En grøn vision for Odense. Radikale ideer til en grøn og bæredygtig by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En grøn vision for Odense. Radikale ideer til en grøn og bæredygtig by"

Transkript

1 En grøn vision for Odense Radikale ideer til en grøn og bæredygtig by

2 Indhold: Indledning 3 Finansiering 3 Transport 4 Forsyning 6 By og bygninger 7 Klima 8 Natur og planlægning 10 Genanvendelse og affald 11 En grøn vision for Odense, Radikale ideer til en grøn og bæredygtig by er udarbejdet og udgivet af Odense Radikale Venstre. Maj

3 En grøn vision for Odense Indledning Odense Radikale Venstre vil arbejde for et bæredygtigt og grønt Odense. Vi kan ikke læne os tilbage og regne med at alverdens statsledere tager ansvar og redder verden fra klimaændringer, oversvømmelser og forurening af grundvandet. Vi må starte med os selv som individer og i fællesskabet i vores kommune. Kommunen som enhed har en helt særlig rolle at spille i udviklingen af et bæredygtigt samfund. De handlemuligheder det giver at være storforbruger af energi, vand, varme og teknologiske løsninger, at være planmyndighed og en vigtig aktør i forsyningsselskaberne skal Odense kommune gribe. Vi skal løfte blikket se mulighederne, hæve ambitionsniveauet og stille krav. Grønne visioner kræver finansiering, men skaber også muligheder for vækst og nye arbejdspladser. Vi kan hver især flytte en lille smule. Vi skal tage ansvar i vores kommune. Vi kan gøre forhold bedre for cyklister, fremme kollektiv transport, tage beslutning om at foretage indkøb hos lokale leverandører og satse endnu mere på genanvendelse. Vi kan opstille retningslinjer for nyt byggeri med hensyn til energiforsyning, grønne tage på bygninger, og vi kan beslutte os til at byfortætte frem for at udstykke naturen til byggegrunde. Radikale Venstre er klar til at tage ansvar og medvirke til at vælge en mere bæredygtig retning i kommunen. Vi vil ikke vente på at andre tager de beslutninger, vi selv kan tage. Finansiering Et afgørende sporskifte mod en grønnere og mere bæredygtig kommune er ikke gratis. Investeringer i nyt byggeri, i renovering af eksisterende bygninger, i nye cykelstier og i bæredygtigt mad er ikke udgiftsneutralt. Samtidig vil energibesparelser og incitamentsfritagelser føre til færre afgiftskroner i kommunens kasse. Nogle initiativer er dog selvfinansierende eller endog provenugivende på længere sigt. Energirigtigt kommunalt byggeri tjener sig selv ind i besparelser på varmeregningen og, solcelleanlæg afbetaler sig selv inden for ti år. Kødfrie dage i kommunens institutioner sparer på madregningen, og regnvandsprojekter overflødiggør omkostningskrævende udvidelser af kloaksystemet. Samarbejde med erhvervsliv og læringsinstitutioner kombineret med en større efterspørgsel fra kommunens 3

4 side af grønne teknologiske løsninger må forventes at skabe nye arbejdspladser og dermed et bedre skattegrundlag. Mange af de ovenstående initiativer, som vi i Odense Radikale Venstre vil arbejde for i Odense Byråd, kræver investeringer. Midlerne kan i nogle tilfælde findes ved omprioriteringer. Det gælder fx projekter til bedre forhold for cyklister, som kan findes ved omprioritering af projekterne i trafikplanen. I andre tilfælde og særligt når det gælder større energiomstillinger og energirigtigt nybyggeri, bør Odense kommune søge midler ude fra. Energistyrelsen har netop nedsat en pulje på 19 mio. kr. til strategisk energiplanlægning. En række af de ovenstående initiativer er også kvalificerede til finansiering via EU med midler fra bl.a. ELENA (European Local Energy Assistance), genopretningsfonden og Intelligent Energy Europe. Europa ruster sig til grøn omstilling, og Odense Kommune bør gå forrest og se mulighederne. Transport At komme fra A til B hurtigst muligt er en integreret del af odenseanernes liv, og det vil det blive ved med at være. Men med en transportsektor i stigning, som er mere end 95 % afhængig af fossile brændstoffer, er det nødvendigt at tænke nye veje. Odense Kommunes nuværende trafikplan Trafik i Odense er et godt afsæt, men mangler ambitioner, prioritering af cyklisme og vedvarende energi. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At samtlige køretøjer i den kommunale bilpark er CO2 neutrale i Omstillingen skal ske via brug af el og biogas som brændstof samt øget brug af cykler. At den kollektive trafik omstilles til brug af vedvarende energi som drivmiddel. Ved dialog med Fynbus og vilkårsfastsættelse i udbudsmateriale til drift af busruterne tilstræbes et skifte til busser med biogas som brændstof. Det vil betyde mindre CO2 emission og mindsket partikelforurening langs vejene. Det vil også være godt for Odenseanernes helbred. At flere børn går eller cykler til skole: Odense skal bruge sin status som frikommune til at søge om hævelse af kilometergrænserne for gratis skolebus. Ved farlige skoleveje og længere strækninger etableres i stedet gå- eller cykelbusser, hvor børnene under opsyn fra en voksen går eller cykler sammen, f.eks. sammen med en borger i seniorjob eller i nyttejob. Farlige skoleveje elimineres ved etablering af cykelstier på såkaldte trafikveje og etablering af fodgængerfelter samt cykelsti og/eller fortov på lokale fordelingsveje. 4

5 At Odense som cykelby fortsat prioriteres og udvikles: Opprioritering af de planlagte cykelprojekter i trafikplanen. Særligt den planlagte anlæggelse af cykelsti Filosofgangen-Ansgargade bør opprioriteres. At cyklister ikke kun tilgodeses i centrum. Projekter til sikring af farlige veje og forbedring af cyklisternes vilkår skal også gavne borgerne i Odenses forstæder og opland. Cyklisternes forhold skal inddrages i Ringvejsplanen. Projekterne i den nuværende trafikplan har alle negativ eller ingen effekt for cyklisternes forhold. Planerne i den nuværende trafikplan, som betyder at cyklister i højere grad skal flette med bilisterne ved kryds med højresvingsbane, skrinlægges. Andre kommuner har allerede forladt denne model, da den udelukkende tager hensyn til bilisterne og øger utrygheden hos cyklisterne. Etablering af grøn bølge for cyklister på meget befærdede cykelstier med mange lyskryds som fx Søndre Boulevard. Mulighederne for at cykle på tværs af Odenses edderkoppespind af indfaldsveje forbedres ved etablering af hellesystemer hvor cykelstier krydser de store indfaldsveje. Bedre belægning for cyklister også i regnvejr. Ved nyetablering og renovering af vejanlæg foretages et bevidst valg om belægningstype, som tilgodeser cyklister. Vedligeholdelse af cykelstier opprioriteres. Der opstilles flere cykelstativer i centrum og ved Banegården. Der gives mulighed for anlæg af cykelværksteder ved store arbejdspladser (iværksætteri) At kollektiv trafik bliver mere attraktiv: Odense Radikale Venstre bakker op om etableringen af en letbane. Den projekterede letbane er eldrevet. Det bør være et krav i udbuddet til drift af letbanen, at den drives af el stammende fra vedvarende energikilder (oprindelsesgaranti for vedvarende energi). Forkortelse af transporttiden ved etablering af busbaner og bussluser i centrum Velfungerende gratis netadgang i letbanen 5

6 Forsyning El, vand og varme - centrale komponenter i vores liv. Omstilling til vedvarende energi og mere bevidst brug af vores ressourcer skåner ikke blot vores miljø for udledning af drivhusgasser og forurening og giver bedre muligheder for efterfølgende generationer, men sparer også skattekroner, som vi hellere vil anvende på andre ting end el- og varmeregninger. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At Odense Kommune udelukkende anvender elektricitet produceret med vedvarende energikilder (oprindelsesgaranti). I denne byrådsperiode skal skabes enighed om en dato for, hvornår dette skal ske. At der søges et samarbejde med Fynsværket om øget brug af vedvarende energikilder såsom biomasse. Fynsværket anvender på nuværende tidspunkt primært fossile brændstoffer. Et sådant samarbejde er også indeholdt i Odense Kommunes klimaplan, men dialogen bør styrkes, og der bør lægges øget pres for en hurtigere omstilling. At fjernvarmenettet udbygges. Fjernvarme er effektiv varmeforsyning, som resulterer i mindre CO2 udledning og en nemmere omlægning til vedvarende energi. Udbygningen bør ske ved fastlæggelse af tilslutningspligt i lokalplaner for nye boligområder, samt i det omfang det er samfundsøkonomisk relevant, ved pålæggelse af tilslutningspligt efter varmeforsyningsloven for eksisterende bebyggelse. At Fjernvarme Fyn i endnu højere grad end i dag anvender vedvarende energikilder. I dag produceres 50 % af fjernvarmen med CO2 neutral brændsel, mens den resterende del stammer fra kraftvarmeproduktionen på Fynsværket, som primært anvender fossile brændstoffer. At Odense kommune tager initiativ til et tværkommunalt arbejde på Fyn om øget brug af vedvarende energi. Selv for en stor kommune som Odense giver det ikke mening at gå alene. Samarbejde giver muligheder for helhedsorienterede løsninger på forsyningsområdet. At solvarmeanlæg etableres på alle kommunalt ejede idrætshaller. At Odense kommune går forrest i anvendelsen af solceller. Der anlægges solcelleanlæg på egnede tage af kommunale bygninger. At beskyttelsen af grundvandet forstærkes. 6

7 Der afsættes flere midler til skovrejsning på jorder, som har strategisk betydning for grundvandsbeskyttelsen. Vandcenter Syds faglige ekspertise skal inddrages i udpegningen af relevante områder, og skovrejsningen bør ske i tæt samarbejde med Vandcenter Syd og berørte grundejere. Hensynet til grundvandsbeskyttelse bør tillægges større værdi ved behandling af og vilkårsfastsættelse ved miljøgodkendelser. At spildevandet ses som en resurse Samarbejde med SDU om genindvinding af stoffer som phosphor By og bygninger Energieffektive løsninger inden for byggeriet indeholder et stort potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner og besparelser af kommunale skattekroner. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At Odense Kommune udarbejder en samlet plan for energieffektiviseringer for kommunens bygningsmasse. Planen skal leve op til de relevante dele af Energistyrelsens cirkulære om energieffektivisering, som gælder for statens institutioner. Det betyder bl.a.: Ved indkøb af bl.a. hårde hvidevarer skal der erhverves energieffektive produkter. Planen skal udpege og igangsætte rentable energibesparelsesprojekter som har en tilbagebetalingstid på maksimalt fem år. At alt kommunalt nybyggeri skal kunne certificeres som lavenergiklasse 1. Lokalplaner skal indeholde krav om, at nybyggeri kan certificeres til enten lavenergiklasse 1 eller 2. For et almindeligt parcelhus betyder en lavenergiklasse 1 certificering en energibesparelse på 50 % i forhold til et almindeligt parcelhus. Det svarer til en mindsket udledning på 1,3 ton CO2 om året. For lavenergiklasse 2 er den tilsvarende besparelse på 25 %. At grønne tage bliver udbredt. En løsning med grønt tag skal overvejes ved alle kommunale nybyggerier og ved væsentlige renoveringer af eksisterende. Grønne tage skal indarbejdes i krav til nybyggeri via lokalplaner. Fordobling af tagets levetid, byforskønnelse, optagelse af CO2, naturlig kulde-varme regulering og forsinkelse af regnvand er nogle af fordelene ved 7

8 etablering af grønne tage, som dog også rummer fare for fugtproblemer ved ukorrekt etablering. Hvilke tage og hvordan anlæggelsen skal ske bør derfor være en del af en helhedsorienteret lokalplanlægning. At der sker byfortætning bl.a. ved omdannelse af tidligere erhvervsarealer i centrum af Odense til nye boliger, herunder også almennyttigt boligbyggeri. At der etableres et økonomisk incitament og lokalt ejerskab for kommunens institutioner til at spare på energiforbruget ved, at sparede udgifter til vand, el og varme kan den enkelte institution helt eller delvist selv råde over. At der nedsættes en energipulje, hvorfra kommunens institutioner kan søge midler til energibesparende foranstaltninger. Klima Klimaændringer er et faktum, hvordan vi mindsker dem og forholder os til dem, er spørgsmålet. Odense Radikale Venstre vil arbejde for: At den af kommunen udarbejdede klimaplan for snarest muligt opdateres med en styrkelse af indsatsen og en skærpelse af kravene til nedbringelse af drivhusgasemissioner. At Odense kommune i samtlige udbud af opgaver stiller klare krav til miljø, klima og bæredygtighed. Prisen skal ikke længere være det altafgørende kriterium. Energieffektivitet er anerkendt af EU som et lovligt udbudskriterium. At der sker en omlægning til bæredygtig kost i kommunens institutioner og kantiner mv. Begrebet bæredygtig kost dækker over fødevarer, som er fremstillet med lavt drivhusgasemission, lokalt producerede og/eller økologiske. At der indføres ugentlige kødfrie dage i kommunens institutioner og kantiner. Danmark er et af de lande med højest kødforbrug i verden. Ifølge FN s fødevareorganisation FAO er bidraget til klimaændringer fra produktionen af animalske produkter på verdensplan større end transportsektorens. Produktion af ét kilo kød kræver således tre gange så mange ressourcer som produktion af vegetabilske produkter. Kødproduktion er en af de væsentligste årsager til forurening af vores drikkevand samtidig med at kødproduktion kræver store mængder vand. Ét kilo oksekød kræver mellem og liter vand at producere afhængig af produktionsmåden, mens ét kilo hvede kræver under 2000 liter og ét kilo kartofler kan produceres med mindre end 900 liter. 8

9 At mindst 19 folkeskoler i Odense kommune er grønt flag skoler i Tallet i dag er 6. Grønt flag certificeringen betyder bl.a. at skolen har nedsat et miljøråd, at der er udarbejdet en miljørevision samt en miljøhandleplan, og at minimum femten procent af skolens elever har gennemgået et undervisningsforløb med fokus på klima, miljø og energibesparelser. At regnvand i stigende grad udnyttes som en ressource. Øget brug vil mindske belastningen af et kloaksystem, som er hårdt presset af mere nedbør og mere ekstremt vejr. Samtidig opnås en reduktion af brugen af drikkevand og af miljøforureningen, idet regnvand er blødt, hvorfor nødvendigheden af afkalkningsmidler, sæbe samt skyllemiddel ved tøjvask mindskes: Kommunens lokalplaner skal inkorporere miljøvenlige regnvandsløsninger og stille krav om grønne vægge, nedgravede faskiner og regnbede. Krav i lokalplaner om at udenomsarealer ved nybyggeri indeholder semipermeable overflader som fx grus, stenmel, pigsten og græs. Ved kommunalt nybyggeri skal der etableres anvendelse af regnvand til toiletskyl. Lokalplaner for nybyggeri skal indeholde krav om anvendelse af regnvand til toiletskyl, vaskemaskiner, havevanding mv. medmindre husets tag er et grønt tag. Regnopsamling fra et parcelhus med en tagflade på 200m 2 kan dække vandbehov til toiletskyl og tøjvask for en familie på fem personer. Dette svarer til en vandbesparelse på 90m 3 vand pr. år. Vand til toiletskyl udgør 27 % og til tøjvask 13 % af vandforbruget i en gennemsnitlig husstand, hvorfor regnvandsanvendelse hertil har et stort potentiale. Tilskyndelse til installation af regnvandsanlæg til toilet og tøjvask i eksisterende byggeri ved hel eller delvis fritagelse for afledningsafgift for den del af spildevandet som er regnvand samt delvis refusion af tilslutningsbidrag for afledning af regnvand. Anlæggelse af regnvandsanlæg i tilknytning til kommunale vaskerier. 9

10 Natur og planlægning Kommuneplanlægning og lokalplaner skal være aktive redskaber i udviklingen af et bæredygtigt Odense med respekt for naturen og brugen af rekreative områder. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At der ved miljøgodkendelser og dispensation fra fredninger mv. lægges afgørende vægt på hensynet til miljø og habitatsområder. At Odense kommune har fokus på oprettelse, vedligeholdelse og videreudvikling af grønne, aktive og attraktive rekreative områder ikke blot i centrum, men også i Odenses forstæder og opland. Fredning med henblik på bevarelse af rekreative områder bør overvejes. At der sker øget braklægning af og skovrejsning på marginaljorder. Dette skal sikres ved kommunalplanlægning og lokalplaner, men også i samarbejde med lodsejere og øvrige interessenter såsom VandCenterSyd. At der sker øget oprettelse af grønne korridorer til beskyttelse af natur, flora og fauna. De grønne korridorer skal under passende hensyntagen til natur og miljø også kunne tjene som rekreative områder. At Odense fjord gøres til et større aktiv for Odense. Større promovering og brug af fjordens muligheder skal ske på naturens vilkår og med respekt for naturgenopretningsprojektet som Skov- og Naturstyrelsen afsluttede i At øge fokus på overholdelsen af de fastsatte vilkår i eksisterende fredninger. At Højstrup øvelsesterræn fredes. Området er et unikt 188 hektar grønt område tæt på Odense centrum, som i dag næsten udelukkende anvendes af hjemmeværnet. 10

11 Genanvendelse og affald Affald udgør et miljøproblem og fokus bør derfor være på mindskning og genanvendelse. Kommunalbestyrelsen er ifølge miljøbeskyttelsesloven ansvarlig for etablering af affaldsindsamling. Det giver muligheder for at skabe et grønnere affaldssystem. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At der etableres en rullende genbrugsstation. For de af kommunens borgere, som ikke råder over en bil, kan genbrugspladsen være langt væk og genanvendelsen hæmmes derfor. En rullende genbrugsstation primært i centrum af Odense vil lette adgangen til affaldssortering og miljørigtig genanvendelse. At man i langt højere grad indfører affaldssortering: Offentlige skraldespande i centrum, langs åen og i grønne områder etableres med sorteringsdeler således at papir, pap, emballage og komposterbart affald frasorteres til genanvendelse. I samarbejde med det kommunalt ejede Odense Renovation indfører øget sortering i husholdningerne. Komposterbart affald frasorteres i husholdningerne og indsamles i særlige skraldespande såfremt husholdningen ikke selv har mulighed for at kompostere. Denne model er allerede indført med succes i andre kommuner. Plastic frasorteres i husholdningerne og indsamles særskilt med henblik på genanvendelse. Dette er en metode som har været brugt med succes i andre kommuner. At haveejere opfordres til selv at kompostere haveaffald frem for at køre det på genbrugspladsen. 11

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere