Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser"

Transkript

1 Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 16. marts 2006 J.nr.: Sagsbehandler: kol Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag den 9. marts 2006, kl KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S Dagsorden for mødet: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af sidste møde 3. Oplæg: erfaringerne med sammenhængende forløb, social- og sundhedsskolen i Odense 4. Statistik a) statistik for 2004 b) udviklingen i PGU-pladser 2005 c) udviklingen i færdiguddannnede d) oversigt over antallet af F/I (fra FOA) 5. Indberetning til REVE 6. Opfølgning og orientering på rapporter for fremtidssikring af EUD 7. NONU-arbejdet opfølgning på udviklingen på de somatiske og psykiatriske områder 8. Studietur efterår Regnskab Meddelelser a. repræsentationen til REU b. orientering om stramninger af regler om indfødsret c. skrivelse til ministre om særlige grundforløb d. opfølgning på lovforslag om mesterlæren e. midlertidige bestyrelser f. FOU-midler 2006 g. næste møde den 8. juni 11. Evt. Ændringsforslag til dagsorden som punkt 4.1. foreslås drøftelse af bekendtgørelsen om praktisk adgang og sammenhængende forløb i høring. Tilstede: Lisa Dahl Christensen, FOA Turid Erkeland, KL Birthe Bak Andersen, KL Dan Kornbek Christiansen (for Tine Bak), Københavns Kommune Jens Folkersen, FOA Gitte Vind, FOA Lotte Meilstrup, FOA

2 Nanna Højlund, FOA Charlotte Netterstrøm, Undervisningsministeriet Susanne Wind, 3F Katrine Orebo Hansen, ARF Inger-Margrethe Jensen, Skoleledersammenslutningen Anne Kjærgaard Danielsen, lærerne (DSR) Kristine (Stine) Louise Nielsen, eleverne Susanne Bondgaard, eleverne Særlig indbudt: Susanne Thomsen, lærer, Social- og sundhedsskolen Odense Afbud fra: Dorte Tind Jørgensen, lærerne Lars Jakobsen, skolelederne Cecilie Conrad, Styrelsen for Social Service Randi Gjerding, Sundhedsstyrelsen Karen Stæhr, FOA Jakob Sølvhøj, FOA Birgitte Rasmussen, FOA Udvalgets nytiltrådte formand, Lisa Dahl Christensen bød indledningsvis velkommen til mødet i udvalget og til udvalgets nye medlemmer. Herefter blev det besluttet, at dagsorden omstruktureredes således, at oplægget om de sammenhængende forløb fra Social- og sundhedsskolen i Odense blev mødets første punkt. Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Dette papir Aftalt med formandskabet Til godkendelse Det blev besluttet at tilføje punkt 4.1. om høring af forslag til ændring af bekendtgørelse om praktisk adgang og sammenhængende forløb til dagsordenen. 2

3 Ad 2. Godkendelse af referat af sidste møde Vedlagt som bilag 2 Sekretariatet har ikke modtaget nogen bemærkninger til referatet Til godkendelse Referatet blev godkendt uden kommentarer og er nu at finde i udvalgets indgang på Ad 3. Oplæg: erfaringerne med sammenhængende forløb, social- og sundhedsskolen i Odense (oplæg på mødet ved Susanne Thomsen, lærer, Social- og sundhedsskolen i Odense) Med vedtagelsen af lov om kommuneoptag og sammenhægende forløb på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i februar 2006 er der nu mulighed at lave et sammenhængende forløb fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent-uddannelserne. Social- og sundhedsskolen i Odense er en af de skoler som har haft sammenhængende forløb som forsøgsordning og med meget positive resultater. Til orientering og drøftelse. I en 2 årig periode mellem 2002 og 2004 havde 4 social- og sundhedsskoler (Social- og sundhedsskolen i Herning, Fensmarksgadens skole i København, Social- og sundhedsskolerne i Storstrøms Amt og Social- og sundhedsskolen i Odense) forsøgsordninger med såkaldte sammenhængende forløb. Sammenhængende forløb bestod i forsøgsperioden af grundforløb, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Med vedtagelse af ændring af SOSU-loven i februar 2006, består de sammenhængende forløb kun af social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelserne. Susanne Thomsen, som var projektleder på projektet på social- og sundhedsskolen i Odense og skribent på den samlede evaluering om de sammenhængende forløb, præsenterede udvalget for de erfaringerne, de havde gjort sig på skolen i Odense. Desuden refererede Susanne til erfaringerne fra de øvrige forsøgsskoler. Formålet med forsøget var: - at øge rekrutteringen af elever fra grundskolen, der er afklarede i deres ønske om at gennemføre social- og sundhedsassistentuddannelsen - at forebygge frafald blandt unge elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser - at undersøge om der er undervisningsmæssige og pædagogiske fordele ved sammenhængende forløb På de enkelte forsøgs skoler blev forløbene håndteret forskelligt. En skole optog eleverne til grundforløbet og tilbød i løbet af grundforløbet særligt udvalgte elever et sammenhængende forløb. På andre skoler valgte man, at blande de sammenhængende elever med almindelige elever på holdene. På Social- og sundhedsskolen i Odense lagde man en klar strategi for at rekruttere elever, der ellers ville have valgt gymnasiet til det sammenhængende forløb. Derfor lavede et intensivt opsøgende arbejde hos studievejledere i folkeskolerne, studievejlederne på gymnasierne (som kunne vejlede elever, der faldt fra i 1. og 2. g.) samt uddannelses- og erhvervsvejledere på erhvervsuddannelserne. 3

4 Man fastsatte optagelseskriterier svarende til minimum Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve med laveste karakter 8 i dansk, engelsk, matematik og fysisk. Man rekrutterede elever, som gav udtryk for interesse og engagement i uddannelserne og de efterfølgende arbejdsområder og eleverne skulle være under 25. Man optog første gang 28 elever, og samlede disse elever i en såkaldt ungdomsklasse. På de øvrige skoler var antallet af elever på de sammenhængende forløb mindre, hvilket slækkede på mulighederne for at lave en såkaldt ungdomsklasse. Kommentar fra udvalgsmedlemmer på spørgsmålet om ungdomsklasser: er det en fordel at lave ungdomsklasser giver spredningen i elevgrundlaget ikke en dynamik i en klasse/på et hold, som kan være befordrende for både unge og ældre? Susanne Thomsen fortalte, at på social- og sundhedsskolen i Odense havde man positive erfaringer med denne ungdomsklasse, hvilket bl.a. kom til udtryk i en særlig holdidentitet, god klassedynamik og kritiske elever. Fra lærernes blev der lavet pædagogisk udvikling målrettet klassen. Der er en særlig social dimension ved at samle eleverne i en ungdomsklasse, men i forhold til blanding af ældres erfaring er det klart, at man mister noget. Forsøgsordningen i Odense har resulteret i lave frafaldsprocenter. Af de 28 elever, der startede på det første hold gennemførte 19 hele uddannelsen, hvilket svarer til en samlet frafaldsprocent på 32% (14% af eleverne var faldet fra ved optaget til hjælperuddannelsen, svarende til 4 elever, 8% var faldet fra ved optaget til assistentuddannelsen, svarende til 2 elever og 13% (3 elever) faldt fra i den sidste del af uddannelsen). (Gennemsnittet for frafaldet var i 2004 ca. 25% på hver af uddannelserne, UVM) Opfølgningsundersøgelse på holdet afsluttet i november 2005 viser, at 12 af de færdiguddannede i havde fået arbejde. 14 planlagde at videreuddanne sig. Blandt ønskerne for at videreuddanne sig var sygeplejeskeuddannelsen populær, men også fysioterapeut, pædagog og jordemoder er oplistet som ønsker for videreuddannelse. Der blev spurgt til, om der er belæg for, at en god folkeskoleeksamen hænger sammen med gennemførelse af det sammenhængende forløb. Susanne Thomsen kunne ikke bekræfte, at der var en sammenhæng. Desuden blev der spurgt til om holdet havde haft den samme kontaktlærer hele forløbet igennem og hvilken indflydelse dette evt. kunne have haft. Susanne Thomsen orienterede om, at der havde være udskiftning af kontaktlæren. Susanne afsluttede med, at foreslå at bruge det sammenhængende forløb som en form for en SOSU- Hf, hvor niveauerne i det sammenhængende forløb skulle hæves, således at det fik de gymnasiale niveauer. Derved kunne man skabe et image blandt unge, hvor SOSU anses som et alternativ til gymnasiet - og med en god blanding af teori og praksis. Ad. 4. Statistik Vedlagt følgende bilag: 4.a. ARFs opgørelse over statistik for b. udviklingen i antallet af PGU-praktikpladser 4.c udviklingen over færdiguddannede 4.d. analyse af F/I i SOSU Til orientering 4

5 Amtsrådsforeningen opgørelse over statistik for 2004 Karin orienterede om Amtsrådsforeningens endelige statistiske opgørelse for Karin konstaterede, at tallene anført i statistikken ikke svarede overens med tallene på Amtsrådsforeningens hjemmeside om endelige optagetal for 2004, hvilket giver en usikkerhed om tallenes validitet i ARFs oversigt. Grundforløb Dimensioneringen er opfyldt med ekstra 138 pladser. 8 amter har taget flere ind end dimensioneringen foreskriver, heraf står 4 amter tilsammen for optaget af ekstra 230 elever. Omvendt har 5 amter optaget færre elever end dimensioneringen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Det endelige optag i 2004 på nationalt plan var, ifølge ARF, 6593, hvilket er 10 % mindre end dimensioneringen. (Ifølge ARFs hjemmeside blev der optaget 6735 elever på hjælperuddannelsen i 2004). 13 amter/kommuner levede ikke op til dimensioneringen. 3 amter har taget lidt flere ind. Dog positiv udvikling i antallet af optagne i forhold til 2003, hvor det endelige antal var Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Det endelige optag på assistentuddannelsen ligger ca. 10 % under dimensioneringen. 5 amter/kommuner lever op til dimensioneringen, mens 11 ikke gør. Også her en lille positiv udvikling i det endelige optag i forhold til PGUen Det endelig optagtal for Københavns og Frederiksberg Kommuner indgår ikke i statistikken, hvorfor det endelige optagetal er noget lavere end det forventede for Diskussion: På baggrund af kritik af validiteten af statistikken fulgte diskussion i udvalget om, hvad der skal til for at vi kan få nyere og mere valide statistikker. Det blev fremhævet, at valid statistik er særlig vigtigt i forhold til at realisere regeringens intentioner om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Derfor er det nødvendigt at have overblik over, hvem der søger ind og bliver afvist, og hvor de unge ellers søger ind. Charlotte Netterstrøm orienterede om, at når Undervisningsministeriet overtager uddannelserne fra 2007 vil ministeriet arbejde på at forbedre det statistiske grundlag. Hun mindede samtidig om, at antallet af ansøgninger til uddannelserne ikke nødvendigvis er identisk med antallet af ansøgere. Samme ansøger kan sagtens optræde 2 3 gange i samme statistik fordi en ansøger kan have søgt flere forskellige steder, og derfor optræder flere gange i statistikken. Der er mange forklaringer til optage-tallene og man får uens svar ude i landet. Charlotte Netterstrøm påpegede, at udvalget har mulighed for at gøre opmærksom på problemet med manglende statistik grundlag for uddannelser over for ministeriet. Formanden tilkendegav positivt, at udvalget skal diskutere, hvad man forventer sig af det fremtidige statistiske materiale og validiteten af det. Tilslutning fra udvalget til dette forslag. 4b. udviklingen i antallet af PGU-ordinære og PGU-merit elevpladser. Udvalget har tidligere tilkendegivet, at det gerne vil følge udviklingen i antallet af PGU-pladser nøje. På baggrund af indsamlede oplysninger fra PMF/FOA præsenterede sekretariatet udviklingen i antallet af PGU-ordinære pladser, hvor det samlede antal pladser i 2005 var 454. Det er et fald i antallet af pladser på ialt 25 i forhold til REVE-tal viser, at merit aktiviteten er vokset steget fra 506 årselever i 2003 til budgetteret 600 i PMF/FOA tallene viser en nedgang. 4c. udviklingen over færdiguddannede Sekretariatet beklagede indledningsvis, at ikke alle tal var lige tydelige i det udsendte bilag 4c. Nye kopier blev udleveret og vil være tilgængelige på udvalgets side på I forhold til færdig- 5

6 uddannede social- og sundhedshjælperuddannelse viser opgørelsen, at der er et fald i færdiguddannede, særligt mellem 2002 til 2003, hvilket blev tilskrevet implementeringen af reform 2002 med forlængelsen af uddannelsen. Det samme fald mellem 2002 og 2003 (2004) gør sig gældende på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Denne tendens blev ligeledes tilskrevet implementeringen af reform Omvendt afspejler faldet i antallet af færdiguddannede PGUere fra dog et reelt fald i antallet af grunduddannelseselevpladser. Udvalget diskuterede, at der manglede oversigt over fastholdelse i ansættelsen. Birthe Bak orienterede om, at FOA og KL har iværksat et projekt med at afdække de uuddannede i SOSU-sektoren. Lisa Dahl Christensen konstaterede, at hun i REU-regi ofte blev præsenteret for udviklingen over hvor mange, der bliver i erhverv på de øvrige erhvervsuddannelser. Formanden foreslog, at udvalget skulle arbejde for at få tilvejebragt statistik på dette felt, hvilket der var tilslutning til. 4d. Kortlægning af etnicitet blandt FOAs A-kasse-medlemmer Vedlagt udvalgsmaterialet var notat fra FOA om medlemmernes etniske baggrund. Lisa Dahl Christensen præsenterede kort notatets indhold. Af særlig interesse for udvalget var afsnittet om elevtilgangen. Der er sket en stigning i antallet af elever med anden etnisk baggrund på social- og sundhedshjælperuddannelsen fra 179 personer i 1993 til 902 personer i FOA finder det positivt, at så mange personer med anden etnisk baggrund end dansk kommer ind på uddannelsen, men at der stadig mangler at blive belyst, hvor mange der forbliver i erhverv. Inger Margrethe Jensen fremhævede, at tallene viser en høj gennemførelsesprocent på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser for grupper, der på andre uddannelser, har høje frafaldsprocenter. Inger Margrethe understregede dog, at der var grund til at frygte, at frafaldet vil stige med indførelsen af optagelsesreglerne om danskprøve 2. På Fensmarksgadens skole oplever de, at elever med en danskprøve 2 har problemer i teoriforløbene og i starten af praktikken. Skolen er i færd med at lave analyse på gennemførelse og elevernes skolekvalifikationer. Birthe Bak orienterede om, at det var KLs erfaring, at ændringen af dansk indfødsretsregler medfører, at gruppen af F/I foretrækker danskprøve 3 frem for uddannelse. Punkt 4.1. Høring om ny bekendtgørelse I forbindelse med vedtagelse af lov om permanentgørelse af sammenhængende forløb og praktiske adgange (kommuneoptaget) har Undervisningsministeriet udsendt høring til ændring af bekendtgørelse til udvalget. Udover ændringer i bekendtgørelsen som følge af ændringer af lov, indgår der tilpasninger i forhold til prøverne i naturfag i forbindelse med afskaffelsen af gruppeeksaminer. Sekretariatet omdelte kopier af oversigt over ændringerne på naturfagsdelen. Inger Margrethe Jensen fremhævede, at der i forbindelse med afskaffelse af gruppeeksaminer vil være øgede udgifter til eksamens afholdelser idet, der skal afholdes flere eksaminer med øgede udgifter til censorer til følge. Birthe Bak foreslog, at udvalget skulle henvise til parternes svar. Forslaget blev imødekommet. 6

7 Ad 5. Indberetning til REVE Udsendt med mødematerialet bilag 5.1. REVEs brev til udvalget. REVE har bedt udvalget om en udtalelse om behovet for midler til PGU-merit og SOSU-opskoling for Sekretariatet har skrevet ud til fællesbestyrelserne med frist for endelig indmelding 1. marts På udvalgsmødet vil fællesbestyrelsernes indberetninger blive fremlagt. Udvalget skal drøfte en fælles indstilling til REVE om 2007 aktiviteten. Sekretariatet har skrevet ud til Fællesbestyrelserne og bedt om deres bud på aktiviteten på opskoling og merit for Tilbagemeldingerne viser, at der er en forventning om øget aktivitet på PGU-meritten, hvilket bl.a. tilskrives strukturreformen. Forventningerne til opskoling er imidlertid vigende. I den følgende diskussion blev Undervisningsministeriet bl.a. bedt om at gøre rede for, hvornår man kan forvente, at GVU indføres. Charlotte Netterstrøm orienterede om, at det oprindeligt var tanken at indføre GVUen i 2006, men nu forventes den udskudt til 2007 muligvis med en overgangsfase. Charlotte påpegede i den forbindelse problemerne med GVU i forhold til assistentuddannelsen. Hun opfordrede derfor til at få de sidste elever igennem opskoling i Charlotte understregede samtidig, at rammen for GVU antagelig bliver den samme som den er nu, hvilket betyder manglende justering på både grundfag og områdefag. Jens Folkersen bemærkede, at de manglede justeringer i grund- og områdefag, satte begrænsninger for den udviklingen af kvalificeret arbejdskraft til at varetage arbejdsmarkedets opgaver og pegede her særligt på assistenternes arbejdsområder. Charlotte Netterstrøm påpegede, at nogle grupper ikke vil kunne opnå en GVU. Til gengæld er det hensigten, at de fleksible rammer med merit og realkompetencevurderinger på grunduddannelserne skulle kunne kompensere for dette. Efter drøftelse, valgte udvalget at indstille til REVE, at antallet af PGU-merit årselever opjusteres til 650 for 2007, mens opskolingsaktiviteten indstilles til at være den samme som aktiviteten i 2005, nemlig 240 årselever. Det blev desuden besluttet på baggrund af forslag Inger Margrethe Jensen, at udvalget henvender sig til Fællesbestyrelserne med orientering om, at udvalget har lavet indstillingen til REVE om aktiviteten for 2007 og samtidig med opfordring til Fællesbestyrelserne om, at bruge rammen bl.a. ved at påpege de overenskomstmæssige fordele, der er ved opskoling. Ad 6. Opfølgning og orientering på rapporter for fremtidssikring af EUD Vedlagt bilag 6.1. Første del af arbejdet omkring fremtidssikringen af erhvervsuddannelserne er afsluttet med arbejdsgruppernes rapport. De færdige rapporter har tidligere været rundsendt til udvalget. Kan evt. downloades på Orientering om rapporterne om fremtidssikring af EUD og det fremtidige arbejde. Lisa Dahl Christensen orienterede fra arbejdet i fremtidssikringudvalget. Hun pegede på, at økonomidelen ikke er diskuteret i forbindelse med arbejdet. Arbejdsgruppens arbejde starter igen den 2. april. Birthe Bak Andersen fortalte, at 3-partsudvalget har mødtes med Statsministeren. I forhold til Fremtidssikringsudvalgets arbejde pegede Birthe på, at sider relateret til, hvordan SOSU og EUD fremover kan gå hånd i hånd fremsendes til SOSU-udvalgets medlemmer. (vedlagt som bilag til referat). 7

8 Inger Margrethe Jensen som har deltaget i arbejdet i unge-udvalget beskrev et meget forceret forløb, hvor bl.a. 4 møder blev slået sammen til ét. Hun påpegede desuden uklarheder i kommissorierne vedr. skillelinierne for arbejdet de to udvalg imellem, hvilket bl.a. kom til udtryk i, uklarhed om spørgsmålet om ungdomsklasserne lå i det ene udvalg eller det andet. Udvalget vil fortsat løbende blive orienteret om fremtidssikringudvalgets arbejde. Ad 7. NONU-arbejdet opfølgning på udviklingen på de somatiske og psykiatriske områder Orientering på mødet. Arbejdsgruppen under udvalget har siden mødet i december afdækket udviklingen på de somatiske og psykiatriske områder. I den forbindelse har arbejdsgruppen haft drøftelser og orienteringer med sygeplejechef Trine Holgersen fra Frederiksborg Amt, Jørgen Clemensen, lærer ved social- og sundhedsskolen i Holbæk, og koordinator Hasse Schneidermann, Rusmiddelsområdets Uddannelsesforum. Orientering på mødet Karin redegjorde for NONU-gruppens arbejde siden sidst. Arbejdsgruppen har afdækket udviklingstendenserne på det somatiske og psykiatriske område ved oplæg fra ressourcepersoner. Desuden har arbejdsgruppen beskæftiget sig med rusmiddelsområdet og hvordan spørgsmål om misbrug kan tydeliggøres i uddannelserne. Arbejdsgruppen har nu taget fat på næste fase i arbejdet, hvor fokus er rettet mod dels de private arbejdsgivere på SOSU-området, samt på interesseorganisationer som Ældresagen og dennes holdning og forventninger til det færdiguddannede personale. Arbejdsgruppen har desuden holdt møde med ressourceperson fra skolerne. Møderække for arbejdsgruppen er fastlagt for hele foråret. Arbejdsgruppens endelige resultat vil blive fremlagt på udvalgsmødet den 8. juni. Ad 8. Studietur efterår 2006 Vedlagt udvalgsmaterialet var bilag 9.1. med forslag til steder for udvalgets studietur Udvalget har tidligere besluttet at afholde en studietur for udvalgets medlemmer samt eventuelle andre interesserede i EPOS-udvalgene. Sekretariatet har udarbejdet forslag til studietur til enten Finland eller Irland i 3 foreslåede perioder i efteråret. Anslået pris pr. person inkl. rejse, overnatning fastlæggelse af tidspunkt og destination for studietur Sekretariatet gjorde kort rede for forslagene til studietur. Medlemmerne tilkendegav interesse for en studietur. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Nanna Højlund og sekretariatet (evt. Dan Kornbek Christiansen) som skal konkretisere forslagene. Datoer for en tur sendes i en elektronisk høring blandt udvalgets medlemmer. 8

9 Ad 9. Regnskab 2005 Bilag 9.1 og 9.2., vedlagt mødematerialet Ifølge forretningsordenen skal regnskabet for 2005 godkendes på udvalgsmødet i marts. Regnskabet er revideret uden bemærkninger fra revisionen. Overforbrug på enkelt poster opvejes af underforbrug på andre, og regnskabet holder sig derfor inden for budgetrammen. Til godkendelse Karen Therkildsen fremlagde regnskabet for 2005 og bemærkede, at 2005 var sidste år for bidrag for Undervisningsministeriet. Fremover er sekretariat og udvalget udelukkende partsfinansieret. Hun konstaterede, at der var kr. i 2005 i uforbrugte midler i forhold til budgettet. Lisa Dahl Christensen var meget tilfreds med, at der nu er oparbejdet en pæn likviditet i sekretariatet. Regnskabet blev godkendt. Ad 10. Meddelelser Formandskabet a. repræsentationen til REU ForFormandskabet har besluttet, at Ole Husum Schmidt fortsætter som udvalgets repræsentant i REU. Ingen kommentarer. b. orientering om stramninger af regler om indfødsret (vedlagt mødematerialet var bilag 10.b,: aftale om dansk indfødsret, bilag 3) Den 8. december 2005 indgik regeringen og Dansk Folkeparti forlig om stramninger for regler for dansk indfødsret. Nærmere orientering på mødet om konsekvenserne for stramninger for elever med anden etnisk baggrund på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Karin gjorde rede for de nye regler (jf. bilag 10b, udsendt med mødematerialet) som blev stammet op i december Stramningerne medfører bl.a. at, man skal have mindst en danskprøve 3 for at kunne søge dansk indfødsret. På det særlige grundforløb kan man tage prøve i enten danskprøve 2 eller danskprøve 3. Kommer man ind på en af SOSU-uddannelserne med en danskprøve 2 skal man fuldføre uddannelsen med gennemsnit af standpunkts- eller prøvekarakter i dansk på mindst 6. Lever man ikke op til dette, eller falder man fra i uddannelserne, kan det således have betydning for, om man kan søge dansk indfødsret. Skolernes vejledning af disse elever er derfor central. Charlotte Netterstrøm orienterede om, at stramningerne i indfødsretsreglerne ikke ville føre til stramninger i optagelseskriterierne på uddannelserne. Hun pegede desuden på problemet på grundforløbene, hvor reglerne er, at man her skal have aflagt prøve i mindst en danskdisciplin og med gennemsnit af 9

10 standpunkts- og prøvekarakter i dansk på mindst 6. På grundforløbet kan man ikke være sikker på, at dansk bliver udtrukket som prøvefag. UVM har påpeget det uhensigtsmæssige i dette over for Integrationsministeriet og Charlotte betragtede ikke sagen for helt afsluttet. Inger Margrethe Jensen tilkendegav, at stramningerne havde kompliceret vejledningen på skolerne. Referat af mødet den 9. marts Ingen kommentarer. c. skrivelse til ministre om særlige grundforløb (vedlagt bilag 10.c) På baggrund af indsamlede informationer om SOSU-skolernes initiativer for at etablere særlige grundforløb, har formandskabet skrevet til hhv. Undervisningsministeren og Integrationsministeren. Brev samt oversigt vedlagt som bilag til mødematerialet Referat af mødet den 9. marts Orienteringen foregik under punkt 4.1. d. opfølgning på lovforslag om mesterlæren Lov om kommuneoptag og permanentgørelse af sammenhængende forløb er vedtaget i Folketinget den 7. februar. Orientering på mødet. e. midlertidige bestyrelser (bilag 10. e vedlagt mødematerialet) Som følge af strukturreformen og social- og sundhedsskolernes overgang til selveje er de midlertidige bestyrelser på social- og sundhedsskolerne påbegyndt deres arbejde. Vedlagt bilag 10.e: oversigt over bestyrelsesformænd for de midlertidige bestyrelser. Referat af mødet den 9. marts Der blev efterspurgt en tilføjelse til oversigten om hvilken stillingsbetegnelse eller baggrund de enkelte midlertidige bestyrelsesformænd har. Dette er nu blevet tilføjet og listen sendes med referatet ud. Kan også hentes på udvalgets indgang på FOU-midler 2006 (bilag 10. f. vedlagt mødematerialet) Undervisningsministeriet har udmeldt FOU indsatsområderne for Som det fremgår prioriteres fremtidssikringen af erhvervsuddannelserne. Referat af mødet den 9. marts Sekretariatet foreslog, udvalget kunne søge midler til forsøgsprojekt om wellness. Susanne Wind orienterede om, at SUS har fået midler til at lave baggrundsundersøgelse af wellness i uddannelsesmæssige sammenhænge. CUBIX står for arbejdet. Udvalget besluttede, at sekretariatet kan gå videre med tankerne om forsøgsprojekt på wellness. Næste møde den 8. juni Som afslutningen på arbejdsgruppen under udvalget om fremtidssikringen af SOSU indstiller formandskabet (og arbejdsgruppen), at udvalgsmødet den 8. juni får et seminar-karakter og eventuelt forlænges, således at der er tid til at drøfte perspektiverne i arbejdsgruppens forslag. 10

11 Næste møde i udvalget er 8. juni, som bliver et hel-dagsmøde. Medlemmer Intet til punktet. Sekretariatet Præsentation af ny hjemmeside På mødet!! SOSU på AMI del 2 starter nu. Ansættelse af student Kommunikationsstuderende Marianne Kjær er blevet ansat i EPOS og kommer primært til at varetage kommunikationsopgaver ved EPOS og SOSUinfo. Karin præsenterede udvalget for et print af forsiden til den nye SOSUinfo hjemmeside, som forventes at gå i luften sidst i marts. Anden del af forløbsprojektet, FOR-SOSU, hvor man bl.a. har screenet og følger en hel årgang socialog sundhedshjælper elever også efter endt uddannelse, starter nu op. Karen Therkildsen orienterede om, at EPOS nu også huser et fagligt udvalget, nemlig Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA). Desuden vil EPOS også overtage sekretariatsbetjeningen af Portør-uddannelsen. Endelig orienterede Karen om, at EPOS har lavet opdateringer af sine markedsføringsfoldere som kan downloades på EPOS hjemmeside. Ad 11. EVT Intet til punktet Desuden vedlagt mødematerialet: Opdateret medlemsoversigt 11

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. den 18. september 2006

Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. den 18. september 2006 Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse den 18. september 2006 1. godkendelse af dagsorden 2. godkendelse af referat af mødet den 3. maj 3. trindeling af

Læs mere

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dato: 11. maj 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: ub Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dagsorden møde 9.30 10.30 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt uddannelse. Baseret på en litteraturgennemgang

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt uddannelse. Baseret på en litteraturgennemgang Fastholdelse Og Rekruttering af Social- og Sundhedshjælpere og -assistenter (FOR-SOSU) AMI-rapport nr. 58 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Undersøgelse af en uddannelse i forandring 2001 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Social- og sundhedshjælperuddannelsen 2001 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Fællesbestyrelsen har på mødet den 25. maj 2004 drøftet frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt og

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen September 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere