Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune"

Transkript

1 Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune

2 - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3 STYRING...5 RAMMERNE FOR SAMARBEJDE...5 AFRAPPORTERING TIL BYRÅDET...5 DIALOG MED BORGERNE...5 MÅLGRUPPE...5 POLITISKE MÅLSÆTNINGER...6 KVALITETSSTANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN TIDLIG INDSATS I FORHOLD TIL BØRN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE....9 Specialpædagogisk støtte...9 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...10 Familieafdeling INDDRAGELSE AF FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVER OG BARNET ELLER DEN UNGE INDDRAGELSE AF FAMILIE OG NETVÆRK SAGSBEHANDLING, OPFØLGNING OG EVALUERING AF RESULTATERNE AF INDSATSEN SAGSBEHANDLING OG INDSATS I FORHOLD TIL UNGE, DER ER FYLDT 15 ÅR

3 - 3 Byrådets børne-, unge- og familiesyn Indledning Randers Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik udtrykker det samlede Byråds værdier og mål sammenfattet i det kommunale serviceniveau. Den sammenhængende børne- og ungepolitik omfatter alle børn og unge uanset køn, etnisk, social baggrund og handicap. Den har samtidig sit udspring i anbringelsesreformen og fokuserer dermed primært på børn og unge med behov for særlig støtte. Børn og unge i Randers Kommune Alle børn og unge i Randers Kommune har krav på en tryg opvækst. Byrådet lægger stor vægt på, at indsatsen fra kommunale myndigheder rettes mod, at det enkelte barn og den enkelte unge får ens muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. Vi anerkender forældrenes ansvar og betydning for børnenes udvikling og trivsel. Enhver indsats fra de kommunale myndigheder skal ses som et supplement til forældrenes varetagelse af denne rolle og ikke som erstatning. Indsatsen skal rettes mod at give lige muligheder, og hjælpen vil derfor være forskellig og afhængige af det enkelte barns eller den enkelte unges behov. Barnet og den unge i fokus Byrådets udgangspunkt er altid barnets tarv. Vi lægger vægt på, at kommunens generelle tilbud herunder især institutions- og skolemiljø rummer alle børn. Muligheder for rummelighed fastlægges ud fra, hvad der er rigtigt for det enkelte barn eller den enkelte unge og skal ses i sammenhæng med barnets omgivelser. Barnets eller den unges tarv går således i enhver henseende forud for systemets ønsker eller behov. Familiens ressourcer er grundlaget Byrådet er grundlæggende af den opfattelse, at alle familier og det enkelte barn eller den enkelte unge besidder nogle ressourcer. I Randers Kommune vil vi til enhver tid understøtte og bygge på eksisterende ressourcer. Al indsats er rettet mod at se muligheder i stedet for barrierer. Politisk handlegrundlag Det er Byrådets opfattelse, at tidlig indgriben sikrer mulighed for løsning tæt på barnets og den unges hverdag inden for eller tæt på hvad der ville blive opfattet som normalsystemet i forhold til barnets eller den unges alder og udviklingstrin. Det er Byrådets holdning, at barnets eller den unges trivsel er afhængig af de relationer, barnet/den unge indgår i. 3

4 - 4 Byrådet forventer, at der fra alle sider udvises opmærksomhed i forhold til det enkelte barns trivsel og adfærd. For medarbejdere direkte beskæftiget med børn og unge er der pligt til skærpet opmærksomhed. Byrådet forventer, at alle er opmærksomme på og griber aktivt ind, hvis et barn udsættes for mobning fra kammeraters eller andres side. Byrådet forventer, at barnets eller den unges problemer altid forstås og undersøges i den sammenhæng, problemerne optræder herunder netværk, familie, skole og kammerater. Byrådet ønsker alene kommunal indgriben, når det er nødvendigt, men en bekymring skal give anledning til ekstra opmærksomhed og rettidig indgriben uden hensyntagen til faglige eller organisatoriske afgrænsninger. Byrådet forventer, at der arbejdes ud fra princippet om mindst mulig indgriben og fastholdelse af udsatte børn og unge i lokalområdet herunder vægt på tilbud, der kan forebygge anbringelse. Når indgriben er nødvendig, skal indsatsen tage udgangspunkt i de ressourcer og den problemforståelse, der findes i de berørte familier og netværket. Barnets og den unges egen forståelse og ønsker er centrale ved valg af handling. Organisering af den kommunale myndighed og dennes samspil med interne og eksterne samarbejdspartnere, der skal understøtte fokus på barnet eller den unge. Byrådet forventer, at Randers Kommune til stadighed sammensætter en tilbudsvifte, der gør det muligt at levere tilbud målrettet det enkelte barns eller den enkelte unges behov. I direkte forlængelse heraf forventer kommunalbestyrelsen, at alle ydelser omfatter det rigtige tilbud i den rigtige mængde på det rigtige tidspunkt. Byrådet forventer dokumentation for inddragelse af barnet og forældre forud for valg af indsats. Det vil desuden være et krav, at den valgte indsats efter en afgrænset periode evalueres. Byrådet forventer, at valg af indsats og metode er baseret på viden om indsatsens virkning og effekt, og at der fast følges op på indsatsen i sagerne. Der vil her være særligt opmærksomhed rettet mod at evaluere effekten af de mere indgribende indsatser, herunder anbringelser og de større forebyggende foranstaltninger. Arbejdet med sårbare børn og unge i Randers kommune har høj prioritet. Det er derfor også Byrådets holdning, at det er væsentligt at kunne tiltrække tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaven. Det indebærer også, at Byrådet ønsker at medvirke til at skabe arbejdsvilkår, der kan være med til at gøre det til et attraktivt område at arbejde med. 4

5 - 5 Styring Byrådet ønsker, at prioriteringen af børn og unge i kommunen er understøttet af en effektiv økonomisk styring, sådan at der i den enkelte sag vil indgå overvejelser om forholdet mellem tilbuddets kvalitet og pris. Dette betyder, at der forud for valg af indsats blandt andet skal ses på de ressourcer, der er til stede i barnets netværk og nærmiljø. Rammerne for samarbejde Det er Byrådets opfattelse, at et tæt samarbejde mellem institutioner, skoler og forvaltningen er forudsætningen for at indsatserne i de enkelte sager har en effekt. Der skal derfor etableres en fast praksis for dialog mellem de parter der er involveret i en sag, hvor indsatsens omfang og effekt evalueres. Der skal desuden 1-2 gange om året afholdes et møde hvor forvaltningens ledelse og lederne af de eksterne institutioner i fællesskab drøfter samarbejdet omkring sager med sårbare børn og unge. Afrapportering til Byrådet Byrådet ønsker at der sættes fokus på de sårbare børn og unges vilkår. I den forbindelse er det af stor betydning, at Byrådet mindst 1 gang om året orienteres om forvaltningens arbejde med de sårbare børn og unge og deres familier, herunder ikke mindst det igangsatte arbejde med omlægning af indsatserne fra anbringelser til forebyggende foranstaltninger. Der skal desuden hvert kvartal finde en orientering sted i Børn- og Skoleudvalget. I denne afrapportering skal indgå statistiske nøgletal omhandlende ventetider, udviklingen i antallet af anbringelser mv. Det skal indgå i afrapporteringen til Børne- og Skoleudvalget om der er overensstemmelse mellem de initiativer der ønskes iværksat og de ressourcer der er til rådighed. Dialog med borgerne Det er væsentligt, at de borgere der bliver involveret i en sag, også bliver betragtet som reelle samarbejdspartnere og som de væsentligste interessenter i sagen. Derfor ønsker Byrådet også, at de bliver brugt som reelle samarbejdspartnere i den løbende evaluering omkring den måde hvorpå Randers kommune håndterer sagerne. Der vil derfor hvert år blive udvalgt et antal børn og unge og deres familier, som skal være med til at drøfte hvordan borgeren oplever den kommunale sagsbehandling, om de iværksatte indsatser er relevante og effektfulde, om der er forslag til forbedring mv. Konklusionerne af denne dialog skal indgå i den årlige afrapportering til Byrådet. Målgruppe Den Sammenhængende Børne- og ungepolitik i Randers Kommune er rettet mod alle kommunens børn og unge, og politikken omfatter generel forebyggelse såvel som særlig støtte i form af specifikke forebyggende foranstaltninger og anbringelser. 5

6 - 6 Byrådet har valgt at tage udgangspunkt i fire hovedkategorier: 1. Børn og unge, der på grund af særlige forhold relateret til dem selv, eller deres nærmeste familie, vurderes at være i risiko for at komme i en situation, der ikke kan klares uden hjælp fra anden side. Risikobørn omfatter børn og unge, hvor problemerne i væsentlig grad relaterer sig til barnets eller den unges varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne. 2. Børn og unge, der er sårbare, fordi de belastes af alvorlige, men ofte forbigående problemer i deres familie og nære miljø. 3. Børn og unge, der er truede, fordi de vedvarende belastes af utilstrækkelig og mangelfuld omsorg i deres familie og nære miljø. 4. Børn og unge, der har svære problemer, f.eks. fordi de i deres opvækst har været belastet af deres forældres grundlæggende mangel på tilstrækkelig omsorgsevne. Politiske målsætninger Byrådets målsætninger understøtter værdier og kommunalbestyrelsens børne-, ungeog familiesyn. Der er i særlig grad lagt vægt på forebyggende og tidlig indsats synliggjort i forhold gruppen af børn og unge i Randers Kommune. Byrådet forventer, en tidligere og forebyggende indsats i forhold til risikobørn, hvor dagtilbud, skole- og fritidstilbud specialpædagogisk indsats og Sundhedsplejen er centrale i forhold til den generelle og særlige indsats. Byrådet ønsker, at Sundhedsplejen, Familierådgivere og PPR skal være centrale aktører i arbejdet med de sårbare børn og indgå i et tæt samarbejde med daginstitutioner, skoler og ungdomsskole. Byrådet forventer, at der ved visitering af truede børn og unge lægges stor vægt på tilbud i nærmiljøet, der kan forebygge anbringelse. I håndteringen af børn med svære problemer er det særligt påkrævet med et tæt tværfagligt samarbejde. Det er samtidig væsentligt, at sagsgangen skal være klar og gennemsigtig for de involverede partere herunder især barnet eller den unge og familien. For at sikre det tværfaglige samarbejde, helhedsorienteringen og den tidlige indsats for børn og unge er der opstillet 3 pejlemærker for Børn- og skoleforvaltningens arbejde. Barnet i centrum Helhed i indsatsen Tværfaglighed 6

7 - 7 Dette betyder at; Den særlige indsats overfor børn og unge med særlige behov, skal bygge på et tværfagligt og tværsektorialt samarbejde og indsatsen skal koordineres, så den bliver sammenhængende og helhedsorienteret. Det tværsektoriale samarbejde er med til at binde indsatsen overfor udsatte børn og unge sammen på tværs af sektorer og faggrænser, sikre tidlig indgriben, rummelighed og i så stort omfang som muligt, at bevare udsatte børn og unges kontakt til de almindelige tilbud. Den tværsektoriale tænkning skal både være i den konkrete opgaveløsning og i de generelle indsatser, således også ved overgange mellem de enkelte tilbud i børne- og ungdomsalderen. Forståelse og accept af faglighed, sådan alle kompetencer inddrages i arbejdet med børn og unge. Medarbejdere fra fagområderne skal forankres i lokalområderne, da kendskabet til de lokale tilbud og den lokale kultur er afgørende for den mindst indgribende indsats og fastholdelse af udsatte børn og unge i lokalområdet. Specialpædagoger Familiekonsulenter Familien Barnet/den unge Familierådgiver Psykologer/talehørekonsulenter Sundhedsplejersker Skoler, ungdomsskole og daginstitutioner 7

8 - 8 Kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen Byrådet skal fastlægge nogle standarder for sagsbehandlingen inden for 5 udvalgte områder. 1 Formålet med standarderne er blandt andet, at skabe opmærksomhed om og ledelsesmæssig ansvarlighed i forhold til indholdet af sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge, samt tilrettelæggelsen af arbejdet i kommunen. Når den politiske og administrative ledelse tager stilling til standarderne, kan der sikres en mere ensartet behandling af sagerne i kommunen, hvorved borgernes retssikkerhed styrkes. Standarderne skal indeholde 5 forskellige temaer: 1. Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. 2. Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge. 3. Inddragelse af familie og netværk. 4. Sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen. 5. Sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Byrådet skal mindst hvert andet år følge op på standarderne for sagsbehandlingen og vurdere, hvorvidt standarderne skal revideres. For hvert af de 5 områder skal Byrådet påse, at der iværksættes initiativer med henblik på at understøtte indsatsen på de 5 områder. 1 Vejledning om særlig støtte til børn og unge Lov om Social Service Vejledning 2006, s

9 Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Specialpædagogisk støtte Politisk målsætning Metode, indsats og initiativer til realisering af den politiske målsætning Hensigten er, at en tidlig indgriben sikrer mulighed for løsning tæt på barnet Den specialpædagogiske indsats skal ses i sammenhæng med daginstitutionens pædagogiske arbejde De pædagogiske metoder sigter mod at arbejde relations- og ressourceorienteret ved at have fokus på barnets/ den unges kompetencer, da det er en væsentlig forudsætning for barnets/den unges udvikling at blive mødt af anerkendende og reflekterende voksne, som kan være i nærvær med barnet/den unge og tage ansvaret for samspillet. Det pædagogiske arbejde skal tilrettelægges, så det tager udgangspunkt i det enkelte barns specifikke behov. Barnets behov defineres udfra dets alder, udvikling og livsvilkår. Mål Det enkelte barn, uanset barnets helt særlige behov skal have mulighed for at udvikle egne potentialer, samt at blive socialt integreret. Forud for indstilling til en særlig indsats skal barnet drøftes på institutionens koordineringskonference. Forældrene medinddrages i processen vedr. indstilling til specialpædagogisk bistand. Der skal udarbejdes en forudsætningsanalyse på barnet, som sikrer at institutionen har et helhedsbillede af barnet. Indstillingen til specialpædagogisk støtte vurderes i tværgående støttefunktion i samarbejde med PPR, institutioner, sundhedsplejen m.v. Evaluering Forældrene vil senest 3 uger, efter de er blevet orienteret om problematikken vedrørende deres barn blive indkaldt til et møde, hvor de orienteres om handlemuligheder og evt. iværksættelse af en indsats. Den specialpædagogiske indsats evalueres i forhold til de opstillede mål i indstilling mindst 2 gange om året eller ved indsatsens ophør. Evalueringen sker i samarbejde med institution, forældre, specialpædagog og tværfaglige samarbejdspartnere. 9

10 - 10 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Det er hensigten at barnet eller den unges problemer altid forstås og undersøges i den sammenhæng problemerne optræder herunder netværk, familie, skole og kammerater. Der skal arbejdes på at støtte udviklingen af de inkluderende institutioner og skoler ved, at PPR samarbejder tæt med barnet / den unge og de nære voksne om at tilrettelægge undervisning og fritidsforhold på en måde, at banet / den unge kan bevare sin tilknytning til nærmiljøet. Det er væsentligt at bevare opmærksomheden på barnets / den unges tilknytning til nærmiljøet som et vigtigt mål så længe dette er i barnets / den unges interesse set i forhold til mulighederne for positiv udvikling og trivsel hos barnet / den unge. Mål Der tages udgangspunkt i et ressource- og relationssyn ved at holde fokus på kompetencerne hos barnet / den unge og hos de børn og voksne, barnet / den unge indgår i nære relationer til. Kompetencer, der igennem et anerkendende og reflekterende samarbejde kan støtte barnet / den unge i dets udvikling. Der sikres en tidlig indsats i forhold til alle småbørn, således store sprog, tale og kommunikationsvanskeligheder afdækkes så tidligt som muligt. Målet er at barnet så vidt muligt har modtaget et tilbud om undervisning / støtte så tidligt, at det når at udvikle et alderssvarende sprog til skolestarten. Der tilbydes Åben Rådgivning til forældre til børn med pludseligt opståede vanskeligheder. Inden der tages beslutning om indstilling til pædagogisk psykologisk vurdering skal barnets problematik have været drøftet på tværfaglig konference med deltagelse af PPR, institution/skole, familierådgiver mv. Unge, der indstilles til PPR, i forløb efter folkeskolen, betjenes af PPR, hvis ikke der er tilknyttet psykologisk rådgivning til uddannelsesinstitutionen. Forældrene vil senest 3 uger, efter de er blevet orienteret om problematikken vedrørende deres barn, blive indkaldt til et møde, hvor de orienteres om handlemuligheder og evt. iværksættelse af en indsats. 10

11 - 11 Evaluering Indsatsen evalueres i forhold til de opstillede mål i indstillingen mindst en gang om året eller ved indsatsens ophør. Evalueringen sker i samarbejde med institution, forældre, tværfaglige samarbejdspartnere mv. Familieafdeling Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Hensigten er, at en tidlig indgriben sikrer mulighed for løsning tæt på barnet. De sagsbehandlingsmæssige metoder, indsatser og initiativer til realisering af målsætninger er følgende: Initiativer til sikring af at Børn- og skoleforvaltningen modtager de rette underretninger fra normalsystemet om børn med behov for særlig støtte: Dette sikres ved, at pjecen Sådan gør vi når børn og unge ikke trives findes på samtlige skoler, skolefritidsordninger, fritidshjem, dagplejen, daginstitutioner, klubber og øvrige dagtilbud. Pjecen informerer om underretningsforpligtigelse, formkravene i forbindelse med underretninger, regler for tavshedspligt og oplysningsforpligtigelsen. Dette sikres ved, at familieafdelingen står til rådighed med vejledning i forbindelse med underretninger. Metoder til sikring af, at der umiddelbart efter modtagelsen af en underretning indledes et tværfagligt og/eller tværsektorielt samarbejde i forhold til det konkrete barn: Henvendelse til Familieafdelingen kan ske via: Direkte personlig henvendelse fra bruger og/eller familie. Åben anonym rådgivning. Orientering fra samarbejdspartnere. Underretning. Underretninger kan kræve akut handling, men som hovedregel gælder: Underretninger fra private: Underretningen kan være anonym Familieafdelingen kvitterer skriftligt for henvendelser, der ikke er anonyme, inden 6 dage Underretninger fra offentligt ansatte: Underretningen skal være skriftlig Familieafdelingen kvitterer skriftligt for henvendelsen in- 11

12 - 12 den 6 dage. Tværkommunale underretninger Familieafdelingen kvitterer skriftligt for henvendelser, inden 6 dage. Ved kvitteringen varsles der, at familierådgiveren efter at have indhentet samtykke af forældremyndighedsindehaveren, vil anmode fraflytningskommunen om at få tilsendt yderligere sagsakter herunder specifikt 50 undersøgelse og handleplan. Metoder til sikring af, at der umiddelbart efter modtagelsen af en underretning indledes en udredning og vurdering af barnets behov. Alle henvendelser til Familieafdelingen vurderes af Visitationsteamet, der har kompetence til at vurdere, om en sag skal oprettes eller afvises. Vurderingen tager sit udgangspunkt i graden af bekymring hos: Personen, der henvender sig. Visitationsteamet. Vurderingen udmønter sig i et af følgende udfald: Henvendelsen afvises af Familieafdelingen, og der henvises eventuelt til anden hjælp. Henvendelsen behandles af Visitationsteamet. Henvendelsen videresendes til Familieteam. (forebyggende arbejde) Henvendelsen videresendes til Børn og unge-gruppen. (anbringelser) Vurderer Visitationsteamet, at sagen skal behandles af Familieafdelingen oprettes en sag. En sag kan visiteres til: Familieteamet. (forebyggende arbejde) Børn- og ungegruppen. (anbringelser) Visitationsteamet. Der må maksimalt gå 14 dage fra henvendelsen rettes til Familieafdelingen til at indledende kontakt i form af et telefonopkald eller et brev er taget til barnet/familien af en rådgiver. Der må maksimalt gå yderligere 14 dage før end barnet/familien bliver personligt kontaktet af barnets/familiens rådgiver vedrørende en drøftelse af sagen og sagens videre forløb. 12

13 - 13 Mål Evaluering Det er et mål for den tidlige indsats, at der med virkning fra januar 2007 i alle sager, hvori der er modtaget ikke-anonyme underretninger er afsendt en kvitteringsskrivelse inden for 6 dage. Ved sagsgennemgange og sagsrevisioner påses, at der foreligger dokumentation for, at der er blevet sendt kvitteringsskrivelser til alle ikke-anonyme underretttere inden 6 dage efter modtagelsen af en underretning. Det påses samtidigt, at fristerne for kontakt til barnets/den unge og forældremyndigheden overholdes, og det beskrives, hvorfor frister eventuelt overskrides. 13

14 Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge. Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Det er hensigten at barnet eller den unges problemer altid forstås og undersøges i den sammenhæng problemerne optræder herunder netværk, familie, skole og kammerater. Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet forudsætter, at familierådgiveren har personlig kontakt til både forældremyndighedsindehaveren og barnet. Inddragelsen af forældremyndighedsindehaveren og barnet sker i følgende faser: - Ved sagens opstart. - Ved undersøgelse i henhold til Ved udfærdigelse af handleplan. - Ved iværksættelse af foranstaltninger i henhold til handleplanen. - Ved opfølgning og revision af handleplanen - Ved ophør af foranstaltningen. Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet sker ved: - Samtale med barnet. - Samtale med forældremyndighedsindehaveren - Hjemmebesøg. - Løbende afholdelse af møder med forældremyndighedsindehaveren og barnet. - Skriftlig dokumentation. - Aktiv opmærksomhed på forældremyndighedens ret til aktindsigt. - Skriftligt samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 15 år. Beskrivelse af børnesamtalen: Samtalen med barnet er familierådgiverens personlige samtale med barnet om barnets opfattelse af og holdning til problemstillingen. Samtalen med barnet skal gennemføres under hensyntagen til barnets alder og modenhed. Samtalen med barnet skal ske et sted, hvor barnet føler tryghed. 14

15 - 15 Barnet har ret til en bisidder ved samtalen med familierådgiveren. Ifølge servicelovens 50, stk. 1 er Børn- og skoleforvaltningen forpligtet til at undersøge forholdene nærmere, når det må antages, at en familie, et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Der kan ikke iværksættes nogen form for hjælpeforanstaltninger efter servicelovens 52 uden en forudgående udarbejdelse af en 50-undersøgelse. Forud for en 50-undersøgelse indhentes skriftlig eller mundtlig samtykke fra forældremyndighedsindehaver samt den unge, der er fyldt 15 år. Samtykkeerklæringen er nødvendig for at kunne indhente og eventuelt videregive oplysninger fra kilder uden for den kommunale forvaltning. Allerede kendte oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf. retssikkerhedslovens 11. Under forudsætning af forældremyndighedsindehaverens og barnets accept inddrages familien og netværket herefter i de efterfølgende sagsbehandlingsfaser: Udarbejdelse af handleplan. Det gælder at: - Handleplaner rettet mod barnet og familien skal udarbejdes i forhold til forebyggende foranstaltninger. - Handleplaner rettet mod barnet skal udarbejdes i forhold til anbringelser. - Handleplaner rettet mod forældremyndighedsindehaver skal tilbydes udarbejdet i forhold til anbringelsessager. Handleplanerne udarbejdes i samarbejde mellem sagsbehandler/barnet/den unge og familien. Mål Iværksættelse af handleplan. Opfølgning og revision af handleplan. Ophør herunder evt. efterværn. Det er mål for inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet, at der med virkning fra 1. januar 2007 i alle nye oprettede sager foreligger dokumentation for samtaler med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er et mål, at dokumentation for en samtale med barnet eller 15

16 - 16 den unge laves som et særskilt bilag til sagen. Evaluering Det er herudover et mål, at forældremyndighedsindehaverens og barnets opfattelse af problemstillingen og holdningen til løsningsmulighederne skal fremgå af alle 50 undersøgelser og handleplaner med virkning fra 1. januar Det påses ved sagsgennemgange og sagsrevisioner, at der i alle sager oprettet efter 1. januar 2007 foreligger dokumentation for samtaler med forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge. Herunder om dokumentation for samtalen med barnet eller den unge foreligger som særskilt bilag i sagen. Det påses ved sagsgennemgange og sagsrevisioner, at forældremyndighedsindehaverens og barnets/den unges opfattelse af problemstillingen og holdning til løsningsmulighederne fremgår af alle 50-undersøgelser og handleplaner udarbejdet efter 1. januar

17 Inddragelse af familie og netværk. Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Det er hensigten at indsatsen skal tage udgangspunkt i de ressourcer og den problemforståelse, der findes i de berørte familier og netværket. Den sagsbehandlingsmæssige indgang til at inddrage familie og netværk er den problem- og ressourceafdækning, som finder sted i 50 undersøgelsen. Familierådgiveren afdækker i samtaler med forældremyndighedsindehaveren og det berørte barn hvilke muligheder og eventuelle barrierer, der findes i familien og netværket. Konkrete metoder til at inddrage netværk er: Afholde møder, hvor familie og det private netværk deltager. Afholde møder, hvor familien, det private netværk og det professionelle netværk deltager. Bistå forældremyndighedsindehaveren med at indgå faste, konkrete aftaler om, hvorledes familiens/netværkets ressourcer kan komme barnet til gode. Sikre bevillingsmæssig dækning, hvis familien/netværkets indsats har karakter af decideret hjælpeforanstaltning i henhold til serviceloven. Enhver inddragelse af familie- og netværk tager afsæt i forældremyndighedsindehaverens og barnets forståelse af problemets karakter og indforståethed med inddragelsen. Herudover består fremgangsmåden ved inddragelse i: Hjælp til formidling af forældremyndighedsindehaverens og barnets og myndighedens problemforståelse overfor familie/netværk i den udstrækning, at forældremyndighedsindehaver og barnet tilkendegiver behov herfor. Hjælp til indgåelse af og/eller vedligeholdelse af faste aftaler om konkrete handlinger/indsatser, som forældremyndighedsindehaveren og barnet er indforstået med ydes af familien/netværket. Familierådgiveren bistår familien med at formidle forståelsen og kontakten til netværket og koordinerer i fornødent omfang indsatsen fra netværket. 17

18 - 18 Mål Evaluering Et gennemgående krav til fremgangsmåden ved alle former for inddragelse er, at familierådgiveren møder forældremyndighedsindehaveren, barnet og familien/netværket med åbenhed, nysgerrighed og respekt og sikrer sig faglig vejledning og/eller supervision til at udøve og vedligeholde inddragelsen. Det er et mål for inddragelse af familie og netværk, at det med virkning fra 1. januar 2007 i alle nyoprettede sager foreligger dokumentation for, at der er taget stilling til om familie og netværk skal inddrages. Det er endvidere et mål, at der med virkning fra 1. januar 2007 i alle nye anbringelsessager (herunder genanbringelser) foreligger dokumentation for, at der er taget stilling til, hvorvidt en slægts- eller netværksanbringelse vil være en relevant foranstaltning. Det påses ved sagsgennemgange og sagsrevisioner, at der i alle nyoprettede sager efter 1. januar 2007 foreligger dokumentation for stillingtagen til inddragelse af familie og netværk. Det påses ved sagsgennemgange og sagsrevisioner, at der i alle nye anbringelsessager (herunder genanbringelser) foreligger dokumentation for stillingtagen til, hvorvidt en slægts- eller netværksanbringelse vil være en relevant foranstaltning. 18

19 Sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen. Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Det er hensigten, at der foreligger dokumentation for inddragelse af barnet og forældre forud for valg af indsats. Det vil desuden være et krav, at den valgte indsats efter en afgrænset periode evalueres. Metoder og indsatser til sikring af, at der foretages opfølgning: Det sikres, at familierådgiveren har de fornødne redskaber i kraft af skabelon for 50 undersøgelse og skabelon for handleplan. Det sikres, at der udarbejdes effektmåling med udgangspunkt i de opstillede delmål i handleplanen. Det sikres, at der føres tilsyn med anbragte børn. Metoder og indsatser til sikring af, at der foretages evaluering: I Randers Kommune evalueres på: Effekten af de iværksatte foranstaltninger herunder resultater, forandringer og barnets udbytte af indsats. Udgangspunktet for effektmåling er individniveauet den enkelte sag og det er sagsbehandlerne, der sikrer data til effektmåling. Der er udarbejdet et hjælpeværktøj - effektmålingsskema i form af et regneark. Der udarbejdes et effektmålingsskema til hver enkelt indsats, der iværksættes pr. barn. Udfyldelse af effektmålingsskemaet starter, når sagsbehandleren har udarbejdet en handleplan på baggrund af en 50 undersøgelse, og der er truffet beslutning om, hvilken eller hvilke indsatser der skal iværksættes. Formulering og revision og af delmål. Børn- og Skoleforvaltningen laver effektmåling med udgangspunkt i det enkelte barn/den unge og de mål, der er opstillet i handleplanen. Baggrunden er, at man ved at opstille mål, der senere i forløbet skal følges op på, kan måle effekten af indsatsen i forhold til specifikke mål. Kravet til denne form for effektmåling er, at de opstillede mål er konkrete og operationaliserede og dermed mulige at måle på. I handleplanen opstilles mål for det enkelte barn i forhold til de seks kategorier, der er afdækket i 50-undersøgelsen og hvor 19

20 - 20 sagsbehandleren vurderer relevante udviklingsområder for det enkelte barn. Effektmålingen tager udgangspunkt i disse operationaliserede mål samt eventuelle mål i kategorien med særlige fokusområder. 1. Udvikling og adfærd. Følelsesmæssige kompetencer. Sociale kompetencer. Motoriske kompetencer. 2. Familieforhold. Støtte, omsorg og opdragelse. Social og økonomiske forhold. 3. Daginstitutions/Skoleforhold. Intellektuelle/faglige niveau. Sociale niveau. 4. Sundhedsforhold. Barnets vækst og udvikling. Barnets almene sundhedstilstand. 5. Fritidsforhold og venskaber. Stabile fritidsinteresser. Positive venskaber. 6. Andre relevante forhold. Det anføres ud for hvert delmål, hvornår opfølgning skal foretages. Nogle delmål forventes opfyldt inden for en kortere tidshorisont end andre. På samme vis kan enkelte delmål være afhængig af opfyldelse af andre delmål. Opfølgning og vurdering Der følges op på delmålene på det i skemaet angivne tidspunkt. Ved opfølgningen vurderer sagsbehandleren målopfyldelsesgraden af de enkelte delmål i forhold til en fastlagt skala. Vurderingen består af en skala fra 1-6, hvor 1 står for, at delmålet er helt opfyldt og 6 står for at delmålet ikke er opfyldt: 1) Helt opfyldt, Definition: Målet er % opfyldt. En særdeles tilfredsstillende og fuldstændig målopfyldelse. 2) I høj grad, Definition: Målet er % opfyldt. En tilfredsstillende målopfyldelse, hvor målet er tæt på fuldstændig opfyldt. 20

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Ny Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik. Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune

Ny Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik. Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune September 2006 (Rettet 12. oktober 2006) 0 Udkast til En sammenhængende børnepolitik i Ny Vordingborg Kommune Indhold

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Notat Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Maj måned 2010 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE... 3 3.1 Opstartsmøde...

Læs mere