INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007"

Transkript

1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning Afgørelser i FOAs Klageinstans FOA Vestlolland indklaget FOA Horsens indklaget FOA Forbundet indklaget PMF afdeling 1 indklaget OAA, Hovedledelsen indklaget A-kassen indklaget FOA Herning og a-kassen indklaget FOA Midtsjælland indklaget FOA Sønderjylland indklaget A-kassen indklaget PMF afd. 4, FOA Roskilde og a-kassen indklaget FOA SOSU indklaget FOA Frederikssund-Nordsjælland indklaget FOA Odense indklaget FOA Sønderjylland indklaget FOA Trafikfunktionærernes Fagforening og a-kassen indklaget FOA Roskilde og a-kassen indklaget FOA Odense og FOA Forbundet indklaget Landsforeningen For Socialpædagoger (LFS) indklaget. 12 Statistisk oversigt over afgjorte klagesager: Klagernes fordeling på kvinder og mænd Klagernes fordeling på faggrupper Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Retningslinier for FOAs Klageinstans

4 FOAs KLAGEINSTANS BERETNING 2007 Med virkning fra den 1. januar 1998 er der i FOA dengang Forbundet af Offentligt Ansatte, nu Fag og Arbejde - etableret en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i forhold til forbundet og arbejdsløshedskassen. Retningslinierne fra 1997 som revideret i 2003 er godkendt af forbundets hovedbestyrelse og gengivet bagerst i denne beretning. Dommere i Klageinstansen har været tidligere præsident i Sø- og Handelsretten Frank Poulsen, incl., tidligere højesteretsdommer Hans Kardel, incl. og tidligere højesteretsdommer Marie-Louise Andreasen, siden 1. januar Af retningslinierne for FOAs KLAGEINSTANS fremgår, at FOAs dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOAs hovedbestyrelse. Klageinstansens beretning for 2007 foreligger hermed. FOAs Klageinstans har i 2007 modtaget 20 nye sager, hvoraf 15 er afgjort. Hans Kardel har herudover afgjort de 5 sager, der ikke var afsluttet den 1. januar Der er således 5 sager under behandling ved årsskiftet af de afgjorte sager vedrørte helt eller delvis FOA Forbundet eller afdelinger. 7 af de afgjorte sager vedrørte helt eller delvis a-kassen. Klagerne har naturligvis været helt konkrete og vedrørt forskellige forhold. Det er ikke muligt af årets afgørelser at udlede generelle retningslinjer for sagsbehandlingen i afdelinger eller a-kasser. I de trufne afgørelser er tre klager afvist, én fordi politiske spørgsmål ikke kan behandles af klageinstansen, én fordi spørgsmål om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse skal indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn og én fordi spørgsmål om karantæne fra a-kassen kunne indbringes for Arbejdsdirektoratet. 4

5 Klageinstansen har i anledning af klagerne foreslået, at tre medlemmer skulle have udbetalt erstatning/godtgørelse fra forbundet/a-kassen, og har i yderligere en sag udtalt kritik af afdelingen. I øvrigt henvises til oversigten over afgørelserne. København, februar 2008 Marie-Louise Andreasen / Dorte Hansen 5

6 Afgørelser i FOAs KLAGEINSTANS i 2007 FOA 18 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOAs afdelinger afgørelserne var fordelt således: 4 klagere fik medhold med/uden erstatning 12 klagere fik ikke medhold 1 klage blev afvist som politisk, hvorfor klagen ikke var omfattet af de klager, som jf. regelsættet kan afgøres af FOAs dommer. 1 klage blev tilbagekaldt I alt 18 FOAs A-kasse 7 klager var relateret til sagsbehandlingen i Arbejdsløshedskassen. Afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 4 klagere fik ikke medhold 1 klage blev afvist, da Klageinstansen ikke var rette klageorgan I alt 7 *) Når summen af klager overstiger 20, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. 6

7 Afgørelser truffet i FOA Vestlolland indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. En pædagogmedhjælper, der arbejdede som børnehaveklasseleder, blev afskediget fra en lilleskole. FOA havde ikke overenskomst vedrørende dette arbejdsområde, men afdelingen sendte en skrivelse med opgørelse af et større erstatningskrav den 19. maj 2006, og sagsbehandleren havde senere et møde med lilleskolen i juni måned, hvor hun i det væsentlige opgav kravet. Klageren blev ikke gjort bekendt med sagens forløb og rettede i september henvendelse til Klageinstansen, der den 30. september anmodede afdelingen om en redegørelse for, hvad der var passeret. Den 5. november og senere den 12. december rykkede Klageinstansen for svar og modtog den 14. december en kort redegørelse og senere ligeledes en kort redegørelse af 18. januar Klageinstansen kunne ikke på det foreliggende grundlag behandle sagen og anmodede FOA, Forbundet, om at indtræde i sagen. Forbundet tiltrådte dette og afholdt møde med klageren og repræsentanter for afdelingen og kom frem til, at klageren alene havde krav i anledning af et manglende ansættelsesbrev. Klageinstansen beklagede meget, at man ikke havde orienteret klageren om, hvad der foregik, ligesom Klageinstansen fandt det meget uheldigt, at man ikke have besvaret Klageinstansens henvendelser. Klageinstansen fandt, at klageren havde krav på et kompensationsbeløb på kr., idet hun ikke havde fået den behandling af afdelingen, som hun som medlem af FOA kunne forvente. Endelig havde Klageinstansen ikke bemærkninger til, at der alene kunne gennemføres krav på et erstatningsbeløb i anledning af manglende ansættelsesbrev FOA Horsens indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. En ældre social- og sundhedsassistent, der var tillidsrepræsentant, fik en ny leder. Der opstod samarbejdsproblemer, og hun gjorde gældende, at hun blev moppet. Hun sygemeldte sig, og der blev afholdt en lang række møder med repræsentanter fra kommunen. Hun forsøgte at genoptage sit arbejde, men blev igen sygemeldt. Efter at hun var blevet tilbudt nyt arbejde et andet sted, som hun afslog, blev hun afskediget. Klageinstansen fandt, at man ikke kunne kritisere afdelingens vurdering af, at der ikke var grundlag for at føre en sag om mopning, og Klageinstansen fandt heller ikke grundlag for at kritisere den sagsbehandling, afdelingen havde tilbudt hende Forbundet indklaget. Klagen afvist som politisk. En afdeling klagede over det overenskomstresultat, Forbundet havde opnået i forbindelse med søgne-helligdagsbetaling for grundlovsdag. Afdelingen fandt, at resultatet af denne overenskomst var dårligt. Klageinstansen fandt, at der var tale om en politisk sag og afviste sagen PMF 1 indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. En pædagogmedhjælper klagede over først en og senere en anden medarbejder, der bistod hende, efter at hun var blevet sygemeldt på grund af samarbejdsproblemer på arbejdet. Klageinstansen 7

8 fandt, at der nok havde været tale om misforståelser mellem parterne, men der var ikke grundlag for at udtale kritik af de pågældende medarbejderes arbejde OAA, Hovedledelsen indklaget. Klage over, at klageren ikke fik kompensation eller erstatning i anledning af, at hun ikke var berettiget til dagpenge fra a-kassen. En social- og sundhedsassistent, der var udmeldt af a-kassen i 1999, rettede i august 2005 henvendelse med henblik på optagelse i a-kassen. For at forbedre mulighederne for hendes modtagelse af dagpenge blev ansøgningen datostemplet den 1. juni. Hun blev godkendt som optaget pr. denne dato. Den 21. juni 2005 havde hun skrevet en ny kontrakt med ansættelsesdato den 1. september. OAA, Hovedledelsen fremhævede, at hun ikke var medlem af en fagforening eller a-kasse på tidspunktet fra accept af den nye stilling. Ved påbegyndelsen af stillingen var hun ganske vist medlem, men hun havde ingen dagpengeret. Under hensyn til, at hun, hvis hun havde takket nej til stillingen, ikke var berettiget til dagpenge, fandt Hovedledelsen, at hun ikke havde krav på kompensation eller erstatning. Det tiltrådte Klageinstansen A-kassen indklaget. Klage over at a-kassen vejledte et medlem fejlagtigt om muligheden for VEU-godtgørelse. Et medlem søgte VEU-godtgørelse til en 9½ md. lang social- og sundhedsuddannelse. Hun fik kun VEU-godtgørelse i de første 6 uger. A-kassen havde forelagt spørgsmålet for FOAs a-kasses hovedledelse, og dennes svar byggede på den forudsætning, at medlemmet var i beskæftigelse, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Lokalafdelingen fortalte medlemmet, at hun kunne få VEU-godtgørelse til uddannelsen, men sendte hende også en vejledning til ledige, og det fremgik heraf, at ledige havde ret til sammenlagt 6 ugers uddannelse med godtgørelse. A-kassen forsøgte forgæves at finde en løsning, således at medlemmet kunne fortsætte uddannelsen med godkendt ydelse, og erstattede hende derefter kulancemæssigt godtgørelsen for 3 måneder til fuld og endelig afgørelse i henhold til frivilligt forlig. Da medlemmet på grund af fejlen var kommet i en situation, hvor hun havde gennemført 4 mdr. af uddannelsen uden at kunne få støtte til resten, mente klageinstansen, at a-kassen yderligere burde erstatte et beløb svarende til godtgørelse under den resterende del af uddannelsen, under forudsætning af, at hun fortsatte denne. Klageinstansens forslag gjaldt efter omstændighederne, selv om medlemmet havde accepteret det mindre beløb til fuld og endelig afgørelse FOA Herning og a-kassen indklaget. Klage over at FOA-afdeling og/eller a-kassen vejledte et medlem fejlagtigt ved at fortælle hende, at hun kunne få VEU-godtgørelse til en (blomsterbinder)uddannelse. Et medlem søgte på et tidspunkt, hvor hun var i beskæftigelse, VEU-godtgørelse til en 3½ md.s uddannelse som blomsterbinder. Hun fik afslag, og hovedledelsen tog ikke stilling til et evt. erstatningsansvar for den vejledning, medlemmet havde fået hos afdelingen og/eller a-kassen. Hovedledelsen beklagede og ville ikke modsætte sig, at a-kassen blev pålagt at erstatte et beløb svarende til VEU-godtgørelse i de 74 dage, uddannelsen havde varet. Det var ikke bekræftet, men heller ikke bestridt, at a-kassen havde begået fejl ved vejledningen af medlemmet, og klageinstansen foreslog herefter, at a-kassen betalte medlemmet sådan erstatning med ca kr. 8

9 FOA Midtsjælland indklaget. Klage over en FOA-afdelings håndtering af en arbejdsskadesag og en sag, der endte med, at medlemmet blev afskediget. FOA-afdeling påtog sig på grund af den valgte sikkerhedsrepræsentants inhabilitet at hjælpe et medlem i anledning af hendes klage over det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og medlemmet klagede efterfølgende over, at afdelingen ikke havde sørget for, at sikkerhedsudvalget tog stilling til klagen. Hun klagede endvidere over, at afdelingen ikke sørgede for, at arbejdsgiveren hurtigere behandlede sagen om arbejdsmiljøet, ikke mødte som bisidder for hende til et møde, hun i rimelig tid havde underrettet afdelingen om, og ikke underrettede hende om forløbet af et senere møde om sagen. Klageinstansen mente, at afdelingen burde have sørget for, at sikkerhedsudvalget tog stilling til klagen, eller fik hendes udtrykkelige tilkendegivelse af, at hun ikke ønskede sagen forfulgt i sikkerhedsudvalget. Klageinstansen fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere afdelingens passivitet i en periode på 2 måneder, selv om det havde været at foretrække, at den havde fulgt sagen op i perioden. Afdelingen burde endvidere have sørget for, at mødet blev udsat til et tidspunkt, hvor man var i stand til at stille en bisidder til rådighed for medlemmet, og burde have orienteret hende om forløbet af mødet, uanset om arbejdsgiveren lavede mødereferat eller ej, og uanset om hun formelt repræsenterede medlemmet på mødet. Afdelingen havde således ikke for så vidt angår sagen om arbejdsmiljøet ydet medlemmet den bistand, hun med rette kunne forvente. Da det var helt uafklaret, om den korrekte bistand kunne have ført til, at medlemmets sygemelding og senere afskedigelse blev undgået, og om afdelingens håndtering af sagen havde medført et tab for hende, fandt klageinstansen ikke grundlag for at foreslå, at der skulle betales erstatning for tab, men foreslog, at FOA-afdelingen betalte hende en godtgørelse på kr. i anledning af den utilstrækkelige medlemsservice FOA Sønderjylland indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke havde givet tilstrækkelig medlemsservice efter henvendelse angående forhold på arbejdspladsen. FOA-afdelingen deltog i flere møder på arbejdspladsen, men havde gentagne gange erklæret, at man kun kunne korrespondere og tale med hendes mand, hvis han skrev og mødte sammen med hende. Klageinstansen mente, det var berettiget, at FOA-afdelingen ikke ville tale alene med medlemmets mand om medlemmets forhold på arbejdspladsen. Klageinstansen fandt heller ikke i øvrigt i det fremkomne grundlag for at kritisere FOA-afdelingens behandling af medlemmets sag og gav derfor ikke medhold i klagen over afdelingen. Klageinstansen har ikke mulighed for at tage stilling til klager over forskellige forhold fra arbejdsgiverens side A-kassen indklaget. Klage over afgørelse fra FOAs A-kasse om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse. Klager over VEU/SVU afgørelser skal ske til Arbejdsmarkedets Ankenævn, som sagen var indbragt for. Klageinstansen foretog ikke videre i anledning af henvendelse. 9

10 FOA Roskilde, PMF afdeling 4 og a-kassen indklaget. Klage over manglende rådgivning m.v. i relation til spørgsmål om ferie i forbindelse med barsel i Et medlem klagede over, at hun ikke var rådgivet korrekt m.h.t. afholdelse af ferie og udbetaling af feriedagpenge i forbindelse med barselsorlov. Hun mente herved at have mistet 9 dage med feriedagpenge. PMF afdelingen havde videresendt spørgsmålene til a-kassen og havde senere på medlemmets foranledning rykket for svar til medlemmet. Efter sagsakterne fra a-kassen havde der ikke været nogen sagsbehandling dér. Klageinstansen måtte antage, at den manglende sagsbehandling muligvis skyldtes, at henvendelserne fra afdelingen ikke var modtaget i a-kassen, og mente ikke at have grundlag for at kritisere sagsbehandlingen i nogen af PMFs eller FOAs afdelinger eller gøre nogen ansvarlig for, at medlemmet havde mistet feriedagpenge FOA Social- og Sundhedsafdelingen indklaget. Klage over den behandling, FOA-afdeling gav et medlem i forbindelse med sygdom og senere opsigelse. Efter de oplysninger, der forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at konstatere, at medlemmet havde rettet sådanne henvendelser til FOA-afdelingen, at den burde have reageret over for arbejdsgiveren eller i øvrigt have ydet hende yderligere bistand, herunder til at starte en arbejdsskadesag. Der var heller ikke grundlag for at antage, at medlemmet havde anmodet om afdelingens bistand i forbindelse med arbejdsgiverens brev om, at man havde til hensigt at afskedige hende, eller at afdelingen i øvrigt senere burde have indtrådt i sagen om den skete afskedigelse. Det var efter det fremkomne ikke sandsynligt, at det havde haft afgørende betydning for medlemmet, hvis afdelingen tidligere end sket havde sørget for et referat af et møde, hvor afdelingen deltog. Der havde muligt i forbindelse med henvendelser fra medlemmet været misforståelser, der kunne være undgået, hvis afdelingen havde haft et mere effektivt registreringssystem. Klageinstansen fandt det positivt, at afdelingen nu havde indført et sådant system, og fandt ikke grundlag for at kritisere, at det ikke var indført tidligere. Klageinstansen havde herefter ikke grundlag for at give medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for medlemmet FOA Frederikssund-Nordsjælland indklaget. Klage over den vejledning, FOA-afdeling gav et medlem i forbindelse med at hun tog stilling til, om hun ville betale efterlønsbidrag. Et medlem fravalgte at betale efterlønsbidrag umiddelbart efter, at Arbejdsløshedskassens hovedkontor skriftligt havde forklaret hende om reglerne og rådet hende til at betale bidraget. Hun mente under et møde i FOA-afdelingen at have fået forklaret, at det ikke kunne svare sig at betale til efterlønsordningen, hvis man var mellem 50 og 55 år ved ordningens indførelse. Klageinstansen fandt det ikke sandsynligt, at FOA-afdelingen havde givet forkerte råd, og fandt ikke grundlag for at kritisere FOAs vejledning. 10

11 FOA Odense indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke rettidigt startede sag om arbejdsskader. Et medlem klagede over, at FOA-afdelingen ikke havde hjulpet hende med at få erstatning for svie og smerte i forbindelse med arbejdsskader. Formentlig på grund af en misforståelse mellem FOAafdelingen og medlemmet om, hvem der skulle tage initiativet til at skaffe en domsudskrift, fulgte afdelingen ikke arbejdsskadespørgsmålet op, og medlemmet nævnte ikke spørgsmålet under en række senere kontakter med afdelingen. Det burde efter klageinstansens opfattelse af journalarket hos FOA-afdelingen have fremgået, om det var afdelingen eller medlemmet, der skulle tage initiativet, men under henvisning til parternes senere kontakter og da klageinstansen efter det foreliggende ikke havde noget grundlag for at vurdere, om medlemmet opfyldte betingelserne for at få medhold i et krav om en sådan erstatning, gav klageinstansen ikke medlemmet medhold i klagen eller i et krav om, at FOA skulle erstatte hende det beløb, hun kunne have fået, hvis afdelingen havde behandlet sagen rettidigt FOA Sønderjylland indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke gjorde arbejdsgiveren ansvarlig for, at medlem blev afskediget på grund af graviditet. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af kundenedgang. Hun gjorde under klagesagen gældende, at den reelle begrundelse for afskedigelsen var hendes graviditet, men klageinstansen mente ikke at kunne lægge til grund, at afdelingen havde vidst dette. Efter de oplysninger, der i øvrigt forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at antage, at FOA-afdelingen burde have gjort gældende, at afskedigelsen skyldtes graviditeten.. Klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for hende FOA Trafikfunktionærernes Fagforening og a-kassen indklaget. Klage over manglende rådgivning om udmeldelse af a-kasse i forbindelse med overgang til fleksjob i Et medlem skiftede til fleksjob, men fortsatte som medlem af a-kassen. Han mente efterfølgende, at han derefter havde betalt kontingent til a-kassen i ca. 5½ år uden at have glæde af medlemskabet. Fagforeningen forsøgte, men forgæves, at få kontingentet tilbagebetalt eller at få medlemmet udmeldt af a-kassen med tilbagevirkende kraft. Kommunen havde muligvis begået en fejl ved ikke at indberette hans fleksjob til fleksydelseskontoret. Klageinstansen fandt, at fagforeningen ikke havde ydet medlemmet den bistand, han med rette kunne forvente, men det var uvist, om det havde medført tab for medlemmet. Klageinstansen foreslog, at fagforeningen betalte medlemmet en godtgørelse på kr. for utilstrækkelig medlemsservice, men fandt ikke grundlag for at kritisere a-kassen FOA Roskilde og a-kassen indklaget. Klage over manglende opfølgning af afskedigelsessag og over karantæne fra a-kasse. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af samarbejdsvanskeligheder, og FOA påstod på hans vegne over for arbejdsgiveren løn for resten af måneden. Inden arbejdsgiveren havde reageret, skiftede medlemmet forbund, og FOA sendte sagens akter til det nye forbund, og meddelte senere medlemmet, at man ikke foretog sig mere, fordi han ikke længere var medlem af FOA. 11

12 Klageinstansen mente ikke, det var kritisabelt, at afdelingen ikke tog yderligere kontakt til arbejdsgiveren specielt vedrørende grundlaget for afskedigelsen, og fandt i det hele ikke grundlag for at antage, at FOA ikke havde givet rimelig medlemsservice i relation til afskedigelsen. Klageinstansen kunne ikke tage stilling til spørgsmålet om karantæne fra a-kassen. FOAs hovedledelse havde truffet afgørelse herom, og denne afgørelse kunne indbringes for Arbejdsdirektoratet FOA Odense og FOAs hovedledelse/forhandlingssektion indklaget. Klage over at FOA-afdeling og FOAs forhandlingssektion ikke sørgede for, at en afskedigelsessag blev behandlet hurtigere. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af samarbejdsvanskeligheder. Efter FOAs indtræden i sagen erkendte arbejdsgiveren, at opsigelsen var givet på forkert grundlag, og tilbød bl.a. genansættelse. Medlemmet havde forskellige ønsker til vilkårene for genansættelse eller fratræden. Der blev ikke opnået enighed om vilkårene, og sagen blev på medlemmets forlangende fortsat ved afskedigelsesnævnet, hvor den ikke var færdigbehandlet godt et år efter opsigelsen. Efter de oplysninger, der forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at antage, at FOAafdelingen eller FOAs forhandlingssektion kunne have udvirket nogen væsentlig forkortelse af den tid, der var gået med behandlingen af medlemmets klage over afskedigelsen. Klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen eller forhandlingssektionen havde handlet kritisabelt over for hende FOA Landsforeningen For Socialpædagoger indklaget. Klage over (FOA-afdeling) LFSs håndtering af en sag om manglende betaling af løntillæg og pensionsbidrag. Ved en fejl blev der ikke oprettet nogen sag ved et medlems henvendelse til LFS om arbejdsgiverens manglende betaling, og afdelingen reagerede ikke, da medlemmet rykkede for svar. Afdelingen undskyldte sagsbehandlingen. Afdelingen betalte på et tidspunkt medlemmet et acontobeløb, hvilket antagelig medførte, at medlemmet ikke led noget direkte økonomisk tab. Under behandlingen af klagesagen havde afdelingen taget initiativer over for arbejdsgiveren. Klageinstansen mente ikke, at afdelingen havde ydet medlemmet den bistand, hun med rette kunne forvente, og udtalte kritik heraf. 12

13 STATISTISK OVERSIGT over de afgjorte sager. Klagernes fordeling på kvinder og mænd. Antal klager kvinder mænd gruppe klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Assistent 1 Beskæftigelsesvejleder 1 Dagplejer 1 Hjemmehjælper 1 Plejehjemsassistent 1 P-vagt 1 Pædagogmedhjælper 4 Social- og sundhedsassistent 6 Social- og sundhedshjælper 2 Vagtleder 1 Andet 1 I alt 20 13

14 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *) Medhold Med og uden erstatning Delvis Ikke medhold FOA Forbundet 1 1-P Afvist: Politisk = P Andet = A Tilbagekaldt Afdelinger Frederikshavn 1 Frederikssund/Nordsjælland 1 Horsens 1 LFS 1-u Midtsjælland 1-m Odense 2 PMF afd. 1 1 PMF afd. 4 1 Roskilde 2 SOSU 1 Sønderjylland 2 Trafikfunktionærnes Fagforening 1-m Vestlolland 1-m A-kassen 2-m 4 1-A I alt *) Når summen af klager overstiger 20, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *) Antal Forbund Afdelinger a-kasse I alt *) Når summen af klager overstiger 20, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. 14

15 Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS *senest godkendt af FOA s hovedbestyrelse den 11. februar Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af politisk karakter tænkes på FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. Klagen Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af sagen. Bemærkning: Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt. 15

16 3. Dommeren Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af eller ansat i organisation. Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan. 4. Afgørelse Dommeren kan: Beslutte at en klage er ubegrundet Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede Foreslå erstatning Bemærkning: Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi. 5. Beretning Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke. 6. Sekretariat Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København. 7. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

a-kasse2001 Dimittend

a-kasse2001 Dimittend a-kasse2001 Dimittend Når du bliver medlem er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 Tilkendegivelse meddelt den 23. juni 2014 i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 HK/Privat som mandatar for A (advokat Jens Jakob Hartmann) mod FOA Fag og Arbejdes A-kasse (advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Aalborg ApS v/advokat Kim Østergaard Mølleå 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om en ejerlejligheds

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

a-kasse2002 Dimittend

a-kasse2002 Dimittend a-kasse2002 Dimittend Når du bliver medlem Er udgivet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor FOAs

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere