Sagsnr Ref. CCJ/HSE/pmj Den 28. maj 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 16.01-03-1303 Ref. CCJ/HSE/pmj Den 28. maj 2004"

Transkript

1 Sagsnr Ref. CCJ/HSE/pmj Den 28. maj 2004 %LODJ$ )RUV JPHGDUEHMGVPDUNHGVFHQWUHRJIRUPLGOLQJVHQ KHGHU±IUHPWLGHQVEHVN IWLJHOVHVV\VWHP" Formidlingsenheder og arbejdsmarkedscentre er relativt nye forsøgsenheder, der kan blive vigtige brikker i et fremtidigt beskæftigelsessystem. LO har derfor valgt at kortlægge de første erfaringer i dette notat. En gennemgang af de eksisterende arbejdsmarkedscentre og formidlingsenheder giver umiddelbart flere spørgsmål end svar. Der synes eksempelvis at være overlap mellem de to centertyper hvilket ikke nødvendigvis er et onde. De har hver deres styrker. Formidlingsenhederne sætter de svageste ledige på dagsordenen og har givet området en selvstændig platform udenfor kommunen. Arbejdsmarkedscentrene giver mulighed for bedre samarbejde mellem AF og kommunen. Det kan eksempelvis komme personer på sygedagpenge til gode, da de i dag risikerer at blive kastebolde mellem de to systemer. Formålet for de to forsøg er dog orienteret i hver sin retning. Formidlingsenhederne er rettet mod særlige grupper af ledige, hvor arbejdsmarkedscentrene er rettet mod systemer og systemforandring. Der er således ikke en indbygget modsætning i de to forsøg. Arbejdsmarkedscenter Kalundborg er fx en videreudvikling af Formidlingsenheden i Kalundborg, oprettet af Kalundborg og Gørlev kommuner, og det samme er tilfældet for Arbejdsmarkedscenter Vestlolland. Dette er dog de eneste tilfælde af sammenfald foreløbigt, men flere er på vej. Perspektiverne i udviklingen af arbejdsmarkedscentrene og formidlingsenhederne ses af nedenstående figur. Da forsøgene meget vel kan være vejen eller målet for det enstrengede system, er det vigtigt, at fagbevægelsen holder snor i den lokale udvikling af disse centre og herunder ikke mindst garanterer fagbevægelsen indflydelse. )LJXU7UDSSHPRGHORYHUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHVV\VWHPHW Enstrenget systemet Arbejdsmarkedscenter Formidlingsenhed Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

2 Som det ses af trappemodellen er arbejdsmarkedscentrene tænkt som foregangsmodeller for, hvordan den fremtidige beskæftigelsespolitik skal organiseres. Og det er kun hypotetisk, at man kan vende tilbage til udgangspunktet inden samarbejdsforsøgene. De nye forsøg med centre og enheder rejser en række spørgsmål i forhold til, hvordan den lokale beskæftigelsespolitik løses, hvorfor dette notat vil have fokus herpå, herunder parternes indflydelse. Notatet tager udgangspunkt i baggrunden for forsøgene og forholdet mellem formidlingsenhederne og arbejdsmarkedscentrene. Oversigtstabel over forskelle og ligheder mellem formidlingsenheder og arbejdsmarkedscentre findes i ELODJ. I ELODJ er vedlagt en oversigt over de 7 godkendte arbejdsmarkedscentre. $QEHIDOLQJHU Notatet peger på et fravær af en systematisk stillingstagen fra fagbevægelsens side med hensyn til indflydelseskanaler og grad, hvilket påpeger et behov for retningslinjer for den regionale håndtering af indflydelsen. I det omfang man ikke er involveret i de eksisterende centre bør dette ske hurtigst muligt. Retningslinjerne for LO s deltagelse i forsøgene er dog udmeldt for længe siden. De er at finde i: Pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i RAR (LO-DK, maj 2003) og Udmøntning af Flere i arbejde i kommunerne (LO-DK, maj 2003). Heraf fremgår det: Der skal knyttes en politisk styregruppe til forsøgsprojekter med arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanter fra både koordinationsudvalg og RAR. De overordnede prioriteringer, som RAR og kommunalbestyrelserne har foretaget for beskæftigelsesindsatsen, føres med over som et rammevilkår for projekterne. Det skal være en klar præmis, at samarbejdsprojekterne skal medføre bedre effekter af indsatsen. Sammensætningen og finansieringen af personale fra AF og kommunen skal afspejle ledighedssammensætningen. Herudover bør de ansvarlige være opmærksomme på: Hvilken styringsrolle kommunerne har i forsøget. Hvordan snitfladen går mellem det regionale og lokale arbejdsmarked. Hvem der har ansvaret, hvis opgaver lægges ud til andre aktører. At medlemmer af styregrupperne dækker viden fra både det lokale og regionale arbejdsmarked. %DJJUXQG Med førtidspensionsreformen fra 1999, som trådte i kraft 1. januar 2003, blev det vedtaget at oprette en række formidlingsenheder til varetagelse af beskæftigelsesindsatsen overfor personer med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Ultimo 2003 var der oprettet 28 formidlingsenheder spredt over hele landet. 2

3 I 2002 blev der med beskæftigelsesreformen Flere i arbejde afsat 30 mio. kr. i en pulje til forsøg på forbedret samarbejde mellem AF og kommunerne, og interessen for puljemidlerne var stor. Der var således 24 ansøgninger til puljen. På nuværende tidspunkt er der oprettet syv arbejdsmarkedscentre. Yderligere fem er dog under forhandling. )RUPLGOLQJVHQKHGHUQH Formålet med formidlingsenhederne er at gøre personer med ingen eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet bedre i stand til at udnytte deres ressourcer gennem et arbejde, samt at vejlede og støtte virksomhederne i forbindelse med ansættelse af disse personer. Helt præcist er målgruppen defineret til kontanthjælpsmodtagere, ledige med behov for fleksog skånejob, arbejdsprøvning eller virksomhedsrevalidering, ledige med særlige behov, samt evt. beskæftigede med risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Målgruppen for formidlingsenhederne er således bred. Målgruppen dækker både forsikrede og ikke-forsikrede personer, og er delvis overlappende med målgruppen for arbejdsmarkedscentrene. Forsøget med formidlingsenheder er funderet i den nu forældede Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvori der står, at kommunen selv kan oprette en formidlingsenhed eller kan indgå aftale om, at formidlingen af virksomhedsrettede sociale tilbud helt eller delvist overlades til private virksomheder eller organisationer. Loven sikrer endvidere parternes indflydelse gennem forankring i koordinationsudvalget. $UEHMGVPDUNHGVFHQWUHQH Målgruppen for arbejdsmarkedscentrene er ikke defineret nærmere, men skal dog gå på tværs af kommune og AF. De syv indtil nu oprettede arbejdsmarkedscentre omfatter en bred målgruppe af ledige. Kun et af de indtil nu syv centre inkluderer alle ledige (Ringkøbing). I seks af de syv centre henvises ledige med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet til kommunens socialpolitiske afdeling. Eksempelvis er ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, som kun i begrænset omfang kan indgå i egentlige arbejdsrelationer ikke omfattet af Kalundborgs arbejdsmarkedscenter. I Århus arbejdsmarkedscenter er ledige med væsentlige helbredsproblemer eller andre personlige problemer ikke omfattet af Arbejdsmarkedscentret, og i Esbjerg visiteres kontanthjælpsmodtagerne først til arbejdsmarkedscentret, når de er arbejdsmarkedsparate. Enkelte steder er det endvidere sådan, at målgrupper som fx ledige på starthjælp, sygedagpenge eller introduktionsydelse ikke er inddraget fra starten af, men først bliver en del af forsøget senere. Ingen ledige tilbagesendes til AF, dette sker kun til kommunerne. På baggrund af forsøgsbeskrivelsen skal det dog bemærkes, at Arbejdsmarkedscentrenes primære fokus er på systemet og indsatsområder og ikke på persongrupper. Indsatsområderne er fx fælles visitation, fælles aktiveringsindsats og fælles brug af andre aktører. Det faktum, at de allersvageste ledige ikke er omfattet af arbejdsmarkedscentrene betyder generelt, at der fortsat er tale om et tostrenget system, idet det stadig vil være kommunerne alene, som står for den socialpolitiske indsats for de svageste ledige. 3

4 Der eksisterer ingen præcise tal for, hvor mange ledige, som kommer til at have kontakt med arbejdsmarkedscentrene i stedet for henholdsvis kommunen eller AF. I Kalundborg er forventningen på omkring ledige på årsbasis, mens dette tal i Esbjerg forventes at være på omkring ledige på årsbasis. De andre forventes at falde her imellem. 2YHUODSPHOOHPDUEHMGVPDUNHGVFHQWUHQHRJIRUPLGOLQJVFHQWUHQH Det kan være vanskeligt at se forskellen mellem et arbejdsmarkedscenter og en formidlingsenhed. Forholdet mellem formidlingsenhederne og arbejdsmarkedscentrene kan dog forstås som overlappende, idet de to institutioner kan eksisterer sideløbende i en enhed men ikke nødvendigvis gør det. Det er muligt for en formidlingsenhed at udvikle sig til et arbejdsmarkedscenter ved at gå sammen med AF om fælles målgrupper og dermed også omfatte forsikrede ledige. Det omvendte er også muligt, hvor et arbejdsmarkedscenter omfatter målgrupperne for formidlingsenheden. Arbejdsmarkedscentrene kan således være en udvidelse af en formidlingsenhed, men kan også være et overlap. Alle ledige, som indgår i målgruppen for formidlingsenhederne, behøver dog ikke at indgå i arbejdsmarkedscentrenes målgruppe, MIQHGHQIRU. )LJXU6DPPHQK QJHQPHOOHP)RUPLGOLQJVHQKHGHU$UEHMGVPDUNHGVFHQWUHRJ $) Arbejdsmarkedscenter Formidlingsenhed (Kommunen) AF Af de foreløbig syv arbejdsmarkedscentre, som der er indgået kontrakt om, er det overlappende forhold mellem formidlingsenhederne og arbejdsmarkedscentrene brugt i to tilfælde - i Arbejdsmarkedscenter Kalundborg og ved Arbejdsmarkedscenter Vestlolland. 2SODQG Formidlingsenhederne og arbejdsmarkedscentrene er dog forskelligt organiseret. Formidlingsenhederne har konkret taget mange former, men flertallet af enhederne er kommunalt organiseret. Hvorvidt dette dækker en enkelt kommune eller tværkommunalt samarbejde, afhænger i størstedelen af tilfældene af placeringen af koordinationsudvalget, idet forankringen ofte er sket her. Hvor formidlingsenhederne kan dække et mindre område for fx en lille kommune, er der stillet krav om, at arbejdsmarkedscentrene skal dække et opland på minimum personer. Dette kan både være en stor eller mellemstor kommune eller flere kommuner. Af de syv godkendte arbejdsmarkedscentre er det dog kun de fire, som opfylder oplandskravet, idet det konkrete opland for de syv arbejdsmarkedscentre ligger på mellem og indbyggere og dækker mellem en og tre kommuner. Forskellene i for- 4

5 søgskonteksten må således forventes at give et varieret billede af mulighederne for fællesmodeller mellem AF og kommunerne i fremtiden, dvs. hvordan samarbejdet mellem kommune og AF vil virke i en stor og en mindre kommune, og hvordan det vil fungere i samarbejde med en enkelt kommune og med flere kommuner. 6W\ULQJ Styringen af arbejdsmarkedscentrene foregår typisk i en ledelsesgruppe bestående af en leder ansat til netop forsøgsprojektet, en leder fra kommunen samt en leder fra AF. Ledelsesteamet har reference til AF-regionschefen og socialdirektøren typisk og har ofte forankring i en styregruppe med varierende repræsentation. Medarbejderstaben består af kommunale medarbejdere og AF-ansatte. Medarbejderfordelingen er generelt ligelig, dog med en lille overvægt af kommunale medarbejdere. Dette er særligt tilfældet i Ringkøbing, hvor de 36 ud af 44 medarbejdere er fra kommunen. Ringkøbing har dog, som allerede nævnt, som det eneste arbejdsmarkedscenter alle grupper af ledige med. Medarbejderne bevarer stadig deres oprindelige ansættelsesforhold i arbejdsmarkedscentrene, og medarbejderne træffer typisk kun endelige beslutninger indenfor deres tidligere områder. Således er det kun de kommunale medarbejdere, som træffer endelige beslutninger om kontanthjælpsmodtagere, og kun AF-medarbejdere som tager endelige beslutninger omkring de forsikrede ledige. Hvorvidt forsøget dermed formår at ændre på beslutningsrutinerne i de to systemer, som intentionen er, er som følge heraf et åbent spørgsmål. I forhold til denne blandede styring er formidlingsenhederne rent kommunalt eller privat ledet, afhængig af organiseringen. Koordinationsudvalget har dog typisk, som tidligere nævnt, en central placering i forhold til enheden. Antallet af medarbejdere er typisk på mellem 5 og 10 medarbejdere. 3DUWHUQHVLQGIO\GHOVH Fagbevægelsens placering i organiseringen af formidlingsenhederne og arbejdsmarkedscentrene varierer de enkelte institutioner imellem, men foregår dog i høj grad gennem de samme kanaler. I forbindelse med formidlingsenhederne er fagbevægelsen inddraget gennem Koordinationsudvalget, som følgegruppe eller som samarbejdspart i formidlingsarbejdet. Med hensyn til arbejdsmarkedscentrene er parterne involveret i følgegrupper af forskellig art, dette være sig en bestyrelse, en styregruppe, en følgegruppe eller som centerråd. I Kalundborg og Greve er fagbevægelsens indflydelse både direkte og indirekte 1 gennem arbejdsmarkedsrådet, i Odense er den direkte og indirekte gennem det regionale a-kasseudvalget og i Ringkøbing, Esbjerg og Nakskov er den indirekte gennem arbejdsmarkedsrådet, mens parterne ikke er involveret i Århus. For de forsikrede lediges vedkommende er fagbevægelsens indflydelse således blevet stækket. Til gengæld er den vokset i forhold til de ikke-forsikrede ledige. 1 Direkte indflydelse er i tilfælde, hvor LO eller forbund har en selvstændig repræsentant. Indirekte indflydelse er, hvor LO eller forbund er repræsenteret gennem enten RAR eller koordinationsudvalget. 5

6 At der ikke er direkte indflydelse alle steder, samt ingen indflydelse et enkelt sted, må dog samlet betegnes som tab af indflydelse, - særligt hvis det bliver gældende som den fremtidige model. )LQDQVLHULQJ Finansieringsmæssigt er formidlingsenhederne projekter, hvortil der kan søges penge til etablering og drift, mens arbejdsmarkedscentrene er finansieret gennem forsøgsmidler. Til arbejdsmarkedscentrene er den samlede økonomisk støtte 30 mio. kr., mens der til formidlingsenhederne i årene 2001 til 2006 er afsat 217 mio. kr. Til de syv foreløbig godkendte arbejdsmarkedscentre har Arbejdsmarkedsstyrelsen bevilliget 22,2 mio. kr. Midlerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er hovedsageligt til ekstraomkostninger ved etableringen af centrene, dvs. husleje til eventuelt nye lokaler, løn til projektlederen osv. Udover forsøgsmidlerne tilføjer AF og kommunen typisk de driftsmidler, som de ellers ville have haft brugt på indsatsen samt evt. drift fra formidlingsenheden. Da midlerne til Arbejdsmarkedscentrene er beregnet til etablisering, vil det være de traditionelle driftsmidler fra kommunen og AF, som skal finansiere Arbejdsmarkedscentret efter ophør af projektmidlerne. For formidlingsenhederne gælder det tilsvarende. (YDOXHULQJ Evalueringen af forsøget med arbejdsmarkedscentrene skal fortages eksternt gennem observationer, interviews samt afrapportering og dataopsamling fra arbejdsmarkedscentrene. Arbejdsmarkedsstyrelsen udvikler et nyt målesystem, til måling af den beskæftigelsespolitiske effekt som vil blive brugt til den kvantitative dataopsamling. For formidlingsenhederne sker evalueringen modsat arbejdsmarkedscentrene internt. Hvert halve år sendes en opgørelse over indsatsområder og resultatkrav samt en statusindberetning om effekter, erfaringer og brugertilfredsheden til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som enhederne selv udarbejder. Endvidere skal formidlingsenhederne senest efter knap to år indsende en samlet evaluering..rqnoxvlrq Formidlingsenheder og arbejdsmarkedscentre har efterhånden nået et antal og stadie, hvor det giver mening at prøve at danne sig et overblik over udviklingen. Dette er dog ikke en enkel manøvre. Der er, trods gennemgangen her, således stadig en række spørgsmål tilbage. For det første er det uklart, hvor meget arbejde, der er efterladt til det øvrige AF og kommune. Tømmer man med andre ord de kontorer i AF og kommunen der tidligere har beskæftiget sig med beskæftigelsespolitik? Eller creamer man opgaven, således at de svageste ledige fortsat er i kommunalt regi og at der dermed ikke kan være tale om et enstrenget system? I Esbjerg og Kalundborg er det eksempelvis kun de arbejdsmarkedsparate ledige fra kommunen, som henvises til arbejdsmarkedscentret. For det andet er det stadig AF-medarbejdere, som tager sig af de forsikrede ledige, og kommunale medarbejdere, som tager sig af de ikke-forsikrede ledige. Derved vil effekten af sammentænkningen af de to systemer måske kun vise vægten af de to grupper med hensyn til de gængse effekter - men med ekstra ressourcer. 6

7 For det tredje bør man interessere sig for, hvor dominerende kommunerne vil blive i konstruktionen. Der er i den grad forskel på hvilken indflydelse, som parterne har gennem RAR og koordinationsudvalgene. Nogle af de nye centre kan ligne en blanding af regional/lokal forankring og placerer sig dermed mellem parternes RAR-/koordinationsudvalgsrepræsentanter. Generelt er forsøgene med arbejdsmarkedscentrene dog først kommet i gang fra ultimo 2003 og for nogles vedkommende først primo Det er derfor endnu for tidligt at komme med nogen endelig udmeldinger om effekterne af forsøgene. Men der er al mulig grund til at følge udviklingen i de nye centerkonstruktioner. De kan meget vel blive fremtidens svar på det enstrengede system. 7

8 %LODJ2YHUVLJWRYHUFHQWUDOHIDNWRUHUIRUGHOWSnIRUPLGOLQJVHQKHGHU RJDUEHMGVPDUNHGVFHQWUH )RUPLGOLQJVHQKHGHU $UEHMGVPDUNHGVFHQWUH Formål Målgrupper Organisering Styring Finansiering Parts-indflydelse At gøre personer med ingen eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet bedre i stand til at udnytte deres ressourcer gennem et arbejde At være bindeled mellem myndigheder, arbejdspladser og andre aktører i jobformidlingen At vejlede og støtte virksomhederne under etableringen af forløbet af ansættelsesforholdende. - Kontanthjælpsmodtagere. - Ledige med behov for fleks- og skånejob, arbejdsprøvning eller virksomheds-revalidering - Ledige med særlige behov, fx etniske minoriteter, handicappede. - Evt. beskæftigede med risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet Meget varierende. Ofte en kommunal eller tværkommunal enhed, men kan også være en selvstændig enhed. Enkelte enheder er oprettet i samarbejde med AF, fx Kalundborg og Kolding. Styregruppe samt evt. følgegruppe. Styregruppen er ofte forankret i koordinationsudvalget, men kan også være en sammensætning af private og offentlige parter afhængig af organisering. 2 årige projekter med mulighed for tilskud fra Beskæftigelsesministeriet til etablerings- og driftsudgifter. I 2003 var der afsat 66,8 mio. kr. på finansloven. - Via koordinationsudvalg. - Som samarbejdspartner i formidlingsindsatsen fx a-kasser, fagforeninger og LO-sektioner. - Evt. del af styregruppe. - At skabe og indsamle viden og erfaringer med samarbejde mellem AF og kommunerne, så et fremtidigt system kan designes, dvs. løbende opsamling af viden om samarbejde, effekter, tilrettelægning og barriere. - At udvikle et fremtidigt system, hvor der sættes fokus på effekt og kvalitet i den beskæftigelsespolitiske indsats. De 4 godkendte AMC har endvidere alle som formål at opnå en bedre visitation og dermed få flere vurderet som arbejdsmarkedsparate. - Tværgående målgrupper ift. kommuner og AF - Ikke kun målgrupper, men også fælles indsatsområder, fx visitation, kontaktforløb, aktivering, virksomhedsservice og andre aktører. Et fælles hus med medarbejdere fra både kommune og AF. Kommunen skal enten være en stor eller mellemstor, eller også skal flere kommuner involveres, sådan at befolkningsgrundlaget er min Konkret varierer oplandet mellem og indbyggere som opland. Forankringen er sket i en enkelt kommune, men andre kan inddrages. Ledelsesgruppe bestående af 3 personer: en projektansat leder, en AF-leder samt en kommunal leder. Styregruppe bestående af kommune, AF samt evt. RAR og arbejdsmarkedets parter. Evt. koordinationsudvalg som rådgivende ift. det rummelige arbejdsmarked. I 2003 er der afsat 30 mio. kr. til etablering af 8 arbejdsmarkedscentre, og det samme er tilfældet for i flere tilfælde som politisk styregruppe, enten direkte som LO og DA eller indirekte gennem repræsentanter for RAR. - Et enkelt sted ingen inddragelse nævnt, dog er RAR-formanden AF s kontakt-person. - Evt. Koordinationsudvalget som rådgivende 8

9 Udbredelse Lovgivning 21 formidlingsenheder, fordelt med 12 i Jylland, 6 på Sjælland, 2 på Lolland og 1 på Fyn. Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsespolitik 18. Foreløbig 4 arbejdsmarkedscentre, men 4 mere forventes oprettet inden for overskuelig tid. Forsøg iværksat på baggrund af 116 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9

10 %LODJ2YHUVLJWRYHUJRGNHQGWHDUEHMGVPDUNHGVFHQWUH.DOXQGERUJ$UEHMGVPDUNHGVFHQWHU.DOXQGERUJ $NW UHU: Kalundborg kommune, Gørlev kommune, AF-Vestsjælland )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: omkring pr. år. 0nOJUXSSHU: 1. Virksomheder i området med behov for rekruttering af arbejdskraft. 2. Arbejdsmarkedsparate ledige - både forsikrede og kontanthjælpsmodtagere uden problemer ud over ledighed og med opdaterede kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet. 3. Arbejdsmarkedsparate ledige som via en begrænset indsats kan genskabe tilknytning til arbejdsmarkedet. 4. Mindre arbejdsmarkedsparate ledige, som vurderes gradvist at kunne tilknyttes arbejdsmarkedet via særlige målrettede beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 5. Ikke arbejdsmarkedsparate ledige som kun i begrænset omfang kan indgå i egentlige arbejdsrelationer, og som har behov for socialpædagogiske behandlings-, støtte- og omsorgstilbud. Målgruppe 5 vil hovedsageligt blive henvist til kommunale projekter og tilbud.,qgvdwvrpunghu: Fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt, andre aktører og fælles viden om nedbrydning af barriere på arbejdsmarkedet. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er indbyggere. Forsøget er en videreudvikling af formidlingsenheden i Kalundborg kommune. AF og formidlingsenheden har også før forsøget boet i samme hus, men på hver sin etage. Medarbejderstaben består af 5 fra AF, 12 fra Kalundborg kommune og 1 fra Gørlev kommune. Ledelsen er en projektansat leder. En styregruppe bestående af Kalundborgs kommunes socialchef og AF s regionschef formulerer det konkrete indhold i opgavebeskrivelsen og varetager støtte- og tilsynsopgaver. Endvidere nedsættes et centerråd med 2 DA-medlemmer, 2 LO-medlemmer, 2 RAR-medlemmer, 2 fra Kalundborg kommune og 1 fra andre deltagende kommuner, som skal være rådgivende. Koordinationsudvalget er rådgivende med hensyn til det rummelige arbejdsmarked. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Centerlederen refererer til AF s arbejdsmarkedschef. Medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold. RAR prioriterer og dimensionerer indsatsen i forhold til de forsikrede ledige, som fastlægges ved vedtagelsen af den årlige resultatkontrakt. I forhold til de ikke-forsikrede ledige foretages prioritering og dimensionering af indsatsen af de involverede kommuners socialudvalg. Koordinationsudvalget er rådgivende vedr. initiativer på det rummelige arbejdsmarked, men har ingen bemyndigelse i forhold til indsatsen på det ordinære arbejdsmarked. NRQRPL: bevillingen fra AMS er på kr. AF har endvidere skudt midler til den normale drift af AF-Kalundborg i projektet og kommunerne har overført ressourcerne fra formidlingsenheden. 10

11 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Direkte og indirekte indflydelse gennem centerrådet med repræsentanter for LO og RAR, samt rådgivende indflydelse gennem koordinationsudvalget. *UHYH&HQWHUIRUMRE±RJ(UKYHUYVVHUYLFH $NW UHU: Greve kommune og AF-Roskilde (Solrød kommune forventes omfattet senere) )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: 0nOJUXSSHU: 1. Virksomheder i lokalområdet og nærmeste omegn. 2. Arbejdsmarkedsparate forsikrede og ikke-forsikrede. 3. Ledige som forventes i arbejde efter en kort indsats. 4. Ledige, som forventes i arbejde efter en intensiv indsats, skal have tilbud indenfor mulighederne i det rummelige arbejdsmarked herunder integrationslovborgere, sygedagpengemodtagere og sent udviklede. 5. Ansatte i de lokale virksomheder, der har mulighed for fastholdelse indenfor mulighederne i det rummelige arbejdsmarked. Ledige, som kræver en særlig indsats eller behandling, er ikke en del af målgrupperne fra starten, men vil gradvist blev en målgruppe for centret.,qgvdwvrpunghu: Fælles indgang og visitation, fælles kontaktforløb, fælles virksomhedskontakt og andre aktører. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er indbyggere. Medarbejderstaben består af 11 fra AF, 11 fra Greve kommune, 2 fra Erhvervscentret og 2 finansieret af projektet. Ledelsen er et lederteam bestående af en leder fra henholdsvis Erhvervscentret, Arbejdsmarkedsafdelingen i Greve kommune og AF-Greve. Der etableres en styre- og visionsgruppe med formål at drøfte tilrettelæggelse og opfølgning af projektet. Denne består af repræsentanter fra LO, DA, RAR, Greve kommune, Solrød kommune, Koordinationsudvalget og Erhvervsudvalget. Endvidere indgår regionschefen og Socialdirektøren. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Er ikke beskrevet. NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Direkte og indirekte indflydelse gennem styregruppen som LO og som repræsentanter for RAR og Koordinationsudvalget. cukxv-re9hvw $NW UHU: Århus kommune og AF-Århus. )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: Pr var der tilmeldt ca ledige til centret hvor af de ca. 20 pct. var arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. 0nOJUXSSHU: 1. Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med ledighed som hovedproblem. 2. Nyledige. 3. Ledige under ungeindsatsen. 11

12 Senere udvides målgrupperne til også at omfatte grupper af sygedagpengemodtagere, revalidender, ledige på starthjælp og introduktionsydelse.,qgvdwvrpunghu: Fælles visitation, fælles kontaktforløb, Fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt og fælles brug af andre aktører. Endvidere er fokus rettet mod at få ledige under ungeindsatsen i gang med en kompetencegivende uddannelse. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er indbyggere i Socialdistrikt Vest. Medarbejderstaben består af 32 medarbejdere med en ligelig fordeling mellem AF og kommunen. Ledelsen er en projektansat leder, som vil være ansat i AF-Århus, med to afdelingsledere fra henholdsvis AF-Århus og Århus kommune. Der har ikke tidligere været et AF-kontor i området, hvorfor Arbejdsmarkedscentret således vil blive en geografisk udvidelse af AF. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Afdelingslederne har det personalemæssige ansvar, mens projektlederen har det faglige og koordinerende ansvar for projektets udvikling og gennemførelse. Projektlederen refererer til AF-Århus. Medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold. NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. Udover personaleomkostninger skyder AF og kommunen hver kr. i projektet, hvilket svarer til de forventede besparelser på husleje, el, vand m.m. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Parterne er ikke inddraget på nogen måde. RAR har ikke ønsket inddragelse men bliver løbende informeret. 5LQJN ELQJ5LQJN ELQJ)MRUG $NW UHU: Ringkøbing kommune og AF-Ringkøbing. )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: på årsbasis forventes omkring ledige at være i kontakt med arbejdsmarkedscentret, heraf er de ca fra kommunen. 0nOJUXSSHU: 1. Forsikrede ledige. 2. Kontanthjælpsmodtagere. 3. Revalidender. 4. Sygedagpengemodtagere. 5. Førtidspensionsansøgere. 6. Flygtninge/indvandrere. 7. Fleks- og skånejobbere. 8. Ungdommens vejledning.,qgvdwvrpunghu: Fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt og andre aktører. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er indbyggere. Medarbejderstaben består af 8 fra AF og 36 fra Ringkøbing kommune. Ledelsen er en projektansat centerleder med reference til en direktion bestående af Ringkøbing kommunes socialchef og AF-chefen for Syd (Herning-Ringkøbing). Direktionen har til opgave at følge op på centrets drift og udviklingsmål. Der etableres en politisk styregruppe, hvis opgave er at godkende cent- 12

13 rets årlige virksomhedsplan samt opfølgning på indsatsen. Styregruppen består af 3 fra RAR, 2 fra koordinationsudvalget og 2 fra Byrådet i Ringkøbing. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold, og ansættelsesbeføjelserne ligger således entydig hos den arbejdsgiver, hvorunder medarbejderen hører. Centerlederen refererer til direktionen. Ringkøbing kommune og AF-Ringkøbing bemærker endvidere i en skrivelse til Beskæftigelsesministeriet, at lovgivningen stiller grænser for en-strengetheden, idet reglerne om myndighedsudøvelse medfører, at kun kommunens medarbejdere kan tage beslutninger angående kontanthjælpsmodtagere, og omvendt for AF s medarbejdere. Aktørerne foreslå således, at man gennem en forsøgsparagraf tilsidesætter disse regler. NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. Herudover skuder AF driften af deres Ringkøbing-kontor i projektet, hvilket også gør sig gældende for kommunen. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Indirekte indflydelse gennem styregruppen som repræsentanter for RAR og koordinationsudvalget. 2GHQVH$UEHMGVPDUNHGVFHQWHU1RUG VW $NW UHU: Odense kommune og AF-Fyn. )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: Pr. medio februar 2004 er der tilmeldt ledige til arbejdsmarkedscentret, hvoraf de knap 40 pct. er kontanthjælpsmodtagere. 0nOJUXSSHU: 1. Arbejdsmarkedsparate ledige uden problemer udover ledighed og med opdaterede kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet. 2. Arbejdsmarkedsparate ledige, som via en begrænset indsats kan genskabe tilknytningen til arbejdsmarkedet. 3. Mindre arbejdsmarkedsparate ledige, som vurderes gradvist at kunne tilknyttes arbejdsmarkedet via særlige målrettede foranstaltninger. 4. Ikke arbejdsmarkedsparate ledige, som kun i begrænset omfang kan indgå i egentlige arbejdsrelationer, og som har behov for socialpædagogiske tilbud. Særlig fokus vil være på unge under 25 år samt etniske minoriteter. De primære målgrupper er de to første. De to sidste målgrupper vil blive visiteret videre til kommunen. Efter evt. opkvalificering kan de revisiteres til arbejdsmarkedscentret.,qgvdwvrpunghu: Fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt og fælles brug af andre aktører. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er ca indbyggere. Medarbejderstaben består af 15 medarbejdere med en ligelig fordeling mellem AF og kommunen. Endvidere ansættes en projektmedarbejder, samt en medarbejdere finansieret af Integrationsministeriet til koordination af den etniske indsats. Ledelsen består af en projektansat leder, som refererer til AF-regionschefen og sektorchefen for Odense Kommunes aktiverings- og kontanthjælpssektor. Der nedsættes endvidere en følgegruppe bestående af AF-regionschefen, chefen for job- og bistandsafdelingen i Odense Kommune, 1 repræsentant fra henholdsvis LO og DA samt formanden for A-kasserådet på Fyn. 13

14 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold. NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. AF og kommunen skyder endvidere personaleomkostninger i projektet. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Direkte indflydelse gennem LO repræsentant i følgegruppen samt indirekte gennem A-kasserådet. Endvidere sker der kvartalvis afrapportering til arbejdsmarkedsrådet og koordinationsudvalget. (VEMHUJ$UEHMGVPDUNHGVFHQWHU(VEMHUJ $NW UHU: Esbjerg kommune og AF-Ribe Amt. )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: ca ledige på årsbasis. 0nOJUXSSHU: 1. Ledige der modtager dagpenge eller ydelser efter 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring. 2. Personer der modtagere kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene pga. ledighed. 3. Personer der modtager kontanthjælp eller starthjælp ikke alene pga. ledighed. 4. Personer med begrænsning i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af nr Personer, der modtager dagpenge under sygdom og som skal have tilbud, som led i afklaring af den enkelte arbejdsevne. 6. Personer under 65 år/67 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelses på normale vilkår. 7. Personer med handicap, der har gennemført en uddannelse af min. 18. mdr. varighed, som kan berettige til optagelse i en a-kasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring indenfor det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til. Målgruppe 3 opkvalificeres i det kommunale system og kan evt. revisiteres til arbejdsmarkedscentret. Alle kontakthjælpsmodtagere henvender sig på kommunen som normalt, hvorefter kommunen henviser de arbejdsmarkedsparate til arbejdsmarkedscentret.,qgvdwvrpunghu: Fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt, fælles brug af andre aktører og fælles kompetenceudvikling. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er indbyggere. Medarbejderstaben består af 15 medarbejdere fra AF og af 10 medarbejdere fra Esbjerg kommune. Endvidere ansættes en projektmedarbejdere til servicering og support af de forskellige arbejdsgrupper. Ledelsen er delt i to, hvor den ene del er en administrativ ledelse, som består af AF s sekretariatschef samt arbejdsmarkedschefen for Esbjerg kommune. De vil forestå evt. organisatoriske eller lovmæssige problemstillinger, som ikke kan løses af den daglige ledelse. Den daglige ledelse består af to faglige ledere fra AF og fra kommunen. De har det personalemæssige ansvar for de medarbejdere, som de normalt har været ledere for. 14

15 Der etableres en politisk styregruppe af 2 fra RAR, en fra Koordinationsudvalget samt en politiker fra Social udvalget i Esbjerg kommune. Styregruppe vil arbejde ud fra et kommissorium. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold. NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. Udover personaleomkostninger skyder AF og kommunen de driftsmidler, som de ellers ville have brugt på indsatsen, i projektet. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Indirekte indflydelse gennem 2 repræsentanter fra RAR samt 1 repræsentant fra Koordinationsudvalget i den politiske styregruppe. 1DNVNRY$UEHMGVPDUNHGVFHQWHU9HVWOROODQG $NW UHU: Nakskov kommune, Ravnsborg kommune, Rudbjerg kommune og RAR-Storstrøm/AF-Storstrøm. )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: ledige på årsplan. 0nOJUXSSHU: 1. Ansatte i virksomheder, der har mulighed for fastholdelse indenfor mulighederne af det rummelige arbejdsmarked. 2. Beskæftigede og unge, der skal vejledes i forhold til jobskifte og fremtidig erhvervsog uddannelsesvalg. 3. Ledige forsikrede og ikke-forsikrede, hvor det er arbejdsmarkedsrelevant (omfatter de i loven nævnte 8 målgrupper). Ekstra fokus vil være på personer med anden etnisk baggrund end dansk, ledige i alderen år uden kompetencegivende uddannelse, ledige kvinder i alderen år uden kompetencegivende uddannelse, og ledige seniorer med en forældet uddannelse og erhvervserfaring inden for et snævert fagområde i tilbagegang. Ledige, hvor det vurderes at være arbejdsmarkedsirrelevant med en tilknytning til arbejdsmarkedscentret, henvises til hjemstedskommunen. Revisitation til arbejdsmarkedscentret vil ske når relevant.,qgvdwvrpunghu: Afmelding/tilmelding, fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt, fælles brug af andre aktører samt vejledning. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er ca indbyggere. Forsøget er en videreudvikling af formidlingsenheden Jobvækst på Vestlolland. Medarbejderstaben består af medarbejdere med en fordeling på 3-5 kommunale medarbejder, 8 medarbejdere fra AF, samt 5 medarbejdere fra formidlingsenheden. Ledelsen består af en ansat leder samt en bestyrelse bestående af 1 repræsentant fra de tre kommuner, 3 repræsenter fra RAR-Storstrøm/AF-Storstrøm, en lønmodtagerrepræsentant, en arbejdsgiverrepræsentant samt en fra DSI. De tre sidste er kun tilforordnede. Hvorvidt koordinationsudvalget for Vestlolland skal inddrages, er under overvejelse. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Medarbejderne er fælles om alle myndighedsopgaver, men medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold. 15

16 NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. over 2 år. Herudover skyder AF (AF- Nakskov) hele sin drift i projektet, og kommunerne sine midler fra formidlingsenheden Jobvækst i projektet. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Indirekte indflydelse gennem bestyrelsen ved repræsentanter fra RAR. Endvidere overvejes indirekte indflydelse gennem Koordinationsudvalget. De 5 arbejdsmarkedscentre, som yderligere er under forhandling, forventes at ligge i Aalborg, Horsens, Helsingør, Herlev-Gladsaxe og i Skive med omegnskommuner. 16

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2

$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2 ! "## $ % &% '! ()!"# '*! +#! *&#% $%%& "## %)!! '%()% & Rapporten er udarbejdet af: Partner Morten Ry Manager Lone Dawe Seniorkonsulent Heidi Carlsen Seniorkonsulent Johan Toft Sørensen Student Hans Christian

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5.

Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5. september 2013 3 tilgange til brug af underleverandører

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere