Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune"

Transkript

1 Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune

2 - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3 STYRING...5 RAMMERNE FOR SAMARBEJDE...5 AFRAPPORTERING TIL BYRÅDET...5 DIALOG MED BORGERNE...5 MÅLGRUPPE...5 POLITISKE MÅLSÆTNINGER...6 KVALITETSSTANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN TIDLIG INDSATS I FORHOLD TIL BØRN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE....9 Specialpædagogisk støtte...9 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...10 Familieafdeling INDDRAGELSE AF FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVER OG BARNET ELLER DEN UNGE INDDRAGELSE AF FAMILIE OG NETVÆRK SAGSBEHANDLING, OPFØLGNING OG EVALUERING AF RESULTATERNE AF INDSATSEN SAGSBEHANDLING OG INDSATS I FORHOLD TIL UNGE, DER ER FYLDT 15 ÅR

3 - 3 Byrådets børne-, unge- og familiesyn Indledning Randers Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik udtrykker det samlede Byråds værdier og mål sammenfattet i det kommunale serviceniveau. Den sammenhængende børne- og ungepolitik omfatter alle børn og unge uanset køn, etnisk, social baggrund og handicap. Den har samtidig sit udspring i anbringelsesreformen og fokuserer dermed primært på børn og unge med behov for særlig støtte. Børn og unge i Randers Kommune Alle børn og unge i Randers Kommune har krav på en tryg opvækst. Byrådet lægger stor vægt på, at indsatsen fra kommunale myndigheder rettes mod, at det enkelte barn og den enkelte unge får ens muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. Vi anerkender forældrenes ansvar og betydning for børnenes udvikling og trivsel. Enhver indsats fra de kommunale myndigheder skal ses som et supplement til forældrenes varetagelse af denne rolle og ikke som erstatning. Indsatsen skal rettes mod at give lige muligheder, og hjælpen vil derfor være forskellig og afhængige af det enkelte barns eller den enkelte unges behov. Barnet og den unge i fokus Byrådets udgangspunkt er altid barnets tarv. Vi lægger vægt på, at kommunens generelle tilbud herunder især institutions- og skolemiljø rummer alle børn. Muligheder for rummelighed fastlægges ud fra, hvad der er rigtigt for det enkelte barn eller den enkelte unge og skal ses i sammenhæng med barnets omgivelser. Barnets eller den unges tarv går således i enhver henseende forud for systemets ønsker eller behov. Familiens ressourcer er grundlaget Byrådet er grundlæggende af den opfattelse, at alle familier og det enkelte barn eller den enkelte unge besidder nogle ressourcer. I Randers Kommune vil vi til enhver tid understøtte og bygge på eksisterende ressourcer. Al indsats er rettet mod at se muligheder i stedet for barrierer. Politisk handlegrundlag Det er Byrådets opfattelse, at tidlig indgriben sikrer mulighed for løsning tæt på barnets og den unges hverdag inden for eller tæt på hvad der ville blive opfattet som normalsystemet i forhold til barnets eller den unges alder og udviklingstrin. Det er Byrådets holdning, at barnets eller den unges trivsel er afhængig af de relationer, barnet/den unge indgår i. 3

4 - 4 Byrådet forventer, at der fra alle sider udvises opmærksomhed i forhold til det enkelte barns trivsel og adfærd. For medarbejdere direkte beskæftiget med børn og unge er der pligt til skærpet opmærksomhed. Byrådet forventer, at alle er opmærksomme på og griber aktivt ind, hvis et barn udsættes for mobning fra kammeraters eller andres side. Byrådet forventer, at barnets eller den unges problemer altid forstås og undersøges i den sammenhæng, problemerne optræder herunder netværk, familie, skole og kammerater. Byrådet ønsker alene kommunal indgriben, når det er nødvendigt, men en bekymring skal give anledning til ekstra opmærksomhed og rettidig indgriben uden hensyntagen til faglige eller organisatoriske afgrænsninger. Byrådet forventer, at der arbejdes ud fra princippet om mindst mulig indgriben og fastholdelse af udsatte børn og unge i lokalområdet herunder vægt på tilbud, der kan forebygge anbringelse. Når indgriben er nødvendig, skal indsatsen tage udgangspunkt i de ressourcer og den problemforståelse, der findes i de berørte familier og netværket. Barnets og den unges egen forståelse og ønsker er centrale ved valg af handling. Organisering af den kommunale myndighed og dennes samspil med interne og eksterne samarbejdspartnere, der skal understøtte fokus på barnet eller den unge. Byrådet forventer, at Randers Kommune til stadighed sammensætter en tilbudsvifte, der gør det muligt at levere tilbud målrettet det enkelte barns eller den enkelte unges behov. I direkte forlængelse heraf forventer kommunalbestyrelsen, at alle ydelser omfatter det rigtige tilbud i den rigtige mængde på det rigtige tidspunkt. Byrådet forventer dokumentation for inddragelse af barnet og forældre forud for valg af indsats. Det vil desuden være et krav, at den valgte indsats efter en afgrænset periode evalueres. Byrådet forventer, at valg af indsats og metode er baseret på viden om indsatsens virkning og effekt, og at der fast følges op på indsatsen i sagerne. Der vil her være særligt opmærksomhed rettet mod at evaluere effekten af de mere indgribende indsatser, herunder anbringelser og de større forebyggende foranstaltninger. Arbejdet med sårbare børn og unge i Randers kommune har høj prioritet. Det er derfor også Byrådets holdning, at det er væsentligt at kunne tiltrække tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaven. Det indebærer også, at Byrådet ønsker at medvirke til at skabe arbejdsvilkår, der kan være med til at gøre det til et attraktivt område at arbejde med. 4

5 - 5 Styring Byrådet ønsker, at prioriteringen af børn og unge i kommunen er understøttet af en effektiv økonomisk styring, sådan at der i den enkelte sag vil indgå overvejelser om forholdet mellem tilbuddets kvalitet og pris. Dette betyder, at der forud for valg af indsats blandt andet skal ses på de ressourcer, der er til stede i barnets netværk og nærmiljø. Rammerne for samarbejde Det er Byrådets opfattelse, at et tæt samarbejde mellem institutioner, skoler og forvaltningen er forudsætningen for at indsatserne i de enkelte sager har en effekt. Der skal derfor etableres en fast praksis for dialog mellem de parter der er involveret i en sag, hvor indsatsens omfang og effekt evalueres. Der skal desuden 1-2 gange om året afholdes et møde hvor forvaltningens ledelse og lederne af de eksterne institutioner i fællesskab drøfter samarbejdet omkring sager med sårbare børn og unge. Afrapportering til Byrådet Byrådet ønsker at der sættes fokus på de sårbare børn og unges vilkår. I den forbindelse er det af stor betydning, at Byrådet mindst 1 gang om året orienteres om forvaltningens arbejde med de sårbare børn og unge og deres familier, herunder ikke mindst det igangsatte arbejde med omlægning af indsatserne fra anbringelser til forebyggende foranstaltninger. Der skal desuden hvert kvartal finde en orientering sted i Børn- og Skoleudvalget. I denne afrapportering skal indgå statistiske nøgletal omhandlende ventetider, udviklingen i antallet af anbringelser mv. Det skal indgå i afrapporteringen til Børne- og Skoleudvalget om der er overensstemmelse mellem de initiativer der ønskes iværksat og de ressourcer der er til rådighed. Dialog med borgerne Det er væsentligt, at de borgere der bliver involveret i en sag, også bliver betragtet som reelle samarbejdspartnere og som de væsentligste interessenter i sagen. Derfor ønsker Byrådet også, at de bliver brugt som reelle samarbejdspartnere i den løbende evaluering omkring den måde hvorpå Randers kommune håndterer sagerne. Der vil derfor hvert år blive udvalgt et antal børn og unge og deres familier, som skal være med til at drøfte hvordan borgeren oplever den kommunale sagsbehandling, om de iværksatte indsatser er relevante og effektfulde, om der er forslag til forbedring mv. Konklusionerne af denne dialog skal indgå i den årlige afrapportering til Byrådet. Målgruppe Den Sammenhængende Børne- og ungepolitik i Randers Kommune er rettet mod alle kommunens børn og unge, og politikken omfatter generel forebyggelse såvel som særlig støtte i form af specifikke forebyggende foranstaltninger og anbringelser. 5

6 - 6 Byrådet har valgt at tage udgangspunkt i fire hovedkategorier: 1. Børn og unge, der på grund af særlige forhold relateret til dem selv, eller deres nærmeste familie, vurderes at være i risiko for at komme i en situation, der ikke kan klares uden hjælp fra anden side. Risikobørn omfatter børn og unge, hvor problemerne i væsentlig grad relaterer sig til barnets eller den unges varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne. 2. Børn og unge, der er sårbare, fordi de belastes af alvorlige, men ofte forbigående problemer i deres familie og nære miljø. 3. Børn og unge, der er truede, fordi de vedvarende belastes af utilstrækkelig og mangelfuld omsorg i deres familie og nære miljø. 4. Børn og unge, der har svære problemer, f.eks. fordi de i deres opvækst har været belastet af deres forældres grundlæggende mangel på tilstrækkelig omsorgsevne. Politiske målsætninger Byrådets målsætninger understøtter værdier og kommunalbestyrelsens børne-, ungeog familiesyn. Der er i særlig grad lagt vægt på forebyggende og tidlig indsats synliggjort i forhold gruppen af børn og unge i Randers Kommune. Byrådet forventer, en tidligere og forebyggende indsats i forhold til risikobørn, hvor dagtilbud, skole- og fritidstilbud specialpædagogisk indsats og Sundhedsplejen er centrale i forhold til den generelle og særlige indsats. Byrådet ønsker, at Sundhedsplejen, Familierådgivere og PPR skal være centrale aktører i arbejdet med de sårbare børn og indgå i et tæt samarbejde med daginstitutioner, skoler og ungdomsskole. Byrådet forventer, at der ved visitering af truede børn og unge lægges stor vægt på tilbud i nærmiljøet, der kan forebygge anbringelse. I håndteringen af børn med svære problemer er det særligt påkrævet med et tæt tværfagligt samarbejde. Det er samtidig væsentligt, at sagsgangen skal være klar og gennemsigtig for de involverede partere herunder især barnet eller den unge og familien. For at sikre det tværfaglige samarbejde, helhedsorienteringen og den tidlige indsats for børn og unge er der opstillet 3 pejlemærker for Børn- og skoleforvaltningens arbejde. Barnet i centrum Helhed i indsatsen Tværfaglighed 6

7 - 7 Dette betyder at; Den særlige indsats overfor børn og unge med særlige behov, skal bygge på et tværfagligt og tværsektorialt samarbejde og indsatsen skal koordineres, så den bliver sammenhængende og helhedsorienteret. Det tværsektoriale samarbejde er med til at binde indsatsen overfor udsatte børn og unge sammen på tværs af sektorer og faggrænser, sikre tidlig indgriben, rummelighed og i så stort omfang som muligt, at bevare udsatte børn og unges kontakt til de almindelige tilbud. Den tværsektoriale tænkning skal både være i den konkrete opgaveløsning og i de generelle indsatser, således også ved overgange mellem de enkelte tilbud i børne- og ungdomsalderen. Forståelse og accept af faglighed, sådan alle kompetencer inddrages i arbejdet med børn og unge. Medarbejdere fra fagområderne skal forankres i lokalområderne, da kendskabet til de lokale tilbud og den lokale kultur er afgørende for den mindst indgribende indsats og fastholdelse af udsatte børn og unge i lokalområdet. Specialpædagoger Familiekonsulenter Familien Barnet/den unge Familierådgiver Psykologer/talehørekonsulenter Sundhedsplejersker Skoler, ungdomsskole og daginstitutioner 7

8 - 8 Kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen Byrådet skal fastlægge nogle standarder for sagsbehandlingen inden for 5 udvalgte områder. 1 Formålet med standarderne er blandt andet, at skabe opmærksomhed om og ledelsesmæssig ansvarlighed i forhold til indholdet af sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge, samt tilrettelæggelsen af arbejdet i kommunen. Når den politiske og administrative ledelse tager stilling til standarderne, kan der sikres en mere ensartet behandling af sagerne i kommunen, hvorved borgernes retssikkerhed styrkes. Standarderne skal indeholde 5 forskellige temaer: 1. Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. 2. Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge. 3. Inddragelse af familie og netværk. 4. Sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen. 5. Sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Byrådet skal mindst hvert andet år følge op på standarderne for sagsbehandlingen og vurdere, hvorvidt standarderne skal revideres. For hvert af de 5 områder skal Byrådet påse, at der iværksættes initiativer med henblik på at understøtte indsatsen på de 5 områder. 1 Vejledning om særlig støtte til børn og unge Lov om Social Service Vejledning 2006, s

9 Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Specialpædagogisk støtte Politisk målsætning Metode, indsats og initiativer til realisering af den politiske målsætning Hensigten er, at en tidlig indgriben sikrer mulighed for løsning tæt på barnet Den specialpædagogiske indsats skal ses i sammenhæng med daginstitutionens pædagogiske arbejde De pædagogiske metoder sigter mod at arbejde relations- og ressourceorienteret ved at have fokus på barnets/ den unges kompetencer, da det er en væsentlig forudsætning for barnets/den unges udvikling at blive mødt af anerkendende og reflekterende voksne, som kan være i nærvær med barnet/den unge og tage ansvaret for samspillet. Det pædagogiske arbejde skal tilrettelægges, så det tager udgangspunkt i det enkelte barns specifikke behov. Barnets behov defineres udfra dets alder, udvikling og livsvilkår. Mål Det enkelte barn, uanset barnets helt særlige behov skal have mulighed for at udvikle egne potentialer, samt at blive socialt integreret. Forud for indstilling til en særlig indsats skal barnet drøftes på institutionens koordineringskonference. Forældrene medinddrages i processen vedr. indstilling til specialpædagogisk bistand. Der skal udarbejdes en forudsætningsanalyse på barnet, som sikrer at institutionen har et helhedsbillede af barnet. Indstillingen til specialpædagogisk støtte vurderes i tværgående støttefunktion i samarbejde med PPR, institutioner, sundhedsplejen m.v. Evaluering Forældrene vil senest 3 uger, efter de er blevet orienteret om problematikken vedrørende deres barn blive indkaldt til et møde, hvor de orienteres om handlemuligheder og evt. iværksættelse af en indsats. Den specialpædagogiske indsats evalueres i forhold til de opstillede mål i indstilling mindst 2 gange om året eller ved indsatsens ophør. Evalueringen sker i samarbejde med institution, forældre, specialpædagog og tværfaglige samarbejdspartnere. 9

10 - 10 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Det er hensigten at barnet eller den unges problemer altid forstås og undersøges i den sammenhæng problemerne optræder herunder netværk, familie, skole og kammerater. Der skal arbejdes på at støtte udviklingen af de inkluderende institutioner og skoler ved, at PPR samarbejder tæt med barnet / den unge og de nære voksne om at tilrettelægge undervisning og fritidsforhold på en måde, at banet / den unge kan bevare sin tilknytning til nærmiljøet. Det er væsentligt at bevare opmærksomheden på barnets / den unges tilknytning til nærmiljøet som et vigtigt mål så længe dette er i barnets / den unges interesse set i forhold til mulighederne for positiv udvikling og trivsel hos barnet / den unge. Mål Der tages udgangspunkt i et ressource- og relationssyn ved at holde fokus på kompetencerne hos barnet / den unge og hos de børn og voksne, barnet / den unge indgår i nære relationer til. Kompetencer, der igennem et anerkendende og reflekterende samarbejde kan støtte barnet / den unge i dets udvikling. Der sikres en tidlig indsats i forhold til alle småbørn, således store sprog, tale og kommunikationsvanskeligheder afdækkes så tidligt som muligt. Målet er at barnet så vidt muligt har modtaget et tilbud om undervisning / støtte så tidligt, at det når at udvikle et alderssvarende sprog til skolestarten. Der tilbydes Åben Rådgivning til forældre til børn med pludseligt opståede vanskeligheder. Inden der tages beslutning om indstilling til pædagogisk psykologisk vurdering skal barnets problematik have været drøftet på tværfaglig konference med deltagelse af PPR, institution/skole, familierådgiver mv. Unge, der indstilles til PPR, i forløb efter folkeskolen, betjenes af PPR, hvis ikke der er tilknyttet psykologisk rådgivning til uddannelsesinstitutionen. Forældrene vil senest 3 uger, efter de er blevet orienteret om problematikken vedrørende deres barn, blive indkaldt til et møde, hvor de orienteres om handlemuligheder og evt. iværksættelse af en indsats. 10

11 - 11 Evaluering Indsatsen evalueres i forhold til de opstillede mål i indstillingen mindst en gang om året eller ved indsatsens ophør. Evalueringen sker i samarbejde med institution, forældre, tværfaglige samarbejdspartnere mv. Familieafdeling Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Hensigten er, at en tidlig indgriben sikrer mulighed for løsning tæt på barnet. De sagsbehandlingsmæssige metoder, indsatser og initiativer til realisering af målsætninger er følgende: Initiativer til sikring af at Børn- og skoleforvaltningen modtager de rette underretninger fra normalsystemet om børn med behov for særlig støtte: Dette sikres ved, at pjecen Sådan gør vi når børn og unge ikke trives findes på samtlige skoler, skolefritidsordninger, fritidshjem, dagplejen, daginstitutioner, klubber og øvrige dagtilbud. Pjecen informerer om underretningsforpligtigelse, formkravene i forbindelse med underretninger, regler for tavshedspligt og oplysningsforpligtigelsen. Dette sikres ved, at familieafdelingen står til rådighed med vejledning i forbindelse med underretninger. Metoder til sikring af, at der umiddelbart efter modtagelsen af en underretning indledes et tværfagligt og/eller tværsektorielt samarbejde i forhold til det konkrete barn: Henvendelse til Familieafdelingen kan ske via: Direkte personlig henvendelse fra bruger og/eller familie. Åben anonym rådgivning. Orientering fra samarbejdspartnere. Underretning. Underretninger kan kræve akut handling, men som hovedregel gælder: Underretninger fra private: Underretningen kan være anonym Familieafdelingen kvitterer skriftligt for henvendelser, der ikke er anonyme, inden 6 dage Underretninger fra offentligt ansatte: Underretningen skal være skriftlig Familieafdelingen kvitterer skriftligt for henvendelsen in- 11

12 - 12 den 6 dage. Tværkommunale underretninger Familieafdelingen kvitterer skriftligt for henvendelser, inden 6 dage. Ved kvitteringen varsles der, at familierådgiveren efter at have indhentet samtykke af forældremyndighedsindehaveren, vil anmode fraflytningskommunen om at få tilsendt yderligere sagsakter herunder specifikt 50 undersøgelse og handleplan. Metoder til sikring af, at der umiddelbart efter modtagelsen af en underretning indledes en udredning og vurdering af barnets behov. Alle henvendelser til Familieafdelingen vurderes af Visitationsteamet, der har kompetence til at vurdere, om en sag skal oprettes eller afvises. Vurderingen tager sit udgangspunkt i graden af bekymring hos: Personen, der henvender sig. Visitationsteamet. Vurderingen udmønter sig i et af følgende udfald: Henvendelsen afvises af Familieafdelingen, og der henvises eventuelt til anden hjælp. Henvendelsen behandles af Visitationsteamet. Henvendelsen videresendes til Familieteam. (forebyggende arbejde) Henvendelsen videresendes til Børn og unge-gruppen. (anbringelser) Vurderer Visitationsteamet, at sagen skal behandles af Familieafdelingen oprettes en sag. En sag kan visiteres til: Familieteamet. (forebyggende arbejde) Børn- og ungegruppen. (anbringelser) Visitationsteamet. Der må maksimalt gå 14 dage fra henvendelsen rettes til Familieafdelingen til at indledende kontakt i form af et telefonopkald eller et brev er taget til barnet/familien af en rådgiver. Der må maksimalt gå yderligere 14 dage før end barnet/familien bliver personligt kontaktet af barnets/familiens rådgiver vedrørende en drøftelse af sagen og sagens videre forløb. 12

13 - 13 Mål Evaluering Det er et mål for den tidlige indsats, at der med virkning fra januar 2007 i alle sager, hvori der er modtaget ikke-anonyme underretninger er afsendt en kvitteringsskrivelse inden for 6 dage. Ved sagsgennemgange og sagsrevisioner påses, at der foreligger dokumentation for, at der er blevet sendt kvitteringsskrivelser til alle ikke-anonyme underretttere inden 6 dage efter modtagelsen af en underretning. Det påses samtidigt, at fristerne for kontakt til barnets/den unge og forældremyndigheden overholdes, og det beskrives, hvorfor frister eventuelt overskrides. 13

14 Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge. Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Det er hensigten at barnet eller den unges problemer altid forstås og undersøges i den sammenhæng problemerne optræder herunder netværk, familie, skole og kammerater. Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet forudsætter, at familierådgiveren har personlig kontakt til både forældremyndighedsindehaveren og barnet. Inddragelsen af forældremyndighedsindehaveren og barnet sker i følgende faser: - Ved sagens opstart. - Ved undersøgelse i henhold til Ved udfærdigelse af handleplan. - Ved iværksættelse af foranstaltninger i henhold til handleplanen. - Ved opfølgning og revision af handleplanen - Ved ophør af foranstaltningen. Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet sker ved: - Samtale med barnet. - Samtale med forældremyndighedsindehaveren - Hjemmebesøg. - Løbende afholdelse af møder med forældremyndighedsindehaveren og barnet. - Skriftlig dokumentation. - Aktiv opmærksomhed på forældremyndighedens ret til aktindsigt. - Skriftligt samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 15 år. Beskrivelse af børnesamtalen: Samtalen med barnet er familierådgiverens personlige samtale med barnet om barnets opfattelse af og holdning til problemstillingen. Samtalen med barnet skal gennemføres under hensyntagen til barnets alder og modenhed. Samtalen med barnet skal ske et sted, hvor barnet føler tryghed. 14

15 - 15 Barnet har ret til en bisidder ved samtalen med familierådgiveren. Ifølge servicelovens 50, stk. 1 er Børn- og skoleforvaltningen forpligtet til at undersøge forholdene nærmere, når det må antages, at en familie, et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Der kan ikke iværksættes nogen form for hjælpeforanstaltninger efter servicelovens 52 uden en forudgående udarbejdelse af en 50-undersøgelse. Forud for en 50-undersøgelse indhentes skriftlig eller mundtlig samtykke fra forældremyndighedsindehaver samt den unge, der er fyldt 15 år. Samtykkeerklæringen er nødvendig for at kunne indhente og eventuelt videregive oplysninger fra kilder uden for den kommunale forvaltning. Allerede kendte oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf. retssikkerhedslovens 11. Under forudsætning af forældremyndighedsindehaverens og barnets accept inddrages familien og netværket herefter i de efterfølgende sagsbehandlingsfaser: Udarbejdelse af handleplan. Det gælder at: - Handleplaner rettet mod barnet og familien skal udarbejdes i forhold til forebyggende foranstaltninger. - Handleplaner rettet mod barnet skal udarbejdes i forhold til anbringelser. - Handleplaner rettet mod forældremyndighedsindehaver skal tilbydes udarbejdet i forhold til anbringelsessager. Handleplanerne udarbejdes i samarbejde mellem sagsbehandler/barnet/den unge og familien. Mål Iværksættelse af handleplan. Opfølgning og revision af handleplan. Ophør herunder evt. efterværn. Det er mål for inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet, at der med virkning fra 1. januar 2007 i alle nye oprettede sager foreligger dokumentation for samtaler med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er et mål, at dokumentation for en samtale med barnet eller 15

16 - 16 den unge laves som et særskilt bilag til sagen. Evaluering Det er herudover et mål, at forældremyndighedsindehaverens og barnets opfattelse af problemstillingen og holdningen til løsningsmulighederne skal fremgå af alle 50 undersøgelser og handleplaner med virkning fra 1. januar Det påses ved sagsgennemgange og sagsrevisioner, at der i alle sager oprettet efter 1. januar 2007 foreligger dokumentation for samtaler med forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge. Herunder om dokumentation for samtalen med barnet eller den unge foreligger som særskilt bilag i sagen. Det påses ved sagsgennemgange og sagsrevisioner, at forældremyndighedsindehaverens og barnets/den unges opfattelse af problemstillingen og holdning til løsningsmulighederne fremgår af alle 50-undersøgelser og handleplaner udarbejdet efter 1. januar

17 Inddragelse af familie og netværk. Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Det er hensigten at indsatsen skal tage udgangspunkt i de ressourcer og den problemforståelse, der findes i de berørte familier og netværket. Den sagsbehandlingsmæssige indgang til at inddrage familie og netværk er den problem- og ressourceafdækning, som finder sted i 50 undersøgelsen. Familierådgiveren afdækker i samtaler med forældremyndighedsindehaveren og det berørte barn hvilke muligheder og eventuelle barrierer, der findes i familien og netværket. Konkrete metoder til at inddrage netværk er: Afholde møder, hvor familie og det private netværk deltager. Afholde møder, hvor familien, det private netværk og det professionelle netværk deltager. Bistå forældremyndighedsindehaveren med at indgå faste, konkrete aftaler om, hvorledes familiens/netværkets ressourcer kan komme barnet til gode. Sikre bevillingsmæssig dækning, hvis familien/netværkets indsats har karakter af decideret hjælpeforanstaltning i henhold til serviceloven. Enhver inddragelse af familie- og netværk tager afsæt i forældremyndighedsindehaverens og barnets forståelse af problemets karakter og indforståethed med inddragelsen. Herudover består fremgangsmåden ved inddragelse i: Hjælp til formidling af forældremyndighedsindehaverens og barnets og myndighedens problemforståelse overfor familie/netværk i den udstrækning, at forældremyndighedsindehaver og barnet tilkendegiver behov herfor. Hjælp til indgåelse af og/eller vedligeholdelse af faste aftaler om konkrete handlinger/indsatser, som forældremyndighedsindehaveren og barnet er indforstået med ydes af familien/netværket. Familierådgiveren bistår familien med at formidle forståelsen og kontakten til netværket og koordinerer i fornødent omfang indsatsen fra netværket. 17

18 - 18 Mål Evaluering Et gennemgående krav til fremgangsmåden ved alle former for inddragelse er, at familierådgiveren møder forældremyndighedsindehaveren, barnet og familien/netværket med åbenhed, nysgerrighed og respekt og sikrer sig faglig vejledning og/eller supervision til at udøve og vedligeholde inddragelsen. Det er et mål for inddragelse af familie og netværk, at det med virkning fra 1. januar 2007 i alle nyoprettede sager foreligger dokumentation for, at der er taget stilling til om familie og netværk skal inddrages. Det er endvidere et mål, at der med virkning fra 1. januar 2007 i alle nye anbringelsessager (herunder genanbringelser) foreligger dokumentation for, at der er taget stilling til, hvorvidt en slægts- eller netværksanbringelse vil være en relevant foranstaltning. Det påses ved sagsgennemgange og sagsrevisioner, at der i alle nyoprettede sager efter 1. januar 2007 foreligger dokumentation for stillingtagen til inddragelse af familie og netværk. Det påses ved sagsgennemgange og sagsrevisioner, at der i alle nye anbringelsessager (herunder genanbringelser) foreligger dokumentation for stillingtagen til, hvorvidt en slægts- eller netværksanbringelse vil være en relevant foranstaltning. 18

19 Sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen. Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Det er hensigten, at der foreligger dokumentation for inddragelse af barnet og forældre forud for valg af indsats. Det vil desuden være et krav, at den valgte indsats efter en afgrænset periode evalueres. Metoder og indsatser til sikring af, at der foretages opfølgning: Det sikres, at familierådgiveren har de fornødne redskaber i kraft af skabelon for 50 undersøgelse og skabelon for handleplan. Det sikres, at der udarbejdes effektmåling med udgangspunkt i de opstillede delmål i handleplanen. Det sikres, at der føres tilsyn med anbragte børn. Metoder og indsatser til sikring af, at der foretages evaluering: I Randers Kommune evalueres på: Effekten af de iværksatte foranstaltninger herunder resultater, forandringer og barnets udbytte af indsats. Udgangspunktet for effektmåling er individniveauet den enkelte sag og det er sagsbehandlerne, der sikrer data til effektmåling. Der er udarbejdet et hjælpeværktøj - effektmålingsskema i form af et regneark. Der udarbejdes et effektmålingsskema til hver enkelt indsats, der iværksættes pr. barn. Udfyldelse af effektmålingsskemaet starter, når sagsbehandleren har udarbejdet en handleplan på baggrund af en 50 undersøgelse, og der er truffet beslutning om, hvilken eller hvilke indsatser der skal iværksættes. Formulering og revision og af delmål. Børn- og Skoleforvaltningen laver effektmåling med udgangspunkt i det enkelte barn/den unge og de mål, der er opstillet i handleplanen. Baggrunden er, at man ved at opstille mål, der senere i forløbet skal følges op på, kan måle effekten af indsatsen i forhold til specifikke mål. Kravet til denne form for effektmåling er, at de opstillede mål er konkrete og operationaliserede og dermed mulige at måle på. I handleplanen opstilles mål for det enkelte barn i forhold til de seks kategorier, der er afdækket i 50-undersøgelsen og hvor 19

20 - 20 sagsbehandleren vurderer relevante udviklingsområder for det enkelte barn. Effektmålingen tager udgangspunkt i disse operationaliserede mål samt eventuelle mål i kategorien med særlige fokusområder. 1. Udvikling og adfærd. Følelsesmæssige kompetencer. Sociale kompetencer. Motoriske kompetencer. 2. Familieforhold. Støtte, omsorg og opdragelse. Social og økonomiske forhold. 3. Daginstitutions/Skoleforhold. Intellektuelle/faglige niveau. Sociale niveau. 4. Sundhedsforhold. Barnets vækst og udvikling. Barnets almene sundhedstilstand. 5. Fritidsforhold og venskaber. Stabile fritidsinteresser. Positive venskaber. 6. Andre relevante forhold. Det anføres ud for hvert delmål, hvornår opfølgning skal foretages. Nogle delmål forventes opfyldt inden for en kortere tidshorisont end andre. På samme vis kan enkelte delmål være afhængig af opfyldelse af andre delmål. Opfølgning og vurdering Der følges op på delmålene på det i skemaet angivne tidspunkt. Ved opfølgningen vurderer sagsbehandleren målopfyldelsesgraden af de enkelte delmål i forhold til en fastlagt skala. Vurderingen består af en skala fra 1-6, hvor 1 står for, at delmålet er helt opfyldt og 6 står for at delmålet ikke er opfyldt: 1) Helt opfyldt, Definition: Målet er % opfyldt. En særdeles tilfredsstillende og fuldstændig målopfyldelse. 2) I høj grad, Definition: Målet er % opfyldt. En tilfredsstillende målopfyldelse, hvor målet er tæt på fuldstændig opfyldt. 20

Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlig behov for støtte.

Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlig behov for støtte. Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlig behov for støtte. I henhold til anbringeisesreformen, skal den politiske målsætning synliggøres i form af standarder for

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere