Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser"

Transkript

1 Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 16. marts 2006 J.nr.: Sagsbehandler: kol Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag den 9. marts 2006, kl KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S Dagsorden for mødet: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af sidste møde 3. Oplæg: erfaringerne med sammenhængende forløb, social- og sundhedsskolen i Odense 4. Statistik a) statistik for 2004 b) udviklingen i PGU-pladser 2005 c) udviklingen i færdiguddannnede d) oversigt over antallet af F/I (fra FOA) 5. Indberetning til REVE 6. Opfølgning og orientering på rapporter for fremtidssikring af EUD 7. NONU-arbejdet opfølgning på udviklingen på de somatiske og psykiatriske områder 8. Studietur efterår Regnskab Meddelelser a. repræsentationen til REU b. orientering om stramninger af regler om indfødsret c. skrivelse til ministre om særlige grundforløb d. opfølgning på lovforslag om mesterlæren e. midlertidige bestyrelser f. FOU-midler 2006 g. næste møde den 8. juni 11. Evt. Ændringsforslag til dagsorden som punkt 4.1. foreslås drøftelse af bekendtgørelsen om praktisk adgang og sammenhængende forløb i høring. Tilstede: Lisa Dahl Christensen, FOA Turid Erkeland, KL Birthe Bak Andersen, KL Dan Kornbek Christiansen (for Tine Bak), Københavns Kommune Jens Folkersen, FOA Gitte Vind, FOA Lotte Meilstrup, FOA

2 Nanna Højlund, FOA Charlotte Netterstrøm, Undervisningsministeriet Susanne Wind, 3F Katrine Orebo Hansen, ARF Inger-Margrethe Jensen, Skoleledersammenslutningen Anne Kjærgaard Danielsen, lærerne (DSR) Kristine (Stine) Louise Nielsen, eleverne Susanne Bondgaard, eleverne Særlig indbudt: Susanne Thomsen, lærer, Social- og sundhedsskolen Odense Afbud fra: Dorte Tind Jørgensen, lærerne Lars Jakobsen, skolelederne Cecilie Conrad, Styrelsen for Social Service Randi Gjerding, Sundhedsstyrelsen Karen Stæhr, FOA Jakob Sølvhøj, FOA Birgitte Rasmussen, FOA Udvalgets nytiltrådte formand, Lisa Dahl Christensen bød indledningsvis velkommen til mødet i udvalget og til udvalgets nye medlemmer. Herefter blev det besluttet, at dagsorden omstruktureredes således, at oplægget om de sammenhængende forløb fra Social- og sundhedsskolen i Odense blev mødets første punkt. Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Dette papir Aftalt med formandskabet Til godkendelse Det blev besluttet at tilføje punkt 4.1. om høring af forslag til ændring af bekendtgørelse om praktisk adgang og sammenhængende forløb til dagsordenen. 2

3 Ad 2. Godkendelse af referat af sidste møde Vedlagt som bilag 2 Sekretariatet har ikke modtaget nogen bemærkninger til referatet Til godkendelse Referatet blev godkendt uden kommentarer og er nu at finde i udvalgets indgang på Ad 3. Oplæg: erfaringerne med sammenhængende forløb, social- og sundhedsskolen i Odense (oplæg på mødet ved Susanne Thomsen, lærer, Social- og sundhedsskolen i Odense) Med vedtagelsen af lov om kommuneoptag og sammenhægende forløb på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i februar 2006 er der nu mulighed at lave et sammenhængende forløb fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent-uddannelserne. Social- og sundhedsskolen i Odense er en af de skoler som har haft sammenhængende forløb som forsøgsordning og med meget positive resultater. Til orientering og drøftelse. I en 2 årig periode mellem 2002 og 2004 havde 4 social- og sundhedsskoler (Social- og sundhedsskolen i Herning, Fensmarksgadens skole i København, Social- og sundhedsskolerne i Storstrøms Amt og Social- og sundhedsskolen i Odense) forsøgsordninger med såkaldte sammenhængende forløb. Sammenhængende forløb bestod i forsøgsperioden af grundforløb, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Med vedtagelse af ændring af SOSU-loven i februar 2006, består de sammenhængende forløb kun af social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelserne. Susanne Thomsen, som var projektleder på projektet på social- og sundhedsskolen i Odense og skribent på den samlede evaluering om de sammenhængende forløb, præsenterede udvalget for de erfaringerne, de havde gjort sig på skolen i Odense. Desuden refererede Susanne til erfaringerne fra de øvrige forsøgsskoler. Formålet med forsøget var: - at øge rekrutteringen af elever fra grundskolen, der er afklarede i deres ønske om at gennemføre social- og sundhedsassistentuddannelsen - at forebygge frafald blandt unge elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser - at undersøge om der er undervisningsmæssige og pædagogiske fordele ved sammenhængende forløb På de enkelte forsøgs skoler blev forløbene håndteret forskelligt. En skole optog eleverne til grundforløbet og tilbød i løbet af grundforløbet særligt udvalgte elever et sammenhængende forløb. På andre skoler valgte man, at blande de sammenhængende elever med almindelige elever på holdene. På Social- og sundhedsskolen i Odense lagde man en klar strategi for at rekruttere elever, der ellers ville have valgt gymnasiet til det sammenhængende forløb. Derfor lavede et intensivt opsøgende arbejde hos studievejledere i folkeskolerne, studievejlederne på gymnasierne (som kunne vejlede elever, der faldt fra i 1. og 2. g.) samt uddannelses- og erhvervsvejledere på erhvervsuddannelserne. 3

4 Man fastsatte optagelseskriterier svarende til minimum Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve med laveste karakter 8 i dansk, engelsk, matematik og fysisk. Man rekrutterede elever, som gav udtryk for interesse og engagement i uddannelserne og de efterfølgende arbejdsområder og eleverne skulle være under 25. Man optog første gang 28 elever, og samlede disse elever i en såkaldt ungdomsklasse. På de øvrige skoler var antallet af elever på de sammenhængende forløb mindre, hvilket slækkede på mulighederne for at lave en såkaldt ungdomsklasse. Kommentar fra udvalgsmedlemmer på spørgsmålet om ungdomsklasser: er det en fordel at lave ungdomsklasser giver spredningen i elevgrundlaget ikke en dynamik i en klasse/på et hold, som kan være befordrende for både unge og ældre? Susanne Thomsen fortalte, at på social- og sundhedsskolen i Odense havde man positive erfaringer med denne ungdomsklasse, hvilket bl.a. kom til udtryk i en særlig holdidentitet, god klassedynamik og kritiske elever. Fra lærernes blev der lavet pædagogisk udvikling målrettet klassen. Der er en særlig social dimension ved at samle eleverne i en ungdomsklasse, men i forhold til blanding af ældres erfaring er det klart, at man mister noget. Forsøgsordningen i Odense har resulteret i lave frafaldsprocenter. Af de 28 elever, der startede på det første hold gennemførte 19 hele uddannelsen, hvilket svarer til en samlet frafaldsprocent på 32% (14% af eleverne var faldet fra ved optaget til hjælperuddannelsen, svarende til 4 elever, 8% var faldet fra ved optaget til assistentuddannelsen, svarende til 2 elever og 13% (3 elever) faldt fra i den sidste del af uddannelsen). (Gennemsnittet for frafaldet var i 2004 ca. 25% på hver af uddannelserne, UVM) Opfølgningsundersøgelse på holdet afsluttet i november 2005 viser, at 12 af de færdiguddannede i havde fået arbejde. 14 planlagde at videreuddanne sig. Blandt ønskerne for at videreuddanne sig var sygeplejeskeuddannelsen populær, men også fysioterapeut, pædagog og jordemoder er oplistet som ønsker for videreuddannelse. Der blev spurgt til, om der er belæg for, at en god folkeskoleeksamen hænger sammen med gennemførelse af det sammenhængende forløb. Susanne Thomsen kunne ikke bekræfte, at der var en sammenhæng. Desuden blev der spurgt til om holdet havde haft den samme kontaktlærer hele forløbet igennem og hvilken indflydelse dette evt. kunne have haft. Susanne Thomsen orienterede om, at der havde være udskiftning af kontaktlæren. Susanne afsluttede med, at foreslå at bruge det sammenhængende forløb som en form for en SOSU- Hf, hvor niveauerne i det sammenhængende forløb skulle hæves, således at det fik de gymnasiale niveauer. Derved kunne man skabe et image blandt unge, hvor SOSU anses som et alternativ til gymnasiet - og med en god blanding af teori og praksis. Ad. 4. Statistik Vedlagt følgende bilag: 4.a. ARFs opgørelse over statistik for b. udviklingen i antallet af PGU-praktikpladser 4.c udviklingen over færdiguddannede 4.d. analyse af F/I i SOSU Til orientering 4

5 Amtsrådsforeningen opgørelse over statistik for 2004 Karin orienterede om Amtsrådsforeningens endelige statistiske opgørelse for Karin konstaterede, at tallene anført i statistikken ikke svarede overens med tallene på Amtsrådsforeningens hjemmeside om endelige optagetal for 2004, hvilket giver en usikkerhed om tallenes validitet i ARFs oversigt. Grundforløb Dimensioneringen er opfyldt med ekstra 138 pladser. 8 amter har taget flere ind end dimensioneringen foreskriver, heraf står 4 amter tilsammen for optaget af ekstra 230 elever. Omvendt har 5 amter optaget færre elever end dimensioneringen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Det endelige optag i 2004 på nationalt plan var, ifølge ARF, 6593, hvilket er 10 % mindre end dimensioneringen. (Ifølge ARFs hjemmeside blev der optaget 6735 elever på hjælperuddannelsen i 2004). 13 amter/kommuner levede ikke op til dimensioneringen. 3 amter har taget lidt flere ind. Dog positiv udvikling i antallet af optagne i forhold til 2003, hvor det endelige antal var Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Det endelige optag på assistentuddannelsen ligger ca. 10 % under dimensioneringen. 5 amter/kommuner lever op til dimensioneringen, mens 11 ikke gør. Også her en lille positiv udvikling i det endelige optag i forhold til PGUen Det endelig optagtal for Københavns og Frederiksberg Kommuner indgår ikke i statistikken, hvorfor det endelige optagetal er noget lavere end det forventede for Diskussion: På baggrund af kritik af validiteten af statistikken fulgte diskussion i udvalget om, hvad der skal til for at vi kan få nyere og mere valide statistikker. Det blev fremhævet, at valid statistik er særlig vigtigt i forhold til at realisere regeringens intentioner om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Derfor er det nødvendigt at have overblik over, hvem der søger ind og bliver afvist, og hvor de unge ellers søger ind. Charlotte Netterstrøm orienterede om, at når Undervisningsministeriet overtager uddannelserne fra 2007 vil ministeriet arbejde på at forbedre det statistiske grundlag. Hun mindede samtidig om, at antallet af ansøgninger til uddannelserne ikke nødvendigvis er identisk med antallet af ansøgere. Samme ansøger kan sagtens optræde 2 3 gange i samme statistik fordi en ansøger kan have søgt flere forskellige steder, og derfor optræder flere gange i statistikken. Der er mange forklaringer til optage-tallene og man får uens svar ude i landet. Charlotte Netterstrøm påpegede, at udvalget har mulighed for at gøre opmærksom på problemet med manglende statistik grundlag for uddannelser over for ministeriet. Formanden tilkendegav positivt, at udvalget skal diskutere, hvad man forventer sig af det fremtidige statistiske materiale og validiteten af det. Tilslutning fra udvalget til dette forslag. 4b. udviklingen i antallet af PGU-ordinære og PGU-merit elevpladser. Udvalget har tidligere tilkendegivet, at det gerne vil følge udviklingen i antallet af PGU-pladser nøje. På baggrund af indsamlede oplysninger fra PMF/FOA præsenterede sekretariatet udviklingen i antallet af PGU-ordinære pladser, hvor det samlede antal pladser i 2005 var 454. Det er et fald i antallet af pladser på ialt 25 i forhold til REVE-tal viser, at merit aktiviteten er vokset steget fra 506 årselever i 2003 til budgetteret 600 i PMF/FOA tallene viser en nedgang. 4c. udviklingen over færdiguddannede Sekretariatet beklagede indledningsvis, at ikke alle tal var lige tydelige i det udsendte bilag 4c. Nye kopier blev udleveret og vil være tilgængelige på udvalgets side på I forhold til færdig- 5

6 uddannede social- og sundhedshjælperuddannelse viser opgørelsen, at der er et fald i færdiguddannede, særligt mellem 2002 til 2003, hvilket blev tilskrevet implementeringen af reform 2002 med forlængelsen af uddannelsen. Det samme fald mellem 2002 og 2003 (2004) gør sig gældende på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Denne tendens blev ligeledes tilskrevet implementeringen af reform Omvendt afspejler faldet i antallet af færdiguddannede PGUere fra dog et reelt fald i antallet af grunduddannelseselevpladser. Udvalget diskuterede, at der manglede oversigt over fastholdelse i ansættelsen. Birthe Bak orienterede om, at FOA og KL har iværksat et projekt med at afdække de uuddannede i SOSU-sektoren. Lisa Dahl Christensen konstaterede, at hun i REU-regi ofte blev præsenteret for udviklingen over hvor mange, der bliver i erhverv på de øvrige erhvervsuddannelser. Formanden foreslog, at udvalget skulle arbejde for at få tilvejebragt statistik på dette felt, hvilket der var tilslutning til. 4d. Kortlægning af etnicitet blandt FOAs A-kasse-medlemmer Vedlagt udvalgsmaterialet var notat fra FOA om medlemmernes etniske baggrund. Lisa Dahl Christensen præsenterede kort notatets indhold. Af særlig interesse for udvalget var afsnittet om elevtilgangen. Der er sket en stigning i antallet af elever med anden etnisk baggrund på social- og sundhedshjælperuddannelsen fra 179 personer i 1993 til 902 personer i FOA finder det positivt, at så mange personer med anden etnisk baggrund end dansk kommer ind på uddannelsen, men at der stadig mangler at blive belyst, hvor mange der forbliver i erhverv. Inger Margrethe Jensen fremhævede, at tallene viser en høj gennemførelsesprocent på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser for grupper, der på andre uddannelser, har høje frafaldsprocenter. Inger Margrethe understregede dog, at der var grund til at frygte, at frafaldet vil stige med indførelsen af optagelsesreglerne om danskprøve 2. På Fensmarksgadens skole oplever de, at elever med en danskprøve 2 har problemer i teoriforløbene og i starten af praktikken. Skolen er i færd med at lave analyse på gennemførelse og elevernes skolekvalifikationer. Birthe Bak orienterede om, at det var KLs erfaring, at ændringen af dansk indfødsretsregler medfører, at gruppen af F/I foretrækker danskprøve 3 frem for uddannelse. Punkt 4.1. Høring om ny bekendtgørelse I forbindelse med vedtagelse af lov om permanentgørelse af sammenhængende forløb og praktiske adgange (kommuneoptaget) har Undervisningsministeriet udsendt høring til ændring af bekendtgørelse til udvalget. Udover ændringer i bekendtgørelsen som følge af ændringer af lov, indgår der tilpasninger i forhold til prøverne i naturfag i forbindelse med afskaffelsen af gruppeeksaminer. Sekretariatet omdelte kopier af oversigt over ændringerne på naturfagsdelen. Inger Margrethe Jensen fremhævede, at der i forbindelse med afskaffelse af gruppeeksaminer vil være øgede udgifter til eksamens afholdelser idet, der skal afholdes flere eksaminer med øgede udgifter til censorer til følge. Birthe Bak foreslog, at udvalget skulle henvise til parternes svar. Forslaget blev imødekommet. 6

7 Ad 5. Indberetning til REVE Udsendt med mødematerialet bilag 5.1. REVEs brev til udvalget. REVE har bedt udvalget om en udtalelse om behovet for midler til PGU-merit og SOSU-opskoling for Sekretariatet har skrevet ud til fællesbestyrelserne med frist for endelig indmelding 1. marts På udvalgsmødet vil fællesbestyrelsernes indberetninger blive fremlagt. Udvalget skal drøfte en fælles indstilling til REVE om 2007 aktiviteten. Sekretariatet har skrevet ud til Fællesbestyrelserne og bedt om deres bud på aktiviteten på opskoling og merit for Tilbagemeldingerne viser, at der er en forventning om øget aktivitet på PGU-meritten, hvilket bl.a. tilskrives strukturreformen. Forventningerne til opskoling er imidlertid vigende. I den følgende diskussion blev Undervisningsministeriet bl.a. bedt om at gøre rede for, hvornår man kan forvente, at GVU indføres. Charlotte Netterstrøm orienterede om, at det oprindeligt var tanken at indføre GVUen i 2006, men nu forventes den udskudt til 2007 muligvis med en overgangsfase. Charlotte påpegede i den forbindelse problemerne med GVU i forhold til assistentuddannelsen. Hun opfordrede derfor til at få de sidste elever igennem opskoling i Charlotte understregede samtidig, at rammen for GVU antagelig bliver den samme som den er nu, hvilket betyder manglende justering på både grundfag og områdefag. Jens Folkersen bemærkede, at de manglede justeringer i grund- og områdefag, satte begrænsninger for den udviklingen af kvalificeret arbejdskraft til at varetage arbejdsmarkedets opgaver og pegede her særligt på assistenternes arbejdsområder. Charlotte Netterstrøm påpegede, at nogle grupper ikke vil kunne opnå en GVU. Til gengæld er det hensigten, at de fleksible rammer med merit og realkompetencevurderinger på grunduddannelserne skulle kunne kompensere for dette. Efter drøftelse, valgte udvalget at indstille til REVE, at antallet af PGU-merit årselever opjusteres til 650 for 2007, mens opskolingsaktiviteten indstilles til at være den samme som aktiviteten i 2005, nemlig 240 årselever. Det blev desuden besluttet på baggrund af forslag Inger Margrethe Jensen, at udvalget henvender sig til Fællesbestyrelserne med orientering om, at udvalget har lavet indstillingen til REVE om aktiviteten for 2007 og samtidig med opfordring til Fællesbestyrelserne om, at bruge rammen bl.a. ved at påpege de overenskomstmæssige fordele, der er ved opskoling. Ad 6. Opfølgning og orientering på rapporter for fremtidssikring af EUD Vedlagt bilag 6.1. Første del af arbejdet omkring fremtidssikringen af erhvervsuddannelserne er afsluttet med arbejdsgruppernes rapport. De færdige rapporter har tidligere været rundsendt til udvalget. Kan evt. downloades på Orientering om rapporterne om fremtidssikring af EUD og det fremtidige arbejde. Lisa Dahl Christensen orienterede fra arbejdet i fremtidssikringudvalget. Hun pegede på, at økonomidelen ikke er diskuteret i forbindelse med arbejdet. Arbejdsgruppens arbejde starter igen den 2. april. Birthe Bak Andersen fortalte, at 3-partsudvalget har mødtes med Statsministeren. I forhold til Fremtidssikringsudvalgets arbejde pegede Birthe på, at sider relateret til, hvordan SOSU og EUD fremover kan gå hånd i hånd fremsendes til SOSU-udvalgets medlemmer. (vedlagt som bilag til referat). 7

8 Inger Margrethe Jensen som har deltaget i arbejdet i unge-udvalget beskrev et meget forceret forløb, hvor bl.a. 4 møder blev slået sammen til ét. Hun påpegede desuden uklarheder i kommissorierne vedr. skillelinierne for arbejdet de to udvalg imellem, hvilket bl.a. kom til udtryk i, uklarhed om spørgsmålet om ungdomsklasserne lå i det ene udvalg eller det andet. Udvalget vil fortsat løbende blive orienteret om fremtidssikringudvalgets arbejde. Ad 7. NONU-arbejdet opfølgning på udviklingen på de somatiske og psykiatriske områder Orientering på mødet. Arbejdsgruppen under udvalget har siden mødet i december afdækket udviklingen på de somatiske og psykiatriske områder. I den forbindelse har arbejdsgruppen haft drøftelser og orienteringer med sygeplejechef Trine Holgersen fra Frederiksborg Amt, Jørgen Clemensen, lærer ved social- og sundhedsskolen i Holbæk, og koordinator Hasse Schneidermann, Rusmiddelsområdets Uddannelsesforum. Orientering på mødet Karin redegjorde for NONU-gruppens arbejde siden sidst. Arbejdsgruppen har afdækket udviklingstendenserne på det somatiske og psykiatriske område ved oplæg fra ressourcepersoner. Desuden har arbejdsgruppen beskæftiget sig med rusmiddelsområdet og hvordan spørgsmål om misbrug kan tydeliggøres i uddannelserne. Arbejdsgruppen har nu taget fat på næste fase i arbejdet, hvor fokus er rettet mod dels de private arbejdsgivere på SOSU-området, samt på interesseorganisationer som Ældresagen og dennes holdning og forventninger til det færdiguddannede personale. Arbejdsgruppen har desuden holdt møde med ressourceperson fra skolerne. Møderække for arbejdsgruppen er fastlagt for hele foråret. Arbejdsgruppens endelige resultat vil blive fremlagt på udvalgsmødet den 8. juni. Ad 8. Studietur efterår 2006 Vedlagt udvalgsmaterialet var bilag 9.1. med forslag til steder for udvalgets studietur Udvalget har tidligere besluttet at afholde en studietur for udvalgets medlemmer samt eventuelle andre interesserede i EPOS-udvalgene. Sekretariatet har udarbejdet forslag til studietur til enten Finland eller Irland i 3 foreslåede perioder i efteråret. Anslået pris pr. person inkl. rejse, overnatning fastlæggelse af tidspunkt og destination for studietur Sekretariatet gjorde kort rede for forslagene til studietur. Medlemmerne tilkendegav interesse for en studietur. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Nanna Højlund og sekretariatet (evt. Dan Kornbek Christiansen) som skal konkretisere forslagene. Datoer for en tur sendes i en elektronisk høring blandt udvalgets medlemmer. 8

9 Ad 9. Regnskab 2005 Bilag 9.1 og 9.2., vedlagt mødematerialet Ifølge forretningsordenen skal regnskabet for 2005 godkendes på udvalgsmødet i marts. Regnskabet er revideret uden bemærkninger fra revisionen. Overforbrug på enkelt poster opvejes af underforbrug på andre, og regnskabet holder sig derfor inden for budgetrammen. Til godkendelse Karen Therkildsen fremlagde regnskabet for 2005 og bemærkede, at 2005 var sidste år for bidrag for Undervisningsministeriet. Fremover er sekretariat og udvalget udelukkende partsfinansieret. Hun konstaterede, at der var kr. i 2005 i uforbrugte midler i forhold til budgettet. Lisa Dahl Christensen var meget tilfreds med, at der nu er oparbejdet en pæn likviditet i sekretariatet. Regnskabet blev godkendt. Ad 10. Meddelelser Formandskabet a. repræsentationen til REU ForFormandskabet har besluttet, at Ole Husum Schmidt fortsætter som udvalgets repræsentant i REU. Ingen kommentarer. b. orientering om stramninger af regler om indfødsret (vedlagt mødematerialet var bilag 10.b,: aftale om dansk indfødsret, bilag 3) Den 8. december 2005 indgik regeringen og Dansk Folkeparti forlig om stramninger for regler for dansk indfødsret. Nærmere orientering på mødet om konsekvenserne for stramninger for elever med anden etnisk baggrund på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Karin gjorde rede for de nye regler (jf. bilag 10b, udsendt med mødematerialet) som blev stammet op i december Stramningerne medfører bl.a. at, man skal have mindst en danskprøve 3 for at kunne søge dansk indfødsret. På det særlige grundforløb kan man tage prøve i enten danskprøve 2 eller danskprøve 3. Kommer man ind på en af SOSU-uddannelserne med en danskprøve 2 skal man fuldføre uddannelsen med gennemsnit af standpunkts- eller prøvekarakter i dansk på mindst 6. Lever man ikke op til dette, eller falder man fra i uddannelserne, kan det således have betydning for, om man kan søge dansk indfødsret. Skolernes vejledning af disse elever er derfor central. Charlotte Netterstrøm orienterede om, at stramningerne i indfødsretsreglerne ikke ville føre til stramninger i optagelseskriterierne på uddannelserne. Hun pegede desuden på problemet på grundforløbene, hvor reglerne er, at man her skal have aflagt prøve i mindst en danskdisciplin og med gennemsnit af 9

10 standpunkts- og prøvekarakter i dansk på mindst 6. På grundforløbet kan man ikke være sikker på, at dansk bliver udtrukket som prøvefag. UVM har påpeget det uhensigtsmæssige i dette over for Integrationsministeriet og Charlotte betragtede ikke sagen for helt afsluttet. Inger Margrethe Jensen tilkendegav, at stramningerne havde kompliceret vejledningen på skolerne. Referat af mødet den 9. marts Ingen kommentarer. c. skrivelse til ministre om særlige grundforløb (vedlagt bilag 10.c) På baggrund af indsamlede informationer om SOSU-skolernes initiativer for at etablere særlige grundforløb, har formandskabet skrevet til hhv. Undervisningsministeren og Integrationsministeren. Brev samt oversigt vedlagt som bilag til mødematerialet Referat af mødet den 9. marts Orienteringen foregik under punkt 4.1. d. opfølgning på lovforslag om mesterlæren Lov om kommuneoptag og permanentgørelse af sammenhængende forløb er vedtaget i Folketinget den 7. februar. Orientering på mødet. e. midlertidige bestyrelser (bilag 10. e vedlagt mødematerialet) Som følge af strukturreformen og social- og sundhedsskolernes overgang til selveje er de midlertidige bestyrelser på social- og sundhedsskolerne påbegyndt deres arbejde. Vedlagt bilag 10.e: oversigt over bestyrelsesformænd for de midlertidige bestyrelser. Referat af mødet den 9. marts Der blev efterspurgt en tilføjelse til oversigten om hvilken stillingsbetegnelse eller baggrund de enkelte midlertidige bestyrelsesformænd har. Dette er nu blevet tilføjet og listen sendes med referatet ud. Kan også hentes på udvalgets indgang på FOU-midler 2006 (bilag 10. f. vedlagt mødematerialet) Undervisningsministeriet har udmeldt FOU indsatsområderne for Som det fremgår prioriteres fremtidssikringen af erhvervsuddannelserne. Referat af mødet den 9. marts Sekretariatet foreslog, udvalget kunne søge midler til forsøgsprojekt om wellness. Susanne Wind orienterede om, at SUS har fået midler til at lave baggrundsundersøgelse af wellness i uddannelsesmæssige sammenhænge. CUBIX står for arbejdet. Udvalget besluttede, at sekretariatet kan gå videre med tankerne om forsøgsprojekt på wellness. Næste møde den 8. juni Som afslutningen på arbejdsgruppen under udvalget om fremtidssikringen af SOSU indstiller formandskabet (og arbejdsgruppen), at udvalgsmødet den 8. juni får et seminar-karakter og eventuelt forlænges, således at der er tid til at drøfte perspektiverne i arbejdsgruppens forslag. 10

11 Næste møde i udvalget er 8. juni, som bliver et hel-dagsmøde. Medlemmer Intet til punktet. Sekretariatet Præsentation af ny hjemmeside På mødet!! SOSU på AMI del 2 starter nu. Ansættelse af student Kommunikationsstuderende Marianne Kjær er blevet ansat i EPOS og kommer primært til at varetage kommunikationsopgaver ved EPOS og SOSUinfo. Karin præsenterede udvalget for et print af forsiden til den nye SOSUinfo hjemmeside, som forventes at gå i luften sidst i marts. Anden del af forløbsprojektet, FOR-SOSU, hvor man bl.a. har screenet og følger en hel årgang socialog sundhedshjælper elever også efter endt uddannelse, starter nu op. Karen Therkildsen orienterede om, at EPOS nu også huser et fagligt udvalget, nemlig Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA). Desuden vil EPOS også overtage sekretariatsbetjeningen af Portør-uddannelsen. Endelig orienterede Karen om, at EPOS har lavet opdateringer af sine markedsføringsfoldere som kan downloades på EPOS hjemmeside. Ad 11. EVT Intet til punktet Desuden vedlagt mødematerialet: Opdateret medlemsoversigt 11

Udvalget for de Grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser, 8. juni 2006, DGI-byen (afholdt i forlængelse af udvalgsseminaret)

Udvalget for de Grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser, 8. juni 2006, DGI-byen (afholdt i forlængelse af udvalgsseminaret) Godkendt referat af udvalgsmøde Udvalget for de Grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser, 8. juni 2006, DGI-byen (afholdt i forlængelse af udvalgsseminaret) Deltagere: Lisa Dahl Christensen, Fag og

Læs mere

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007 kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej København

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007 kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej København Bilag 2.1 Møde i SOSU-udvalgsmødet kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej 22 2100 København Ø. Tilstede John Hyrup Jensen, Epos Nanna Højlund, FOA - Fag og Arbejde, formand John Skonberg, Danske

Læs mere

Referat af SOSU-udvalgsmødet den 7. marts 2007 kl. 13:00 15:30 I EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal Til godkendelse

Referat af SOSU-udvalgsmødet den 7. marts 2007 kl. 13:00 15:30 I EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal Til godkendelse Referat af SOSU-udvalgsmødet den 7. marts 2007 kl. 13:00 15:30 I EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal Til godkendelse Tilstede: Nanna Højlund, FOA - Fag og Arbejde, formand Lars Lennert Jensen, KL, næstformand

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Godkendt referat. Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser

Godkendt referat. Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 11.06.04 J.nr.: 5.01.02 Sagsbehandler: kol Godkendt referat 3. ordinære møde Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser,

Læs mere

Godkendt referat af 2. ordinære møde Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser den 11. marts 2004 FOA

Godkendt referat af 2. ordinære møde Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser den 11. marts 2004 FOA Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 15. juni 2004 J.nr.: 5.01.02 Sagsbehandler: kol Godkendt referat af 2. ordinære møde Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

Læs mere

Referat af. Social- og Sundhedsskolen i Århus

Referat af. Social- og Sundhedsskolen i Århus GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 7. december 04 J.nr.: 5.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af Møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser den 2. december 2004 Social-

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Referat af. møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

Referat af. møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 13 12-05 J.nr.: 5.01.01 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag den 8. december

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dato: 11. maj 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: ub Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dagsorden møde 9.30 10.30 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af Møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser tirsdag den 21. juni 2005, 13.00 15.30, 3 F

Referat af Møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser tirsdag den 21. juni 2005, 13.00 15.30, 3 F Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 7. juli. 05 J.nr.: 5.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af Møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser tirsdag den 21.

Læs mere

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede. Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

Ad. 1. godkendelse af dagsorden Bilag Dette papir Bemærkninger Aftalt med formandskabet Indstilling Til godkendelse

Ad. 1. godkendelse af dagsorden Bilag Dette papir Bemærkninger Aftalt med formandskabet Indstilling Til godkendelse Referat af møde i Faglig Udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. maj 2009 i Ny Vestergade 17 kl. 13-15.30. Tilstede: Nanna Højlund, FOA, Ursula

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Afbud fra: Helle Stang (KL) Gitte Vind (FOA) Kirsten Højlyng (KL) Karen Stæhr, FOA

Afbud fra: Helle Stang (KL) Gitte Vind (FOA) Kirsten Højlyng (KL) Karen Stæhr, FOA Referat af møde i Faglig Udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 5.marts 2009 i Ny Vestergade 17 kl. 13-15.30. Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat. Bilag 02.02. Dato: Fredag den 8. april 2011

Referat. Bilag 02.02. Dato: Fredag den 8. april 2011 Bilag 02.02 Referat Udvalg: PASS Dato: Fredag den 8. april 2011 Emne: Referat Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl,

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Referat af møde Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser den 19. oktober 2004 13.00 15.30

Referat af møde Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser den 19. oktober 2004 13.00 15.30 Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser (bilag 2.1) Den 16. november.04 J.nr.: 5.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 28. februar 2012 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Marianne Jensen,

Læs mere

Bilag 2. Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl til Referat fra mødet den 17. september

Bilag 2. Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl til Referat fra mødet den 17. september Bilag 2 Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet den 17. september Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorte Sørensen,

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag den 10. marts 2005

Referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag den 10. marts 2005 Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 18.03.05 J.nr.: 5.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag den 10.

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat af møde i det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne, den 11. september 2007 kl. 11:00 15:00 i FOA Fag og Arbejde

Referat af møde i det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne, den 11. september 2007 kl. 11:00 15:00 i FOA Fag og Arbejde Referat af møde i det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne, den 11. september 2007 kl. 11:00 15:00 i FOA Fag og Arbejde Tilstede Nanna Højlund, FOA - Fag og Arbejde, formand Lars Lennert

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Fredag den 16. september 2016 Kl. 08.30 11.30 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU af bestyrelsesmøde på SOPU 27. februar kl. 16.00-19.00 på Milnersvej 40, 3400 Hillerød Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Lisa Dahl Christensen, Camilla Woller Nielsen, Jens Christensen,

Læs mere

Fra sekretariatet: Karen Therkildsen John Hyrup Jensen Ursula Dybmose Karin Olsen

Fra sekretariatet: Karen Therkildsen John Hyrup Jensen Ursula Dybmose Karin Olsen Referat af møde i det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne den 6. december 2007 kl. 13:30 15:30 EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal 1471 København K Tilstede: Nanna Højlund, Fag og Arbejde (forkvinde)

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

Referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser Udvalget for de Grundlæggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 13-09-2005 J.nr.: 5.01.01 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag den 8.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d. 24.10.2013 kl. 8.30-14.00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Opfølgning på seneste referat På det seneste bestyrelsesmøde blev foreningens

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine Referat fra skole-praktikrådsmøde Mandag den 25. August 2008 9.30 12.00 på Randers Social- og Sundhedsskole Fra praksis: Lilian Gade Abrahamsen, Birgitte Sandahl Bogner, Line Kristensen, Susanne Pallesen,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 24. februar 2017 Kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Mødedato: Den 17. december 2015 Tidspunkt: Kl. 13.30 15.30 Sted: Skarrildhus, Sdr Ommevej 4, 6933 Kibæk Møde, nr.: 42 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud: Referent:

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16.

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole mandag den 24. november kl. 14.00 16.00 Deltagere: Birgitte Sandahl, Karin Valbæk, Anne-Birgitte

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området

Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området Dato: Fredag den 10. marts 2017 Kl. 9:00 12:00, Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand, Susanne Andersen, FOA Herning (SA) Næstformand,

Læs mere

REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 15-09-2011 KL. 9-15 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN STV DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE OG SKOLEPRAKTIK-KOORDINATORER REFERENT:

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 10. april 2008 Til stede Formandskab Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Medlemmer fra Danske Regioner Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Gurli

Læs mere

Referat fra møde i PASS den 5. november 2009 Ny Vestergade 17, 3. sal, kl

Referat fra møde i PASS den 5. november 2009 Ny Vestergade 17, 3. sal, kl Referat fra møde i PASS den 5. november 2009 Ny Vestergade 17, 3. sal, kl. 13 15.30 Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Jacob Møller Jørgensen, Danske Regioner Helle Stang

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 18. marts 2015 kl. 14.30 16.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen) Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Referat fra møde i LUU

Referat fra møde i LUU Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 23. august 2013 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Grethe Nielsen, FOA Holstebro (GN) Susanne Andersen, FOA Herning

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 3. april 2013

Referat Bestyrelsesmøde d. 3. april 2013 Referat Bestyrelsesmøde d. 3. april 2013 Afbud: Ninna Thomsen, Katja Kayser og Tina Græsted. Jakob Lange deltog fra kl. 17.00. Medarbejderrepræsentanterne var ramt af lock-out, og er derfor ikke pt. medlemmer

Læs mere

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede:

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede: Referat Udvalg: FUHA og LUU Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3.

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 9. juni 2010 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Inge Hynkemejer Peter Garde

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet Onsdag den 20. maj kl. 12.30 ca. 15

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet Onsdag den 20. maj kl. 12.30 ca. 15 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet Onsdag den 20. maj kl. 12.30 ca. 15 Til stede Formandskab Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Medlemmer fra Danske Regioner

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 82 den 13. december 2013 Formanden

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Referat. Dimensioneringsudvalg. Møde nr.: 2 Dannet den: Fredag den 04-10-2013 Mødedato: Tirsdag den 01-10-2013 Mødetidspunkt: 12:00-13:00 Mødested:

Referat. Dimensioneringsudvalg. Møde nr.: 2 Dannet den: Fredag den 04-10-2013 Mødedato: Tirsdag den 01-10-2013 Mødetidspunkt: 12:00-13:00 Mødested: Referat Dimensioneringsudvalg Møde nr.: 2 Dannet den: Fredag den 04-10-2013 Mødedato: Tirsdag den 01-10-2013 Mødetidspunkt: 12:00-13:00 Mødested: Inkaværelset Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere