ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE"

Transkript

1 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER

2 KØBENHAVNS KOMMUNE

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER ØKONOMIFORVALTNINGEN KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SOCIALFORVALTNINGEN TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN 10 BILAG 2 METODE GENERELT FOR BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER DENNE UNDERSØGELSES METODE REAKTIONSMIDLER OG BEDØMMELSESGRUNDLAG 11 BILAG 3 VURDERINGSGRUNDLAG DET JURIDISKE GRUNDLAG DOKUMENTATIONSGRUNDLAGET (DATA) 14 BILAG 4 BORGERRÅDGIVERENS HØRINGSBREV 16 BILAG 5 FORVALTNINGERNES HØRINGSSVAR 19 SIDE 4 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

5 BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVA- TIONER OG VURDERINGER Jeg iværksatte ved breve af 5. september 2014 til alle syv forvaltninger min undersøgelse om orientering om sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. I mine breve bad jeg forvaltningerne om at oplyse mig om på hvilke områder, de har fastsat sagsbehandlingsfrister eller på anden måde er bundet af sagsbehandlingsfrister, og hvorledes forvaltningerne har offentliggjort disse sagsbehandlingsfrister. Jeg bad i denne sammenhæng særligt om, at forvaltningerne orienterede mig om, hvilke overvejelser forvaltningerne har haft om orientering via Københavns Kommunes hjemmeside. Forvaltningernes besvarelse findes som bilag 5 i denne bilagsrapport. Jeg har for overskuelighedens skyld valgt at gennemgå mine observationer og vurderinger for hver enkelt forvaltning. 1.1 ØKONOMIFORVALTNINGEN Økonomiforvaltningen oplyser i brev af 29. oktober 2014, at forvaltningen har sagsbehandlingsfrister vedrørende aktindsigt og tilbagemeldingsgarantien. Sagsbehandlingsfristerne er offentliggjort på kk.dk og findes på generelle sider, som administreres af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Økonomiforvaltningen bidrager aktivt til vedligeholdelse og opdatering af siderne. Økonomiforvaltningen oplyser endvidere, at det ved valg af kommunikationsform er afgørende, at informationen er korrekt, overskuelig og informativ for borgerne, samt at sagsbehandlingsfristerne er nemme at finde på hjemmesiden. Afslutningsvist oplyser Økonomiforvaltningen, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, for at imødekomme behovet for, at fristerne er nemme at finde på hjemmesiden, aktuelt arbejder på at samle alle forvaltningernes sagsbehandlingsfrister på en side for hver forvaltning samt en side med generel information om sagsbehandlingsfrister i Københavns Kommune. Jeg har ikke konkrete observationer og vurderinger som følge af Økonomiforvaltningens redegørelse for orientering af borgerne om sagsbehandlingsfrister, og henviser til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Økonomiforvaltningen er i brev af 16. marts 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: nylige relancering af Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk nu gør det muligt for borgerne at få en samlet oversigt over alle forvaltningernes sagsbehandlingsfrister... Da Økonomiforvaltningen som udgangspunkt ikke træffer borgerrettede myndighedsafgørelser har forvaltningen ikke særskilte sagsbehandlingsfrister, men følger generelle bestemmelser i offentlighedsloven, forvaltningslovens samt Borgerrepræsentationens beslutning fra 1. juni 2006 om forpligtet tilbagemeldingsgaranti inden for 10 arbejdsdage. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der er behov for særlig information herom. Forvaltningens bemærkninger giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 5

6 1.2 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser i brev af 28. oktober 2014, at forvaltningen har frister fastsat i henhold til retssikkerhedslovens 3, stk. 2 i Københavns Borgerservice Tillæg 65+ vedrørende ansøgninger om personligt tillæg og helbredstillæg og i Betaling og Kontrol Team Ejendomsskat vedrørende ansøgninger om lån til beboerindskud. Sagsbehandlingsfristerne for ansøgninger om personligt tillæg og helbredstillæg oplyses til ansøgerne i enhedens kvittering for modtagelse af ansøgningen, og kan findes på kk.dk. Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser endvidere, at sagsbehandlingsfristerne ønskes offentliggjort i Sundhedsog Omsorgsforvaltningens publikation Ældre i København, og at der arbejdes på dette aktuelt. Endelig oplyser Kultur- og Fritidsforvaltningen, at sagsbehandlingsfristerne er harmoniseret med Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister vedrørende den samme type ansøgninger. Sagsbehandlingsfristerne for ansøgninger om lån til beboerindskud er offentliggjort på kk.dk. Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser i brev af 28. oktober 2014, at forvaltningen har frister fastsat direkte i lov eller på baggrund af god forvaltningsskik i Stadsarkivet og Bryllupskontoret. Sagsbehandlingsfristerne i Stadsarkivet fremgår af arkivloven, og er ikke offentliggjort på kk.dk. Der foreligger ikke oplysninger om, at fristerne er offentliggjort på anden vis. Sagsbehandlingsfristerne i Bryllupskontoret er præget af sæsonudsving, og den aktuelle sagsbehandlingsfrist fremgår af kk.dk. Afslutningsvist oplyser Kultur- og Fritidsforvaltningen, at der oplyses om fristerne for tilbagemeldingsgarantien på kk.dk. Da jeg mener, at borgerne bør have adgang til så mange informationer som muligt vedrørende sagsbehandlingsfristerne, henstiller jeg til, at Stadsarkivets sagsbehandlingsfrister offentliggøres. I øvrigt henviser jeg til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Kultur- og Fritidsforvaltningen er i af 27. februar 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: Den i arkivloven fastsatte frist for Stadsarkivets sagsbehandling fremgår nu af Forvaltningens bemærkninger giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. 1.3 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser i brev af 30. september 2014, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har fastsat en generel svarfrist på forvaltningens område på 10 arbejdsdage, og at forvaltningen herudover er underlagt tilbagemeldingsgarantien og de generelle lovfastsatte sagsbehandlingsfrister i den forvaltningsretlige lovgivning. De nærmere sagsbehandlingsfrister fremgår af det vedlagte bilag. Sagsbehandlingsfristerne er ikke offentliggjort for borgerne, men findes på kommunens intranet. Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser endvidere, at det er besluttet, at sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres på kk.dk, og at materiale er fremsendt fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på dette. Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser, at forvaltningen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen har fået oplyst, at Børne- og Ungdomsforvaltningens svarfrister først publiceres, når der er modtaget frister fra alle syv forvaltninger. Jeg kan ved søgning på kk.dk ikke se, at der på nuværende tidspunkt er sket en samlet publicering af alle forvaltningernes sagsbehandlingsfrister. SIDE 6 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

7 Endelig oplyser Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der for Ungdommens Uddannelsesvejledning København gælder nationalt fastsatte sagsbehandlingsfrister. Der henvises til bilag samt Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside vedrørende det nærmere indhold af sagsbehandlingsfristerne. Jeg har ved søgning på Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside ikke kunnet se, at sagsbehandlingsfristerne er offentliggjort. Børne- og Ungdomsforvaltningen har, jf. ovenstående, til mig oplyst, at der er fastsat en generel svarfrist på borgerhenvendelser på forvaltningens område på 10 arbejdsdage. Min vurdering er, at fastsættelse af en sådan generel frist vedrørende al forvaltningens borgerkontakt ikke er i uoverensstemmelse med retssikkerhedslovens 3, stk. 2, da der alene er forbud mod, at der fastsættes en frist for samtlige sociale sagsområder. Jeg er imidlertid i tvivl om hensigtsmæssigheden af, at der alene fastsættes en svarfrist for alle typer af borgerhenvendelser, da den manglende differentiering efter sagstype efter omstændighederne kan medføre, at den udmeldte sagsbehandlingsfrist ikke er realistisk. Da jeg ikke har konkret viden om, hvorvidt den generelle sagsbehandlingsfrist er realistisk, vil jeg alene bede Børne- og Ungdomsforvaltningen om at overveje, om den udifferentierede sagsbehandlingsfrist er realistisk, og på bedst mulig måde tjener til at give borgerne et retvisende billede af sagsbehandlingsfristerne i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Da jeg mener, at borgerne bør have adgang til så mange informationer som muligt vedrørende sagsbehandlingsfristerne, henstiller jeg til, at Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns sagsbehandlingsfrister offentliggøres. I øvrigt henviser jeg til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Børne- og Ungdomsforvaltningen er i af 9. marts 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: at I ikke ved søgning på UU Københavns hjemmeside har kunnet se, at sagsbehandlingsfristerne er offentliggjort. Vedr. sagsbehandling af klager fremgår klagefristen af ndst. Link til afslag og klageprocedure, ligesom der vedr. de nationale frister er henvist til love og bekendtgørelser herom af retssikkerhedslovens 3, stk. 2 gør vi opmærksom på at retssikkerhedsloven på BUFs område kun omfatter ydelser efter dagtilbudsloven og de særlige dagtilbud i serviceloven, og således ikke er generelt gældende. Jeg har efter modtagelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens af 9. marts 2015 besøgt de hjemmesider der er henvist til vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning, og kan konstatere at der alene konkret er henvist til klagefristen for afgørelser og Ungdommens Uddannelsesvejlednings frist for svar på klage, mens der ikke foreligger nærmere oplysninger om eventuelle fastsatte frister for behandling af sager hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning træffer afgørelser og ikke alene vejleder. Henvisningen til siden med love og regler angiver heller ikke nogen konkrete sagsbehandlingsfrister. Da jeg ikke er vidende om hvilke nationale frister der er fastsat i de mange regler der er henvist til på hjemmesiden, vil jeg fortsat henstille til, at Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns sagsbehandlingsfrister, som minimum i det omfang de fremgår af lovgivningen, offentliggøres på en for borgerne overskuelig måde. 1.4 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser i brev af 21. november 2014, at forvaltningen har frister fastsat i henhold til retssikkerhedslovens 3, stk. 2 på en række tilbud efter serviceloven. Disse sagsbehandlingsfrister vedtages hvert år af Borgerrepræsentationen. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 7

8 Sagsbehandlingsfrister for tilbud efter serviceloven offentliggøres samlet i publikationen Ældre i København, som blandt andet kan læses på kk.dk, og offentliggøres desuden under de enkelte tilbud efter serviceloven på kk.dk. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser videre, at der er sket en harmonisering af sagsbehandlingsfristerne mellem forvaltningerne, således at tilbud, som gives af flere forvaltninger, har samme sagsbehandlingstid. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser i brev af 21. november 2014, at forvaltningen har frister fastsat direkte i lov eller på baggrund af god forvaltningsskik vedrørende tilbud efter sundhedsloven, tilbagemeldingsgarantien og reglerne om aktindsigt. Sagsbehandlingsfrister for tilbud efter sundhedsloven er reguleret i sundhedsaftalerne. I Sundhedsog Omsorgsforvaltningens brev af 21. november 2014 er der ikke oplysninger om, hvordan disse sagsbehandlingsfrister offentliggøres for borgerne. Sagsbehandlingsfrister som følge af tilbagemeldingsgarantien er offentliggjort på kk.dk. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser afslutningsvist, at der pågår et arbejde på tværs af alle forvaltninger, som har til formål at samle oplysninger om sagsbehandlingsfrister og give et samlet overblik over sagsbehandlingsfrister i Københavns Kommune. Da jeg mener, at borgerne bør have adgang til så mange informationer som muligt vedrørende sagsbehandlingsfristerne, henstiller jeg til, at sagsbehandlingsfristerne efter sundhedsloven offentliggøres på en sådan måde, at de er let tilgængelige for borgerne. I øvrigt henviser jeg til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i brev af 26. februar 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: Forvaltningen kan som tilføjelse til det tidligere fremsendte oplyse, at praksis efter Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden er, at borgernes genoptræningsplan indeholder ventetider for første patientkontakt samt oplysninger om, hvorvidt genoptræningen er almen eller specialiseret er 5 dage. Genoptræningsplanen vedlægges bilag med oplysninger om borgerens mulighed for valg af genoptræningssted. Forvaltningen er derudover enig i, at borgerne bør have adgang til relevant information, hvorfor forvaltningen som led heri på nuværende tidspunkt er i færd med at udarbejde information om frister efter sundhedsloven, som snarest bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside herom. Forvaltningens bemærkninger giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. 1.5 SOCIALFORVALTNINGEN Socialforvaltningen oplyser i brev af 4. november 2014, at forvaltningen har fastsat frister i henhold til retssikkerhedslovens 3, stk. 2, og at disse er godkendt af Socialudvalget. På Socialforvaltningen område er der lovbestemte sagsbehandlingsfrister. Socialforvaltningen oplyser videre, at både de sagsbehandlingsfrister, som er fastsat efter bestemmelsen i retssikkerhedsloven, og som er lovbestemte, offentliggøres på kk.dk dels som en samlet oversigt og dels under de enkelte ydelser. Der oplyses endvidere om sagsbehandlingsfristerne, når forvaltningen kvitterer for modtagelse af en ansøgning, hvis ansøgningen ikke er færdigbehandlet inden 10 arbejdsdag. SIDE 8 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

9 Socialforvaltningen oplyser videre, at det findes naturligt at orientere borgerne om forvaltningens sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Endelig oplyser Socialforvaltningen, at der er sket harmonisering af sagsbehandlingsfrister med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på de områder, hvor begge forvaltninger behandler ansøgninger vedrørende de samme ydelser. Jeg har ikke konkrete observationer og vurderinger som følge af Socialforvaltningens redegørelse for orientering af borgerne om sagsbehandlingsfrister og henviser til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Socialforvaltningen er i brev af 24. marts 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: Socialforvaltningen har ingen faktuelle bemærkninger til den foreløbige rapport. Borgerrådgiveren anmoder dog i rapportens afsnit 3 under opfølgning om, at forvaltningen orienterer om overvejelser omkring et eventuelt behov for offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på anden måde end digitalt for at tage hensyn til de borgere, der ikke kan bruge de digitale platforme. Socialforvaltningen vil overveje behovet for en trykt pjece om sagsbehandlingsfrister Forvaltningen overvejer også andre muligheder end trykte pjecer Forvaltningen arbejder videre med formen for borgerinformation om sagsbehandlingsfrister, således at oplysning om fristerne både er tilgængelige for borgere, der anvender digitale medier, og for borgere, der ikke kan bruge digitale platforme. Forvaltningens bemærkninger giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. 1.6 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser i brev af 12. oktober 2014, at ikke alle forvaltningens serviceområder, centre og enheder har sagsbehandlingsfrister fastsat ved lov, men at forvaltningen, bortset fra i to tilfælde, har fastsat interne sagsbehandlingsfrister. Sagsbehandlingsfristerne oplyses i 35 ud af 47 tilfælde enten i forbindelse med kvittering for henvendelser eller på kk.dk. Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at forvaltningen vil kigge nærmere på de fem emner, hvor der ikke er offentliggjort sagsbehandlingsfrister eller gjort overvejelser herom. Da jeg mener, at borgerne bør have adgang til så mange informationer som muligt vedrørende sagsbehandlingsfristerne, henstiller jeg til, at de sagsbehandlingsfrister, som aktuelt ikke er offentliggjort, bliver offentliggjort. Jeg beder i øvrigt forvaltningen om at overveje, om det ikke er hensigtsmæssigt, at alle forvaltningens sagsbehandlingsfrister er tilgængelige på kk.dk. I øvrigt henviser jeg til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Teknik- og Miljøforvaltningen er i af 9. marts 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: TMF har ikke nogen kommentarer til de faktuelle oplysninger i rapporten. De foreløbige anbefalinger fra Borgerrådgiveren er, at forvaltningens sagsbehandlingstider gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside. TMF har bemærket de foreløbige anbefalinger fra Borgerrådgiveren, og umiddelbart har forvaltningen ingen indsigelser mod, at disse bliver offentliggjort på kk.dk. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 9

10 Det skal dog bemærkes at sagsbehandlingsfristerne for nogle områder fremgår henholdsvis lov om offentlighed i forvaltningen, Borgerrepræsentationen beslutning om svartider for borgerhenvendelser, samt Borgerrepræsentationens forretningsorden. Forvaltningens bemærkninger giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. 1.7 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser i brev af 3. oktober 2014, at forvaltningen har iværksat sagsbehandlingsfrister i medfør af retssikkerhedslovens 3, stk. 2, at disse frister løbende bliver opdateret, og at de fremgår af kk.dk. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser videre, at der inden for forvaltningens ressortområde gælder en række lovbestemte og internt vedtagne sagsbehandlingsfrister, herunder tilbagemeldingsgarantien. De lovbestemte sagsbehandlingsfrister orienteres borgerne om, når det er relevant i forbindelse med konkret sagsbehandling, mens der ikke eksplicit vejledes om tilbagemeldingsgarantiens frist. Jeg beder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om at overveje, om det af hensyn til maksimal oplysning af borgerne er hensigtsmæssigt at offentliggøre de lovbestemte sagsbehandlingsfrister på samme måde som de øvrige sagsbehandlingsfrister. I øvrigt henviser jeg til mine generelle bemærkninger i rapporten under afsnit 2 om konklusion og sammenfatning. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i af 10. marts 2015 blandt andet kommet med følgende bemærkninger til den foreløbige rapport: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ikke bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger. SIDE 10 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

11 BILAG 2 METODE 2.1 GENERELT FOR BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Borgerrådgiverens generelle egen drift-undersøgelser indledes med en høring af den eller de involverede forvaltninger i Københavns Kommune. For hver forvaltning, som inddrages, høres såvel forvaltningens direktion som eventuelle relevante decentrale enheder. I høringsbrevet beskriver Borgerrådgiveren i generelle vendinger temaet for undersøgelsen og beder om en række oplysninger og dokumentationsmateriale, herunder eventuelt om udlån af relevante sagsakter til nærmere undersøgelse. På baggrund af denne dokumentationsindsamling udarbejder Borgerrådgiveren en foreløbig rapport, som sendes til forvaltningen med henblik på forvaltningens og eventuelle decentrale enheders bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger. Den foreløbige rapport vil også indeholde de udtalelser (herunder kritik/henstilling), som Borgerrådgiveren forventer at fremkomme med, men disse har netop en foreløbig karakter, eftersom faktuelle oplysninger i rapporten kan korrigeres gennem forvaltningens bemærkninger. Forvaltningen informeres således allerede på dette tidspunkt om det forventede udfald af undersøgelsen. Efter modtagelse af forvaltningens eventuelle bemærkninger indarbejder Borgerrådgiveren forvaltningens bemærkninger til de faktiske forhold og foretager eventuelle ændringer i undersøgelsens konklusioner, som disse måtte give anledning til. Borgerrådgiveren udarbejder på denne baggrund den endelige rapport. Rapporten er stilet til den involverede forvaltning og eventuelle decentrale enheder. I nogle tilfælde kan den endelige rapport indeholde uafklarede spørgsmål eller af andre grunde kræve en opfølgning, f.eks. fordi Borgerrådgiveren har bedt om en underretning om, hvad en henstilling giver anledning til. I disse tilfælde vil den endelige rapport følges op af en (eller flere) opfølgningsrapport(er), indtil alle forhold i undersøgelsen er afklaret. 2.2 DENNE UNDERSØGELSES METODE Denne undersøgelse er gennemført efter de generelle principper, som er beskrevet ovenfor. Borgerrådgiverens høringsbrev og forvaltningernes høringssvar er indsat som bilag 4 og REAKTIONSMIDLER OG BEDØMMELSESGRUNDLAG Borgerrådgiverens reaktionsmidler er de samme som Folketingets Ombudsmands. Borgerrådgiveren kan således udtale kritik og komme med henstillinger til Københavns Kommune. Kritik er udtryk for en faglig vurdering af, at regler og retningslinjer mv. ikke er overholdt. Borgerrådgiveren kan henstille til kommunen at ændre procedurer eller lignende på et givent område. Derudover kan Borgerrådgiveren påpege mere generelle problemstillinger i sin årsberetning, som afgives til Borgerrepræsentationen. Borgerrådgiveren har i forbindelse med sin egen drift-virksomhed lagt sig fast på en sproglig skala for graduering af kritikkens alvorlighed. Skalaen omfatter konstateringer af, at noget er uheldigt, konstateringer af begåede fejl, at noget er beklageligt, meget beklageligt, kritisabelt, meget kritisabelt eller stærkt kritisabelt. Skalaen med bemærkninger er indsat i hovedrapporten. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 11

12 Bedømmelsesgrundlaget for Borgerrådgiveren er det samme som Folketingets Ombudsmands, nemlig skreven ret (herunder love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger), god forvaltningsskik samt overordnede humanitære og medmenneskelige betragtninger. Hertil kommer Københavns Kommunes værdigrundlag, og andre politisk vedtagne retningslinjer. Borgerrådgiveren bestræber sig desuden på at anvende samme målestok for sine vurderinger som Folketingets Ombudsmand. Borgerrådgiverens opgave er at undersøge, om kommunens forvaltninger og institutioner overholder gældende lovgivning, god forvaltningsskik, kommunens vedtagne politikker og beslutninger om serviceniveau og -standard. Borgerrådgiveren har således ikke særligt til opgave at komme med ros eller lignende tilkendegivelser om positive forhold. Borgerrådgiverens rapporter om egen drift-undersøgelser vil derfor ikke indeholde ros (i hvert fald ikke i videre omfang), og læseren bør notere sig, at fraværet af ros ikke er ensbetydende med, at Borgerrådgiveren alene har konstateret negative forhold i forbindelse med sin undersøgelse. SIDE 12 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

13 BILAG 3 VURDERINGSGRUNDLAG 3.1 DET JURIDISKE GRUNDLAG Retssikkerhedsloven Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) gælder ifølge 1 i Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 21. november 2014 om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsbekendtgørelsen), når kommunen behandler sager efter følgende love: 1) lov om social pension, 2) lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og a lmindelig førtidspension m.v., 3) lov om individuel boligstøtte, 4) lov om sygedagpenge, 5) lov om aktiv socialpolitik, 6) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 7) lov om fleksydelse, 8) lov om social service, jf. dog stk. 3, 9) lov om delpension, 10) lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, 11) lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, 12) lov om seniorjob, 13) lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., 14) lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere, 15) lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v., 16) lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og 17) kapitel 2 i lov om friplejeboliger. Det fremgår af retssikkerhedslovens 3, at spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Af samme bestemmelses stk. 2, fremgår kommunens pligt til at fastsætte frister for at træffe afgørelse for alle relevante sociale sagsområder. Bestemmelsen om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister gælder i de sager, hvor borgeren har ansøgt om hjælp, og derfor har en interesse i at få oplyst sagsbehandlingsfristen. Hvis den udmeldte sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om dette sammen med en konkret og realistisk vurdering af, hvornår forvaltningen kan forventes at træffe afgørelse i sagen. Bestemmelsen om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister gælder ikke ved udøvelsen af faktisk forvaltningsvirksomhed. Faktisk forvaltningsvirksomhed er den virksomhed, de ansatte i kommunen ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 13

14 udfører for at udfylde afgørelser, eksempelvis når en hjemmehjælper eller en pædagog udfører sit arbejde. Det er kommunalbestyrelsens opgave at fastsætte sagsbehandlingsfristernes længde under hensyn til lokale prioriteringer, serviceniveau med videre. Sagsbehandlingsfristerne skal være realistiske og afspejle den tid, som de enkelte sagsområder erfaringsmæssigt er om at sagsbehandle 80 til 90 % af den pågældende sagstype. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte generelle sagsbehandlingsfrister. Det er den enkelte kommunalbestyrelses ansvar at inddele sagsbehandlingsfristerne hensigtsmæssigt i forhold til strukturen i kommunen. Der kan ikke under et fastsættes én frist for samtlige sociale områder. Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres. Der foreligger ikke nærmere anvisninger af, hvorledes offentliggørelsen skal ske, hvorfor det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte dette. I overvejelserne, af hvordan offentliggørelsen sker mest hensigtsmæssigt, bør hensynet til at nå ud til flest mulige borgere være tungtvejende, da kravet om offentliggørelse netop har til formål at sikre, at borgere, som rejser en ansøgning i kommunen, har mulighed for at gøre sig bekendt med sagsbehandlingsfristerne. Fastsat i lovgivningen Frister for at træffe afgørelse kan desuden være fastsat konkret i lovgivningen på bestemte områder. God forvaltningsskik Endelig kan forpligtigelsen til at fastsætte frister og/eller udmelde aktuelle sagsbehandlingstider efter omstændighederne følge af god forvaltningsskik. God forvaltningsskik er udviklet gennem Folketingets Ombudsmands praksis, og er udtryk for retningslinjer og principper for offentlige forvaltningsmyndigheders optræden, adfærd og effektive behandling af sager. At forvaltningen optræder høfligt og sagligt over for parten i en sag, at parten i en sag underrettes, hvis sagen trækker ud, at sager ekspederes så hurtigt som muligt, og at det offentliges breve skrives i et læseligt og hensynsfuldt sprog er alle eksempler på god forvaltningsskik. Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister uden for retssikkerhedslovens område og offentliggørelse af disse på en for borgerne hensigtsmæssig måde er et andet eksempel på god forvaltningsskik. 3.2 DOKUMENTATIONSGRUNDLAGET (DATA) Jeg iværksatte min undersøgelse ved brev af 5. september 2014 til alle syv forvaltninger. Økonomiforvaltningen fremsendte ved brev af 29. oktober 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsendte ved brev af 28. oktober 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Børne- og Ungdomsforvaltningen fremsendte ved brev af 30. september 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Børne- og Ungdomsforvaltningens brev var vedlagt en oversigt over svarfrister i Børne- og Ungdomsforvaltningen og sagsbehandlingstider i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremsendte ved brev af 21. november 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brev var vedlagt publikationen Ældre i København. SIDE 14 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

15 Socialforvaltningen fremsendte ved brev af 4. november 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Teknik- og Miljøforvaltningen fremsendte ved brev af 12. november 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fremsendte ved brev af 30. oktober 2014 sine bemærkninger til mit iværksættelsesbrev af 5. september Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens brev var vedlagt en oversigt over sagsbehandlingsfrister i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Alle syv forvaltninger er kommet med bemærkninger til min foreløbige rapport. ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 15

16 BILAG 4 BORGERRÅDGIVERENS HØ- RINGSBREV SIDE 16 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

17 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 17

18 SIDE 18 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

19 BILAG 5 FORVALTNINGERNES HØRINGS- SVAR ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 19

20 SIDE 20 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

21 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 21

22 SIDE 22 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

23 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 23

24 SIDE 24 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

25 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 25

26 SIDE 26 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

27 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 27

28 SIDE 28 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

29 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 29

30 SIDE 30 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

31 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 31

32 SIDE 32 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

33 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 33

34 SIDE 34 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

35 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 35

36 SIDE 36 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

37 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 37

38 SIDE 38 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

39 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 39

40 SIDE 40 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

41 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 41

42 SIDE 42 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

43 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 43

44 SIDE 44 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

45 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 45

46 SIDE 46 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

47 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 47

48 SIDE 48 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

49 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE SIDE 49

50 SIDE 50 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

51 BILAG Redaktion Borgerrådgiveren Kontakt Københavns Kommune Vester Voldgade 2A 1552 København V Foto Borgerrådgiveren Tryk Oplag ISBN Udgiver Borgerrådgiveren

52 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Telefon: Telefax:

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d. 5. maj 2006.

Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d. 5. maj 2006. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 31. maj 2006 Sagsnr.: 306502 Dok.nr.: 1855467 Orientering om Borgerrådgiverens Beretning 2005 Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d.

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje!

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Borgerrådgiverens beretning 2014 Forord Borgerrådgiveren forelægger hvert år en kort beretning for Byrådet, hvor der redegøres for årets aktiviteter, herunder

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014

Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014 - Borgerrådgiverens årsberetning September 2013 august 2014 Indholdsfortegnelse FORORD 2013/2014:... 6 RESUME:... 8 FORMÅLET MED ÅRSBERETNINGEN... 12 1. STATISTIK... 12 1.1 Opmærksomhedspunkter ved læsning

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24:

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24: Borgerrådgiveren NOTAT Dato 18-02-2011 Journalnr. 2011-4842 Notat om Borgerrådgiverens uafhængighed Generelt - formål og hensyn Borgerrådgiverens uafhængighed er en grundsten i Borgerrådgiverens virke

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

IKA INDKØBSJURA - 2014

IKA INDKØBSJURA - 2014 IKA INDKØBSJURA - 2014 SPOR 1.1 AKTINDSIGT Andreas Christensen, advokat (H) og partner Onsdag den 18. juni 2014 AKTINDSIGT- UDBUDSDIREKTIVET side 2 Udbudsdirektivets artikel 6: Med forbehold af bestemmelserne

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere