"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov"

Transkript

1 "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

2

3 En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens borgere, er du blevet udvalgt til at deltage i en fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov. Udover denne fokusgruppe vil der også blive gennemført fokusgrupper om en række andre temaer, der tilsammen vil danne overskrifterne i den nye Sundhedspolitik. Temaerne er valgt i tæt samspil med borgere, politikere og medarbejdere i Egedal Kommune via en såkaldt Sundhedsstafet gennemført i foråret Her fik alle mulighed for at komme med forslag til de sundhedstemaer, som de syntes skulle have et særligt fokus i den nye Sundhedspolitik. Dette resulterede i en liste på 38 forskellige temaer. Listen blev herefter lagt ud til en vejledende afstemning, hvor over 1000 personer stemte på de fem temaer, som de syntes, var de vigtigste at fokusere på. På baggrund af afstemningsresultatet blev der i juni 2014 politisk peget på følgende seks overordnede temaer til den nye Sundhedspolitik: Kost og motion for børn og unge Mental sundhed stress og mobning Aktiv transport og den sikre skolevej Idrætsfaciliteter Ensomhed Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov Disse overordnede temaer vil alle blive grundigt behandlet i ni forskellige fokusgrupper i løbet af november, december og januar.

4 Hvad er en fokusgruppe? Et fokusgruppeinterview er en styret samtale mellem en gruppe mennesker, der er samlet for at drøfte et bestemt tema. Samtalen styres af en interviewer, og målet er, at deltagerne taler om deres erfaringer og holdninger til temaet. Formålet med interviewet er ikke, at deltagerne skal blive enige. Formålet er snarere at tilvejebringe kvalificerede input, refleksioner og forslag fra udvalgte borgere, erhvervsdrivende og ansatte i Egedal Kommune inden formuleringen af selve Sundhedspolitikken. Der vil udover en interviewer også være en referent tilstede, som udarbejder et fyldigt anonymiseret referat af hele fokusgruppeinterviewet. Dette referat vil blive brugt i det videre arbejde med at formulere kommunens Sundhedspolitik. Du kan i dette materiale se, hvem der ellers er inviteret til at deltage i fokusgruppen, få nogle baggrundsinformationer om selve temaet, samt se hvilke overordnede spørgsmål, der vil blive berørt under fokusgruppeinterviewet. Du kan læse mere om hele processen frem mod en ny Sundhedspolitik i den vedlagte pjece Sundhedspolitik fordi det skal være lettere at leve sundt.

5 Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov Sundhed fylder meget i den offentlige debat i Danmark i disse år, og vi bliver konstant bombarderet med mange gode råd om, hvordan vi skal agere, hvis vi ønsker at have en sund livstil. Der er dog en række borgere med særlige behov, der møder flere udfordringer end andre mennesker, når de forsøger at leve sundt. Det kan være borgere med familievanskeligheder, borgere der har et handicap, borgere med en sindslidelse, misbrugere eller hjemløse. Uanset hvilken årsag der er tale om, er borgere med særlige behov både børn og voksne, der af den ene eller anden årsag selv har svært ved at tage det fulde ansvar for deres egen sundhed. Sundhed i Danmark er ofte baseret på en grundtanke om, at vi selv gør opmærksomme på, at vi har sundhedsmæssige problemer, og at vi i øvrigt selv er ansvarlige for at træffe sunde valg. Når vi taler om borgere med særlige behov, bliver denne grundtanke dog udfordret. Nogle af disse borgere har svært ved at kontakte sundhedsvæsenet, og nogle kan ikke selv se at de har en livsstil, der truer deres sundhed. Disse borgeres livssituation er kompleks. De tager ikke nødvendigvis selv initiativ til at ændre livsstil, da de ofte er ramt af mange problemstillinger. Eksempler på dette kan være en handicappet, der ikke kan deltage i de almindelige idrætstilbud, eller en sindslidende med angst som ikke kan komme ud og motionere fordi det øger angsten, eller et barn, som ikke får omsorg i hjemmet, og derfor ikke går til idræt, da der hverken er penge eller opbakning til det. Egedal Kommune har i 2013 vedtaget en handicappolitik, der går mere i dybden med de handicappedes forhold i Egedal. Sundhedspolitikken skal i denne henseende fokusere mere på, hvordan vi sikrer lighed i sundhed for denne gruppe borgere. Fysiske og mentale begrænsninger I Egedal Kommune bor der 275 børn med handicap og 350 voksne med handicap. Der er tale om mange forskellige former for handicap, og derfor også mange forskellige udfordringer i forhold til at opretholde en sund livsstil. Hvis et fysisk handicap begrænser borgerens muligheder for fysisk aktivitet, kræver det alternative løsninger at bruge sine muskler og holde kredsløbet sundt. Dette kan både afhjælpes via forskellige former for tilpassede idrætsaktiviteter og via hjælpemidler der understøtter borgeren. Hvis et mentalt handicap begrænser borgerens muligheder for at have en sund livsstil, kan det hjælpe at have en personlig hjælper, eller at oprette særlige aktiviteter for denne målgruppe. Dette kan foregå i allerede etablerede foreninger og idrætstilbud. Fysiske begrænsninger kan også skyldes en generel følelse af et dårligt helbred altså ikke et konkret handicap. I den seneste sundhedsprofil fra Region hovedstaden svarede

6 8,4 % af borgerne i Egedal Kommune, at de selv vurderede at de har et dårligt fysisk helbred, der begrænser dem i at udføre dagligdags gøremål. Når man har et dårligt fysisk helbred med mange smerter og/eller træthed, kan det være uoverkommeligt at skulle forholde sig til fx motion og bevægelse. Dertil kommer at mange motionstilbud, madlavningstilbud og lignende, er målrettet den del af befolkningen, der kan transportere sig selv, og som ikke har brug for særlig støtte og motivation til at blive fastholdt i fritidstilbuddet. De senere år har nogle aftenskoler med kommunal støtte oprettet hold med hensyntagende specialundervisning til de voksne borgere, der har et særligt behov. Psykiske begrænsninger Ud over egentlig psykisk sygdom har en relativt stor del af befolkningen forskellige psykiske belastningsproblemer af forskellig art, hvor de oplever sig hæmmet i at udføre dagligdags ting på grund af deres mentale helbred. Ikke alle borgere med psykiske belastningsproblemer er i kontakt med kommunen. Derfor må man betragte en potentiel målgruppe, som bedste bud på, hvor mange borgere der kan være tale om. Tal fra Psykiatrifonden viser hvor mange borgere i Danmark, der lever med de forskellige diagnoser: OCD (Obsessive Compulsive Disorder) En psykiatrisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. 2-3 % af befolkningen har OCD, hvilket svarer til ca. 900 borgere i Egedal Kommune Bipolar Denne manio-depressive sygdom rammer ca. 1 % af den voksne befolkning, hvilket svarer til ca. 300 borgere i Egedal Kommune Skizofreni Omkring mennesker i Danmark har skizofreni, svarende til ca. 0,5 % af befolkningen, hvilket svarer til ca. 150 borgere i Egedal Kommune Angst Omkring danskere (5 %) lider af en eller anden form for sygelig angst, hvilket svarer til ca borgere i Egedal Kommune Depression Omkring danskere har en depression. Heraf har en moderat til svær depression, mens har en såkaldt lettere depression, hvilket svarer til ca borgere i Egedal Kommune Det er selvfølgelig behæftet med en vis usikkerhed, at bruge landsgennemsnittet til at sige noget om, hvor mange i Egedal, der lever med disse lidelser, men tallene er taget

7 med som et forsøg på at give et billede af, hvor mange borgere, der kan være tale om i vores kommune. I Region Hovedstadens sundhedsprofil for 2013 fremgår det, at 8 % af borgerne i Egedal Kommune oplever at have psykiske belastninger, der påvirker deres helbred. Statistisk set har personer med psykiske belastninger i højere grad en levevis præget af uhensigtsmæssige kostvaner, rygning, fysisk inaktivitet, overvægt og misbrug. Psykiske lidelser hænger ofte sammen med misbrug af alkohol og andre rusmidler. Op imod 75 % af alle misbrugere har således også en psykisk lidelse. Hvor det tidligere primært handlede om at give den psykisk syge omsorg, fokuseres der i dag i stigende grad på forebyggelse og rehabilitering, således at også borgere med psykiske lidelser får mulighed for at have egen bolig, komme i job og uddannelse, opretholde socialt netværk og generelt holde sig sunde. Socialt udsatte Ud over de ovennævnte funktionsnedsættelser og psykiske begrænsninger kan socialt udsatte borgere også have svært ved at opretholde en sund livsstil. Hvis der generelt er store udfordringer i at få dækket de basale behov for tag over hovedet, mad, tøj og omsorg, er der ikke overskud til at tænke på om ens kost og motion lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en sund livsstil osv. Der er generelt en social slagsside i sundhed, hvor de socialt udsatte oftere får livsstilssygdomme såsom diabetes, hjertekarsygdomme, kræft og lignende. I Egedal Kommune er der 428 sager om børn og unge med sociale vanskeligheder og 284 sager om voksne med sociale vanskeligheder. Dette kan dække over mange former for vanskeligheder for eksempel misbrug, omsorgssvigt, vold etc.

8 Fokusgruppeinterviewet Ambitionen med den nye Sundhedspolitik er, at den skal være med til at understøtte og give konkrete bud på, hvordan vi sammen kan gøre det lettere at leve sundt og træffe sunde valg, når man bor eller arbejder i Egedal Kommune. Interviewet skal i denne henseende både være med til at komme med overordnede visionære betragtninger og give helt konkrete forslag til handling, som den efterfølgende politikformulering kan tage udgangspunkt i. Konkret vil interviewet blandt andet beskæftige sig med: Hvilke sammenhænge ser du mellem livsstil og sundhed for borgere med særlige behov og sundhed og hvad synes du, der bør sættes et særligt sundhedspolitisk fokus på i denne henseende? Hvor ser du de største barrierer og udfordringer for at leve sundt/træffe sunde valg på dette område? Hvilke konkrete aktiviteter synes du, der bør sættes i værk på dette område? Helt overordnet vil interviewet håndtere drøftelserne om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov ud fra denne tredeling: Hvori består kommunens ansvar og hvad kan kommunen biddrage med på området? Hvori består borgernes ansvar og hvad kan borgerne biddrage med på området? Hvor er der et fælles ansvar og hvad kan kommunen og borger bidrage med sammen?

9 Inviterede 1 Støtteperson i Socialpsykiatrien i Egedal Kommune 2 Socialpsykiatrisk medarbejder i Egedal Kommune 3 Rusmiddelkonsulent i Egedal Kommune 4 Familiekonsulent I Egedal Kommune 5 Ernærings-og husholdningsøkonom fra handicapinstitutionen Søvænget i Egedal Kommune 6 Teamleder i myndighedsafdelingen i Center for Social Service i Egedal Kommune 7 Visitator fra Den Tværfaglige Myndighed i Egedal Kommune 8 Formand for Bedre psykiatri I Egedal 9 Pårørende til en sindslidende 10 Formand for DH-Egedal 11 Pårørende til handicappet borger 12 Regionsansvarlig for handicapidræt i DHIF 13 Forebyggelseskoordinator i Egedal Kommune 14 Teamleder for demensområdet i Egedal Kommune 15 Pædagogisk Konsulent i Egedal Kommune

10 Fokusgruppeinterview Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov Torsdag den 11. december 2014 Klokken Egedal Rådhus Dronning Dagmars Vej Ølstykke Mødelokale 1.2 Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere