Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postboks 2290 DK 1025 København K Telefon Telefax Publikationen kan hentes på

2 Beretning Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) er en statsvirksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, hvis opgave er at sikre optimale fysiske rammer for dansk videnskab i løbende dialog med institutionerne. S-FoUs overordnede mål er at være en foretrukken leverandør til de videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner samtidig med, at vi bidrager til udvikling af dansk byggeri og ejendomsforvaltning. Målet opnås ved systematisk vedligeholdelse af bygningerne, ved forsøg med nye samarbejdsformer med leverandørerne i en række byggerier og ved konstant at forbedre institutionernes mulighed for smidig tilpasning af de fysiske rammer til de skiftende behov. Hovedopgaverne består i: nybyggeri ejendomsadministration vedligeholdelse samt forsøgs- og udviklingsbyggeri Opgaverne varetages inden for rammerne af den statslige huslejeordning, der er lavet for at give institutionerne et økonomisk incitament til at prioritere deres lokaleforbrug. Institutionerne har frit leverandørvalg, og kan normalt opsige deres lejemål med ½ års opsigelse. Årets finansielle resultat I 2004 har man anvendt i alt 288 mio. kr. til vedligeholdelse udover det som institutionerne selv anvender til den indvendige vedligeholdelse. Det er således lykkedes at indhente den vedligeholdelsesindsats der var forudsat ved SEA-ordningens start. I de første år har både S-FoU og institutionerne skullet udarbejde procedurer for gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder, hvilket har betydet en mindre indsats. Det er en forudsætning for S-FoUs driftskonto, at udgifts- og indtægtsbevillingerne er ens både i budget og regnskab. Et evt. overskud skal indbetales som ekstraordinært afdrag på det stående lån, mens et evt. underskud kan finansieres ved optagelse af lån i den friværdi, som tidligere års ekstraordinære afdrag har skabt. S-FoU havde i 2004 behov for at låne 41,0 mio. kr. til dækning af årets underskud. Underskuddet fremkom som følge af, at tidligere års vedligeholdelsesarbejder nu er færdiggjort og modsvares af de tidligere års ekstraordinære afdrag. S-FoU har i 2004 bygget for i alt 420 mio. kr., hvilket er et fald på i alt 22,4 mio. kr. i forhold til S-FoUs lejeindtægter er i forhold til 2003 steget med 48,4 mio. kr., hvilket primært skyldes ibrugtagning af nybyggerier.

3 Årets faglige resultater Med færdiggørelse af et nyt byggeri i Ørestaden kom et nyt universitet i 2004 ind under SEAordningen. IT-Universitetet ibrugtog pr. 1. juni 2004 hovedparten af de m 2. Fra 1. januar 2005 er 5. salen udlejet til et nyoprettet IT-væksthus, der sammen med IT-universitetet og DR skal styrke ITiværksætterkulturen i hovedstadsområdet. S-FoU har færdiggjort en interaktiv miljøvejledning til brug for dokumentation og udvikling af miljøindsatsen i nybyggeri. Endelig har S-FoU deltaget aktivt i udviklingen af Det digitale byggeri, deltaget i projektrådets arbejde, udført selvstændige undersøgelser og publikationer om anvendelse af IT-elementer i programfase og til visualisering af projekter, samt iværksat afprøvning af bygherreinitiativet vedr. 3D anvendelse i projekteringsprocessen. Odense Kommune har præmieret byggeriet i Winsløvparken til Syddansk Universitet, og Københavns Kommune har præmieret byggeriet til IT-Universitetet i Ørestaden. Forventninger til det kommende år Afhændelse af lediggjorte ejendomme forventes at stige. Det må konstateres, at modning af disse ejendomme til salg er en længerevarende proces, da det ofte kræver ændring af lokalplangrundlaget til andre anvendelsesmuligheder af ejendommene. For flere S-FoU s ejendomme er denne proces gennemført, eller igangværende. Endvidere vil man forstærke indsatsen på området, idet omfanget af opsigelser især i København forventes at stige mærkbart. I 2005 skal der gennemføres en vurdering af den indvendige vedligeholdelse af S-FoU s ejendomsportefølje. I henhold til arbejdsdelingen med universiteterne varetager universiteterne denne aktivitet, men det er fastlagt, at der hvert 5. år, skal ske en overordnet vurdering heraf. Vurderingen foretages af et rådgiverkonsortium som en udvidelse af det årlige eftersyn vedr. den udvendige vedligeholdelse. I 2005 forventes det, at der vil blive udbudt lokalebehov ved Aalborg Universitet i OPP-løsninger. Der forventes, at S-FoU får udarbejdet nye redskaber og gennemført en øget indsats på tilgængelighedsområdet, udover at aktiviteterne vedr. det digitale byggeri fortsættes. Som led i overgangen til omkostningsregnskab vil S-FoU iværksætte en registrering af den kunst, som er placeret i bygningerne. Oversigt over hovedkonti Den efterfølgende årsrapport omfatter Resultatanalyse

4 Idet S-FoUs resultatkontrakt først blev godkendt af Videnskabsministeriet i oktober 2004 er der ikke for 2004 sket tidsregistrering på de godkendte resultatkrav. Prioritering Formål Målopfyldelse Forventet afslutning 1. Økonomistyring i byggesager Mindst 90% af de afleverede byggerier i en 4-årig periode kræver ikke underretning af bevillingsmyndighederne 2. Kundetilfredshed Gennemførelse af den første brugertilfredshedsundersøgelse 3. Særlige ejendomme 4. Dynamisk porteføljepleje Gennemgang af samtlige private donationer med henblik på at fastslå, hvilke der kan henføres til det enkelte universitets ejendom Tomgangsareal mindre end 3 % og handlingsplan for afhændelse af grunde og bygninger 100% opfyldt - I perioden har S-FoU afleveret 24 ud af 26 byggeprojekter uden at det har krævet underretning. 95% opfyldt - Et samlet resultat foreligger, når de sidste interviews er foretaget. Det sker primo 2005, og dermed er målet opfyldt 100 % 80% opfyldt - Opfyldelsen af de sidste 20% afhænger af forhold som S-FoU ikke har indflydelse på, men S-FoU vurderer at det sidste materiale vil foreligge senest medio % opfyldt da både m 2 og værdier, der ikke lejes ud ikke overstiger 3 % af den samlede ejendomsportefølje. Medio 2005 Resultatkrav nr. 2a 1a 4a 1b 5. Bevillingslove og aktstykker Rettidig aflevering af bevillingslove og KScertificering af procedurerne for udarbejdelse af bevillingslove og aktstykker 6. Navision Stat Implementering af version 3.60 samt plan for indførelse af elektroniske fakturaer 7. Effektiviseringsstrategier Afholdelse af EU-udbud vedrørende skadesadministration 95% opfyldt - Når proceduren ikke er certificeret skyldes det, at Danske Standard, som står for certificeringen ikke kommer før til april Når proceduren er implementeret vil resultatkravet betragtes 100 % opfyldt. 70% opfyldt - Målet er ikke fuldt opfyldt på grund af, at der er opstået implementeringsproblemer mellem det gamle og nye system, som har medført, at det nye system ikke automatisk kan beregne renter. S-FoU har kontakte programmøren for at få udbedret systemfejlen. 100% opfyldt 2. Kvartal b a 4c

5 8. Vedligeholdelsessyn og prioritering Resultatkravet opdeles i to delmål 1. Der afholdes nyt EUudbud med henblik på inden 1. februar 2005 at finde en ny rådgiver til udførelse af vedligeholdelsessyn for en ny 4-årig periode ( ) 2. Der gennemføres et vedligeholdelsessyn og en efterfølgende af prioritering af vedligeholdelsesarbejder baseret på dialog med de enkelte institutioner. 95 % opfyldt for delmål 1 - Udbudet er marginalt forsinket idet der har skullet indarbejdes standarder for nye rådgivningsydelser vedrørende indvendigt vedligehold samt 5 års gennemgange samt til digital udveksling og lagring af syn- og vedligeholdelsesdata. 100 % opfyldt for delmål 2 1d 9. Procesvejledning Udarbejdelse af vejledning 70% opfyldt - Målet er ikke fuldt opfyldt på grund af revision af målgruppe og layout. Målet forventes 100 % opfyldt ved udgivelse i andet kvartal Kvartal c 10. Nye udbud og samarbejdsformer 11. Vejledning vedrørende interne og eksterne miljøforhold i byggeriet i relation til energi, ressourceforbrug og forurening 12. Vejledning vedrørende interne og eksterne miljøforhold i byggeriet i relation til energi, ressourceforbrug og forurening To projekter med tidligt udbud og nye samarbejdsformer Udarbejdelse af vejledning Gennemførelse af to visualiseringer samt medvirken ved opstilling af bygherrekrav vedrørende 3Dvisualiseringer 100% opfyldt S-FoU har iværksat 5 nye udbud og nye samarbejdsformer 100% opfyldt. Vejledning udarbejdet. 100% opfyldt. Visualiseringer gennemført. 2b 2c 3b Resultatkrav 1: Økonomistyring i byggesager Formål: Ifølge Budgetvejledningen skal Finansudvalget underrettes, hvis en totaludgiften i en byggesag overskrides med 10 mio. kr. eller 10 %. Sådanne sager bør undgås. Beskrivelse: En uventet overskridelse vil i visse tilfælde ikke kunne dækkes af den aftalte husleje. S-FoU skal til stadighed arbejde med præcision og styring i budgetlægningen, der kan minimere antallet af sager med budgetoverskridelser. Erfaringsmæssigt vil der i enkelte tilfælde kunne forekomme brugerønsker, som lejer har godkendt, og dermed accepteret at betale via en huslejeforhøjelse. Der opstilles et resultatkrav om,

6 at mindst 90 % af de byggerier, der er afleveret i perioden ikke kræver underretning af bevillingsmyndigheden. I løbet af har S-FoU afsluttet 26 anlægsprojekter med samlet byggeudgift på mio. kr. I 2001 blev der afsluttet 8 byggeprojekter til en udgift på i alt 442,6 mio. kr., hvor ingen af disse sager havde en budgetoverskridelse, der skulle underrettes til Finansudvalget. I 2002 blev der afsluttet 9 byggeprojekter til en total udgift på 408,4 mio. kr., ud af disse 9 sager var der ingen sager, der skulle meddeles til Finansudvalget. I løbet af 2003 blev der afsluttet 3 byggesager til en udgift på i alt 21,3 mio. kr. hvor alle sagerne overholdte budgetkravene. I 2004 blev der afsluttet 8 byggeprojekter til en byggeudgift på 911,6 mio. kr., hvor de 6 byggesager overholdte budgetrammen. I perioden har S-FoU således afleveret 26 byggeprojekter til en samlet byggeudgift på mio. kr. Ud af disse 26 byggesager blev de 24 afleveret uden budgetoverskridelse. Dermed vurderes det, at resultatsmålet om at mindst 90 % af de byggerier der afleveret i perioden % er opfyldt. Da 24 ud af 26 byggesager udgør 92 %. Måleopfyldelsen vurderes at være 100 % Resultatkrav 2: Kundetilfredshed Formål: Resultatet af undersøgelserne skal skabe grundlag for løbende forbedring af det daglige samarbejde mellem lejer og udlejer. Beskrivelse: I 2004 gennemføres den først brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen er inddelt i 5 hovedemner: 1. S-FoUs evne til at skabe optimale rammer 2. Den service, som S-FoU leverer 3. S-FoUs ejendomsforvaltning 4. S-FoUs bygherrerolle 5. S-FoUs evne til nytænkning 6. Vedligeholdelse/forsikring (ej i kontrakten) I 2004 gennemførte S-FoU sin første kundetilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen forløb på to niveauer - et kvantitativt og et kvalitativt. Den kvantitative undersøgelse bestod af et online spørgeskema, der gennem seks hovedområder gav et samlet billede af institutionernes tilfredshed med S-FoU. Den kvantitative undersøgelse blev fuldt op med kvalitative interviews. S-FoU besøgte hver institution, der havde besvaret den kvantitative undersøgelse, og fik med afsæt i institutionens besvarelse af spørgeskemaet en snak herom med fokus på forbedringspotentialer. Det er S-FoU s indtryk, at kundetilfredshedsundersøgelserne har bidraget til en god dialog, og vil være et vigtigt værktøj til forbedring af det daglige samarbejde. Kundetilfredshedsundersøgelsen munder ud i institutionsspecifikke handleplaner. Et samlet resultat foreligger, når de sidste interviews er foretaget. Det sker primo Målet betragtes opfyldt med 95 %.

7 Resultatkrav 3: Særlige ejendomme Formål: I arbejdet vedr. vilkår for SEA-ordningen og den efterfølgende universitetslov gives der mulighed for, at universiteterne kan modtage donationer, herunder i form af bygninger, fra private. Af hensyn til universiteternes åbningsbalance pr. 1. januar 2005 er det afgørende, at der laves en gennemgang af de historiske donationer med henblik på at fastslå, hvilke der skal henregnes til det enkelte universitets ejendom. Beskrivelse: S-FoU har i samarbejde med det enkelte universitet gennemgået samtlige private donationer, og henvendt sig til samtlige nulevende donatorer for at fastslå den rette modtager af donationen. Ved årets slutning har S-FoU kunnet afslutte gennemgangen for følgende universiteter: Roskilde Universitetscenter, Ålborg universitet, Danmarks Farmaceutiske Universitet og Syddansk Universitet. En gennemgang af Aarhus Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har imidlertid ikke kunne afsluttes inden årsskiftet, idet der for de to universiteter fortsat mangler tilkendegivelser fra nogle af de private donatorer med hensyn til, hvorvidt donationen også er tænkt til det nu selvejende universitet, hvilket er et krav fra Finansministeriet. For så vidt angår Københavns Universitet, har Københavns Universitet på møde i december 2004 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med deltagelse af Finansministeriet anmodet om, at fremsendelse af oversigten over de gaver til Københavns Universitet, der kan henføres til en privat donator afventer gennemførelse af en økonomisk analyse af Københavns Universitets økonomiske og arealmæssige disponeringer. Målopfyldelsen vurderes at være 80 %. Opfyldelsen af de sidste 20% afhænger af forhold som S-FoU ikke har indflydelse på, men S-FoU vurderer, at det sidste materiale vil foreligge i løbet af Resultatkrav 5: KS-certificering af procedurerne for udarbejdelse af bevillingslove og aktstykker Formål: Som led i S-FoUs myndighedsvaretagelse er det forventningen, at de løbende bidrag til bevillingslovene og udkast til aktstykker afleveres med et højt kvalitetsniveau og i dialog med Videnskabsministeriets departement. Derfor er det vigtig, at der bliver udarbejdet en procedure for aktstykker og bevillingslove som er KS certificeret. Procedure for udarbejdelse af aktstykker og bevillingslove blev færdig i 2004 og ligger i systemet med status som kladde. Når proceduren ikke er certificeret skyldes det, at Danske Standard, som står for certificeringen ikke kommer før til april Når proceduren er implementeret vil resultatkravet betragtes som 100 % opfyldt. Målopfyldelsen vurderes at være 95 % Resultatkrav 6: NavisionStat Beskrivelse: I løbet af 2004 har S-FoU implementeret NavisionStat v. 3.60, herunder automatisk beregning af renteudgifter på de enkelte byggesager. Der er desuden udarbejdet en plan for fremsendelse af elektroniske fakturaer til lejerne og håndtering af elektroniske fakturaer fra kreditorerne. Statens Forsknings- og Udannelsesbygninger har implementeret NavisionStat vision 3,60 i juni Opdateringen er en forudsætning for, at S-FoU er klar til E2-dag d. 1. februar 2005 og desuden nødvendig for

8 overgangen til omkostningsbaseret regnskab fra Med hensyn til automatisk beregning af byggerenter via rapporter der udtrækkes fra NavisionStat 3,60 forventes dette færdiggjort i Målet betragtes opfyldt med 70% Målet er ikke fuldt opfyldt på grund af, at der er opstået implementeringsproblemer mellem det gamle og nye system, som har medført, at det nye system ikke automatisk kan beregne renter. S-FoU har kontaktet programmøren for at få udbedret systemfejlen. Resultatkrav 8: Vedligeholdelsessyn og prioritering Formål: Med en portefølje på ca. 1,6 mio. m 2 skal der årligt ske en prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, så de afsatte bevillinger gør mest muligt gavn. Bygningssyn og prioriteringen sker ved hjælp af ekstern teknisk rådgiver fundet ved EU-udbud. Bygningerne gennemgås årligt med henblik på prioritering af det udvendige vedligeholdelsesbehov. På grundlag af den tekniske vurdering udmelder S-FoU efterfølgende de årlige rammer for de enkelte institutioner. Beskrivelse: Resultatkravet opdeles i to delmål 1. Der afholdes nyt EU-udbud med henblik på inden 1. februar 2005 at finde en ny rådgiver til udførelse af vedligeholdelsessyn for en ny 4-årig periode ( ) 2. Der gennemføres et vedligeholdelsessyn og en efterfølgende af prioritering af vedligeholdelsesarbejder baseret på dialog med de enkelte institutioner. EU udbud er afholdt og tilbud modtaget pr. den Kontrakt med ny rådgiver blev underskrevet d Udbudet er marginalt forsinket, idet der har skullet indarbejdes standarder for nye rådgivningsydelser vedrørende indvendigt vedligehold samt 5 års gennemgange samt til digital udveksling og lagring af syns- og vedligeholdelsesdata. Målopfyldelsen vurderes for delmål 1 at være 95% Vedligeholdelsessyn er gennemført i 2004 og afstemt/analyseret i henhold til S-FoU s kvalitetsstyringssystem. I løbet af februar 2005 foretages, som ligeledes foreskrevet i S-FoU s kvalitetsstyringssystem, en prioritering og udmelding af vedligeholdsprojekter til gennemførelse i Prioriteringen foretages i dialog med de enkelte institutioner. Ved udmeldingen af vedligeholdsaktiviteter for 2005 er der draget nytte af de bevillingsmæssige erfaringer, der har været gjort ud fra de foregående 4 års vedligeholdsindsats, og der er indarbejdet fornødne hensyn til universiteternes overgang til selveje. Det er målet for den kommende 4-årige periode, at disse erfaringer kan være med til at øge effektiviteten i bevillingsanvendelsen. Målopfyldelsen vurderes for delmål 2 at være 100 %

9 Resultatkrav 9: Procesvejledning Formål: For at forbedre dialogen med brugerne er det afgørende, at brugerne har kendskab til vores muligheder og processer. Til det formål vil S-FoU udarbejde en række procesvejledninger for de opgaver, hvor vi har en ofte tilbagevendende brugerkontakt. Beskrivelse: I 2004 udarbejdes vejledning for en samlet brugerrettet beskrivelse af S-FoUs opgaver, muligheder og procedurer. S-FoU har gennem 2004 udarbejdet præsentationsmateriale (procesvejledning) henvendt til institutionerne. Materialet er tiltænkt to målgrupper - dels universitetsbestyrelserne og dels det teknisk-administrative personale. Materialet henvendt til universitetsbestyrelserne er en overordnet introduktion til S-FoU og de muligheder, som institutionerne har med SEA-ordningen. For det teknisk-administrative personale er materialet mere procesorienteret og beskriver ud fra en institutionsvinkel, det forløb og de overvejelser en institution står overfor i forbindelse med fx byggesager, forsikring, vedligehold og ejendomsforvaltning. S-FoU's præsentationsmateriale forventes udgivet i løbet af andet kvartal Målet er ikke fuldt opfyldt på grund af revision af målgruppe og layout. Målet forventes 100 % opfyldt ved udgivelse i andet kvartal Målet betragtes opfyldt med 70%. Nøgletal S-FoU skal udover overnævnte resultatkrav aflevere jf. resultatkontrakten nedenstående nøgletal. Det forventes at dette med årene bliver til tidsserier, så det er muligt at analysere udviklingen. Nøgletal for 2004 Årsværk Omsætning Kr. Årsværk i forhold til omsætning 1. Lejeomsætning 9, kr./årsværk 2. Anlægsudgifter 11, Anvendt på indvendig og udvendig 2003 vedligeholdelse m 2 Kr kr./årsværk 2004 Kr pr. m pr. m 2 Udvendig vedligeholdelse ,51 66,19 Indvendig vedligeholdelse ,99 56,84 4. Anvendt på kunstnerisk udsmykning 2004 Budget Kr. Bogført Kr ,82 Note: Årsværk er ekskl. (ferie, sygdom, kursus o. lign.) og generel ledelse og adm. samt hjælpefunktioner.

10 Regnskab Driftsregnskab for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Mio. kr Statsvirksomhed Regnskab Regnskab Budget Budget - Budget Regnskab Indtægter 1.384, , ,1-94, ,7 Nettotal (tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Huslejeindtægter 1.333, , ,7 Driftsindtægter 0,6 19,8 Renter 8,2 6,0 Interne statslige overførsler 43,0 4,1 Afhændelse af anlæg m.v. 0,0 97,8 55,1 Forøgelse af fin. Gæld 41,0 Udgifter 1.382, , ,1-94, ,7 Renter 712,1 755,3 764,8 9,5 773,3 Nedbringelse af fin. Gæld 363,6 446,4 482,7 36,3 402,8 =- heraf ekstraordinært 71,1 0,0 Vedligeholdelse 177,8 292,4 173,4-119,0 174,1 Løn 21,5 21,3 21,7 0,4 22,3 Forsikring 14,4 16,8 14,0-2,8 Øvrige driftsudgifter 49,9 26,2 8,9-17,3 22,5 Interne statslige overførsler 43,0 4,7 3,6-1,1 3,7 Resultat 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 S-FoU havde i 2004 et underskud på 41 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at S-FoU i 2004 har anvendt 119,0 mio. kr. mere på vedligeholdelse. Merforbruget skyldes, at vedligeholdelsesarbejder fra tidligere års udmeldinger er færdiggjort i Når underskuddet ikke er større skyldes det primært, at S-FoU afdrag og renteudgifterne har været mindre end forudsat og at der er solgt ejendomme for ca. 60 mio. kr. mere end forudsat. S-FoU har i 2004 haft en stigning i huslejeindtægterne på 48,4 mio. kr. som følge af ibrugtagning af nybyggerier. S-FoU har solgt ejendomme for i alt 97,8 mio. kr. herunder Toldboden i Århus og Howitzvej på Frederiksberg. Herudover er Langagervej 4 og 6 indskudt i ejendomsselskabet Freja A/S til en foreløbig værdi af 20,0 mio. kr.

11 Regnskabsmæssige forklaringer 2004 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (statsvirksomhed) Afvigelse Primo 2004 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo mio. kr. tabel saldo (Bevil.afr. bevillings 2004-saldo (="årets pkt. 13) afregningen overskud") 10. Alm. Virksomhed -87,5 2,5 87,5 2,5 40. Finansiering -32,4 32,4 0,0 70. Resultat 119,8-119,8 0,0 I alt nettoudgift 0,0 2,5 0,0 2,5 ad. 10. Alm. virksomhed Afvigelsen på -87,4 mio. kr. skyldes dels et merforbrug på vedligeholdelse på 119 mio. kr. og afhændelse af anlæg for 62 mio. kr. mere end forudsat. Derudover er der anvendt 17,3 mio. kr. mere til øvrige driftsudgifter, hvilket primært skyldes udgifter til projektering som efterfølgende forventes indregnet i huslejen, såfremt byggeriet gennemføres. ad. 40. Finansiering Afvigelsen på -32,4 mio. kr. skyldes at S-FoU som følge af afhændelse af anlæg har nedbragt den finansielle gæld med 42,5 mio. kr. mere end forudsat og at de afholdte renteudgifter er 10 mio. kr. mindre end forudsat som følge af tidligere års ekstraordinære afdrag, og ibrugtagning af nybyggerier, hvor grunden var erhvervet før SEA-ordningens start, og dermed ikke har belastet byggesagen økonomisk. ad. 70. Resultat Overskuddet på 119,8 mio. kr. skyldes, at S-FoUs udgifter ved ledige lejemål i alt ca. 80 mio. kr. ikke er anvendt til at finansiere underskuddet på underkonto 10. Alm. virksomhed. Derudover har S-FoU haft en indtægt ved, at den finansielle gæld er forøget med 41 mio. kr. til inddækning af årets negative driftsresultat. Driftsregnskab for Myndigheds- og forvaltningsopgaver (Driftsbev.) Mio. kr Driftsbevilling Regnskab Regnskab Budget Budget - Budget Regnskab Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsindtægter Udgifter 5,0 4,9 4,9 0,0 4,9 Lønninger 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Øvrige driftsudgifter 1,0 0,9 0,9 0,0 0,9

12 Resultat 5,0 4,9 4,9 0,0 4,9 Bevillingsafregning for Myndigheds- og forvaltningsopgaver (Driftsbev.) Hovedkonto Myndigheds- og forvaltningsopgaver Mio. kr. Lønsum Øvrig drift I alt Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) 4,0 0,9 4,9 Regnskab 4,0 0,9 4,9 Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0,0 0,0 0,0 Bevillingstekniske omflytninger 0,0 0,0 0,0 Årets overskud 0,0 0,0 0,0 Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektion i forbindelse med kontoændringer 0,0 Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0,2 0,2 Årets overskud 0,0 0,0 0,0 Akkumuleret overskud ultimo ,2 0,2 Disponeringsmæssige omflytninger 0,0 Disposition, overskud som bortfalder 0,0 Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år 0,2 0,0 0,2 Regnskabsmæssige forklaringer for Myndigheds- og forvaltningsopgaver (Driftsbev.) Afvigelse Primo 2004 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo mio. kr. tabel saldo (Bevil.afr. bevillings 2004-saldo (="årets pkt. 13) afregningen overskud") 30. Myndigheds- og Forvaltningsopgaver 0,0 0,2 0,0 0,2 I alt udgift 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 Personale Årsværksforbrug for Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger Statsvirksomheden 51 49,7 51,2 49,4 51

13 Myndighedsenheden 9 8,5 8,6 9 9 I alt 60 58,2 59,8 58,4 60 Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejder Tilgang Afgang Netto Ultimo Anlæg Bevillingsafregning for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbev.) Hovedkonto Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbevilling) Mio. kr. Udgifter Indtægter Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) 759,2 759,2 Regnskab 1.191, ,3 Afvigelse mellem bevilling og regnskab -432,5-429,1 Bevillingstekniske omflytninger 429,1-429,1 Årets overskud -3,5 0,0 Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektion i forbindelse med kontoændringer 0,0 0,0 Akkumuleret overskud primo ,5 0,0 Årets overskud -3,5 0,0 Akkumuleret overskud ultimo ,0 0,0 Disponeringsmæssige omflytninger Disposition, overskud som bortfalder 0,0 0,0 Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år 0,0 0,0

14 Regnskabsmæssige forklaringer 2004 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbev.) Afvigelse Primo 2004 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo mio. kr. tabel saldo (Bevil.afr. bevillings 2004-saldo (="årets pkt. 13 afregningen overskud") 20. Investeringer, udgift -433,3 0,0 433,3 0,0 20. Investeringer, indtægt 1,1 0,0-1,1 0,0 30. Låntagning, indtægt 432,2 0,0-432,2 0,0 40. Medfinansiering, udgifter 0,7 3,5-4,2 0,0 40. Medfinansiering, indtægt -4,2 0,0 4,2 0,0 I alt udgift -432,6 3,5 429,1 0,0 I alt indtægt 429,1 0,0-429,1 0,0 ad. 20. Investeringer Afvigelsen vedr. udgifterne på -433,3 mio. kr. er sammensat af afvigelser på: 74,6 mio. kr. der vedrører mindreforbrug som følge af forskel mellem den forudsatte gennemførelsestakt på budgetteringstidspunktet og den konstaterede, -67,4 mio. kr. som følge af køb af areal til AUC på 41,0 mio. kr. og til RUC på 0,5 mio. kr., køb af ejendomme Sdr. Boulevard til SDU til 25,0 mio. kr. samt en forsinket betaling for grunderhvervelse vedr. RUC 3. og 4. etape jf. Akt 282 3/ der ikke var forudsat på budgetteringstidspunktet. -440,5 mio. kr. som skyldes at flere byggesager end forudsat på budgetteringstidspunktet først overgik til hovedlånet i Afvigelsen vedr. indtægter på 1,1 mio. kr. skyldes en refusion der ikke var forudsat på budgetteringstidspunktet af afholdte udgifter i forbindelse med nedrivningen af en tom VTU-bygning på Tagensvej som VTU har udbudt til oprettelse af en forskerpark i København. ad. 30. Låntagning Låntagning, indtægter er modkonto til 20. Investeringer, udgifter ad. 40. Medfinansiering for institutioner Afvigelserne skyldes at gennemførelsestakten på flere projekter har været anderledes end forudsat på budgetteringstidspunktet. Årets nettoafvigelse på 3,5 mio. kr. udligner det akkumulerede overskud primo året.

15 Bevillingsafregning for Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) Hovedkonto Udgifter Nettoudgifter Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) Mio. kr. Øvrig drift I alt Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) 7,4 7,4 Regnskab 6,4 6,4 Afvigelse mellem bevilling og regnskab 1,0 1,0 Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms Bevillingstekniske omflytninger 0,0 0,0 Årets overskud 1,0 1,0 Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektioner til akkumuleret overskud 0,0 0,0 Akkumuleret overskud primo ,3 12,3 Årets overskud 1,0 1,0 Akkumuleret overskud ultimo 2004 Omflytninger mellem underkonti 0,0 0,0 Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo ,3 13,3 Regnskabsmæssige forklaringer 2004 for Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) Afvigelse Primo 2004 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo mio. kr. tabel saldo (Bevil.afr. bevillings 2004-saldo (="årets pkt. 13) afregningen overskud") 13. Kunstnerisk udsmykning -0,8 12,3 0,0 11,5 15. Udvikling- og forsøgsbyggeri 1,8 0,0 0,0 1,8 16. Regensen 0,0 0,0 0,0 I alt udgift 1,0 12,3 0,0 0,0 13,3 ad. 13. Kunstnerisk udsmykning Afvigelsen på 0,8 mio. kr. skyldes et merforbrug på kunstnerisk udsmykning som følge af et lidt hurtigere afløb på de igangsatte arbejder end forventet.

16 ad. 15. Udvikling og forsøgsbyggeri Afvigelsen på 1,8 mio. kr. skyldes et lille merforbrug på 0,1 mio. kr. samt tilbageførsel på 1,9 mio. kr. fra Leje, vedligeholdelse og skatter som resultat af evaluering af Forsøgs- og udviklingsprojekt vedr. ventilation ved Syddansk Universitet.

17 Bilag 1 Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Igangværende anlægsprojekter mio. kr. Københavns Universitet KUA, Udbygning (inkl. grund) Hjemmel Akt Byggestart Forventet afslutningstidspunkt (indeks 103,3) Statsudgift (indeks 103,3) Årets udgift Forventet til hoved- Overgået restud- lån gift (indeks 103,3) ,7 8,9 1032,4 KUA 1 4. kvt Bioteknologisk Forskningscenter Akt ,8 101,6 460, Akt Lundbeckfond Auditoriet Akt ,0-0,8 23,2 Fondsfinansieret Aarhus Universitet Retsmedicinsk Institut Akt ,5 0,0 60, Nybyggeri i Universitetsparken FL ,6 0,0 38,4 Nybyggeri til Center fra BV ,3 3,2 0,1 idræt (udarbejdelse af projektforslag) Køb og ombygning af Akt ,9 4,9 106,0 Kunstmuseum 2003 Syddansk Universitet Winsløv Parken 2. etape FL ,0 41,8 13,8 2. kvt Sønderborg Akt Akt Rentrumslaboratorium Akt Byggeafsnit 37, Campus Akt Roskilde Universitetscenter ,2 220,2 63, ,0-3,07 188,7 21, ,8 49,8 18,7 Ombygning afledt af BV ,9 0,0 1,6

18 RUC-syd Udbygningsplan 3. og 4. etape Aalborg Universitet Nybyggeri til Bioteknologi Nybyggeri til Humaniora Nybyggeri til Ingeniøruddannelserne Musikkens Hus i Nordjylland (udarbejdelse af projektforslag) Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Modernisering - Husdyr - Højhuset - Mejeribygning - Patologi Øst - Ny sektionsbygning Genopførelse af auditorium Akt ,5 1,8 4,4 3. kvt FL ,9 50,5 4,5 BV ,950 BV ,9 24,6 0,5 1,4 4. kvt BV ,6 6,9 3,9 Akt ,0 1,2 1, kvt kvt kvt BV ,4 0,3 7, FL 2001 Om og tilbygning BV Hospital for produk- 4,4 3,6 0,8 tionsdyr 0,7 0,6 0,1 - Kursusfaciliteter Frede- 0,3 0,2 0,1 riksberg - Mindre husdyr Frederiksberg IT-Højskolen Nybyggeri Akt Akt A 2003 Danmarks Pædagogiske Universitet ,2 18,5 17,9 3. kvt. 2004

19 DPU modernisering 1. etape Øvrige Handelshøjskolen i København, nybyggeri 2. etape Handelshøjskolen i København, etablering af Solbjerg Plads I alt Akt Akt ,9 40,1 45,8 Akt ,5 64,3 0,0 61, Stats- Akt 52 restud gift TB ,3 0,0 7,5 Bilag 2 Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Mio. kr. Københavns Universitet Seneste hjemmel Byggestart (indeks 103,3) Årets udgift Overgået til hovedlån Kunstnerisk udsmykning KUA 1. etape - Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift indeks 103,3 FL ,8 0,3 0,2 5,3 0,0 Ikke værdiforøgende Geocenter iflg. Akt 203 indeks 146 iflg. Akt C 2002 indeks 168,5 - Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift indeks 103,3 Akt ,0 42,5 16,0-0,5 223,0 1, kvt Renovering af Østervoldkomplekset - Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift indeks 103,3 FL ,0 2,7 2,7 45,4 0, kvt. 2002

20 Renovering af procesventilation (del af renovering og hovedistandsættelse) - Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift 103,3 Akt ,4 0,6-1,5 29,5 0, kvt Ombygning af Zoologisk Museum - Projektændring Revideret totaludgift 103,3 BV ,5-0,006 2,494 0, kvt Syddansk Universitet Udvidelse til samfundsfag på Campus - Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift103,3 FL 2001 Akt ,2 2,1-4,0 70,3 0, kvt Udvidelse og ombygning i Esbjerg - Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift Akt ,3 0,9-3,4 26,8 0, kvt Roskilde Universitetscenter Udbygningsplan 2 etape - Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift Akt ,7 3,9-2,0 90,6 0, kvt Danmarks Farmaceutiske Højskole Renovering af procesventilation - Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift Akt ,4 2,0-6,4 26,0 0,

21 Øvrige Ombygning og renovering af Howitzvej Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift BV 2001 (Akt ) 20,5 0,0-0,2 20,3-0,005 Påtegning Statens Forsknings- og Uddannelsesbygningers årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelse) 41 samt Akt 63 11/ Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af virksomhedens økonomi og faglige resultater, jf. f.s.v. angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens 39 opfyldt. Den Direktør Lars Ole Hansen Statens Forsknings. og Uddannelsesbygninger Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling s påtegning af årsrapporten for 2004 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse. Den Kontorchef Niels R. Korsby

Årsrapport 2003. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2003. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2003 Årsrapport 2003 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK - 1025 København K Telefon +45 3395

Læs mere

Årsrapport 2002. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2002. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK - 1025 København K Telefon +45 3395

Læs mere

Årsrapport 2005. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2005. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 25 Årsrapport 25 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 229 DK - 125 København K Telefon +45 3395 12 Telefax

Læs mere

Årsrapport 2006. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2006. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Udgivet af: Universitets og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 8790797302 Publikationen

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016 Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet 2016 December 2016 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 2016 1 13. kontor J.nr.: 27159 I. Indledning 1. Som

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017.

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2016-17 125 Undervisningsministeriet. København, den 19. juni. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at HF og VUC Fyn opfører en ny undervisningsbygning

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 42 Folketinget 2012-13 Afgjort den 18. december 2012 42 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 4. december 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR.

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. Kunststyrelsen Årsrapport 2003 marts 2004 KUNSTSTYRELSEN KONGENS NYTORV 3 1050 KØBENHAVN K TELEFON 33 74 45 00 FAX 33 74 45 19 ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. 11-87-69-27 J.nr.: 15.1.1-04

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Afgjort den 17. december 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015.

Afgjort den 17. december 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2015-16 Afgjort den 17. december 2015 55 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015. a. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Økonomistyrelsen, 20. januar 2009 Side 1 af 30 Vejledning om bevillingsafregning Indledning... 3 1. Proces og overordnet tidsplan... 4 2. Bevillingsafregningen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 14. december 2005 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...4 1.2 Regelsæt...4

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016.

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2016-17 10 Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afhændelse af Kuglegården, matr.nr. 592

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08 UNDERVISNINGSMINISTERIET APRIL 2001 1 ISBN: 87-90797-11-6 (papirudgave) ISBN: 87-90797-12-4 (elektronisk version) 2 1 Beretning... 5 1.1 Hovedformål

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

WDGÅET 1 4 Ml 2013. .Rebild Kommune

WDGÅET 1 4 Ml 2013. .Rebild Kommune Rebild kommune Fællessekretariatet Hobrovej 88 9530 Støvring WDGÅET 1 4 Ml 2013.Rebild Kommune Lejerbo, Skørping - opfølgning på økonomisk situation og handleplan Vedlagt er brev af 25. marts, hvor Lejerbo

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Moderniseringsstyrelsen, 11. februar 2013 Opdateret ift version af 18. januar 2013. Side 1 af 37 Vejledning om bevillingsafregning Indledning...

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere