Præsentation af klinisk uddannelsessted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af klinisk uddannelsessted"

Transkript

1 Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej Odense SØ Sundheds- og forebyggelseslederen i børne- og ungeregion Vest er ledelsesmæssigt uddannelsesansvarlig på vegne af hele Odense, som også omfatter børne- og ungeregion Syd og børne- og ungeregion Nord. Se nedenstående kontaktoplysninger. Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Praktikkoordinator Vibeke Stage Mail: Mobilnummer: Uddannelsesansvarlig leder: Sundheds og Forebyggelsesleder børne- og ungeregion Vest, Trine Bülow Vadum Mail: Mobilnummer: Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning 1. Ansatte (antal/timer) 42,7 fuldtidsnormeringer/ fordelt på 48 Sundhedsplejersker på fire matrikler tilhørende henholdsvis børne- og ungeregion Syd(2 matrikler), Nord(1 matrikel) og Vest(1 matrikel). Tallene er fra Der sker aktuelt mange nyansættelser, så det er p.t. ikke muligt at give et fuldt overblik over fuldtidsnormeringer. 2. Den kommunale sundhedsordnings organisering Odense Kommune har 5 forvaltninger med hver sin politisk valgte rådmand i spidsen. Den ene af disse forvaltninger er Børn- og Ungeforvaltningen, som består af 5 sideordnede afdelinger: 3 børne- og ungeregioner, 1 Familie- og velfærdsafdeling og 1 Viden- og kompetenceafdeling. Den kommunale Sundhedstjeneste hører under de tre børne- og ungeregioner hhv. Region Nord, Region Syd og Region Vest, og kommunens sundhedsplejersker er fordelt på disse tre regioner. Børne- ungelægerne hører administrativt under Region Vest. Hver region ledes af en børne- og ungechef, og regionernes primære opgaver er at drive og udvikle dagtilbud, skoler,

2 ungdomsskoler samt sundheds- og forebyggelsesindsatser for børn og unge. Regionerne er således opdelt i følgende 5 områder: Dagpleje-institutioner-skoler-ungdomsskolersundhed og forebyggelse (SOF). SOF omfatter ergo- og fysioterapi, pædagogisk psykologisk rådgivning, tale/hørerådgivning og børneterapi samt familierådgivning. I spidsen står Sundheds- og Forebyggelseslederen. Der er i de tre regioner forskel på ledelsesstrukturen, og derfor er sundhedsplejerskernes nærmeste leder forskellig, afhængig af hvilken Børne- og Ungeregion man er tilknyttet. I hver region findes en teamleder og/eller koordinator for sundhedsplejerskegruppen, som er den, der på gruppens vegne refererer til SOF-ledelsen, og som desuden har forskellige regionale og bydækkende faglige funktioner. Yderligere oplysninger om Børne- ungeforvaltningen kan findes på kommunens hjemmeside: 3. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med almene behov I Odense kommune giver sundhedsplejen ikke på nuværende tidspunkt tilbud til gravide med almene behov. I fremtiden forventes opstart af En Sund Start Sammen (SSS), et tilbud til alle vordende førstegangs forældre. Tilbuddet er planlagt i samarbejde med jordemødrene, og det er intentionen, at forløbet starter, mens moderen er gravid og fortsætter efter fødslen. Forældrene skal undervises i hold over 14 mødegange. På nuværende tidspunkt (2015) får førstegangsfamilier tilbudt 4 hjemmebesøg eller 1 hjemmebesøg og 3 konsultationer i sundhedshus, mens familier med flere børn får tilbudt 3 hjemmebesøg eller 1 hjemmebesøg og 2 konsultationer i sundhedshus. I øvrigt tilbydes telefonrådgivning, mødre- og fædregrupper samt mulighed for at familierne kan besøge sundhedsplejens Åbent Hus. Alle nybagte familier får tilbud om barselsbesøg på dagen. Dette betyder, at lørdage og visse helligdage inddrages som arbejdsdage. 1/ startede 3-års besøg/livsstilsbesøg i en tidsbegrænset periode som resultat af puljemidler, der er givet til en konkret forebyggende indsats. På skoleområdet tilbydes indskolingsundersøgelse til alle elever på 0. klassetrin. På 1. klassetrin foretages måling af højde, vægt og talje på

3 hver enkelt elev. Desuden kan der gives et sundhedspædagogisk tilbud på klasseniveau, hvis tiden tillader det. På 5. klassetrin gives et sundhedspædagogisk tilbud samt måling af højde, vægt og talje på hver enkelt elev. På 6. klassetrin gives et sundhedspædagogisk tilbud samt synsprøve af hver enkelt elev. På 8. klassetrin gives en udskolingsundersøgelse bestående af et sundhedspædagogisk oplæg på klasseniveau som udgangspunkt for en individuel kontakt med hver enkelt elev. Denne består af en sundhedssamtale samt måling af højde, vægt, taljemål, syn, hørelse og farvetest. I 0. klasse udfylder forældrene sundhedsprofiler på deres børn. Profilerne kan bruges individuelt i forbindelse med indskolingsundersøgelsen, og de kan samtidig bruges på klasse- skole eller kommunalt niveau i forbindelse med forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. 4. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med særlige behov I 5 og 8 klasse udfylder eleverne sundhedsprofiler, som kan bruges på samme måde. Gravide med særlige behov tilbydes hjemmebesøg af sundhedsplejersken. Børnefamilier med særlige behov tilbydes ekstra kontakt med sundhedsplejen i det omfang, der er behov for i forhold til den konkrete familie. Sundhedsplejen er med i et tværgående team, som giver et særligt tilbud til gravide misbrugere. Desuden har sundhedsplejen gruppetilbud til forældre med fødselsdepression, adoptivforældre og forældre til præmature. På skoleområdet tilbydes alle elever med særligt behov ekstra kontakt til sundhedsplejersken eller børne- ungelægen. 5. Konsulentfunktionen i kommunen Sundhedsplejen har et særligt tilbud til overvægtige elever på 5. klassetrin: Camp Sund og Sjov. Konsulentfunktionen i forhold til daginstitutioner og dagpleje, som er omtalt i Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, er organiseret på den måde, at den generelle og overordnede del af funktionen, som omfatter alment sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende vejledning, varetages af en konsulentgruppe på tre sundhedsplejersker.

4 Desuden er hver enkelt sundhedsplejerske i kommunen tilknyttet et x antal institutioner, hvor hun regelmæssigt aflægger besøg med henblik på at give rådgivning og vejledning til personalet i forhold til mere specifikke problemstillinger. Hvis der skal ydes yderligere indsatser til et konkret barn i institutionen med særlige behov, henvises til det enkelte barns egen sundhedsplejerske. Konsulentfunktionen på skolerne, både den generelle og den specifikke del, varetages af skolens sundhedsplejerske. Desuden deltager sundhedsplejerskerne som konsulenter sammen med bl.a. psykologer i tværfaglige fora på småbørnsog skoleområdet, hvor institutions- dagpleje- og skolemedarbejdere har mulighed for at få belyst problemstillinger, som opleves svære i det daglige arbejde. 6. Andre tilbud BOB er et projekt under Region Syddanmark, hvor der er fokus på en indsats til børn med et BMI over 30 i alderen 3 år - 12 år. Sundhedstjenestens indsats i dette projekt betjenes af to sundhedsplejersker som samarbejder med regionen og Børn- og Ungeoverlægen i kommunen. I boligområdet Vollsmose drives Team Freja ; et projekt under Sundhedsstyrelsen for særligt sårbare gravide. Sundhedsplejerskerne som er tilknyttet arbejder tæt sammen med jordemødrene fra regionen. Sundhedstjenesten driver i samarbejde med Odense Universitetshospital en astmaskole. Uddannelses- og læringsmuligheder 1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne De enkelte sundhedsplejersker har hver især interesseområder, som de varetager og videreformidler til kollegaer, og deltager i arbejdsgrupper, hvor de er med til at udvikle metoder og materiale, som implementeres i sundhedsplejerskearbejdet. Det kan f.eks. være: Konsulentfunktionen, hygiejne, enurisis, amning, mad og bevægelse (Camp Sund og sjov), truede gravide, fødselsdepressioner, adoptivforældre og præmature, eller det kan være udvikling af skolesundhedsprofiler, sundhedsplejens hjemmeside eller drift af det elektroniske journalsystem NOVAX. Desuden har hver enkelt sundhedsplejerske qua det lokalområde hun arbejder i, særlige kompetencer i forhold til den befolkningsgruppe, der karakteriserer området.

5 2. Interne og eksterne samarbejdsparter af betydning for uddannelses- og læringsmuligheder 3. Undervisnings-, vejlednings- og supervisionstilbud til de ansatte I den kommunale sundhedsordning Eksempelvis kan nævnes socialt udsatte familier eller familier med anden etnisk baggrund. Administrativt personale Børn- og Ungelægerne Fys- og ergoterapeuter Psykologer Tale- hørekonsulenter Familierådgivere Dagplejere og dagplejepædagoger Daginstitutionspersonale Skolelærere og skolepædagoger Børn- Ungesocialrådgivere Familieterapeuter i familiehuse Praktiserende læger Jordemødre Personale på barselsgang Kompetenceudviklingsplanen for området fastlægges årligt ud fra organisationens målsætning, samt de behov der er specifikt for faggruppen. Dette understøtter retningen for den faglige kurs der sættes på eksempelvis fagudviklingsdage i løbet af året. I løbet af efteråret skal alle sundhedsplejersker gennemgå et uddannelsesforløb i forhold til at kunne varetage den planlagte forældreuddannelse. Alle sundhedsplejersker har gennemgået et længerevarende kursusforløb i Den motiverende samtale. Det er desuden muligt for den enkelte medarbejder at søge temadage og kurser eller efter- og videreuddannelse. 4. Aktuelle projekter i kommunen Sundhedstjenesten i Odense Kommune blev i 2014 akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel DDKM. Forhold af betydning for ansættelse som sundhedsplejerskestuderende i kommunen (eks: ansøgere med bopæl i kommunen, transport (bil/cykel)) Odense kommune modtager både studerende, som er bosat og som ikke er bosat i kommunen. Det er en fordel, at den studerende har mulighed for at medbringe en cykel. Det er evt. også muligt at få stillet en kommunal el-cykel til rådighed, som må anvendes i arbejdstiden.

6

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Tlf. 7257 7667 e-mail: dia@jammerbugt.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

tværgående sammenfatning fra første udmøntning af 11 projekter

tværgående sammenfatning fra første udmøntning af 11 projekter tværgående sammenfatning fra første udmøntning af 11 projekter i Kommunens plan mod overvægt blandt børn og unge - satspuljen 2005-2008 2009 Udført for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Consulting.

Læs mere

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 3 2. Organisation og opgaver.. 4 3. Beretning for 2009. 6 3.1 Interne indsatsområder 6 3.2 Tandplejen og Kagshuset. 9 3.3

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven

Læs mere

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning Dato: 27. januar 2009 Sagsnummer: Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier 1 Indledning Kvalitet og Udvikling Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 52 57 boe@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

LIV via dialog. Liv via dialog 2013 Bilag 11. Thisted-modellen

LIV via dialog. Liv via dialog 2013 Bilag 11. Thisted-modellen Liv via dialog 2013 Bilag 11 Thisted-modellen Efter at have beskrevet ideer til intervention samt viden til metoder, følger her et resumé af den model, jeg har været projektleder for(1989-2004) og tror

Læs mere

Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014

Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014 1 Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014 Projektnavn Formål Målgruppe Indsats Status Sund i job Projektejer: Anneth Jensen, Arbejdsmarkedsafdelingen &

Læs mere

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom NOVEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Indholdsfortegnelse Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 3 Besøg i graviditeten ved særlige behov... 3 Tidligt hjemmebesøg på

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SUNDHEDSAFTALERNE - eksempler til inspiration 2007 Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne - eksempler til inspiration Forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedsaftalerne

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 8 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF OVERVÆGT 10 BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET OG UDGIFTER FORBUNDET MED OVERVÆGT 10 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 11 KOMMUNALE

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere