Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri"

Transkript

1 Projektnummer: Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Resultater... 4 Rapportens opbygning... 5 Projektets formål... 5 Metode... 6 Nye behov for kompetencer hos de udførende... 7 Job titler og jobprofiler... 7 Byggeprocesser... 7 Byg SOL... 8 Sjak Bajs... 9 LEAN... 9 Nye Behov for procesuddannelser Bæredygtigt og Energirigtigt byggeri IKT Mobilitet og kommunikation Fælles standarder D - vektorbaserede tegneprogrammer BIM Nye behov for IKT uddannelser Blandet kategori Tømrerens udvidede kompetence i forbindelse med AKD Tolerancekrav i byggeriet ved montering af bygningskomponenter Væk med K3 fejl Kundefokus Arbejdsmiljø og sikkerhed Materialekendskab Ydervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dage Tolerancer og kvalitet i byggeriet

3 Vådrum - kvalitetskontrol af vådrumssikring 1,0 dag Byggestil På vej til byggetekniker, byggekoordinator eller bygningskonstruktør Bilag 1- Informanter Bilag 2 Nye kompetencer Bilag 3 Jobprofil: Murede specialkonstruktioner Bilag4 Jobprofil: Flisemurer Bilag5 Jobprofil: Energimurer Bilag 6 Jobprofil: Restaurering og renoverings Murer Bilag 8 Jobprofil: Tagmurer Bilag 9 Litteratur

4 INDLEDNING BAI har tidligere gennemført analyser af kendte jobprofiler for at etablere uddannelsesstrukturer, som kan føre frem til specifikke jobs. Jobprofilerne og de tilhørende strukturer er modtaget med interesse blandt virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og jobcentre. Fokus for denne analyse er at tegne fremtidens behov for kompetencer hos de udførende, således som det udtrykkes af de mest visionære og udviklingsorienterede arbejdsgivere, producenter, bygherrer og kunder. I samarbejde med faglige udvalgssekretærer og arbejdsmarkedets parter er udviklet nye jobprofiler og forslag til relevante uddannelser. Undersøgelsen er gennemført i Projektet er udført af konsulenter fra Byggeriets Uddannelser, Rasmus Zier Bro og Lone Thrane i samarbejde med bygningsingeniør Fatima Shezadi Shaukat. Analysen er finansieret af Undervisningsministeriet, jf. Projektnummer: OUP 2012, Sags. nr.: H.391. RESULTATER Der er formuleret 32 nye kompetencer, der tegner overgangen til fremtidens bygge- og anlægskompetencer. Der er udviklet fem jobprofiler med tilhørende uddannelsesstrukturer. Det vurderes at det eksisterende uddannelsesudbud inden for AMU kan dække de kompetencebehov, som analysen peger på. Indenfor IKT tegner der sig mulighed for fremtidige jobprofiler, men disse afhænger af grænseflader til de projekterende, som endnu ikke står klart. Indenfor en række af de efterspurgte byggeproceskompetencer forventes det, at uddannelsesmål i de nuværende jobprofiler og strukturer kan dække kompetencebehovene. I rapporten peges der på at skolerne i deres udbud med fordel kan adressere disse behov. Samarbejde med erhvervsakademierne peger frem mod et styrket fokus på muligheder for videreuddannelse for de udførende. Hvis tilsagn fra erhvervsakademiuddannelserne om udveksling af underviser udnyttes, forventes det at medvirke til at styrke BAIs byggeprocesuddannelser. 4

5 RAPPORTENS OPBYGNING Først redegøres for projektets formål. Dernæst præsenteres projektets metoder. De forskellige kompetencer og jobprofiler der er resultatet af analyserne, interview og observationer er opsamlet og vil blive behandlet under fire hovedoverskrifter: Først behandles profiler der kan relateres til behov for bedre byggeproces kompetencer. Efterfølgende analyseres de behov for kompetencer der hører hjemme under overskriften Bæredygtigt og Energirigtigt byggeri. IKT kompetencer er et område med stigende fokus, dette behandles i det følgende afsnit. Til slut samles der op på øvrige kompetencebehov i en blandet kategori. Rapportens sidste afsnit behandler konklusioner og anbefalinger. Bilag 2 indeholder en oversigt over de kompetencer og jobprofiler der er udviklet i projektet. PROJEKTETS FORMÅL Den økonomiske krise har medført nedlæggelse af mange ufaglærte arbejdspladser, og de nyansættelser der sker, er fortrinsvis rettet mod kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor væsentligt, at AMU-systemets muligheder for at bidrage til de udførendes kvalificering bliver synlige for målgruppen. BAI har udviklet over 500 uddannelser til bygge- og anlægsområdet. For at skabe overblik og øge kendskabet til samt anvendeligheden af uddannelserne er der behov for at analysere, hvilke uddannelsesstrukturer der kan kvalificere til jobprofiler der eksisterer, eller som formodes at være på vej i bygge- og anlægsbranchen. Projektet tager udgangspunkt i at skabe overblik og øge kendskabet til samt anvendeligheden af AMU-uddannelserne. Der er behov for at analysere hvilke uddannelsesstrukturer, der kan kvalificere til jobprofiler der eksisterer, eller som formodes til at være på vej i bygge- og anlægsbranchen. 5

6 METODE For bevarelse af ovenstående problemstillinger er der gennemført en analyse af tilgængelig litteratur på området. Der er vedlagt en liste som bilag 5. Der er foretaget interviews med frontløbere fra byggeriet, samt foretaget observationer på byggepladser. En liste over informanter er vedhæftet som bilag Til slut er de foreløbige jobtitler drøftet med arbejdsmarkedets parter, og de faglige udvalgssekretærer med henblik på vurderingen af nye behov for udvikling af relevante jobprofiler med tilsvarende uddannelsesstrukturer. Listen over de forskellige kompetencer og job profiler er vedhæftet som bilag. 6

7 NYE BEHOV FOR KOMPETENCER HOS DE UDFØRENDE I de følgende afsnit er viden fra litteraturstudie, interview, byggepladsobservationer og resultaterne af workshop med de faglige udvalg, samlet og analyseret under fire hovedoverskrifter. Byggeprocesser, Energirigtigt og bæredygtigt byggeri, IKT kompetencer samt en blandet kategori. JOB TITLER OG JOBPROFILER Projektets formål er at medvirke til at gøre AMU-systemets muligheder for at bidrage til de udførendes kvalificering mere synlige for målgruppen, gennem at beskrive 25 nye jobprofiler, undervejs i projektet måtte vi erkende at det ikke ville give større klarhed om efteruddannelsesmulighederne for de udførende, hvis ikke jobprofilerne står tydelige for AMUs brugere. Derfor vil der i det følgende blive skelnet mellem nye kompetencebehov og egentlige jobprofiler. De beskrevne 32 nye kompetencer kan man forvente fremover vil blive efterspurgt hos de udførende. Kompetencen vil være knyttet til en erhvervsuddannelse eller en i forvejen kendt jobprofil. Der er fem titler der er udviklet til jobprofiler, her har der tegnet sig en tydelig og genkendelig profil. Der er beskrevet en relevant AMU efteruddannelse med en varighed, der giver de udførende kompetence til at udføre nye arbejdsprocesser eller arbejdsopgaver. BYGGEPROCESSER BAI har igennem de seneste 6 år haft stort fokus på at udvikle uddannelser, så de udførende kan medvirke til bedre byggeprocesser. Der er et stort samfundsmæssigt pres på at få hævet kvalitet og arbejdsmiljø indenfor bygge og anlægssektoren, samtidig med at få hævet produktiviteten. Bedre planlægning er et væsentligt element i de nødvendige forbedringer. Planlægning er et ledelsesansvar, men flere undersøgelser og analyser har vist at medarbejdere og andre ansatte kan spille en vigtig rolle, hvis de er klædt på til at bidrage til bedre byggeprocesser. Indenfor BAIs AMU-uddannelser er der særligt tre typer af AMU-mål der er udgangspunkt for uddannelse af de udførende i bedre byggeprocesser. 7

8 BYG SOL I 2008 blev et stor Socialfonds-finansieret projekt BYG SOL om bedre byggeprocesser afrapporteret. Projektets metoder til bedre byggeprocesser indeholdt et væsentligt element af inddragelse af de udførende såsom KICK OFF møder og kommunikation imellem bygherren og byggeriets mange udførende blev af BAI opsamlet i en række AMU-mål under hovedoverskriften BYG SOL kurser. Det er kendetegnende for disse uddannelser, at de er relativt korte procesuddannelser, der smidigt kan bruges til at forbedre samarbejde i flere forskellige situationer Opstart af bygge og anlægsprojekter 1 dag Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage Byggepladslogistik 2 dage Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 3 dage 8

9 SJAK BAJS Næste samtidig blev en række kurser samlet og udviklet under en struktur med Sjakbajs uddannelserne. Indenfor byggeriet, særligt jord og beton området, er sjak- og stødbajser anerkendte titler. Andre grupper af håndværkere bruger en formand eller en tillidsmand til næsten samme funktioner. Der er forskel i antallet af folk man styrer, og der er forskel på om man er udpeget af de ansatte, eller man er arbejdsgiverens mand. Uanset hvad man kaldes og hvor man er placeret i hierarkiet, er der i større grupper af udførende en med denne funktion. Sjakbajs uddannelserne henter deres indhold i netop dette, at de er bindeleddet mellem de udførende og byggeledere, ingeniører, mestre etc.. Uddannelserne handler derfor både om byggeprocesser, aftaleforhold, sikkerhed og økonomi. Grundniveau _ Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs 4 dage 1. niveau _ Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring 2 dage _ Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 3 dage _ Arbejdsmiljø sikkerhed og sundhed på byggeplads en 2 dage _ Sjakbajsen som leder 2 dage 2. niveau _ Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimer ing 2 dage _ Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeri et 1 dag _ Sjakbajs - Service og kundepleje 1 dag _ Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsyste m 1 dag LEAN De sidste uddannelser der er kommet til i BAIs regi er Lean uddannelser. Lean som værktøj til procesforbedringer er allerede meget brugt indenfor andre brancher i Danmark, og Lean foreningen indenfor byggeriet har 10 års jubilæum i foråret Efteruddannelsesudvalget har været interesseret i at udvikle Lean uddannelser der specifikt tager udgangspunkt i de særlige forhold der gør sig gældende indenfor byggeriet. Det er forhold som at alle byggerier er på et nyt geografisk sted, at der ofte er tale om unikke byggerier, og at det i byggeriet er et vilkår, at man på hver ny plads skal arbejde sammen med nye virksomheder og nye folk. Udvalget har derfor fået udviklet uddannelser under begrebet Trimmet Byggeri. 9

10 Der er store fordele ved optimerede byggeprocesser Trimmet byggeri for alle 2 dage Værktøjerne i trimmet byggeri 1 dag NYE BEHOV FOR PROCESUDDANNELSER Flere af interviewene viser, at behovet for fokus på bedre byggeprocesser fortsat er stort. De behov som projektets informanter har til nye proceskompetencer er bl.a. behovet for bedre kommunikation mellem de mindre grupper af håndværkere/udførende og byggepladsens ledelse. Disse ansatte forventes at kunne løse de mindre problemer der opstår, og som ikke kan vente på at deres mester kommer på pladsen til næste byggemøde. Sjakbajs uddannelserne anses af disse informanter som for stort anlagt. Vi har valgt at kalde profilen for: Forbindelsesofficer mellem sjak og byggeledelse. Arbejdsmarkedets parter finder at de eksisterende uddannelsesmål kan dække dette kompetencebehov. Der vil være forskellige varianter af denne rolle afhængig af den enkelte virksomhed eller byggeplads. Anbefalingerne er derfor at skolerne tager disse behov op i deres dialog med virksomhederne, og med udgangspunkt i det eksisterende udbud af AMU-uddannelser vælger de relevante mål i forhold til den målgruppe, der skal tiltrækkes til uddannelse i bedre byggeprocesser. Proceshåndværkeren er en titel på den funktion som flere mestre og håndværkere efterspørger i det daglige arbejde på byggepladserne. Den er ikke forbundet med at have ledelsesmæssige 10

11 funktioner, eller at repræsentere virksomhedens interesser. Det handler derimod om at være trænet i at se muligheder for forbedringer i praktiske situationer og have uddannelsen til at præsentere enkle forbedringsforslag, så de bliver hørt i en hektisk hverdag præget af stramme tidsplaner og konkurrence mellem forskellige interesser. De eksisterende procesmål vil kunne dække profilerne. LEAN-håndværkeren er en titel på en profil som nogle af de interviewede efterspurgte. LEAN processer er i dag noget der igangsættes og drives af byggepladsledelsen. Ønsket fra informanterne er, at der i fremtiden er udførende der har LEAN kompetencer og som kan tilføre virksomhederne viden om disse processer, evt. ved at det kan vælges som specialefag i erhvervsuddannelserne. De eksisterende Trimmet Byggeri uddannelsesmål vil kunne dække denne profil. Alternativt kan LEAN uddannelses mål fra Industriens uddannelser anvendes. Tavler er vigtige værktøjer i LEAN processer med fokus på forbedringer og spild 11

12 Opsamling byggeprocesser Det gælder for de nævnte profiler, at det vurderes at eksisterende uddannelser kan dække behovene. Arbejdsmarkedets parter finder ikke så tydelige profiler at det kan berettige en ny jobprofil. Koblingen mellem nye funktioner og arbejdsprocesser er endnu ikke så klar, at det er muligt at tegne en jobprofil, der vil kunne opnå en bred anerkendelse. Det er vurderingen, at der fortsat vil blive brugt en sjakbajs og /eller en formand. Derimod er det tydeligt at flertallet af de udførende har brug for specifikke proceskompetencer fremadrettet. De skoler der fremadrettet vil få ansvaret for den ny FKB vedrørende byggeprocesser bør derfor udbyde procesuddannelserne, så udførende der ikke skal være bajs eller er midt i et LEAN byggeri, også kan se sig selv i det udbud skolen laver. Det handler om at kursisten forud for uddannelsen afklarer med sin arbejdsgiver, hvilket forventninger virksomheden har til den ansattes rolle efter uddannelsen. Analysen viser et stort behov for bedre kommunikation mellem de udførende og mellem de udførende og de projekterende. Erhvervsuddannelsesakademiet i København KEA indenfor Byggeri, har vist interesse for at deres undervisere kan samarbejde med erhvervsskolerne om AMU-uddannelser indenfor dette fælles område. BÆREDYGTIGT OG ENERGIRIGTIGT BYGGERI Energirigtigt Byggeri er implementeret på en lang række byggerier. Det er ikke alene et spørgsmål om at leve op til bygningsreglement 2010 bestemmelser. En række byggerier arbejder i dag med at opfylde krav til energirammen i Bygningsreglementerne 2015 og

13 De løsninger der skal til for at bygge energirigtigt afføder nye kompetencebehov. Det drejer sig om udførende med særlige kompetencer på en række områder. Fokus er på nye materialer eller nye processer, og de afspejler behov for stor indsigt og omhyggelighed i udførslen. Omhyggelighed i udførslen er afgørende for det samlede resultat og dermed bygningens energimæssige performans ved energirenoveringer. Informanterne i projektet har peget på en række opgaver hvor de kan anbefale kompetenceudvikling af de udførende. De er samlet i nedenstående liste over Job titler indenfor energirigtigt og bæredygtigt byggeri: 1. Sprøjtepuds 2. Indsigt i tæthedskrav ved pudsning således at det indgår i en bygningskonstruktions dampspærre. 3. Våderumsmembraner 4. Tæt dampspærre 5. Dampspærrefrit byggeri 6. Specialister i isoleringsmaterialer og lambda værdier 7. tæthed og stabilitet i klimaskærm for murer 8. Regnskærms specialist 9. 0,5 Håndværker, viden om lufttæthed og dampspærrer 10. U -værdi beregning 11. Energioptimalt byggeri 13

14 12. Materialespecialist. Der tegner sig på baggrund af denne undersøgelse ikke nogen særskilte jobprofiler, som der er behov for udvikling af AMU uddannelsesstrukturer til. Det er arbejdsmarkedest parters vurdering, at de behov som informanterne udtrykker, er knyttet til de traditionelle udførende som murer og tømrer. Man bør hæfte sig ved informanternes opfattelse af at det vil være vanskeligt at opnå de energirammer (bygningsreglement 2015 og 2020) som fremtiden stiller, hvis ikke håndværkerne får en specialiseret viden på disse områder. Indenfor murerfaget har det faglige udvalg, valgt at man fremover specialiserer sig under erhvervsuddannelsen. De fem profiler ønsker man at importere over i AMU ved at tilknytte dem som enkeltfag i AMU. Når dette er gennemført vil man som uddannet murer kunne gennemgå en 8 ugers specialisering indenfor Energi. Denne profil indeholder ud over energirigtige byggemetoder både viden om optimering af byggeprocesser og anvendelse af IT i byggeprocesserne. Indholdet af denne jobprofil kan ses i bilag 6. Energirigtigt byggeri med + energi tilført via solfangere og solceller 14

15 En anden jobprofil indenfor murerfaget er Flisemurer, som det fremgår af bilag 6 er der i denne jobprofil underlagsopbygning. Informanternes behov for fokus på vådrumsmembraner vil blive tilgodeset i denne profil. En af projektets informanter der er en dygtig faglærer, og har været med til at løfte sin erhvervsskole op til at være en videns-institution for BYG EFRA, har flere eksempler på at arkitekter og ingeniører har brug for de udførendes modspil, når det kommer til praktisk og konkret anbringelse af dampspærrer og membraner. En klar udfordring er de mange nye materialer der er kommet ind i byggeriet bl.a. i forbindelse med energirigtigt byggeri. Det betyder at man som udførende ikke kan agere på erfaring, men også har fordel af at være orienteret om den nyeste viden på området, for at kunne følge med i udviklingen indenfor sit fag. Efterisolering og pudsning af facader De ovennævnte profiltitler vil kunne udvikles ud fra eksisterende AMU-mål. Titlerne knytter sig hovedsagelig til eksisterende faglige uddannelser som murer eller tømrer. 15

16 IKT IKT bruges i meget vid udstrækning inden for bygge- og anlægssektoren og anvendelsen er stigende. Digitalisering er så at sige et vilkår, som får større og større betydning og er under konstant og hurtig udvikling. Spørgsmålet er dermed ikke om IKT har betydning for de udførende, men hvordan de udførende kommer til at deltage i digitaliseringsprocesser. MOBILITET OG KOMMUNIKATION Enheder er blevet mobile (bærbare computere, tablets, smartphones) og det betyder, at der er en tilgang til og udveksling af data uafhængigt af tid og sted. Det giver nogle muligheder i forhold til informationssøgning, IkT i forbindelse med kundekontakt, kvalitetssikring, planlægning, tidsregistrering mv. Dermed handler IKT i byggeriet både om de interne processer i virksomheden og de eksterne relationer til kunder og andre aktører i byggeriet. FÆLLES STANDARDER I øjeblikket er et fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift under udvikling. Cuneco center for produktivitet i byggeriet er et udviklingsprojekt, der er i gang med at afprøve og implementere fælles standarder for bedre udveksling af data gennem alle byggeriets processer fra idéfase og projektering over udførelse til drift og vedligehold. Standarderne er forsøgt gjort brugervenlige og tilstræbes at være kompatible med både nationale og internationale standarder. Fire elementer indgår i arbejdet med fælles standarder: Klassifikation, egenskabsdata, informationsniveauer og opmålingsregler. Det får givetvis betydning for de udførende i byggeriet i den forstand, at de skal kunne indgå og deltage i, samt bidrage til, det informations flow der knytter sig til byggeprocesser. Håndværkere skal i stigende grad kunne trække tegninger digitalt. Et muligt scenarie er at håndværkere også skal kunne foretage ændringer i materialet direkte og digitalt, og derefter sende materialet retur. 3D - VEKTORBASEREDE TEGNEPROGRAMMER Udbredelsen og anvendelsen af tegneprogrammer anvendes i stigende grad. Dels er mange af programmerne blevet meget brugervenlige, dels er programmerne blevet mere tilgængelige rent 16

17 økonomisk. For de udførende i byggeriet betyder det, at tegninger skal kunne læses og forstås digitalt, men også at håndværkere i varierende grad skal kunne tegne og editere grafiske former i vektorbaserede tegneprogrammer, jf. ovenstående omkring fælles standarder. BIM Både fælles standarder og anvendelse af tegneprogrammer har betydning i forbindelse med Building Information Modelling (BIM). BIM er en proces, der involverer produktion og håndtering af digitale repræsentationer af fysiske og funktionelle egenskaber af steder, f.eks. bygninger, bygningsdele, installationer mv. Building Information Models (BIMS) er filer, som kan udveksles eller bruges i netværk til at understøtte beslutninger om byggeri, konstruktioner mv. BIM software kan bruges til at planlægge, designe, bygge, drive og vedligeholde diverse bygge- og anlægsprojekter. På hvilken måde håndværkere deltager eller skal deltage i BIM-processer vil variere, men man kan forestille sig, at håndværkere i stigende grad bliver involveret i minimum håndteringen (udveksling) af data, og evt. produktion i forbindelse med at der foretages ændringer. NYE BEHOV FOR IKT UDDANNELSER De informanter der har bidraget til analysen af nye jobprofiler indenfor byggeriet peger på, at der ikke er nye jobprofiler som følge af IKTs fremmarch. De kompetencebehov der er en følge af indførelse af nye hardware som eksempelvis Ipads og interaktive skærme, handler om at alle de udførende der deltager, har basale færdigheder i brug af maskiner og programmer. At dette er de nye kulturfærdigheder på linje med at læse og skrive. Det ser ud til at erhvervelsen af disse færdigheder i en vis udstrækning løses udenom det formelle uddannelsessystem. Som en virksomhedsleder beskriver det: Svendene får deres Ipads med hjem i sommerferien, og så lærer deres børn dem det, der skal til. På en større byggeplads løses manglen på basale IKT færdigheder ved, at der mere uformelt sættes tid af i arbejdstiden til at en kyndig viser det mest basale i anvendelsen. Anvendelsen af disse nye IKT muligheder indeholder ikke egentlige nye opgaver for de udførende, men flytter kommunikative processer fra det mundtlige eller papir over til de nye platforme. 17

18 Der er i flere tilfælde et større ansvar forbundet med de nye IKT baserede processer. Der er virksomheder hvor de udførende måler op og bestiller dyre bygningselementer direkte hos producenterne. Og der er andre hvor man aflæser tegninger elektronisk og på den baggrund går i gang med støbninger o. lign. Informanter peger på at kommunikative kompetencer, mere end IKT færdigheder er afgørende for en vellykket implementering af IKT i byggeprocesserne. Derimod er der hos informanterne ingen eksempler på at de udførende selv retter i tegninger, eller har direkte adgang til BIM modeller. Dette begrundes med det ansvar der er forbundet med konsekvenser af evt. fejl. På sigt kan man tænke sig at de mest IKT og kommunikations kyndige udførende, kan få en jobfunktion hvor de arbejder mere med IKT. Det kan være uploadning af tegninger til platforme, håndteringen af data, og produktion i forbindelse med at der foretages ændringer. Men i dag er det ikke entydigt at udviklingen vil gå den vej. Dette område er en grænseflade mellem de udførende og de projekterende som ikke er afklaret. På denne baggrund er der derfor ikke for nuværende nogle nye jobprofiler med afgørende IKT kompetencer på vej indenfor BAIs område. Det er vanskeligt at vurdere om den hastige udviklingen på området vil stille nye kompetencekrav fremover. Eller om en ny generation af mere IKT vante udførende vil indgå på nye måder. Det kan dog anbefales, at man overvejer om IKT skal inddrages i sjakbajsuddannelsen og på den måde sikre at de udførende har formænd og sjakbajser der kan anvende IKT, og som kan medvirke til at etablere den nødvendige kommunikation forud for indførelse af IKT på den enkelte byggeplads eller virksomhed. BAI har aktuelt følgende uddannelsesmål indenfor IKT i byggeriet: IT i byggeprocessen for udførende 1,0 dag Projektweb dokumenthåndtering i udførelsesfasen 2,0 dage Projektweb anvendelse på byggepladsen 1,0 dag CAD Kommunikation på projektweb 3,0 dage CAD 2D på byggepladsen 3,0 dage 18

19 40464 CAD 3D på byggepladsen 3,0 dage CAD Generering af facade, snit og detaljer 3,0 dage CAD Udarbejdelse af plantegninger 3,0 dage Landmåling og kortlægning - fremstil. af 3D model 2,0 dage Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 2,0 dage BAI monitorerer løbende udviklingsbehovet for uddannelse knyttet til digitaliseringsprocesser i byggeriet. BLANDET KATEGORI En række informanter havde fokus på kompetencebehov, som er behandlet i denne blandende kategori. TØMRERENS UDVIDEDE KOMPETENCE I FORBINDELSE MED AKD Adgangskontroller er mere almindelige, og dertil er der behov for at en tømrer kan udføre elarbejde f.eks. i forbindelse med isætning af døre. Traditionelt er arbejdet delt mellem låsesmede, elektrikere og tømrer, men der er virksomheder der har behov for en smidiggørelse af arbejdsprocesserne. En tilsvarende udvikling er set i andre tilfælde, eksempelvis for kloakmestre når de efterser elektriske pumper i kloakbrønde. De uddannelser der skal til, ligger i de øvrige efteruddannelsesudvalgs programmer. TOLERANCEKRAV I BYGGERIET VED MONTERING AF BYGNINGSKOMPONENTER Informanter udtrykker at der i stigende grad er behov for håndværkere med indsigt i byggeriets normer og tolerancer samt en særligt kendskab til hvorledes disse overholdes. IT, fugtgrænser, målemetoder. Det bør nok undersøges nærmere hvilke tolerance krav der er tale om, tolerance krav er normalt ikke taget ud af sammenhæng, men er noget man har fokus på i alle de uddannelsmål hvor det er relevant. Det er i den forbindelse ikke umiddelbart nogen særskilt profil, men der kan sættes yderligere fokus på tolerancer fremover i BAIs undervisningsmaterialer. VÆK MED K3 FEJL 19

20 Mange boligejere som står over for hushandler, vil have glæde af at få udbedret fejl der kan give alvorlige anmærkninger i tilstandsrapporter. Man skal kunne gennemgå bygningen med K3 fejl inden der laves en tilstandsrapport. Der er i dag uddannelser der har fokus på de områder, at en bygning kan være behæftet med alvorlige fejl. Særligt uddannelser indenfor tage, vådrum og fundamenter kan anbefales som grundlag for denne profil. Afhængig af bygningstyper vil denne profil være relevant for flere forskellige fag. Nedenstående kursus der har fokus på gennemgang og vurdering af bygninger, anbefales som en grundlæggende uddannelse dage Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme KUNDEFOKUS Der er et stigende behov for at styrke de udførendes evnen til at gå i dialog med kunden. Det er behov der udspringer af en række forhold, herunder at virksomheder kan opnå bedre anbefalinger og ratings på hjemmesider. Bl.a. har de sociale boligselskaber i stigende grad udbud, hvor virksomheden skal dokumentere de udførendes kompetence til samarbejde med beboerne. Det er dog ikke en selvstændig jobprofil, men mere en måde at udøve sit erhverv på. Det handler om at kunne se en sag fra andres perspektiv, samt på en hensigtsmæssig måde at kunne håndtere krav fra flere sider. Efteruddannelsesudvalget har en række kurser der behandler kundefokus, som man kan anbefale som efteruddannelse til de medarbejdere der har kundekontakt Kundefokus og valg af klimaløsninger 2 dage Opstart af bygge og anlægsprojekter 1 dag Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage Sjakbajs service og kundepleje 1 dag ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED Der er hos informanterne en erkendelse af, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for en god byggeproces. Det kræver en mangesidet indsats, men fokus i denne forbindelse er på de udførende. Der efterspørges flere kompetencer hos de udførende, så de er klædt på til at kunne medvirke. I virksomhederne arbejdes der f.eks. med Kørekort til sikkerhed. Der efterlyses en arbejdsmiljø og sikkerhedspakke, som man kan anbefale. 20

21 Den nuværende kursuspakke vedrørende arbejdsmiljø indeholder bud på relevant efteruddannelse. Det er ikke hensigtsmæssigt at udvikle én kursuspakke, da de forskellige områder i branchen stiller meget forskellige sikkerhedskrav. Men de generelle kurser kan være et godt udgangspunkt for et kørekort til sikkerhed. De bør så suppleres med uddannelser, der er mere specifikke i forhold til de udførendes konkrete arbejdsopgaver. MATERIALEKENDSKAB Udviklingen i byggebranchen er på 30 år gået fra nogle få tusinde til mere end forskellige byggematerialer. I denne undersøgelse peger informanterne særligt på behovet for, at de udførende kender til nye pladematerialer og pudstyper. Det handler dels om at kunne vælge relevante materialer til en given sag, og det indebærer at man kan sammenligne egenskaber. Desuden er der behov for at de udførende ved noget om anvendelsen og udførsel af arbejdet med produkterne. Der er indenfor BAIs område uddannelser med fokus på både pladematerialer og forskellige pudstyper. Indholdet af kurserne revideres løbende. Afhængigt af faggrupper vil der kunne sammensættes relevante uddannelsesmål. Det vil være traditionelle faglærte og ufaglærte profiler som tømrer, murer eller murerarbejdsmand som kan styrke deres faglige profil med et bredt materiale kendskab Ydervægge - udførelse af beklædninger 0,5 dage Specialpuds udførelse 2,0 dage Grov- og finpudsede overflader - udførelse 3,0 dage TOLERANCER OG KVALITET I BYGGERIET Kvalitetssikring i byggeriet bliver nævnt af flere som et område hvor man har behov for et stærkere fokus. Det handler bl.a. om at der er mere fokus på et byggeris samlede resultat, og derfor forventes den enkelte udførende at levere det forventede for at målet nås. Desuden er der ved f.eks. montage af elementer stadigt stigende krav til overholdelse af tolerancer. Der efterlyses udførende som har en særlig viden om de forskellige tolerancer der opereres med, samt at de har en viden om hvordan man i arbejdets udførsel kan medvirke til at overholde kravene. Informanterne forestiller sig at det ikke er en særskilt jobfunktion, men at det er en viden man er særlig opmærksom på og bærer med ind i et sjaks praktiske udførsel. BAI har ikke særskilte uddannelser indenfor tolerancer, men det indgår i mange uddannelser, hvilke tolerancer og kvalitetskrav der er på et givet produkt eller proces. 21

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere