ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE"

Transkript

1 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER

2 KØBENHAVNS KOMMUNE

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER ØKONOMIFORVALTNINGEN KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SOCIALFORVALTNINGEN TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN 10 BILAG 2 METODE GENERELT FOR BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER DENNE UNDERSØGELSES METODE REAKTIONSMIDLER OG BEDØMMELSESGRUNDLAG 11 BILAG 3 VURDERINGSGRUNDLAG DET JURIDISKE GRUNDLAG DOKUMENTATIONSGRUNDLAGET (DATA) 14 BILAG 4 BORGERRÅDGIVERENS HØRINGSBREV 16 BILAG 5 FORVALTNINGERNES HØRINGSSVAR 19 SIDE 4 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

5 BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVA- TIONER OG VURDERINGER Jeg iværksatte ved breve af 5. september 2014 til alle syv forvaltninger min undersøgelse om orientering om sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. I mine breve bad jeg forvaltningerne om at oplyse mig om på hvilke områder, de har fastsat sagsbehandlingsfrister eller på anden måde er bundet af sagsbehandlingsfrister, og hvorledes forvaltningerne har offentliggjort disse sagsbehandlingsfrister. Jeg bad i denne sammenhæng særligt om, at forvaltningerne orienterede mig om, hvilke overvejelser forvaltningerne har haft om orientering via Københavns Kommunes hjemmeside. Forvaltningernes besvarelse findes som bilag 5 i denne bilagsrapport. Jeg har for overskuelighedens skyld valgt at gennemgå mine observationer og vurderinger for hver enkelt forvaltning. 1.1 ØKONOMIFORVALTNINGEN Økonomiforvaltningen oplyser i brev af 29. oktober 2014, at forvaltningen har sagsbehandlingsfrister vedrørende aktindsigt og tilbagemeldingsgarantien. Sagsbehandlingsfristerne er offentliggjort på kk.dk og findes på generelle sider, som administreres af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Økonomiforvaltningen bidrager aktivt til vedligeholdelse og opdatering af siderne. Økonomiforvaltningen oplyser endvidere, at det ved valg af kommunikationsform er afgørende, at informationen er korrekt, overskuelig og informativ for borgerne, samt at sagsbehandlingsfristerne er nemme at finde på hjemmesiden. Afslutningsvist oplyser Økonomiforvaltningen, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, for at imødekomme behovet for, at fristerne er nemme at finde på hjemmesiden, aktuelt arbejder på at samle alle forvaltningernes sagsbehandlingsfrister på en side for hver forvaltning samt en side med generel information om sagsbehandlingsfrister i Københavns Kommune. Jeg har ikke konkrete observationer og vurderinger som følge af Økonomiforvaltningens redegørelse for orientering af borgerne om sagsbehandlingsfrister, og henviser til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Økonomiforvaltningen er i brev af 16. marts 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: nylige relancering af Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk nu gør det muligt for borgerne at få en samlet oversigt over alle forvaltningernes sagsbehandlingsfrister... Da Økonomiforvaltningen som udgangspunkt ikke træffer borgerrettede myndighedsafgørelser har forvaltningen ikke særskilte sagsbehandlingsfrister, men følger generelle bestemmelser i offentlighedsloven, forvaltningslovens samt Borgerrepræsentationens beslutning fra 1. juni 2006 om forpligtet tilbagemeldingsgaranti inden for 10 arbejdsdage. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der er behov for særlig information herom. Forvaltningens bemærkninger giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 5

6 1.2 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser i brev af 28. oktober 2014, at forvaltningen har frister fastsat i henhold til retssikkerhedslovens 3, stk. 2 i Københavns Borgerservice Tillæg 65+ vedrørende ansøgninger om personligt tillæg og helbredstillæg og i Betaling og Kontrol Team Ejendomsskat vedrørende ansøgninger om lån til beboerindskud. Sagsbehandlingsfristerne for ansøgninger om personligt tillæg og helbredstillæg oplyses til ansøgerne i enhedens kvittering for modtagelse af ansøgningen, og kan findes på kk.dk. Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser endvidere, at sagsbehandlingsfristerne ønskes offentliggjort i Sundhedsog Omsorgsforvaltningens publikation Ældre i København, og at der arbejdes på dette aktuelt. Endelig oplyser Kultur- og Fritidsforvaltningen, at sagsbehandlingsfristerne er harmoniseret med Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister vedrørende den samme type ansøgninger. Sagsbehandlingsfristerne for ansøgninger om lån til beboerindskud er offentliggjort på kk.dk. Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser i brev af 28. oktober 2014, at forvaltningen har frister fastsat direkte i lov eller på baggrund af god forvaltningsskik i Stadsarkivet og Bryllupskontoret. Sagsbehandlingsfristerne i Stadsarkivet fremgår af arkivloven, og er ikke offentliggjort på kk.dk. Der foreligger ikke oplysninger om, at fristerne er offentliggjort på anden vis. Sagsbehandlingsfristerne i Bryllupskontoret er præget af sæsonudsving, og den aktuelle sagsbehandlingsfrist fremgår af kk.dk. Afslutningsvist oplyser Kultur- og Fritidsforvaltningen, at der oplyses om fristerne for tilbagemeldingsgarantien på kk.dk. Da jeg mener, at borgerne bør have adgang til så mange informationer som muligt vedrørende sagsbehandlingsfristerne, henstiller jeg til, at Stadsarkivets sagsbehandlingsfrister offentliggøres. I øvrigt henviser jeg til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Kultur- og Fritidsforvaltningen er i af 27. februar 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: Den i arkivloven fastsatte frist for Stadsarkivets sagsbehandling fremgår nu af Forvaltningens bemærkninger giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. 1.3 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser i brev af 30. september 2014, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har fastsat en generel svarfrist på forvaltningens område på 10 arbejdsdage, og at forvaltningen herudover er underlagt tilbagemeldingsgarantien og de generelle lovfastsatte sagsbehandlingsfrister i den forvaltningsretlige lovgivning. De nærmere sagsbehandlingsfrister fremgår af det vedlagte bilag. Sagsbehandlingsfristerne er ikke offentliggjort for borgerne, men findes på kommunens intranet. Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser endvidere, at det er besluttet, at sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres på kk.dk, og at materiale er fremsendt fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på dette. Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser, at forvaltningen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen har fået oplyst, at Børne- og Ungdomsforvaltningens svarfrister først publiceres, når der er modtaget frister fra alle syv forvaltninger. Jeg kan ved søgning på kk.dk ikke se, at der på nuværende tidspunkt er sket en samlet publicering af alle forvaltningernes sagsbehandlingsfrister. SIDE 6 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

7 Endelig oplyser Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der for Ungdommens Uddannelsesvejledning København gælder nationalt fastsatte sagsbehandlingsfrister. Der henvises til bilag samt Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside vedrørende det nærmere indhold af sagsbehandlingsfristerne. Jeg har ved søgning på Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside ikke kunnet se, at sagsbehandlingsfristerne er offentliggjort. Børne- og Ungdomsforvaltningen har, jf. ovenstående, til mig oplyst, at der er fastsat en generel svarfrist på borgerhenvendelser på forvaltningens område på 10 arbejdsdage. Min vurdering er, at fastsættelse af en sådan generel frist vedrørende al forvaltningens borgerkontakt ikke er i uoverensstemmelse med retssikkerhedslovens 3, stk. 2, da der alene er forbud mod, at der fastsættes en frist for samtlige sociale sagsområder. Jeg er imidlertid i tvivl om hensigtsmæssigheden af, at der alene fastsættes en svarfrist for alle typer af borgerhenvendelser, da den manglende differentiering efter sagstype efter omstændighederne kan medføre, at den udmeldte sagsbehandlingsfrist ikke er realistisk. Da jeg ikke har konkret viden om, hvorvidt den generelle sagsbehandlingsfrist er realistisk, vil jeg alene bede Børne- og Ungdomsforvaltningen om at overveje, om den udifferentierede sagsbehandlingsfrist er realistisk, og på bedst mulig måde tjener til at give borgerne et retvisende billede af sagsbehandlingsfristerne i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Da jeg mener, at borgerne bør have adgang til så mange informationer som muligt vedrørende sagsbehandlingsfristerne, henstiller jeg til, at Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns sagsbehandlingsfrister offentliggøres. I øvrigt henviser jeg til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Børne- og Ungdomsforvaltningen er i af 9. marts 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: at I ikke ved søgning på UU Københavns hjemmeside har kunnet se, at sagsbehandlingsfristerne er offentliggjort. Vedr. sagsbehandling af klager fremgår klagefristen af ndst. Link til afslag og klageprocedure, ligesom der vedr. de nationale frister er henvist til love og bekendtgørelser herom af retssikkerhedslovens 3, stk. 2 gør vi opmærksom på at retssikkerhedsloven på BUFs område kun omfatter ydelser efter dagtilbudsloven og de særlige dagtilbud i serviceloven, og således ikke er generelt gældende. Jeg har efter modtagelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens af 9. marts 2015 besøgt de hjemmesider der er henvist til vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning, og kan konstatere at der alene konkret er henvist til klagefristen for afgørelser og Ungdommens Uddannelsesvejlednings frist for svar på klage, mens der ikke foreligger nærmere oplysninger om eventuelle fastsatte frister for behandling af sager hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning træffer afgørelser og ikke alene vejleder. Henvisningen til siden med love og regler angiver heller ikke nogen konkrete sagsbehandlingsfrister. Da jeg ikke er vidende om hvilke nationale frister der er fastsat i de mange regler der er henvist til på hjemmesiden, vil jeg fortsat henstille til, at Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns sagsbehandlingsfrister, som minimum i det omfang de fremgår af lovgivningen, offentliggøres på en for borgerne overskuelig måde. 1.4 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser i brev af 21. november 2014, at forvaltningen har frister fastsat i henhold til retssikkerhedslovens 3, stk. 2 på en række tilbud efter serviceloven. Disse sagsbehandlingsfrister vedtages hvert år af Borgerrepræsentationen. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 7

8 Sagsbehandlingsfrister for tilbud efter serviceloven offentliggøres samlet i publikationen Ældre i København, som blandt andet kan læses på kk.dk, og offentliggøres desuden under de enkelte tilbud efter serviceloven på kk.dk. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser videre, at der er sket en harmonisering af sagsbehandlingsfristerne mellem forvaltningerne, således at tilbud, som gives af flere forvaltninger, har samme sagsbehandlingstid. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser i brev af 21. november 2014, at forvaltningen har frister fastsat direkte i lov eller på baggrund af god forvaltningsskik vedrørende tilbud efter sundhedsloven, tilbagemeldingsgarantien og reglerne om aktindsigt. Sagsbehandlingsfrister for tilbud efter sundhedsloven er reguleret i sundhedsaftalerne. I Sundhedsog Omsorgsforvaltningens brev af 21. november 2014 er der ikke oplysninger om, hvordan disse sagsbehandlingsfrister offentliggøres for borgerne. Sagsbehandlingsfrister som følge af tilbagemeldingsgarantien er offentliggjort på kk.dk. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser afslutningsvist, at der pågår et arbejde på tværs af alle forvaltninger, som har til formål at samle oplysninger om sagsbehandlingsfrister og give et samlet overblik over sagsbehandlingsfrister i Københavns Kommune. Da jeg mener, at borgerne bør have adgang til så mange informationer som muligt vedrørende sagsbehandlingsfristerne, henstiller jeg til, at sagsbehandlingsfristerne efter sundhedsloven offentliggøres på en sådan måde, at de er let tilgængelige for borgerne. I øvrigt henviser jeg til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i brev af 26. februar 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: Forvaltningen kan som tilføjelse til det tidligere fremsendte oplyse, at praksis efter Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden er, at borgernes genoptræningsplan indeholder ventetider for første patientkontakt samt oplysninger om, hvorvidt genoptræningen er almen eller specialiseret er 5 dage. Genoptræningsplanen vedlægges bilag med oplysninger om borgerens mulighed for valg af genoptræningssted. Forvaltningen er derudover enig i, at borgerne bør have adgang til relevant information, hvorfor forvaltningen som led heri på nuværende tidspunkt er i færd med at udarbejde information om frister efter sundhedsloven, som snarest bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside herom. Forvaltningens bemærkninger giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. 1.5 SOCIALFORVALTNINGEN Socialforvaltningen oplyser i brev af 4. november 2014, at forvaltningen har fastsat frister i henhold til retssikkerhedslovens 3, stk. 2, og at disse er godkendt af Socialudvalget. På Socialforvaltningen område er der lovbestemte sagsbehandlingsfrister. Socialforvaltningen oplyser videre, at både de sagsbehandlingsfrister, som er fastsat efter bestemmelsen i retssikkerhedsloven, og som er lovbestemte, offentliggøres på kk.dk dels som en samlet oversigt og dels under de enkelte ydelser. Der oplyses endvidere om sagsbehandlingsfristerne, når forvaltningen kvitterer for modtagelse af en ansøgning, hvis ansøgningen ikke er færdigbehandlet inden 10 arbejdsdag. SIDE 8 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

9 Socialforvaltningen oplyser videre, at det findes naturligt at orientere borgerne om forvaltningens sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Endelig oplyser Socialforvaltningen, at der er sket harmonisering af sagsbehandlingsfrister med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på de områder, hvor begge forvaltninger behandler ansøgninger vedrørende de samme ydelser. Jeg har ikke konkrete observationer og vurderinger som følge af Socialforvaltningens redegørelse for orientering af borgerne om sagsbehandlingsfrister og henviser til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Socialforvaltningen er i brev af 24. marts 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: Socialforvaltningen har ingen faktuelle bemærkninger til den foreløbige rapport. Borgerrådgiveren anmoder dog i rapportens afsnit 3 under opfølgning om, at forvaltningen orienterer om overvejelser omkring et eventuelt behov for offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på anden måde end digitalt for at tage hensyn til de borgere, der ikke kan bruge de digitale platforme. Socialforvaltningen vil overveje behovet for en trykt pjece om sagsbehandlingsfrister Forvaltningen overvejer også andre muligheder end trykte pjecer Forvaltningen arbejder videre med formen for borgerinformation om sagsbehandlingsfrister, således at oplysning om fristerne både er tilgængelige for borgere, der anvender digitale medier, og for borgere, der ikke kan bruge digitale platforme. Forvaltningens bemærkninger giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. 1.6 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser i brev af 12. oktober 2014, at ikke alle forvaltningens serviceområder, centre og enheder har sagsbehandlingsfrister fastsat ved lov, men at forvaltningen, bortset fra i to tilfælde, har fastsat interne sagsbehandlingsfrister. Sagsbehandlingsfristerne oplyses i 35 ud af 47 tilfælde enten i forbindelse med kvittering for henvendelser eller på kk.dk. Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at forvaltningen vil kigge nærmere på de fem emner, hvor der ikke er offentliggjort sagsbehandlingsfrister eller gjort overvejelser herom. Da jeg mener, at borgerne bør have adgang til så mange informationer som muligt vedrørende sagsbehandlingsfristerne, henstiller jeg til, at de sagsbehandlingsfrister, som aktuelt ikke er offentliggjort, bliver offentliggjort. Jeg beder i øvrigt forvaltningen om at overveje, om det ikke er hensigtsmæssigt, at alle forvaltningens sagsbehandlingsfrister er tilgængelige på kk.dk. I øvrigt henviser jeg til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Teknik- og Miljøforvaltningen er i af 9. marts 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: TMF har ikke nogen kommentarer til de faktuelle oplysninger i rapporten. De foreløbige anbefalinger fra Borgerrådgiveren er, at forvaltningens sagsbehandlingstider gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside. TMF har bemærket de foreløbige anbefalinger fra Borgerrådgiveren, og umiddelbart har forvaltningen ingen indsigelser mod, at disse bliver offentliggjort på kk.dk. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 9

10 Det skal dog bemærkes at sagsbehandlingsfristerne for nogle områder fremgår henholdsvis lov om offentlighed i forvaltningen, Borgerrepræsentationen beslutning om svartider for borgerhenvendelser, samt Borgerrepræsentationens forretningsorden. Forvaltningens bemærkninger giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. 1.7 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser i brev af 3. oktober 2014, at forvaltningen har iværksat sagsbehandlingsfrister i medfør af retssikkerhedslovens 3, stk. 2, at disse frister løbende bliver opdateret, og at de fremgår af kk.dk. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser videre, at der inden for forvaltningens ressortområde gælder en række lovbestemte og internt vedtagne sagsbehandlingsfrister, herunder tilbagemeldingsgarantien. De lovbestemte sagsbehandlingsfrister orienteres borgerne om, når det er relevant i forbindelse med konkret sagsbehandling, mens der ikke eksplicit vejledes om tilbagemeldingsgarantiens frist. Jeg beder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om at overveje, om det af hensyn til maksimal oplysning af borgerne er hensigtsmæssigt at offentliggøre de lovbestemte sagsbehandlingsfrister på samme måde som de øvrige sagsbehandlingsfrister. I øvrigt henviser jeg til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i af 10. marts 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ikke bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger. SIDE 10 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

11 BILAG 2 METODE 2.1 GENERELT FOR BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Borgerrådgiverens generelle egen drift-undersøgelser indledes med en høring af den eller de involverede forvaltninger i Københavns Kommune. For hver forvaltning, som inddrages, høres såvel forvaltningens direktion som eventuelle relevante decentrale enheder. I høringsbrevet beskriver Borgerrådgiveren i generelle vendinger temaet for undersøgelsen og beder om en række oplysninger og dokumentationsmateriale, herunder eventuelt om udlån af relevante sagsakter til nærmere undersøgelse. På baggrund af denne dokumentationsindsamling udarbejder Borgerrådgiveren en foreløbig rapport, som sendes til forvaltningen med henblik på forvaltningens og eventuelle decentrale enheders bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger. Den foreløbige rapport vil også indeholde de udtalelser (herunder kritik/henstilling), som Borgerrådgiveren forventer at fremkomme med, men disse har netop en foreløbig karakter, eftersom faktuelle oplysninger i rapporten kan korrigeres gennem forvaltningens bemærkninger. Forvaltningen informeres således allerede på dette tidspunkt om det forventede udfald af undersøgelsen. Efter modtagelse af forvaltningens eventuelle bemærkninger indarbejder Borgerrådgiveren forvaltningens bemærkninger til de faktiske forhold og foretager eventuelle ændringer i undersøgelsens konklusioner, som disse måtte give anledning til. Borgerrådgiveren udarbejder på denne baggrund den endelige rapport. Rapporten er stilet til den involverede forvaltning og eventuelle decentrale enheder. I nogle tilfælde kan den endelige rapport indeholde uafklarede spørgsmål eller af andre grunde kræve en opfølgning, f.eks. fordi Borgerrådgiveren har bedt om en underretning om, hvad en henstilling giver anledning til. I disse tilfælde vil den endelige rapport følges op af en (eller flere) opfølgningsrapport(er), indtil alle forhold i undersøgelsen er afklaret. 2.2 DENNE UNDERSØGELSES METODE Denne undersøgelse er gennemført efter de generelle principper, som er beskrevet ovenfor. Borgerrådgiverens høringsbrev og forvaltningernes høringssvar er indsat som bilag 4 og REAKTIONSMIDLER OG BEDØMMELSESGRUNDLAG Borgerrådgiverens reaktionsmidler er de samme som Folketingets Ombudsmands. Borgerrådgiveren kan således udtale kritik og komme med henstillinger til Københavns Kommune. Kritik er udtryk for en faglig vurdering af, at regler og retningslinjer mv. ikke er overholdt. Borgerrådgiveren kan henstille til kommunen at ændre procedurer eller lignende på et givent område. Derudover kan Borgerrådgiveren påpege mere generelle problemstillinger i sin årsberetning, som afgives til Borgerrepræsentationen. Borgerrådgiveren har i forbindelse med sin egen drift-virksomhed lagt sig fast på en sproglig skala for graduering af kritikkens alvorlighed. Skalaen omfatter konstateringer af, at noget er uheldigt, konstateringer af begåede fejl, at noget er beklageligt, meget beklageligt, kritisabelt, meget kritisabelt eller stærkt kritisabelt. Skalaen med bemærkninger er indsat i hovedrapporten. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 11

12 Bedømmelsesgrundlaget for Borgerrådgiveren er det samme som Folketingets Ombudsmands, nemlig skreven ret (herunder love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger), god forvaltningsskik samt overordnede humanitære og medmenneskelige betragtninger. Hertil kommer Københavns Kommunes værdigrundlag, og andre politisk vedtagne retningslinjer. Borgerrådgiveren bestræber sig desuden på at anvende samme målestok for sine vurderinger som Folketingets Ombudsmand. Borgerrådgiverens opgave er at undersøge, om kommunens forvaltninger og institutioner overholder gældende lovgivning, god forvaltningsskik, kommunens vedtagne politikker og beslutninger om serviceniveau og -standard. Borgerrådgiveren har således ikke særligt til opgave at komme med ros eller lignende tilkendegivelser om positive forhold. Borgerrådgiverens rapporter om egen drift-undersøgelser vil derfor ikke indeholde ros (i hvert fald ikke i videre omfang), og læseren bør notere sig, at fraværet af ros ikke er ensbetydende med, at Borgerrådgiveren alene har konstateret negative forhold i forbindelse med sin undersøgelse. SIDE 12 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

13 BILAG 3 VURDERINGSGRUNDLAG 3.1 DET JURIDISKE GRUNDLAG Retssikkerhedsloven Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) gælder ifølge 1 i Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 21. november 2014 om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsbekendtgørelsen), når kommunen behandler sager efter følgende love: 1) lov om social pension, 2) lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og a lmindelig førtidspension m.v., 3) lov om individuel boligstøtte, 4) lov om sygedagpenge, 5) lov om aktiv socialpolitik, 6) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 7) lov om fleksydelse, 8) lov om social service, jf. dog stk. 3, 9) lov om delpension, 10) lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, 11) lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, 12) lov om seniorjob, 13) lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., 14) lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere, 15) lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v., 16) lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og 17) kapitel 2 i lov om friplejeboliger. Det fremgår af retssikkerhedslovens 3, at spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Af samme bestemmelses stk. 2, fremgår kommunens pligt til at fastsætte frister for at træffe afgørelse for alle relevante sociale sagsområder. Bestemmelsen om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister gælder i de sager, hvor borgeren har ansøgt om hjælp, og derfor har en interesse i at få oplyst sagsbehandlingsfristen. Hvis den udmeldte sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om dette sammen med en konkret og realistisk vurdering af, hvornår forvaltningen kan forventes at træffe afgørelse i sagen. Bestemmelsen om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister gælder ikke ved udøvelsen af faktisk forvaltningsvirksomhed. Faktisk forvaltningsvirksomhed er den virksomhed, de ansatte i kommunen ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 13

14 udfører for at udfylde afgørelser, eksempelvis når en hjemmehjælper eller en pædagog udfører sit arbejde. Det er kommunalbestyrelsens opgave at fastsætte sagsbehandlingsfristernes længde under hensyn til lokale prioriteringer, serviceniveau med videre. Sagsbehandlingsfristerne skal være realistiske og afspejle den tid, som de enkelte sagsområder erfaringsmæssigt er om at sagsbehandle 80 til 90 % af den pågældende sagstype. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte generelle sagsbehandlingsfrister. Det er den enkelte kommunalbestyrelses ansvar at inddele sagsbehandlingsfristerne hensigtsmæssigt i forhold til strukturen i kommunen. Der kan ikke under et fastsættes én frist for samtlige sociale områder. Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres. Der foreligger ikke nærmere anvisninger af, hvorledes offentliggørelsen skal ske, hvorfor det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte dette. I overvejelserne, af hvordan offentliggørelsen sker mest hensigtsmæssigt, bør hensynet til at nå ud til flest mulige borgere være tungtvejende, da kravet om offentliggørelse netop har til formål at sikre, at borgere, som rejser en ansøgning i kommunen, har mulighed for at gøre sig bekendt med sagsbehandlingsfristerne. Fastsat i lovgivningen Frister for at træffe afgørelse kan desuden være fastsat konkret i lovgivningen på bestemte områder. God forvaltningsskik Endelig kan forpligtigelsen til at fastsætte frister og/eller udmelde aktuelle sagsbehandlingstider efter omstændighederne følge af god forvaltningsskik. God forvaltningsskik er udviklet gennem Folketingets Ombudsmands praksis, og er udtryk for retningslinjer og principper for offentlige forvaltningsmyndigheders optræden, adfærd og effektive behandling af sager. At forvaltningen optræder høfligt og sagligt over for parten i en sag, at parten i en sag underrettes, hvis sagen trækker ud, at sager ekspederes så hurtigt som muligt, og at det offentliges breve skrives i et læseligt og hensynsfuldt sprog er alle eksempler på god forvaltningsskik. Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister uden for retssikkerhedslovens område og offentliggørelse af disse på en for borgerne hensigtsmæssig måde er et andet eksempel på god forvaltningsskik. 3.2 DOKUMENTATIONSGRUNDLAGET (DATA) Jeg iværksatte min undersøgelse ved brev af 5. september 2014 til alle syv forvaltninger. Økonomiforvaltningen fremsendte ved brev af 29. oktober 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsendte ved brev af 28. oktober 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Børne- og Ungdomsforvaltningen fremsendte ved brev af 30. september 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Børne- og Ungdomsforvaltningens brev var vedlagt en oversigt over svarfrister i Børne- og Ungdomsforvaltningen og sagsbehandlingstider i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremsendte ved brev af 21. november 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brev var vedlagt publikationen Ældre i København. SIDE 14 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

15 Socialforvaltningen fremsendte ved brev af 4. november 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Teknik- og Miljøforvaltningen fremsendte ved brev af 12. november 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fremsendte ved brev af 30. oktober 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens brev var vedlagt en oversigt over sagsbehandlingsfrister i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Alle syv forvaltninger er kommet med bemærkninger til min foreløbige rapport. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 15

16 BILAG 4 BORGERRÅDGIVERENS HØ- RINGSBREV SIDE 16 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

17 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 17

18 SIDE 18 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

19 BILAG 5 FORVALTNINGERNES HØRINGS- SVAR ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 19

20 SIDE 20 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

21 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 21

22 SIDE 22 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

23 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 23

24 SIDE 24 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

25 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 25

26 SIDE 26 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

27 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 27

28 SIDE 28 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

29 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 29

30 SIDE 30 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

31 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 31

32 SIDE 32 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

33 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 33

34 SIDE 34 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

35 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 35

36 SIDE 36 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

37 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 37

38 SIDE 38 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

39 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 39

40 SIDE 40 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

41 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 41

42 SIDE 42 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

43 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 43

44 SIDE 44 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

45 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 45

46 SIDE 46 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

47 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 47

48 SIDE 48 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

49 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 49

50 SIDE 50 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

51 BILAG Redaktion Borgerrådgiveren Kontakt Københavns Kommune Vester Voldgade 2A 1552 København V Foto Borgerrådgiveren Tryk Oplag ISBN Udgiver Borgerrådgiveren

52 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Telefon: Telefax:

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT

SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER SVARTIDER I SAGER OM AKT- INDSIGT I SOCIALFORVALT- NINGEN ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

RETNINGSLINJER OG PRAKSIS FOR TOLKNING ENDELIG RAPPORT

RETNINGSLINJER OG PRAKSIS FOR TOLKNING ENDELIG RAPPORT RETNINGSLINJER OG PRAKSIS FOR TOLKNING ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER OG PRAKSIS FOR TOLKNING ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE 15. JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

JOURNALISERINGSSIKKERHED VED ELEKTRONISK KOMMUNI- KATION ENDELIG RAPPORT

JOURNALISERINGSSIKKERHED VED ELEKTRONISK KOMMUNI- KATION ENDELIG RAPPORT JOURNALISERINGSSIKKERHED VED ELEKTRONISK KOMMUNI- KATION ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER JOURNALISERINGSSIKKERHED VED ELEKTRONISK KOMMUNI- KATION ENDELIG RAPPORT SIDE 4 JOURNALISERINGSSIKKERHED

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister 2015-10 Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Socialforvaltningen i Københavns Kommune om forvaltningens overholdelse og revision af de

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

VEJLEDNING I SAGER OM KONTANTHJÆLP ENDELIG RAPPORT

VEJLEDNING I SAGER OM KONTANTHJÆLP ENDELIG RAPPORT VEJLEDNING I SAGER OM KONTANTHJÆLP ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER VEJLEDNING I SAGER OM KONTANTHJÆLP ENDELIG RAPPORT SIDE 4 VEJLEDNING I SAGER OM KONTANTHJÆLP INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sociale afgørelsessager Familieydelser og barseldagpenge er i slutningen af 2012 overgået til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 er sagsområderne boligstøtte, folke-

Læs mere

SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT

SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT UNDERSØGELSER SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

"STYRKET BORGERKONTAKT" ENDELIG RAPPORT

STYRKET BORGERKONTAKT ENDELIG RAPPORT "STYRKET BORGERKONTAKT" ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SIDE 2 STYRKET BORGERKONTAKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING 6 3. DEN KONKRETE UNDERSØGELSE 8 3.1

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24/02/2012) 25 Ansøgning om kontanthjælp 15 hverdage Af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 følger: Ydelsescenteret

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag.

Jeg modtog herefter Køge Kommunes foreløbige svar i brev af 16. august Jeg har endvidere modtaget kommunens brev af 22. august 2003 med bilag. 1 Den 23. maj 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 5. september 2000 af Køge Kommune. Rapporten var samtidig min (første) opfølgning af de spørgsmål som inspektionen har givet anledning

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d. 5. maj 2006.

Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d. 5. maj 2006. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 31. maj 2006 Sagsnr.: 306502 Dok.nr.: 1855467 Orientering om Borgerrådgiverens Beretning 2005 Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT Til Borgerrepræsentationen Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen

Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Dato: 06-10-2006 Sagsnr.: 296894 Dok.nr.: 1964043 Retningslinier om tilbagemeldingsgaranti for skriftlige henvendelser i Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse: 1. Borgerrepræsentationens beslutning om

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Bedre tilsyn med plejebørn Lydsignaler til fare for handicappede Styrk borgerne Styrket Borgerkontakt Bedre tilsyn med plejebørn Borgerrådgiveren

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Ved Dorthe Bjerremand Erichsen 05-12-2016 Dagsorden Baggrunden for Lovguide Forvaltning Indhold i Lovguide Forvaltning Hvordan kommer Lovguide Forvaltning

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Vedrørende generel egendriftsundersøgelse i sager om førtidspension. Ved breve af 28. september 2009 og 31. august 2009 til henholdsvis

Vedrørende generel egendriftsundersøgelse i sager om førtidspension. Ved breve af 28. september 2009 og 31. august 2009 til henholdsvis Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen & Socialforvaltningen Fremsendt dags dato pr. mail: 31-7-2012 Sagsnr. 2010-180807 2009-61698 Dokumentnr. 2012-581420 Vedrørende generel egendriftsundersøgelse

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? BØRN, UNGE OG DERES FAMILIER Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For børn, unge og deres familier. Ishøj Kommune 1 I denne pjece

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Vedrørende opbevaring af bilag i meddelelses-/henvendelsessager i Socialcenter Bispebjerg

Vedrørende opbevaring af bilag i meddelelses-/henvendelsessager i Socialcenter Bispebjerg Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 Kbh V Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk 22-08-2008 Sagsnr. 2008-51385 Vedrørende opbevaring af bilag i meddelelses-/henvendelsessager

Læs mere