INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007"

Transkript

1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning Afgørelser i FOAs Klageinstans FOA Vestlolland indklaget FOA Horsens indklaget FOA Forbundet indklaget PMF afdeling 1 indklaget OAA, Hovedledelsen indklaget A-kassen indklaget FOA Herning og a-kassen indklaget FOA Midtsjælland indklaget FOA Sønderjylland indklaget A-kassen indklaget PMF afd. 4, FOA Roskilde og a-kassen indklaget FOA SOSU indklaget FOA Frederikssund-Nordsjælland indklaget FOA Odense indklaget FOA Sønderjylland indklaget FOA Trafikfunktionærernes Fagforening og a-kassen indklaget FOA Roskilde og a-kassen indklaget FOA Odense og FOA Forbundet indklaget Landsforeningen For Socialpædagoger (LFS) indklaget. 12 Statistisk oversigt over afgjorte klagesager: Klagernes fordeling på kvinder og mænd Klagernes fordeling på faggrupper Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Retningslinier for FOAs Klageinstans

4 FOAs KLAGEINSTANS BERETNING 2007 Med virkning fra den 1. januar 1998 er der i FOA dengang Forbundet af Offentligt Ansatte, nu Fag og Arbejde - etableret en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i forhold til forbundet og arbejdsløshedskassen. Retningslinierne fra 1997 som revideret i 2003 er godkendt af forbundets hovedbestyrelse og gengivet bagerst i denne beretning. Dommere i Klageinstansen har været tidligere præsident i Sø- og Handelsretten Frank Poulsen, incl., tidligere højesteretsdommer Hans Kardel, incl. og tidligere højesteretsdommer Marie-Louise Andreasen, siden 1. januar Af retningslinierne for FOAs KLAGEINSTANS fremgår, at FOAs dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOAs hovedbestyrelse. Klageinstansens beretning for 2007 foreligger hermed. FOAs Klageinstans har i 2007 modtaget 20 nye sager, hvoraf 15 er afgjort. Hans Kardel har herudover afgjort de 5 sager, der ikke var afsluttet den 1. januar Der er således 5 sager under behandling ved årsskiftet af de afgjorte sager vedrørte helt eller delvis FOA Forbundet eller afdelinger. 7 af de afgjorte sager vedrørte helt eller delvis a-kassen. Klagerne har naturligvis været helt konkrete og vedrørt forskellige forhold. Det er ikke muligt af årets afgørelser at udlede generelle retningslinjer for sagsbehandlingen i afdelinger eller a-kasser. I de trufne afgørelser er tre klager afvist, én fordi politiske spørgsmål ikke kan behandles af klageinstansen, én fordi spørgsmål om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse skal indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn og én fordi spørgsmål om karantæne fra a-kassen kunne indbringes for Arbejdsdirektoratet. 4

5 Klageinstansen har i anledning af klagerne foreslået, at tre medlemmer skulle have udbetalt erstatning/godtgørelse fra forbundet/a-kassen, og har i yderligere en sag udtalt kritik af afdelingen. I øvrigt henvises til oversigten over afgørelserne. København, februar 2008 Marie-Louise Andreasen / Dorte Hansen 5

6 Afgørelser i FOAs KLAGEINSTANS i 2007 FOA 18 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOAs afdelinger afgørelserne var fordelt således: 4 klagere fik medhold med/uden erstatning 12 klagere fik ikke medhold 1 klage blev afvist som politisk, hvorfor klagen ikke var omfattet af de klager, som jf. regelsættet kan afgøres af FOAs dommer. 1 klage blev tilbagekaldt I alt 18 FOAs A-kasse 7 klager var relateret til sagsbehandlingen i Arbejdsløshedskassen. Afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 4 klagere fik ikke medhold 1 klage blev afvist, da Klageinstansen ikke var rette klageorgan I alt 7 *) Når summen af klager overstiger 20, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. 6

7 Afgørelser truffet i FOA Vestlolland indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. En pædagogmedhjælper, der arbejdede som børnehaveklasseleder, blev afskediget fra en lilleskole. FOA havde ikke overenskomst vedrørende dette arbejdsområde, men afdelingen sendte en skrivelse med opgørelse af et større erstatningskrav den 19. maj 2006, og sagsbehandleren havde senere et møde med lilleskolen i juni måned, hvor hun i det væsentlige opgav kravet. Klageren blev ikke gjort bekendt med sagens forløb og rettede i september henvendelse til Klageinstansen, der den 30. september anmodede afdelingen om en redegørelse for, hvad der var passeret. Den 5. november og senere den 12. december rykkede Klageinstansen for svar og modtog den 14. december en kort redegørelse og senere ligeledes en kort redegørelse af 18. januar Klageinstansen kunne ikke på det foreliggende grundlag behandle sagen og anmodede FOA, Forbundet, om at indtræde i sagen. Forbundet tiltrådte dette og afholdt møde med klageren og repræsentanter for afdelingen og kom frem til, at klageren alene havde krav i anledning af et manglende ansættelsesbrev. Klageinstansen beklagede meget, at man ikke havde orienteret klageren om, hvad der foregik, ligesom Klageinstansen fandt det meget uheldigt, at man ikke have besvaret Klageinstansens henvendelser. Klageinstansen fandt, at klageren havde krav på et kompensationsbeløb på kr., idet hun ikke havde fået den behandling af afdelingen, som hun som medlem af FOA kunne forvente. Endelig havde Klageinstansen ikke bemærkninger til, at der alene kunne gennemføres krav på et erstatningsbeløb i anledning af manglende ansættelsesbrev FOA Horsens indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. En ældre social- og sundhedsassistent, der var tillidsrepræsentant, fik en ny leder. Der opstod samarbejdsproblemer, og hun gjorde gældende, at hun blev moppet. Hun sygemeldte sig, og der blev afholdt en lang række møder med repræsentanter fra kommunen. Hun forsøgte at genoptage sit arbejde, men blev igen sygemeldt. Efter at hun var blevet tilbudt nyt arbejde et andet sted, som hun afslog, blev hun afskediget. Klageinstansen fandt, at man ikke kunne kritisere afdelingens vurdering af, at der ikke var grundlag for at føre en sag om mopning, og Klageinstansen fandt heller ikke grundlag for at kritisere den sagsbehandling, afdelingen havde tilbudt hende Forbundet indklaget. Klagen afvist som politisk. En afdeling klagede over det overenskomstresultat, Forbundet havde opnået i forbindelse med søgne-helligdagsbetaling for grundlovsdag. Afdelingen fandt, at resultatet af denne overenskomst var dårligt. Klageinstansen fandt, at der var tale om en politisk sag og afviste sagen PMF 1 indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse. En pædagogmedhjælper klagede over først en og senere en anden medarbejder, der bistod hende, efter at hun var blevet sygemeldt på grund af samarbejdsproblemer på arbejdet. Klageinstansen 7

8 fandt, at der nok havde været tale om misforståelser mellem parterne, men der var ikke grundlag for at udtale kritik af de pågældende medarbejderes arbejde OAA, Hovedledelsen indklaget. Klage over, at klageren ikke fik kompensation eller erstatning i anledning af, at hun ikke var berettiget til dagpenge fra a-kassen. En social- og sundhedsassistent, der var udmeldt af a-kassen i 1999, rettede i august 2005 henvendelse med henblik på optagelse i a-kassen. For at forbedre mulighederne for hendes modtagelse af dagpenge blev ansøgningen datostemplet den 1. juni. Hun blev godkendt som optaget pr. denne dato. Den 21. juni 2005 havde hun skrevet en ny kontrakt med ansættelsesdato den 1. september. OAA, Hovedledelsen fremhævede, at hun ikke var medlem af en fagforening eller a-kasse på tidspunktet fra accept af den nye stilling. Ved påbegyndelsen af stillingen var hun ganske vist medlem, men hun havde ingen dagpengeret. Under hensyn til, at hun, hvis hun havde takket nej til stillingen, ikke var berettiget til dagpenge, fandt Hovedledelsen, at hun ikke havde krav på kompensation eller erstatning. Det tiltrådte Klageinstansen A-kassen indklaget. Klage over at a-kassen vejledte et medlem fejlagtigt om muligheden for VEU-godtgørelse. Et medlem søgte VEU-godtgørelse til en 9½ md. lang social- og sundhedsuddannelse. Hun fik kun VEU-godtgørelse i de første 6 uger. A-kassen havde forelagt spørgsmålet for FOAs a-kasses hovedledelse, og dennes svar byggede på den forudsætning, at medlemmet var i beskæftigelse, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Lokalafdelingen fortalte medlemmet, at hun kunne få VEU-godtgørelse til uddannelsen, men sendte hende også en vejledning til ledige, og det fremgik heraf, at ledige havde ret til sammenlagt 6 ugers uddannelse med godtgørelse. A-kassen forsøgte forgæves at finde en løsning, således at medlemmet kunne fortsætte uddannelsen med godkendt ydelse, og erstattede hende derefter kulancemæssigt godtgørelsen for 3 måneder til fuld og endelig afgørelse i henhold til frivilligt forlig. Da medlemmet på grund af fejlen var kommet i en situation, hvor hun havde gennemført 4 mdr. af uddannelsen uden at kunne få støtte til resten, mente klageinstansen, at a-kassen yderligere burde erstatte et beløb svarende til godtgørelse under den resterende del af uddannelsen, under forudsætning af, at hun fortsatte denne. Klageinstansens forslag gjaldt efter omstændighederne, selv om medlemmet havde accepteret det mindre beløb til fuld og endelig afgørelse FOA Herning og a-kassen indklaget. Klage over at FOA-afdeling og/eller a-kassen vejledte et medlem fejlagtigt ved at fortælle hende, at hun kunne få VEU-godtgørelse til en (blomsterbinder)uddannelse. Et medlem søgte på et tidspunkt, hvor hun var i beskæftigelse, VEU-godtgørelse til en 3½ md.s uddannelse som blomsterbinder. Hun fik afslag, og hovedledelsen tog ikke stilling til et evt. erstatningsansvar for den vejledning, medlemmet havde fået hos afdelingen og/eller a-kassen. Hovedledelsen beklagede og ville ikke modsætte sig, at a-kassen blev pålagt at erstatte et beløb svarende til VEU-godtgørelse i de 74 dage, uddannelsen havde varet. Det var ikke bekræftet, men heller ikke bestridt, at a-kassen havde begået fejl ved vejledningen af medlemmet, og klageinstansen foreslog herefter, at a-kassen betalte medlemmet sådan erstatning med ca kr. 8

9 FOA Midtsjælland indklaget. Klage over en FOA-afdelings håndtering af en arbejdsskadesag og en sag, der endte med, at medlemmet blev afskediget. FOA-afdeling påtog sig på grund af den valgte sikkerhedsrepræsentants inhabilitet at hjælpe et medlem i anledning af hendes klage over det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og medlemmet klagede efterfølgende over, at afdelingen ikke havde sørget for, at sikkerhedsudvalget tog stilling til klagen. Hun klagede endvidere over, at afdelingen ikke sørgede for, at arbejdsgiveren hurtigere behandlede sagen om arbejdsmiljøet, ikke mødte som bisidder for hende til et møde, hun i rimelig tid havde underrettet afdelingen om, og ikke underrettede hende om forløbet af et senere møde om sagen. Klageinstansen mente, at afdelingen burde have sørget for, at sikkerhedsudvalget tog stilling til klagen, eller fik hendes udtrykkelige tilkendegivelse af, at hun ikke ønskede sagen forfulgt i sikkerhedsudvalget. Klageinstansen fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere afdelingens passivitet i en periode på 2 måneder, selv om det havde været at foretrække, at den havde fulgt sagen op i perioden. Afdelingen burde endvidere have sørget for, at mødet blev udsat til et tidspunkt, hvor man var i stand til at stille en bisidder til rådighed for medlemmet, og burde have orienteret hende om forløbet af mødet, uanset om arbejdsgiveren lavede mødereferat eller ej, og uanset om hun formelt repræsenterede medlemmet på mødet. Afdelingen havde således ikke for så vidt angår sagen om arbejdsmiljøet ydet medlemmet den bistand, hun med rette kunne forvente. Da det var helt uafklaret, om den korrekte bistand kunne have ført til, at medlemmets sygemelding og senere afskedigelse blev undgået, og om afdelingens håndtering af sagen havde medført et tab for hende, fandt klageinstansen ikke grundlag for at foreslå, at der skulle betales erstatning for tab, men foreslog, at FOA-afdelingen betalte hende en godtgørelse på kr. i anledning af den utilstrækkelige medlemsservice FOA Sønderjylland indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke havde givet tilstrækkelig medlemsservice efter henvendelse angående forhold på arbejdspladsen. FOA-afdelingen deltog i flere møder på arbejdspladsen, men havde gentagne gange erklæret, at man kun kunne korrespondere og tale med hendes mand, hvis han skrev og mødte sammen med hende. Klageinstansen mente, det var berettiget, at FOA-afdelingen ikke ville tale alene med medlemmets mand om medlemmets forhold på arbejdspladsen. Klageinstansen fandt heller ikke i øvrigt i det fremkomne grundlag for at kritisere FOA-afdelingens behandling af medlemmets sag og gav derfor ikke medhold i klagen over afdelingen. Klageinstansen har ikke mulighed for at tage stilling til klager over forskellige forhold fra arbejdsgiverens side A-kassen indklaget. Klage over afgørelse fra FOAs A-kasse om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse. Klager over VEU/SVU afgørelser skal ske til Arbejdsmarkedets Ankenævn, som sagen var indbragt for. Klageinstansen foretog ikke videre i anledning af henvendelse. 9

10 FOA Roskilde, PMF afdeling 4 og a-kassen indklaget. Klage over manglende rådgivning m.v. i relation til spørgsmål om ferie i forbindelse med barsel i Et medlem klagede over, at hun ikke var rådgivet korrekt m.h.t. afholdelse af ferie og udbetaling af feriedagpenge i forbindelse med barselsorlov. Hun mente herved at have mistet 9 dage med feriedagpenge. PMF afdelingen havde videresendt spørgsmålene til a-kassen og havde senere på medlemmets foranledning rykket for svar til medlemmet. Efter sagsakterne fra a-kassen havde der ikke været nogen sagsbehandling dér. Klageinstansen måtte antage, at den manglende sagsbehandling muligvis skyldtes, at henvendelserne fra afdelingen ikke var modtaget i a-kassen, og mente ikke at have grundlag for at kritisere sagsbehandlingen i nogen af PMFs eller FOAs afdelinger eller gøre nogen ansvarlig for, at medlemmet havde mistet feriedagpenge FOA Social- og Sundhedsafdelingen indklaget. Klage over den behandling, FOA-afdeling gav et medlem i forbindelse med sygdom og senere opsigelse. Efter de oplysninger, der forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at konstatere, at medlemmet havde rettet sådanne henvendelser til FOA-afdelingen, at den burde have reageret over for arbejdsgiveren eller i øvrigt have ydet hende yderligere bistand, herunder til at starte en arbejdsskadesag. Der var heller ikke grundlag for at antage, at medlemmet havde anmodet om afdelingens bistand i forbindelse med arbejdsgiverens brev om, at man havde til hensigt at afskedige hende, eller at afdelingen i øvrigt senere burde have indtrådt i sagen om den skete afskedigelse. Det var efter det fremkomne ikke sandsynligt, at det havde haft afgørende betydning for medlemmet, hvis afdelingen tidligere end sket havde sørget for et referat af et møde, hvor afdelingen deltog. Der havde muligt i forbindelse med henvendelser fra medlemmet været misforståelser, der kunne være undgået, hvis afdelingen havde haft et mere effektivt registreringssystem. Klageinstansen fandt det positivt, at afdelingen nu havde indført et sådant system, og fandt ikke grundlag for at kritisere, at det ikke var indført tidligere. Klageinstansen havde herefter ikke grundlag for at give medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for medlemmet FOA Frederikssund-Nordsjælland indklaget. Klage over den vejledning, FOA-afdeling gav et medlem i forbindelse med at hun tog stilling til, om hun ville betale efterlønsbidrag. Et medlem fravalgte at betale efterlønsbidrag umiddelbart efter, at Arbejdsløshedskassens hovedkontor skriftligt havde forklaret hende om reglerne og rådet hende til at betale bidraget. Hun mente under et møde i FOA-afdelingen at have fået forklaret, at det ikke kunne svare sig at betale til efterlønsordningen, hvis man var mellem 50 og 55 år ved ordningens indførelse. Klageinstansen fandt det ikke sandsynligt, at FOA-afdelingen havde givet forkerte råd, og fandt ikke grundlag for at kritisere FOAs vejledning. 10

11 FOA Odense indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke rettidigt startede sag om arbejdsskader. Et medlem klagede over, at FOA-afdelingen ikke havde hjulpet hende med at få erstatning for svie og smerte i forbindelse med arbejdsskader. Formentlig på grund af en misforståelse mellem FOAafdelingen og medlemmet om, hvem der skulle tage initiativet til at skaffe en domsudskrift, fulgte afdelingen ikke arbejdsskadespørgsmålet op, og medlemmet nævnte ikke spørgsmålet under en række senere kontakter med afdelingen. Det burde efter klageinstansens opfattelse af journalarket hos FOA-afdelingen have fremgået, om det var afdelingen eller medlemmet, der skulle tage initiativet, men under henvisning til parternes senere kontakter og da klageinstansen efter det foreliggende ikke havde noget grundlag for at vurdere, om medlemmet opfyldte betingelserne for at få medhold i et krav om en sådan erstatning, gav klageinstansen ikke medlemmet medhold i klagen eller i et krav om, at FOA skulle erstatte hende det beløb, hun kunne have fået, hvis afdelingen havde behandlet sagen rettidigt FOA Sønderjylland indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke gjorde arbejdsgiveren ansvarlig for, at medlem blev afskediget på grund af graviditet. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af kundenedgang. Hun gjorde under klagesagen gældende, at den reelle begrundelse for afskedigelsen var hendes graviditet, men klageinstansen mente ikke at kunne lægge til grund, at afdelingen havde vidst dette. Efter de oplysninger, der i øvrigt forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at antage, at FOA-afdelingen burde have gjort gældende, at afskedigelsen skyldtes graviditeten.. Klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for hende FOA Trafikfunktionærernes Fagforening og a-kassen indklaget. Klage over manglende rådgivning om udmeldelse af a-kasse i forbindelse med overgang til fleksjob i Et medlem skiftede til fleksjob, men fortsatte som medlem af a-kassen. Han mente efterfølgende, at han derefter havde betalt kontingent til a-kassen i ca. 5½ år uden at have glæde af medlemskabet. Fagforeningen forsøgte, men forgæves, at få kontingentet tilbagebetalt eller at få medlemmet udmeldt af a-kassen med tilbagevirkende kraft. Kommunen havde muligvis begået en fejl ved ikke at indberette hans fleksjob til fleksydelseskontoret. Klageinstansen fandt, at fagforeningen ikke havde ydet medlemmet den bistand, han med rette kunne forvente, men det var uvist, om det havde medført tab for medlemmet. Klageinstansen foreslog, at fagforeningen betalte medlemmet en godtgørelse på kr. for utilstrækkelig medlemsservice, men fandt ikke grundlag for at kritisere a-kassen FOA Roskilde og a-kassen indklaget. Klage over manglende opfølgning af afskedigelsessag og over karantæne fra a-kasse. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af samarbejdsvanskeligheder, og FOA påstod på hans vegne over for arbejdsgiveren løn for resten af måneden. Inden arbejdsgiveren havde reageret, skiftede medlemmet forbund, og FOA sendte sagens akter til det nye forbund, og meddelte senere medlemmet, at man ikke foretog sig mere, fordi han ikke længere var medlem af FOA. 11

12 Klageinstansen mente ikke, det var kritisabelt, at afdelingen ikke tog yderligere kontakt til arbejdsgiveren specielt vedrørende grundlaget for afskedigelsen, og fandt i det hele ikke grundlag for at antage, at FOA ikke havde givet rimelig medlemsservice i relation til afskedigelsen. Klageinstansen kunne ikke tage stilling til spørgsmålet om karantæne fra a-kassen. FOAs hovedledelse havde truffet afgørelse herom, og denne afgørelse kunne indbringes for Arbejdsdirektoratet FOA Odense og FOAs hovedledelse/forhandlingssektion indklaget. Klage over at FOA-afdeling og FOAs forhandlingssektion ikke sørgede for, at en afskedigelsessag blev behandlet hurtigere. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af samarbejdsvanskeligheder. Efter FOAs indtræden i sagen erkendte arbejdsgiveren, at opsigelsen var givet på forkert grundlag, og tilbød bl.a. genansættelse. Medlemmet havde forskellige ønsker til vilkårene for genansættelse eller fratræden. Der blev ikke opnået enighed om vilkårene, og sagen blev på medlemmets forlangende fortsat ved afskedigelsesnævnet, hvor den ikke var færdigbehandlet godt et år efter opsigelsen. Efter de oplysninger, der forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at antage, at FOAafdelingen eller FOAs forhandlingssektion kunne have udvirket nogen væsentlig forkortelse af den tid, der var gået med behandlingen af medlemmets klage over afskedigelsen. Klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen eller forhandlingssektionen havde handlet kritisabelt over for hende FOA Landsforeningen For Socialpædagoger indklaget. Klage over (FOA-afdeling) LFSs håndtering af en sag om manglende betaling af løntillæg og pensionsbidrag. Ved en fejl blev der ikke oprettet nogen sag ved et medlems henvendelse til LFS om arbejdsgiverens manglende betaling, og afdelingen reagerede ikke, da medlemmet rykkede for svar. Afdelingen undskyldte sagsbehandlingen. Afdelingen betalte på et tidspunkt medlemmet et acontobeløb, hvilket antagelig medførte, at medlemmet ikke led noget direkte økonomisk tab. Under behandlingen af klagesagen havde afdelingen taget initiativer over for arbejdsgiveren. Klageinstansen mente ikke, at afdelingen havde ydet medlemmet den bistand, hun med rette kunne forvente, og udtalte kritik heraf. 12

13 STATISTISK OVERSIGT over de afgjorte sager. Klagernes fordeling på kvinder og mænd. Antal klager kvinder mænd gruppe klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Assistent 1 Beskæftigelsesvejleder 1 Dagplejer 1 Hjemmehjælper 1 Plejehjemsassistent 1 P-vagt 1 Pædagogmedhjælper 4 Social- og sundhedsassistent 6 Social- og sundhedshjælper 2 Vagtleder 1 Andet 1 I alt 20 13

14 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *) Medhold Med og uden erstatning Delvis Ikke medhold FOA Forbundet 1 1-P Afvist: Politisk = P Andet = A Tilbagekaldt Afdelinger Frederikshavn 1 Frederikssund/Nordsjælland 1 Horsens 1 LFS 1-u Midtsjælland 1-m Odense 2 PMF afd. 1 1 PMF afd. 4 1 Roskilde 2 SOSU 1 Sønderjylland 2 Trafikfunktionærnes Fagforening 1-m Vestlolland 1-m A-kassen 2-m 4 1-A I alt *) Når summen af klager overstiger 20, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *) Antal Forbund Afdelinger a-kasse I alt *) Når summen af klager overstiger 20, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. 14

15 Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS *senest godkendt af FOA s hovedbestyrelse den 11. februar Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af politisk karakter tænkes på FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. Klagen Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af sagen. Bemærkning: Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt. 15

16 3. Dommeren Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af eller ansat i organisation. Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan. 4. Afgørelse Dommeren kan: Beslutte at en klage er ubegrundet Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede Foreslå erstatning Bemærkning: Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi. 5. Beretning Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke. 6. Sekretariat Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København. 7. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007

Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007 Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007 Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007 1 Indhold: Indhold:.....3 Forord... 15 Præsentation af Arbejdsmarkedets Ankenævn... 16 Artikel:... 17 Prøvelse af

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Forord Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 SCHULTZ GRAFISK ISSN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 7 1. Embedets almindelige forhold... 9 1.1 Personale... 9 1.2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Rapport fra Borgerrådgiver

Rapport fra Borgerrådgiver Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere