Generalforsamling Investeringsforeningen Nordea Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Investeringsforeningen Nordea Invest"

Transkript

1 Generalforsamling 2016 Investeringsforeningen Nordea Invest

2 s.2 I Generalforsamling 2016

3 Dagsorden For den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest tirsdag den 12. april 2016 kl i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V. 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer. 3. Godkendelse af bestyrelseshonorar, jf. bilag Forslag fremsat af bestyrelsen eller af medlemmer. Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag: a. Ændring af investeringsunivers for Østeuropa, jf. bilag 4.a. b. Ændring af navn fra Global Value til Global Stars samt ændring af investeringsprofil, jf. bilag 4.b. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, tidl. medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og direktør Per Skovsted. Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Marianne Philip, tidl. medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og direktør Per Skovsted, jf. bilag Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 7. Eventuelt. c. Fusion af Verden (ophørende afdeling) og Aktier (fortsættende afdeling), jf. bilag 4.c. d. Fusion af Latinamerika (ophørende afdeling) og Emerging Markets (fortsættende afdeling), jf. bilag 4.d. e. Fusion af Europæiske aktier fokus (ophørende afdeling) og Europa (fortsættende afdeling), jf. bilag 4.e. f. Ændring af investeringsunivers mulighed for at beholde aktier og aktierelaterede værdipapirer, jf. bilag 4.f. g. Ændring af vedtægter som følge af ændring i Lov om Investeringsforeninger m.v., jf. bilag 4.g. h. Ændring af vedtægter præcisering af brugen af depotbeviser, jf. bilag 4.h. i. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag. Generalforsamling 2016 I s.3

4 Bilag til dagsordenens punkt 3. For 2016 foreslås bestyrelseshonoraret for de administrerede foreninger under ét fastsat uændret til 300 t.kr. til hvert bestyrelsesmedlem, med et honorar på to gange dette beløb til næstformanden og tre gange dette beløb til formanden. Honoraret fordeles som hidtil mellem foreningerne efter formueforhold og aktivitetsniveau. For 2015 udgjorde foreningens andel af det samlede bestyrelseshonorar t.kr. s.4 I Generalforsamling 2016

5 Bilag til dagsordenens punkt 4.a. Ændring af investeringsunivers for Østeuropa. Afdeling Østeuropa investerer fortrinsvist i østeuropæiske aktier med henblik på at drage nytte af den økonomiske vækst i Østeuropa. I vedtægterne er Østeuropa i dag defineret som det område, der afgrænses mod vest af det oprindelige EU og mod øst af Uralbjergene. For at sikre, at afdelingen har den bedst mulige adgang til at få del i væksten i hele den del af Europa, der ligger uden for Vesteuropa, foreslår bestyrelsen at investeringsuniverset ændres, så den nuværende geografiske definition erstattes af en definition, der præciserer, at der investeres i fortrinsvis østeuropæiske aktier og aktier fra lande inden for den europæiske periferi, med potentiale til økonomisk forbedring. Dermed bliver Grækenland, som udgør en ikke uvæsentlig del af afdelingens benchmark, inkluderet i investeringsuniverset. Bestyrelsen foreslår endvidere at tydeliggøre, at Tyrkiet, som også indgår i afdelingens benchmark, uændret er en del af investeringsuniverset. Forslaget ventes ikke at ændre på afdelingens risikoklassifikation. Der kan kun udøves stemmeret af medlemmer i afdeling Østeuropa. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Nuværende vedtægtsformulering Nr. 18 Østeuropa Investerer fortrinsvis i østeuropæiske aktier. Østeuropa afgrænses mod vest af det oprindelige EU og mod øst af Uralbjergene. Der kan investeres op til 10 pct. af formuen uden for Østeuropa. Aktierne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Nr. 18 Østeuropa Investerer fortrinsvis i østeuropæiske aktier og aktier fra lande inden for den europæiske periferi med potentiale til økonomisk forbedring, herunder tyrkiske aktier. Der kan investeres op til 10 pct. af formuen uden for dette område. Aktierne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Generalforsamling 2016 I s.5

6 Bilag til dagsordenens punkt 4.b. Ændring af navn fra Global Value til Global Stars samt ændring af investeringsprofil. Gennem en periode har efterspørgslen efter afdeling Global Value været aftagende og efter bestyrelsens vurdering er Global Value en afdeling med udsigt til fortsat lav efterspørgsel. Det kan derfor på sigt blive vanskeligt at opretholde den formuestørrelse, der er nødvendig for at forvalte afdeling Global Value tilstrækkeligt omkostningseffektivt. Nordea Invest har siden foråret 2015 lanceret to såkaldte Stars afdelinger: Nordic Stars og Emerging Stars, der forvaltes på grundlag af Nordeas Stars koncept, som har været anvendt med succes i en årrække. De aktier, som Stars afdelingerne investerer i, bliver udvalgt med særlig fokus på etiske retningslinjer og herunder, hvordan de håndterer risici og muligheder i relation til miljøbeskyttelse, menneske- og arbejdstagerrettigheder samt forretningsetik. Dette kendes også som såkaldte ESG kriterier for virksomhedernes engagement inden for Environmental, Social and Governance. Såfremt forslaget vedtages vil bestyrelsen efterfølgende ændre afdelingens benchmark fra MSCI World med nettoudbytte reinvesteret til MSCI All Countries World Index med nettoudbytte reinvesteret for bedre at afspejle investeringsuniverset i Global Stars (det nye benchmark inkluderer emerging markets, mens det tidligere benchmark ikke inkluderer emerging markets). På den baggrund foreslår bestyrelsen, at afdeling Global Value omdannes til afdeling Global Stars for derigennem at give mulighed for en global investering i Nordeas Stars koncept. Dette medfører, at vedtægterne ændres således at afdelingen skifter navn til Global Stars og investeringsuniverset tilpasses de øvrige stars afdelinger. Der kan kun udøves stemmeret af medlemmer i afdeling Global Value. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Nuværende vedtægtsformulering Nr. 12 Global Value Investerer globalt i aktier. Aktierne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. Yderligere kan afdelingen investere op til 10 pct. af sine midler i andele i andre danske foreninger eller udenlandske investeringsinstitutter eller disse foreningers og investeringsinstitutters afdelinger. Nr. 12 Global Stars Investerer globalt i aktier. Virksomhederne, der investeres i, skal have fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG-forhold). Aktierne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. Yderligere kan afdelingen investere op til 10 pct. af sine midler i andele i andre danske foreninger eller udenlandske investeringsinstitutter eller disse foreningers og investeringsinstitutters afdelinger. s.6 I Generalforsamling 2016

7 Nuværende vedtægtsformulering Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 26. Afdelingen er aktiebaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan placere en mindre del af afdelingens formue gennem depotbeviser. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 26. Afdelingen er aktiebaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan placere en mindre del af afdelingens formue gennem depotbeviser. Generalforsamling 2016 I s.7

8 Bilag til dagsordenens punkt 4.c. Fusion af Verden (ophørende afdeling) og Aktier (fortsættende afdeling). Gennem en periode har efterspørgslen efter afdeling Verden været aftagende og efter bestyrelsens vurdering har afdeling Verden udsigt til fortsat lav efterspørgsel som følge af, at interessen for globale aktieinvesteringer primært retter sig imod afdelingerne Aktier og Aktier II, hvor afdeling Aktier har den største formue. Det kan derfor blive vanskeligt at opretholde den formuestørrelse, der er nødvendig for at forvalte afdeling Verden tilstrækkeligt omkostningseffektivt. Ligesom afdeling Verden investerer afdelingerne Aktier og Aktier II globalt, men med en større andel i danske aktier. På den baggrund foreslår bestyrelsen, at afdelingerne Verden og Aktier fusioneres med afdeling Aktier som den fortsættende afdeling. Fusionen vil ske efter reglerne for skattefri fusion og vil ikke have nogen skattemæssig konsekvens for medlemmerne af de to afdelinger. Medlemmerne i afdeling Verden får i forbindelse med fusionen ombyttet deres andele med andele i afdeling Aktier. Antallet af andele, som medlemmerne i afdeling Verden får i afdeling Aktier, afhænger af forholdet mellem indre værdi pr. foreningsandel i de to afdelinger pr. opgørelsesdatoen. Ved ombytningen kan der være et eventuelt overskydende beløb, som udbetales til de enkelte medlemmer. Fusionen foreslås vedtaget i overensstemmelse med den fusionsplan, som bestyrelsen har udarbejdet. Fusionsplan og -redegørelse, seneste årsrapporter for afdelingerne samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling er fremlagt til eftersyn på Investeringsforeningen Nordea Invests kontor og hjemmeside samt på Nordea Fund Management s kontor i en periode på 4 uger forud for generalforsamlingen. Der kan kun udøves stemmeret af medlemmer i afdeling Verden. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Nuværende vedtægtsformulering Nr. 9 Verden Nr. 9 (udgået) Investerer globalt i aktier. Aktierne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. Yderligere kan afdelingen investere op til 10 pct. af sine midler i andele i andre danske foreninger eller udenlandske investeringsinstitutter eller disse foreningers og investeringsinstitutters afdelinger. s.8 I Generalforsamling 2016

9 Nuværende vedtægtsformulering Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 26. Afdelingen er aktiebaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt foretage udlån af værdipapirer i forbindelse med porteføljeplejen i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Afdelingen kan placere en mindre del af afdelingens formue gennem depotbeviser. Generalforsamling 2016 I s.9

10 Bilag til dagsordenens punkt 4.d. Fusion af Latinamerika (ophørende afdeling) og Emerging Markets (fortsættende afdeling). Gennem en periode har investorernes efterspørgsel efter afdeling Latinamerika været aftagende. Det kan derfor på sigt blive vanskeligt at opretholde den formuestørrelse, som er nødvendig for at kunne forvalte afdeling Latinamerika tilstrækkeligt omkostningseffektivt. Det nærmeste alternativ til afdeling Latinamerika er afdeling Emerging Markets, som er den Nordea Invest afdeling, hvis karakteristika ligger tættest på afdeling Latinamerika. De latinamerikanske markeder, der indgår i afdelingens benchmark (Brasilien, Chile, Colombia, Mexico og Peru), indgår fx alle i den del af aktiemarkederne, der benævnes emerging markets. Afdeling Emerging Markets har både over de seneste 5 år og over de seneste 12 måneder præsteret en performance bedre end benchmark. Afdeling Emerging Markets har en betydelig investorinteresse og har en formue på mere end 2 mia. kr. På denne baggrund foreslår bestyrelsen, at afdelingerne Latinamerika og Emerging Markets fusioneres med Emerging Markets som den fortsættende afdeling. Fusionen vil ske efter reglerne for skattefri fusion og vil ikke have nogen skattemæssig konsekvens for medlemmerne i de to afdelinger. Medlemmerne i afdeling Latinamerika får i forbindelse med fusionen ombyttet deres andele med andele i afdeling Emerging Markets. Antallet af andele, som medlemmerne i afdeling Latinamerika modtager i afdeling Emerging Markets, afhænger af forholdet mellem indre værdi pr. foreningsandel i de to afdelinger pr. opgørelsesdatoen. Ved ombytningen kan der være et eventuelt overskydende beløb, som udbetales til de enkelte medlemmer. Fusionen foreslås vedtaget i overensstemmelse med den fusionsplan, som bestyrelsen har udarbejdet. Fusionsplan og -redegørelse, seneste årsrapporter for afdelingerne samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling er fremlagt til eftersyn på Investeringsforeningen Nordea Invests kontor og hjemmeside samt på Nordea Fund Management s kontor i en periode på 4 uger forud for generalforsamlingen. Der kan kun udøves stemmeret af medlemmer i afdeling Latinamerika. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Nuværende vedtægtsformulering Nr. 19 Latinamerika Nr. 19 (udgået) Investerer fortrinsvis i latinamerikanske aktier. Der kan investeres op til 10 pct. af formuen i aktier udenfor Latinamerika. Aktierne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. s.10 I Generalforsamling 2016

11 Nuværende vedtægtsformulering Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. Yderligere kan afdelingen investere op til 10 pct. af sine midler i andele i andre danske foreninger eller udenlandske investeringsinstitutter eller disse foreningers og investeringsinstitutters afdelinger. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 26. Afdelingen er aktiebaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte krav til aktivmassen. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt foretage udlån af værdipapirer i forbindelse med porteføljeplejen i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Afdelingen kan placere en mindre del af afdelingens formue gennem depotbeviser. Generalforsamling 2016 I s.11

12 Bilag til dagsordenens punkt 4.e. Fusion af Europæiske aktier fokus (ophørende afdeling) og Europa (fortsættende afdeling). Investeringsprocessen for afdeling Europæiske aktier fokus og afdeling Europa er identisk. Endvidere kan den mindre formue i afdeling Europæiske aktier fokus og den forventede mindre interesse for denne afdeling end for afdeling Europa på sigt føre til at det bliver vanskeligt at opretholde den formuestørrelse, som er nødvendig for at kunne forvalte afdeling Europæiske aktier fokus tilstrækkeligt omkostningseffektivt. På denne baggrund foreslår bestyrelsen at afdeling Europæiske aktier fokus fusioneres med afdelingen Europa, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Fusionen vil ske efter reglerne for skattefri fusion og vil ikke have nogen skattemæssig konsekvens for medlemmerne af de to afdelinger. Medlemmerne i Europæiske aktier fokus får i forbindelse med fusionen ombyttet deres andele med andele i afdeling Europa. Antallet af andele, som medlemmerne i Europæiske aktier fokus modtager i afdeling Europa, afhænger af forholdet mellem indre værdi pr. foreningsandel i de to afdelinger pr. opgørelsesdatoen. Ved ombytningen kan der være et eventuelt overskydende beløb, som udbetales til de enkelte medlemmer. Fusionen foreslås vedtaget i overensstemmelse med den fusionsplan, som bestyrelsen har udarbejdet. Fusionsplan og -redegørelse, seneste årsrapporter for afdelingerne samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling er fremlagt til eftersyn på Investeringsforeningen Nordea Invests kontor og hjemmeside samt på Nordea Fund Management s kontor i en periode på 4 uger forud for generalforsamlingen. Der kan kun udøves stemmeret af medlemmer i afdeling Europæiske aktier fokus. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Nuværende vedtægtsformulering Nr. 29 Europæiske aktier fokus Nr. 29 (udgået) Investerer i europæiske aktier. Aktierne skal være optaget til notering eller handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen kan dog inden for sit investeringsområde samlet set investere op til 10 pct. af sin formue på andre børser/markeder end de i bilag 1 nævnte. s.12 I Generalforsamling 2016

13 Nuværende vedtægtsformulering Yderligere kan afdelingen investere op til 10 pct. af sine midler i andele i andre danske foreninger eller udenlandske investeringsinstitutter eller disse foreningers og investeringsinstitutters afdelinger. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 26. Afdelingen er aktiebaseret og opfylder derfor de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte krav til aktivmassen Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt foretage udlån af værdipapirer i forbindelse med porteføljeplejen i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Afdelingens samlede omkostninger må ikke overstige 2 pct. af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. Generalforsamling 2016 I s.13

14 Bilag til dagsordenens punkt 4.f. Ændring af investeringsunivers mulighed for at beholde aktier og aktierelaterede værdipapirer. Bestyrelsen foreslår at henholdsvis afdeling Verdens Obligationsmarkeder, Globale Obligationer, HøjrenteLande, Virksomhedsobligationer Højrente, European High Yield Bonds, Stabil Balanceret, Basis 1, Basis 2, Basis 3 og Basis 4 får mulighed at holde aktier og aktierelaterede værdipapirer i begrænset omfang og kun såfremt disse aktier modtages som følge af en restrukturering af en obligation, som afdelingen har investeret i. Derved undgås det, at afdelingen bliver tvunget til salg af modtagne aktier på et for afdelingen ugunstigt tidspunkt. Forslaget vedrører afdelingerne Verdens Obligationsmarkeder, Globale Obligationer, HøjrenteLande, Virksomhedsobligationer Højrente, European High Yield Bonds, Stabil Balanceret, Basis 1, Basis 2, Basis 3 og Basis 4, og der kan alene udøves stemmeret af medlemmerne af disse afdelinger. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Nuværende vedtægtsformulering Nr. 7, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 og 40 Verdens Obligationsmarkeder Globale Obligationer HøjrenteLande Virksomhedsobligationer Højrente European High Yield Bonds Stabil Balanceret Basis 1 Basis 2 Basis 3 Basis 4 Nr. 7, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 og 40 Verdens Obligationsmarkeder Globale Obligationer HøjrenteLande Virksomhedsobligationer Højrente European High Yield Bonds Stabil Balanceret Basis 1 Basis 2 Basis 3 Basis 4 En mindre del af afdelingens formue kan være investeret i aktier eller aktierelaterede værdipapirer, men alene hvis disse er erhvervet som følge af en restrukturering af den pågældende udsteders kapitalstruktur. s.14 I Generalforsamling 2016

15 Bilag til dagsordenens punkt 4.g. Ændring af vedtægter som følge af ændring i Lov om Investeringsforeninger m.v.. Som led i implementering af UCITS V direktivet, er Lov om investeringsforeninger m.v. blevet ændret. Der er indført et krav om at en investeringsforenings vedtægter skal angive på hvilke betingelser udskiftning af et depotselskab og investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab kan finde sted, og hvorledes investor er beskyttet ved en sådan udskiftning. Som følge heraf foreslås det, at vedtægterne for Investeringsforeningen Nordea Invest ændres i overensstemmelse med de nye krav i Lov om investeringsforeninger m.v. Stemmeret kan udøves af alle foreningens medlemmer. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Nuværende vedtægtsformulering 21. Administration 21. Administration Stk. 3 Bestyrelsen kan trække delegationen under stk. 2 tilbage og delegere den daglige ledelse af foreningen til et nyt investeringsforvaltningsselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Finanstilsynet skal godkende foreningens delegation af den daglige ledelse til et nyt investeringsforvaltningsselskab. Stk. 4 Foreningens aktiviteter skal ved udskiftning af investeringsforvaltningsselskab under stk. 3 overdrages direkte fra det forhenværende investeringsforvaltningsselskab til foreningens nye investeringsforvaltningsselskab. 24. Depotselskab Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab. 24. Depotselskab Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det forhenværende depotselskab. Generalforsamling 2016 I s.15

16 Bilag til dagsordenens punkt 4.h. Ændring af vedtægter præcisering af brugen af depotbeviser. Depotbeviser, som fx ADRs (American Depositary Receipts) og GDRs (Global Depositary Receipts), bliver i stigende grad en del af det almindelige investeringsunivers på de globale aktiemarkeder og indgår som komponenter i flere anerkendte markedsindeks. Endvidere kan pris og likviditet være favorabel på disse instrumenter sammenlignet med at investere direkte i aktien. Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at de afdelinger som i dag kan investere en mindre del af formuen gennem depotbeviser, får mulighed for at investere gennem depotbeviser på lige fod med investering direkte i aktier. Ændringen forventes ikke at ændre afdelingernes risikoprofil. Der kan alene udøves stemmeret af medlemmerne af afdelingerne Verden, Globale Udbytteaktier, Global Value, Stabile Aktier, Japan, USA, Østeuropa, Latinamerika, Nordic Stars, Nordic Small Cap, Kina, Indien, Global Small Cap, Klima og Miljø, Stabil Balanceret, Stabile Aktier Akkumulerende, Global Aktier Indeks og Emerging Stars samt Aktier, Aktier II, Europa, Fjernøsten, Emerging Markets, Europa Small Cap, Danmark, Europæiske Aktier Fokus, Danske Aktier Fokus, Basis 1, Basis 2, Basis 3 og Basis 4. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Nuværende vedtægtsformulering Nr. 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 41, 42 Verden Globale UdbytteAktier Global Value Stabile Aktier Japan USA Østeuropa Latinamerika Nordic Stars Nordic Small Cap Kina Indien Global Small Cap Klima og Miljø Stabil Balanceret Stabile Aktier Akkumulerende Globale Aktier Indeks Emerging Stars Afdelingen kan placere en mindre del af afdelingens formue gennem depotbeviser. Nr. 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 41, 42 Verden Globale UdbytteAktier Global Value Stabile Aktier Japan USA Østeuropa Latinamerika Nordic Stars Nordic Small Cap Kina Indien Global Small Cap Klima og Miljø Stabil Balanceret Stabile Aktier Akkumulerende Globale Aktier Indeks Emerging Stars Afdelingen kan anvende depotbeviser. s.16 I Generalforsamling 2016

17 Nuværende vedtægtsformulering Nr. 8, 10, 14, 17, 21, 22, 24, 29, 30, 37, 38, 39, 40 Aktier Aktier II Europa Fjernøsten Emerging Markets Europa Small Cap Danmark Europæiske aktier fokus Danske aktier Fokus Basis 1 Basis 2 Basis 3 Basis 4 Nr. 8, 10, 14, 17, 21, 22, 24, 29, 30, 37, 38, 39, 40 Aktier Aktier II Europa Fjernøsten Emerging Markets Europa Small Cap Danmark Europæiske aktier fokus Danske aktier Fokus Basis 1 Basis 2 Basis 3 Basis 4 Afdelingen kan anvende depotbeviser. Generalforsamling 2016 I s.17

18 Bilag til dagsordenens punkt 5. På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, tidl. medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og direktør Per Skovsted. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest: Marianne Philip Advokat, født 1957 Medlem af bestyrelsen for: Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) (formand) Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (formand) Scan Office A/S (formand) Scan Office Ejendomme ApS (formand) RedOffice Scan Office A/S (formand) Movement A/S (formand) Aktieselskabet af 1. januar 1987 Brenntag Nordic A/S Codan A/S Codan Forsikring A/S Stiholt Holding A/S (formand) Holdingselskabet af 17. august 2011 ApS Novo Nordisk Fonden Bitten og Mads Clausens Fond Kristen og Peter Bangs Fond HD Ejendomme A/S Komitéen for God Fondsledelse (formand) Marianne Philip har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder inden for den finansielle sektor. Herudover har hun erfaring med ledelsesmæssig forhold og med blandt andet kapitalmarkedsforhold, finansielle forhold, virksomhedsoverdragelser og corporate governance. Er indtrådt i bestyrelsen i Blev genvalgt i Anne E. Jensen Tidl. medlem af Europa-Parlamentet, født 1951 Ingen andre ledelseshverv. Anne E. Jensen har mange års erfaring som cheføkonom i den finansielle sektor og har som Europaparlamentariker arbejdet med revision af reguleringen af den finansielle sektor på EU-plan. Er indtrådt i bestyrelsen i Blev genvalgt i Per Skovsted Direktør, VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN, født 1958 Medlem af bestyrelsen for: API Property Fund Denmark P/S Stryhn Holding A/S Per Skovsted har mange års erfaring med finansielle og investeringsmæssige forhold opnået gennem forskellige lederjob i den finansielle sektor. Han har en betydelig indsigt inden for investeringsområder som aktier, obligationer, ejendomme og private equity. Er indtrådt i bestyrelsen i s.18 I Generalforsamling 2016

19 Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg: Lars Eskesen Direktør, født 1946 Medlem af bestyrelsen for: Dansk Erhvervsinvestering A/S Ejendomsselskabet Absalon A/S Nordea 1, Sicav, Luxemburg Stiftelsen Sorø Akademi Nordea Funds Oy Lars Eskesen har været ansat 29 år i den finansielle sektor, først som økonom og siden i ledende stillinger. Han har en betydelig indsigt i danske og internationale finansielle forhold og bred erfaring med bestyrelsesarbejde. Er indtrådt i bestyrelsen i Blev genvalgt i Hans Munk Nielsen Direktør, født 1946 Medlem af bestyrelsen for: CMO Fonden (formand) Jeudan A/S Hans Munk Nielsen har mangeårig dansk og international erfaring som bestyrelsesmedlem og direktionsmedlem med særligt ansvar for økonomi, finans og it. Er indtrådt i bestyrelsen i Blev genvalgt i Mads Lebech Adm. Direktør, Industriens Fond, født 1967 Medlem af bestyrelsen for: Ordrupgaards Advisory Board (formand) Turismens Vækstråd (formand) Tivoli A/S Copenhagen Malmö Port AB (formand) By & Havn I/S FrederiksbergFonden Melting Pot - Claus Meyers Fond Fonden af 28. maj 1948 Mads Lebech har mangeårig erfaring med politiske, ledelsesmæssige og finansielle forhold. Herunder erfaring fra bestyrelsesarbejde i en række private og offentlige virksomheder og fonde bl.a. inden for ejendomme, transport, byudvikling og energi. Har herudover haft adskillige offentlige tillidsposter. Er indtrådt i bestyrelsen i Generalforsamling 2016 I s.19

20

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.30 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 13. april 2016 kl. 16.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1.

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Onsdag den 13. april 2016 kl. 11.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 13. april 2016 kl. 14.30 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Onsdag den 13. april 2016 kl. 13.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013 013 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2013 s.2 I Generalforsamling 2013 Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Generalforsamling 2012. Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2012. Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest For den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der er i dag den 8. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers Generalforsamling Investeringsforeningen Sparinvest 27. marts 2012, Randers Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Onsdag den 5. april 2017, kl. 10.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Onsdag den 5. april 2017, kl. 10.30 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Onsdag den 5. april 2017, kl. 13.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Opdateret 14-09-2016 Indhold Generelle navneændringer... 3 Aktier... 4 Verden... 4 Aktier II... 5 Basis 1... 5 Basis 2... 6 Basis 3... 6 Basis 4... 7 Danmark...

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Lange Obligationer KL (SE-nr.: 30111850) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer (ophørende afdeling) (SE-nr. 31040418) (FT-nr. 11044-36) med Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afdeling)

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Investeringsforeningen Alfred Berg Invest afholder Ekstraordinær Generalforsamling Torsdag den 30. juni 2011 kl. 9.00 på foreningens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne ønskes

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Emerging Market Equities (Mondrian) (den ophørende enhed)

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Mandag den 19. april 2010, kl. 17.00 Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere