Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri"

Transkript

1 Projektnummer: Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Resultater... 4 Rapportens opbygning... 5 Projektets formål... 5 Metode... 6 Nye behov for kompetencer hos de udførende... 7 Job titler og jobprofiler... 7 Byggeprocesser... 7 Byg SOL... 8 Sjak Bajs... 9 LEAN... 9 Nye Behov for procesuddannelser Bæredygtigt og Energirigtigt byggeri IKT Mobilitet og kommunikation Fælles standarder D - vektorbaserede tegneprogrammer BIM Nye behov for IKT uddannelser Blandet kategori Tømrerens udvidede kompetence i forbindelse med AKD Tolerancekrav i byggeriet ved montering af bygningskomponenter Væk med K3 fejl Kundefokus Arbejdsmiljø og sikkerhed Materialekendskab Ydervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dage Tolerancer og kvalitet i byggeriet

3 Vådrum - kvalitetskontrol af vådrumssikring 1,0 dag Byggestil På vej til byggetekniker, byggekoordinator eller bygningskonstruktør Bilag 1- Informanter Bilag 2 Nye kompetencer Bilag 3 Jobprofil: Murede specialkonstruktioner Bilag4 Jobprofil: Flisemurer Bilag5 Jobprofil: Energimurer Bilag 6 Jobprofil: Restaurering og renoverings Murer Bilag 8 Jobprofil: Tagmurer Bilag 9 Litteratur

4 INDLEDNING BAI har tidligere gennemført analyser af kendte jobprofiler for at etablere uddannelsesstrukturer, som kan føre frem til specifikke jobs. Jobprofilerne og de tilhørende strukturer er modtaget med interesse blandt virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og jobcentre. Fokus for denne analyse er at tegne fremtidens behov for kompetencer hos de udførende, således som det udtrykkes af de mest visionære og udviklingsorienterede arbejdsgivere, producenter, bygherrer og kunder. I samarbejde med faglige udvalgssekretærer og arbejdsmarkedets parter er udviklet nye jobprofiler og forslag til relevante uddannelser. Undersøgelsen er gennemført i Projektet er udført af konsulenter fra Byggeriets Uddannelser, Rasmus Zier Bro og Lone Thrane i samarbejde med bygningsingeniør Fatima Shezadi Shaukat. Analysen er finansieret af Undervisningsministeriet, jf. Projektnummer: OUP 2012, Sags. nr.: H.391. RESULTATER Der er formuleret 32 nye kompetencer, der tegner overgangen til fremtidens bygge- og anlægskompetencer. Der er udviklet fem jobprofiler med tilhørende uddannelsesstrukturer. Det vurderes at det eksisterende uddannelsesudbud inden for AMU kan dække de kompetencebehov, som analysen peger på. Indenfor IKT tegner der sig mulighed for fremtidige jobprofiler, men disse afhænger af grænseflader til de projekterende, som endnu ikke står klart. Indenfor en række af de efterspurgte byggeproceskompetencer forventes det, at uddannelsesmål i de nuværende jobprofiler og strukturer kan dække kompetencebehovene. I rapporten peges der på at skolerne i deres udbud med fordel kan adressere disse behov. Samarbejde med erhvervsakademierne peger frem mod et styrket fokus på muligheder for videreuddannelse for de udførende. Hvis tilsagn fra erhvervsakademiuddannelserne om udveksling af underviser udnyttes, forventes det at medvirke til at styrke BAIs byggeprocesuddannelser. 4

5 RAPPORTENS OPBYGNING Først redegøres for projektets formål. Dernæst præsenteres projektets metoder. De forskellige kompetencer og jobprofiler der er resultatet af analyserne, interview og observationer er opsamlet og vil blive behandlet under fire hovedoverskrifter: Først behandles profiler der kan relateres til behov for bedre byggeproces kompetencer. Efterfølgende analyseres de behov for kompetencer der hører hjemme under overskriften Bæredygtigt og Energirigtigt byggeri. IKT kompetencer er et område med stigende fokus, dette behandles i det følgende afsnit. Til slut samles der op på øvrige kompetencebehov i en blandet kategori. Rapportens sidste afsnit behandler konklusioner og anbefalinger. Bilag 2 indeholder en oversigt over de kompetencer og jobprofiler der er udviklet i projektet. PROJEKTETS FORMÅL Den økonomiske krise har medført nedlæggelse af mange ufaglærte arbejdspladser, og de nyansættelser der sker, er fortrinsvis rettet mod kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor væsentligt, at AMU-systemets muligheder for at bidrage til de udførendes kvalificering bliver synlige for målgruppen. BAI har udviklet over 500 uddannelser til bygge- og anlægsområdet. For at skabe overblik og øge kendskabet til samt anvendeligheden af uddannelserne er der behov for at analysere, hvilke uddannelsesstrukturer der kan kvalificere til jobprofiler der eksisterer, eller som formodes at være på vej i bygge- og anlægsbranchen. Projektet tager udgangspunkt i at skabe overblik og øge kendskabet til samt anvendeligheden af AMU-uddannelserne. Der er behov for at analysere hvilke uddannelsesstrukturer, der kan kvalificere til jobprofiler der eksisterer, eller som formodes til at være på vej i bygge- og anlægsbranchen. 5

6 METODE For bevarelse af ovenstående problemstillinger er der gennemført en analyse af tilgængelig litteratur på området. Der er vedlagt en liste som bilag 5. Der er foretaget interviews med frontløbere fra byggeriet, samt foretaget observationer på byggepladser. En liste over informanter er vedhæftet som bilag Til slut er de foreløbige jobtitler drøftet med arbejdsmarkedets parter, og de faglige udvalgssekretærer med henblik på vurderingen af nye behov for udvikling af relevante jobprofiler med tilsvarende uddannelsesstrukturer. Listen over de forskellige kompetencer og job profiler er vedhæftet som bilag. 6

7 NYE BEHOV FOR KOMPETENCER HOS DE UDFØRENDE I de følgende afsnit er viden fra litteraturstudie, interview, byggepladsobservationer og resultaterne af workshop med de faglige udvalg, samlet og analyseret under fire hovedoverskrifter. Byggeprocesser, Energirigtigt og bæredygtigt byggeri, IKT kompetencer samt en blandet kategori. JOB TITLER OG JOBPROFILER Projektets formål er at medvirke til at gøre AMU-systemets muligheder for at bidrage til de udførendes kvalificering mere synlige for målgruppen, gennem at beskrive 25 nye jobprofiler, undervejs i projektet måtte vi erkende at det ikke ville give større klarhed om efteruddannelsesmulighederne for de udførende, hvis ikke jobprofilerne står tydelige for AMUs brugere. Derfor vil der i det følgende blive skelnet mellem nye kompetencebehov og egentlige jobprofiler. De beskrevne 32 nye kompetencer kan man forvente fremover vil blive efterspurgt hos de udførende. Kompetencen vil være knyttet til en erhvervsuddannelse eller en i forvejen kendt jobprofil. Der er fem titler der er udviklet til jobprofiler, her har der tegnet sig en tydelig og genkendelig profil. Der er beskrevet en relevant AMU efteruddannelse med en varighed, der giver de udførende kompetence til at udføre nye arbejdsprocesser eller arbejdsopgaver. BYGGEPROCESSER BAI har igennem de seneste 6 år haft stort fokus på at udvikle uddannelser, så de udførende kan medvirke til bedre byggeprocesser. Der er et stort samfundsmæssigt pres på at få hævet kvalitet og arbejdsmiljø indenfor bygge og anlægssektoren, samtidig med at få hævet produktiviteten. Bedre planlægning er et væsentligt element i de nødvendige forbedringer. Planlægning er et ledelsesansvar, men flere undersøgelser og analyser har vist at medarbejdere og andre ansatte kan spille en vigtig rolle, hvis de er klædt på til at bidrage til bedre byggeprocesser. Indenfor BAIs AMU-uddannelser er der særligt tre typer af AMU-mål der er udgangspunkt for uddannelse af de udførende i bedre byggeprocesser. 7

8 BYG SOL I 2008 blev et stor Socialfonds-finansieret projekt BYG SOL om bedre byggeprocesser afrapporteret. Projektets metoder til bedre byggeprocesser indeholdt et væsentligt element af inddragelse af de udførende såsom KICK OFF møder og kommunikation imellem bygherren og byggeriets mange udførende blev af BAI opsamlet i en række AMU-mål under hovedoverskriften BYG SOL kurser. Det er kendetegnende for disse uddannelser, at de er relativt korte procesuddannelser, der smidigt kan bruges til at forbedre samarbejde i flere forskellige situationer Opstart af bygge og anlægsprojekter 1 dag Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage Byggepladslogistik 2 dage Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 3 dage 8

9 SJAK BAJS Næste samtidig blev en række kurser samlet og udviklet under en struktur med Sjakbajs uddannelserne. Indenfor byggeriet, særligt jord og beton området, er sjak- og stødbajser anerkendte titler. Andre grupper af håndværkere bruger en formand eller en tillidsmand til næsten samme funktioner. Der er forskel i antallet af folk man styrer, og der er forskel på om man er udpeget af de ansatte, eller man er arbejdsgiverens mand. Uanset hvad man kaldes og hvor man er placeret i hierarkiet, er der i større grupper af udførende en med denne funktion. Sjakbajs uddannelserne henter deres indhold i netop dette, at de er bindeleddet mellem de udførende og byggeledere, ingeniører, mestre etc.. Uddannelserne handler derfor både om byggeprocesser, aftaleforhold, sikkerhed og økonomi. Grundniveau _ Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs 4 dage 1. niveau _ Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring 2 dage _ Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 3 dage _ Arbejdsmiljø sikkerhed og sundhed på byggeplads en 2 dage _ Sjakbajsen som leder 2 dage 2. niveau _ Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimer ing 2 dage _ Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeri et 1 dag _ Sjakbajs - Service og kundepleje 1 dag _ Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsyste m 1 dag LEAN De sidste uddannelser der er kommet til i BAIs regi er Lean uddannelser. Lean som værktøj til procesforbedringer er allerede meget brugt indenfor andre brancher i Danmark, og Lean foreningen indenfor byggeriet har 10 års jubilæum i foråret Efteruddannelsesudvalget har været interesseret i at udvikle Lean uddannelser der specifikt tager udgangspunkt i de særlige forhold der gør sig gældende indenfor byggeriet. Det er forhold som at alle byggerier er på et nyt geografisk sted, at der ofte er tale om unikke byggerier, og at det i byggeriet er et vilkår, at man på hver ny plads skal arbejde sammen med nye virksomheder og nye folk. Udvalget har derfor fået udviklet uddannelser under begrebet Trimmet Byggeri. 9

10 Der er store fordele ved optimerede byggeprocesser Trimmet byggeri for alle 2 dage Værktøjerne i trimmet byggeri 1 dag NYE BEHOV FOR PROCESUDDANNELSER Flere af interviewene viser, at behovet for fokus på bedre byggeprocesser fortsat er stort. De behov som projektets informanter har til nye proceskompetencer er bl.a. behovet for bedre kommunikation mellem de mindre grupper af håndværkere/udførende og byggepladsens ledelse. Disse ansatte forventes at kunne løse de mindre problemer der opstår, og som ikke kan vente på at deres mester kommer på pladsen til næste byggemøde. Sjakbajs uddannelserne anses af disse informanter som for stort anlagt. Vi har valgt at kalde profilen for: Forbindelsesofficer mellem sjak og byggeledelse. Arbejdsmarkedets parter finder at de eksisterende uddannelsesmål kan dække dette kompetencebehov. Der vil være forskellige varianter af denne rolle afhængig af den enkelte virksomhed eller byggeplads. Anbefalingerne er derfor at skolerne tager disse behov op i deres dialog med virksomhederne, og med udgangspunkt i det eksisterende udbud af AMU-uddannelser vælger de relevante mål i forhold til den målgruppe, der skal tiltrækkes til uddannelse i bedre byggeprocesser. Proceshåndværkeren er en titel på den funktion som flere mestre og håndværkere efterspørger i det daglige arbejde på byggepladserne. Den er ikke forbundet med at have ledelsesmæssige 10

11 funktioner, eller at repræsentere virksomhedens interesser. Det handler derimod om at være trænet i at se muligheder for forbedringer i praktiske situationer og have uddannelsen til at præsentere enkle forbedringsforslag, så de bliver hørt i en hektisk hverdag præget af stramme tidsplaner og konkurrence mellem forskellige interesser. De eksisterende procesmål vil kunne dække profilerne. LEAN-håndværkeren er en titel på en profil som nogle af de interviewede efterspurgte. LEAN processer er i dag noget der igangsættes og drives af byggepladsledelsen. Ønsket fra informanterne er, at der i fremtiden er udførende der har LEAN kompetencer og som kan tilføre virksomhederne viden om disse processer, evt. ved at det kan vælges som specialefag i erhvervsuddannelserne. De eksisterende Trimmet Byggeri uddannelsesmål vil kunne dække denne profil. Alternativt kan LEAN uddannelses mål fra Industriens uddannelser anvendes. Tavler er vigtige værktøjer i LEAN processer med fokus på forbedringer og spild 11

12 Opsamling byggeprocesser Det gælder for de nævnte profiler, at det vurderes at eksisterende uddannelser kan dække behovene. Arbejdsmarkedets parter finder ikke så tydelige profiler at det kan berettige en ny jobprofil. Koblingen mellem nye funktioner og arbejdsprocesser er endnu ikke så klar, at det er muligt at tegne en jobprofil, der vil kunne opnå en bred anerkendelse. Det er vurderingen, at der fortsat vil blive brugt en sjakbajs og /eller en formand. Derimod er det tydeligt at flertallet af de udførende har brug for specifikke proceskompetencer fremadrettet. De skoler der fremadrettet vil få ansvaret for den ny FKB vedrørende byggeprocesser bør derfor udbyde procesuddannelserne, så udførende der ikke skal være bajs eller er midt i et LEAN byggeri, også kan se sig selv i det udbud skolen laver. Det handler om at kursisten forud for uddannelsen afklarer med sin arbejdsgiver, hvilket forventninger virksomheden har til den ansattes rolle efter uddannelsen. Analysen viser et stort behov for bedre kommunikation mellem de udførende og mellem de udførende og de projekterende. Erhvervsuddannelsesakademiet i København KEA indenfor Byggeri, har vist interesse for at deres undervisere kan samarbejde med erhvervsskolerne om AMU-uddannelser indenfor dette fælles område. BÆREDYGTIGT OG ENERGIRIGTIGT BYGGERI Energirigtigt Byggeri er implementeret på en lang række byggerier. Det er ikke alene et spørgsmål om at leve op til bygningsreglement 2010 bestemmelser. En række byggerier arbejder i dag med at opfylde krav til energirammen i Bygningsreglementerne 2015 og

13 De løsninger der skal til for at bygge energirigtigt afføder nye kompetencebehov. Det drejer sig om udførende med særlige kompetencer på en række områder. Fokus er på nye materialer eller nye processer, og de afspejler behov for stor indsigt og omhyggelighed i udførslen. Omhyggelighed i udførslen er afgørende for det samlede resultat og dermed bygningens energimæssige performans ved energirenoveringer. Informanterne i projektet har peget på en række opgaver hvor de kan anbefale kompetenceudvikling af de udførende. De er samlet i nedenstående liste over Job titler indenfor energirigtigt og bæredygtigt byggeri: 1. Sprøjtepuds 2. Indsigt i tæthedskrav ved pudsning således at det indgår i en bygningskonstruktions dampspærre. 3. Våderumsmembraner 4. Tæt dampspærre 5. Dampspærrefrit byggeri 6. Specialister i isoleringsmaterialer og lambda værdier 7. tæthed og stabilitet i klimaskærm for murer 8. Regnskærms specialist 9. 0,5 Håndværker, viden om lufttæthed og dampspærrer 10. U -værdi beregning 11. Energioptimalt byggeri 13

14 12. Materialespecialist. Der tegner sig på baggrund af denne undersøgelse ikke nogen særskilte jobprofiler, som der er behov for udvikling af AMU uddannelsesstrukturer til. Det er arbejdsmarkedest parters vurdering, at de behov som informanterne udtrykker, er knyttet til de traditionelle udførende som murer og tømrer. Man bør hæfte sig ved informanternes opfattelse af at det vil være vanskeligt at opnå de energirammer (bygningsreglement 2015 og 2020) som fremtiden stiller, hvis ikke håndværkerne får en specialiseret viden på disse områder. Indenfor murerfaget har det faglige udvalg, valgt at man fremover specialiserer sig under erhvervsuddannelsen. De fem profiler ønsker man at importere over i AMU ved at tilknytte dem som enkeltfag i AMU. Når dette er gennemført vil man som uddannet murer kunne gennemgå en 8 ugers specialisering indenfor Energi. Denne profil indeholder ud over energirigtige byggemetoder både viden om optimering af byggeprocesser og anvendelse af IT i byggeprocesserne. Indholdet af denne jobprofil kan ses i bilag 6. Energirigtigt byggeri med + energi tilført via solfangere og solceller 14

15 En anden jobprofil indenfor murerfaget er Flisemurer, som det fremgår af bilag 6 er der i denne jobprofil underlagsopbygning. Informanternes behov for fokus på vådrumsmembraner vil blive tilgodeset i denne profil. En af projektets informanter der er en dygtig faglærer, og har været med til at løfte sin erhvervsskole op til at være en videns-institution for BYG EFRA, har flere eksempler på at arkitekter og ingeniører har brug for de udførendes modspil, når det kommer til praktisk og konkret anbringelse af dampspærrer og membraner. En klar udfordring er de mange nye materialer der er kommet ind i byggeriet bl.a. i forbindelse med energirigtigt byggeri. Det betyder at man som udførende ikke kan agere på erfaring, men også har fordel af at være orienteret om den nyeste viden på området, for at kunne følge med i udviklingen indenfor sit fag. Efterisolering og pudsning af facader De ovennævnte profiltitler vil kunne udvikles ud fra eksisterende AMU-mål. Titlerne knytter sig hovedsagelig til eksisterende faglige uddannelser som murer eller tømrer. 15

16 IKT IKT bruges i meget vid udstrækning inden for bygge- og anlægssektoren og anvendelsen er stigende. Digitalisering er så at sige et vilkår, som får større og større betydning og er under konstant og hurtig udvikling. Spørgsmålet er dermed ikke om IKT har betydning for de udførende, men hvordan de udførende kommer til at deltage i digitaliseringsprocesser. MOBILITET OG KOMMUNIKATION Enheder er blevet mobile (bærbare computere, tablets, smartphones) og det betyder, at der er en tilgang til og udveksling af data uafhængigt af tid og sted. Det giver nogle muligheder i forhold til informationssøgning, IkT i forbindelse med kundekontakt, kvalitetssikring, planlægning, tidsregistrering mv. Dermed handler IKT i byggeriet både om de interne processer i virksomheden og de eksterne relationer til kunder og andre aktører i byggeriet. FÆLLES STANDARDER I øjeblikket er et fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift under udvikling. Cuneco center for produktivitet i byggeriet er et udviklingsprojekt, der er i gang med at afprøve og implementere fælles standarder for bedre udveksling af data gennem alle byggeriets processer fra idéfase og projektering over udførelse til drift og vedligehold. Standarderne er forsøgt gjort brugervenlige og tilstræbes at være kompatible med både nationale og internationale standarder. Fire elementer indgår i arbejdet med fælles standarder: Klassifikation, egenskabsdata, informationsniveauer og opmålingsregler. Det får givetvis betydning for de udførende i byggeriet i den forstand, at de skal kunne indgå og deltage i, samt bidrage til, det informations flow der knytter sig til byggeprocesser. Håndværkere skal i stigende grad kunne trække tegninger digitalt. Et muligt scenarie er at håndværkere også skal kunne foretage ændringer i materialet direkte og digitalt, og derefter sende materialet retur. 3D - VEKTORBASEREDE TEGNEPROGRAMMER Udbredelsen og anvendelsen af tegneprogrammer anvendes i stigende grad. Dels er mange af programmerne blevet meget brugervenlige, dels er programmerne blevet mere tilgængelige rent 16

17 økonomisk. For de udførende i byggeriet betyder det, at tegninger skal kunne læses og forstås digitalt, men også at håndværkere i varierende grad skal kunne tegne og editere grafiske former i vektorbaserede tegneprogrammer, jf. ovenstående omkring fælles standarder. BIM Både fælles standarder og anvendelse af tegneprogrammer har betydning i forbindelse med Building Information Modelling (BIM). BIM er en proces, der involverer produktion og håndtering af digitale repræsentationer af fysiske og funktionelle egenskaber af steder, f.eks. bygninger, bygningsdele, installationer mv. Building Information Models (BIMS) er filer, som kan udveksles eller bruges i netværk til at understøtte beslutninger om byggeri, konstruktioner mv. BIM software kan bruges til at planlægge, designe, bygge, drive og vedligeholde diverse bygge- og anlægsprojekter. På hvilken måde håndværkere deltager eller skal deltage i BIM-processer vil variere, men man kan forestille sig, at håndværkere i stigende grad bliver involveret i minimum håndteringen (udveksling) af data, og evt. produktion i forbindelse med at der foretages ændringer. NYE BEHOV FOR IKT UDDANNELSER De informanter der har bidraget til analysen af nye jobprofiler indenfor byggeriet peger på, at der ikke er nye jobprofiler som følge af IKTs fremmarch. De kompetencebehov der er en følge af indførelse af nye hardware som eksempelvis Ipads og interaktive skærme, handler om at alle de udførende der deltager, har basale færdigheder i brug af maskiner og programmer. At dette er de nye kulturfærdigheder på linje med at læse og skrive. Det ser ud til at erhvervelsen af disse færdigheder i en vis udstrækning løses udenom det formelle uddannelsessystem. Som en virksomhedsleder beskriver det: Svendene får deres Ipads med hjem i sommerferien, og så lærer deres børn dem det, der skal til. På en større byggeplads løses manglen på basale IKT færdigheder ved, at der mere uformelt sættes tid af i arbejdstiden til at en kyndig viser det mest basale i anvendelsen. Anvendelsen af disse nye IKT muligheder indeholder ikke egentlige nye opgaver for de udførende, men flytter kommunikative processer fra det mundtlige eller papir over til de nye platforme. 17

18 Der er i flere tilfælde et større ansvar forbundet med de nye IKT baserede processer. Der er virksomheder hvor de udførende måler op og bestiller dyre bygningselementer direkte hos producenterne. Og der er andre hvor man aflæser tegninger elektronisk og på den baggrund går i gang med støbninger o. lign. Informanter peger på at kommunikative kompetencer, mere end IKT færdigheder er afgørende for en vellykket implementering af IKT i byggeprocesserne. Derimod er der hos informanterne ingen eksempler på at de udførende selv retter i tegninger, eller har direkte adgang til BIM modeller. Dette begrundes med det ansvar der er forbundet med konsekvenser af evt. fejl. På sigt kan man tænke sig at de mest IKT og kommunikations kyndige udførende, kan få en jobfunktion hvor de arbejder mere med IKT. Det kan være uploadning af tegninger til platforme, håndteringen af data, og produktion i forbindelse med at der foretages ændringer. Men i dag er det ikke entydigt at udviklingen vil gå den vej. Dette område er en grænseflade mellem de udførende og de projekterende som ikke er afklaret. På denne baggrund er der derfor ikke for nuværende nogle nye jobprofiler med afgørende IKT kompetencer på vej indenfor BAIs område. Det er vanskeligt at vurdere om den hastige udviklingen på området vil stille nye kompetencekrav fremover. Eller om en ny generation af mere IKT vante udførende vil indgå på nye måder. Det kan dog anbefales, at man overvejer om IKT skal inddrages i sjakbajsuddannelsen og på den måde sikre at de udførende har formænd og sjakbajser der kan anvende IKT, og som kan medvirke til at etablere den nødvendige kommunikation forud for indførelse af IKT på den enkelte byggeplads eller virksomhed. BAI har aktuelt følgende uddannelsesmål indenfor IKT i byggeriet: IT i byggeprocessen for udførende 1,0 dag Projektweb dokumenthåndtering i udførelsesfasen 2,0 dage Projektweb anvendelse på byggepladsen 1,0 dag CAD Kommunikation på projektweb 3,0 dage CAD 2D på byggepladsen 3,0 dage 18

19 40464 CAD 3D på byggepladsen 3,0 dage CAD Generering af facade, snit og detaljer 3,0 dage CAD Udarbejdelse af plantegninger 3,0 dage Landmåling og kortlægning - fremstil. af 3D model 2,0 dage Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 2,0 dage BAI monitorerer løbende udviklingsbehovet for uddannelse knyttet til digitaliseringsprocesser i byggeriet. BLANDET KATEGORI En række informanter havde fokus på kompetencebehov, som er behandlet i denne blandende kategori. TØMRERENS UDVIDEDE KOMPETENCE I FORBINDELSE MED AKD Adgangskontroller er mere almindelige, og dertil er der behov for at en tømrer kan udføre elarbejde f.eks. i forbindelse med isætning af døre. Traditionelt er arbejdet delt mellem låsesmede, elektrikere og tømrer, men der er virksomheder der har behov for en smidiggørelse af arbejdsprocesserne. En tilsvarende udvikling er set i andre tilfælde, eksempelvis for kloakmestre når de efterser elektriske pumper i kloakbrønde. De uddannelser der skal til, ligger i de øvrige efteruddannelsesudvalgs programmer. TOLERANCEKRAV I BYGGERIET VED MONTERING AF BYGNINGSKOMPONENTER Informanter udtrykker at der i stigende grad er behov for håndværkere med indsigt i byggeriets normer og tolerancer samt en særligt kendskab til hvorledes disse overholdes. IT, fugtgrænser, målemetoder. Det bør nok undersøges nærmere hvilke tolerance krav der er tale om, tolerance krav er normalt ikke taget ud af sammenhæng, men er noget man har fokus på i alle de uddannelsmål hvor det er relevant. Det er i den forbindelse ikke umiddelbart nogen særskilt profil, men der kan sættes yderligere fokus på tolerancer fremover i BAIs undervisningsmaterialer. VÆK MED K3 FEJL 19

20 Mange boligejere som står over for hushandler, vil have glæde af at få udbedret fejl der kan give alvorlige anmærkninger i tilstandsrapporter. Man skal kunne gennemgå bygningen med K3 fejl inden der laves en tilstandsrapport. Der er i dag uddannelser der har fokus på de områder, at en bygning kan være behæftet med alvorlige fejl. Særligt uddannelser indenfor tage, vådrum og fundamenter kan anbefales som grundlag for denne profil. Afhængig af bygningstyper vil denne profil være relevant for flere forskellige fag. Nedenstående kursus der har fokus på gennemgang og vurdering af bygninger, anbefales som en grundlæggende uddannelse dage Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme KUNDEFOKUS Der er et stigende behov for at styrke de udførendes evnen til at gå i dialog med kunden. Det er behov der udspringer af en række forhold, herunder at virksomheder kan opnå bedre anbefalinger og ratings på hjemmesider. Bl.a. har de sociale boligselskaber i stigende grad udbud, hvor virksomheden skal dokumentere de udførendes kompetence til samarbejde med beboerne. Det er dog ikke en selvstændig jobprofil, men mere en måde at udøve sit erhverv på. Det handler om at kunne se en sag fra andres perspektiv, samt på en hensigtsmæssig måde at kunne håndtere krav fra flere sider. Efteruddannelsesudvalget har en række kurser der behandler kundefokus, som man kan anbefale som efteruddannelse til de medarbejdere der har kundekontakt Kundefokus og valg af klimaløsninger 2 dage Opstart af bygge og anlægsprojekter 1 dag Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage Sjakbajs service og kundepleje 1 dag ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED Der er hos informanterne en erkendelse af, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for en god byggeproces. Det kræver en mangesidet indsats, men fokus i denne forbindelse er på de udførende. Der efterspørges flere kompetencer hos de udførende, så de er klædt på til at kunne medvirke. I virksomhederne arbejdes der f.eks. med Kørekort til sikkerhed. Der efterlyses en arbejdsmiljø og sikkerhedspakke, som man kan anbefale. 20

21 Den nuværende kursuspakke vedrørende arbejdsmiljø indeholder bud på relevant efteruddannelse. Det er ikke hensigtsmæssigt at udvikle én kursuspakke, da de forskellige områder i branchen stiller meget forskellige sikkerhedskrav. Men de generelle kurser kan være et godt udgangspunkt for et kørekort til sikkerhed. De bør så suppleres med uddannelser, der er mere specifikke i forhold til de udførendes konkrete arbejdsopgaver. MATERIALEKENDSKAB Udviklingen i byggebranchen er på 30 år gået fra nogle få tusinde til mere end forskellige byggematerialer. I denne undersøgelse peger informanterne særligt på behovet for, at de udførende kender til nye pladematerialer og pudstyper. Det handler dels om at kunne vælge relevante materialer til en given sag, og det indebærer at man kan sammenligne egenskaber. Desuden er der behov for at de udførende ved noget om anvendelsen og udførsel af arbejdet med produkterne. Der er indenfor BAIs område uddannelser med fokus på både pladematerialer og forskellige pudstyper. Indholdet af kurserne revideres løbende. Afhængigt af faggrupper vil der kunne sammensættes relevante uddannelsesmål. Det vil være traditionelle faglærte og ufaglærte profiler som tømrer, murer eller murerarbejdsmand som kan styrke deres faglige profil med et bredt materiale kendskab Ydervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dage Specialpuds udførelse 2,0 dage Grov- og finpudsede overflader - udførelse 3,0 dage TOLERANCER OG KVALITET I BYGGERIET Kvalitetssikring i byggeriet bliver nævnt af flere som et område hvor man har behov for et stærkere fokus. Det handler bl.a. om at der er mere fokus på et byggeris samlede resultat, og derfor forventes den enkelte udførende at levere det forventede for at målet nås. Desuden er der ved f.eks. montage af elementer stadigt stigende krav til overholdelse af tolerancer. Der efterlyses udførende som har en særlig viden om de forskellige tolerancer der opereres med, samt at de har en viden om hvordan man i arbejdets udførsel kan medvirke til at overholde kravene. Informanterne forestiller sig at det ikke er en særskilt jobfunktion, men at det er en viden man er særlig opmærksom på og bærer med ind i et sjaks praktiske udførsel. BAI har ikke særskilte uddannelser indenfor tolerancer, men det indgår i mange uddannelser, hvilke tolerancer og kvalitetskrav der er på et givet produkt eller proces. 21

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i. Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i. Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Uddannelser udviklet af erhvervsskolerne i region Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland samt Ingeniørhøjskolen i København Praktiske generelle oplysninger: Økonomi:

Læs mere

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Kai Borggreen/ Vagn Holk Lauridsen Teknologisk Institut/ Videncenter for energibesparelser i bygninger Energy Flex house prosumer Hvor langt er vi i

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent Uddannelsesbeskrivelse 1/8 2015 Følgende er læringsmål for uddannelse til Energikonsulent under Energimærkningsordningen (EMO) og under BedreBolig-ordningen (BB). Læringsmålene

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Bedre byggeprocesser

Bedre byggeprocesser Projektnummer: 127613 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.91J.261 Bedre byggeprocesser Øget produktivitet og bedre kvalitet April 2013 Forord Denne analyse omhandler hvorledes AMU uddannelse kan medvirke til

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve.

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Projektnummer: 122605 Pulje: AMU6295 BAI udvikling ag udd. og lærerudd. 2009 Sagsnr.: 141.82C.021 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Formålet

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i foråret 2010 Vådrum Anvendelse af love og regler: 2 dage fra den 11-01 2010 til den 12-01 2010 AMU-nr. 44623 Deltagerne

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere

Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere Marts 2014 Uddannelsesbehov I forhold til implementering af IKT i små virksomheder Del 2 Medarbejdere 1 Indledning Denne rapport udspringer af en tidligere undersøgelse om mindre byggevirksomheders brug

Læs mere

Murerfaget side 1 af 7

Murerfaget side 1 af 7 Murerfaget side 1 af 7 KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSES GVU-UDDANNELSE Murer ver. 7 SPECIALE Murer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere