Referat af generalforsamlingen i PF i FTF-A, den 26. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i PF i FTF-A, den 26. oktober 2013"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i PF i FTF-A, den 26. oktober 2013 Med 41 stemmeberettigede medlemmer og 5 ikke stemmeberettigede gæster til generalforsamlingen, bød Simon velkommen til den årlige generalforsamling, og rettede en særlig velkomst til formanden for Personaleforeningen i Codan og medlem af DFL s hovedbestyrelse Christian Sletten, til faglig sekretær i DFL, Ole Bilde samt til pensionisterne Knud Dreier og Poul Erik Mølgaard. Dagsordens punkt: A. Valg af dirigent Jan Kjærsgaard blev foreslået som dirigent og enstemmigt valgt. Jan konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt beslutningsdygtig jf. vedtægterne, så generalforsamlingen kunne starte. B. Valg af stemmeudvalg Som stemmeudvalgt blev Niels Danshøj og Dorthe Høje valgt sammen med dirigenten. C. Bestyrelsens beretning I tillæg til den udsendte skriftlige beretning holdt Simon, på vegne af bestyrelsen i personaleforeningen, den mundtlige beretning. Denne var krydret med små filmklip, billeder, små tekststykker m.v. Følgende emner blev bl.a. berørt: Lean: Igen i år var Lean et emne på generalforsamlingen. I de seneste år har Lean været et tema i medarbejdernes dagligdag på godt og ondt. PF var enig i det kommende fokusområde: FTF-A Lean og ikke Lean i FTF-A. Der skal være en accept af samt en anerkendelse for, at der kan være forskel i, hvordan og hvor hurtigt Lean kan og skal implementeres f.eks. i front og i back. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at Lean fortsat bliver implementeret med fokus på What s in it for us medarbejderne og ikke alene med fokus på Whats s in it for medlemmerne. Bestyrelsen var enig i, at Lean er kommet for at blive, men efterlyste en større hensyntagen til de involverede medarbejdere i FTF-A. Kulturmåling 2013: Fra kulturmålingen 2013 fremdrog bestyrelsen følgende overskriver: Afstanden mellem KLG og medarbejderne er steget voldsomt. Som metafor brugte bestyrelsen, at KLG og medarbejdere er Aliens over for hinanden men at de er afhængig af den samme sol. Igen er der i de seneste år sket en yderligere stramning af arbejdstilrettelæggelsen for den enkelte medarbejder, der er blevet mindre tid / overskud til teamet /afdelingen, mindre tid til at tale sammen, ringere indflydelse på egen arbejdsdag og et generelt dårligere arbejdsmiljø. Den interne kommunikation er stadig ikke tilfredsstillende. Dette har medført et ringere kendskab til hinanden og hinandens arbejdsområder. Dette har igen præget den måde, vi taler til hinanden på, hvorfor misforståelser opstår m.v. Bestyrelsen efterlyser en mere præcis kommunikation fra ledelsen i dagligdagen. Pension PFA Plus: Under denne overskrift var der roser til ledelsen for at have taget et godt initiativ. Det har været en lang proces, men slutresultatet har givet billigere og bedre forsikringsdækninger.

2 Callcentret: FTF-A s smertensbarn. Simon læste udtalelsen op fra generalforsamlingen 2012 og oplyste, at ledelsen på intet tidspunkt har reageret på den, hvilket han syntes var tankevækkende og særdeles uanstændigt. Herefter blev forløbet med COWI og AT kort gennemgået samt forløbet med erhvervspsykologen. Simon dvælede lidt ved de mange personlige omkostninger situationen i Callcentret har haft og brugte en del ord på de opsigelser / frivillige fratrædelser samt overflytning af en medarbejder, der var blevet effektueret kort forinden afholdelsen af generalforsamlingen. Fra Nytår er det planen, at der skal ansættes en ny leder af Callcentret og personaleforeningen vil se nærmere på aftalen for de studerende i afdelingen. Det var bestyrelsens håb, at det dårlige arbejdsklima i afdelingen i løbet af 2014 blev meget bedre og at denne afdeling ikke længere skal være et smertensbarn. Samarbejdet med ledelsen her KLG: Bestyrelsen var af den opfattelse, at der i det seneste år har været et uforholdsmæssigt stort antal uenigheder og konflikter samt alt for mange personsager - i forhold til organisations størrelse. Det opleves, at ledelsen kontinuerligt ny-fortolker overenskomsten og teksten i personalehåndbogen - og aldrig til medarbejdernes fordel. I år er der ligeledes sket flere ændringer i gennem mange år benyttede kutymer og aftaler, uden forhåndsdialog med personaleforeningen. Det opleves gang på gang, at ledelsen går i små sko. Som eksempler blev nævnt: Arbejdsskadeforsikring, transportgodtgørelse (afskaffelse af den høje kilometertakst), sygefraværssamtaler (frygten for at sygemelde sig), tid til indianermøder, tjenestefrihed til f.eks. lægebesøg inkl. transporttid, arbejds- /transporttid til medarbejderdagen den 27.9 (som der dog ganske for nylig er blevet rettet op på men hvorfor skulle der gå en hel måned?). Ovenstående har givet stor utilfredshed blandt medarbejderne stor ståhej for ingenting. Personaleforeningen ønsker, at ledelsen fremover vil benytte større sko til gavn for medarbejderne, arbejdsglæden og trivslen i FTF-A. Personaleforenings bestyrelse TR / AMR: Bestyrelsen fandt, at der var et godt samarbejde i bestyrelsen, trods forskellige personligheder og holdninger. Bestyrelsen var god til at finde hinanden og bruge forskellighederne positivt. TR/AMR-samarbejdet er blevet endnu mere optimeret og en af de store fælles arbejdsopgaver bliver Social Kapital samt de forestående kulturmålingworkshops. Endelig deltager både TR / AMR i LSU-møderne og der foregår både en formel og uformel dialog mellem TR og AMR i dagligdagen. Samarbejdet med DFL: Samarbejdet med DFL har det seneste år fungeret tilfredsstillende. Både når der er tale om personsager, sparring med faglig sekretær i dagligdagen samt med DFL s øverste politiske ledelse. Både TR og AMR er at finde i det centrale fagpolitiske arbejde og er dele af diverse DFL-fora. Simon gjorde opmærksom på DFL s gode hjemmeside på dfl.dk, på On-lineskolen, DFL s medlemsfordele m.v. Fremtiden: I fremtiden ser bestyrelsen arbejdet omkring Social Kapital, hvor begreber som retfærdighed, tillid, samarbejde og samarbejdsevne er de centrale omdrejningspunkter, som meget vigtigt. Ender arbejdet med, at FTF-A får synliggjort og italesat en høj Social Kapital, vil dette automatisk medføre en attraktiv arbejdsplads med stor arbejdsglæde, så bestyrelsen kan næsten ikke vente med at komme i gang med arbejdet! B-kasse: Bestyrelsen var noget skeptisk i starten, men efter nærlæsning af rapporten fra projektgruppen har bestyrelsen fået bedre forståelse for intentionerne. Overordnet er bestyrelsen enig i, at vi FTF-A skal bevæge os i den retning, som er beskrevet, og at der er mange muligheder til at gøre en forskel, i forhold til andre a-kasser. Vigtigst fandt bestyrelsen, at alle FTF-A s medarbejdere skal kunne komme med uanset

3 team og afdeling. Derfor bør der være ekstra opmærksom på opkvalificering / uddannelse af samtlige medarbejder i FTF-A. OK14: Med ordene Så skal vi til den igen var det bestyrelsens opfattelse, at det sikkert ikke bliver nemt ved de kommende overenskomstforhandlinger, da ørerne er blevet tudet fulde af begreber som: Løntilbageholdenhed, lønsomhed, overlevelse som a-kasse, øget fleksibilitet, svækkelse / forringelser af overenskomster og meget mere. Bestyrelsen vil gøre sit til, at der kommer et acceptabelt resultat, som både medarbejderne i FTF-A og FTF-A kan leve med. (Deltagerne på generalforsamlingen skulle senere udtage krav til den kommende overenskomst.) Afslutning: Vi har brug for hinanden. Alle sammen. Udfordringer vil der være nok af også i fremtiden. Både for bestyrelsen og for medarbejderne i FTF-A vi har derfor brug for hinanden. Simon opfordrede til, at hvis der var en kollega, der endnu ikke var medlem af DFL, så se at få skubbet til denne kollega, for kun sammen er vi stærke. Og med (de tænkte) toner (teknikken svigtede desværre igen) af Monty Pythons sang: Always look at the bright side of life overlod Simon og den øvrige bestyrelse den mundtlige beretning til forsamlingens behandling. Under den efterfølgende behandling af den mundtlige og skriftlige beretning, var der medlemmer som bl.a. spurgte: Hvad er ledelsens kommentar til den mangelfulde kommunikation? PF: Efterlyses også af PF igen og igen, desværre uden klart svar. PF bør henstille til ledelsen KGL at det er legalt at sige sin mening, uden det har ansættelsesmæssige konsekvenser samt at ledelsen tænker over den tone ledelsen bruger. Et medlem opfordrede til at se fremad, på baggrund af handlingsplanen, affødt af kulturmålingen herunder forbedring af den daglige kommunikation. Medlemmet så frem til, at social kapital kunne være med til en bedre arbejdsdag og et bedre arbejdsliv. Et medlem ønskede svar på, om PF blev inddraget i indførelsen af B-kasse. PF svarede, at det er ledelsen, som beslutter, hvilke områder der skal iværksættes. Efterfølgende får PF info på SU. Et medlem takkende / hyldede PF og det arbejde PF gjorde for medlemmerne i det daglige. På spørgsmål, oplyste PF, at der var 25 medarbejdere i FTF-A, der ikke var medlem af PF/DFL. Et medlem holdte et længere indlæg om at være flyttet og hvilke tanker og følelser dette havde givet. Sluttede med at konstatere, at nu går jeg glad på arbejde i min nye funktion. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. D. Orientering fra DFL Formand for personaleforeningen i Codan og medlem af DFL s hovedbestyrelse Christian Sletten præsenterede sig og talte om forventningerne til OK14 mellem FA og DFL. Det var Christians holdning, at vi nok ender i konflikt. Dette skyldes, at ved disse overenskomstforhandlinger ses kravene fra FA og kravene fra DFL så langt fra hinanden, at Christian ikke kunne se, der skulle opnås et forlig. Christian oplyste videre,

4 at Finansforbundet forhandler med samme arbejdsgiver FA og at DFL vil have et tæt samarbejde med Finansforbundet under forhandlinger. E. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse Regnskabet blev gennemgået af Michael Esven, som bl.a. kunne konstatere, at FTF-A stadig er en formuende forening. Under kommentarerne fra medlemmerne til regnskabet var der forslag til at bruge nogle af pengene til en hvervekampagne eller til oplægsholder ved de lokale generalforsamlinger. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. F. Indkomne forslag Der var ikke modtaget forslag. G. Budget for det kommende år Michael Esven gennemgik budgettet for det kommende år. Da der ikke var spørgsmål eller kommentar til det forelagte budget, blev dette taget til efterretning. H. Fastlæggelse af kontingent for det kommende Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og sådan blev det. I. Valg af Bestyrelse Valg af formand. Under høje og lange klapsalver, blev Simon Bijlsma genvalgt til formand. I stedet for Christa Lund Nielsen, som ikke genopstillede, blev Charlotte Lange valgt. Alain Robert blev genvalgt. Både for Charlotte og Alain lød der også klapsalver. J. Meddelelse om valg af tillidsrepræsentanter (TR), arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) for hovedkontor og regionskontorer. Følgende er blevet valgt: Hovedkontoret: TR: Michael Esven og Charlotte Lange. AMR: Natalie Trane Jespersen Region København, Snorresgade; TR: Pia Nielsen og Christa Lund Nielsen. AMR: Nicoletta Retsbo. Region København, Odense: TR: Finn Kjersgaard. AMR: Marianne Noach. Region Aarhus / Aalborg: TR: Alain Robert og Pia Tomassen. AMR: Kirsten Rahbek. K. Valg af revisorsuppleant for 1 år Uden modkandidat blev Elisabeth Kirketerp-Møller genvalgt.

5 L. Eventuelt Under dette punkt var der forslag om at fremsætte og fremsende en udtalelse fra generalforsamlingen til FTF-A s ledelse, omkring værdierne i FTF-A hvor blev de af? Samt en række eksempler på, at ledelsen i FTF-A altid finder mindstenævneren, ofte går i for små sko osv. Der kunne ikke skabes enighed om den tekst -udformning, hvorfor forslaget faldt. Flere beklagede dog, at der ikke kunne skabes enighed om teksten. Et medlem efterlyste mere tillid til hinanden om, at det der blev sagt og gjort på generalforsamlingen, bliver på generalforsamlingen og blandt de delegerede, der deltog. Simon havde gavekort til afgående men ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlem, vin til dirigent og vin til HB-repræsentanten. Herefter overgik de fremmødte medlemmer til overenskomstkravudtagelse for OK14. For referatet: Som dirigent: Ole Bilde Jan Kjærsgaard

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Trafikforbundet. Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Trafikforbundet. Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K Trafikforbundet Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K København, den 25. april 2014 Dagsorden: 1. Navneopråb 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere