INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007"

Transkript

1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning Afgørelser i FOAs Klageinstans FOA Vestlolland indklaget FOA Horsens indklaget FOA Forbundet indklaget PMF afdeling 1 indklaget OAA, Hovedledelsen indklaget A-kassen indklaget FOA Herning og a-kassen indklaget FOA Midtsjælland indklaget FOA Sønderjylland indklaget A-kassen indklaget PMF afd. 4, FOA Roskilde og a-kassen indklaget FOA SOSU indklaget FOA Frederikssund-Nordsjælland indklaget FOA Odense indklaget FOA Sønderjylland indklaget FOA Trafikfunktionærernes Fagforening og a-kassen indklaget FOA Roskilde og a-kassen indklaget FOA Odense og FOA Forbundet indklaget Landsforeningen For Socialpædagoger (LFS) indklaget. 12 Statistisk oversigt over afgjorte klagesager: Klagernes fordeling på kvinder og mænd Klagernes fordeling på faggrupper Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Retningslinier for FOAs Klageinstans

4 FOAs KLAGEINSTANS BERETNING 2007 Med virkning fra den 1. januar 1998 er der i FOA dengang Forbundet af Offentligt Ansatte, nu Fag og Arbejde - etableret en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i forhold til forbundet og arbejdsløshedskassen. Retningslinierne fra 1997 som revideret i 2003 er godkendt af forbundets hovedbestyrelse og gengivet bagerst i denne beretning. Dommere i Klageinstansen har været tidligere præsident i Sø- og Handelsretten Frank Poulsen, incl., tidligere højesteretsdommer Hans Kardel, incl. og tidligere højesteretsdommer Marie-Louise Andreasen, siden 1. januar Af retningslinierne for FOAs KLAGEINSTANS fremgår, at FOAs dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOAs hovedbestyrelse. Klageinstansens beretning for 2007 foreligger hermed. FOAs Klageinstans har i 2007 modtaget 20 nye sager, hvoraf 15 er afgjort. Hans Kardel har herudover afgjort de 5 sager, der ikke var afsluttet den 1. januar Der er således 5 sager under behandling ved årsskiftet af de afgjorte sager vedrørte helt eller delvis FOA Forbundet eller afdelinger. 7 af de afgjorte sager vedrørte helt eller delvis a-kassen. Klagerne har naturligvis været helt konkrete og vedrørt forskellige forhold. Det er ikke muligt af årets afgørelser at udlede generelle retningslinjer for sagsbehandlingen i afdelinger eller a-kasser. I de trufne afgørelser er tre klager afvist, én fordi politiske spørgsmål ikke kan behandles af klageinstansen, én fordi spørgsmål om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse skal indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn og én fordi spørgsmål om karantæne fra a-kassen kunne indbringes for Arbejdsdirektoratet. 4

5 Klageinstansen har i anledning af klagerne foreslået, at tre medlemmer skulle have udbetalt erstatning/godtgørelse fra forbundet/a-kassen, og har i yderligere en sag udtalt kritik af afdelingen. I øvrigt henvises til oversigten over afgørelserne. København, februar 2008 Marie-Louise Andreasen / Dorte Hansen 5

6 Afgørelser i FOAs KLAGEINSTANS i 2007 FOA 18 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOAs afdelinger afgørelserne var fordelt således: 4 klagere fik medhold med/uden erstatning 12 klagere fik ikke medhold 1 klage blev afvist som politisk, hvorfor klagen ikke var omfattet af de klager, som jf. regelsættet kan afgøres af FOAs dommer. 1 klage blev tilbagekaldt I alt 18 FOAs A-kasse 7 klager var relateret til sagsbehandlingen i Arbejdsløshedskassen. Afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 4 klagere fik ikke medhold 1 klage blev afvist, da Klageinstansen ikke var rette klageorgan I alt 7 *) Når summen af klager overstiger 20, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. 6

7 Afgørelser truffet i FOA Vestlolland indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. En pædagogmedhjælper, der arbejdede som børnehaveklasseleder, blev afskediget fra en lilleskole. FOA havde ikke overenskomst vedrørende dette arbejdsområde, men afdelingen sendte en skrivelse med opgørelse af et større erstatningskrav den 19. maj 2006, og sagsbehandleren havde senere et møde med lilleskolen i juni måned, hvor hun i det væsentlige opgav kravet. Klageren blev ikke gjort bekendt med sagens forløb og rettede i september henvendelse til Klageinstansen, der den 30. september anmodede afdelingen om en redegørelse for, hvad der var passeret. Den 5. november og senere den 12. december rykkede Klageinstansen for svar og modtog den 14. december en kort redegørelse og senere ligeledes en kort redegørelse af 18. januar Klageinstansen kunne ikke på det foreliggende grundlag behandle sagen og anmodede FOA, Forbundet, om at indtræde i sagen. Forbundet tiltrådte dette og afholdt møde med klageren og repræsentanter for afdelingen og kom frem til, at klageren alene havde krav i anledning af et manglende ansættelsesbrev. Klageinstansen beklagede meget, at man ikke havde orienteret klageren om, hvad der foregik, ligesom Klageinstansen fandt det meget uheldigt, at man ikke have besvaret Klageinstansens henvendelser. Klageinstansen fandt, at klageren havde krav på et kompensationsbeløb på kr., idet hun ikke havde fået den behandling af afdelingen, som hun som medlem af FOA kunne forvente. Endelig havde Klageinstansen ikke bemærkninger til, at der alene kunne gennemføres krav på et erstatningsbeløb i anledning af manglende ansættelsesbrev FOA Horsens indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. En ældre social- og sundhedsassistent, der var tillidsrepræsentant, fik en ny leder. Der opstod samarbejdsproblemer, og hun gjorde gældende, at hun blev moppet. Hun sygemeldte sig, og der blev afholdt en lang række møder med repræsentanter fra kommunen. Hun forsøgte at genoptage sit arbejde, men blev igen sygemeldt. Efter at hun var blevet tilbudt nyt arbejde et andet sted, som hun afslog, blev hun afskediget. Klageinstansen fandt, at man ikke kunne kritisere afdelingens vurdering af, at der ikke var grundlag for at føre en sag om mopning, og Klageinstansen fandt heller ikke grundlag for at kritisere den sagsbehandling, afdelingen havde tilbudt hende Forbundet indklaget. Klagen afvist som politisk. En afdeling klagede over det overenskomstresultat, Forbundet havde opnået i forbindelse med søgne-helligdagsbetaling for grundlovsdag. Afdelingen fandt, at resultatet af denne overenskomst var dårligt. Klageinstansen fandt, at der var tale om en politisk sag og afviste sagen PMF 1 indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. En pædagogmedhjælper klagede over først en og senere en anden medarbejder, der bistod hende, efter at hun var blevet sygemeldt på grund af samarbejdsproblemer på arbejdet. Klageinstansen 7

8 fandt, at der nok havde været tale om misforståelser mellem parterne, men der var ikke grundlag for at udtale kritik af de pågældende medarbejderes arbejde OAA, Hovedledelsen indklaget. Klage over, at klageren ikke fik kompensation eller erstatning i anledning af, at hun ikke var berettiget til dagpenge fra a-kassen. En social- og sundhedsassistent, der var udmeldt af a-kassen i 1999, rettede i august 2005 henvendelse med henblik på optagelse i a-kassen. For at forbedre mulighederne for hendes modtagelse af dagpenge blev ansøgningen datostemplet den 1. juni. Hun blev godkendt som optaget pr. denne dato. Den 21. juni 2005 havde hun skrevet en ny kontrakt med ansættelsesdato den 1. september. OAA, Hovedledelsen fremhævede, at hun ikke var medlem af en fagforening eller a-kasse på tidspunktet fra accept af den nye stilling. Ved påbegyndelsen af stillingen var hun ganske vist medlem, men hun havde ingen dagpengeret. Under hensyn til, at hun, hvis hun havde takket nej til stillingen, ikke var berettiget til dagpenge, fandt Hovedledelsen, at hun ikke havde krav på kompensation eller erstatning. Det tiltrådte Klageinstansen A-kassen indklaget. Klage over at a-kassen vejledte et medlem fejlagtigt om muligheden for VEU-godtgørelse. Et medlem søgte VEU-godtgørelse til en 9½ md. lang social- og sundhedsuddannelse. Hun fik kun VEU-godtgørelse i de første 6 uger. A-kassen havde forelagt spørgsmålet for FOAs a-kasses hovedledelse, og dennes svar byggede på den forudsætning, at medlemmet var i beskæftigelse, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Lokalafdelingen fortalte medlemmet, at hun kunne få VEU-godtgørelse til uddannelsen, men sendte hende også en vejledning til ledige, og det fremgik heraf, at ledige havde ret til sammenlagt 6 ugers uddannelse med godtgørelse. A-kassen forsøgte forgæves at finde en løsning, således at medlemmet kunne fortsætte uddannelsen med godkendt ydelse, og erstattede hende derefter kulancemæssigt godtgørelsen for 3 måneder til fuld og endelig afgørelse i henhold til frivilligt forlig. Da medlemmet på grund af fejlen var kommet i en situation, hvor hun havde gennemført 4 mdr. af uddannelsen uden at kunne få støtte til resten, mente klageinstansen, at a-kassen yderligere burde erstatte et beløb svarende til godtgørelse under den resterende del af uddannelsen, under forudsætning af, at hun fortsatte denne. Klageinstansens forslag gjaldt efter omstændighederne, selv om medlemmet havde accepteret det mindre beløb til fuld og endelig afgørelse FOA Herning og a-kassen indklaget. Klage over at FOA-afdeling og/eller a-kassen vejledte et medlem fejlagtigt ved at fortælle hende, at hun kunne få VEU-godtgørelse til en (blomsterbinder)uddannelse. Et medlem søgte på et tidspunkt, hvor hun var i beskæftigelse, VEU-godtgørelse til en 3½ md.s uddannelse som blomsterbinder. Hun fik afslag, og hovedledelsen tog ikke stilling til et evt. erstatningsansvar for den vejledning, medlemmet havde fået hos afdelingen og/eller a-kassen. Hovedledelsen beklagede og ville ikke modsætte sig, at a-kassen blev pålagt at erstatte et beløb svarende til VEU-godtgørelse i de 74 dage, uddannelsen havde varet. Det var ikke bekræftet, men heller ikke bestridt, at a-kassen havde begået fejl ved vejledningen af medlemmet, og klageinstansen foreslog herefter, at a-kassen betalte medlemmet sådan erstatning med ca kr. 8

9 FOA Midtsjælland indklaget. Klage over en FOA-afdelings håndtering af en arbejdsskadesag og en sag, der endte med, at medlemmet blev afskediget. FOA-afdeling påtog sig på grund af den valgte sikkerhedsrepræsentants inhabilitet at hjælpe et medlem i anledning af hendes klage over det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og medlemmet klagede efterfølgende over, at afdelingen ikke havde sørget for, at sikkerhedsudvalget tog stilling til klagen. Hun klagede endvidere over, at afdelingen ikke sørgede for, at arbejdsgiveren hurtigere behandlede sagen om arbejdsmiljøet, ikke mødte som bisidder for hende til et møde, hun i rimelig tid havde underrettet afdelingen om, og ikke underrettede hende om forløbet af et senere møde om sagen. Klageinstansen mente, at afdelingen burde have sørget for, at sikkerhedsudvalget tog stilling til klagen, eller fik hendes udtrykkelige tilkendegivelse af, at hun ikke ønskede sagen forfulgt i sikkerhedsudvalget. Klageinstansen fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere afdelingens passivitet i en periode på 2 måneder, selv om det havde været at foretrække, at den havde fulgt sagen op i perioden. Afdelingen burde endvidere have sørget for, at mødet blev udsat til et tidspunkt, hvor man var i stand til at stille en bisidder til rådighed for medlemmet, og burde have orienteret hende om forløbet af mødet, uanset om arbejdsgiveren lavede mødereferat eller ej, og uanset om hun formelt repræsenterede medlemmet på mødet. Afdelingen havde således ikke for så vidt angår sagen om arbejdsmiljøet ydet medlemmet den bistand, hun med rette kunne forvente. Da det var helt uafklaret, om den korrekte bistand kunne have ført til, at medlemmets sygemelding og senere afskedigelse blev undgået, og om afdelingens håndtering af sagen havde medført et tab for hende, fandt klageinstansen ikke grundlag for at foreslå, at der skulle betales erstatning for tab, men foreslog, at FOA-afdelingen betalte hende en godtgørelse på kr. i anledning af den utilstrækkelige medlemsservice FOA Sønderjylland indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke havde givet tilstrækkelig medlemsservice efter henvendelse angående forhold på arbejdspladsen. FOA-afdelingen deltog i flere møder på arbejdspladsen, men havde gentagne gange erklæret, at man kun kunne korrespondere og tale med hendes mand, hvis han skrev og mødte sammen med hende. Klageinstansen mente, det var berettiget, at FOA-afdelingen ikke ville tale alene med medlemmets mand om medlemmets forhold på arbejdspladsen. Klageinstansen fandt heller ikke i øvrigt i det fremkomne grundlag for at kritisere FOA-afdelingens behandling af medlemmets sag og gav derfor ikke medhold i klagen over afdelingen. Klageinstansen har ikke mulighed for at tage stilling til klager over forskellige forhold fra arbejdsgiverens side A-kassen indklaget. Klage over afgørelse fra FOAs A-kasse om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse. Klager over VEU/SVU afgørelser skal ske til Arbejdsmarkedets Ankenævn, som sagen var indbragt for. Klageinstansen foretog ikke videre i anledning af henvendelse. 9

10 FOA Roskilde, PMF afdeling 4 og a-kassen indklaget. Klage over manglende rådgivning m.v. i relation til spørgsmål om ferie i forbindelse med barsel i Et medlem klagede over, at hun ikke var rådgivet korrekt m.h.t. afholdelse af ferie og udbetaling af feriedagpenge i forbindelse med barselsorlov. Hun mente herved at have mistet 9 dage med feriedagpenge. PMF afdelingen havde videresendt spørgsmålene til a-kassen og havde senere på medlemmets foranledning rykket for svar til medlemmet. Efter sagsakterne fra a-kassen havde der ikke været nogen sagsbehandling dér. Klageinstansen måtte antage, at den manglende sagsbehandling muligvis skyldtes, at henvendelserne fra afdelingen ikke var modtaget i a-kassen, og mente ikke at have grundlag for at kritisere sagsbehandlingen i nogen af PMFs eller FOAs afdelinger eller gøre nogen ansvarlig for, at medlemmet havde mistet feriedagpenge FOA Social- og Sundhedsafdelingen indklaget. Klage over den behandling, FOA-afdeling gav et medlem i forbindelse med sygdom og senere opsigelse. Efter de oplysninger, der forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at konstatere, at medlemmet havde rettet sådanne henvendelser til FOA-afdelingen, at den burde have reageret over for arbejdsgiveren eller i øvrigt have ydet hende yderligere bistand, herunder til at starte en arbejdsskadesag. Der var heller ikke grundlag for at antage, at medlemmet havde anmodet om afdelingens bistand i forbindelse med arbejdsgiverens brev om, at man havde til hensigt at afskedige hende, eller at afdelingen i øvrigt senere burde have indtrådt i sagen om den skete afskedigelse. Det var efter det fremkomne ikke sandsynligt, at det havde haft afgørende betydning for medlemmet, hvis afdelingen tidligere end sket havde sørget for et referat af et møde, hvor afdelingen deltog. Der havde muligt i forbindelse med henvendelser fra medlemmet været misforståelser, der kunne være undgået, hvis afdelingen havde haft et mere effektivt registreringssystem. Klageinstansen fandt det positivt, at afdelingen nu havde indført et sådant system, og fandt ikke grundlag for at kritisere, at det ikke var indført tidligere. Klageinstansen havde herefter ikke grundlag for at give medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for medlemmet FOA Frederikssund-Nordsjælland indklaget. Klage over den vejledning, FOA-afdeling gav et medlem i forbindelse med at hun tog stilling til, om hun ville betale efterlønsbidrag. Et medlem fravalgte at betale efterlønsbidrag umiddelbart efter, at Arbejdsløshedskassens hovedkontor skriftligt havde forklaret hende om reglerne og rådet hende til at betale bidraget. Hun mente under et møde i FOA-afdelingen at have fået forklaret, at det ikke kunne svare sig at betale til efterlønsordningen, hvis man var mellem 50 og 55 år ved ordningens indførelse. Klageinstansen fandt det ikke sandsynligt, at FOA-afdelingen havde givet forkerte råd, og fandt ikke grundlag for at kritisere FOAs vejledning. 10

11 FOA Odense indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke rettidigt startede sag om arbejdsskader. Et medlem klagede over, at FOA-afdelingen ikke havde hjulpet hende med at få erstatning for svie og smerte i forbindelse med arbejdsskader. Formentlig på grund af en misforståelse mellem FOAafdelingen og medlemmet om, hvem der skulle tage initiativet til at skaffe en domsudskrift, fulgte afdelingen ikke arbejdsskadespørgsmålet op, og medlemmet nævnte ikke spørgsmålet under en række senere kontakter med afdelingen. Det burde efter klageinstansens opfattelse af journalarket hos FOA-afdelingen have fremgået, om det var afdelingen eller medlemmet, der skulle tage initiativet, men under henvisning til parternes senere kontakter og da klageinstansen efter det foreliggende ikke havde noget grundlag for at vurdere, om medlemmet opfyldte betingelserne for at få medhold i et krav om en sådan erstatning, gav klageinstansen ikke medlemmet medhold i klagen eller i et krav om, at FOA skulle erstatte hende det beløb, hun kunne have fået, hvis afdelingen havde behandlet sagen rettidigt FOA Sønderjylland indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke gjorde arbejdsgiveren ansvarlig for, at medlem blev afskediget på grund af graviditet. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af kundenedgang. Hun gjorde under klagesagen gældende, at den reelle begrundelse for afskedigelsen var hendes graviditet, men klageinstansen mente ikke at kunne lægge til grund, at afdelingen havde vidst dette. Efter de oplysninger, der i øvrigt forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at antage, at FOA-afdelingen burde have gjort gældende, at afskedigelsen skyldtes graviditeten.. Klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for hende FOA Trafikfunktionærernes Fagforening og a-kassen indklaget. Klage over manglende rådgivning om udmeldelse af a-kasse i forbindelse med overgang til fleksjob i Et medlem skiftede til fleksjob, men fortsatte som medlem af a-kassen. Han mente efterfølgende, at han derefter havde betalt kontingent til a-kassen i ca. 5½ år uden at have glæde af medlemskabet. Fagforeningen forsøgte, men forgæves, at få kontingentet tilbagebetalt eller at få medlemmet udmeldt af a-kassen med tilbagevirkende kraft. Kommunen havde muligvis begået en fejl ved ikke at indberette hans fleksjob til fleksydelseskontoret. Klageinstansen fandt, at fagforeningen ikke havde ydet medlemmet den bistand, han med rette kunne forvente, men det var uvist, om det havde medført tab for medlemmet. Klageinstansen foreslog, at fagforeningen betalte medlemmet en godtgørelse på kr. for utilstrækkelig medlemsservice, men fandt ikke grundlag for at kritisere a-kassen FOA Roskilde og a-kassen indklaget. Klage over manglende opfølgning af afskedigelsessag og over karantæne fra a-kasse. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af samarbejdsvanskeligheder, og FOA påstod på hans vegne over for arbejdsgiveren løn for resten af måneden. Inden arbejdsgiveren havde reageret, skiftede medlemmet forbund, og FOA sendte sagens akter til det nye forbund, og meddelte senere medlemmet, at man ikke foretog sig mere, fordi han ikke længere var medlem af FOA. 11

12 Klageinstansen mente ikke, det var kritisabelt, at afdelingen ikke tog yderligere kontakt til arbejdsgiveren specielt vedrørende grundlaget for afskedigelsen, og fandt i det hele ikke grundlag for at antage, at FOA ikke havde givet rimelig medlemsservice i relation til afskedigelsen. Klageinstansen kunne ikke tage stilling til spørgsmålet om karantæne fra a-kassen. FOAs hovedledelse havde truffet afgørelse herom, og denne afgørelse kunne indbringes for Arbejdsdirektoratet FOA Odense og FOAs hovedledelse/forhandlingssektion indklaget. Klage over at FOA-afdeling og FOAs forhandlingssektion ikke sørgede for, at en afskedigelsessag blev behandlet hurtigere. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af samarbejdsvanskeligheder. Efter FOAs indtræden i sagen erkendte arbejdsgiveren, at opsigelsen var givet på forkert grundlag, og tilbød bl.a. genansættelse. Medlemmet havde forskellige ønsker til vilkårene for genansættelse eller fratræden. Der blev ikke opnået enighed om vilkårene, og sagen blev på medlemmets forlangende fortsat ved afskedigelsesnævnet, hvor den ikke var færdigbehandlet godt et år efter opsigelsen. Efter de oplysninger, der forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at antage, at FOAafdelingen eller FOAs forhandlingssektion kunne have udvirket nogen væsentlig forkortelse af den tid, der var gået med behandlingen af medlemmets klage over afskedigelsen. Klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen eller forhandlingssektionen havde handlet kritisabelt over for hende FOA Landsforeningen For Socialpædagoger indklaget. Klage over (FOA-afdeling) LFSs håndtering af en sag om manglende betaling af løntillæg og pensionsbidrag. Ved en fejl blev der ikke oprettet nogen sag ved et medlems henvendelse til LFS om arbejdsgiverens manglende betaling, og afdelingen reagerede ikke, da medlemmet rykkede for svar. Afdelingen undskyldte sagsbehandlingen. Afdelingen betalte på et tidspunkt medlemmet et acontobeløb, hvilket antagelig medførte, at medlemmet ikke led noget direkte økonomisk tab. Under behandlingen af klagesagen havde afdelingen taget initiativer over for arbejdsgiveren. Klageinstansen mente ikke, at afdelingen havde ydet medlemmet den bistand, hun med rette kunne forvente, og udtalte kritik heraf. 12

13 STATISTISK OVERSIGT over de afgjorte sager. Klagernes fordeling på kvinder og mænd. Antal klager kvinder mænd gruppe klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Assistent 1 Beskæftigelsesvejleder 1 Dagplejer 1 Hjemmehjælper 1 Plejehjemsassistent 1 P-vagt 1 Pædagogmedhjælper 4 Social- og sundhedsassistent 6 Social- og sundhedshjælper 2 Vagtleder 1 Andet 1 I alt 20 13

14 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *) Medhold Med og uden erstatning Delvis Ikke medhold FOA Forbundet 1 1-P Afvist: Politisk = P Andet = A Tilbagekaldt Afdelinger Frederikshavn 1 Frederikssund/Nordsjælland 1 Horsens 1 LFS 1-u Midtsjælland 1-m Odense 2 PMF afd. 1 1 PMF afd. 4 1 Roskilde 2 SOSU 1 Sønderjylland 2 Trafikfunktionærnes Fagforening 1-m Vestlolland 1-m A-kassen 2-m 4 1-A I alt *) Når summen af klager overstiger 20, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *) Antal Forbund Afdelinger a-kasse I alt *) Når summen af klager overstiger 20, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. 14

15 Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS *senest godkendt af FOA s hovedbestyrelse den 11. februar Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af politisk karakter tænkes på FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. Klagen Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af sagen. Bemærkning: Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt. 15

16 3. Dommeren Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af eller ansat i organisation. Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan. 4. Afgørelse Dommeren kan: Beslutte at en klage er ubegrundet Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede Foreslå erstatning Bemærkning: Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi. 5. Beretning Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke. 6. Sekretariat Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København. 7. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626 E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs hjemmeside: www.foa.dk FOAs dommer: Hans Kardel Sekretær: Stanley Lie, direkte 4697

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du Til tillidsrepræsentanten FOAs F O A F A G O G A R B E J D E Klageinstans Sådan klager du Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside:

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2008 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2002... 5 Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2002... 5 Beretning for 2002... 6 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2002:... 7 FOA... 7 Politisk...

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne FOA s KLAGEINSTANS Et tilbud til medlemmerne Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over hele landet kan der opstå situationer, hvor du

Læs mere

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2014

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2014 FORBUND FOAs Klageinstans Beretning 2014 FOAS KLAGEINSTANS FOA 3 Indhold FOAs Klageinstans beretning 2014 FOAs Klageinstans beretning 2014 3 Afgørelser truffet i 2014 5 172-2013 FOA1 og forbundet indklaget

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2011

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2011 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2011 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden.

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden. Klagerådsberetning 2013-2014 Indhold Indhold... 2 Forord fra Klagerådets formand... 2 Klagerådets medlemmer... 2 Klagerådets mæglingsmand... 3 Følgende sager er behandlet... 3 Afskedigelse... 3 Arbejdsskader...

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Rapport for 3F s Klageråd 2005

Rapport for 3F s Klageråd 2005 Rapport for 3F s Klageråd 2005 Forord fra formanden for Klagerådet Steen Andersen Formålet med vores Klageråd er at give 3F-medlemmer mulighed for at klage over fejl i sagsbehandlingen i sager behandlet

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015

Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015 Om tilbagebetaling A-kassen LH 4. udgave, september 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Vi spørger dig... 3 3. Hvad sker der, hvis udbetalingen var rigtig?... 3 4. Hvad sker der, hvis udbetalingen var

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013 Indledning HK s Klagenævn har i perioden 1. maj 2011 1. maj 2012 i alt behandlet 47 sager, heraf er 14 uafsluttede. Af de 47 sager var 15 påbegyndt i sidste periode. Sagerne er listet kronologisk og organisatorisk

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2015

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2015 FORBUND FOAs Klageinstans Beretning 2015 Indhold FOAs Klageinstans beretning 2015 3 Afgørelser truffet i 2015 4 191-2014 FOA 1 indklaget 4 192-2014 FOA (Forbundet) indklaget 5 193-2014 FOA Sydfyn indklaget

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere