Ekstern Evalueringsrapport E15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstern Evalueringsrapport E15"

Transkript

1 Ekstern Evalueringsrapport E15 Samlede antal udbudte kurser: 147 Kurser evalueret: 103 (70,07%) Undervisere evalueret: 98 Antal besvarelser (samlede antal evalueringer) I alt: 1176 Individuel: 320 (27,21%) Delphi-skema: 856 (72,79%) Indplaceringer A: 105 (94,59%) B: 6 (5,41%) Kommentarer: Kurser, afholdt som seminar uden fast holdundervisning, er ikke talt med i statistikken. Det samlede antal indplaceringer overstiger det samlede antal kurser evalueret af følgende grunde: ÅU-kurser medregnes ikke i statistikkerne, men bliver evalueret og indplaceret, Nogle kurser er opdelt i flere hold og indplaceringer gives til alle evaluerede hold Studienævnets kommentarer Evalueringer på TORS: Udviklingen siden evalueringerne F15 Det samlede antal kurser på dagstudierne lå i efteråret 2015 på 147. I alt er der blevet evalueret 103 kurser på dagstudierne samt tre kurser på Åbent Universitet. I alt udgør antallet af evaluerede kurser 70,07%, lige over en tredjedel af alle afholdte kurser for de fuldtidsstuderende på ToRS. Dette er en lille stigning i forhold til F15-evalueringen, hvor 61,76 procent af de udbudte kurser blev evalueret. Det totale antal evalueringer er Det er en stigning i forhold til F15, hvor totalen var 910, men et lille fald i forhold til det mere sammenlignelige semester E14, hvor tallet var Der er færre kurser og færre studerende om foråret, da de BA-uddannelser, der indeholder 30 ECTS propædeutik, slutter med et efterårssemester. De mellemstore faggrupper Religionsvidenskab samt Arktiske og Indianske Studier har eksemplariske evalueringsprocenter på henholdsvis 100 og 92,86%. Selvom store faggrupper som Asienstudier og Mellemøststudier kun har evalueret lidt over halvdelen af deres kurser, er der dog fag som fx Koreastudier og Kinastudier som ligger på hele 100%. Det eneste fag som ikke har evalueret nogen kurser er Islamiske Studier, som dog kun har haft udbudt et enkelt kursus. I E15 var det ikke længere muligt at foretage elektroniske evalueringer. I et forsøg på at strømline evalueringsprocessen har Studienævnet opfordret til at alle benytter Delphi-metoden til at evaluere. Ca. 73% af de indkomne besvarelser har været udført i Delphi-skemaer, men samtidig er metoden fra flere sider blevet kritiseret for at være for tidskrævende for de store hold. Det tager Studienævnet til efterretning, og evalueringsudvalget arbejder videre med udviklingen af 1

2 evaleringsmetoderne på tors. Evalueringerne bliver altid annonceret i ToRS Nyt og i ToRS Studnyt. For at hæve evalueringsprocenten sendes der desuden en til de fagansvarlige for områder, hvor evalueringerne er udeblevet, op til evalueringerne i det følgende semester. Tendensen er, at der hver gang er et eller to fag, der overhovedet ikke har fået evalueret - det drejer sig altid om små fag med få kurser. Der er ingen fag, som to gange i træk ikke har evalueret. Om evalueringsrapportens opbygning og omfang Efter Studienævnets kommentarer angives for hver faggruppe de relevante tal samt et sammendrag af evalueringerne for de enkelte fag. Med de relevante tal menes her antallet af evaluerede kurser, antallet af udbudte kurser, antallet af undervisere ved disse kurser som anført i de indkomne skemaer, samt antallet af besvarelser fra studerende. Da evalueringen oftest foretages i forbindelse med undervisningen afspejler tallene (bortset fra de hold, der har indsendt elektroniske afleveringer) de studerende, der overværede undervisningen den dag. Hvor flere hold er blevet oprettet indenfor det samme kursus, er de enkelte hold blevet evalueret for sig. Evalueringer af de individuelle kurser behandles fortroligt, den interne evalueringsrapport er kun tilgængelig for det af Studienævnet nedsatte evalueringsudvalg, der i forbindelse med evalueringerne af efteråret 2015 har bestået af studienævnsformand og repræsentant for Mellemøststudier Ulla Prien, VIP-repræsentant for Øst- og Sydøsteuropastudier Pia Johansen, studenterrepræsentant for Øst- og Sydøsteuropastudier Jesper Nyeng og studenterrepræsentant for Religionsvidenskab Simon Beierholm. De to studenterrepræsentanter aflønnes som studentermedhjælp for deres indsats. Evalueringerne er blevet tilbagegivet til underviseren. Underviserne har også inden tilbageleveringen når som helst kunnet rekvirere deres evalueringer på et tidligere tidspunkt, ligesom evalueringerne også kan rekvireres af den relevante fagansvarlige. Undervisningen på ToRS generelt De fleste af besvarelserne udtrykker stor tilfredshed med det evaluerede kursus indhold og med undervisernes faglighed og engagement. Der er som tidligere i nogle tilfælde kritik af utilstrækkelig praktisk information om f.eks. eksamen, afleveringsdatoer og præstationskrav. I forhold til F15 har der ikke været en nær så udtalt kritik af undervisning afholdt i pavillonerne i forbindelse med omlægning af holdlokaler på grund af bygningen af KUA3. I enkelte tilfælde har de studerende fundet visse indholdsmæssige forhold i undervisningen mangelfuld eller utilstrækkelig. I alle tilfælde har kritikken dog været nuanceret, konkret og konstruktiv. I beskrivelserne for de enkelte fagområder i rapporten sammenfattes resultaterne for holdene på fagområdet, og i overensstemmelse med de retningslinjer fakultetet har udstukket bliver de enkelte kursers evalueringer kategoriseret i overensstemmelse med nedenstående inddeling: A-kurser der fungerer særlig godt i forhold til de studerendes læringsudbytte og fagligt indhold, og som kan være til inspiration for andre. B-kurser der fungerer tilfredsstillende i forhold til de studerendes læringsudbytte og fagligt indhold. C-kurser der bør justeres på flere punkter i forhold til de studerendes læringsudbytte og fagligt indhold. 2

3 Der har i E15 overvejende været A-kurser (105, inklusivt ÅU-kurser som er evalueret). 6 kurser er blevet indplaceret som B-kurser. Ingen steder har kritikken dog været af en sådan karakter at kurset skulle indplaceres som C-kursus. Der har dog været undervisere på kurser, der er blevet varetaget af flere underviser, der har fået en C-placering og studieledelsen er blevet underrettet herom, således at den kan tage kontakt med de pågældende. Tiltag i forbindelse med evalueringerne I forbindelse med evalueringer, der peger på store eller blot større problemer i forbindelse med afviklingen af et kursus og som er klassificeret som C-evalueringer, tager studielederen som første skridt en samtale med underviseren/ underviserne på kurset. I de tilfælde hvor de studerende har angivet at der mangler en semesterplan eller at de praktiske oplysninger har været meget utilstrækkelige får den konkrete underviser en påmindelse i form af en mail fra studieledelsen. I de tilfælde hvor der har været tale om B-evalueringer vil Studienævnet se på hvad der kan gøres for i fremtiden at sikre det optimale faglige udbytte på kurset her er der ofte tale om indre justeringer. Generelt om evalueringspraksis på ToRS: Midtvejsevaluering Alle undervisere skal midtvejs i kursusforløbet sikre sig at der foretages en evaluering af den afviklede undervisning og det planlagte forløb med vægt på umiddelbare problemer, samt forslag til forbedringer. Denne midtvejsevaluering skal primært ses som et redskab til at afstemme og diskutere forventninger og foreløbige konklusioner internt på kurset, og inddrages ikke i Studienævnets endelige rapport. For underviser og studerende kan en midtvejsevaluering tjene til at rette op på umiddelbare didaktiske og praktiske problemer og pege på de aspekter af kurset som fortjener særlig opmærksomhed i en endelig evaluering. Midtvejsevalueringen kan være skriftlig eller mundtlig. Hvis underviseren vælger at afholde midtvejsevalueringen som skriftlig evaluering anbefaler Studienævnet brugen af Delphi-skemaet, som også anvendes til slutevalueringen. Resultaterne af midtvejsevalueringen kan derefter tages op til kursets slutevaluering. Slutevaluering Der skal ved afslutningen af kurset foretages en endelig evaluering af hele kurset, dets faglige og teoretiske fundering og udsyn, didaktiske virkemidler, overordnede struktur, tilrettelæggelse og praktiske afvikling, samt forslag til forbedring fremover. Fra og med efteråret 2015 skal Studienævnets Delphi-skema benyttes. Hvis underviseren desuden har specielle skemaer som er udviklet specielt til hans/hendes fag kan de studerende derudover udfylde disse skemaer, som kan vedlægges som bilag til Delphi-skemaet. Slutevalueringerne indgives til Studienævnets formand eller instituttets studieleder, og behandles derefter af et udvalg under Studienævnet bestående af fire til seks personer, med en ligelig fordeling mellem studenter- og underviserrepræsentanter. Henvisninger til evalueringsskemaer, tidligere semestres rapporter, samt opslag og vejledning til undervisningsevaluering i øvrigt kan findes på ToRS Studienævns hjemmeside: 3

4 ToRS fælles udbud Antal udbudte kurser: 2 Kurser evalueret: 2 (100%) Undervisere evalueret: 1 I alt: 12 Individuelle: 12 (100%) I Delphi-skema: 0 Indplaceringer: A: 2 Kommentarer: Fin tilfredshed med kurserne. Studerende giver udtryk for at deres læseproces er blevet forbedret. Asienstudier Antal udbudte kurser: 43 Kurser evalueret: 27 (62,79%) 6 I alt: 280 Individuelle: 15 (5,36%) I Delphi-skema: 265 (94,64%) A: 28 B: 1 Kommentarer: Generelt stor tilfredshed med undervisningen og undervisernes indsats. 4

5 Asienstudier fælles udbud Antal udbudte kurser: 1 Kurser evalueret: 1 (100%) I alt: 7 Individuel: 7 I Delphi-skema: 0 A: 1 Kommentarer: Generelt god tilfredshed med kurset. Der har dog tilsyneladende været lidt forvirring om brugen af Delphi-skemaet. Moderne Indien- og Sydøstasienstudier Antal udbudte kurser: 13 Kurser evalueret: 6 (46,15%) Undervisere evalueret: 8 I alt: 42 I Delphi-skema: 42 A: 6 Kommentarer: Denne gruppe dækker over MIS- og SØA-kurser. Stor tilfredshed med alle undervisere. På propædeutikfag udtrykkes der ønsker om instruktortimer. Delphi-skemaet kritiseres. Lav evalueringsprocent. 5

6 Japanstudier Antal udbudte kurser: 6 Kurser evalueret: 4 (66,67%) Undervisere evalueret: 4 I alt: 69 I Delphi-skema: 69 A: 4 Kommentarer: Ros til alle undervisere. Mange studerende er glade for at have medindflydelse på kursernes indhold. Koreastudier Antal udbudte kurser: 5 Kurser evalueret: 5 (100%) Undervisere evalueret: 3 I alt: 49 I Delphi-skema: 49 A: 5 Kommentarer: Stor tilfredshed med undervisere og kurser. Alle udbudte fag er evalueret, og Delphi-skemaet er benyttet i alle tilfælde. 6

7 Centralasien- og Afghanistanstudier (tilvalg) Antal udbudte kurser: 2 Kurser evalueret: 2 (100%) Undervisere evalueret: 3 I alt: 10 Individuel: 5 I Delphi-skema: 5 A: 2 Kommentarer: Stor tilfredshed med både undervisere og kurser. De studerende på begge kurser anbefaler et større fokus på teori. Tibetologi Antal udbudte kurser: 6 Kurser evalueret: 2 (33,33%) I alt: 8 I Delphi-skema: 8 A: 2 Kommentarer: Stor tilfredshed på begge de evaluerede kurser. Det er dog kun en tredjedel af de udbudte kurser som er blevet evalueret. 7

8 Kinastudier Antal udbudte kurser: 5 Kurser evalueret: 5 (100%) Undervisere evalueret: 6 I alt: 89 I Delphi-skema: 89 A: 4 B: 1 Kommentarer: Generelt meget stor tilfredshed på alle kurser. I forhold til det ene kursus, som har fået en B-indplacering, er kritikken primært rettet mod den ene af kursets underviseres pædagogiske metoder, men også på sammensætningen af pensum. Alle udbudte fag er evalueret med Delphi-skemaet. Indologi Antal udbudte kurser: 5 Kurser evalueret: 2 (40%) I alt: 6 Individuelle: 3 I Delphi-skema: 3 A: 2 Kommentarer: Stor tilfredshed med de evaluerede kurser. Den eneste kritik går på praktiske forhold omkring undervisningens tidspunkt. 8

9 Mellemøststudier Samlede antal udbudte kurser: 45 Kurser evalueret: 25 (55,56%) 5 I alt: 349 Individuel: 191 (54,73%) Delphi-skema: 158 (45,27%) A: 31 Kommentarer: Der udtrykkes stor tilfredshed med samtlige evaluerede kurser Dog er kun cirka halvdelen af de udbudte kurser evalueret. Delphi-skemaet har ikke vundet særlig stor udbredelse. Tyrkisk Antal udbudte kurser: 4 Kurser evalueret: 1 (25%) Undervisere evalueret: 1 I alt: 3 I Delphi-skema: 3 A: 1 Kommentarer: Stor tilfredshed med det ene evaluerede kursus. Holdes lille størrelse omtales dog som en udfordring for dynamikken i undervisningen. 9

10 Assyriologi Antal udbudte kurser: 3 Kurser evalueret: 2 (66,67%) I alt: 6 I Delphi-skema: 6 A: 2 Kommentarer: Stor tilfredshed med både kurser og undervisere. Nærorientalsk Arkæologi Antal udbudte kurser: 13 Kurser evalueret: 5 (38,46%) Undervisere evalueret: 7 I alt: 58 Individuelle: 58 I Delphi-skema: 0 A: 5 Kommentarer: Der udtrykkes stor tilfredshed med alle kurser og undervisere. Dog påtales det, at den interne koordinering kan forbedres, når der indgår mange undervisere på ét kursus. 10

11 Ægyptologi Antal udbudte kurser: 4 Kurser evalueret: 1 (25%) Undervisere evalueret: 1 I alt: 4 I Delphi-skema: 4 A: 1 Kommentarer: Yderst stor tilfredshed med det ene evaluerede kursus. Især den pædagogiske indsats roses. Arabisk Antal udbudte kurser: 13 Kurser evalueret: 11 (84,62%) Undervisere evalueret: 8 I alt: 295 Individuelle: 132 I Delphi-skema: 163 A: 14 Kommentarer: Der er stor tilfredshed med alle kurser og undervisere på Arabisk. Flere kurser betragtes generelt som svære, men i alle de tilfælde erkender de studerende, at niveauet er helt tilpas, hvis de yder en tilstrækkelig indsats. 11

12 Hebraisk Antal udbudte kurser: 5 Kurser evalueret: 3 (60%) I alt: 7 Individuelle: 6 I Delphi-skema: 1 A: 3 Kommentarer: De evaluerede kurser roses. På et kursus fremhæves den lille holdstørrelse som en fordel, mens det på et andet hold betragtes som en udfordring. Persisk Antal udbudte kurser: 6 Kurser evalueret: 4 (66,67%) I alt: 27 Individuelle: 27 I Delphi-skema: 0 A: 4 Kommentarer: Stor tilfredshed med alle de evaluerede kurser. Begge undervisere roses for deres engagement. 12

13 Mellemøstens Sprog og Samfund (KA) Antal udbudte kurser: 4 Kurser evalueret: 1 (25%) I alt: 6 I Delphi-skema: 6 A: 1 Kommentarer: Generel tilfredshed med det evaluerede kursus. Dog understreges det at brugen af Absalon kan forbedres, især i forbindelse med forberedelse til undervisningen. Religionsvidenskab Antal udbudte kurser: 13 Kurser evalueret: 13 (100%) Undervisere evalueret: 12 Antal besvarelser (samlede antal evalueringer) I alt: 178 Individuelle: 27 (15,17%) I Delphi-skema: 151 (84,83%) A: 11 B: 2 Kommentarer: Denne gruppe inkluderer Religionsvidenskab (BA) og de to kandidatuddannelser i hhv. Religionshistorie og Religionssociologi. Der er stor tilfredshed med alle undervisere og langt de fleste kurser. På de to kurser som har fået B-indplacering har de studerende bl.a. fundet det problematisk at hovedfags- og tilvalgsstuderende skulle have undervisning sammen. 13

14 Øst- og Sydøsteuropastudier Samlede antal udbudte kurser: 23 Kurser evalueret: 18 (78,26%) Undervisere evalueret: 14 I alt: 151 Individuel: 5 (3,31%) Delphi-skema: 146 (96,69%) A: 17 B: 1 Kommentarer: Der er stor tilfredshed med alle undervisere og kurser. Cirka tre fjerdedele af de udbudte kurser er evalueret, og de har alle benyttet Delphi-skemaet. Øst- og Sydøsteuropastudier fælles udbud Antal udbudte kurser: 4 Kurser evalueret: 4 Undervisere evalueret: 5 I alt: 28 Individuelle: 5 (17,86%) I Delphi-skema: 23 (82,14%) A: 4 Kommentarer: Fin tilfredshed med kurserne. På det ene kunne man dog godt ønske have ønsket bedre praktisk information. 14

15 Centraleuropæiske studier (tilvalg) Antal udbudte kurser: 2 Kurser evalueret: 1 Undervisere evalueret: 1 I alt: 2 I Delphi-skema: 2 A: 1 Kommentarer: Der er udelukkende positive tilkendegivelser angående det evaluerede kursus. Balkanstudier Antal udbudte kurser: 4 Kurser evalueret: 3 (75%) Undervisere evalueret: 3 I alt: 14 I Delphi-skema: 14 A: 1 B: 1 Kommentarer: Generelt stor tilfredshed. De studerende har dog fundet en enkelt pædagogisk indsats utilstrækkelig, hvilket har resulteret i en B-indplacering. 15

16 Grækenlandsstudier Antal udbudte kurser: 4 Kurser evalueret: 2 (50%) I alt: 11 I Delphi-skema: 11 A: 2 Kommentarer: Der er stor tilfredshed med de evaluerede kurser. De studerende udtrykker dog beklagelse over lukningen af uddannelsen. Russisk Antal udbudte kurser: 7 Kurser evalueret: 7 (100%) Undervisere evalueret: 3 I alt: 78 I Delphi-skema: 78 A: 8 Kommentarer: Stor tilfredshed med alle kurser og undervisere. På sprogkurserne ønsker de studerende sig flere grammatikøvelser og flere undervisningstimer. 16

17 Polsk Antal udbudte kurser: 4 Kurser evalueret: 2 (50%) I alt: 14 I Delphi-skema: 14 A: 2 Kommentarer: Generel tilfredshed med kurser og undervisere. På et kursus ønskes der dog bedre planlægning af opgaveskrivning. Komparative Kulturstudier Antal udbudte kurser: 4 Kurser evalueret: 2 (50%) I alt: 26 I Delphi-skema: 26 (100%) A: 2 Kommentarer: Der er generelt stor tilfredshed med undervisere og de evaluerede kurser. På et kursus ønsker de studerende mere øvelse i at anvende teori i praksis. På det andet kursus ønsker mange studerende flere studenteroplæg. 17

18 Arktiske og Indianske Studier Antal udbudte kurser: 14 Kurser evalueret: 13 (92,86%) Undervisere evalueret: 11 I alt: 76 Individuelle: 29 (38,16%) I Delphi-skema: 47 (61,84%) A: 12 B: 1 Kommentarer: Der er generelt stor tilfredshed med undervisere og kurser. Underviserne på de mange små hold har været gode til at få evalueret, dog er langt fra alle gået over til at benytte Delphi-skemaet. Indianske Sprog og Kulturer Antal udbudte kurser: 7 Kurser evalueret: 4 (57,14%) Undervisere evalueret: 4 I alt: 32 Individuelle: 9 I Delphi-skema: 23 A: 4 Kommentarer: De studerende er meget tilfredse med kurser og undervisere, og ytrer ingen kritikpunkter. 18

19 Eskimologi og Arktiske Studier Antal udbudte kurser: 9 Kurser evalueret: 9 (100%) Undervisere evalueret: 6 I alt: 44 Individuelle: 20 I Delphi-skema: 24 A: 8 B: 1 Kommentarer: De studerende er generelt meget tilfredse. De mange evalueringer er omfattende, og indeholder mange konstruktive råd til små forbedringer. Minoritetsstudier Antal udbudte kurser: 3 Kurser evalueret: 2 (66,67%) I alt: 57 I Delphi-skema: 57 (100%) A: 2 Kommentarer: Der er stor tilfredshed med undervisere og med de evaluerede kurser. De studerende råder til en mere struktureret brug af Absalon. De kritiserer også Delphi-metoden for at være for tidskrævende. 19

20 Tværkulturelle Studier Antal udbudte kurser: 2 Kurser evalueret: 2 (100%) Undervisere evalueret: 4 I alt: 47 Individuelle: 41 (87,23%) I Delphi-skema: 6 (12,77%) A: 1 B: 1 Kommentarer: Begge de evaluerede kurser roses, men på det ene kommenteres der på en række pædagogiske forhold. Se den interne rapport for en mere udførlig beskrivelse af disse kritikpunkter. 20

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013 TORS Studienævn: Evalueringsrapport E2013 Statistik: Antal kurser udbudt på ToRS i efteråret 2013: 171 Kurser evalueret: 114 Undervisere: 81 Besvarelser: 868 Studienævnets kommentarer: Evalueringer på

Læs mere

Tværkulturelle- og Regionale Studier Ekstern evalueringsrapport F16

Tværkulturelle- og Regionale Studier Ekstern evalueringsrapport F16 Tværkulturelle- og Regionale Studier Ekstern evalueringsrapport F6 Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer sig i de enkelte kategorier.

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 26. FEBRUAR 2016 Forum: Studienævnet

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Optag kandidat KUA 2015

Optag kandidat KUA 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag kandidat KUA 0 Profil af de studerende Sommer- og vinteroptag -0-0 Forord Data på kandidatoptag er trukket fra STADS ultimo oktober 0. Der ses bort fra studerende,

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 21. APRIL 2017 Forum: Studienævnet for

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Efteråret 2014 Foråret 2015

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Efteråret 2014 Foråret 2015 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Efteråret 2014 Foråret 2015 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 13. AUGUST 2014 Forum: Studienævnet

Læs mere

Referat af ordinært møde i ToRS Studienævn d. 9. februar 2011

Referat af ordinært møde i ToRS Studienævn d. 9. februar 2011 Referat af ordinært møde i ToRS Studienævn d. 9. februar 2011 Tilstede: Ulla Prien (VIP-Mellemøsten, formand), Morten Warmind (VIP-Religion, studieleder), Alex Tonnesen (sekretær), Margaret Mehl (VIP-Asienstudier),

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet

Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet 2015-16 Evalueringen på alle fakultetets uddannelser

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 4. DECEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 31. OKTOBER 2012 Forum: Studienævnet

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Humanistiske Fakultet Afrapporteringsår 2016 for studieåret 2014-15 Årets uddannelsesevalueringer Dato for

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 18. MARTS 2015 Forum: Studienævnet for

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen Direktøren Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan. 2014 Pkt. 3c. Bilag 3 Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen Kære Ralf Hemmingsen Tak for indberetning af dimensionering. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 17. NOVEMBER 2014 Forum: Studienævnet

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 13. MAJ 2015 Forum: Studienævnet for

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal):

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal): Afrapportering af undervisningsevaluering, SIV, engelsk, foråret 2011 Fagkoordinator: Lise-Lotte Holmgreen 1. november 2011 Kursusevaluering, 2. semester Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 8. APRIL 2011 Forum: Studienævnet for

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 12. AUGUST 2016 Forum: Studienævnet

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 7. DECEMBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. MAJ 2011 Forum: Studienævnet for

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 12. OKTOBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 23. NOVEMBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016 Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016 1 Indhold 2 Formål med evalueringsproceduren for vejledningsforløb

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 17. APRIL 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 12. JUNI 2013 Forum: Studienævnet for

Læs mere

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.965 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 25% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. Ordinært møde. Møde afholdt: Onsdag d. 9. maj 2012 kl. 13:30 til 15:00.

Forum: Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier. Ordinært møde. Møde afholdt: Onsdag d. 9. maj 2012 kl. 13:30 til 15:00. I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 9. MAJ 2012 Forum: Studienævnet for

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 15. FEBRUAR 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15)

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Indhold: INDLEDNING 1 FORMELLE RAMMER 2 KERNEN I ARBEJDET MED KVALITET I UNDERVISNING OG UDDANNELSE 3 EVALUERING AF

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Fraværende: Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand), Niklas Minana (Studerende, Asienstudier)

Fraværende: Sally Frydenlund (Studerende, Mellemøsten, næstformand), Niklas Minana (Studerende, Asienstudier) I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 15. DECEMBER 2014 Forum: Studienævnet

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. april 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Anja Jørgensen,

Læs mere

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27.

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27. Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27. april 2016 1 Indhold 2 Formål med evalueringsproceduren for vejledningsforløb

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Evaluering 7. semester efteråret 2012

Evaluering 7. semester efteråret 2012 Evaluering 7. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 7. semester: Evaluering af modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2010 2011 Hermed præsenteres for tredje gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere