen ønsker at erhverve? Svar:

7 7 Efter lovens 15, stk. 1, må ingen være formidler for begge parter i samme handel, og 15, stk. 2, forpligter sælgers mægler til, i de tilfælde hvor den potentielle køber ikke bistås af egen rådgiver, at rådgive denne om behov og mulighed for at søge sådan bistand. Det fremgår af bemærkningerne i lovforslaget til 15, at bestemmelsen forhindrer, at en ejendomsmægler ved salgsopsdrag optræder som rådgiver for køberen om punkter, hvor parterne har modstridende interesser. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at en ejendomsmægler som led i varetagelsen af hvervet for sælger udarbejder et køberbudget for en potentiel køber. Endvidere skal ejendomsmæglere give begge parter de oplysninger, som er af betydning for handelen og dennes gennemførelse. Nævnet finder herefter, at indklagede ikke har handlet i strid med 15 ved at udarbejde et køberbudget til klagerne. Det fremgik af købsaftalen og salgsopstillingen, at klagerne var blevet opfordret til at søge rådgivning. Det fremgår ligeledes af sagen, at klagerne var blevet kreditorgodkendt i deres pengeinstitut samt havde egen advokat til at berigtige handlen og til at yde rådgivning. Nævnet lægger derfor til grund, at klagerne var klar over, at indklagede ikke var rådgiver for klagerne. Vedrørende ejendomskøb og privatøkonomi fremgår det af lov om omsætning af fast ejendom: 6. Rådgivning om, hvorvidt en forbruger har råd til køb af fast ejendom, skal gives på grundlag af den fornødne gennemgang og vurdering af kendte oplysninger om forbrugerens indtægter og udgifter. Rådgiveren skal angive, hvilken brutto- og nettoudgift, jf. 19, stk. 2, der på grundlag af et detaljeret budget er råd til. Rådgiveren skal endvidere angive, hvilket kontantprisniveau budgettet giver mulighed for at købe ejendom inden for, samt hvilke muligheder forbrugeren har for at få et køb finansieret. Indklagede medtog i køberbudgettet udbetaling og lån i henhold til de forhold, der gjorde sig gældende på udarbejdelsestidspunktet, således et 5 % obligationslån. Det må lægges til grund, at det blev drøftet, hvorvidt det ville være mest hensigtsmæssigt med henholdsvis et 5 % eller 6 % lån. Beslutningen om den endelige finansiering blev først truffet efter handlens indgåelse, hvorfor nævnet ikke finder anledning til kritik af indklagede i forbindelse med oplysninger om, hvilken lånetype klagerne kunne vælge, idet indklagede måtte tage udgangspunkt i de forhold og kurser, som var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet.

8 8 Klagerne var oplyst om, at der i køberbudgettet var regnet med afdragsfrihed i 2 år, hvorfor det måtte stå klart for klagerne, at rådighedsbeløbet ville være anderledes, når der efter 2 års forløb skulle betales afdrag. Nævnet finder således ikke anledning til kritik af indklagede i den forbindelse. Med hensyn til udbetalingen lægger nævnet til grund, at klagerne burde have vidst, at en mindre udbetaling ligeledes ville medføre forøget lånebehov samt en forhøjet låneydelse og dermed et lavere rådighedsbeløb. Der er til sagen fremkommet modstridende forklaringer fra parterne, om det blev drøftet, at indklagede i køberbudgettet havde regnet med 2 børn. Nævnet finder det imidlertid kritisabelt, at indklagede havde medtaget indtægter i form af et ekstra børnetilskud, men ikke havde medtaget en øget udgift til institution, hvorfor budgettet ikke er retvisende for fremtiden på dette punkt. Klagerne har imidlertid selv udarbejdet budget, hvor både oplysninger om børnetilskud og udgift til institution fremgik, hvorfor klagerne ikke kunne være i god tro om, at indklagedes oplysninger om børnetilskuddet og udgift til institution var korrekte. Nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klagerne. Konklusion: Som følge af kritikken skal indklagede inden 30 dage fra kendelsens dato betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr, kr. 700,00. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Poul Søgaard formand

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere