En grøn vision for Odense. Radikale ideer til en grøn og bæredygtig by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En grøn vision for Odense. Radikale ideer til en grøn og bæredygtig by"

Transkript

1 En grøn vision for Odense Radikale ideer til en grøn og bæredygtig by

2 Indhold: Indledning 3 Finansiering 3 Transport 4 Forsyning 6 By og bygninger 7 Klima 8 Natur og planlægning 10 Genanvendelse og affald 11 En grøn vision for Odense, Radikale ideer til en grøn og bæredygtig by er udarbejdet og udgivet af Odense Radikale Venstre. Maj

3 En grøn vision for Odense Indledning Odense Radikale Venstre vil arbejde for et bæredygtigt og grønt Odense. Vi kan ikke læne os tilbage og regne med at alverdens statsledere tager ansvar og redder verden fra klimaændringer, oversvømmelser og forurening af grundvandet. Vi må starte med os selv som individer og i fællesskabet i vores kommune. Kommunen som enhed har en helt særlig rolle at spille i udviklingen af et bæredygtigt samfund. De handlemuligheder det giver at være storforbruger af energi, vand, varme og teknologiske løsninger, at være planmyndighed og en vigtig aktør i forsyningsselskaberne skal Odense kommune gribe. Vi skal løfte blikket se mulighederne, hæve ambitionsniveauet og stille krav. Grønne visioner kræver finansiering, men skaber også muligheder for vækst og nye arbejdspladser. Vi kan hver især flytte en lille smule. Vi skal tage ansvar i vores kommune. Vi kan gøre forhold bedre for cyklister, fremme kollektiv transport, tage beslutning om at foretage indkøb hos lokale leverandører og satse endnu mere på genanvendelse. Vi kan opstille retningslinjer for nyt byggeri med hensyn til energiforsyning, grønne tage på bygninger, og vi kan beslutte os til at byfortætte frem for at udstykke naturen til byggegrunde. Radikale Venstre er klar til at tage ansvar og medvirke til at vælge en mere bæredygtig retning i kommunen. Vi vil ikke vente på at andre tager de beslutninger, vi selv kan tage. Finansiering Et afgørende sporskifte mod en grønnere og mere bæredygtig kommune er ikke gratis. Investeringer i nyt byggeri, i renovering af eksisterende bygninger, i nye cykelstier og i bæredygtigt mad er ikke udgiftsneutralt. Samtidig vil energibesparelser og incitamentsfritagelser føre til færre afgiftskroner i kommunens kasse. Nogle initiativer er dog selvfinansierende eller endog provenugivende på længere sigt. Energirigtigt kommunalt byggeri tjener sig selv ind i besparelser på varmeregningen og, solcelleanlæg afbetaler sig selv inden for ti år. Kødfrie dage i kommunens institutioner sparer på madregningen, og regnvandsprojekter overflødiggør omkostningskrævende udvidelser af kloaksystemet. Samarbejde med erhvervsliv og læringsinstitutioner kombineret med en større efterspørgsel fra kommunens 3

4 side af grønne teknologiske løsninger må forventes at skabe nye arbejdspladser og dermed et bedre skattegrundlag. Mange af de ovenstående initiativer, som vi i Odense Radikale Venstre vil arbejde for i Odense Byråd, kræver investeringer. Midlerne kan i nogle tilfælde findes ved omprioriteringer. Det gælder fx projekter til bedre forhold for cyklister, som kan findes ved omprioritering af projekterne i trafikplanen. I andre tilfælde og særligt når det gælder større energiomstillinger og energirigtigt nybyggeri, bør Odense kommune søge midler ude fra. Energistyrelsen har netop nedsat en pulje på 19 mio. kr. til strategisk energiplanlægning. En række af de ovenstående initiativer er også kvalificerede til finansiering via EU med midler fra bl.a. ELENA (European Local Energy Assistance), genopretningsfonden og Intelligent Energy Europe. Europa ruster sig til grøn omstilling, og Odense Kommune bør gå forrest og se mulighederne. Transport At komme fra A til B hurtigst muligt er en integreret del af odenseanernes liv, og det vil det blive ved med at være. Men med en transportsektor i stigning, som er mere end 95 % afhængig af fossile brændstoffer, er det nødvendigt at tænke nye veje. Odense Kommunes nuværende trafikplan Trafik i Odense er et godt afsæt, men mangler ambitioner, prioritering af cyklisme og vedvarende energi. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At samtlige køretøjer i den kommunale bilpark er CO2 neutrale i Omstillingen skal ske via brug af el og biogas som brændstof samt øget brug af cykler. At den kollektive trafik omstilles til brug af vedvarende energi som drivmiddel. Ved dialog med Fynbus og vilkårsfastsættelse i udbudsmateriale til drift af busruterne tilstræbes et skifte til busser med biogas som brændstof. Det vil betyde mindre CO2 emission og mindsket partikelforurening langs vejene. Det vil også være godt for Odenseanernes helbred. At flere børn går eller cykler til skole: Odense skal bruge sin status som frikommune til at søge om hævelse af kilometergrænserne for gratis skolebus. Ved farlige skoleveje og længere strækninger etableres i stedet gå- eller cykelbusser, hvor børnene under opsyn fra en voksen går eller cykler sammen, f.eks. sammen med en borger i seniorjob eller i nyttejob. Farlige skoleveje elimineres ved etablering af cykelstier på såkaldte trafikveje og etablering af fodgængerfelter samt cykelsti og/eller fortov på lokale fordelingsveje. 4

5 At Odense som cykelby fortsat prioriteres og udvikles: Opprioritering af de planlagte cykelprojekter i trafikplanen. Særligt den planlagte anlæggelse af cykelsti Filosofgangen-Ansgargade bør opprioriteres. At cyklister ikke kun tilgodeses i centrum. Projekter til sikring af farlige veje og forbedring af cyklisternes vilkår skal også gavne borgerne i Odenses forstæder og opland. Cyklisternes forhold skal inddrages i Ringvejsplanen. Projekterne i den nuværende trafikplan har alle negativ eller ingen effekt for cyklisternes forhold. Planerne i den nuværende trafikplan, som betyder at cyklister i højere grad skal flette med bilisterne ved kryds med højresvingsbane, skrinlægges. Andre kommuner har allerede forladt denne model, da den udelukkende tager hensyn til bilisterne og øger utrygheden hos cyklisterne. Etablering af grøn bølge for cyklister på meget befærdede cykelstier med mange lyskryds som fx Søndre Boulevard. Mulighederne for at cykle på tværs af Odenses edderkoppespind af indfaldsveje forbedres ved etablering af hellesystemer hvor cykelstier krydser de store indfaldsveje. Bedre belægning for cyklister også i regnvejr. Ved nyetablering og renovering af vejanlæg foretages et bevidst valg om belægningstype, som tilgodeser cyklister. Vedligeholdelse af cykelstier opprioriteres. Der opstilles flere cykelstativer i centrum og ved Banegården. Der gives mulighed for anlæg af cykelværksteder ved store arbejdspladser (iværksætteri) At kollektiv trafik bliver mere attraktiv: Odense Radikale Venstre bakker op om etableringen af en letbane. Den projekterede letbane er eldrevet. Det bør være et krav i udbuddet til drift af letbanen, at den drives af el stammende fra vedvarende energikilder (oprindelsesgaranti for vedvarende energi). Forkortelse af transporttiden ved etablering af busbaner og bussluser i centrum Velfungerende gratis netadgang i letbanen 5

6 Forsyning El, vand og varme - centrale komponenter i vores liv. Omstilling til vedvarende energi og mere bevidst brug af vores ressourcer skåner ikke blot vores miljø for udledning af drivhusgasser og forurening og giver bedre muligheder for efterfølgende generationer, men sparer også skattekroner, som vi hellere vil anvende på andre ting end el- og varmeregninger. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At Odense Kommune udelukkende anvender elektricitet produceret med vedvarende energikilder (oprindelsesgaranti). I denne byrådsperiode skal skabes enighed om en dato for, hvornår dette skal ske. At der søges et samarbejde med Fynsværket om øget brug af vedvarende energikilder såsom biomasse. Fynsværket anvender på nuværende tidspunkt primært fossile brændstoffer. Et sådant samarbejde er også indeholdt i Odense Kommunes klimaplan, men dialogen bør styrkes, og der bør lægges øget pres for en hurtigere omstilling. At fjernvarmenettet udbygges. Fjernvarme er effektiv varmeforsyning, som resulterer i mindre CO2 udledning og en nemmere omlægning til vedvarende energi. Udbygningen bør ske ved fastlæggelse af tilslutningspligt i lokalplaner for nye boligområder, samt i det omfang det er samfundsøkonomisk relevant, ved pålæggelse af tilslutningspligt efter varmeforsyningsloven for eksisterende bebyggelse. At Fjernvarme Fyn i endnu højere grad end i dag anvender vedvarende energikilder. I dag produceres 50 % af fjernvarmen med CO2 neutral brændsel, mens den resterende del stammer fra kraftvarmeproduktionen på Fynsværket, som primært anvender fossile brændstoffer. At Odense kommune tager initiativ til et tværkommunalt arbejde på Fyn om øget brug af vedvarende energi. Selv for en stor kommune som Odense giver det ikke mening at gå alene. Samarbejde giver muligheder for helhedsorienterede løsninger på forsyningsområdet. At solvarmeanlæg etableres på alle kommunalt ejede idrætshaller. At Odense kommune går forrest i anvendelsen af solceller. Der anlægges solcelleanlæg på egnede tage af kommunale bygninger. At beskyttelsen af grundvandet forstærkes. 6

7 Der afsættes flere midler til skovrejsning på jorder, som har strategisk betydning for grundvandsbeskyttelsen. Vandcenter Syds faglige ekspertise skal inddrages i udpegningen af relevante områder, og skovrejsningen bør ske i tæt samarbejde med Vandcenter Syd og berørte grundejere. Hensynet til grundvandsbeskyttelse bør tillægges større værdi ved behandling af og vilkårsfastsættelse ved miljøgodkendelser. At spildevandet ses som en resurse Samarbejde med SDU om genindvinding af stoffer som phosphor By og bygninger Energieffektive løsninger inden for byggeriet indeholder et stort potentiale for reduktion af drivhusgasemissioner og besparelser af kommunale skattekroner. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At Odense Kommune udarbejder en samlet plan for energieffektiviseringer for kommunens bygningsmasse. Planen skal leve op til de relevante dele af Energistyrelsens cirkulære om energieffektivisering, som gælder for statens institutioner. Det betyder bl.a.: Ved indkøb af bl.a. hårde hvidevarer skal der erhverves energieffektive produkter. Planen skal udpege og igangsætte rentable energibesparelsesprojekter som har en tilbagebetalingstid på maksimalt fem år. At alt kommunalt nybyggeri skal kunne certificeres som lavenergiklasse 1. Lokalplaner skal indeholde krav om, at nybyggeri kan certificeres til enten lavenergiklasse 1 eller 2. For et almindeligt parcelhus betyder en lavenergiklasse 1 certificering en energibesparelse på 50 % i forhold til et almindeligt parcelhus. Det svarer til en mindsket udledning på 1,3 ton CO2 om året. For lavenergiklasse 2 er den tilsvarende besparelse på 25 %. At grønne tage bliver udbredt. En løsning med grønt tag skal overvejes ved alle kommunale nybyggerier og ved væsentlige renoveringer af eksisterende. Grønne tage skal indarbejdes i krav til nybyggeri via lokalplaner. Fordobling af tagets levetid, byforskønnelse, optagelse af CO2, naturlig kulde-varme regulering og forsinkelse af regnvand er nogle af fordelene ved 7

8 etablering af grønne tage, som dog også rummer fare for fugtproblemer ved ukorrekt etablering. Hvilke tage og hvordan anlæggelsen skal ske bør derfor være en del af en helhedsorienteret lokalplanlægning. At der sker byfortætning bl.a. ved omdannelse af tidligere erhvervsarealer i centrum af Odense til nye boliger, herunder også almennyttigt boligbyggeri. At der etableres et økonomisk incitament og lokalt ejerskab for kommunens institutioner til at spare på energiforbruget ved, at sparede udgifter til vand, el og varme kan den enkelte institution helt eller delvist selv råde over. At der nedsættes en energipulje, hvorfra kommunens institutioner kan søge midler til energibesparende foranstaltninger. Klima Klimaændringer er et faktum, hvordan vi mindsker dem og forholder os til dem, er spørgsmålet. Odense Radikale Venstre vil arbejde for: At den af kommunen udarbejdede klimaplan for snarest muligt opdateres med en styrkelse af indsatsen og en skærpelse af kravene til nedbringelse af drivhusgasemissioner. At Odense kommune i samtlige udbud af opgaver stiller klare krav til miljø, klima og bæredygtighed. Prisen skal ikke længere være det altafgørende kriterium. Energieffektivitet er anerkendt af EU som et lovligt udbudskriterium. At der sker en omlægning til bæredygtig kost i kommunens institutioner og kantiner mv. Begrebet bæredygtig kost dækker over fødevarer, som er fremstillet med lavt drivhusgasemission, lokalt producerede og/eller økologiske. At der indføres ugentlige kødfrie dage i kommunens institutioner og kantiner. Danmark er et af de lande med højest kødforbrug i verden. Ifølge FN s fødevareorganisation FAO er bidraget til klimaændringer fra produktionen af animalske produkter på verdensplan større end transportsektorens. Produktion af ét kilo kød kræver således tre gange så mange ressourcer som produktion af vegetabilske produkter. Kødproduktion er en af de væsentligste årsager til forurening af vores drikkevand samtidig med at kødproduktion kræver store mængder vand. Ét kilo oksekød kræver mellem og liter vand at producere afhængig af produktionsmåden, mens ét kilo hvede kræver under 2000 liter og ét kilo kartofler kan produceres med mindre end 900 liter. 8

9 At mindst 19 folkeskoler i Odense kommune er grønt flag skoler i Tallet i dag er 6. Grønt flag certificeringen betyder bl.a. at skolen har nedsat et miljøråd, at der er udarbejdet en miljørevision samt en miljøhandleplan, og at minimum femten procent af skolens elever har gennemgået et undervisningsforløb med fokus på klima, miljø og energibesparelser. At regnvand i stigende grad udnyttes som en ressource. Øget brug vil mindske belastningen af et kloaksystem, som er hårdt presset af mere nedbør og mere ekstremt vejr. Samtidig opnås en reduktion af brugen af drikkevand og af miljøforureningen, idet regnvand er blødt, hvorfor nødvendigheden af afkalkningsmidler, sæbe samt skyllemiddel ved tøjvask mindskes: Kommunens lokalplaner skal inkorporere miljøvenlige regnvandsløsninger og stille krav om grønne vægge, nedgravede faskiner og regnbede. Krav i lokalplaner om at udenomsarealer ved nybyggeri indeholder semipermeable overflader som fx grus, stenmel, pigsten og græs. Ved kommunalt nybyggeri skal der etableres anvendelse af regnvand til toiletskyl. Lokalplaner for nybyggeri skal indeholde krav om anvendelse af regnvand til toiletskyl, vaskemaskiner, havevanding mv. medmindre husets tag er et grønt tag. Regnopsamling fra et parcelhus med en tagflade på 200m 2 kan dække vandbehov til toiletskyl og tøjvask for en familie på fem personer. Dette svarer til en vandbesparelse på 90m 3 vand pr. år. Vand til toiletskyl udgør 27 % og til tøjvask 13 % af vandforbruget i en gennemsnitlig husstand, hvorfor regnvandsanvendelse hertil har et stort potentiale. Tilskyndelse til installation af regnvandsanlæg til toilet og tøjvask i eksisterende byggeri ved hel eller delvis fritagelse for afledningsafgift for den del af spildevandet som er regnvand samt delvis refusion af tilslutningsbidrag for afledning af regnvand. Anlæggelse af regnvandsanlæg i tilknytning til kommunale vaskerier. 9

10 Natur og planlægning Kommuneplanlægning og lokalplaner skal være aktive redskaber i udviklingen af et bæredygtigt Odense med respekt for naturen og brugen af rekreative områder. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At der ved miljøgodkendelser og dispensation fra fredninger mv. lægges afgørende vægt på hensynet til miljø og habitatsområder. At Odense kommune har fokus på oprettelse, vedligeholdelse og videreudvikling af grønne, aktive og attraktive rekreative områder ikke blot i centrum, men også i Odenses forstæder og opland. Fredning med henblik på bevarelse af rekreative områder bør overvejes. At der sker øget braklægning af og skovrejsning på marginaljorder. Dette skal sikres ved kommunalplanlægning og lokalplaner, men også i samarbejde med lodsejere og øvrige interessenter såsom VandCenterSyd. At der sker øget oprettelse af grønne korridorer til beskyttelse af natur, flora og fauna. De grønne korridorer skal under passende hensyntagen til natur og miljø også kunne tjene som rekreative områder. At Odense fjord gøres til et større aktiv for Odense. Større promovering og brug af fjordens muligheder skal ske på naturens vilkår og med respekt for naturgenopretningsprojektet som Skov- og Naturstyrelsen afsluttede i At øge fokus på overholdelsen af de fastsatte vilkår i eksisterende fredninger. At Højstrup øvelsesterræn fredes. Området er et unikt 188 hektar grønt område tæt på Odense centrum, som i dag næsten udelukkende anvendes af hjemmeværnet. 10

11 Genanvendelse og affald Affald udgør et miljøproblem og fokus bør derfor være på mindskning og genanvendelse. Kommunalbestyrelsen er ifølge miljøbeskyttelsesloven ansvarlig for etablering af affaldsindsamling. Det giver muligheder for at skabe et grønnere affaldssystem. Odense Radikale Venstre vil derfor arbejde for: At der etableres en rullende genbrugsstation. For de af kommunens borgere, som ikke råder over en bil, kan genbrugspladsen være langt væk og genanvendelsen hæmmes derfor. En rullende genbrugsstation primært i centrum af Odense vil lette adgangen til affaldssortering og miljørigtig genanvendelse. At man i langt højere grad indfører affaldssortering: Offentlige skraldespande i centrum, langs åen og i grønne områder etableres med sorteringsdeler således at papir, pap, emballage og komposterbart affald frasorteres til genanvendelse. I samarbejde med det kommunalt ejede Odense Renovation indfører øget sortering i husholdningerne. Komposterbart affald frasorteres i husholdningerne og indsamles i særlige skraldespande såfremt husholdningen ikke selv har mulighed for at kompostere. Denne model er allerede indført med succes i andre kommuner. Plastic frasorteres i husholdningerne og indsamles særskilt med henblik på genanvendelse. Dette er en metode som har været brugt med succes i andre kommuner. At haveejere opfordres til selv at kompostere haveaffald frem for at køre det på genbrugspladsen. 11

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDAs Klimaplan 2050 Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDA En moderne interesseorganisation for ingeniører og andre højtuddannede med en teknologisk eller naturvidenskabelig

Læs mere

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren Anne Mette R. von Benzon Forretningschef, klima Vand og Miljø COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 8739 6600 Direkte 8739 6693 Mobil 2469 6693 E-mail anb@cowi.dk http://www.cowi.dk Foreningen

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 5 Samlet CO2opgørelse for Hvidovre Kommune som geografisk enhed 688013 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21

Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21 Holbæk kommune Lokalforumkonsulenterne 13. oktober 2008 Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21 Byrådets temamøde den 9. oktober 2008 Holbæk Kommune vil fremme en bæredygtig udvikling.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Syddjurs Kommune går til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling en målrettet

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Forslag KLIMAPOLITIK 2015

Forslag KLIMAPOLITIK 2015 Forslag KLIMAPOLITIK 2015 Offentlighedsperiode fra den 11. marts til den 6. maj 2015 Offentlighedsperiode Forslaget til klimapolitik er offentliggjort den 11. marts 2015. Eventuelle bemærkninger og indsigelser

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Samarbejdet er desuden projektorienteret og de enkelte projekter løfter fælles udfordringer og resulterer i innovative løsninger.

Samarbejdet er desuden projektorienteret og de enkelte projekter løfter fælles udfordringer og resulterer i innovative løsninger. Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Dato: 08-01-2015 Sagsnr.: 11/24940 Dok.løbenr.: 318239/14 Sagsbehandler: Anne Sofie Hartelius Direkte tlf.: 73767066 E-mail: ash@aabenraa.dk Aabenraa Kommune i Green

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug 2015/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Danmark skal være CO2-neutralt. Der skal således ske en udfasning af alle fossile brændstoffer.

Danmark skal være CO2-neutralt. Der skal således ske en udfasning af alle fossile brændstoffer. Energi Indledning Menneskeheden har i dag en stor negativ effekt på jordkloden. På lang sigt kan kloden ikke kan klare den belastning, vi i dag udsætter den for. Nogle prøver at negligere problemet ofte

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 Forslag til Ældre- og Handicapforvaltningen mål og indsatser Økologisk mad I forvaltningens madproduktion og i øvrig madlavning udgør økologiske råvarer

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen.

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab i 2035 Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere