Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser"

Transkript

1 Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 16. marts 2006 J.nr.: Sagsbehandler: kol Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag den 9. marts 2006, kl KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S Dagsorden for mødet: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af sidste møde 3. Oplæg: erfaringerne med sammenhængende forløb, social- og sundhedsskolen i Odense 4. Statistik a) statistik for 2004 b) udviklingen i PGU-pladser 2005 c) udviklingen i færdiguddannnede d) oversigt over antallet af F/I (fra FOA) 5. Indberetning til REVE 6. Opfølgning og orientering på rapporter for fremtidssikring af EUD 7. NONU-arbejdet opfølgning på udviklingen på de somatiske og psykiatriske områder 8. Studietur efterår Regnskab Meddelelser a. repræsentationen til REU b. orientering om stramninger af regler om indfødsret c. skrivelse til ministre om særlige grundforløb d. opfølgning på lovforslag om mesterlæren e. midlertidige bestyrelser f. FOU-midler 2006 g. næste møde den 8. juni 11. Evt. Ændringsforslag til dagsorden som punkt 4.1. foreslås drøftelse af bekendtgørelsen om praktisk adgang og sammenhængende forløb i høring. Tilstede: Lisa Dahl Christensen, FOA Turid Erkeland, KL Birthe Bak Andersen, KL Dan Kornbek Christiansen (for Tine Bak), Københavns Kommune Jens Folkersen, FOA Gitte Vind, FOA Lotte Meilstrup, FOA

2 Nanna Højlund, FOA Charlotte Netterstrøm, Undervisningsministeriet Susanne Wind, 3F Katrine Orebo Hansen, ARF Inger-Margrethe Jensen, Skoleledersammenslutningen Anne Kjærgaard Danielsen, lærerne (DSR) Kristine (Stine) Louise Nielsen, eleverne Susanne Bondgaard, eleverne Særlig indbudt: Susanne Thomsen, lærer, Social- og sundhedsskolen Odense Afbud fra: Dorte Tind Jørgensen, lærerne Lars Jakobsen, skolelederne Cecilie Conrad, Styrelsen for Social Service Randi Gjerding, Sundhedsstyrelsen Karen Stæhr, FOA Jakob Sølvhøj, FOA Birgitte Rasmussen, FOA Udvalgets nytiltrådte formand, Lisa Dahl Christensen bød indledningsvis velkommen til mødet i udvalget og til udvalgets nye medlemmer. Herefter blev det besluttet, at dagsorden omstruktureredes således, at oplægget om de sammenhængende forløb fra Social- og sundhedsskolen i Odense blev mødets første punkt. Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Dette papir Aftalt med formandskabet Til godkendelse Det blev besluttet at tilføje punkt 4.1. om høring af forslag til ændring af bekendtgørelse om praktisk adgang og sammenhængende forløb til dagsordenen. 2

3 Ad 2. Godkendelse af referat af sidste møde Vedlagt som bilag 2 Sekretariatet har ikke modtaget nogen bemærkninger til referatet Til godkendelse Referatet blev godkendt uden kommentarer og er nu at finde i udvalgets indgang på Ad 3. Oplæg: erfaringerne med sammenhængende forløb, social- og sundhedsskolen i Odense (oplæg på mødet ved Susanne Thomsen, lærer, Social- og sundhedsskolen i Odense) Med vedtagelsen af lov om kommuneoptag og sammenhægende forløb på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i februar 2006 er der nu mulighed at lave et sammenhængende forløb fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent-uddannelserne. Social- og sundhedsskolen i Odense er en af de skoler som har haft sammenhængende forløb som forsøgsordning og med meget positive resultater. Til orientering og drøftelse. I en 2 årig periode mellem 2002 og 2004 havde 4 social- og sundhedsskoler (Social- og sundhedsskolen i Herning, Fensmarksgadens skole i København, Social- og sundhedsskolerne i Storstrøms Amt og Social- og sundhedsskolen i Odense) forsøgsordninger med såkaldte sammenhængende forløb. Sammenhængende forløb bestod i forsøgsperioden af grundforløb, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Med vedtagelse af ændring af SOSU-loven i februar 2006, består de sammenhængende forløb kun af social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelserne. Susanne Thomsen, som var projektleder på projektet på social- og sundhedsskolen i Odense og skribent på den samlede evaluering om de sammenhængende forløb, præsenterede udvalget for de erfaringerne, de havde gjort sig på skolen i Odense. Desuden refererede Susanne til erfaringerne fra de øvrige forsøgsskoler. Formålet med forsøget var: - at øge rekrutteringen af elever fra grundskolen, der er afklarede i deres ønske om at gennemføre social- og sundhedsassistentuddannelsen - at forebygge frafald blandt unge elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser - at undersøge om der er undervisningsmæssige og pædagogiske fordele ved sammenhængende forløb På de enkelte forsøgs skoler blev forløbene håndteret forskelligt. En skole optog eleverne til grundforløbet og tilbød i løbet af grundforløbet særligt udvalgte elever et sammenhængende forløb. På andre skoler valgte man, at blande de sammenhængende elever med almindelige elever på holdene. På Social- og sundhedsskolen i Odense lagde man en klar strategi for at rekruttere elever, der ellers ville have valgt gymnasiet til det sammenhængende forløb. Derfor lavede et intensivt opsøgende arbejde hos studievejledere i folkeskolerne, studievejlederne på gymnasierne (som kunne vejlede elever, der faldt fra i 1. og 2. g.) samt uddannelses- og erhvervsvejledere på erhvervsuddannelserne. 3

4 Man fastsatte optagelseskriterier svarende til minimum Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve med laveste karakter 8 i dansk, engelsk, matematik og fysisk. Man rekrutterede elever, som gav udtryk for interesse og engagement i uddannelserne og de efterfølgende arbejdsområder og eleverne skulle være under 25. Man optog første gang 28 elever, og samlede disse elever i en såkaldt ungdomsklasse. På de øvrige skoler var antallet af elever på de sammenhængende forløb mindre, hvilket slækkede på mulighederne for at lave en såkaldt ungdomsklasse. Kommentar fra udvalgsmedlemmer på spørgsmålet om ungdomsklasser: er det en fordel at lave ungdomsklasser giver spredningen i elevgrundlaget ikke en dynamik i en klasse/på et hold, som kan være befordrende for både unge og ældre? Susanne Thomsen fortalte, at på social- og sundhedsskolen i Odense havde man positive erfaringer med denne ungdomsklasse, hvilket bl.a. kom til udtryk i en særlig holdidentitet, god klassedynamik og kritiske elever. Fra lærernes blev der lavet pædagogisk udvikling målrettet klassen. Der er en særlig social dimension ved at samle eleverne i en ungdomsklasse, men i forhold til blanding af ældres erfaring er det klart, at man mister noget. Forsøgsordningen i Odense har resulteret i lave frafaldsprocenter. Af de 28 elever, der startede på det første hold gennemførte 19 hele uddannelsen, hvilket svarer til en samlet frafaldsprocent på 32% (14% af eleverne var faldet fra ved optaget til hjælperuddannelsen, svarende til 4 elever, 8% var faldet fra ved optaget til assistentuddannelsen, svarende til 2 elever og 13% (3 elever) faldt fra i den sidste del af uddannelsen). (Gennemsnittet for frafaldet var i 2004 ca. 25% på hver af uddannelserne, UVM) Opfølgningsundersøgelse på holdet afsluttet i november 2005 viser, at 12 af de færdiguddannede i havde fået arbejde. 14 planlagde at videreuddanne sig. Blandt ønskerne for at videreuddanne sig var sygeplejeskeuddannelsen populær, men også fysioterapeut, pædagog og jordemoder er oplistet som ønsker for videreuddannelse. Der blev spurgt til, om der er belæg for, at en god folkeskoleeksamen hænger sammen med gennemførelse af det sammenhængende forløb. Susanne Thomsen kunne ikke bekræfte, at der var en sammenhæng. Desuden blev der spurgt til om holdet havde haft den samme kontaktlærer hele forløbet igennem og hvilken indflydelse dette evt. kunne have haft. Susanne Thomsen orienterede om, at der havde være udskiftning af kontaktlæren. Susanne afsluttede med, at foreslå at bruge det sammenhængende forløb som en form for en SOSU- Hf, hvor niveauerne i det sammenhængende forløb skulle hæves, således at det fik de gymnasiale niveauer. Derved kunne man skabe et image blandt unge, hvor SOSU anses som et alternativ til gymnasiet - og med en god blanding af teori og praksis. Ad. 4. Statistik Vedlagt følgende bilag: 4.a. ARFs opgørelse over statistik for b. udviklingen i antallet af PGU-praktikpladser 4.c udviklingen over færdiguddannede 4.d. analyse af F/I i SOSU Til orientering 4

5 Amtsrådsforeningen opgørelse over statistik for 2004 Karin orienterede om Amtsrådsforeningens endelige statistiske opgørelse for Karin konstaterede, at tallene anført i statistikken ikke svarede overens med tallene på Amtsrådsforeningens hjemmeside om endelige optagetal for 2004, hvilket giver en usikkerhed om tallenes validitet i ARFs oversigt. Grundforløb Dimensioneringen er opfyldt med ekstra 138 pladser. 8 amter har taget flere ind end dimensioneringen foreskriver, heraf står 4 amter tilsammen for optaget af ekstra 230 elever. Omvendt har 5 amter optaget færre elever end dimensioneringen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Det endelige optag i 2004 på nationalt plan var, ifølge ARF, 6593, hvilket er 10 % mindre end dimensioneringen. (Ifølge ARFs hjemmeside blev der optaget 6735 elever på hjælperuddannelsen i 2004). 13 amter/kommuner levede ikke op til dimensioneringen. 3 amter har taget lidt flere ind. Dog positiv udvikling i antallet af optagne i forhold til 2003, hvor det endelige antal var Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Det endelige optag på assistentuddannelsen ligger ca. 10 % under dimensioneringen. 5 amter/kommuner lever op til dimensioneringen, mens 11 ikke gør. Også her en lille positiv udvikling i det endelige optag i forhold til PGUen Det endelig optagtal for Københavns og Frederiksberg Kommuner indgår ikke i statistikken, hvorfor det endelige optagetal er noget lavere end det forventede for Diskussion: På baggrund af kritik af validiteten af statistikken fulgte diskussion i udvalget om, hvad der skal til for at vi kan få nyere og mere valide statistikker. Det blev fremhævet, at valid statistik er særlig vigtigt i forhold til at realisere regeringens intentioner om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Derfor er det nødvendigt at have overblik over, hvem der søger ind og bliver afvist, og hvor de unge ellers søger ind. Charlotte Netterstrøm orienterede om, at når Undervisningsministeriet overtager uddannelserne fra 2007 vil ministeriet arbejde på at forbedre det statistiske grundlag. Hun mindede samtidig om, at antallet af ansøgninger til uddannelserne ikke nødvendigvis er identisk med antallet af ansøgere. Samme ansøger kan sagtens optræde 2 3 gange i samme statistik fordi en ansøger kan have søgt flere forskellige steder, og derfor optræder flere gange i statistikken. Der er mange forklaringer til optage-tallene og man får uens svar ude i landet. Charlotte Netterstrøm påpegede, at udvalget har mulighed for at gøre opmærksom på problemet med manglende statistik grundlag for uddannelser over for ministeriet. Formanden tilkendegav positivt, at udvalget skal diskutere, hvad man forventer sig af det fremtidige statistiske materiale og validiteten af det. Tilslutning fra udvalget til dette forslag. 4b. udviklingen i antallet af PGU-ordinære og PGU-merit elevpladser. Udvalget har tidligere tilkendegivet, at det gerne vil følge udviklingen i antallet af PGU-pladser nøje. På baggrund af indsamlede oplysninger fra PMF/FOA præsenterede sekretariatet udviklingen i antallet af PGU-ordinære pladser, hvor det samlede antal pladser i 2005 var 454. Det er et fald i antallet af pladser på ialt 25 i forhold til REVE-tal viser, at merit aktiviteten er vokset steget fra 506 årselever i 2003 til budgetteret 600 i PMF/FOA tallene viser en nedgang. 4c. udviklingen over færdiguddannede Sekretariatet beklagede indledningsvis, at ikke alle tal var lige tydelige i det udsendte bilag 4c. Nye kopier blev udleveret og vil være tilgængelige på udvalgets side på I forhold til færdig- 5

6 uddannede social- og sundhedshjælperuddannelse viser opgørelsen, at der er et fald i færdiguddannede, særligt mellem 2002 til 2003, hvilket blev tilskrevet implementeringen af reform 2002 med forlængelsen af uddannelsen. Det samme fald mellem 2002 og 2003 (2004) gør sig gældende på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Denne tendens blev ligeledes tilskrevet implementeringen af reform Omvendt afspejler faldet i antallet af færdiguddannede PGUere fra dog et reelt fald i antallet af grunduddannelseselevpladser. Udvalget diskuterede, at der manglede oversigt over fastholdelse i ansættelsen. Birthe Bak orienterede om, at FOA og KL har iværksat et projekt med at afdække de uuddannede i SOSU-sektoren. Lisa Dahl Christensen konstaterede, at hun i REU-regi ofte blev præsenteret for udviklingen over hvor mange, der bliver i erhverv på de øvrige erhvervsuddannelser. Formanden foreslog, at udvalget skulle arbejde for at få tilvejebragt statistik på dette felt, hvilket der var tilslutning til. 4d. Kortlægning af etnicitet blandt FOAs A-kasse-medlemmer Vedlagt udvalgsmaterialet var notat fra FOA om medlemmernes etniske baggrund. Lisa Dahl Christensen præsenterede kort notatets indhold. Af særlig interesse for udvalget var afsnittet om elevtilgangen. Der er sket en stigning i antallet af elever med anden etnisk baggrund på social- og sundhedshjælperuddannelsen fra 179 personer i 1993 til 902 personer i FOA finder det positivt, at så mange personer med anden etnisk baggrund end dansk kommer ind på uddannelsen, men at der stadig mangler at blive belyst, hvor mange der forbliver i erhverv. Inger Margrethe Jensen fremhævede, at tallene viser en høj gennemførelsesprocent på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser for grupper, der på andre uddannelser, har høje frafaldsprocenter. Inger Margrethe understregede dog, at der var grund til at frygte, at frafaldet vil stige med indførelsen af optagelsesreglerne om danskprøve 2. På Fensmarksgadens skole oplever de, at elever med en danskprøve 2 har problemer i teoriforløbene og i starten af praktikken. Skolen er i færd med at lave analyse på gennemførelse og elevernes skolekvalifikationer. Birthe Bak orienterede om, at det var KLs erfaring, at ændringen af dansk indfødsretsregler medfører, at gruppen af F/I foretrækker danskprøve 3 frem for uddannelse. Punkt 4.1. Høring om ny bekendtgørelse I forbindelse med vedtagelse af lov om permanentgørelse af sammenhængende forløb og praktiske adgange (kommuneoptaget) har Undervisningsministeriet udsendt høring til ændring af bekendtgørelse til udvalget. Udover ændringer i bekendtgørelsen som følge af ændringer af lov, indgår der tilpasninger i forhold til prøverne i naturfag i forbindelse med afskaffelsen af gruppeeksaminer. Sekretariatet omdelte kopier af oversigt over ændringerne på naturfagsdelen. Inger Margrethe Jensen fremhævede, at der i forbindelse med afskaffelse af gruppeeksaminer vil være øgede udgifter til eksamens afholdelser idet, der skal afholdes flere eksaminer med øgede udgifter til censorer til følge. Birthe Bak foreslog, at udvalget skulle henvise til parternes svar. Forslaget blev imødekommet. 6

7 Ad 5. Indberetning til REVE Udsendt med mødematerialet bilag 5.1. REVEs brev til udvalget. REVE har bedt udvalget om en udtalelse om behovet for midler til PGU-merit og SOSU-opskoling for Sekretariatet har skrevet ud til fællesbestyrelserne med frist for endelig indmelding 1. marts På udvalgsmødet vil fællesbestyrelsernes indberetninger blive fremlagt. Udvalget skal drøfte en fælles indstilling til REVE om 2007 aktiviteten. Sekretariatet har skrevet ud til Fællesbestyrelserne og bedt om deres bud på aktiviteten på opskoling og merit for Tilbagemeldingerne viser, at der er en forventning om øget aktivitet på PGU-meritten, hvilket bl.a. tilskrives strukturreformen. Forventningerne til opskoling er imidlertid vigende. I den følgende diskussion blev Undervisningsministeriet bl.a. bedt om at gøre rede for, hvornår man kan forvente, at GVU indføres. Charlotte Netterstrøm orienterede om, at det oprindeligt var tanken at indføre GVUen i 2006, men nu forventes den udskudt til 2007 muligvis med en overgangsfase. Charlotte påpegede i den forbindelse problemerne med GVU i forhold til assistentuddannelsen. Hun opfordrede derfor til at få de sidste elever igennem opskoling i Charlotte understregede samtidig, at rammen for GVU antagelig bliver den samme som den er nu, hvilket betyder manglende justering på både grundfag og områdefag. Jens Folkersen bemærkede, at de manglede justeringer i grund- og områdefag, satte begrænsninger for den udviklingen af kvalificeret arbejdskraft til at varetage arbejdsmarkedets opgaver og pegede her særligt på assistenternes arbejdsområder. Charlotte Netterstrøm påpegede, at nogle grupper ikke vil kunne opnå en GVU. Til gengæld er det hensigten, at de fleksible rammer med merit og realkompetencevurderinger på grunduddannelserne skulle kunne kompensere for dette. Efter drøftelse, valgte udvalget at indstille til REVE, at antallet af PGU-merit årselever opjusteres til 650 for 2007, mens opskolingsaktiviteten indstilles til at være den samme som aktiviteten i 2005, nemlig 240 årselever. Det blev desuden besluttet på baggrund af forslag Inger Margrethe Jensen, at udvalget henvender sig til Fællesbestyrelserne med orientering om, at udvalget har lavet indstillingen til REVE om aktiviteten for 2007 og samtidig med opfordring til Fællesbestyrelserne om, at bruge rammen bl.a. ved at påpege de overenskomstmæssige fordele, der er ved opskoling. Ad 6. Opfølgning og orientering på rapporter for fremtidssikring af EUD Vedlagt bilag 6.1. Første del af arbejdet omkring fremtidssikringen af erhvervsuddannelserne er afsluttet med arbejdsgruppernes rapport. De færdige rapporter har tidligere været rundsendt til udvalget. Kan evt. downloades på Orientering om rapporterne om fremtidssikring af EUD og det fremtidige arbejde. Lisa Dahl Christensen orienterede fra arbejdet i fremtidssikringudvalget. Hun pegede på, at økonomidelen ikke er diskuteret i forbindelse med arbejdet. Arbejdsgruppens arbejde starter igen den 2. april. Birthe Bak Andersen fortalte, at 3-partsudvalget har mødtes med Statsministeren. I forhold til Fremtidssikringsudvalgets arbejde pegede Birthe på, at sider relateret til, hvordan SOSU og EUD fremover kan gå hånd i hånd fremsendes til SOSU-udvalgets medlemmer. (vedlagt som bilag til referat). 7

8 Inger Margrethe Jensen som har deltaget i arbejdet i unge-udvalget beskrev et meget forceret forløb, hvor bl.a. 4 møder blev slået sammen til ét. Hun påpegede desuden uklarheder i kommissorierne vedr. skillelinierne for arbejdet de to udvalg imellem, hvilket bl.a. kom til udtryk i, uklarhed om spørgsmålet om ungdomsklasserne lå i det ene udvalg eller det andet. Udvalget vil fortsat løbende blive orienteret om fremtidssikringudvalgets arbejde. Ad 7. NONU-arbejdet opfølgning på udviklingen på de somatiske og psykiatriske områder Orientering på mødet. Arbejdsgruppen under udvalget har siden mødet i december afdækket udviklingen på de somatiske og psykiatriske områder. I den forbindelse har arbejdsgruppen haft drøftelser og orienteringer med sygeplejechef Trine Holgersen fra Frederiksborg Amt, Jørgen Clemensen, lærer ved social- og sundhedsskolen i Holbæk, og koordinator Hasse Schneidermann, Rusmiddelsområdets Uddannelsesforum. Orientering på mødet Karin redegjorde for NONU-gruppens arbejde siden sidst. Arbejdsgruppen har afdækket udviklingstendenserne på det somatiske og psykiatriske område ved oplæg fra ressourcepersoner. Desuden har arbejdsgruppen beskæftiget sig med rusmiddelsområdet og hvordan spørgsmål om misbrug kan tydeliggøres i uddannelserne. Arbejdsgruppen har nu taget fat på næste fase i arbejdet, hvor fokus er rettet mod dels de private arbejdsgivere på SOSU-området, samt på interesseorganisationer som Ældresagen og dennes holdning og forventninger til det færdiguddannede personale. Arbejdsgruppen har desuden holdt møde med ressourceperson fra skolerne. Møderække for arbejdsgruppen er fastlagt for hele foråret. Arbejdsgruppens endelige resultat vil blive fremlagt på udvalgsmødet den 8. juni. Ad 8. Studietur efterår 2006 Vedlagt udvalgsmaterialet var bilag 9.1. med forslag til steder for udvalgets studietur Udvalget har tidligere besluttet at afholde en studietur for udvalgets medlemmer samt eventuelle andre interesserede i EPOS-udvalgene. Sekretariatet har udarbejdet forslag til studietur til enten Finland eller Irland i 3 foreslåede perioder i efteråret. Anslået pris pr. person inkl. rejse, overnatning fastlæggelse af tidspunkt og destination for studietur Sekretariatet gjorde kort rede for forslagene til studietur. Medlemmerne tilkendegav interesse for en studietur. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Nanna Højlund og sekretariatet (evt. Dan Kornbek Christiansen) som skal konkretisere forslagene. Datoer for en tur sendes i en elektronisk høring blandt udvalgets medlemmer. 8

9 Ad 9. Regnskab 2005 Bilag 9.1 og 9.2., vedlagt mødematerialet Ifølge forretningsordenen skal regnskabet for 2005 godkendes på udvalgsmødet i marts. Regnskabet er revideret uden bemærkninger fra revisionen. Overforbrug på enkelt poster opvejes af underforbrug på andre, og regnskabet holder sig derfor inden for budgetrammen. Til godkendelse Karen Therkildsen fremlagde regnskabet for 2005 og bemærkede, at 2005 var sidste år for bidrag for Undervisningsministeriet. Fremover er sekretariat og udvalget udelukkende partsfinansieret. Hun konstaterede, at der var kr. i 2005 i uforbrugte midler i forhold til budgettet. Lisa Dahl Christensen var meget tilfreds med, at der nu er oparbejdet en pæn likviditet i sekretariatet. Regnskabet blev godkendt. Ad 10. Meddelelser Formandskabet a. repræsentationen til REU ForFormandskabet har besluttet, at Ole Husum Schmidt fortsætter som udvalgets repræsentant i REU. Ingen kommentarer. b. orientering om stramninger af regler om indfødsret (vedlagt mødematerialet var bilag 10.b,: aftale om dansk indfødsret, bilag 3) Den 8. december 2005 indgik regeringen og Dansk Folkeparti forlig om stramninger for regler for dansk indfødsret. Nærmere orientering på mødet om konsekvenserne for stramninger for elever med anden etnisk baggrund på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Karin gjorde rede for de nye regler (jf. bilag 10b, udsendt med mødematerialet) som blev stammet op i december Stramningerne medfører bl.a. at, man skal have mindst en danskprøve 3 for at kunne søge dansk indfødsret. På det særlige grundforløb kan man tage prøve i enten danskprøve 2 eller danskprøve 3. Kommer man ind på en af SOSU-uddannelserne med en danskprøve 2 skal man fuldføre uddannelsen med gennemsnit af standpunkts- eller prøvekarakter i dansk på mindst 6. Lever man ikke op til dette, eller falder man fra i uddannelserne, kan det således have betydning for, om man kan søge dansk indfødsret. Skolernes vejledning af disse elever er derfor central. Charlotte Netterstrøm orienterede om, at stramningerne i indfødsretsreglerne ikke ville føre til stramninger i optagelseskriterierne på uddannelserne. Hun pegede desuden på problemet på grundforløbene, hvor reglerne er, at man her skal have aflagt prøve i mindst en danskdisciplin og med gennemsnit af 9

10 standpunkts- og prøvekarakter i dansk på mindst 6. På grundforløbet kan man ikke være sikker på, at dansk bliver udtrukket som prøvefag. UVM har påpeget det uhensigtsmæssige i dette over for Integrationsministeriet og Charlotte betragtede ikke sagen for helt afsluttet. Inger Margrethe Jensen tilkendegav, at stramningerne havde kompliceret vejledningen på skolerne. Referat af mødet den 9. marts Ingen kommentarer. c. skrivelse til ministre om særlige grundforløb (vedlagt bilag 10.c) På baggrund af indsamlede informationer om SOSU-skolernes initiativer for at etablere særlige grundforløb, har formandskabet skrevet til hhv. Undervisningsministeren og Integrationsministeren. Brev samt oversigt vedlagt som bilag til mødematerialet Referat af mødet den 9. marts Orienteringen foregik under punkt 4.1. d. opfølgning på lovforslag om mesterlæren Lov om kommuneoptag og permanentgørelse af sammenhængende forløb er vedtaget i Folketinget den 7. februar. Orientering på mødet. e. midlertidige bestyrelser (bilag 10. e vedlagt mødematerialet) Som følge af strukturreformen og social- og sundhedsskolernes overgang til selveje er de midlertidige bestyrelser på social- og sundhedsskolerne påbegyndt deres arbejde. Vedlagt bilag 10.e: oversigt over bestyrelsesformænd for de midlertidige bestyrelser. Referat af mødet den 9. marts Der blev efterspurgt en tilføjelse til oversigten om hvilken stillingsbetegnelse eller baggrund de enkelte midlertidige bestyrelsesformænd har. Dette er nu blevet tilføjet og listen sendes med referatet ud. Kan også hentes på udvalgets indgang på FOU-midler 2006 (bilag 10. f. vedlagt mødematerialet) Undervisningsministeriet har udmeldt FOU indsatsområderne for Som det fremgår prioriteres fremtidssikringen af erhvervsuddannelserne. Referat af mødet den 9. marts Sekretariatet foreslog, udvalget kunne søge midler til forsøgsprojekt om wellness. Susanne Wind orienterede om, at SUS har fået midler til at lave baggrundsundersøgelse af wellness i uddannelsesmæssige sammenhænge. CUBIX står for arbejdet. Udvalget besluttede, at sekretariatet kan gå videre med tankerne om forsøgsprojekt på wellness. Næste møde den 8. juni Som afslutningen på arbejdsgruppen under udvalget om fremtidssikringen af SOSU indstiller formandskabet (og arbejdsgruppen), at udvalgsmødet den 8. juni får et seminar-karakter og eventuelt forlænges, således at der er tid til at drøfte perspektiverne i arbejdsgruppens forslag. 10

11 Næste møde i udvalget er 8. juni, som bliver et hel-dagsmøde. Medlemmer Intet til punktet. Sekretariatet Præsentation af ny hjemmeside På mødet!! SOSU på AMI del 2 starter nu. Ansættelse af student Kommunikationsstuderende Marianne Kjær er blevet ansat i EPOS og kommer primært til at varetage kommunikationsopgaver ved EPOS og SOSUinfo. Karin præsenterede udvalget for et print af forsiden til den nye SOSUinfo hjemmeside, som forventes at gå i luften sidst i marts. Anden del af forløbsprojektet, FOR-SOSU, hvor man bl.a. har screenet og følger en hel årgang socialog sundhedshjælper elever også efter endt uddannelse, starter nu op. Karen Therkildsen orienterede om, at EPOS nu også huser et fagligt udvalget, nemlig Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA). Desuden vil EPOS også overtage sekretariatsbetjeningen af Portør-uddannelsen. Endelig orienterede Karen om, at EPOS har lavet opdateringer af sine markedsføringsfoldere som kan downloades på EPOS hjemmeside. Ad 11. EVT Intet til punktet Desuden vedlagt mødematerialet: Opdateret medlemsoversigt 11

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dato: 11. maj 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: ub Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dagsorden møde 9.30 10.30 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14.

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14. Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14. Tilstede: Pia Lindquist Nielsen, Sheila Ettrup Vind, Christina Helle Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jens Erik

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Social- og Sundhedsskolen - Fyn Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Til stede: Direktør Erik Knudsen CVU Lillebælt - udpeget af CVU Lillebælt. Socialudvalgsformand

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. den 18. september 2006

Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. den 18. september 2006 Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse den 18. september 2006 1. godkendelse af dagsorden 2. godkendelse af referat af mødet den 3. maj 3. trindeling af

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 2. juni 2014 kl. 8.30 12.00 Sted Frederikshavns Rådhus, Rådhus Alle 100, Frederikshavn, mødelokale 1.64 Distribueret

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 77 den 20. juni 2013 og møde nr.

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Mødedato: Fredag den 27. marts 2015 Tidspunkt: Kl. 9.00 12.00 Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr.: 39 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00. 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund

Referat fra bestyrelsesmøde. 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00. 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Referat fra bestyrelsesmøde 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Tilstede: Niels-Carsten Blume Albertslund (NCB) Ole Christiansen Ballerup (OC) AFBUD Glostrup

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl. 15.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse 1: Personlige data Navn: Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger?

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde den 03-06-2015 1. Godkendelse af referat. Godkendelse og underskrivelse af referat.

Referat. Bestyrelsesmøde den 03-06-2015 1. Godkendelse af referat. Godkendelse og underskrivelse af referat. Referat Bestyrelsesmøde den 03-06-2015 1. Godkendelse af referat Godkendelse og underskrivelse af referat../. Referat af bestyrelsesmøde den 25-03-2015 Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Studienr.: Forbeholdt skolen 1: Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen,

Læs mere

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA)

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA) 1 Dagsorden LUU SOSU møde den 10. september 2015 kl. 12.00 15.00 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere