Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri"

Transkript

1 Projektnummer: Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Resultater... 4 Rapportens opbygning... 5 Projektets formål... 5 Metode... 6 Nye behov for kompetencer hos de udførende... 7 Job titler og jobprofiler... 7 Byggeprocesser... 7 Byg SOL... 8 Sjak Bajs... 9 LEAN... 9 Nye Behov for procesuddannelser Bæredygtigt og Energirigtigt byggeri IKT Mobilitet og kommunikation Fælles standarder D - vektorbaserede tegneprogrammer BIM Nye behov for IKT uddannelser Blandet kategori Tømrerens udvidede kompetence i forbindelse med AKD Tolerancekrav i byggeriet ved montering af bygningskomponenter Væk med K3 fejl Kundefokus Arbejdsmiljø og sikkerhed Materialekendskab Ydervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dage Tolerancer og kvalitet i byggeriet

3 Vådrum - kvalitetskontrol af vådrumssikring 1,0 dag Byggestil På vej til byggetekniker, byggekoordinator eller bygningskonstruktør Bilag 1- Informanter Bilag 2 Nye kompetencer Bilag 3 Jobprofil: Murede specialkonstruktioner Bilag4 Jobprofil: Flisemurer Bilag5 Jobprofil: Energimurer Bilag 6 Jobprofil: Restaurering og renoverings Murer Bilag 8 Jobprofil: Tagmurer Bilag 9 Litteratur

4 INDLEDNING BAI har tidligere gennemført analyser af kendte jobprofiler for at etablere uddannelsesstrukturer, som kan føre frem til specifikke jobs. Jobprofilerne og de tilhørende strukturer er modtaget med interesse blandt virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og jobcentre. Fokus for denne analyse er at tegne fremtidens behov for kompetencer hos de udførende, således som det udtrykkes af de mest visionære og udviklingsorienterede arbejdsgivere, producenter, bygherrer og kunder. I samarbejde med faglige udvalgssekretærer og arbejdsmarkedets parter er udviklet nye jobprofiler og forslag til relevante uddannelser. Undersøgelsen er gennemført i Projektet er udført af konsulenter fra Byggeriets Uddannelser, Rasmus Zier Bro og Lone Thrane i samarbejde med bygningsingeniør Fatima Shezadi Shaukat. Analysen er finansieret af Undervisningsministeriet, jf. Projektnummer: OUP 2012, Sags. nr.: H.391. RESULTATER Der er formuleret 32 nye kompetencer, der tegner overgangen til fremtidens bygge- og anlægskompetencer. Der er udviklet fem jobprofiler med tilhørende uddannelsesstrukturer. Det vurderes at det eksisterende uddannelsesudbud inden for AMU kan dække de kompetencebehov, som analysen peger på. Indenfor IKT tegner der sig mulighed for fremtidige jobprofiler, men disse afhænger af grænseflader til de projekterende, som endnu ikke står klart. Indenfor en række af de efterspurgte byggeproceskompetencer forventes det, at uddannelsesmål i de nuværende jobprofiler og strukturer kan dække kompetencebehovene. I rapporten peges der på at skolerne i deres udbud med fordel kan adressere disse behov. Samarbejde med erhvervsakademierne peger frem mod et styrket fokus på muligheder for videreuddannelse for de udførende. Hvis tilsagn fra erhvervsakademiuddannelserne om udveksling af underviser udnyttes, forventes det at medvirke til at styrke BAIs byggeprocesuddannelser. 4

5 RAPPORTENS OPBYGNING Først redegøres for projektets formål. Dernæst præsenteres projektets metoder. De forskellige kompetencer og jobprofiler der er resultatet af analyserne, interview og observationer er opsamlet og vil blive behandlet under fire hovedoverskrifter: Først behandles profiler der kan relateres til behov for bedre byggeproces kompetencer. Efterfølgende analyseres de behov for kompetencer der hører hjemme under overskriften Bæredygtigt og Energirigtigt byggeri. IKT kompetencer er et område med stigende fokus, dette behandles i det følgende afsnit. Til slut samles der op på øvrige kompetencebehov i en blandet kategori. Rapportens sidste afsnit behandler konklusioner og anbefalinger. Bilag 2 indeholder en oversigt over de kompetencer og jobprofiler der er udviklet i projektet. PROJEKTETS FORMÅL Den økonomiske krise har medført nedlæggelse af mange ufaglærte arbejdspladser, og de nyansættelser der sker, er fortrinsvis rettet mod kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor væsentligt, at AMU-systemets muligheder for at bidrage til de udførendes kvalificering bliver synlige for målgruppen. BAI har udviklet over 500 uddannelser til bygge- og anlægsområdet. For at skabe overblik og øge kendskabet til samt anvendeligheden af uddannelserne er der behov for at analysere, hvilke uddannelsesstrukturer der kan kvalificere til jobprofiler der eksisterer, eller som formodes at være på vej i bygge- og anlægsbranchen. Projektet tager udgangspunkt i at skabe overblik og øge kendskabet til samt anvendeligheden af AMU-uddannelserne. Der er behov for at analysere hvilke uddannelsesstrukturer, der kan kvalificere til jobprofiler der eksisterer, eller som formodes til at være på vej i bygge- og anlægsbranchen. 5

6 METODE For bevarelse af ovenstående problemstillinger er der gennemført en analyse af tilgængelig litteratur på området. Der er vedlagt en liste som bilag 5. Der er foretaget interviews med frontløbere fra byggeriet, samt foretaget observationer på byggepladser. En liste over informanter er vedhæftet som bilag Til slut er de foreløbige jobtitler drøftet med arbejdsmarkedets parter, og de faglige udvalgssekretærer med henblik på vurderingen af nye behov for udvikling af relevante jobprofiler med tilsvarende uddannelsesstrukturer. Listen over de forskellige kompetencer og job profiler er vedhæftet som bilag. 6

7 NYE BEHOV FOR KOMPETENCER HOS DE UDFØRENDE I de følgende afsnit er viden fra litteraturstudie, interview, byggepladsobservationer og resultaterne af workshop med de faglige udvalg, samlet og analyseret under fire hovedoverskrifter. Byggeprocesser, Energirigtigt og bæredygtigt byggeri, IKT kompetencer samt en blandet kategori. JOB TITLER OG JOBPROFILER Projektets formål er at medvirke til at gøre AMU-systemets muligheder for at bidrage til de udførendes kvalificering mere synlige for målgruppen, gennem at beskrive 25 nye jobprofiler, undervejs i projektet måtte vi erkende at det ikke ville give større klarhed om efteruddannelsesmulighederne for de udførende, hvis ikke jobprofilerne står tydelige for AMUs brugere. Derfor vil der i det følgende blive skelnet mellem nye kompetencebehov og egentlige jobprofiler. De beskrevne 32 nye kompetencer kan man forvente fremover vil blive efterspurgt hos de udførende. Kompetencen vil være knyttet til en erhvervsuddannelse eller en i forvejen kendt jobprofil. Der er fem titler der er udviklet til jobprofiler, her har der tegnet sig en tydelig og genkendelig profil. Der er beskrevet en relevant AMU efteruddannelse med en varighed, der giver de udførende kompetence til at udføre nye arbejdsprocesser eller arbejdsopgaver. BYGGEPROCESSER BAI har igennem de seneste 6 år haft stort fokus på at udvikle uddannelser, så de udførende kan medvirke til bedre byggeprocesser. Der er et stort samfundsmæssigt pres på at få hævet kvalitet og arbejdsmiljø indenfor bygge og anlægssektoren, samtidig med at få hævet produktiviteten. Bedre planlægning er et væsentligt element i de nødvendige forbedringer. Planlægning er et ledelsesansvar, men flere undersøgelser og analyser har vist at medarbejdere og andre ansatte kan spille en vigtig rolle, hvis de er klædt på til at bidrage til bedre byggeprocesser. Indenfor BAIs AMU-uddannelser er der særligt tre typer af AMU-mål der er udgangspunkt for uddannelse af de udførende i bedre byggeprocesser. 7

8 BYG SOL I 2008 blev et stor Socialfonds-finansieret projekt BYG SOL om bedre byggeprocesser afrapporteret. Projektets metoder til bedre byggeprocesser indeholdt et væsentligt element af inddragelse af de udførende såsom KICK OFF møder og kommunikation imellem bygherren og byggeriets mange udførende blev af BAI opsamlet i en række AMU-mål under hovedoverskriften BYG SOL kurser. Det er kendetegnende for disse uddannelser, at de er relativt korte procesuddannelser, der smidigt kan bruges til at forbedre samarbejde i flere forskellige situationer Opstart af bygge og anlægsprojekter 1 dag Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage Byggepladslogistik 2 dage Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 3 dage 8

9 SJAK BAJS Næste samtidig blev en række kurser samlet og udviklet under en struktur med Sjakbajs uddannelserne. Indenfor byggeriet, særligt jord og beton området, er sjak- og stødbajser anerkendte titler. Andre grupper af håndværkere bruger en formand eller en tillidsmand til næsten samme funktioner. Der er forskel i antallet af folk man styrer, og der er forskel på om man er udpeget af de ansatte, eller man er arbejdsgiverens mand. Uanset hvad man kaldes og hvor man er placeret i hierarkiet, er der i større grupper af udførende en med denne funktion. Sjakbajs uddannelserne henter deres indhold i netop dette, at de er bindeleddet mellem de udførende og byggeledere, ingeniører, mestre etc.. Uddannelserne handler derfor både om byggeprocesser, aftaleforhold, sikkerhed og økonomi. Grundniveau _ Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs 4 dage 1. niveau _ Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring 2 dage _ Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 3 dage _ Arbejdsmiljø sikkerhed og sundhed på byggeplads en 2 dage _ Sjakbajsen som leder 2 dage 2. niveau _ Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimer ing 2 dage _ Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeri et 1 dag _ Sjakbajs - Service og kundepleje 1 dag _ Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsyste m 1 dag LEAN De sidste uddannelser der er kommet til i BAIs regi er Lean uddannelser. Lean som værktøj til procesforbedringer er allerede meget brugt indenfor andre brancher i Danmark, og Lean foreningen indenfor byggeriet har 10 års jubilæum i foråret Efteruddannelsesudvalget har været interesseret i at udvikle Lean uddannelser der specifikt tager udgangspunkt i de særlige forhold der gør sig gældende indenfor byggeriet. Det er forhold som at alle byggerier er på et nyt geografisk sted, at der ofte er tale om unikke byggerier, og at det i byggeriet er et vilkår, at man på hver ny plads skal arbejde sammen med nye virksomheder og nye folk. Udvalget har derfor fået udviklet uddannelser under begrebet Trimmet Byggeri. 9

10 Der er store fordele ved optimerede byggeprocesser Trimmet byggeri for alle 2 dage Værktøjerne i trimmet byggeri 1 dag NYE BEHOV FOR PROCESUDDANNELSER Flere af interviewene viser, at behovet for fokus på bedre byggeprocesser fortsat er stort. De behov som projektets informanter har til nye proceskompetencer er bl.a. behovet for bedre kommunikation mellem de mindre grupper af håndværkere/udførende og byggepladsens ledelse. Disse ansatte forventes at kunne løse de mindre problemer der opstår, og som ikke kan vente på at deres mester kommer på pladsen til næste byggemøde. Sjakbajs uddannelserne anses af disse informanter som for stort anlagt. Vi har valgt at kalde profilen for: Forbindelsesofficer mellem sjak og byggeledelse. Arbejdsmarkedets parter finder at de eksisterende uddannelsesmål kan dække dette kompetencebehov. Der vil være forskellige varianter af denne rolle afhængig af den enkelte virksomhed eller byggeplads. Anbefalingerne er derfor at skolerne tager disse behov op i deres dialog med virksomhederne, og med udgangspunkt i det eksisterende udbud af AMU-uddannelser vælger de relevante mål i forhold til den målgruppe, der skal tiltrækkes til uddannelse i bedre byggeprocesser. Proceshåndværkeren er en titel på den funktion som flere mestre og håndværkere efterspørger i det daglige arbejde på byggepladserne. Den er ikke forbundet med at have ledelsesmæssige 10

11 funktioner, eller at repræsentere virksomhedens interesser. Det handler derimod om at være trænet i at se muligheder for forbedringer i praktiske situationer og have uddannelsen til at præsentere enkle forbedringsforslag, så de bliver hørt i en hektisk hverdag præget af stramme tidsplaner og konkurrence mellem forskellige interesser. De eksisterende procesmål vil kunne dække profilerne. LEAN-håndværkeren er en titel på en profil som nogle af de interviewede efterspurgte. LEAN processer er i dag noget der igangsættes og drives af byggepladsledelsen. Ønsket fra informanterne er, at der i fremtiden er udførende der har LEAN kompetencer og som kan tilføre virksomhederne viden om disse processer, evt. ved at det kan vælges som specialefag i erhvervsuddannelserne. De eksisterende Trimmet Byggeri uddannelsesmål vil kunne dække denne profil. Alternativt kan LEAN uddannelses mål fra Industriens uddannelser anvendes. Tavler er vigtige værktøjer i LEAN processer med fokus på forbedringer og spild 11

12 Opsamling byggeprocesser Det gælder for de nævnte profiler, at det vurderes at eksisterende uddannelser kan dække behovene. Arbejdsmarkedets parter finder ikke så tydelige profiler at det kan berettige en ny jobprofil. Koblingen mellem nye funktioner og arbejdsprocesser er endnu ikke så klar, at det er muligt at tegne en jobprofil, der vil kunne opnå en bred anerkendelse. Det er vurderingen, at der fortsat vil blive brugt en sjakbajs og /eller en formand. Derimod er det tydeligt at flertallet af de udførende har brug for specifikke proceskompetencer fremadrettet. De skoler der fremadrettet vil få ansvaret for den ny FKB vedrørende byggeprocesser bør derfor udbyde procesuddannelserne, så udførende der ikke skal være bajs eller er midt i et LEAN byggeri, også kan se sig selv i det udbud skolen laver. Det handler om at kursisten forud for uddannelsen afklarer med sin arbejdsgiver, hvilket forventninger virksomheden har til den ansattes rolle efter uddannelsen. Analysen viser et stort behov for bedre kommunikation mellem de udførende og mellem de udførende og de projekterende. Erhvervsuddannelsesakademiet i København KEA indenfor Byggeri, har vist interesse for at deres undervisere kan samarbejde med erhvervsskolerne om AMU-uddannelser indenfor dette fælles område. BÆREDYGTIGT OG ENERGIRIGTIGT BYGGERI Energirigtigt Byggeri er implementeret på en lang række byggerier. Det er ikke alene et spørgsmål om at leve op til bygningsreglement 2010 bestemmelser. En række byggerier arbejder i dag med at opfylde krav til energirammen i Bygningsreglementerne 2015 og

13 De løsninger der skal til for at bygge energirigtigt afføder nye kompetencebehov. Det drejer sig om udførende med særlige kompetencer på en række områder. Fokus er på nye materialer eller nye processer, og de afspejler behov for stor indsigt og omhyggelighed i udførslen. Omhyggelighed i udførslen er afgørende for det samlede resultat og dermed bygningens energimæssige performans ved energirenoveringer. Informanterne i projektet har peget på en række opgaver hvor de kan anbefale kompetenceudvikling af de udførende. De er samlet i nedenstående liste over Job titler indenfor energirigtigt og bæredygtigt byggeri: 1. Sprøjtepuds 2. Indsigt i tæthedskrav ved pudsning således at det indgår i en bygningskonstruktions dampspærre. 3. Våderumsmembraner 4. Tæt dampspærre 5. Dampspærrefrit byggeri 6. Specialister i isoleringsmaterialer og lambda værdier 7. tæthed og stabilitet i klimaskærm for murer 8. Regnskærms specialist 9. 0,5 Håndværker, viden om lufttæthed og dampspærrer 10. U -værdi beregning 11. Energioptimalt byggeri 13

14 12. Materialespecialist. Der tegner sig på baggrund af denne undersøgelse ikke nogen særskilte jobprofiler, som der er behov for udvikling af AMU uddannelsesstrukturer til. Det er arbejdsmarkedest parters vurdering, at de behov som informanterne udtrykker, er knyttet til de traditionelle udførende som murer og tømrer. Man bør hæfte sig ved informanternes opfattelse af at det vil være vanskeligt at opnå de energirammer (bygningsreglement 2015 og 2020) som fremtiden stiller, hvis ikke håndværkerne får en specialiseret viden på disse områder. Indenfor murerfaget har det faglige udvalg, valgt at man fremover specialiserer sig under erhvervsuddannelsen. De fem profiler ønsker man at importere over i AMU ved at tilknytte dem som enkeltfag i AMU. Når dette er gennemført vil man som uddannet murer kunne gennemgå en 8 ugers specialisering indenfor Energi. Denne profil indeholder ud over energirigtige byggemetoder både viden om optimering af byggeprocesser og anvendelse af IT i byggeprocesserne. Indholdet af denne jobprofil kan ses i bilag 6. Energirigtigt byggeri med + energi tilført via solfangere og solceller 14

15 En anden jobprofil indenfor murerfaget er Flisemurer, som det fremgår af bilag 6 er der i denne jobprofil underlagsopbygning. Informanternes behov for fokus på vådrumsmembraner vil blive tilgodeset i denne profil. En af projektets informanter der er en dygtig faglærer, og har været med til at løfte sin erhvervsskole op til at være en videns-institution for BYG EFRA, har flere eksempler på at arkitekter og ingeniører har brug for de udførendes modspil, når det kommer til praktisk og konkret anbringelse af dampspærrer og membraner. En klar udfordring er de mange nye materialer der er kommet ind i byggeriet bl.a. i forbindelse med energirigtigt byggeri. Det betyder at man som udførende ikke kan agere på erfaring, men også har fordel af at være orienteret om den nyeste viden på området, for at kunne følge med i udviklingen indenfor sit fag. Efterisolering og pudsning af facader De ovennævnte profiltitler vil kunne udvikles ud fra eksisterende AMU-mål. Titlerne knytter sig hovedsagelig til eksisterende faglige uddannelser som murer eller tømrer. 15

16 IKT IKT bruges i meget vid udstrækning inden for bygge- og anlægssektoren og anvendelsen er stigende. Digitalisering er så at sige et vilkår, som får større og større betydning og er under konstant og hurtig udvikling. Spørgsmålet er dermed ikke om IKT har betydning for de udførende, men hvordan de udførende kommer til at deltage i digitaliseringsprocesser. MOBILITET OG KOMMUNIKATION Enheder er blevet mobile (bærbare computere, tablets, smartphones) og det betyder, at der er en tilgang til og udveksling af data uafhængigt af tid og sted. Det giver nogle muligheder i forhold til informationssøgning, IkT i forbindelse med kundekontakt, kvalitetssikring, planlægning, tidsregistrering mv. Dermed handler IKT i byggeriet både om de interne processer i virksomheden og de eksterne relationer til kunder og andre aktører i byggeriet. FÆLLES STANDARDER I øjeblikket er et fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift under udvikling. Cuneco center for produktivitet i byggeriet er et udviklingsprojekt, der er i gang med at afprøve og implementere fælles standarder for bedre udveksling af data gennem alle byggeriets processer fra idéfase og projektering over udførelse til drift og vedligehold. Standarderne er forsøgt gjort brugervenlige og tilstræbes at være kompatible med både nationale og internationale standarder. Fire elementer indgår i arbejdet med fælles standarder: Klassifikation, egenskabsdata, informationsniveauer og opmålingsregler. Det får givetvis betydning for de udførende i byggeriet i den forstand, at de skal kunne indgå og deltage i, samt bidrage til, det informations flow der knytter sig til byggeprocesser. Håndværkere skal i stigende grad kunne trække tegninger digitalt. Et muligt scenarie er at håndværkere også skal kunne foretage ændringer i materialet direkte og digitalt, og derefter sende materialet retur. 3D - VEKTORBASEREDE TEGNEPROGRAMMER Udbredelsen og anvendelsen af tegneprogrammer anvendes i stigende grad. Dels er mange af programmerne blevet meget brugervenlige, dels er programmerne blevet mere tilgængelige rent 16

17 økonomisk. For de udførende i byggeriet betyder det, at tegninger skal kunne læses og forstås digitalt, men også at håndværkere i varierende grad skal kunne tegne og editere grafiske former i vektorbaserede tegneprogrammer, jf. ovenstående omkring fælles standarder. BIM Både fælles standarder og anvendelse af tegneprogrammer har betydning i forbindelse med Building Information Modelling (BIM). BIM er en proces, der involverer produktion og håndtering af digitale repræsentationer af fysiske og funktionelle egenskaber af steder, f.eks. bygninger, bygningsdele, installationer mv. Building Information Models (BIMS) er filer, som kan udveksles eller bruges i netværk til at understøtte beslutninger om byggeri, konstruktioner mv. BIM software kan bruges til at planlægge, designe, bygge, drive og vedligeholde diverse bygge- og anlægsprojekter. På hvilken måde håndværkere deltager eller skal deltage i BIM-processer vil variere, men man kan forestille sig, at håndværkere i stigende grad bliver involveret i minimum håndteringen (udveksling) af data, og evt. produktion i forbindelse med at der foretages ændringer. NYE BEHOV FOR IKT UDDANNELSER De informanter der har bidraget til analysen af nye jobprofiler indenfor byggeriet peger på, at der ikke er nye jobprofiler som følge af IKTs fremmarch. De kompetencebehov der er en følge af indførelse af nye hardware som eksempelvis Ipads og interaktive skærme, handler om at alle de udførende der deltager, har basale færdigheder i brug af maskiner og programmer. At dette er de nye kulturfærdigheder på linje med at læse og skrive. Det ser ud til at erhvervelsen af disse færdigheder i en vis udstrækning løses udenom det formelle uddannelsessystem. Som en virksomhedsleder beskriver det: Svendene får deres Ipads med hjem i sommerferien, og så lærer deres børn dem det, der skal til. På en større byggeplads løses manglen på basale IKT færdigheder ved, at der mere uformelt sættes tid af i arbejdstiden til at en kyndig viser det mest basale i anvendelsen. Anvendelsen af disse nye IKT muligheder indeholder ikke egentlige nye opgaver for de udførende, men flytter kommunikative processer fra det mundtlige eller papir over til de nye platforme. 17

18 Der er i flere tilfælde et større ansvar forbundet med de nye IKT baserede processer. Der er virksomheder hvor de udførende måler op og bestiller dyre bygningselementer direkte hos producenterne. Og der er andre hvor man aflæser tegninger elektronisk og på den baggrund går i gang med støbninger o. lign. Informanter peger på at kommunikative kompetencer, mere end IKT færdigheder er afgørende for en vellykket implementering af IKT i byggeprocesserne. Derimod er der hos informanterne ingen eksempler på at de udførende selv retter i tegninger, eller har direkte adgang til BIM modeller. Dette begrundes med det ansvar der er forbundet med konsekvenser af evt. fejl. På sigt kan man tænke sig at de mest IKT og kommunikations kyndige udførende, kan få en jobfunktion hvor de arbejder mere med IKT. Det kan være uploadning af tegninger til platforme, håndteringen af data, og produktion i forbindelse med at der foretages ændringer. Men i dag er det ikke entydigt at udviklingen vil gå den vej. Dette område er en grænseflade mellem de udførende og de projekterende som ikke er afklaret. På denne baggrund er der derfor ikke for nuværende nogle nye jobprofiler med afgørende IKT kompetencer på vej indenfor BAIs område. Det er vanskeligt at vurdere om den hastige udviklingen på området vil stille nye kompetencekrav fremover. Eller om en ny generation af mere IKT vante udførende vil indgå på nye måder. Det kan dog anbefales, at man overvejer om IKT skal inddrages i sjakbajsuddannelsen og på den måde sikre at de udførende har formænd og sjakbajser der kan anvende IKT, og som kan medvirke til at etablere den nødvendige kommunikation forud for indførelse af IKT på den enkelte byggeplads eller virksomhed. BAI har aktuelt følgende uddannelsesmål indenfor IKT i byggeriet: IT i byggeprocessen for udførende 1,0 dag Projektweb dokumenthåndtering i udførelsesfasen 2,0 dage Projektweb anvendelse på byggepladsen 1,0 dag CAD Kommunikation på projektweb 3,0 dage CAD 2D på byggepladsen 3,0 dage 18

19 40464 CAD 3D på byggepladsen 3,0 dage CAD Generering af facade, snit og detaljer 3,0 dage CAD Udarbejdelse af plantegninger 3,0 dage Landmåling og kortlægning - fremstil. af 3D model 2,0 dage Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 2,0 dage BAI monitorerer løbende udviklingsbehovet for uddannelse knyttet til digitaliseringsprocesser i byggeriet. BLANDET KATEGORI En række informanter havde fokus på kompetencebehov, som er behandlet i denne blandende kategori. TØMRERENS UDVIDEDE KOMPETENCE I FORBINDELSE MED AKD Adgangskontroller er mere almindelige, og dertil er der behov for at en tømrer kan udføre elarbejde f.eks. i forbindelse med isætning af døre. Traditionelt er arbejdet delt mellem låsesmede, elektrikere og tømrer, men der er virksomheder der har behov for en smidiggørelse af arbejdsprocesserne. En tilsvarende udvikling er set i andre tilfælde, eksempelvis for kloakmestre når de efterser elektriske pumper i kloakbrønde. De uddannelser der skal til, ligger i de øvrige efteruddannelsesudvalgs programmer. TOLERANCEKRAV I BYGGERIET VED MONTERING AF BYGNINGSKOMPONENTER Informanter udtrykker at der i stigende grad er behov for håndværkere med indsigt i byggeriets normer og tolerancer samt en særligt kendskab til hvorledes disse overholdes. IT, fugtgrænser, målemetoder. Det bør nok undersøges nærmere hvilke tolerance krav der er tale om, tolerance krav er normalt ikke taget ud af sammenhæng, men er noget man har fokus på i alle de uddannelsmål hvor det er relevant. Det er i den forbindelse ikke umiddelbart nogen særskilt profil, men der kan sættes yderligere fokus på tolerancer fremover i BAIs undervisningsmaterialer. VÆK MED K3 FEJL 19

20 Mange boligejere som står over for hushandler, vil have glæde af at få udbedret fejl der kan give alvorlige anmærkninger i tilstandsrapporter. Man skal kunne gennemgå bygningen med K3 fejl inden der laves en tilstandsrapport. Der er i dag uddannelser der har fokus på de områder, at en bygning kan være behæftet med alvorlige fejl. Særligt uddannelser indenfor tage, vådrum og fundamenter kan anbefales som grundlag for denne profil. Afhængig af bygningstyper vil denne profil være relevant for flere forskellige fag. Nedenstående kursus der har fokus på gennemgang og vurdering af bygninger, anbefales som en grundlæggende uddannelse dage Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme KUNDEFOKUS Der er et stigende behov for at styrke de udførendes evnen til at gå i dialog med kunden. Det er behov der udspringer af en række forhold, herunder at virksomheder kan opnå bedre anbefalinger og ratings på hjemmesider. Bl.a. har de sociale boligselskaber i stigende grad udbud, hvor virksomheden skal dokumentere de udførendes kompetence til samarbejde med beboerne. Det er dog ikke en selvstændig jobprofil, men mere en måde at udøve sit erhverv på. Det handler om at kunne se en sag fra andres perspektiv, samt på en hensigtsmæssig måde at kunne håndtere krav fra flere sider. Efteruddannelsesudvalget har en række kurser der behandler kundefokus, som man kan anbefale som efteruddannelse til de medarbejdere der har kundekontakt Kundefokus og valg af klimaløsninger 2 dage Opstart af bygge og anlægsprojekter 1 dag Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage Sjakbajs service og kundepleje 1 dag ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED Der er hos informanterne en erkendelse af, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for en god byggeproces. Det kræver en mangesidet indsats, men fokus i denne forbindelse er på de udførende. Der efterspørges flere kompetencer hos de udførende, så de er klædt på til at kunne medvirke. I virksomhederne arbejdes der f.eks. med Kørekort til sikkerhed. Der efterlyses en arbejdsmiljø og sikkerhedspakke, som man kan anbefale. 20

21 Den nuværende kursuspakke vedrørende arbejdsmiljø indeholder bud på relevant efteruddannelse. Det er ikke hensigtsmæssigt at udvikle én kursuspakke, da de forskellige områder i branchen stiller meget forskellige sikkerhedskrav. Men de generelle kurser kan være et godt udgangspunkt for et kørekort til sikkerhed. De bør så suppleres med uddannelser, der er mere specifikke i forhold til de udførendes konkrete arbejdsopgaver. MATERIALEKENDSKAB Udviklingen i byggebranchen er på 30 år gået fra nogle få tusinde til mere end forskellige byggematerialer. I denne undersøgelse peger informanterne særligt på behovet for, at de udførende kender til nye pladematerialer og pudstyper. Det handler dels om at kunne vælge relevante materialer til en given sag, og det indebærer at man kan sammenligne egenskaber. Desuden er der behov for at de udførende ved noget om anvendelsen og udførsel af arbejdet med produkterne. Der er indenfor BAIs område uddannelser med fokus på både pladematerialer og forskellige pudstyper. Indholdet af kurserne revideres løbende. Afhængigt af faggrupper vil der kunne sammensættes relevante uddannelsesmål. Det vil være traditionelle faglærte og ufaglærte profiler som tømrer, murer eller murerarbejdsmand som kan styrke deres faglige profil med et bredt materiale kendskab Ydervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dage Specialpuds udførelse 2,0 dage Grov- og finpudsede overflader - udførelse 3,0 dage TOLERANCER OG KVALITET I BYGGERIET Kvalitetssikring i byggeriet bliver nævnt af flere som et område hvor man har behov for et stærkere fokus. Det handler bl.a. om at der er mere fokus på et byggeris samlede resultat, og derfor forventes den enkelte udførende at levere det forventede for at målet nås. Desuden er der ved f.eks. montage af elementer stadigt stigende krav til overholdelse af tolerancer. Der efterlyses udførende som har en særlig viden om de forskellige tolerancer der opereres med, samt at de har en viden om hvordan man i arbejdets udførsel kan medvirke til at overholde kravene. Informanterne forestiller sig at det ikke er en særskilt jobfunktion, men at det er en viden man er særlig opmærksom på og bærer med ind i et sjaks praktiske udførsel. BAI har ikke særskilte uddannelser indenfor tolerancer, men det indgår i mange uddannelser, hvilke tolerancer og kvalitetskrav der er på et givet produkt eller proces. 21

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Spørgsmål Undervisningsministeriet. 18-11-2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI]

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Intro I denne case skal du arbejde med renovering af laden. Bygherren skal tage stilling til, om laden skal have den helt store tur, med henblik på at optimere

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020 Lufttæthed 2020 Undervisningsministeriet. Januar 2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole. Materialet

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i efteråret 2010 Grundlægende EDB på byggepladsen: 5 dage fra den 23-08 2010 til den 27-09 2010 AMU-nr. 44349-44371 Kursuskode

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan Undervisningsbeskrivelse Generelt Som valgfag er valgt Bygningskonstruktioner og Vvs-konstruktioner Som fordybelsesområde er valgt Projektering. Målet er at eleven bliver i stand til

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016.

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Termin August 2015 juni 2016 Institution HANSENBERG GYMNASIUM Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Byggeri og energi A, (280 timer) Kim Ulrich og Svend Hansen 15hx3bbyg Oversigt

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Er du dygtig nok til at blive faglært?

Er du dygtig nok til at blive faglært? 13. februar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Er du dygtig nok til at blive faglært? Opgaverne på erhvervsuddannelserne stiller allerede i dag høje faglige krav til eleverne, og kravene fortsætter

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

IKT i projektering og udførelse

IKT i projektering og udførelse IKT i projektering og udførelse 1. kursusgang Dagens program - Introduktion til kurset - Præsentation af dagens øvelse - Introduktion til IKT i byggeriet - Dagens øvelse i grupperummene - Kort præsentation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Katalog valgfri specialefag

Katalog valgfri specialefag # Valgfri specialefag Fag nr Forløb Dage 2 Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde 3664 3.H / 4.H 7,5 niveau A 3 Murerteknik til udf. af særligt dekorativt murværk 3663 4.H 7,5 niveau A

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i. Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i. Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Uddannelser udviklet af erhvervsskolerne i region Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland samt Ingeniørhøjskolen i København Praktiske generelle oplysninger: Økonomi:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Kai Borggreen/ Vagn Holk Lauridsen Teknologisk Institut/ Videncenter for energibesparelser i bygninger Energy Flex house prosumer Hvor langt er vi i

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL E r f a r i n g e r HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL HVORFOR Nordjyske uddannelsesinstitutioner har valgt at tage udfordringen op et tværfagligt samarbejde mellem byggeuddannelser generering

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder

Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder Bygningskontoret NORD A/S Dit rådgivende arkitektog ingeniørfirma Individuelle løsninger til individuelle kunder Boliger Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder Arkitektforslag

Læs mere

Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i

Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i Projektet løber fra 1/9/2011 til 1/3/2014. Vi har udviklet på 14 uddannelser og implementerer lige nu. Der er 29 undervisere der har deltaget i opkvalificeringsforløb under projektet 280 virksomheder er

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA Kontraktforhold og aftaler Partnerkontrakt vedrørende: Digitale

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til Build Up skills Workshop Status quo analysen 22. marts 2012

Velkommen til Build Up skills Workshop Status quo analysen 22. marts 2012 EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Velkommen til Build Up skills Workshop Status quo analysen 22. marts 2012 Kl. Emner i dag

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 2. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Timetal 0,5 uge Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter

Læs mere