Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA TOR HELLIESEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA TOR HELLIESEN."

Transkript

1 Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA AV TOR HELLIESEN.

2 Av de i denne fortegnelse nævnte arter, der herved publiceres som nye for landets fauna, er to fnndne av hr. dyrlæge Holmboe, Bt er taget av hr. Fritz Jensen, Stavanger, og resten er samlet af mig i sommeren 1911 i Stavanger amt, Lister og Mandals amt og Nedenes amt paa to nrer, soni jeg for flere aar siden har taget ved Kristinnia. Nogle av arterne er saa vidt jeg kan se nye for videnskaben, nemlig Amara oculata, Phytodecta intermedia og Crepidodera pallida. Arterne er bestemte av mig efter Ganglbauer: Die Kiifer von Mitteleuropa, Thomson: Skandinnviens Coleoptera og Bestimmungstabelien der europaischen Coleopteren. Amara oculata m. in lit. For flere aar tilbage fandt jeg ved eiier i Kristiania nogle faa eksemplarer av en Amara, som jeg den gang ikke kunde faa til at stemme overens med nogen av de i Thomsons værk beskrevne skandinaviske arter. Nærmest staar de A. municipalis, men de er strarre og har andre forholde og former paa vingedrekker og thorax. Meget nær beslægtet er de med Amara fi~sca, men de har sterre og bredere thorax end denne mellemeuropæiske art. Jeg opstillede disse eksemplarer i min samling under navnet onclaiu. Av denne formodentlig nye art vil jeg senere give en ndferlig beskrivelse. Hydrupmus scalesianus Steph. Forekommer ved Risrar i et tjærn der ligger et stykke norden for gaarden Sundet, livor jeg i slutningen av juni fandt endel eksemplarer af denne lille art, der holdt sig skjult i den tætte mose der omgiver tjernet.

3 Hydroporus incognitus Sharp Til denne art har jeg henført endel eksemplarer av en Hydroporus. som jeg har taget i smaa vandsamlinger paa øen Aamø i Hetland pgd., Jaderen, og paa Nærstrand i Ryfylke. Disse adskiller sig fra den nærstaaende palustris ved en bredere, mere oval form, en mere glinsende overflade og ved en utydeligere gul siderand pari. vingedækkerne. Ilybius subceneus var. borealis ro. in lit. Ved Fosseimszeter i Valders tog jeg for endel aar tilbage en Ilybius, der staar sttbc~i~etts Er. meget nar, men da den i enkelte punkter adskiller sig fra denne art har jeg opstillet den som en varitet af subænezcs eller muligens som en ny art, over livilken jeg senere skal give en nøiagtig beskrivelse. I Ryfylke hai jeg ogsaa fundet den, men her er den megot sjelden. dgabtcs Kiese?iwetteri Seidl. I. nærheden av Nilsebu turisthytte i Ryfylke i en liden vanclpyt, der laa oppe paa toppen HV et fjeld, fandt min ivrige eritomolog kollega Frita Jensen sommeren 1911 et huneksemplar af en Agnbiis, der Iiar et saa avvigende lidseende fra vore almindelige Agabusfjeldformer, at jeg antog det for at tilhøre en ny og ubeskreven art. Dets vingedakker har lignende aabent masket reticuleret stribnink som melanarius Aub., men det avviger fra denne ved sit smale thorax, der er finstribet ligesorn Iiele lindersiden. Fra Agabus Solieri Aub. som deri staar nær, adskiller det sig ved sin stsrke glans, regelmæssige ovale form og ved elytras aabent maskede stribning, medens Iiiinnen av Solieri er mat og har cn overmande tat og fin lsngdestribning paa vingedrokkorne. I Seidlitz: Bestimmungstabellen der europ. Dytisciciae og Gariplbauer: Die Kåfer von Mitteleuropa staar opf~rt en varietet av Solieri nemlig var. Kieseizwelteri Seidl. fra De illyriske alper og Pyrenæerne. Denne varietet anser Seidliti for muligens at være en selvstandig art. For at

4 kiinne faa sammenlignet Nilsebuekseml~laret med denne varietet, har jeg anskaffet mig et par eksemplarer fra Illyrien. Efter dette viser der sig saa stor overensstemmelse mellem Nilsebueksemplaret og eksemplarerne fra Illyrien, at jeg narmest henfsrer det til Kiesenmetteri. Da Kiesenwetteri Seidl. er siia isinefaldende forskjellig fra Solieri, har jeg her opført varieteten som en selvstændig art. Qraphoderes cinereus L. I Romsskogen i Smaalenene har dyrlmge Holmboe for nogle aar siden fundet et liunekseinplar med kornede vingedskker af en Graphoderes art, der ikke tidligere er fundet i landet. Hidtil var kun Graphotleres zonatus Hoppe kjendt som tilli~rrende den norske fauna. I Sverige er derimod foruden denne art ogsaa fundet atcstriacus Sturm, bilineatus De G., cinereus L. og piciveiztris Tlioms. Eksemplaret fra Smaalenene var desvarre defekt, da jeg fik se det, idet begge bagtarserne manglede. Dn disses klørs form og indbyrdes starrelse avgiver et, om end noget upnalideligt, kjendeinarke af de faa, man har til at adskille liunksemplarerne av cinereus, zonatiis og piciventris fra hinanden, saa blir vanskeligheden ved at bestemme ovennsvnte eksemplar derved adskillig forøget. Romskogeksemplaret staar nrcrmest cinerezcs og pieiventris. Denne sidste art kjender jeg kun av Thomsons beskrivelse i Skand. Col. X, pag. 352, hvor den stilles nzermest zonatus i farve, men undersiden især bagkroppen er merk brunlig og bagtibien er begfarvet, medens disse partier hos zonatus og cinereus er gule. Eksemplaret fra Smaalenene er rigtignok pna undersiden omtrent farvet som piciventris, men ikke i fuldt saa mørk tone, men saa adskiller det sig fra piciventris ved sin bredere form og ved fauven paa oversiden. I disse dele ligner det ganske ciacreus, og da det dertil har denne arts form baade med hensyn til thoras, vingedmkker og bagtibier og ligeledes har en svag ophøiet ydre kant paa niellembrystets fliger i lighed med cineretls, saa tror jeg, at det er rettest indtil videre

5 at bestemme ekriemplaret harende til QrapWe6 einereus 9 uar. Berioiinii Seidl. Hr. Holmboe hr meddelt mig, at ehemplaret tidligere er undersegt av bergmester Tbs, Miinater, der ogsaa har voaret i tvivl om, hvorvidt det skal regnes til cinereus eller piciveatris. Ved nærmere underaegelser pas frndeetedet vil man forhaabentlig kunne finde flere eksemplarer bando rtf hanner oe hunner, saa arten med sikksrhed kan blive bestemt, Thiamphila canaticuhta Rey Endel ek~ernplarer, som jeg har %et i nogle smaa myretuer i nserheden av Kaggestadvandet paa Nemhand i Ryfylke, stemmer ganske overens med Ganglbauera beskrivelae av canaliculata i,,die Kfifer von Mitteleuropn, og maa derfor vistnok henfores til denne mellemeuropseieke art, der Iiidtil endnu ikko 0r iundet i Sverige dler Danmark. Zyras agnalm Mhk, Sjelden. Ved Risar har jeg taget et eksemplar, som jeg hsr henf~rt til denne art, der ahar humeralis Grav. meget nmr. Den forekommer ifglge Grills katalog i mellemste og sydlige SY erige. Staphylinics ater Grav. Av denne sjeldne art har jag i sommeren et eksemplar ved Risar, I Sverige er den ifalge Qfi katalog fundet i den sydlige og mellsmste del. Bhkophagus garaz~et400uis Gyll. Et par eksemplarer hr jeg fundet ved dgtning av raaddent Iis i mussets pruk. I ldge Ganglbauer skal den blnndt andre lokaliteter ogsaa forekomme paa kirkeganrde, Kirkepaarden i Stavanger ligger m. 100 meter fra Musmpsrken. 3Iuligens er eksemplarerne komne fra kirkegaarden, hvor jeg enclnu ikke har havt anledning til at anstille undersegelser. Cvgptophugw eiatidus Kr. Denne store art liar jeg fundet ved sigtaing av avfald i en kjmlder i Stavangor, hvor den fsrst blev fundet af

6 hr. Fritz. Jensen. Den er endnu ikke fundet i Sverige ifelge Glrills katalog, hvor validus staar opfert som en varietet af auricomus Duft. I nærheden av Risnr har jeg fundet den ganske almindelig ved sigtning av mose i sumpene omkring et tjærn liggende nordenfor gaarden Sundet. Den adskiller sig let fra den nærstttaende C. sericeus Porst. ved sin smalere og mere ovale form og ved sin ensartede broncefarve. Hedobia imperialis L. Av denne vakre Anobiide har hr. dyrlege Holmboe tcrget et eksemplar i Romsskogen i Smaalenene. Senere har overlærer Wnrloe fundet et eksemplar ved Rissr. Agrilus biguttatus F. Et eksemplar av den vakre og store Agrilus art var jeg saa heldig at finde paa eg i sommer 1911 ved Riser. Den er tidligere fundet ved Riser af lserer Evensen, der selv eier et eksemplar og et har han overladt til overlærer Warloe. Disse to eksemplarer tog han av en sverm, der kom flyvende og satte sig paa ham. Han berstede dem af sig, men tog heldigvis vare paa to eksemplarer. Smoptia fusrula Null. Paa ganrden kjels se i nærheden af Rissr tog jeg sommeren 1911 et eksemplar af denne lille Heteromer ved hovning pna eg. Meget sjelden. Qnathocerus cornutus F. En importeret art. Et huneksemplar haz jeg fundet i Stavanger i hvedemel. Sterwstola nigripes Fab. Et enkelt eksemplar har jeg taget i nærheden af Riser paa Hassel. Den ndskilles let fra den nærstaaende

7 ferrea Sch. vcd finere punkterede vingedskker, der er sorte og tst lyshaaret. Den er ifølge Grills katalog endnu ikke fundet i Sverige eller Danmark. Phylodecta intermedia m. in lit. Ved Flekkefjord, i Kvinliesdal og ved Mandal har jog taget en Pliytodecta, der i flere henseender adskiller sig fra Ph. quinquepunctata og Ph. pallida. Jeg har derfor opstillet den under dette navn og skal senere give en noiagtig beskrivelse av arten. Grepidodera pallida m. in lit. Noglo eksemplarer som jeg har taget ved Riser adskiller sig fra den nærstnaende ferrtlginea. Jeg har derfor vovet at opstille den som en egen art, iler senere vil blive beskrevet og afbildet. Phyllotreta flexuosa Ill. Endel eksemplarer har jeg taget ved Risør ved sigtning av mose i suinperne omkring det lille tjern der ligger inden byens grenser, samt ved tjsrnet nord for gaarden Sundet. Orchestes avellanae Donav. Av denne art tog jeg isoinmer endel eksemplarer paa ekebuske paa gaarden Lindstøl i nsrheden av Risør. Apion brevirostre Herbst Ved hovning i grss har jeg i sommer fundet et enkelt eksemplar i nsrheden av Risør. Eccoptogaster inlricatus Ratz. Et enkelt eksemplar har jeg taget ved Riser. Cryphulus anspera tus Gyll. = biriodulus R.atz. Et eksemplar fundet ved Risør. Geotricpes vernalis v. auturnitalis Heer Et par eksemplarer av denne vakre glinsende grønne varietet har jeg taget paa sanden ved Orre, Jæderen.

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end 78 NORGES GEOLOGISKE UNBERSØGELSE. Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end IBti6sN". Ai Hans Reusch. wmkring den indre del afvarangerfjorden i Finmarken er H'6IH6H6

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Fra det indre af Finmarken

Fra det indre af Finmarken Fra det indre af Finmarken Af Hans Reusch Norges geologiske undersøgelses aarbog for 1903. No. II Christiania I kommission hos H. Aschehoug & Co. A. W. Brøggers bogtrykkeri 1902 Fra det indre af Finmarken.

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn.

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn. En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. (En foreløbig Meddelelse). Af Alfred Rosenkrantz. ^ *- ' " -» _ ^ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 20. é=r «- -^ ; ; "^

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER EN KOMMENTAR TIL DOKUMENTARFILMSERIEN MIN BEDSTE LÆRER Foto: Stig Stasig Af Per Schultz Jørgensen Professor emer., dr. phil. Når talen er om den bedste lærer, man har haft,

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Fortegnelse over Oldsager

Fortegnelse over Oldsager AARSBERETNING I STAVANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S. 53-58 Fortegnelse over Oldsager indkomne til ~tavanger museum i 1894. Af konservator Helliesen. 1. Spyclspicls af flint, raat tilhugget. Siderne er temmelig

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theorie.

Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theorie. Förhandlingar vid de skandinaviske naturforskarnes tredje møte, i Stockholm den 13-19 juli 1842 (s. 68-80) Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul.

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul. DEN DANSKE STAT Slang, helst til at skille i mindre Dele, en fin og stærk Fiskeline, helst oprullet paa et»hjul«(fig. 64), saa at den kan løbe frit ud langs Stangen og atter let oprulles ved Dreining paa

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere