Sagsnr Ref. CCJ/HSE/pmj Den 28. maj 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 16.01-03-1303 Ref. CCJ/HSE/pmj Den 28. maj 2004"

Transkript

1 Sagsnr Ref. CCJ/HSE/pmj Den 28. maj 2004 %LODJ$ )RUV JPHGDUEHMGVPDUNHGVFHQWUHRJIRUPLGOLQJVHQ KHGHU±IUHPWLGHQVEHVN IWLJHOVHVV\VWHP" Formidlingsenheder og arbejdsmarkedscentre er relativt nye forsøgsenheder, der kan blive vigtige brikker i et fremtidigt beskæftigelsessystem. LO har derfor valgt at kortlægge de første erfaringer i dette notat. En gennemgang af de eksisterende arbejdsmarkedscentre og formidlingsenheder giver umiddelbart flere spørgsmål end svar. Der synes eksempelvis at være overlap mellem de to centertyper hvilket ikke nødvendigvis er et onde. De har hver deres styrker. Formidlingsenhederne sætter de svageste ledige på dagsordenen og har givet området en selvstændig platform udenfor kommunen. Arbejdsmarkedscentrene giver mulighed for bedre samarbejde mellem AF og kommunen. Det kan eksempelvis komme personer på sygedagpenge til gode, da de i dag risikerer at blive kastebolde mellem de to systemer. Formålet for de to forsøg er dog orienteret i hver sin retning. Formidlingsenhederne er rettet mod særlige grupper af ledige, hvor arbejdsmarkedscentrene er rettet mod systemer og systemforandring. Der er således ikke en indbygget modsætning i de to forsøg. Arbejdsmarkedscenter Kalundborg er fx en videreudvikling af Formidlingsenheden i Kalundborg, oprettet af Kalundborg og Gørlev kommuner, og det samme er tilfældet for Arbejdsmarkedscenter Vestlolland. Dette er dog de eneste tilfælde af sammenfald foreløbigt, men flere er på vej. Perspektiverne i udviklingen af arbejdsmarkedscentrene og formidlingsenhederne ses af nedenstående figur. Da forsøgene meget vel kan være vejen eller målet for det enstrengede system, er det vigtigt, at fagbevægelsen holder snor i den lokale udvikling af disse centre og herunder ikke mindst garanterer fagbevægelsen indflydelse. )LJXU7UDSSHPRGHORYHUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHVV\VWHPHW Enstrenget systemet Arbejdsmarkedscenter Formidlingsenhed Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

2 Som det ses af trappemodellen er arbejdsmarkedscentrene tænkt som foregangsmodeller for, hvordan den fremtidige beskæftigelsespolitik skal organiseres. Og det er kun hypotetisk, at man kan vende tilbage til udgangspunktet inden samarbejdsforsøgene. De nye forsøg med centre og enheder rejser en række spørgsmål i forhold til, hvordan den lokale beskæftigelsespolitik løses, hvorfor dette notat vil have fokus herpå, herunder parternes indflydelse. Notatet tager udgangspunkt i baggrunden for forsøgene og forholdet mellem formidlingsenhederne og arbejdsmarkedscentrene. Oversigtstabel over forskelle og ligheder mellem formidlingsenheder og arbejdsmarkedscentre findes i ELODJ. I ELODJ er vedlagt en oversigt over de 7 godkendte arbejdsmarkedscentre. $QEHIDOLQJHU Notatet peger på et fravær af en systematisk stillingstagen fra fagbevægelsens side med hensyn til indflydelseskanaler og grad, hvilket påpeger et behov for retningslinjer for den regionale håndtering af indflydelsen. I det omfang man ikke er involveret i de eksisterende centre bør dette ske hurtigst muligt. Retningslinjerne for LO s deltagelse i forsøgene er dog udmeldt for længe siden. De er at finde i: Pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i RAR (LO-DK, maj 2003) og Udmøntning af Flere i arbejde i kommunerne (LO-DK, maj 2003). Heraf fremgår det: Der skal knyttes en politisk styregruppe til forsøgsprojekter med arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanter fra både koordinationsudvalg og RAR. De overordnede prioriteringer, som RAR og kommunalbestyrelserne har foretaget for beskæftigelsesindsatsen, føres med over som et rammevilkår for projekterne. Det skal være en klar præmis, at samarbejdsprojekterne skal medføre bedre effekter af indsatsen. Sammensætningen og finansieringen af personale fra AF og kommunen skal afspejle ledighedssammensætningen. Herudover bør de ansvarlige være opmærksomme på: Hvilken styringsrolle kommunerne har i forsøget. Hvordan snitfladen går mellem det regionale og lokale arbejdsmarked. Hvem der har ansvaret, hvis opgaver lægges ud til andre aktører. At medlemmer af styregrupperne dækker viden fra både det lokale og regionale arbejdsmarked. %DJJUXQG Med førtidspensionsreformen fra 1999, som trådte i kraft 1. januar 2003, blev det vedtaget at oprette en række formidlingsenheder til varetagelse af beskæftigelsesindsatsen overfor personer med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Ultimo 2003 var der oprettet 28 formidlingsenheder spredt over hele landet. 2

3 I 2002 blev der med beskæftigelsesreformen Flere i arbejde afsat 30 mio. kr. i en pulje til forsøg på forbedret samarbejde mellem AF og kommunerne, og interessen for puljemidlerne var stor. Der var således 24 ansøgninger til puljen. På nuværende tidspunkt er der oprettet syv arbejdsmarkedscentre. Yderligere fem er dog under forhandling. )RUPLGOLQJVHQKHGHUQH Formålet med formidlingsenhederne er at gøre personer med ingen eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet bedre i stand til at udnytte deres ressourcer gennem et arbejde, samt at vejlede og støtte virksomhederne i forbindelse med ansættelse af disse personer. Helt præcist er målgruppen defineret til kontanthjælpsmodtagere, ledige med behov for fleksog skånejob, arbejdsprøvning eller virksomhedsrevalidering, ledige med særlige behov, samt evt. beskæftigede med risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Målgruppen for formidlingsenhederne er således bred. Målgruppen dækker både forsikrede og ikke-forsikrede personer, og er delvis overlappende med målgruppen for arbejdsmarkedscentrene. Forsøget med formidlingsenheder er funderet i den nu forældede Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvori der står, at kommunen selv kan oprette en formidlingsenhed eller kan indgå aftale om, at formidlingen af virksomhedsrettede sociale tilbud helt eller delvist overlades til private virksomheder eller organisationer. Loven sikrer endvidere parternes indflydelse gennem forankring i koordinationsudvalget. $UEHMGVPDUNHGVFHQWUHQH Målgruppen for arbejdsmarkedscentrene er ikke defineret nærmere, men skal dog gå på tværs af kommune og AF. De syv indtil nu oprettede arbejdsmarkedscentre omfatter en bred målgruppe af ledige. Kun et af de indtil nu syv centre inkluderer alle ledige (Ringkøbing). I seks af de syv centre henvises ledige med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet til kommunens socialpolitiske afdeling. Eksempelvis er ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, som kun i begrænset omfang kan indgå i egentlige arbejdsrelationer ikke omfattet af Kalundborgs arbejdsmarkedscenter. I Århus arbejdsmarkedscenter er ledige med væsentlige helbredsproblemer eller andre personlige problemer ikke omfattet af Arbejdsmarkedscentret, og i Esbjerg visiteres kontanthjælpsmodtagerne først til arbejdsmarkedscentret, når de er arbejdsmarkedsparate. Enkelte steder er det endvidere sådan, at målgrupper som fx ledige på starthjælp, sygedagpenge eller introduktionsydelse ikke er inddraget fra starten af, men først bliver en del af forsøget senere. Ingen ledige tilbagesendes til AF, dette sker kun til kommunerne. På baggrund af forsøgsbeskrivelsen skal det dog bemærkes, at Arbejdsmarkedscentrenes primære fokus er på systemet og indsatsområder og ikke på persongrupper. Indsatsområderne er fx fælles visitation, fælles aktiveringsindsats og fælles brug af andre aktører. Det faktum, at de allersvageste ledige ikke er omfattet af arbejdsmarkedscentrene betyder generelt, at der fortsat er tale om et tostrenget system, idet det stadig vil være kommunerne alene, som står for den socialpolitiske indsats for de svageste ledige. 3

4 Der eksisterer ingen præcise tal for, hvor mange ledige, som kommer til at have kontakt med arbejdsmarkedscentrene i stedet for henholdsvis kommunen eller AF. I Kalundborg er forventningen på omkring ledige på årsbasis, mens dette tal i Esbjerg forventes at være på omkring ledige på årsbasis. De andre forventes at falde her imellem. 2YHUODSPHOOHPDUEHMGVPDUNHGVFHQWUHQHRJIRUPLGOLQJVFHQWUHQH Det kan være vanskeligt at se forskellen mellem et arbejdsmarkedscenter og en formidlingsenhed. Forholdet mellem formidlingsenhederne og arbejdsmarkedscentrene kan dog forstås som overlappende, idet de to institutioner kan eksisterer sideløbende i en enhed men ikke nødvendigvis gør det. Det er muligt for en formidlingsenhed at udvikle sig til et arbejdsmarkedscenter ved at gå sammen med AF om fælles målgrupper og dermed også omfatte forsikrede ledige. Det omvendte er også muligt, hvor et arbejdsmarkedscenter omfatter målgrupperne for formidlingsenheden. Arbejdsmarkedscentrene kan således være en udvidelse af en formidlingsenhed, men kan også være et overlap. Alle ledige, som indgår i målgruppen for formidlingsenhederne, behøver dog ikke at indgå i arbejdsmarkedscentrenes målgruppe, MIQHGHQIRU. )LJXU6DPPHQK QJHQPHOOHP)RUPLGOLQJVHQKHGHU$UEHMGVPDUNHGVFHQWUHRJ $) Arbejdsmarkedscenter Formidlingsenhed (Kommunen) AF Af de foreløbig syv arbejdsmarkedscentre, som der er indgået kontrakt om, er det overlappende forhold mellem formidlingsenhederne og arbejdsmarkedscentrene brugt i to tilfælde - i Arbejdsmarkedscenter Kalundborg og ved Arbejdsmarkedscenter Vestlolland. 2SODQG Formidlingsenhederne og arbejdsmarkedscentrene er dog forskelligt organiseret. Formidlingsenhederne har konkret taget mange former, men flertallet af enhederne er kommunalt organiseret. Hvorvidt dette dækker en enkelt kommune eller tværkommunalt samarbejde, afhænger i størstedelen af tilfældene af placeringen af koordinationsudvalget, idet forankringen ofte er sket her. Hvor formidlingsenhederne kan dække et mindre område for fx en lille kommune, er der stillet krav om, at arbejdsmarkedscentrene skal dække et opland på minimum personer. Dette kan både være en stor eller mellemstor kommune eller flere kommuner. Af de syv godkendte arbejdsmarkedscentre er det dog kun de fire, som opfylder oplandskravet, idet det konkrete opland for de syv arbejdsmarkedscentre ligger på mellem og indbyggere og dækker mellem en og tre kommuner. Forskellene i for- 4

5 søgskonteksten må således forventes at give et varieret billede af mulighederne for fællesmodeller mellem AF og kommunerne i fremtiden, dvs. hvordan samarbejdet mellem kommune og AF vil virke i en stor og en mindre kommune, og hvordan det vil fungere i samarbejde med en enkelt kommune og med flere kommuner. 6W\ULQJ Styringen af arbejdsmarkedscentrene foregår typisk i en ledelsesgruppe bestående af en leder ansat til netop forsøgsprojektet, en leder fra kommunen samt en leder fra AF. Ledelsesteamet har reference til AF-regionschefen og socialdirektøren typisk og har ofte forankring i en styregruppe med varierende repræsentation. Medarbejderstaben består af kommunale medarbejdere og AF-ansatte. Medarbejderfordelingen er generelt ligelig, dog med en lille overvægt af kommunale medarbejdere. Dette er særligt tilfældet i Ringkøbing, hvor de 36 ud af 44 medarbejdere er fra kommunen. Ringkøbing har dog, som allerede nævnt, som det eneste arbejdsmarkedscenter alle grupper af ledige med. Medarbejderne bevarer stadig deres oprindelige ansættelsesforhold i arbejdsmarkedscentrene, og medarbejderne træffer typisk kun endelige beslutninger indenfor deres tidligere områder. Således er det kun de kommunale medarbejdere, som træffer endelige beslutninger om kontanthjælpsmodtagere, og kun AF-medarbejdere som tager endelige beslutninger omkring de forsikrede ledige. Hvorvidt forsøget dermed formår at ændre på beslutningsrutinerne i de to systemer, som intentionen er, er som følge heraf et åbent spørgsmål. I forhold til denne blandede styring er formidlingsenhederne rent kommunalt eller privat ledet, afhængig af organiseringen. Koordinationsudvalget har dog typisk, som tidligere nævnt, en central placering i forhold til enheden. Antallet af medarbejdere er typisk på mellem 5 og 10 medarbejdere. 3DUWHUQHVLQGIO\GHOVH Fagbevægelsens placering i organiseringen af formidlingsenhederne og arbejdsmarkedscentrene varierer de enkelte institutioner imellem, men foregår dog i høj grad gennem de samme kanaler. I forbindelse med formidlingsenhederne er fagbevægelsen inddraget gennem Koordinationsudvalget, som følgegruppe eller som samarbejdspart i formidlingsarbejdet. Med hensyn til arbejdsmarkedscentrene er parterne involveret i følgegrupper af forskellig art, dette være sig en bestyrelse, en styregruppe, en følgegruppe eller som centerråd. I Kalundborg og Greve er fagbevægelsens indflydelse både direkte og indirekte 1 gennem arbejdsmarkedsrådet, i Odense er den direkte og indirekte gennem det regionale a-kasseudvalget og i Ringkøbing, Esbjerg og Nakskov er den indirekte gennem arbejdsmarkedsrådet, mens parterne ikke er involveret i Århus. For de forsikrede lediges vedkommende er fagbevægelsens indflydelse således blevet stækket. Til gengæld er den vokset i forhold til de ikke-forsikrede ledige. 1 Direkte indflydelse er i tilfælde, hvor LO eller forbund har en selvstændig repræsentant. Indirekte indflydelse er, hvor LO eller forbund er repræsenteret gennem enten RAR eller koordinationsudvalget. 5

6 At der ikke er direkte indflydelse alle steder, samt ingen indflydelse et enkelt sted, må dog samlet betegnes som tab af indflydelse, - særligt hvis det bliver gældende som den fremtidige model. )LQDQVLHULQJ Finansieringsmæssigt er formidlingsenhederne projekter, hvortil der kan søges penge til etablering og drift, mens arbejdsmarkedscentrene er finansieret gennem forsøgsmidler. Til arbejdsmarkedscentrene er den samlede økonomisk støtte 30 mio. kr., mens der til formidlingsenhederne i årene 2001 til 2006 er afsat 217 mio. kr. Til de syv foreløbig godkendte arbejdsmarkedscentre har Arbejdsmarkedsstyrelsen bevilliget 22,2 mio. kr. Midlerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er hovedsageligt til ekstraomkostninger ved etableringen af centrene, dvs. husleje til eventuelt nye lokaler, løn til projektlederen osv. Udover forsøgsmidlerne tilføjer AF og kommunen typisk de driftsmidler, som de ellers ville have haft brugt på indsatsen samt evt. drift fra formidlingsenheden. Da midlerne til Arbejdsmarkedscentrene er beregnet til etablisering, vil det være de traditionelle driftsmidler fra kommunen og AF, som skal finansiere Arbejdsmarkedscentret efter ophør af projektmidlerne. For formidlingsenhederne gælder det tilsvarende. (YDOXHULQJ Evalueringen af forsøget med arbejdsmarkedscentrene skal fortages eksternt gennem observationer, interviews samt afrapportering og dataopsamling fra arbejdsmarkedscentrene. Arbejdsmarkedsstyrelsen udvikler et nyt målesystem, til måling af den beskæftigelsespolitiske effekt som vil blive brugt til den kvantitative dataopsamling. For formidlingsenhederne sker evalueringen modsat arbejdsmarkedscentrene internt. Hvert halve år sendes en opgørelse over indsatsområder og resultatkrav samt en statusindberetning om effekter, erfaringer og brugertilfredsheden til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som enhederne selv udarbejder. Endvidere skal formidlingsenhederne senest efter knap to år indsende en samlet evaluering..rqnoxvlrq Formidlingsenheder og arbejdsmarkedscentre har efterhånden nået et antal og stadie, hvor det giver mening at prøve at danne sig et overblik over udviklingen. Dette er dog ikke en enkel manøvre. Der er, trods gennemgangen her, således stadig en række spørgsmål tilbage. For det første er det uklart, hvor meget arbejde, der er efterladt til det øvrige AF og kommune. Tømmer man med andre ord de kontorer i AF og kommunen der tidligere har beskæftiget sig med beskæftigelsespolitik? Eller creamer man opgaven, således at de svageste ledige fortsat er i kommunalt regi og at der dermed ikke kan være tale om et enstrenget system? I Esbjerg og Kalundborg er det eksempelvis kun de arbejdsmarkedsparate ledige fra kommunen, som henvises til arbejdsmarkedscentret. For det andet er det stadig AF-medarbejdere, som tager sig af de forsikrede ledige, og kommunale medarbejdere, som tager sig af de ikke-forsikrede ledige. Derved vil effekten af sammentænkningen af de to systemer måske kun vise vægten af de to grupper med hensyn til de gængse effekter - men med ekstra ressourcer. 6

7 For det tredje bør man interessere sig for, hvor dominerende kommunerne vil blive i konstruktionen. Der er i den grad forskel på hvilken indflydelse, som parterne har gennem RAR og koordinationsudvalgene. Nogle af de nye centre kan ligne en blanding af regional/lokal forankring og placerer sig dermed mellem parternes RAR-/koordinationsudvalgsrepræsentanter. Generelt er forsøgene med arbejdsmarkedscentrene dog først kommet i gang fra ultimo 2003 og for nogles vedkommende først primo Det er derfor endnu for tidligt at komme med nogen endelig udmeldinger om effekterne af forsøgene. Men der er al mulig grund til at følge udviklingen i de nye centerkonstruktioner. De kan meget vel blive fremtidens svar på det enstrengede system. 7

8 %LODJ2YHUVLJWRYHUFHQWUDOHIDNWRUHUIRUGHOWSnIRUPLGOLQJVHQKHGHU RJDUEHMGVPDUNHGVFHQWUH )RUPLGOLQJVHQKHGHU $UEHMGVPDUNHGVFHQWUH Formål Målgrupper Organisering Styring Finansiering Parts-indflydelse At gøre personer med ingen eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet bedre i stand til at udnytte deres ressourcer gennem et arbejde At være bindeled mellem myndigheder, arbejdspladser og andre aktører i jobformidlingen At vejlede og støtte virksomhederne under etableringen af forløbet af ansættelsesforholdende. - Kontanthjælpsmodtagere. - Ledige med behov for fleks- og skånejob, arbejdsprøvning eller virksomheds-revalidering - Ledige med særlige behov, fx etniske minoriteter, handicappede. - Evt. beskæftigede med risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet Meget varierende. Ofte en kommunal eller tværkommunal enhed, men kan også være en selvstændig enhed. Enkelte enheder er oprettet i samarbejde med AF, fx Kalundborg og Kolding. Styregruppe samt evt. følgegruppe. Styregruppen er ofte forankret i koordinationsudvalget, men kan også være en sammensætning af private og offentlige parter afhængig af organisering. 2 årige projekter med mulighed for tilskud fra Beskæftigelsesministeriet til etablerings- og driftsudgifter. I 2003 var der afsat 66,8 mio. kr. på finansloven. - Via koordinationsudvalg. - Som samarbejdspartner i formidlingsindsatsen fx a-kasser, fagforeninger og LO-sektioner. - Evt. del af styregruppe. - At skabe og indsamle viden og erfaringer med samarbejde mellem AF og kommunerne, så et fremtidigt system kan designes, dvs. løbende opsamling af viden om samarbejde, effekter, tilrettelægning og barriere. - At udvikle et fremtidigt system, hvor der sættes fokus på effekt og kvalitet i den beskæftigelsespolitiske indsats. De 4 godkendte AMC har endvidere alle som formål at opnå en bedre visitation og dermed få flere vurderet som arbejdsmarkedsparate. - Tværgående målgrupper ift. kommuner og AF - Ikke kun målgrupper, men også fælles indsatsområder, fx visitation, kontaktforløb, aktivering, virksomhedsservice og andre aktører. Et fælles hus med medarbejdere fra både kommune og AF. Kommunen skal enten være en stor eller mellemstor, eller også skal flere kommuner involveres, sådan at befolkningsgrundlaget er min Konkret varierer oplandet mellem og indbyggere som opland. Forankringen er sket i en enkelt kommune, men andre kan inddrages. Ledelsesgruppe bestående af 3 personer: en projektansat leder, en AF-leder samt en kommunal leder. Styregruppe bestående af kommune, AF samt evt. RAR og arbejdsmarkedets parter. Evt. koordinationsudvalg som rådgivende ift. det rummelige arbejdsmarked. I 2003 er der afsat 30 mio. kr. til etablering af 8 arbejdsmarkedscentre, og det samme er tilfældet for i flere tilfælde som politisk styregruppe, enten direkte som LO og DA eller indirekte gennem repræsentanter for RAR. - Et enkelt sted ingen inddragelse nævnt, dog er RAR-formanden AF s kontakt-person. - Evt. Koordinationsudvalget som rådgivende 8

9 Udbredelse Lovgivning 21 formidlingsenheder, fordelt med 12 i Jylland, 6 på Sjælland, 2 på Lolland og 1 på Fyn. Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsespolitik 18. Foreløbig 4 arbejdsmarkedscentre, men 4 mere forventes oprettet inden for overskuelig tid. Forsøg iværksat på baggrund af 116 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9

10 %LODJ2YHUVLJWRYHUJRGNHQGWHDUEHMGVPDUNHGVFHQWUH.DOXQGERUJ$UEHMGVPDUNHGVFHQWHU.DOXQGERUJ $NW UHU: Kalundborg kommune, Gørlev kommune, AF-Vestsjælland )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: omkring pr. år. 0nOJUXSSHU: 1. Virksomheder i området med behov for rekruttering af arbejdskraft. 2. Arbejdsmarkedsparate ledige - både forsikrede og kontanthjælpsmodtagere uden problemer ud over ledighed og med opdaterede kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet. 3. Arbejdsmarkedsparate ledige som via en begrænset indsats kan genskabe tilknytning til arbejdsmarkedet. 4. Mindre arbejdsmarkedsparate ledige, som vurderes gradvist at kunne tilknyttes arbejdsmarkedet via særlige målrettede beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 5. Ikke arbejdsmarkedsparate ledige som kun i begrænset omfang kan indgå i egentlige arbejdsrelationer, og som har behov for socialpædagogiske behandlings-, støtte- og omsorgstilbud. Målgruppe 5 vil hovedsageligt blive henvist til kommunale projekter og tilbud.,qgvdwvrpunghu: Fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt, andre aktører og fælles viden om nedbrydning af barriere på arbejdsmarkedet. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er indbyggere. Forsøget er en videreudvikling af formidlingsenheden i Kalundborg kommune. AF og formidlingsenheden har også før forsøget boet i samme hus, men på hver sin etage. Medarbejderstaben består af 5 fra AF, 12 fra Kalundborg kommune og 1 fra Gørlev kommune. Ledelsen er en projektansat leder. En styregruppe bestående af Kalundborgs kommunes socialchef og AF s regionschef formulerer det konkrete indhold i opgavebeskrivelsen og varetager støtte- og tilsynsopgaver. Endvidere nedsættes et centerråd med 2 DA-medlemmer, 2 LO-medlemmer, 2 RAR-medlemmer, 2 fra Kalundborg kommune og 1 fra andre deltagende kommuner, som skal være rådgivende. Koordinationsudvalget er rådgivende med hensyn til det rummelige arbejdsmarked. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Centerlederen refererer til AF s arbejdsmarkedschef. Medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold. RAR prioriterer og dimensionerer indsatsen i forhold til de forsikrede ledige, som fastlægges ved vedtagelsen af den årlige resultatkontrakt. I forhold til de ikke-forsikrede ledige foretages prioritering og dimensionering af indsatsen af de involverede kommuners socialudvalg. Koordinationsudvalget er rådgivende vedr. initiativer på det rummelige arbejdsmarked, men har ingen bemyndigelse i forhold til indsatsen på det ordinære arbejdsmarked. NRQRPL: bevillingen fra AMS er på kr. AF har endvidere skudt midler til den normale drift af AF-Kalundborg i projektet og kommunerne har overført ressourcerne fra formidlingsenheden. 10

11 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Direkte og indirekte indflydelse gennem centerrådet med repræsentanter for LO og RAR, samt rådgivende indflydelse gennem koordinationsudvalget. *UHYH&HQWHUIRUMRE±RJ(UKYHUYVVHUYLFH $NW UHU: Greve kommune og AF-Roskilde (Solrød kommune forventes omfattet senere) )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: 0nOJUXSSHU: 1. Virksomheder i lokalområdet og nærmeste omegn. 2. Arbejdsmarkedsparate forsikrede og ikke-forsikrede. 3. Ledige som forventes i arbejde efter en kort indsats. 4. Ledige, som forventes i arbejde efter en intensiv indsats, skal have tilbud indenfor mulighederne i det rummelige arbejdsmarked herunder integrationslovborgere, sygedagpengemodtagere og sent udviklede. 5. Ansatte i de lokale virksomheder, der har mulighed for fastholdelse indenfor mulighederne i det rummelige arbejdsmarked. Ledige, som kræver en særlig indsats eller behandling, er ikke en del af målgrupperne fra starten, men vil gradvist blev en målgruppe for centret.,qgvdwvrpunghu: Fælles indgang og visitation, fælles kontaktforløb, fælles virksomhedskontakt og andre aktører. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er indbyggere. Medarbejderstaben består af 11 fra AF, 11 fra Greve kommune, 2 fra Erhvervscentret og 2 finansieret af projektet. Ledelsen er et lederteam bestående af en leder fra henholdsvis Erhvervscentret, Arbejdsmarkedsafdelingen i Greve kommune og AF-Greve. Der etableres en styre- og visionsgruppe med formål at drøfte tilrettelæggelse og opfølgning af projektet. Denne består af repræsentanter fra LO, DA, RAR, Greve kommune, Solrød kommune, Koordinationsudvalget og Erhvervsudvalget. Endvidere indgår regionschefen og Socialdirektøren. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Er ikke beskrevet. NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Direkte og indirekte indflydelse gennem styregruppen som LO og som repræsentanter for RAR og Koordinationsudvalget. cukxv-re9hvw $NW UHU: Århus kommune og AF-Århus. )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: Pr var der tilmeldt ca ledige til centret hvor af de ca. 20 pct. var arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. 0nOJUXSSHU: 1. Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med ledighed som hovedproblem. 2. Nyledige. 3. Ledige under ungeindsatsen. 11

12 Senere udvides målgrupperne til også at omfatte grupper af sygedagpengemodtagere, revalidender, ledige på starthjælp og introduktionsydelse.,qgvdwvrpunghu: Fælles visitation, fælles kontaktforløb, Fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt og fælles brug af andre aktører. Endvidere er fokus rettet mod at få ledige under ungeindsatsen i gang med en kompetencegivende uddannelse. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er indbyggere i Socialdistrikt Vest. Medarbejderstaben består af 32 medarbejdere med en ligelig fordeling mellem AF og kommunen. Ledelsen er en projektansat leder, som vil være ansat i AF-Århus, med to afdelingsledere fra henholdsvis AF-Århus og Århus kommune. Der har ikke tidligere været et AF-kontor i området, hvorfor Arbejdsmarkedscentret således vil blive en geografisk udvidelse af AF. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Afdelingslederne har det personalemæssige ansvar, mens projektlederen har det faglige og koordinerende ansvar for projektets udvikling og gennemførelse. Projektlederen refererer til AF-Århus. Medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold. NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. Udover personaleomkostninger skyder AF og kommunen hver kr. i projektet, hvilket svarer til de forventede besparelser på husleje, el, vand m.m. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Parterne er ikke inddraget på nogen måde. RAR har ikke ønsket inddragelse men bliver løbende informeret. 5LQJN ELQJ5LQJN ELQJ)MRUG $NW UHU: Ringkøbing kommune og AF-Ringkøbing. )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: på årsbasis forventes omkring ledige at være i kontakt med arbejdsmarkedscentret, heraf er de ca fra kommunen. 0nOJUXSSHU: 1. Forsikrede ledige. 2. Kontanthjælpsmodtagere. 3. Revalidender. 4. Sygedagpengemodtagere. 5. Førtidspensionsansøgere. 6. Flygtninge/indvandrere. 7. Fleks- og skånejobbere. 8. Ungdommens vejledning.,qgvdwvrpunghu: Fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt og andre aktører. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er indbyggere. Medarbejderstaben består af 8 fra AF og 36 fra Ringkøbing kommune. Ledelsen er en projektansat centerleder med reference til en direktion bestående af Ringkøbing kommunes socialchef og AF-chefen for Syd (Herning-Ringkøbing). Direktionen har til opgave at følge op på centrets drift og udviklingsmål. Der etableres en politisk styregruppe, hvis opgave er at godkende cent- 12

13 rets årlige virksomhedsplan samt opfølgning på indsatsen. Styregruppen består af 3 fra RAR, 2 fra koordinationsudvalget og 2 fra Byrådet i Ringkøbing. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold, og ansættelsesbeføjelserne ligger således entydig hos den arbejdsgiver, hvorunder medarbejderen hører. Centerlederen refererer til direktionen. Ringkøbing kommune og AF-Ringkøbing bemærker endvidere i en skrivelse til Beskæftigelsesministeriet, at lovgivningen stiller grænser for en-strengetheden, idet reglerne om myndighedsudøvelse medfører, at kun kommunens medarbejdere kan tage beslutninger angående kontanthjælpsmodtagere, og omvendt for AF s medarbejdere. Aktørerne foreslå således, at man gennem en forsøgsparagraf tilsidesætter disse regler. NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. Herudover skuder AF driften af deres Ringkøbing-kontor i projektet, hvilket også gør sig gældende for kommunen. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Indirekte indflydelse gennem styregruppen som repræsentanter for RAR og koordinationsudvalget. 2GHQVH$UEHMGVPDUNHGVFHQWHU1RUG VW $NW UHU: Odense kommune og AF-Fyn. )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: Pr. medio februar 2004 er der tilmeldt ledige til arbejdsmarkedscentret, hvoraf de knap 40 pct. er kontanthjælpsmodtagere. 0nOJUXSSHU: 1. Arbejdsmarkedsparate ledige uden problemer udover ledighed og med opdaterede kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet. 2. Arbejdsmarkedsparate ledige, som via en begrænset indsats kan genskabe tilknytningen til arbejdsmarkedet. 3. Mindre arbejdsmarkedsparate ledige, som vurderes gradvist at kunne tilknyttes arbejdsmarkedet via særlige målrettede foranstaltninger. 4. Ikke arbejdsmarkedsparate ledige, som kun i begrænset omfang kan indgå i egentlige arbejdsrelationer, og som har behov for socialpædagogiske tilbud. Særlig fokus vil være på unge under 25 år samt etniske minoriteter. De primære målgrupper er de to første. De to sidste målgrupper vil blive visiteret videre til kommunen. Efter evt. opkvalificering kan de revisiteres til arbejdsmarkedscentret.,qgvdwvrpunghu: Fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt og fælles brug af andre aktører. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er ca indbyggere. Medarbejderstaben består af 15 medarbejdere med en ligelig fordeling mellem AF og kommunen. Endvidere ansættes en projektmedarbejder, samt en medarbejdere finansieret af Integrationsministeriet til koordination af den etniske indsats. Ledelsen består af en projektansat leder, som refererer til AF-regionschefen og sektorchefen for Odense Kommunes aktiverings- og kontanthjælpssektor. Der nedsættes endvidere en følgegruppe bestående af AF-regionschefen, chefen for job- og bistandsafdelingen i Odense Kommune, 1 repræsentant fra henholdsvis LO og DA samt formanden for A-kasserådet på Fyn. 13

14 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold. NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. AF og kommunen skyder endvidere personaleomkostninger i projektet. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Direkte indflydelse gennem LO repræsentant i følgegruppen samt indirekte gennem A-kasserådet. Endvidere sker der kvartalvis afrapportering til arbejdsmarkedsrådet og koordinationsudvalget. (VEMHUJ$UEHMGVPDUNHGVFHQWHU(VEMHUJ $NW UHU: Esbjerg kommune og AF-Ribe Amt. )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: ca ledige på årsbasis. 0nOJUXSSHU: 1. Ledige der modtager dagpenge eller ydelser efter 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring. 2. Personer der modtagere kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene pga. ledighed. 3. Personer der modtager kontanthjælp eller starthjælp ikke alene pga. ledighed. 4. Personer med begrænsning i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af nr Personer, der modtager dagpenge under sygdom og som skal have tilbud, som led i afklaring af den enkelte arbejdsevne. 6. Personer under 65 år/67 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelses på normale vilkår. 7. Personer med handicap, der har gennemført en uddannelse af min. 18. mdr. varighed, som kan berettige til optagelse i en a-kasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring indenfor det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til. Målgruppe 3 opkvalificeres i det kommunale system og kan evt. revisiteres til arbejdsmarkedscentret. Alle kontakthjælpsmodtagere henvender sig på kommunen som normalt, hvorefter kommunen henviser de arbejdsmarkedsparate til arbejdsmarkedscentret.,qgvdwvrpunghu: Fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt, fælles brug af andre aktører og fælles kompetenceudvikling. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er indbyggere. Medarbejderstaben består af 15 medarbejdere fra AF og af 10 medarbejdere fra Esbjerg kommune. Endvidere ansættes en projektmedarbejdere til servicering og support af de forskellige arbejdsgrupper. Ledelsen er delt i to, hvor den ene del er en administrativ ledelse, som består af AF s sekretariatschef samt arbejdsmarkedschefen for Esbjerg kommune. De vil forestå evt. organisatoriske eller lovmæssige problemstillinger, som ikke kan løses af den daglige ledelse. Den daglige ledelse består af to faglige ledere fra AF og fra kommunen. De har det personalemæssige ansvar for de medarbejdere, som de normalt har været ledere for. 14

15 Der etableres en politisk styregruppe af 2 fra RAR, en fra Koordinationsudvalget samt en politiker fra Social udvalget i Esbjerg kommune. Styregruppe vil arbejde ud fra et kommissorium. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold. NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. Udover personaleomkostninger skyder AF og kommunen de driftsmidler, som de ellers ville have brugt på indsatsen, i projektet. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Indirekte indflydelse gennem 2 repræsentanter fra RAR samt 1 repræsentant fra Koordinationsudvalget i den politiske styregruppe. 1DNVNRY$UEHMGVPDUNHGVFHQWHU9HVWOROODQG $NW UHU: Nakskov kommune, Ravnsborg kommune, Rudbjerg kommune og RAR-Storstrøm/AF-Storstrøm. )RUYHQWHWDQWDOOHGLJH: ledige på årsplan. 0nOJUXSSHU: 1. Ansatte i virksomheder, der har mulighed for fastholdelse indenfor mulighederne af det rummelige arbejdsmarked. 2. Beskæftigede og unge, der skal vejledes i forhold til jobskifte og fremtidig erhvervsog uddannelsesvalg. 3. Ledige forsikrede og ikke-forsikrede, hvor det er arbejdsmarkedsrelevant (omfatter de i loven nævnte 8 målgrupper). Ekstra fokus vil være på personer med anden etnisk baggrund end dansk, ledige i alderen år uden kompetencegivende uddannelse, ledige kvinder i alderen år uden kompetencegivende uddannelse, og ledige seniorer med en forældet uddannelse og erhvervserfaring inden for et snævert fagområde i tilbagegang. Ledige, hvor det vurderes at være arbejdsmarkedsirrelevant med en tilknytning til arbejdsmarkedscentret, henvises til hjemstedskommunen. Revisitation til arbejdsmarkedscentret vil ske når relevant.,qgvdwvrpunghu: Afmelding/tilmelding, fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktiveringsindsats, fælles virksomhedskontakt, fælles brug af andre aktører samt vejledning. 2UJDQLVDWLRQRJVW\ULQJ: Opland for centret er ca indbyggere. Forsøget er en videreudvikling af formidlingsenheden Jobvækst på Vestlolland. Medarbejderstaben består af medarbejdere med en fordeling på 3-5 kommunale medarbejder, 8 medarbejdere fra AF, samt 5 medarbejdere fra formidlingsenheden. Ledelsen består af en ansat leder samt en bestyrelse bestående af 1 repræsentant fra de tre kommuner, 3 repræsenter fra RAR-Storstrøm/AF-Storstrøm, en lønmodtagerrepræsentant, en arbejdsgiverrepræsentant samt en fra DSI. De tre sidste er kun tilforordnede. Hvorvidt koordinationsudvalget for Vestlolland skal inddrages, er under overvejelse. 0\QGLJKHGVIRUGHOLQJHQ: Medarbejderne er fælles om alle myndighedsopgaver, men medarbejderne bevarer deres tidligere ansættelsesforhold. 15

16 NRQRPL: Bevillingen fra AMS er på kr. over 2 år. Herudover skyder AF (AF- Nakskov) hele sin drift i projektet, og kommunerne sine midler fra formidlingsenheden Jobvækst i projektet. 3DUWHUQHVSODFHULQJ: Indirekte indflydelse gennem bestyrelsen ved repræsentanter fra RAR. Endvidere overvejes indirekte indflydelse gennem Koordinationsudvalget. De 5 arbejdsmarkedscentre, som yderligere er under forhandling, forventes at ligge i Aalborg, Horsens, Helsingør, Herlev-Gladsaxe og i Skive med omegnskommuner. 16

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

som har behov for et aktivt tilbud for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

som har behov for et aktivt tilbud for at opnå eller fastholde beskæftigelse. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 8GP QWQLQJDI )OHUHLDUEHMGH LNRPPXQHUQH ) OOHV/2'$JUXQGODJIRUNRRUGLQDWLRQVXGYDOJHQH Den politiske aftale om Flere i arbejde giver nye og store udfordringer

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel.

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 3HMOHP UNHUIRUEHVN IWLJHOVHVLQGVDWVHQL5$5 Med Flere i arbejde er der lagt op til store udfordringer og flere frihedsgrader for den regionale og lokale

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Tværgående nulpunktsanalyse af de sidste seks arbejdsmarkedscentre

Tværgående nulpunktsanalyse af de sidste seks arbejdsmarkedscentre Tværgående nulpunktsanalyse af de sidste seks arbejdsmarkedscentre 22. december 2004 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 1 2. Indledning... 4 3. Særlige karakteristika ved den sidste runde af forsøg 6 3.1.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006

STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006 Formidlingsenheden for nydanskere i Esbjerg Kommune STATUSINDBERETNING 1/1 30/6 2006 Exnersgade 33, 6701 Esbjerg, tlf. 7616 6600 - En del af Jobcenter Esbjerg Statusindberetning for perioden 1/1 30/6 2006

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 8. december 2003 via Magistraten

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 8. december 2003 via Magistraten ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 8. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.:2581 Jour. nr.: Ref.: JHP Inddragelse af eksterne aktører i beskæftigelsesindsatsen. 1.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Sagsnr Ref. CCJ/Tje/lth/pmj Den 28. september 2004

Sagsnr Ref. CCJ/Tje/lth/pmj Den 28. september 2004 6WDWXVSn/2 VUHSU VHQWDWLRQL DUEHMGVPDUNHGVFHQWUHRJIRUPLGOLQJVHQKHGHU Sagsnr. 14.02-04-760 Ref. CCJ/Tje/lth/pmj Den 28. september 2004 /DQGNRUW±KYRUOLJJHUHQKHGHURJFHQWUH" 6LJQDWXUIRUNODULQJ Arbejdsmarkedscentre

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nye formålsbestemmelser i LAB

Nye formålsbestemmelser i LAB Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 6 Nye formålsbestemmelser i LAB Formålsparagraffen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er ikke blevet ændret siden 2003 og er dermed ikke blevet opdateret

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere